Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 501890
Published from to

Aplikace metod kvality pro vyhodnocení pocitu z jízdy v autonomním automobilu
Vančura Pavel Edvard; Anastasiia Silivonchyk; Votruba Zdeněk
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá popisem aplikace metody QFD při návrhu výroby autonomního vozidla s cílem zlepšení pocitu lidí při jízdě autonomními auty. V teoretické části práce je nastíněna krátká historie výroby a testování autonomních aut, rozdíly mezi jednotlivými stupni autonomie, popsány výhody a nevýhody autonomních aut, důvody pro jejich nasazení do provozu. Dále jsou zde popsány What-if a SWOT analýza rizik, uvedena základní morální dilemata v souvislosti s autonomními automobily a nakonec popis metody QFD. V druhé, praktické části práce jsou popsány výsledky dotazovaní probandů při jízdě na zkušebním simulátoru a analýza získaných výsledků. Probandi vybírali při simulaci jízdy optimální polohu tabletu. V poslední časti práce je zpracována matice QFD s popisem.This diploma thesis is focused on the application of the QFD method in the design of autonomous vehicle production with the aim of improving the peoples comfort in the car. In the first part, there is a short history of production and testing of autonomous cars, description of differences between the individual levels of autonomy, described advantages and disadvantages, reasons for their deployment, a description of What -if and SWOT risk analysis and problems of moral decision, QFD method. In the second part of the work was carried out and evaluates data from probands survey on the test simulator car. The probands were supposed to choose the optimal positionof the tablet. The work contains a proposal of the QFD matrix with description. Keywords: autonomní vozidla; stupně autonomie; matice QFD; morální rozhodování; poloha; dotazník; experiment; požadavky zákazníků; autonomous vehicles; levels of autonomy; QFD matrix; moral decision; position; questionnaire; experiment; customer requirements Available in digital repository of ČVUT.
Aplikace metod kvality pro vyhodnocení pocitu z jízdy v autonomním automobilu

Tato diplomová práce se zabývá popisem aplikace metody QFD při návrhu výroby autonomního vozidla s cílem zlepšení pocitu lidí při jízdě autonomními auty. V teoretické části práce je nastíněna krátká ...

Vančura Pavel Edvard; Anastasiia Silivonchyk; Votruba Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Problematika bezpečnostních procesů při letecké přepravě pošty
Sýkora Viktor; Kateřina Matasová; Vokáč Roman
2020 -
Problematika bezpečnostních procesů při přepravě letecké pošty spočívá, především v ne\-vě\-do\-mos\-ti odesílatele o zakázaných předmětech v leteckých poštovních zásilkách. Zásilky přijímané k vnitrostátní poštovní přepravě mají rozdílná kritéria, co může být jejich obsahem, pro leteckou přepravu platí mnohem striktnější pravidla. Předmětem diplomové práce je popis současné situace přepravy pošty a bezpečnostních procesů s ní spojených, identifikace nebezpečí ovliv\-ňu\-jí\-cích bezpečnost mezinárodní přepravy pošty a aktuální nedostatky. Poštovní provozovatelé dosud nepřijali žádná účinná opatření k pokrytí rozdílných pravidel pro zajištění bezpečnosti zásilek, které jsou přepravovány letecky. Porovnáním procesu přijímání zásilek k letecké přepravě mezi poštovními provozovateli, zasilateli a cargo agenty, umožňuje navrhnout opatření, která zacelí rozdíly v přijímání zásilek. Analýza rizik stanovila nejvíce kritické faktory v procesu přepravy zásilky, ke kterým jsou v závěru diplomové práce navržena opatření vedoucí k eliminaci rizika.The issue of security processes in the transport of air mail consists, above all, of the consignor's ignorance of prohibited articles in air mail. Shipments received for national postal traffic have different criteria as to what may be their content; much stricter rules apply to air transport. The aim of this diploma thesis is to describe current situation of mail transport and related security processes; the identification of the dangers affecting the security of international mail transport and current demerits. Postal operators have not yet taken any measures to cover the different rules for ensuring the safety of consignments that are carried by air. By comparing the process of receiving shipments to air traffic between postal operators, freight forwarders, and cargo agents, we were able to propose measures to accommodate differences in mail acceptance. Risk analysis has identified the most critical factors in the shipment process to which risk elimination measures are proposed at the end of the thesis. Keywords: letecka pošta; analyza rizik; nebezpečné zboží; lithiové baterie; bezpečnost; ochrana před protiprávními činy; e-commerce; česká pošta; air mail; risk analys; dangerous goods; lithium battery; security; protection againts unlawful acts; e-commerce; Czech Post Available in digital repository of ČVUT.
Problematika bezpečnostních procesů při letecké přepravě pošty

Problematika bezpečnostních procesů při přepravě letecké pošty spočívá, především v ne\-vě\-do\-mos\-ti odesílatele o zakázaných předmětech v leteckých poštovních zásilkách. Zásilky přijímané ...

Sýkora Viktor; Kateřina Matasová; Vokáč Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Role architekta v řešení společenského začleňování mladých lidí ohrožených bezdomovectvím
Hlaváček Dalibor; Karolína Kripnerová; Kratochvíl Petr
2020 -
Bezdomovectví je společenský problém, který vyžaduje komplexní řešení, na kterém se bude podílet tým odborníků. Je nutné se zabývat jako rovinou personální (sociální, sociologickou), právní, ale i prostorovou. Jaké prostředí nabízíme lidem na okraji společnosti? Důležitou součástí řešení bezdomovectví je jeho prevence – a to jak práce s lidmi ohroženými bezdomovectvím, mj. mladými lidmi bez funkčního rodinného zázemí, tak práce s veřejností (osvěta a vzdělávání), a v neposlední řadě také práce s prostorem – veřejným i soukromým. Architekt je profese, která se zabývá utvářením prostoru. Architektura nás obklopuje a ovlivňuje. Vyjádřil to i Winston Churchill ve své větě: „My utváříme budovy a ty poté utváří nás.“ Architekt je proto společensky odpovědná profese, protože činnost architektů ovlivňuje životy druhých lidí. Disertační práce představuje role architekta v prevenci bezdomovectví mladých lidí. Architekt je spoluautor budov, které mají mladým lidem pomoci na cestě k samostatnému životu. Architekt je také vizionář, který může ukazovat nová řešení. Pracuje často jako dobrovolník, kdy investuje svůj čas ve prospěch druhých. Role architekta je také osvětová a vzdělávací, nebo může být výzkumníkem a tvůrcem norem. Architekt může být i provokatérem a v neposlední řadě nemusí čekat jen na zakázky, aloe sám může být hybatelem změn. Dále disertace představuje nový typ komunitního bydlení, který odstraňuje bariéry mezi členy společnosti. Rozdílnost lidí je naopak brána jako výzva a příležitost, která obohacuje a posiluje společnost. V další rovině je cílem tohoto typu bydlení promísení funkcí v domě, které je za předpokladu dodržování pravidel přínosem pro město. Práce záměrně stanovuje v určitých principech více možností, protože právě variabilita a možnost volby je dalším cílem. Celkově jde o určitou vizi bydlení budoucnosti. Základním „poučením“ z provedeného výzkumu by měla být nejen tato typologie, ale především dokázání, že role architekta je v přípravě „sociálních“ projektů nezastupitelná a architekt by měl vždy být součástí multidisciplinárního týmu, který se na přípravě staveb pro lidi ohrožené bezdomovectvím podílí. Výsledky práce by měly nalézt využití mezi architekty a studenty architektury, kterým mohou ukázat, jakým způsobem pracovat na „sociálních“ projektech a jakými problémy trpí mladí lidé bez stabilního rodinného zázemí. Dále jim práce ukáže, jak se věc řeší u nás i v zahraničí a jaká základní pravidla by činnost architektů měla mít, aby v budoucnu přinesla úspěch. Současně jim disertace může pomoci odhalit i jiné důležité role architekta, než jen „navrhování“. Pro státní správu i neziskové organizace zajímající se o tuto problematiku se disertace snaží nabídnout přehledná doporučení, jak vhodně pracovat s fyzickým prostředím, aby prevence bezdomovectví mezi mladými lidmi měla vyšší šanci na úspěch.Homelessness is a social problém that requires a comprehensive solution involving a team of experts. I tis necessary to deal with the personal (social, sociological, anthropological), legal and spatial levels. Waht environment do we offer to marginalized people? An important part of combating homelessness is its prevention. That can be done in three ways: working with people at risk of homelessness, above all young people without a functional family background, working with the public (education and awareness) and last but not least, working with space – public and private. Architect is a profession that deals with the design of space. Architecture surrounds us and influences us. Winston Churchill expressel: „We shape our buildings and atrerwards our buildings shape us.“ The architect is therefore a socially responsible profession, becausse the activities of architects affect lives of others. The thesis presents the role of an architect in the prevention of homelessness of young people. The architect is a co-autor of buildings which help young people on their way to indepen dent life. The architect i salso a visionary who can show new solutions. He often works as a volunteer, ivvesting his time in favor of others. The role of the architect i salse educational or he can be a researcher and a standards maker. An architect can also be a provocateur. He does not only have to wait for commissions but he can himself be a driver of change. Furthemore, th thesis introduces a new type of community housing that removes barriers between members of society. On the contrary, diversity of people is seen as a challenge and opportunity that enriches and strengthens the society. The am of this type of housing i salso to mix functions in the house. ¨while the rules are kept, the mixture of function in the house is beneficial for the city. The work deliberately provides more options in certain principles because variability and choice is another goal. Overall, this is certain vision of living of the future. The man „lesson“ from the research should not be only this typology but above all proving tht the role of an architect is irreplaceable in the preparation of „social“ projects and that an architect should always be part of a multidisciplinary team infolved in prepanning buildings for people at risk of homelessness. The results of the work should find use among architects and students of architecture. It shows them how to work on „social“ projects and what problems young people without stable family background suffer from. Furthemore, the thesis will show them how this problém is solved in the Czech Republic and abroad, and what basic rules the work of architects should have to bring success in the future. At the same time, thesis can help them reveal other important roles of an architect than just „designing“. For the state administration and non-profil organizations interested in this issue, the thesis offers clear recommendations on how to work properly with the physical environment so that the prevention of homelessness among young people has a higher chance of success. Keywords: Architekt; architektura; bezdomovectví; komunitní bydlení; mladí lidé ohrožení bezdomovectvím; prevence bezdomovectví; Architect; architecture; community housing; homelessness; prevention of homelessness; young people at risk of homelessness Available in digital repository of ČVUT.
Role architekta v řešení společenského začleňování mladých lidí ohrožených bezdomovectvím

Bezdomovectví je společenský problém, který vyžaduje komplexní řešení, na kterém se bude podílet tým odborníků. Je nutné se zabývat jako rovinou personální (sociální, sociologickou), právní, ale i ...

Hlaváček Dalibor; Karolína Kripnerová; Kratochvíl Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Experimentální hodnocení pracovní zátěže řídícího letového provozu
Socha Vladimír; Jan Tecl; Bořil Jan
2020 -
Diplomová práce se zabývá vlivem pracovní zátěže na organismus řídícího letového provozu. V současné době existuje mnoho různých metod, jak pracovní zátěž měřit a hodnotit, ať už se jedná o chemický rozbor tělních tekutin nebo zdánlivě obyčejné hodnocení na základě tepové frekvence. Pro účely našeho měření bylo užito metody sběru hodnot tepové frekvence během simulovaných cvičení, která přesně odráží část práce vojenského radarového řídícího bojového použití. Pro co nejobjektivnější výsledky byla použita cvičení zaměřená na radarový monitoring v definovaných prostorech LKTRA a LKTSA s různou povahou provozu a různými leteckými úkoly. Ze závěrů měření a její analýzy pak plyne, jak pracovní zátěž odráží na psychofyziologických procesech v těle řídícího letového provozu, respektive na jeho srdečním rytmu.The diploma thesis deals with the influence of workload on the air traffic controller. There are currently many different methods of measuring and evaluating workload, whether it is chemical analysis of body fluids or seemingly ordinary heart rate evaluation. For the purpose of our measurements, a method of collecting heart rate values during simulated exercises was used, which accurately reflects part of the work of the military radar controller of combat use. For the most objective results, exercises focused on radar monitoring in defined areas of LKTRA and LKTSA with different nature of operations and different aeronautical tasks were used. The conclusions of the measurement and its analysis show how the workload reflects on the psychophysiological processes in the body of the air traffic controller, respectively on his heart rhythm. Keywords: pracovní zátěž; řídící letového provozu; ŘLP; sběr dat; tepová frekvence; EKG; simulovaná cvičení; workload; air traffic controller; ATC; data collection; heart rate; EKG; simulated exercises Available in digital repository of ČVUT.
Experimentální hodnocení pracovní zátěže řídícího letového provozu

Diplomová práce se zabývá vlivem pracovní zátěže na organismus řídícího letového provozu. V současné době existuje mnoho různých metod, jak pracovní zátěž měřit a hodnotit, ať už se jedná o chemický ...

Socha Vladimír; Jan Tecl; Bořil Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Zjišťování příčin leteckých nehod při ztrátě řiditelnosti mezi lety 2004-2015
Keller Ladislav; Marie Šerksová; Plos Vladimír
2020 -
Cílem této práce je analyzovat nejčastější příčiny nehod letadel při ztrátě řiditelnosti v létech 2004-2015. Součástí práce je i rozbor následků těchto nehod. V úvodu je srovnání analýz ztráty řiditelnosti, které vypracovaly EASA a IATA v minulých letech. Následuje srovnání jednotlivých faktorů, které k nehodám v daném období vedly. Závěr se zabývá vyhodnocením zjištěných dat. Pro zhodnocení jsem využila data ze závěrečných zpráv jednotlivých nehod, které jsem dále využila k tvorbě bezpečnostních hlášení v reportovacím nástroji INBAS. Na základě těchto hlášení jsem rozebrala řetězce událostí nehod a nalezla tak nejčastější příčinu ztráty řízení letounu.The aim of this work is to analyze the most frequent causes of aircraft crashes in the loss of control between years 2004–2015. The thesis also includes an analysis of the consequences of these accidents. In the introduction is comparison of analysis of loss of control by EASA and IATA from previous years. The following is the comparison of each factor that led to accidents in a given period. The conclusion deals the evaluation of detected data. For the evaluation, I used data from final reports of the accidents, which I used to create safety warnings in INBAS (indicator based safety project). Based on the safety warnings, I analysed chains of events and found the most frequent causes of loss of control. Keywords: Nehoda; ztráta řiditelnosti; příčina; událost; následek; letoun; Accident; loss of control; cause; event; result; aircraft Available in digital repository of ČVUT.
Zjišťování příčin leteckých nehod při ztrátě řiditelnosti mezi lety 2004-2015

Cílem této práce je analyzovat nejčastější příčiny nehod letadel při ztrátě řiditelnosti v létech 2004-2015. Součástí práce je i rozbor následků těchto nehod. V úvodu je srovnání analýz ztráty ...

Keller Ladislav; Marie Šerksová; Plos Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Nástroj pro hodnocení pilotů - studentů v integrovaném kurzu
Polánecká Anna; Vít Širc; Kotvaldová Tereza
2020 -
Cílem této práce bylo posoudit současný způsob hodnocení výcviku pilotů a porovnat ho s moderními metodami hodnocení studentů. Porovnávají se zde metody hodnocení, které se v současné době používají s metodami, které by se používat mohly. Práce se zaměřuje jak na teoretický výcvik probíhající hlavně na Dopravní Fakultě ČVUT v Praze, ale i na praktický výcvik probíhající v DSA, a.s. v Hradci Králové. Popisuje se zde nástroj, který instruktoři používají pro zhodnocení studentů v pilotním výcviku a navrhuje některá vylepšení. Rovněž je zde představen koncept elektronické verze výcvikové dokumentace s mnoha výhodami, zejména pak ve sběru dat, které je možno třídit a využívat pro hodnocení letecké školy jako takové i k hodnocení jednotlivých studentů.The aim of this study was to assess the current methods of rating of pilots in training and compare it with modern methods of rating of students. It compares methods of rating, which are in use today with methods which would be in use in the future. Work is focused on both theoretical training, which is being implemented at CTU, Faculty of Transportation Sciences and on practical training which is being implemented at DSA a.s. The study describes techniques, that flight instructors use to rate students in pilots training and suggests some improvements. There is also introduced a concept of electronic version of training documentation, which has a lot of advantages especially in data collection. Not only can this be used for flight schools’ ratings, but also for students’ ratings. Keywords: hodnocení; pilot; výcvik; pilotní výcvik; výcviková dokumentace; osnova; evaluation; pilot; training; pilot training; training documentation; outline Available in digital repository of ČVUT.
Nástroj pro hodnocení pilotů - studentů v integrovaném kurzu

Cílem této práce bylo posoudit současný způsob hodnocení výcviku pilotů a porovnat ho s moderními metodami hodnocení studentů. Porovnávají se zde metody hodnocení, které se v současné době používají s ...

Polánecká Anna; Vít Širc; Kotvaldová Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Využití moderní techniky v přesném zemědělství
Bureš Petr; Jakub Kučera; Duša Tomáš
2020 -
Předmětem bakalářské práce na téma „Využití moderní techniky v přesném zemědělství“ je analýza současných technologií v přesném zemědělství se zaměřením na využití bezpilotních letounů. Syntéza znalostí o stavebních prvcích přesného zemědělství a zhodnocení konkrétních bezpilotních letounů určených pro přesné zemědělství.The subject of the bachelor thesis "Use of modern technology in precision farming" is analysis of current technologies in precision agriculture with a focus on the use of unmanned aircraft. Synthesis of knowledge about building components of precision agriculture and evaluation of specific unmanned aircraft intended for precision agriculture. Keywords: Přesné zemědělství; UAV; satelitní navigace; dálkový průzkum země; Precision agriculture; UAVs; satellite navigation; remote sensing Available in digital repository of ČVUT.
Využití moderní techniky v přesném zemědělství

Předmětem bakalářské práce na téma „Využití moderní techniky v přesném zemědělství“ je analýza současných technologií v přesném zemědělství se zaměřením na využití bezpilotních letounů. Syntéza ...

Bureš Petr; Jakub Kučera; Duša Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Modelování dopravních nehodových dat
Říha Zdeněk; Alina Troitskaya; Kuklišová Pavelková Lenka
2020 -
Předmětem diplomové práce „Modelování dopravních nehodových dat“ je porovnat a zhodnotit dopravní nehody podle různých kritérií na území Evropské unii a území České republiky. Druhá polovina práce se věnuje modelování nehodových dat s použitím statistických rozdělení. Snahou je najít vhodný model, který by mohl nahradit nejčastěji použitelný model s kategorickým rozdělením.The aim of the diploma thesis „Modeling of traffic accident data“ is to compare and evaluate traffic accidents according to various criteria in the territory of the European Union and the territory of the Czech Republic. The second half of the thesis deals with modeling of accident data using statistical distributions. The main goal is to find a suitable model that could replace the most commonly used model with categorical distribution. Keywords: nehodovost; statistická rozdělení; modelování dat; regresní analýza; analýza nehodovosti; car accidents; statistical distributions; data modeling; regression analysis; vehicle accident analysis Available in digital repository of ČVUT.
Modelování dopravních nehodových dat

Předmětem diplomové práce „Modelování dopravních nehodových dat“ je porovnat a zhodnotit dopravní nehody podle různých kritérií na území Evropské unii a území České republiky. Druhá polovina práce se ...

Říha Zdeněk; Alina Troitskaya; Kuklišová Pavelková Lenka
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh rozvozových tras pro firmu Salesianer Miettex
Mocková Denisa; Iva Zderadičková; Dorda Michal
2020 -
Předmětem diplomové práce je návrh rozvozových tras pro společnost Salesianer Miettex s cílem dosáhnout minimálních nákladů společnosti Salesianer Miettex na dopravu textilu k zákazníkům. V práci jsou shrnuty poznatky z oblasti operačního výzkumu a matematického programování a na jejich základě je navržen model pro určení tras obsluhy zákazníků společnosti Salesianer Miettex se sídlem v Čechách. Funkčnost modelu je ukázána na návrhu obsluhy vybrané části zákazníků z území Prahy a okolí.The subject of this thesis is Distribution Route Planning for the company Salesianer Miettex with purpose of minimalization of costs of the company Salesianer Miettex for distribution of textil to customers. The thesis summarizes the findings from the field of Operations research and Mathematical programming. Based on these findings the distribution route plan for service of customers located in Bohemia is designed. The functionality of the model is proved at the plan of service of selected customers located in Prague and surroundings. Keywords: Operační výzkum; Matematické programování; Lineární programování; Obchodní cestující; VRP; Salesianer Miettex; Operations research; Mathematical programming; Linear programming; Travel Salesman Problem; Vehicle Routing Problem; Salesianer Miettex Available in digital repository of ČVUT.
Návrh rozvozových tras pro firmu Salesianer Miettex

Předmětem diplomové práce je návrh rozvozových tras pro společnost Salesianer Miettex s cílem dosáhnout minimálních nákladů společnosti Salesianer Miettex na dopravu textilu k zákazníkům. V práci jsou ...

Mocková Denisa; Iva Zderadičková; Dorda Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza metod snižování spotřeby paliva v letecké společnosti
Strouhal Miloš; Kevin Kulík; Chleboun Martin
2020 -
Předmětem diplomové práce „Analýza metod snižování spotřeby paliva v letecké společnosti“ je představení úsporných provozních opatření aplikovatelných na předem definovanou leteckou společnost, následné vyčíslení potenciálních úspor plynoucích z ustanovení těchto opatření na základě analýzy letových dat a návrh souboru procesů pro dosažení skutečných úspor.The subject of the Master thesis „Airline Fuel Saving Methods Analysis“ is to introduce economical operational measures applicable to a predefined airline, to quantify potential savings resulting from the implementation of these measures based on actual flight data analysis and to design a set of processes to achieve real financial savings. Keywords: letadlo; spotřeba paliva; náklady; úspory; palivo; letecký provoz; letecká společnost; aircraft; fuel consumption; costs; savings; fuel management; air traffic; airline Available in digital repository of ČVUT.
Analýza metod snižování spotřeby paliva v letecké společnosti

Předmětem diplomové práce „Analýza metod snižování spotřeby paliva v letecké společnosti“ je představení úsporných provozních opatření aplikovatelných na předem definovanou leteckou společnost, ...

Strouhal Miloš; Kevin Kulík; Chleboun Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases