Number of found documents: 54229
Published from to

Závislost na počítačových hrách u dětí na 2. stupni základních škol
KOUKALOVÁ, Alena; ŠTĚRBOVÁ, Dana
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou závislosti na počítačových hrách u dětí. Cílovou skupinou byly děti druhého stupně základních škol. Práce zjišťuje vztah dětí k počítačovým hrám, zaměřuje se na celkové využití volného času a míru zapojení pohybových aktivit. Zmiňuje pozitivní a negativní vlivy počítačových her na člověka. Cílem práce bylo přehledně sjednotit dostupné informace o problematice závislosti na počítačových hrách u dětí. Výzkum zjišťuje, kolik času děti tráví na počítači a co nejčastěji na počítači dělají. Dále jak děti tráví svůj volný čas mimo počítač a kolik času věnují pohybové aktivitě. Thesis handle a problem about computer games addiction of pupils. The main group were children from second level of primary school. The thesis finds out a relationship of pupils to computer games, focuses on their using of leisure time and spending time with physical activities. Mentions positive and negative effect of computer games to human. Goal of the thesis was to unify every available information about computer games addiction of pupils. A research finds out, how much time pupils are spending on computer and what kind of work they are doing most often. How they are spending leisure time out of computer and how much time they are spending with physical activity. Keywords: Závislost; počítačové hry; pohybová aktivita; volný čas; Addiction; computer games; physical activity; leisure time Available in digital repository of UPOL.
Závislost na počítačových hrách u dětí na 2. stupni základních škol

Bakalářská práce se zabývá problematikou závislosti na počítačových hrách u dětí. Cílovou skupinou byly děti druhého stupně základních škol. Práce zjišťuje vztah dětí k počítačovým hrám, zaměřuje se ...

KOUKALOVÁ, Alena; ŠTĚRBOVÁ, Dana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

ÚROVEŇ POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V KRNOVĚ
BITOMSKÁ, Barbora; SIGMUND, Erik; VAŠÍČKOVÁ, Jana
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá úrovní pohybové gramotnosti žáků osmých tříd Základní školy Janáčkova náměstí v Krnově. Výzkumu se zúčastnilo 23 žáků ve věku 13-15 let, z toho 14 dívek a 9 chlapců. Pro získání dat byly použity čtyři standardizované dotazníky PLAYself, DOVE, DOPA, PAQ a jeden záznamový arch týdenní pohybové aktivity s krokoměrem Yamax SW700. Z dotazníku PLAYself bylo zjištěno, že nejvíce sebejistě se žáci cítí v aktivitách na sněhu. Z dotazníku DOVE, můžeme konstatovat, že dívky disponují větší schopností lépe zvládat problémy. Rozdíly mezi pohlavími se neprokázaly v dotazníku DOPA o vlastní efektivitě v oblasti pohybových aktivit. Dotazníkem PAQ jsme zjistili nejfrekventovanější pohybovou aktivitu za sedm monitorovacích dnů, kdy u chlapců to byly lokomoční aktivity jako chůze, běh a u dívek tanec. Ze záznamového archu týdenní pohybové aktivity krokoměrem bylo zjištěno, že chlapci jsou pohybově aktivnější než dívky. Zároveň však dívky i chlapci nikdy nevykazovali hodnoty, které by byly pod doporučeným množstvím kroků stanovených odborníky na pohybovou aktivitu mládeže. Z těchto 5 měřících nástrojů jsme pro každou skupinu pohlaví zvlášť vytvořili profil pohybové gramotnosti, který poukazuje na odlišné výsledky a je podnětný pro zlepšení žáků v dílčích oblastech a zároveň by tento nový koncept mohl posloužit pro případné další výzkumy v oblasti pohybové gramotnosti. The diploma thesis deals with the level of physical literacy of the eighth grade students from the primary school in Krnov. The research included 23 students aged 13-15, 14 girls and 9 boys. Four standardized questionnaires PLAYself, DOVE, DOPA, PAQ and one record sheet of weekly physical activity with a pedometer Yamax SW700 were used to retrieve the data. From the PLAYself questionnaire, it was found that students are most self-confident in snow activities. From the DOVE questionnaire, we can say that girls have a better ability to handle problems. Gender differences did not found in the DOPA questionnaire on self-efficacy in physical activity. With the PAQ questionnaire we found the most frequent physical activity in seven monitoring days for boys were most frequent locomotor activities such as walking, running and for girls dancing. From the record sheet of the weekly physical activity with a pedometer was found that boys are more physically active than girls. However girls and boys never showed values that would be below the recommended number of steps by physical activity experts. Of these 5 measurement tools we created profile of physical literacy specifically for each gender group. The results of two groups are different and show sub-areas for improvement. This new concept could be used for further research of physical literacy. Keywords: Pohybová aktivita; pohybová gramotnost; sebehodnocení; škola; starší školní věk; krokoměr; dotazník; physical activity; physical literacy; self-assessment; school; older school age; pedometer; questionnaire Available in digital repository of UPOL.
ÚROVEŇ POHYBOVÉ GRAMOTNOSTI ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE V KRNOVĚ

Diplomová práce se zabývá úrovní pohybové gramotnosti žáků osmých tříd Základní školy Janáčkova náměstí v Krnově. Výzkumu se zúčastnilo 23 žáků ve věku 13-15 let, z toho 14 dívek a 9 chlapců. Pro ...

BITOMSKÁ, Barbora; SIGMUND, Erik; VAŠÍČKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Pilotní ověření dotazníku The Adult Developmental Coordination Disorder/Dyspraxia Checklist u české populace
LASOVSKÝ, Martin; VALTR, Ludvík
2019 - Czech
V České republice stále neexistuje ověřený a standardizovaný dotazník, který by u adolescentů hodnotil problémy s činnostmi denního života a napomáhal k odhalování vývojové poruchy koordinace. Proto záměrem bakalářské práce bylo pilotně ověřit, zda dotazník ADC, který je používán v zahraničí, je vhodný pro hodnocení každodenních aktivit adolescentů. Výzkumu se zúčastnilo 160 studentů ve věku 17-21 roků ze 4 středních škol. Výsledky výzkumu potvrdili srozumitelnost dotazníku pro českou populaci a naznačily, že dotazník ADC je schopen určit, zda se jedinec nachází v rizikové skupině vývojové poruchy koordinace či nikoliv. In Czech republic does not exist validated and standardized checklist, which would assess the problems of daily life activities in adolescents and help identify the developmental coordination disorder. The aim of this thesis was to verificate the ADC checklist, which is being used abroad for the evaluation of daily activities in adolescent. The research involved 160 students aged 17-21 years from four high schools. The results of the research confirmed the clarify of the checklist for the Czech population and indicated that the ADC Checklist is able to determine whether adolescents are in a risk group of developmental coordination disorder or not. Keywords: jemná a hrubá motorika; vývojová porucha koordinace; adolescenti; dotazník ADC; fine and gross motor; developmental coordination disorder; adolescents; ADC Checklist Available in digital repository of UPOL.
Pilotní ověření dotazníku The Adult Developmental Coordination Disorder/Dyspraxia Checklist u české populace

V České republice stále neexistuje ověřený a standardizovaný dotazník, který by u adolescentů hodnotil problémy s činnostmi denního života a napomáhal k odhalování vývojové poruchy koordinace. Proto ...

LASOVSKÝ, Martin; VALTR, Ludvík
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Analýza zatížení hráčů basketbalu během průpravných her s menším počtem hráčů
VACKOVÁ, Michaela; HŮLKA, Karel
2019 - Czech
Hlavním cílem mé bakalářské práce je analyzovat velikost zatíţení hráčů v průpravných hrách během basketbalu. Práce se zaměřuje na velikost intenzity zatíţení u hráček basketbalu, které jsou účastnicemi nejvyšší dorostenecké soutěţe v České republice. Data jsem získávala pomocí monitorů srdeční frekvence Team? Polar Pro. Měření se zúčastnilo osm probandů. Sestavila jsem zásobník 3 průpravných her. Nejvyšší intenzity bylo dosáhnuto při hře 4x4 se zkráceným limitem na útok 8s. Následovala hra 4x4 bez úpravy pravidel a nejniţší intenzita byla dosáhnuta při hře 4x4 bez moţnosti pouţití driblinku. The main target of this bachelor thesis is to analyse the workload of small-sided games during basketball game. This piece of work focuses mainly on the intensity levels of the workload on the highest junior league´s players in age 16-18. These data are collected from sporttesters Team? Polar Pro. There were eight participants in there search. I set up bin of 3 small-sided games The highest intensity was achieved on the game 4x4 game a reduced limit to 8s attack. Followed game 4x4 without edit rules and the lowest intensity was achieved on the game 4x4 without the posibility of using dribling. Keywords: basketbal; intenzita zatížení; průpravné hry; srdeční frekvence; basketball; workload;small-sided games; heart rate Available in digital repository of UPOL.
Analýza zatížení hráčů basketbalu během průpravných her s menším počtem hráčů

Hlavním cílem mé bakalářské práce je analyzovat velikost zatíţení hráčů v průpravných hrách během basketbalu. Práce se zaměřuje na velikost intenzity zatíţení u hráček basketbalu, které jsou ...

VACKOVÁ, Michaela; HŮLKA, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Svalové dysbalance a zranění ve volejbale žen
KLIMEŠOVÁ, Michaela; DOSTÁLOVÁ, Iva
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá problematikou svalových dysbalancí a zraněním u druholigových hráček volejbalu. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat aktuální stav pohybového aparátu a hybných stereotypů, které vznikají nadměrným a jednostranným přetěžováním. Nejvyšší procento zkrácení bylo zjištěno u dolních končetin, především u m. rectus femoris a mm. flexores genu. Stejně tak v oblasti trupu u m. erector spinae. Nejvíce oslabenu částí byly mm. fixatores scapulae inferiores. Na základě výsledků vytvořit zásobník kompenzačních cviků, vhodných k protažení a posílení zkrácených a oslabených svalů. Kompenzační cviky zahrnuly hráčky do tréninkové jednotky individuálně podle výsledných hodnot. Testováno bylo celkem 14 hráček týmu VK Austin Vsetín ve věku 2535 let. The bachelor thesis deals with a muscle imbalance problems and injuries in second-league volleyball players. The aim of the bachelor thesis was to analyze a current state of movement apparatus and the motive stereotypes that arise from excess and one-side strain. The highest percentage of muscular curtailment was found in lower limbs mainly in m. rectus femoris a mm. flexores genu and also around the trunk area in mm. erector spinae. Among the most weakened parts belong mm. fixatores scapulae inferiores. According to results was made a file of compensatory exercises which are suitable for stretching and impowerment of weakened muscles. The compensatory exercises were involved individually in players training. The measurement consists of 14 players between 2535 years, playing in VK Austin Vsetín. Keywords: volejbal; pohybový stereotyp; hypermobilita; hypomobilita; zranění; regenerace; kompenzační cvičení; volleyball; motion stereotype; hypermobility; hypomobility; injuries; regeneration; compensation exercises Available in digital repository of UPOL.
Svalové dysbalance a zranění ve volejbale žen

Bakalářská práce se zabývá problematikou svalových dysbalancí a zraněním u druholigových hráček volejbalu. Cílem bakalářské práce bylo analyzovat aktuální stav pohybového aparátu a hybných stereotypů, ...

KLIMEŠOVÁ, Michaela; DOSTÁLOVÁ, Iva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Kondiční příprava v ledním hokeji se zaměřením na letní přípravu.
KROPÁČ, Jan; HŮLKA, Karel
2019 - Czech
Cílem této bakalářské práce byla charakteristika dvou letních příprav, dvou různých trenérů ve stejném klubu, ve dvou různých sezónách a se dvěma odlišnými přístupy k trénování. Následné zhodnocení výsledků testů s doporučením Českého Svazu ledního hokeje. Testování podstoupili hráči dorostu HC Olomouc, kteří hrají nejvyšší dorosteneckou soutěž v Čechách. Testování proběhlo na konci letních příprav před sezónami 2018/2019 a 2019/2020. Průměrný věk skupiny hráčů před sezónou 2018/2019 byl 15,21 let, průměrná hmotnost byla 67,04 kg a průměrná výška byla 174,67 cm. U skupiny hráčů před sezónou 2019/2020 byl průměrný věk 15,10 let, průměrná hmotnost byla 67,52 kg a průměrná výška byla 173,67 cm. Testování proběhlo prostřednictvím 4 disciplín. Výsledky ukazují, že sledované skupiny dorostenců v průměru vykazují nižší úroveň fyzické zdatnosti ve srovnání s předepsanými hodnotami ČSLH. Výsledky testování se v závislosti na odlišné letní přípravě znatelně liší pouze v běhu na 1500 m a v 5ti skoku. The aim of this bachelor thesis was characteristics of summer practises in two different seasons, under leadership of two different coaches with two different approaches in the same club. Evaluation of results of the tests with a recommendation of Czech Ice Hockey Association (ČSLH). The testing was performed at the end of the summer practises before the main seasons 2018/2019 and 2019/2020. The average age of the group of players before season 2018/2019 was 15,21 years, the average weight was 67,04 kg and the average height was 174,67 cm. The average age of the other group of players before season 2019/2020 was 15,10 years, the average weight was 67,52 kg and the average height was 173,67 cm. The testing was done through 4 disciplines. The results are showing that tested groups of young players (average age ?15 years) report on average a lower level of fitness/physical ability compared to prescribed values by ČSLH. The results of the testing, given the different summer practise, noticeably differ only in tests 1500 metres run and '5-jump'. Keywords: letní příprava; kondiční příprava; lední hokej; testový profil; summer practise; physical preparation; ice hockey; testing Available in digital repository of UPOL.
Kondiční příprava v ledním hokeji se zaměřením na letní přípravu.

Cílem této bakalářské práce byla charakteristika dvou letních příprav, dvou různých trenérů ve stejném klubu, ve dvou různých sezónách a se dvěma odlišnými přístupy k trénování. Následné zhodnocení ...

KROPÁČ, Jan; HŮLKA, Karel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv proporcionálního biologického věku na frakce tělesného složení u dívek mladšího školního věku
HANUŠTIAKOVÁ, Jana; PŘIDALOVÁ, Miroslava
2019 - Czech
Tato diplomová práce zkoumá vliv biologického proporcionálního věku na vybrané somatické parametry u dívek mladšího školního věku. Vybranými somatickými parametry byly tělesná výška, tělesná hmotnost, BMI, obvod pasu, obvod břicha, gluteální obvod a obvody stehna. Biologický proporcionální věk byl stanoven pomocí KEI indexu. Dívky byly rozděleny na věkové skupiny a v rámci těch rozděleny dle KEI na vývojově retardované (KEI1), průměrné ve vývoji (KEI2) a vývojově akcelerované (KEI3). V práci analyzujeme vybrané somatické parametry ve vztahu kategorií KEI. U dívek KEI1 a KEI3 se rozdíly v hodnotách ukázaly jako statisticky významné ve všech věkových skupinách u všech sledovaných parametrů. Při porovnání dívek KEI2 s KEI3 se rozdíl nedal statisticky významně prokázat u 11letých dívek v žádném ze sledovaných parametrů. Při porovnání KEI2 s KEI1 se signifikantní rozdíl nedal prokázat ani v jedné věkové skupině. This diploma thesis examines the influence of biological proportional age on selected somatic parameters in primary school age girls. Selected somatic parameters were bogy height, body weight, BMI, waist circumference, abdominal circumference, gluteal circumference and thigh circumferences. Biological proportional age was determined using the KEI index. The girls were divided into age groups and then divided according to the KEI. Girls in every age group were divided into groups of developmentally retarded (KEI1), average in development (KEI2) and developmentally accelerated (KEI3 In this thesis we analyze the values of somatic parameters which girls gained in individual categories according to age and KEI. In KEI1 and KEI3 girls were found the differences in values as statistically significant in all age groups for all selected parameters. When comparing girls KEI2 with KEI3, the difference was not statistically significant in 11-year-old girls in any of the monitored parameters. When comparing KEI2 with KEI1, a significant difference was not found in the somatic parameter BMI. Keywords: tělesná hmotnost; tělesná výška; BMI; obvodové parametry; KEI; 6-11leté dívky; růst; vývoj; body height; body weight; BMI; circumferential parameters; KEI; 6-11years old girls; growth; development Available in digital repository of UPOL.
Vliv proporcionálního biologického věku na frakce tělesného složení u dívek mladšího školního věku

Tato diplomová práce zkoumá vliv biologického proporcionálního věku na vybrané somatické parametry u dívek mladšího školního věku. Vybranými somatickými parametry byly tělesná výška, tělesná hmotnost, ...

HANUŠTIAKOVÁ, Jana; PŘIDALOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Somatický profil současných českých a polských seniorek
KUDELOVÁ, Marie; PŘIDALOVÁ, Miroslava
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných parametrů tělesného složení u českých a polských seniorek ve věku nad 60 let. Výzkumný soubor tvořilo celkem 1297 žen, které byly rozděleny do dvou skupin (české ženy, n = 1042 a polské ženy, n = 255). Tělesné složení bylo hodnoceno prostřednictvím bioimpedančního přístroje InBody 720. U jednotlivých skupin byly porovnávány a hodnoceny vybrané parametry tělesného složení, jako celková tělesná voda a její složky, svalová hmota, tuková hmota a viscerální tuk. Při porovnávání vybraných parametrů tělesného složení obou etnik byly statisticky významné rozdíly ve všech parametrech s výjimkou absolutní hodnoty tělesného tuku. Z výsledků současně vyplynulo, že u obou sledovaných skupin se objevuje obezita z důvodu výskytu zvýšených hodnot indikátorů obezity, tedy BMI, tělesného tuku a viscerálního tuku. This thesis deals with the analysis of selected parameters of body composition among Czech and Polish seniors over 60 years of age. The search sample consisted of 1297 women who were divided in two groups (Czech women, n = 1042 and Polish women, n = 255). Body composition was evaluated by using bioelectrical impedance device InBody 720. In each category were compared and evaluated selected parameters such as total body water and its components, muscle mass, body fat mass and visceral fat. When comparing selected body composition parameters, there were statistically significant differences in all parameters except for the absolute body fat value. At the same time, the results showed that obesity occurred in both groups due to increased obesity indicators, ie BMI, body fat and visceral fat. Keywords: české a polské seniorky Univerzity třetího věku; bioelektrická impedanční analýza; InBody 720; tělesná kompozice.; Czech and Polish seniors of the University of theThird Age; bioelectric impedance analysis; InBody 720; body composition. Available in digital repository of UPOL.
Somatický profil současných českých a polských seniorek

Diplomová práce se zabývá analýzou vybraných parametrů tělesného složení u českých a polských seniorek ve věku nad 60 let. Výzkumný soubor tvořilo celkem 1297 žen, které byly rozděleny do dvou skupin ...

KUDELOVÁ, Marie; PŘIDALOVÁ, Miroslava
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Motorická výkonnost žáků na II. stupni ZŠ
CHLUP, Štěpán; PRUKNER, Vítězslav
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá testováním a komparací motorické výkonnosti žáků na II. stupni ZŠ. Hlavním záměrem je zjistit na základě nové testové sestavy, která byla vytvořena na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého, úroveň motorické výkonnosti žáků na Fakultní základní škole na Tererově náměstí v Olomouci. Dílčími záměry předkládané práce je komparace žáků sportovních a nesportovních tříd a komparace motorické výkonnosti mezi pohlavími žáků. Dále pak posoudit diferenci ve výsledcích motorické výkonnosti dle vztahu k úrovni školního prospěchu z matematiky a porovnat námi naměřené výsledky motorické výkonnosti se zjištěnými normami pro stejně starou populaci před dvaceti lety. Pomocí nové testové sestavy, která obsahuje pět motorických testů a dvě somatická měření, jsme zjišťovali úroveň motorické výkonnosti u 77 chlapců a 66 dívek. K hodnocení výsledků této práce byly využity statistické metody. This master's thesis deals with the assessment of motor performance in Year 6 - 9 pupils of lower secondary school. The main objective of this master's thesis is to determine the motor performance of pupils of lower secondary school and the level of their motor performance between sports and non-sports gym classes at a chosen lower secondary school in the city of Olomouc. The levels of motor performance were tested by means of a new testing set of physical fitness tests created at the Faculty of Physical Culture at Palacký University in Olomouc. The second aim of this master's thesis is to investigate gender differences related to physical fitness in pupils of lower secondary school, to examine an association between physical fitness tests and pupils' half-term grades in mathematics and to compare the measured motor performance results with those of 20 years ago. The research yielded a total of 77 boys and 66 girls (ranged in age from 11 to 15 years) who were tested by means of a new set of motor tests consisting of five motor tests and two measurements of somatic development parameters. Statistical methods were used to evaluate the thesis' results. Keywords: pubescence; motorická výkonnost; motorické testy; souběžná validita; pubescence; motor performance; motor ability tests; fitness testing; academic performance; youth fitness levels Available in digital repository of UPOL.
Motorická výkonnost žáků na II. stupni ZŠ

Tato diplomová práce se zabývá testováním a komparací motorické výkonnosti žáků na II. stupni ZŠ. Hlavním záměrem je zjistit na základě nové testové sestavy, která byla vytvořena na Fakultě tělesné ...

CHLUP, Štěpán; PRUKNER, Vítězslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Technika úderu různých bojových uměních z pohledu biomechaniky
MOCEK, Petr; SVOBODA, Zdeněk
2019 - Czech
Přímý úder je jednou z nejpoužívanějších technik v bojových uměních. Jeho technika se liší podle pravidel a zaměření daného bojového umění a je svými znaky specifická. Pro srovnání byly v této práci vybrány box, smíšená bojová umění a karate. U každého z úderů byly analyzovány rychlost a zrychlení. Dále byly hodnoceny rotace trupu a pánve. K záznamu pohybu byl využit kinematický systém VICON s osmi kamerami, které snímaly pohyb 35 značek, umístěných na různých segmentech těla testované osoby. Každá technika byla měřena šestkrát. Úder byl proveden třikrát maximální silou a rychlostí a třikrát pomaleji s ohledem na správné technické provedení. Ze všech těchto měření bylo poté pro každou techniku vybráno jedno nejlepší provedení. Výsledky ukázaly, že boxerská technika úderu se vyznačovala úderem s nejvyšší rychlostí, zrychlením i největším rozsahem pohybu sledovaných segmentů, přes které se přenáší síla z dolních končetin do ruky. Front punch is one of the most common technique in martial arts. Its technique differs in many ways because in each martial art there are different rules, aims and features. For the comparison there were chosen boxing, Mixed Martial Arts and karate. In every technique we analysed speed and acceleration of punch. In next step we evaluated the rotation of pelvic and trunk. For the capturing of movement there was used kinematic system VICON with eight cameras, which recorded the movement of 35 marks that were placed on different parts of test subjects body. Every technique was measured six times. Front punch was performed three times with maximum strength and speed and three times with slower execution and with aim on precision of technique. From all measurements there was finally chosen one best for each technique. Results indicated that the boxing technique of the front punch was the one with the highest speed, acceleration and with the largest range of movement among the body segments which transfer the force from legs to hands. Keywords: přímý úder; bojová umění; box; karate; MMA; rotace; rychlost úderu; zrychlení úderu; Front punch; martial arts; boxing; karate; MMA; rotation; speed of punch; acceleration of punch Available in digital repository of UPOL.
Technika úderu různých bojových uměních z pohledu biomechaniky

Přímý úder je jednou z nejpoužívanějších technik v bojových uměních. Jeho technika se liší podle pravidel a zaměření daného bojového umění a je svými znaky specifická. Pro srovnání byly v této práci ...

MOCEK, Petr; SVOBODA, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases