Number of found documents: 545575
Published from to

Gender role v Armádě České republiky
KÁRNÍKOVÁ, Jana
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá tématem gender role v Armádě České republiky, je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je vypracována na základě odborné literatury, kdy se zabývá pojmy genderu v obecné psychologické rovině, genderovými rolemi, genderovou identitou a jejími teoriemi, genderovými stereotypy. Věnuje se tématu rovnosti mužů a žen v Evropské unii a v České republice. Následně popisuje genderovou diskriminaci. V závěru teoretické práce se zabývá tématem rovnosti mužů a žen v Armádě České republiky. Praktická část je zpracována pomocí kvalitativně orientovaného šetření, které je založené na hloubkových rozhovorech s příslušníky Armády České republiky, a přináší tak vhled do problematiky gender role a také na postavení mužů a žen uvnitř Armády České republiky. The aim of this bachelor thesis is gender role in Czech Army. It is divided to theoretical and practical part. Theoretical part is based on professional literature, where it deals with concepts of gender on basic psychological level, gender roles, gender identity and its theory and gender stereotypes. It deals with equality of men and women in European Union and Czech Republic. It also describes gender discrimination. In the endof theoreical part, it deals with equality of men and women in Czech Army. Practical part is made by qualitatively oriented investigation, which is based on comprehensive interviews with military personal, which brings insight to problematice of gender role and also situation of men and women of Czech Army. Keywords: gender; gender role; genderová identita; genderová diskriminace; genderové stereotypy; rovné příležitosti mužů a žen; armáda; gender; gender role; gender identity; gender discrimination; gender stereotypes; equal opportunities men and women; army Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Gender role v Armádě České republiky

Bakalářská práce se zabývá tématem gender role v Armádě České republiky, je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je vypracována na základě odborné literatury, kdy se zabývá ...

KÁRNÍKOVÁ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vliv absence rodičovského vzoru na partnerský život jedince
KOUDELOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá vlivem absence rodičovské vzoru na partnerský život jedince. Teoretická část je věnována významu rodiny v životě jedince, mužské a ženské roli a jejímu vlivu na identifikaci dětí s rodiči, zabývá se rodinnými vztahy i vzory partnerského chování. Dále vymezuje problematiku absence jednoho z rodičů v rodině a pojem neúplná rodina. Část je věnována příčině nepřítomnosti rodiče i tomu, jaký vliv má na osobnost dítěte a co s sebou výchova osamělým rodičem nese. V neposlední řadě zahrnuje poznatky o partnerském životě jedince z neúplné rodiny. Co přináší partnerství bez rodičovského vzoru, výběr partnera, jaké jsou fáze partnerského vztahu ale i krize, které vztah provází. Praktická část je tvořena výsledky kvalitativního výzkumu, který byl uskutečněn formou polostrukturovaného rozhovoru s muži i ženami vyrůstajícími pouze s jedním z rodičů. Cílem práce je zjistit, zda a v čem ovlivňuje absence rodičovského vzoru partnerský život jedince v období zralé dospělosti. Abstract This bachelor thesis focuses on the influence of absence of parentel model on the later adult partner life. The theoretical part is devoted to the importace of the family in the life of the individual, male and female role and its impact to the identification of children with their parents, deals with family relationships and partner behavior´s models. It also defines the issue of the absence of one of the parents in the family and the term incomplete family. The part is devoted to the cause of the parent´s absence and the impact it has on the child´s personality and what the education by the single parent brings to this parent. Finally it includes knowledges about the partner life of the individual behaved by the single-parent family. It describes what a partnership without a parent model brings, the chocie of a partner, the phases of the partnership, but also the crisis during the relationship. The practicle part consists of results of qualitative research, which was realized by the form of semi-structured interviews with men and women growing up in single-parent family. The pupose of this thesis is to find out whether and how the absence of parental model influences the partner life of an individual in the period of mature adulthood. Keywords: Děti; rodičovský vzor; neúplná rodina; partnerství; rodičovství; Children; parental model; incomplete family; partnership; parenting Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vliv absence rodičovského vzoru na partnerský život jedince

Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá vlivem absence rodičovské vzoru na partnerský život jedince. Teoretická část je věnována významu rodiny v životě jedince, mužské a ženské roli a jejímu vlivu ...

KOUDELOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Umístění romského dítěte mimo biologickou rodinu
STŘELEČKOVÁ, Petra
2019 - Czech
Bakalářská práce se zaměřuje na umístění romského dítěte mimo biologickou rodinu. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část se zabývá vymezením rodiny jako pojmu, funkcí rodiny, typologií rodiny, dysfunkční rodinou a jejími typy. Dále navazuje popis historie a kultury Romů. Praktická část obsahuje analýzu statistických dat o odebrání dětí z romských rodin a řízené rozhovory s pracovníky odboru sociálně právní ochrany dětí. Cílem je zmapovat, analyzovat a popsat nejčastější důvody, které v rámci České republiky vedou k umístění romského dítěte mimo biologickou rodinu a porovnat tyto důvody s analogickými situacemi rodin v majoritní společnosti. The bachelor thesis focuses on the location of a Roma child outside the biological family. The thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with the definition of family as a concept, family function, family typology, dysfunctional family and its types. It is followed by a description of the history and culture of the Roma. The practical part contains an analysis of statistical data on the removal of children from Roma families and controlled interviews with the staff of the Department of Social and Legal Protection of Children. The aim is to map, analyze and describe the most common reasons that in the Czech Republic lead to the placement of a Roma child outside the biological family and compare these reasons with the analogous situations of families in the majority society. Keywords: rodina; funkce rodiny; typologie rodiny; dysfunkční rodina; historie a kultura Romů; family; family function; family typology; dysfunctional family; history and culture of Roma Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Umístění romského dítěte mimo biologickou rodinu

Bakalářská práce se zaměřuje na umístění romského dítěte mimo biologickou rodinu. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část se zabývá vymezením rodiny jako pojmu, funkcí ...

STŘELEČKOVÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Důraz na správnou anglickou výslovnost na základních školách
KŘIKLÁN, Tomáš
2019 - English
Tato diplomová práce se zabývá výukou výslovnosti v hodinách angličtiny na základních školách. Cílem teoretické části této práce je popsat zakotvení výuky výslovnosti v kurikulárních dokumentech ČR, popsat jednotlivé aspekty výslovnosti i v kontextu s češtinou, stručně nastínit historii výuky anglického jazyka z pohledu výslovnosti a vyobrazit současný postoj k výuce výslovnosti. V neposlední řadě je cílem teoretické části práce vyzdvihnout metody, cíle, modely, výuky výslovnosti a jejich důležitost. Výzkum, který je veden formou pozorování hodin a dotazníkovým šetřením mezi učiteli, má za cíl zjistit, jak vypadá výuka výslovnosti na základních školách, jestli učitelé vůbec učí správnou výslovnost, jakou pro to mají podporu v učebnicích, jaké si pro výuku výslovnosti stanovují cíle, jaké aspekty anglické výslovnosti učí, popřípadě jaké používají metody. V rámci pozorování hodin se dále nabízí cíl alespoň částečně (v rámci možností) zhodnotit úroveň výslovnosti učitelů. This diploma thesis deals with pronunciation teaching in English lessons in elementary education. The aims of this thesis are to describe how Czech curricular documents deal with pronunciation teaching within English lessons, to describe aspects of English pronunciation including contrast with the Czech language, to summarize history of English teaching from the pronunciation point of view, and to describe current approaches to teaching English pronunciation. Last but not least the aim of this thesis is also to highlight methods, objectives, models for English pronunciation teaching and their importance. The research is conducted in two ways - observing English lessons and questionnaire survey amongst teachers. Its aims are to find out whether teachers teach the correct pronunciation within their English lessons, how they are supported by used textbooks, what their aims for pronunciation teaching are, which aspects of English pronunciation they focus on and what methods they use for it. There is one more aim set within observing lessons and that is to briefly review the level of teachers' pronunciation. Keywords: Výslovnost; metodologie; didaktika; výuka Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Důraz na správnou anglickou výslovnost na základních školách

Tato diplomová práce se zabývá výukou výslovnosti v hodinách angličtiny na základních školách. Cílem teoretické části této práce je popsat zakotvení výuky výslovnosti v kurikulárních dokumentech ČR, ...

KŘIKLÁN, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Das Märchen im Propaganda-Film der Nazi-Zeit
ŠIMEČKOVÁ, Anna
2019 - German
Tato práce se zaměří na tradiční útvar pohádky a její aktualizaci jako prostředek nacistické propagandy. Předmětem analýzy bude pohádka jako literární a didaktický žánr. Diplomová práce se dělí na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část představí základní znaky pohádkového žánru a zároveň hlavní principy propagandistické manipulace v moderních dějinách. Praktická část práce se zaměří na srovnání vybraných pohádkových děl bratří Grimů a ve filmovém zpracování nacistické propagandy, dále se v analýze děl zaměří na didaktické záměry, literární a filmový jazyk a formy manipulace ve filmu jako prostředek propagandy. This thesis focuses on a traditional form of fairy tale and its updates as an instrument of Nazi propaganda. The main object of this analysis is a fairy tale as a literary and didactic genre. The diploma thesis consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part introduces general signs of fairy tale genre and main principals of propaganda manipulation in modern history. The practical part focuses on a comparison of selected Grimm brothers 'fairy tales and movie processing of Nazi propaganda. Furthermore, the analysis focuses on didactic intensions, literary and film language and forms of manipulation in a movie as an instrument of propaganda. Keywords: fairy tale; Grimm brothers; propaganda; literary comparison; fairy tale analysis Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Das Märchen im Propaganda-Film der Nazi-Zeit

Tato práce se zaměří na tradiční útvar pohádky a její aktualizaci jako prostředek nacistické propagandy. Předmětem analýzy bude pohádka jako literární a didaktický žánr. Diplomová práce se dělí na ...

ŠIMEČKOVÁ, Anna
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Swingový orchestr Zatrestband a Tančírna Třešť
HAMERNÍK, Matouš
2019 - Czech
Bakalářská práce "Swingový orchestr Zatrestband a projekt Tančírna Třešť" pojednává o umělecko-kulturních počinech uměleckého kováře a amatérského hudebníka Petra Píši z Třeště. Cílem práce je shrnout zhruba dvacetiletou historii ansámblu s důrazem na repertoár, obsazení a významná vystoupení. V případě Tančíren, jejíž historie je úzce svázána se Zatrestbandem, je záměrem představit jejich jedinečnou dramaturgii, tematické ladění a významné hosty. Práce je prvním uceleným pojednáním na toto téma a zájemcům může sloužit jako široký zdroj informací. The bachelor thesis "Zatrestband Swing Orchestra and Tančírna Třešť Project" deals with artistic and cultural activities of artistic blacksmith and amateur musician Petr Píša from Třešť. The aim of the thesis is to summarize about twenty years of history of the ensemble with an emphasis on repertoire, cast and significant performances. In the case of the Tančírna project, which history is narrowly tied to the Zatrestband, the intention is to introduce its unique dramaturgy, thematic tuning and important guests. The thesis is the first comprehensive treatise on the subject and can serve as a broad source of information to those interested. Keywords: Zatrestband; Tutti; Tančírna Třešť; Petr Píša; Třešť; swing; big band; Zatrestband; Tutti; Tančírna Třešť; Petr Píša; Třešť; swing; Big Band Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Swingový orchestr Zatrestband a Tančírna Třešť

Bakalářská práce "Swingový orchestr Zatrestband a projekt Tančírna Třešť" pojednává o umělecko-kulturních počinech uměleckého kováře a amatérského hudebníka Petra Píši z Třeště. Cílem práce je shrnout ...

HAMERNÍK, Matouš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Tradiční řemesla v rukou starších školních žáků-zpracování textilních materiálů
ŠEFČÍKOVÁ, Milena; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
2019 - Czech
Jako téma závěrečné práce jsem si vybrala zpracování textilních materiálů a tradiční řemesla v rukou starších školních dětí. Vedla mě k tomu moje zkušenost s dětmi, které se poprvé setkají s ovečkou a se zpracováním vlny. Pozoruji na dětech první nedůvěřivé pohledy, ale jakmile si vlnu ohmatají a vidí, co všechno se dá z ní vytvořit, začnou být nadšené a zapálené pro věc. Najednou mají spoustu nápadů, co a jak vytvořit, jaké barevné odstíny použít nebo koho svým výrobkem potěšit. U mokrého plstění si užijí spoustu legrace, když je pěkně, jsou venku a dá se jim k dispozici vana plná vody a stará valcha.Pro děti je ale zajímavé i tkaní. Při něm se dá využít nejen vlna, ale i lněné vlákno nebo bavlna. Děti si tak mohou samy utkat třeba podsedák na židli nebo kobereček pro pejska. Když vidí, jak se začíná pod jejich prstíky tvořit tkaný vzor, mají obrovskou radost. Já sama jsem se s těmito starými řemesly seznámila asi před patnácti lety. Tyto techniky zpracování vlny, předení, plstění i tkaní mě tak uchvátily, že se jim věnuji dodnes a jsem nositelkou značky Haná regionální produkt. Cílem mé závěrečné práce je přiblížit dětem historii pěstování textilních plodin na našem území, protože v dnešní době je už jen velice málo oblastí, kde se tyto plodiny pěstují. Vidět modře rozkvetlé pole lnu je takřka nemožné, o poli konopí nemluvě. Také jim chci představit práci s vlnou. Jak bylo a je složité ručně zpracovat vlnu a něco z ní vyrobit. Jaká je cesta od ovečky, která se pase na louce, až například ke svetru, který nosíme v zimě, aby nás zahřál. Kolik lidského úsilí je s tím spojeno. Aby, když si příště půjdou nějaký ten svetr, čepici nebo šálu koupit, věděli, kolik práce se za každým výrobkem skrývá. Chtěla bych v dětech probudit kreativitu, tvořivost a fantazii. Důležité je i procvičování hrubé a jemné motoriky. A v neposlední řadě dosáhnout toho, aby děti měly radost z výrobků, které si samy vytvoří. Práci jsem dělila do pěti částí, ve kterých postupně představuji historii textilních surovin na našem území, jejich dělení, historii a zpracování ovčího rouna a historii tkaní. Do poslední části jsem zařadila postupy výrobků, které si mohou žáci sami vytvořit, a tím rozvíjet svoji kreativitu a fantazii. Keywords: Textilní suroviny; ovčí rouno; vlna; len; konopí; kolovrat; vřeteno; tkalcovský stav; tkaní; předení; plstění. Available in digital repository of UPOL.
Tradiční řemesla v rukou starších školních žáků-zpracování textilních materiálů

Jako téma závěrečné práce jsem si vybrala zpracování textilních materiálů a tradiční řemesla v rukou starších školních dětí. Vedla mě k tomu moje zkušenost s dětmi, které se poprvé setkají s ovečkou a ...

ŠEFČÍKOVÁ, Milena; HOLOUŠOVÁ, Drahomíra
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pracovní zátěž učitelů a její zvládání v kontextu genderových specifik vyučujících
VANČURA, Jakub
2019 - Czech
V teoretické části této práce se pokusím předložit definice jednotlivých nezbytných pojmů, se kterými se v práci bude dále pracovat. Jedná se především o definice stresu, učitelského povolání a genderu. Teoretická část práce taktéž slouží jako přehled dosavadních poznatků týkajících se oblasti pracovního stresu učitelů. V poslední řadě se pokusím osvětlit problematiku spojenou s měřením a interpretací vybraných studií zabývající se pracovním stresem učitelů. V praktické části jsou stanoveny tři výzkumné problémy. První zkoumá spojitost biologického pohlaví učitele a stupně pociťovaného vyhoření, druhý výzkumný problém zkoumá spojitost osobnostního typu učitele a stupně pociťovaného vyhoření, poslední výzkumný problém dává problematiku pracovní zátěže do kontextu inkluzivního prostředí. V zásadě došlo ke zjištění, že jednotlivé mediátory nemají na pociťovanou pracovní zátěž učitele signifikantní vliv. Firstly, the theoretical framework of this thesis presents definitions of terms that will be needed further on in the thesis. Primarily, there are definitions of stress, teaching profession and gender. The theoretical part of the thesis also serves as an overview of existing knowledge about the occupational stress of teachers. Lastly, I will try to elucidate the problems associated with measuring and interpreting selected studies on the occupational stress of teachers. The practical part of the thesis states three research problems. The first one explores the connection between the teacher's biological sex and the degree of occupational burnout, the second research problem examines the connection between the personality type of the teacher and the degree of occupational burnout and the last one puts the teacher's workload in the context of an inclusive environment. In principle, it has been established that individual mediators have no significant influence on the perceived workload of the teacher. Keywords: biologické pohlaví; gender; maskulinita; feminita; androgynie; stres; pedagog; inkluze; biological sex; gender; masculinity; femininity; androgyny; stress; educator; inclusion Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Pracovní zátěž učitelů a její zvládání v kontextu genderových specifik vyučujících

V teoretické části této práce se pokusím předložit definice jednotlivých nezbytných pojmů, se kterými se v práci bude dále pracovat. Jedná se především o definice stresu, učitelského povolání a ...

VANČURA, Jakub
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

An investigation into English and Vietnamese idioms
LE, Thao Anh
2019 - English
Ve své bakalářské práci se zabývám srovnáním anglických a vietnamských idiomů. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji definici idiomu, jeho charakteristickým znakům, klasifikaci a rozdílům mezi anglickými a vietnamskými idiomy. V praktické části jsou porovnány anglické a vietnamské idiomy, které jsou rozdělené podle stupně ekvivalence. This bachelor's thesis deals with the comparison of English and Vietnamese idioms. The thesis is divided into the theoretical and practical section. The theoretical section deals with the definition of idiom, its characteristic features, its classification and the differences between English and Vietnamese idioms. In the practical section, the English and Vietnamese idioms are compared, divided according to their degree of equivalence. Keywords: porovnávání; ekvivalence; idiomy; idioms; equivalence; contrastive Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
An investigation into English and Vietnamese idioms

Ve své bakalářské práci se zabývám srovnáním anglických a vietnamských idiomů. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se věnuji definici idiomu, jeho charakteristickým ...

LE, Thao Anh
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Přístup k zubnímu zdraví v různých sociálních vrstvách
BUŘIČOVÁ, Klára
2019 - Czech
Téma péče o chrup a jeho důležitost v běžném i pracovním životě je tématem velice aktuálním a myslím, že se na toto téma stále více poukazuje. Lidé se o svůj chrup chtějí více starat a přikládají mu čím dál větší důležitost. Cílem bakalářské práce je zmapovat problematiku péče o chrup napříč různými sociálními vrstvami a kraji v České republice, zjistit jakou důležitost lidé svému chrupu přikládají, jak se o něj starají a zda také sledují stav chrupu u ostatních lidí. Teoretická část práce je zaměřena především na základní teoretické poznatky v oblastech zdraví, orálního zdraví, sociologie a psychosociálních determinantů zdraví. Praktickou část práce tvořilo kvantitativní šetření za použití dotazníkového šetření, které ukázalo, že lidé přikládají stavu svého chrupu různou důležitost, a že finance nejsou nejdůležitějším faktorem, který v péči o chrup hraje roli. The topic of dental care and its importance in everyday and working life is a very topical subject and I think that this topic is being raised more and more, people want to take more care of their teeth and attach more and more importance to it. The aim of this thesis is to chart the issue of dental care across different social classes and regions in the Czech Republic, to find out what importance people attach to their teeth, how they take care of them and whether they also monitor the state of teeth with other people. The theoretical part is focused on basic theoretical knowledge in the areas of health, oral health, sociology and psychosocial determinants of health. The practical part of the thesis consisted of a quantitative survey, using a questionnaire survey, which showed that people attach different importance to the state of their teeth, and that finance is not the most important factor in dental care. Keywords: péče o chrup; sociální skupiny; zubní zdraví; prevence; motivace; dental care; social groups; dental health; prevention; motivation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Přístup k zubnímu zdraví v různých sociálních vrstvách

Téma péče o chrup a jeho důležitost v běžném i pracovním životě je tématem velice aktuálním a myslím, že se na toto téma stále více poukazuje. Lidé se o svůj chrup chtějí více starat a přikládají mu ...

BUŘIČOVÁ, Klára
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases