Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 538769
Published from to

Řízení synchronního motoru s permanentními magnety
Kobrle Pavel; Marek Janouch; Skořepa Martin
2021 -
Práce pojednává o různých metodách řízení synchronních motorů s permanentními magnety. Jsou zde vysvětleny jejich principy a vlastnosti. Další části práce se věnují vektorovému řízení skutečného synchronního motoru s permanentními magnety. Je zde popsán simulační model motoru a jeho řízení, následná implementace tohoto řízení do mikroprocesoru a realizace nezbytného rozhraní mezi vývojovou deskou a ostatními komponenty.This thesis concerns different types of control of permanent magnet synchronous motors. The principles and characteristics are explained here. Next parts of the thesis deals with a field-oriented control of the real permanent magnet synchronous motor. They describe a simulation model of the motor and control, implementation of this control in microprocessor and realization of the necessary interface among the development kit and other components. Keywords: Synchronní motor s permanentními magnety; PMSM; vektorové řízení; matematický model; mikroprocesorová regulace; Permanent magnet synchronous motor; PMSM; field-oriented control; vector control; mathematical model; microprocessor control Available in digital repository of ČVUT.
Řízení synchronního motoru s permanentními magnety

Práce pojednává o různých metodách řízení synchronních motorů s permanentními magnety. Jsou zde vysvětleny jejich principy a vlastnosti. Další části práce se věnují vektorovému řízení skutečného ...

Kobrle Pavel; Marek Janouch; Skořepa Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza možnosti vytápění Lysečinské boudy tepelným čerpadlem
Kyncl Jan; Martin Knápek; Šafránek David
2021 -
Cílem této práce je posoudit potřebu energie a tepla horské chaty „Lysečinská bouda“ a optimalizovat systém vytápění pro tento objekt. V teoretické části práce je popsán postup stanovení tepelných ztrát objektu, postup návrhu systému na přípravu TV, stanovení celkové spotřeby tepla na vytápění a základní informace o tepelných zdrojích a jejich návrhu. V praktické části jsou popsány konkrétní parametry a vlastnosti objektu, je určena jeho tepelná ztráta a roční potřeba na vytápění. Dále jsou stanoveny možné alternativní zdroje tepla. V závěrečné kapitole jsou jednotlivé varianty porovnány z hlediska jejich ročních průměrných výdajů.The aim of this work is to assess the need for energy and heat of the mountain cottage "Lysečinská bouda" and to optimize the heating system for this building. The theoretical part describes the procedure for determining the heat loss of the building, the design process of the system for the preparation of TV, determining the total heat consumption for heating and basic information about heat sources and their design. The practical part describes the specific parameters and properties of the building, determines its heat loss and annual need for heating. Furthermore, possible alternative heat sources are determined. In the final chapter, the individual variants are compared in terms of their annual average expenditures. Keywords: Tepelné ztráty; potřeba energie a tepla; otopná soustava; dimenzování; ohřev teplé vody; posouzení nákladů na provoz zdrojů tepla; Heat losses; energy and heat demand; heating system; dimensioning; hot water heating; cost of space heating and hot water preparation Available in digital repository of ČVUT.
Analýza možnosti vytápění Lysečinské boudy tepelným čerpadlem

Cílem této práce je posoudit potřebu energie a tepla horské chaty „Lysečinská bouda“ a optimalizovat systém vytápění pro tento objekt. V teoretické části práce je popsán postup stanovení tepelných ...

Kyncl Jan; Martin Knápek; Šafránek David
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Asymetrický modulární víceúrovňový měnič
Kobrle Pavel; Eva Matějková; Pavlík Tomáš
2021 -
Tato diplomová práce se zabývá víceúrovňovým modulárním měničem s asymetrickou topologií modulu (A-MMC). V teoretické části popisuje jeho topologii, funkci, modulační techniky a problematiku balancování napětí na kondenzátorech. Dále práce popisuje vytvořený funkční model A-MMC v programu MATLAB Simulink. Výsledky simulací jsou prezentovány a porovnány se simulačními výsledky konvenčního modulárního víceúrovňového měniče (MMC).The main topic of this diploma thesis is modular multilevel converter with asymmetric module topology (A-MMC). In the theoretical part of the thesis the topology and function of A-MMC is discussed, as well as different modulation techniques and capacitor voltage balancing methods. Next, the thesis describes A-MMC model created in MATLAB Simulink. Simulation results are presented and compared to simulation results of conventional modular multilevel converter (MMC). Keywords: Víceúrovňový měnič; A-MMC; MMC; asymetrický modul; hybridní PWM; balancování napětí na kondenzátorech; Multilevel converter; A-MMC; MMC; asymmetrical module; hybrid PWM; capacitor voltage balancing Available in digital repository of ČVUT.
Asymetrický modulární víceúrovňový měnič

Tato diplomová práce se zabývá víceúrovňovým modulárním měničem s asymetrickou topologií modulu (A-MMC). V teoretické části popisuje jeho topologii, funkci, modulační techniky a problematiku ...

Kobrle Pavel; Eva Matějková; Pavlík Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Dimenzování systému chlazení trakčního motoru bateriového elektromobilu v SW prostředí ANSYS
Buhr Karel; Jan Dimitrov; Jäger Aleš
2021 -
Cílem této diplomové práce je navrhnout chladicí systém trakčního motoru/generátoru pro elektrický bateriový automobil typu SUV s aerodynamickými vlastnostmi vozu Škoda Kodiaq dle zadaných specifikací. Seznámit se se softwarovým prostředím ANSYS Motor-CAD, ve kterém provést tepelný návrh a následné simulace ustáleného oteplení a přechodových jevů.The aim of this thesis is to design a cooling system of a traction motor / generator for an electric battery vehicle of the SUV type with aerodynamic properties of the Škoda Kodiaq car according to the given specifications. To get acquainted with the ANSYS Motor-CAD software, in which to perform thermal model and subsequent simulations of steady state and transients. Keywords: ANSYS Motor-CAD; tepelný návrh; ekvivalentní tepelný obvod; vodní chlazení pláště; synchronní reluktanční motor s permanentními magnety; PMSRM; ANSYS Motor-CAD; Thermal; cooling system; lumped circuit model; housing water jacket; permanent magnet synchronous reluctance machine; PMSRM Available in digital repository of ČVUT.
Dimenzování systému chlazení trakčního motoru bateriového elektromobilu v SW prostředí ANSYS

Cílem této diplomové práce je navrhnout chladicí systém trakčního motoru/generátoru pro elektrický bateriový automobil typu SUV s aerodynamickými vlastnostmi vozu Škoda Kodiaq dle zadaných ...

Buhr Karel; Jan Dimitrov; Jäger Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Komunitní energetika v podmínkách České republiky
Klein Vít; Jan Milichovský; Karafiát Petr
2021 -
Cílem práce je seznámit čtenáře s principy fungování energetických komunit, primárně zaměřených na podmínky České republiky a Evropské unie. Součástí práce je také poukázat na rozdíly v legislativním chápání jednotlivých států EU a porovnání jejich aplikovatelnosti v ČR. Mimo zmínku nezůstávají ani technologie, které energetické komunity využívají pro svůj provoz. V neposlední řadě je namodelován případ energetické komunity na lokální čtvrti v ČR včetně propočtů ohledně ekonomické a enviromentální výhodnosti pro místní obyvatele.Main goal of the thesis is to get acquainted with the principles of functioning of energy communities, primary focused on the conditions of the Czech Republic and European Union. Part of the work is also to point out the different understanding of legislation in particular states of EU and their comparison and possible application in the Czech Republic. Further, there are mentioned technologies which communities use for its operation. Finally follows the design of energy community on local neighborhood in the Czech Republic including calculations about advantages for local inhabitants concerning financial and environmental impacts. Keywords: Komunitní energetika; energetická komunita; energetické družstvo; fotovoltaika; kogenerační jednotka; obnovitelné zdroje; bateriové úložiště; flexibilita; dekarbonizace; decentralizace; lokální spotřeba; legislativa; větrná elektrárna; REDII; IEMD; CEP; RECs; CECs; REScoops; Community energy; energy cooperative; photovoltaic; cogeneration unit; renewable resources; battery storage; flexibility; decarbonization; decentralization; local consumption; legislation; wind power plant; REDII; IEMD; RECs; CECs; REScoops Available in digital repository of ČVUT.
Komunitní energetika v podmínkách České republiky

Cílem práce je seznámit čtenáře s principy fungování energetických komunit, primárně zaměřených na podmínky České republiky a Evropské unie. Součástí práce je také poukázat na rozdíly v legislativním ...

Klein Vít; Jan Milichovský; Karafiát Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440
Hlinovský Vít; Ondřej Kochaň; Kozák Martin
2021 -
Předmětem bakalářské práce Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 je seznámit se s problematikou řízení motorů pomocí frekvenčního měniče, ověřit si možnosti programu STARTER, provést měření základních průběhu napětí a proudu a zaznamenat změnu otáček při skokové změně kmitočtu. Popsané řešení umožňuje ovládání motoru prostřednictvím sériové linky mezi měničem a počítačem.The subject of the bachelor thesis Control of asynchronous motor by frequency converter SIEMENS Micromaster 440 is to get acquainted with problems of motor control by means of frequency converter, verify possibilities of program STARTER, perform measurement of basic courses of voltage and current and note rotating speed change during step change of frequency. The described solution allows the motor to be controlled via a serial link between the drive and the computer. Keywords: Frekvenční měnič; Micromaster 440; asynchronní motor; SIEMENS; Program STARTER; Variable frequency drive; Micromaster 440; asynchronous motor; SIEMENS; Program STARTER Available in digital repository of ČVUT.
Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440

Předmětem bakalářské práce Řízení asynchronního motoru frekvenčním měničem SIEMENS Micromaster 440 je seznámit se s problematikou řízení motorů pomocí frekvenčního měniče, ověřit si možnosti programu ...

Hlinovský Vít; Ondřej Kochaň; Kozák Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Optimalizace účinnosti odlehčovacích komor
Pollert Jaroslav; Jiří Procházka; Sýkora Petr
2021 -
Disertační práce se zabývá základním rozborem problematiky odlehčovacích komor, specificky trubní odlehčovací komory CSO Hobas Chamber. V první části práce se věnuji literární rešerši současného stavu OK, vhodnosti použití různých druhů odlehčovacích komor, jejich vlivu na životní prostředí a také hydraulickému řešení. Práce shrnuje dopady legislativních úprav odlehčovacích komor, legislativní úpravy v sousedních zemích a také výhledy do budoucna v ČR na odlehčovací komory. Druhá část práce je výzkumná a zaměřuje se na zjišťování tlakových ztrát CSO za účelem doplnění návrhové tabulky CSO Hobas Chamber. Výzkum dále pokračuje vývojem a optimalizací jednotlivých prutů kyvných inteligentních česlí tak, aby byl podporován jejich samočistící efekt. Po skončení pokusů byl na nejvhodnějších typech prutů česlí otestován samočistící efekt, který vzniká při skončení dešťové události a zajišťuje, aby byla CSO po skončení provozu bez nečistot a připravená k dalšímu použití.The Ph.D. thesis deals with the basic analysis of chambers, specifically the pipe overflow chambers Hobas CSO Chamber. In the first part of paper I focus on literature review of current condition of CSO, suitability of use of different kinds of overflow chambers, their environmental impact and also hydraulic solution. The thesis summarises the impacts of legislative arrangements of overflow chambers, the legislation in neighbouring countries and also the future perspectives for chambers in the Czech Republic.The second part of the work contains a research, where the attention is focused on detection of pressure losses of CSO in order to complete the schemed chart of CSO Hobas Chamber. The research continues in development and optimization of individual rots of intelligent swinging self-clean screen bars in a way so that it suports their self-cleaning function. After finishing the experiments the self-cleaning function was tested on the fittest types of rots of screen-bars. This effect occurs after rain and it makes CSO clean and therefore ready to be used again after the operation. Keywords: CSO Hobas Chamber; tlakové ztráty; optimalizace; kyvné samočistící česle; samočistící efekt; CSO Hobas Chamber; pressure losses; optimalization; swinging self-cleaning screen-bars; self-cleaning effect Available in digital repository of ČVUT.
Optimalizace účinnosti odlehčovacích komor

Disertační práce se zabývá základním rozborem problematiky odlehčovacích komor, specificky trubní odlehčovací komory CSO Hobas Chamber. V první části práce se věnuji literární rešerši současného stavu ...

Pollert Jaroslav; Jiří Procházka; Sýkora Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Optické měření posunů pmocí SIR
Nežerka Václav; Jakub Antoš; Konvalinka Petr
2021 -
Vývoj technologií internetu věcí (IoT) otevřel cestu pro vzdálené hodnocení statického stavu konstrukcí. Takové posouzení může být provedeno monitorováním relativních posunů konstrukčních prvků, protože bezprostřední selhání stavebních konstrukcí se obvykle projevuje ztrátou tuhosti a tím i nadměrnými deformacemi při statickém namáhání nebo změnou vlastních frekvencí v důsledku dynamického buzení. Za tímto účelem byl vyvinut open-source nástroj pro měření relativních posunů v reálném čase na základě registrace obrazu. Použití diskrétní Fourierovy transformace a převzorkovanou maticí obrazu, omezené na předem vybrané body na konstrukci umožňuje vysoké vzorkovací frekvence s přesností menší, než jeden pixel. V rámci disertační práce byla posouzena přesnost systému s ohledem na fyzické měřítko a software byl úspěšně ověřen experimentálním testováním v laboratoři. Kromě laboratorního testování k ověření funkčnosti prototypu pomocí laboratorního vybavení byl navržen přenosný hardware plně benefitující z jednoduchosti používaných algoritmů. Tento hardware byl testován v reálných podmínkách, přičemž byla ověřována funkčnost dvou řešení: (i) zařízení určené pro měření v reálném čase se shromažďováním dat při vysokých frekvencích vzorkování a (ii) hardware zaměřený na spolehlivost pro dlouhodobá měření mimo dosah elektrického napájení. Obě řešení byla testována ve venkovním prostředí; první pro měření průhybů mostů v důsledku dopravního zatížení a druhý pro monitorování stability horninového masivu. Kromě měření v reálném čase byly algoritmy použity také pro měření v off-line režimu. Výpočtově efektivní algoritmy zde umožňovaly zpracování velkých obrazových sekvencí, např. z měření pomocí vysokorychlostních kamer.Development of Internet-of-things (IoT) technologies opened the way for remote assessment of structural health. Such an assessment can be accomplished by monitoring relative displacements of structural elements since the imminent failure of civil engineering structures usually manifests through a loss of stiffness and hence excessive displacements under static loading or change in vibration frequencies due to dynamic excitation. With these facts in mind, an open-source tool for real-time measurement of relative displacements based on image registration was developed. The use of upsampled matrix-multiplication discrete Fourier transform and measurement limited to predefined points of interest by virtual extensometers allowed high sampling frequencies with subpixel accuracy. The accuracy of the system with respect to a physical length-scale was assessed, and the software was successfully verified through experimental testing in a laboratory. Besides the proof-of-concept laboratory testing using delicate equipment, the developed software was accommodated in portable hardware to fully benefit from the lightweight algorithms. Existence of such a measurement system enabled remote monitoring of displacements and deformations outdoors. Two types of hardware solutions were tested: (i) intended for real-time measurement with a collection of data at high sampling rates and (ii) reliability-focused hardware for off-grid long-term measurements. Both solutions were tested outdoors; the first for measurement of bridge deflections due to traffic loading and the latter for monitoring of a rock massif stability. Besides real-time measurements, the algorithms were also employed for measurements in an off-line mode. Here, the computationally efficient algorithms allowed processing of larger sequences of images recorded, e.g., using high-speed cameras. Keywords: mostní konstrukce; metoda SIR; záznamy měření; sw RTCorr; bridge construction; method SIR; measurement record; sw; RTCorr Available in digital repository of ČVUT.
Optické měření posunů pmocí SIR

Vývoj technologií internetu věcí (IoT) otevřel cestu pro vzdálené hodnocení statického stavu konstrukcí. Takové posouzení může být provedeno monitorováním relativních posunů konstrukčních prvků, ...

Nežerka Václav; Jakub Antoš; Konvalinka Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Analýza stresových parametrů pilotů simulátoru Boeingu
Čmejla Roman; Martin Blažek; Vyšata Oldřich
2021 -
Tato práce zabývá analýzou stresových parametru pilotů. V první části je objasněn teoretický pojem stres, lidská fyziologie a biologické procesy vedoucí k měřitelným projevům stresu. Následně jsou zpracovány předešlé publikace zabývající se problematikou stresu, jeho měření pomocí fyziologických parametrů a vyhodnocováním stresu. Na základě rešerše literatury jsou stanoveny biosignály elektrokardiogramu, respirace, elektrodermální aktivity a pulsní pletysmografie, které jsou použity pro vyhodnocení stresu během experimentu. Z těchto biosignálů jsou získány parametry, které jsou následně zpracovány. Mezi parametry, které jsou prokázány jako statisticky významné patří například srdeční frekvence (HR), variabilita srdeční frekvence (HRV), rychlost pulsní vlny (PWV) nebo hladina vodivosti kůže (SCL). Stanovený experiment zkoumá úroveň stresu pilota během simulovaného letu v simulátoru, při provádění náročných úkonů.This thesis deals with stress parameters analysis of Boeing simulator pilots. In the first part of this thesis theoretical basics of stress are explained, as well as biological processes leading to physiological measurable manifestation of stress. Literature review examines previous publications dealing with topic of stress, stress measure using biosignals and evaluation of stress. These theoretical findings are applied to determine biosignals used in this experiment for stress evaluation. These signals are electrocardiography, respiratory, electrodermal activity and plethysmography. On these biosignals is then performed feature extraction. These features include heart rate (HR), heart rate variability (HRV), pulse wave velocity (PWV) or skin conductance level (SCL), which are proved to statisticaly significantly change during stress conditions. Estabilished experiment is to determine pilot's stress level during simulated flight, while given difficult task. Keywords: stres; letecký simulátor; elektrokardiogram; elektrodermální aktivita; pletysmograf; respirace; HRV; SCL; SCR; krevní tlak; stresor; měření stresu; stress; flight simulator; electrocardiography; electrodermalactivity; plethysmography; respiration; HRV; SCL; SCR; blood pressure; stresor; stress analysis Available in digital repository of ČVUT.
Analýza stresových parametrů pilotů simulátoru Boeingu

Tato práce zabývá analýzou stresových parametru pilotů. V první části je objasněn teoretický pojem stres, lidská fyziologie a biologické procesy vedoucí k měřitelným projevům stresu. Následně jsou ...

Čmejla Roman; Martin Blažek; Vyšata Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2021

Predikce sportovních zápasů s neurálními modely
Šír Gustav; Aleksandra Pereverzeva; Drchal Jan
2021 -
Tato práce prozkoumává problém predikce sportovních výsledků a nabízí dva přístupy řešení pomocí neuronových sítí. První přístup je tradiční umělá neuronová síť s embeddingem jednotlivých týmu. Druhé řešení je relativně nový přístup používající Konvoluční Grafové Neuronové Sítě pro reprezentaci týmů. Práce je inovativní tím, že modely nepoužívají vlastnosti specifické pro jednotlivé sporty. Modely se učí na základě výsledků minulých zápasů a jsou vytvořeny, natrénovány a otestovány na dvou doménách: fotbalu a hokeji. Výsledky modelů jsou uspokojivé, pokud se bere v potaz jejich obecnost. Nicméně, výsledné modely ještě nemůžou soupeřit s nejmodernějšími modely a systémy existujícími na trhu.This thesis explores the problem of predicting sports results and offers two approaches that utilize neural networks. The first approach is a traditional artificial neural network with the embedding of the individual teams. The second one is a relatively new approach that employs Convolutional Graph Neural Networks for team representation. The innovation of this work is that the models do not utilize any sport-specific features. Instead, the models are supposed to learn using merely the results of the past matches. The models are created, trained, and tested on two sports domains: soccer and ice hockey. The results turned out to be satisfactory, taking into consideration the generality of the models. However, the resulting models cannot yet compete with state-of-the-art models and market systems. Keywords: predikce sportovních výsledků; umělé neuronové sítě; grafové neuronové sítě; embedding; sports prediction; artificial neural networks; graph neural networks; embedding Available in digital repository of ČVUT.
Predikce sportovních zápasů s neurálními modely

Tato práce prozkoumává problém predikce sportovních výsledků a nabízí dva přístupy řešení pomocí neuronových sítí. První přístup je tradiční umělá neuronová síť s embeddingem jednotlivých týmu. Druhé ...

Šír Gustav; Aleksandra Pereverzeva; Drchal Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2021

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases