Number of found documents: 111195
Published from to

Evolučně-vývojové studium membránových proteinů
Vosolsobě, Stanislav; Schwarzerová, Kateřina; Baluška, František; Štorchová, Helena
2019 - Czech
Evolutionary-developmental study of membrane proteins Mgr. Stanislav Vosolsobě Abstract Using a plethora of experimental approaches for phylogenetical and functional study on several membrane signalling proteins, I brought new evidences supporting a hypothesis that the molecular evolution of protein families is a highly dynamic, not conservative, process. In DREPP family of calcium-binding peripherally-associated plasma-membrane proteins I found a broad flexibility in protein-membrane binding manners coupled with a many independent duplication of this Euphyllophyta-clade specific plant gene. In three families of auxin transporting proteins, PIN-FORMED, LAX and PILS, I showed that emergences of these proteins are uncorrelated and placed on different levels of the plant kingdom phylogenetic tree. However these proteins ensure very fundamental plant morphogenetic processes, like cell differentiation, organ formation or tropisms, with strong effects of their deleterious mutations, I found many gene radiations and losses on a all taxonomic levels in these families, evidencing that key and shared physiological processes may be realised by genes touched by a recently undergoing evolution. Evolutionary-developmental synthesis of a functional and phylogenetic data must be done with caution due to high risk of... Evolučně-vývojové studium membránových proteinů Mgr. Stanislav Vosolsobě Školitelka: Kateřina Schwarzerová Disertační práce Abstrakt Různými přístupy fylogenetické a funkční analýzy vybraných membránových signálních proteinů jsem přinesl nové důkazy, které podporují hypotézu, že molekulární evoluce proteinových rodin je výrazně dynamický, nikoliv konzervativní, proces. U rodiny periferních plasmalemových proteinů DREPP vázajících vápník, které jsou specifické pro rostlinou linii Euphyllophyta, jsem nalezl mnoho nezávislých genových duplikací spojených s vysokou flexibilitou způsobu, jakým proteiny interagují s membránou. Porovnáním třech rodin proteinů zajišťujících transport auxinu, PIN-FORMED, LAX a PILS, jsem zjistil, že se objevily na zcela odlišných úrovních evolučního stromu rostlinné říše, a ačkoliv se podílejí na fundamentálních morfogenních procesech, jako je buněčná diferenciace, zakládání orgánů a tropismy, přičemž jejich ztrátové mutace mají velmi silný fenotypový projev, prodělaly tyto genové rodiny na různých taxonomických úrovních řadu duplikací a ztrát, z čehož vyplývá, že i klíčové fyziologické procesy sdílené napříč rostlinami mohou být vykonávány proteiny podléhajícími současné evoluci. Evolučně- vývojová syntéza funkčních a fylogenetických výsledků musí být tudíž konána s velkou... Keywords: plazmatická membrána; cytoskelet; rostlinná buňka; plasma membrane; cytoskeleton; plant cell Available in a digital repository NRGL
Evolučně-vývojové studium membránových proteinů

Evolutionary-developmental study of membrane proteins Mgr. Stanislav Vosolsobě Abstract Using a plethora of experimental approaches for phylogenetical and functional study on several membrane ...

Vosolsobě, Stanislav; Schwarzerová, Kateřina; Baluška, František; Štorchová, Helena
Univerzita Karlova, 2019

Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware
Fousek, Jan; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2019 - Czech
Criminological and criminal law aspects of the ransomware spread Abstract This diploma thesis examines different aspects of criminology and criminal law with the issue of the malware spread in the form of ransomware. This text is divided into two main parts. First, the theoretical part consists of the chapters about cybercrime, malware and criminological and criminal law aspects of ransomware spread. It uses the substantive law and also procedural law perspective. All chapters are divided into subchapters dealing with the questions of offenders and victims, criminal law qualification of the ransomware phenomena and with related concepts used for the broader understanding of this kind of cybercrime. Second, the analytical part follows. This thesis combines different criminological research methods and tries to verify the main hypothesis regarding the increase in the number of ransomware attacks in the Czech Republic. The hypothesis is as follows: "The number of ransomware attacks registered by the Police of the Czech Republic has been increasing since 2016". This hypothesis cannot be accepted due to missing relevant data from the Police of the Czech Republic and other institutions. It can be said that for the period 2016-2018, there was 3 registered ransomware attacks per 100,000 inhabitants of the Czech... Kriminologické a trestněprávní aspekty šíření ransomware Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá jednotlivými aspekty, se kterými se setkáváme v oblasti kriminologie a trestního práva v souvislosti s problematikou šíření škodlivého programu (malware) v podobě ransomware. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, a to části teoretické, která se dále člení na kapitoly týkající se obecně kyberkriminality, obecně malware a následně kriminologických aspektů šíření ransomware a trestněprávních aspektů šíření ramsomware, a to jak z hmotněprávního hlediska, tak z procesněprávního. Jednotlivé kapitoly jsou dále členěny na dílčí podkapitoly a ty zahrnují nejen otázky pachatelů a obětí ransomware či trestněprávní kvalifikace tohoto fenoménu, ale rovněž i pojmy příbuzné, jejichž zmínka by měla sloužit k širšímu pochopení tohoto druhu kyberkriminality. Ten je typický zejména svým distančním charakterem páchání, vysokou mírou latence a poměrně nízkou možností dopadení jejich pachatelů. Druhou částí práce je část analytická. V této části kombinuji kriminologické výzkumné metody, když se snažím verifikovat hypotézu týkající se růstu čísel evidovaných skutků odpovídají ransomware. Hypotéza je následující: "Počet zaregistrovaných útoků ransomware Policií ČR v České republice od roku 2016 roste." Tato hypotéza nakonec... Keywords: kyberkriminalita; ransomware; Česká republika; cybercrime; ransomware; Czech Republic Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware

Criminological and criminal law aspects of the ransomware spread Abstract This diploma thesis examines different aspects of criminology and criminal law with the issue of the malware spread in the ...

Fousek, Jan; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Výzkum efektivity popularizačních aktivit ve fyzice
Kolář, Karel; Dolejší, Jiří; Kireš, Marián; Kříž, Jan
2019 - English
The thesis introduces many examples of outreach activities, primarily from the Czech Republic and other European countries. Various possibilities of measure- ments of factors of their effectivity are discussed in the thesis. The used methods were: literature review, conceptual assessment tests - pre- and post-tests (CCI, PPCI), questionnaires (IMI), data analyses of participants of activities, semi-structured interviews (for validation of concept inventories), and the work also has a glimpse of ethnography because the author has organised outreach activities for ten years. The individual chapters of the work are dedicated to: the overview of outreach activities, research methods, translation of the Calculus Concept Inventory (CCI) into Czech, the first steps for developments of the Particle Physics Concept Inven- tory (PPCI), loyalty of participants of competitions, and description of various metrics which can be used for statistical evaluation of events. 1 Tato dizertační práce přináší mnoho příkladů aktivit v oblasti outreach a popu- larizace fyziky, přičemž primárně se zajímá o aktivity z České republiky a dalších evropských zemí. Je zde diskutován pojem efektivity těchto akcí a následně využity různé metody pro měření různých faktorů této efektivity. V práci byly využity následující metody: rešerše literatury, konceptuální hod- notící testy - pretesty a posttesty (CCI, PPCI), dotazníky (IMI), analýzy dat účastníků aktivit a polostrukturované rozhovory (pro validaci konceptuálních testů). Práce také obsahuje etnografický prvek, vzhledem k tomu, že autor práce organizoval popularizační aktivity deset let. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány: přehledu popularizačních "outríčových" ak- tivit, výzkumným metodám, překladu Konceptuálního inventáře z kalkulu (CCI; Calculus Concept Inventory) do češtiny, prvním krokům ve vývoji Testu povědomí o částicové a jaderné fyzice (PPCI; Particle Physics Concept Inventory), věrnosti účastníků soutěží a závěrečná kapitola popisu mnoha metrik, které mohou být využity pro statistické vyhodnocení akcí. 1 Keywords: physics education research; physics outreach; outreach effectiveness; non-formal education; concept inventory; loyalty of participants; physics education research; physics outreach; outreach effectiveness; non-formal education; concept inventory; loyalty of participants Available in a digital repository NRGL
Výzkum efektivity popularizačních aktivit ve fyzice

The thesis introduces many examples of outreach activities, primarily from the Czech Republic and other European countries. Various possibilities of measure- ments of factors of their effectivity are ...

Kolář, Karel; Dolejší, Jiří; Kireš, Marián; Kříž, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Charakterizace FLOTILLINů and HYPERSENSITIVE INDUCED RESPONSE proteinů u Arabidopsis thaliana - dynamika, interakce a funkce
Daněk, Michal; Martinec, Jan; Baluška, František; Ovečka, Miroslav
2019 - English
This work is a collection of three research articles and one review article focused on flotillins (FLOTs) and hypersensitive induced reaction proteins (HIRs) in Arabidopsis thaliana. FLOTs and HIRs are closely related membrane-associated proteins forming two subfamilies both belonging to SPFH domain superfamily. While FLOTs are present in organisms of all evolutionary lineages HIRs are plant specific proteins. The review article sums up the knowledge gained on FLOTs and HIRs from different organisms in terms of cellular localization, interaction with cellular membranes and with other proteins, and physiological functions. The research articles were targeted at three aspects of AtFLOTs and AtHIRs: involvement in response to exogenous stimuli; determination of protein interactors; and subcellular localization and dynamics. The first aspect was approached by transcription measurement of AtFLOTs and phenotypic screen of single loss-of-function mutants of AtFLOTs upon various treatments covering biotic and abiotic stress and phytohormone application. Although we observed changes in transcription none of the treatments provoked a phenotype manifestation in any of AtFLOT mutants. In the second article we focused on interactome of AtFLOT2 and performed co- immunoprecipitation followed by mass spectrometry... Předkládaná práce zahrnuje tři původní články a jeden článek přehledový zaměřené na tematiku flotillinů (FLOT) a hypersensitive induced reaction proteinů (HIR) u Arabidopsis thaliana. FLOT a HIR jsou příbuzné rodiny proteinů asociovaných s membránami, které náležejí do nadrodiny proteinů s SPFH doménou. Zatímco FLOTy jsou přítomné u organismů všech evolučních linií, HIRy se specificky vyskytují jen u rostlin. Přehledový článek sumarizuje poznatky o FLOTech a HIRech z různých organismů, především s ohledem na jejich buněčnou lokalizaci, interakci s membránami, interakci s ostatními proteiny a na jejich možnou funkci. Prezentované původní články sledovaly tři směry zkoumání AtFLOTu a AtHIRů: zapojení do reakcí na exogenní podněty; nalezení proteinových interakčních partnerů; a vnitrobuněčnou lokalizaci a popis dynamiky těchto proteinů. První přístup spočíval v měření transkripce a sady fenotypovacích pokusů provedených na deletantech pro jednotlivé AtFLOT při ošetřeních biotickým a abiotickým stresem a fytohormony. Byly zjištěny změny v transkripci, nicméně jsme nepozorovali žádný měřitelný fenotypový projev u deletantů AtFLOT, který by se lišil od účinku ošetření na divoký typ. V druhém článku jsme se zaměřili na interaktom AtFLOT2 a pomocí koimunoprecipitace a následné hmotnostně spektrometrické... Keywords: flotilin; stres; hypersensitive induces reaction protein; plasmatická membrána; membránové mikrodomény; Arabidopsis thaliana; flotillins; stress; plasma membrane; membrane microdomains; Arabidopsis thaliana Available in a digital repository NRGL
Charakterizace FLOTILLINů and HYPERSENSITIVE INDUCED RESPONSE proteinů u Arabidopsis thaliana - dynamika, interakce a funkce

This work is a collection of three research articles and one review article focused on flotillins (FLOTs) and hypersensitive induced reaction proteins (HIRs) in Arabidopsis thaliana. FLOTs and HIRs ...

Daněk, Michal; Martinec, Jan; Baluška, František; Ovečka, Miroslav
Univerzita Karlova, 2019

Dokazování elektronickými důkazními prostředky
Krákorová, Simona; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2019 - Czech
81 Thesis title Substantiation of Electronic Evidence Abstract Thesis deals with the substantiation of electronic evidence within the framework of criminal procedure. The importance of the issue of obtaining such a category of evidence further intensifies as the technology continues to develop. The various types of crime perpetrators simultaneously leave behind digital traces with regard to almost all cases. Therefore, the author focuses on the issue, whether is it possible to obtain such an evidence effectively. The author concurrently takes into account the question of whether the process of obtaining electronic evidence meet certain threshold of protection of the fundamental rights and freedoms of an individual. Hence, the author analyses the characteristic of the individual relevant procedures. The issue of data retention, in other words the areal data collection and preservation in the light of recent case law as well as the possible adjustments to current legislation is subject to scrutiny. Attention is drawn, inter alia, to the novel procedure which enables preventive preservation of data important for the criminal proceedings. Furthermore, the author takes into account the issue of obtaining the content of the communication by means of electronic mail. Moreover, thesis deals with the partial... 80 Název diplomové práce Dokazování elektronickými důkazními prostředky Abstrakt Diplomová práce se zabývá dokazováním elektronickými důkazními prostředky v rámci trestního procesu. Význam problematiky zajišťování této kategorie důkazních prostředků se spolu s rozvojem technologií významně prohlubuje. Pachatelé rozličných druhů trestné činnosti totiž za sebou v současnosti zanechávají digitální stopu téměř ve všech případech. V diplomové práci se tak autorka zaměřuje na otázku, zda lze takové elektronické důkazní prostředky efektivně zajišťovat. Současně si klade otázku, zda při zajišťování nedochází k excesivním zásahům do základních práv a svobod jednotlivců. Z toho důvodu rozebírá specifika jednotlivých zajišťovacích institutů. S tím související problematiku data retention neboli plošného preventivního uchování údajů rozebírá ve světle nejnovější judikatury Ústavního soudu a polemizuje o možných změnách stávající právní úpravy. Pozornost je mimo jiné věnována i novému institutu, jenž předpokládá předběžné uchování dat důležitých pro trestní řízení na základě příkazu dle trestního řádu. Autorka se dále věnuje otázce zajišťování obsahu elektronické pošty. V neposlední řadě rozebírá dílčí problémy jednotlivých postupů pro zajišťování důkazních prostředků, pro příklad nevhodně nastavené limitující podmínky... Keywords: Elektronické důkazní prostředky; orgány činné v trestním řízení; data; Electronic evidence; law enforcement authorities; data Available in a digital repository NRGL
Dokazování elektronickými důkazními prostředky

81 Thesis title Substantiation of Electronic Evidence Abstract Thesis deals with the substantiation of electronic evidence within the framework of criminal procedure. The importance of the issue of ...

Krákorová, Simona; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Kriminologické aspekty kriminální recidivy
Urbánková, Petra; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2019 - Czech
Criminological Aspects of Crime Recidivism The Diploma Thesis Bc. Petra Urbánková Abstract The main goal of the Diploma Thesis "Criminological Aspects of Crime Recidivism" is analysing recidivism, which is considered to be one of the most important criminal factors. We can analyse recidivism based on the criminal law, penology, criminal statistics and mainly criminology. The Criminological aspect is the widest one, because it focuses on the all crimes committed by the offender, not only those crimes which were investigated by Police or the prosecutors. We will also theoretically describe all statistic sources where the recidivism has been recorded, but mainly we will analyse practically the statistical data of The Prison Service of the Czech Republic and the data of the Police of the Czech Republic where we could find out the actual rate of recidivism in the Czech Republic. The data of the Prison Service contain mainly the offenders which are imprisoned repeatedly for more than once. The data of Police are focused on type of crimes which have the highest rate of recidivism and whose are committed repeatedly by the offenders. This thesis also tries to analyse recidivism based on the historical development of the Czech legislation on recidivism starting since 1918 till nowadays. This thesis also tries to... Kriminologické aspekty kriminální recidivy Diplomová práce Bc. Petra Urbánková Abstrakt Diplomová práce "Kriminologické aspekty kriminální recidivy" si klade za cíl analyzovat recidivu, jakožto jeden z nejvýznamnějších kriminogenních faktorů, po trestněprávní, penologické, kriminalisticko-statistické, ale zejména po kriminologické stránce. Kriminologické pojetí recidivy je nejširší, neboť zkoumá jakoukoliv trestnou činnost pachatelů. Součástí tohoto rozboru je nejen teoretické vymezení statistik, které sledují recidivu, ale rovněž praktická práce s daty Vězeňské služby ČR a Policie ČR za účelem zjištění, jakou míru recidivy je možné v současné době v České republice sledovat, zejména u osob opakovaně umístěných ve výkonu trestu odnětí svobody a jaké trestné činy vykazují nejvyšší míru recidivy při jejich páchání. Tato práce zkoumá recidivu i z hlediska historického vývoje právní úpravy, kdy sleduje a porovnává trestní předpisy v části upravující recidivu od vzniku Československa do současnosti. Součástí analýzy recidivy je dále i posouzení osoby pachatele, opět z hledisek více oborů za účelem předložit komplexní obraz osoby recidivujícího pachatele. V neposlední řadě je potřeba se zamyslet i nad způsoby prevence recidivy uskutečňovanými prostřednictvím trestní politiky státu, která stanoví rámec, ve kterém... Keywords: Kriminální recidiva; Prevence; Vězeňství; Pachatel - recidivista; Criminal Recidivism; Prevention; Prison Service; Offender - Recidivist Available in a digital repository NRGL
Kriminologické aspekty kriminální recidivy

Criminological Aspects of Crime Recidivism The Diploma Thesis Bc. Petra Urbánková Abstract The main goal of the Diploma Thesis "Criminological Aspects of Crime Recidivism" is analysing recidivism, ...

Urbánková, Petra; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Obhajoba obhájcem v hlavním líčení
Svoboda, Michal; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2019 - Czech
The defence by the defence counsel during the trial Abstract The aim of the thesis is not only to analyze both the position of the defence counsel and the accused in criminal proceedings, including their rights and obligations arising from this position, but in particular to define the limits in which both the accused and the defence counsel can exercise the right of defence. The content of the thesis is divided into an introduction, six chapters and a conclusion. The introduction summarizes the aims to be achieved in the thesis. It emphasizes the importance of the right to a fair trial, which includes the right of defence and which is an integral part of the rule of law concept. The first part deals with a brief historical excursion into the history of the position of the defence counsel and the accused in criminal proceedings, with particular emphasis on the legislation applicable in the territory of the present Czech Republic. In the second chapter, the rights and obligations of the accused are analyzed, especially but not only in the trial. Emphasis is placed on defining the limits of the accused's right of defence and the reasons why such restrictions exist in the legal system. The third and fourth chapters are then devoted to the defence counsel, his rights and obligations arising from his position in... Obhajoba obhájcem v hlavním líčení Abstrakt Cílem této diplomové práce je nejen analyzovat postavení obhájce a obviněného v trestním řízení včetně jejich práv a povinností vyplývajících z tohoto postavení, ale zejména vymezit limity, ve kterých může jak obviněný tak obhájce vykonávat právo na obhajobu. Obsah práce je rozdělen do úvodu, šest částí a závěru. V úvodu jsou shrnuty cíle, kterých má být v diplomové práci dosaženo. Je zde zdůrazněn význam práva na spravedlivý proces, jehož součástí je pak i právo na obhajobu a které jsou nedílnou součástí konceptu právního státu. První část se zabývá stručným historickým exkurzem do historie postavení obhájce a obviněného v trestním řízení zejména s důrazem na právní úpravu platnou na území současné České republiky. V druhé části jsou analyzována práva a povinnosti obviněného uplatňující se zejména, ale nejenom, v hlavním líčení. Důraz je přitom kladen na vymezení hranic práva obviněného na obhajobu a důvody, proč tato omezení v právním řádu vůbec existují. Třetí a čtvrtá část je pak věnována osobě obhájce, jeho právům a povinnostem vyplývajících z jeho postavení v trestním řízení a vykonávání obhajoby v hlavním líčení jako takovém. Tyto části znovu kladou důraz na vymezení limitů výkonu a způsobů vedení obhajoby. V páté části jsou rozebrány základní odlišnosti... Keywords: obhajoba; obhájce; hlavní líčení; defence; defence counsel; trial Available in a digital repository NRGL
Obhajoba obhájcem v hlavním líčení

The defence by the defence counsel during the trial Abstract The aim of the thesis is not only to analyze both the position of the defence counsel and the accused in criminal proceedings, including ...

Svoboda, Michal; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Antioxidační systém v hypoxickém srdci
Sotáková, Dita; Žurmanová, Jitka; Kalous, Martin; Babula, Petr
2019 - English
The cardiovascular disease, particularly acute myocardial infarction, is the most common cause of death worldwide. It is well documented that adaptation to chronic hypoxia increases resistance to ischemia-reperfusion (I/R) injury in heart tissue. Reactive oxygen species (ROS) play an important signalling role by the activation of the protective pathways during I/R, although, the excess of ROS during reperfusion leads to cardiac tissue injury. As the cellular antioxidant system is responsible for the maintenance of redox homeostasis, the main aim of this thesis was to investigate the relationship between myocardial tolerance to I/R injury and regulation of main components of antioxidant systems, related transcription factors and their target genes in protective and non- protective regimens of chronic hypoxia. We found differences in cardioprotective phenotype in rats exposed to three regimens of chronic normobaric hypoxia (FiO2 0.1, 3 weeks). The adaptation to continual (CNH) and intermittent (CNH-8; 8 h/day) regimen of hypoxia increased myocardial resistance to I/R damage, whereas 1-hour daily interruption of hypoxic adaptation (INH-23) abolished cardioprotective effect and decreased the ratio of reduced and oxidized glutathione (GSH/GSSG). Both cardioprotective regimens significantly increased... Kardiovaskulární onemocnění, zejména akutní infarkt myokardu, je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí. Je známo, že adaptace na chronickou hypoxii zvyšuje odolnost srdeční tkáně vůči ischemicko-reperfuznímu (I/R) poškození. Reaktivní formy kyslíku (ROS) hrají důležitou signální roli při aktivaci protektivních drah během I/R, ačkoli přebytek ROS během reperfúze vede k poškození srdeční tkáně. Vzhledem k tomu, že buněčný antioxidační systém je zodpovědný za udržování redoxní homeostázy, bylo cílem této práce analyzovat vztah mezi tolerancí myokardu k I/R poškození a regulací hlavních složek antioxidačních systémů, souvisejících transkripčních faktorů a jejich cílových genů v protektivních a neprotektivních režimech chronické hypoxie. Prokázali jsme rozdíly v kardioprotektivním fenotypu u potkanů vystavených třem režimům chronické hypoxie (FiO2 0,1; 3 týdny). Adaptace na kontinuální (CNH) a intermitentní (CNH-8; 8h/den) režim hypoxie zvýšila rezistenci myokardu k I/R poškození, zatímco 1-hodinové denní přerušení hypoxické adaptace (INH-23) zrušilo kardioprotektivní účinek a snížilo poměr redukovaného a oxidovaného glutathionu (GSH/GSSG). Oba kardioprotektivní režimy významně zvýšily expresi mRNA mitochondriálních antioxidantů (manganová superoxid dismutáza, MnSod; glutathion reduktáza, Gsr;... Keywords: srdce; hypoxie; potkan; kardioprotektivní mechanismy; oxidační stres; myocardium; hypoxia; rat; kardioprotective mechanism; oxidative stress Available in a digital repository NRGL
Antioxidační systém v hypoxickém srdci

The cardiovascular disease, particularly acute myocardial infarction, is the most common cause of death worldwide. It is well documented that adaptation to chronic hypoxia increases resistance to ...

Sotáková, Dita; Žurmanová, Jitka; Kalous, Martin; Babula, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Řízení před samosoudcem
Burak, Oleg; Říha, Jiří; Tejnská, Katarína
2019 - Czech
Criminal procedure in front of a single judge Abstract The master thesis focuses on the legislation concerning criminal procedure in front of a single judge and its purpose is not only the description of all aspects of such criminal procedure but also the presentation of disputable questions and their answers. Another objective of the thesis is to identify inappropriate legislation and provide solutions in the form of de lege ferenda thoughts, including the provision of opinions as to future legislation. Based on methods of description, analysis and historical comparison, the master thesis provides a comprehensive view on the single judge, while using commented legislation, academic literature and case law. The first chapter closely describes the historical evolution of the role of the single judge from 1918 (respectively since 1873 as the Austrian-Hungarian legislation had been adapted) until today. The second chapter solves a problematic question whether the single judge can administer justice at a regional court or only at a county court. The following chapters focus on the core of the thesis, which is described in the next three chapters. The third chapter presents the very first actions of the single judge after the prosecution is delivered to him. The fourth chapter is dedicated to the criminal order... Řízení před samosoudcem Abstrakt Diplomová práce se věnuje právní úpravě trestního řízení před samosoudcem a jejím cílem je nejen popis všech aspektů takového trestního řízení, ale i uvedení sporných otázek a jejich zodpovězení. Dalším cílem práce je vyhledat právní úpravu, která je dle mého názoru nevhodná, a poskytnout řešení ve formě úvah de lege ferenda, včetně vyjádření k možné budoucí právní úpravě. Na základě metod deskripce, analýzy a historické komparace práce poskytuje komplexní pohled na institut samosoudce za využití komentovaných právních předpisů, odborné literatury a judikatury soudů. První kapitola se podrobně věnuje historickému vývoji role samosoudce, a to od roku 1918 (resp. od roku 1873, jelikož došlo k převzetí rakousko-uherské právní úpravy) až do současnosti. Druhá kapitola řeší otázku, zda může samosoudce rozhodovat i u krajského soudu, nebo pouze u soudu okresního. V následujících kapitolách se nachází jádro práce, které je popsáno v třetí až páté kapitole. Třetí kapitola uvádí první úkony samosoudce poté, co je mu doručena obžaloba. Čtvrtá kapitola se věnuje trestnímu příkazu, který může být vydán pouze samosoudcem. Nicméně popis trestního příkazu je pouze povrchní, a v závěru kapitoly je opět uvedeno několik úvah de lege ferenda. Pátá, nejobsáhlejší, kapitola se již týká samotného... Keywords: samosoudce; trestní řízení; hlavní líčení; zjednodušené hlavní líčení; a single judge; criminal procedure; trial; simplified trial Available in a digital repository NRGL
Řízení před samosoudcem

Criminal procedure in front of a single judge Abstract The master thesis focuses on the legislation concerning criminal procedure in front of a single judge and its purpose is not only the description ...

Burak, Oleg; Říha, Jiří; Tejnská, Katarína
Univerzita Karlova, 2019

Význam modulace nociceptivního synaptického přenosu na míšní úrovni za různých bolestivých stavů
Adámek, Pavel
2019 - English
Pain is a common symptom of many clinical syndromes and diseases. In particular, the treatment of neuropathic pain represents a serious public health issue because currently available analgesia is ineffective in many cases or it has adverse effects. Treatment of pain-related suffering requires knowledge of how pain signals are initially generated and subsequently transmitted by the nervous system. A nociceptive system plays a key role in this process of encoding and transmission of pain signals. Modulation of the nociceptive synaptic transmission in the spinal cord dorsal horn represents an important mechanism in the development and maintenance of different pathological pain states. This doctoral thesis has aimed to investigate and clarify some of the mechanisms involved in the modulation of the spinal nociceptive processing in different pain states. The main attention was paid to study the following issues: (I.) Which is the role of Transient Receptor Potential Vanilloid type 1 channels (TRPV1), Toll-Like Receptors 4 (TLR4), and phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) in the development of neuropathic pain induced by paclitaxel (PAC) chemotherapy in acute in vitro, and subchronic in vivo murine model of PAC-induced peripheral neuropathy (PIPN)? (II.) How is affected spinal inhibitory synaptic control... Bolest je běžným příznakem mnoha klinických syndromů a nemocí. Zejména léčba bolestí neuropatického původu představuje závažný medicínský problém, neboť dostupná analgesie je v řadě případů neúčinná, nebo má výrazné nežádoucí účinky. Vývoj nových analgetických postupů a úspěšná léčba bolesti proto vyžaduje podrobnou znalost mechanizmů vzniku akutních i chronických bolestivých stavů. Proces vzniku, kódování a přenosu signálů o bolestivých podnětech zprostředkovává nociceptivní systém, který je klíčový pro vznik vjemu bolesti v mozku. Modulace nociceptivního synaptického přenosu v zadním rohu míšním představuje důležitý mechanismus ve vývoji a udržování různých patologických stavů bolesti. Tato disertační práce se zaměřila na zkoumání a objasnění některých mechanismů podílejících se na zpracování a modulaci míšního nociceptivního synaptického přenosu u různých modelů bolestivých stavů. Hlavní pozornost byla věnována studiu následujících otázek: (I.) Jakou úlohu mají TRPV1 (Transient Receptor Potential Vanilloid type 1) kanály, TLR4 (Toll-Like Receptor 4) a PI3K (fosfatidylinositol 3-kináza) v rozvoji neuropatické bolesti po podání chemoterapeutika paclitaxel (PAC) v akutním in vitro a subchronickém in vivo myším modelu PAC-indukované periferní neuropatie (PIPN)? (II.) Do jaké míry je ovlivněna míšní... Keywords: Bolest; nocicepce; synaptický přenos; neuropatická bolest; paclitaxel; TRPV1; kapsaicin; TLR4; PI3K; Nav1.7; CB1; anandamid; Pain; nociception; synaptic transmission; neuropathic pain; paclitaxel; TRPV1; capsaicin; TLR4; PI3K; Nav1.7; CB1; anandamide Available in a digital repository NRGL
Význam modulace nociceptivního synaptického přenosu na míšní úrovni za různých bolestivých stavů

Pain is a common symptom of many clinical syndromes and diseases. In particular, the treatment of neuropathic pain represents a serious public health issue because currently available analgesia is ...

Adámek, Pavel
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases