Number of found documents: 550952
Published from to

Rušení signálu GNSS a dopad na letectví
Kraus Jakub; Martin Pospíšil; Mlezivová Michaela
2019 -
Tato bakalářská práce obeznamuje čtenáře s problematikou systému GNSS, s možnostmi a prevencí jeho rušení. Zpracovává fyzikální principy šíření signálu prostorem, které mají zásadní vliv při rušení GNSS přijímače. Příslušné metodické pokyny popsané spolu s možnostmi testování rušení představují ucelený přehled problematiky rušení GNSS a její testování.This bachelor thesis informs the reader about GNSS system, possibilities and prevention of its interference. It does process the physical principles of signal travel through space that has a significant impact on jamming of GNSS receiver. Relevant methodical instructions described along with possibilities of GNSS interference testing represent a comprehensive overview of GNSS interference and its testing. Keywords: anténa; detektor; družice; GNSS; GNSS rušení; GNSS systém; laboratoř; letectví; letoun; metodika; RFI signál; scénáře; testování rušení; aircraft; antenna; aviation; detector; interference; interference testing; laboratory; GNSS; GNSS satellite; GNSS system; methodology; RFI signal; scenarios Available in digital repository of ČVUT.
Rušení signálu GNSS a dopad na letectví

Tato bakalářská práce obeznamuje čtenáře s problematikou systému GNSS, s možnostmi a prevencí jeho rušení. Zpracovává fyzikální principy šíření signálu prostorem, které mají zásadní vliv při rušení ...

Kraus Jakub; Martin Pospíšil; Mlezivová Michaela
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použití vrtulníku letecké záchranné služby v noci
Špilka Pavel; Michael Fousek; Kraus Jakub
2019 -
Cílem mé práce je zhodnotit využití vrtulníku letecké záchranné služby ve 24 hod. režimu na všech stanovištích na území České republiky. V úvodu práce je popsán vývoj systému letecké záchranné služby na našem území až do současnosti. Následuje rozbor legislativních požadavků na provoz a způsoby použití vrtulníku pro lety v noci za účelem záchrany života. Závěr práce se zabývá vyhodnocením zavedení 24 hod. režimu. Pro zhodnocení jsem použil záznamy o letech ze středisek zajišťujících nepřetržitý provoz. Jednotlivé lety jsem zanesl do mapy a procentuálně vyjádřil. Na základě nákresů a procentuálních hodnot jsem vyhodnotil, zda zavést nepřetržitý provoz na všech střediscích, či nikoliv.The aim of my work is to evaluate the use of helicopters of the Air Rescue Service on a 24 hour schedule at all stations in the Czech Republic. The introduction describes the development of the air rescue system in our country to the present situation. The following is an analysis of the legislative requirements for operations and ways of using a helicopter for night life-saving flights. The conclusion of the thesis deals with the evaluation of the implementation of the 24-hour schedule. For the evaluation, I used flight records from the centers providing continuous operation. I entered the flights on a map and determined the percentage. Based on the drawings and percentage values, I evaluated whether to introduce Continuous operation at all centers or not. Keywords: ČR; letecká záchranná služba; soukromé firmy; státní provozovatelé; střediska; 24 hod. provoz; Czech Republic; Air Rescue Service; private operators; state operators; centers; 24-hour operation Available in digital repository of ČVUT.
Použití vrtulníku letecké záchranné služby v noci

Cílem mé práce je zhodnotit využití vrtulníku letecké záchranné služby ve 24 hod. režimu na všech stanovištích na území České republiky. V úvodu práce je popsán vývoj systému letecké záchranné služby ...

Špilka Pavel; Michael Fousek; Kraus Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Problematika sdílení manipulační techniky pro technické odbavení letadel
Stojić Slobodan; David Tolar; Havíř Radomír
2019 -
Předmětem této bakalářské práce "Problematika sdílení manipulační techniky pro technické odbavení letadel" je zlepšit současný stav pozemního odbavení letadel na Letišti Václava Havla Praha. Pro zlepšení je navržen systém sdílení klecových vozíků více handlingovými společnostmi. Sdílení bude umožněno zavedením sledovacích systémů a povede ke zlepšení technického stavu klecových vozíků a jejich dostatečného množství v daný čas a požadované kvalitě. Z toho důvodu jsou v práci navržena možná nastavení systému pro sledování pohybu techniky po komunikacích a odbavovacích plochách letiště. Také jsou určena vhodná místa pro parkování techniky.The subject of the bachelor thesis "Equipment Sharing for Aircraft Ground Handling" is to improve the actual state of technical aircraft handling at Vaclav Havel Airport Prague. For improvement in this area, a system for baggage trailers sharing is proposed. Sharing will be enabled by implementation of tracking systems and will lead to improvement of technical state of baggage trailers and their sufficient amount at the right time and in required quality. For this reason, possible settings of the system for monitoring the movement of equipment on roads and apron areas, is proposed. In addition, suitable locations for equipment parking are determined. Keywords: Manipulační technika; sdílení techniky; vozík bagážový; sledovací systémy; technický handling; RFID technologie; Letiště Václava Havla Praha; odbavení letadel; manipulační a mechanizační prostředky; Handling equipment; sharing of technique; baggage trailer; tracking systems; technical handling; RFID technology; Václav Havel Airport Prague; aircraft handling; handling and mechanisation equipment Available in digital repository of ČVUT.
Problematika sdílení manipulační techniky pro technické odbavení letadel

Předmětem této bakalářské práce "Problematika sdílení manipulační techniky pro technické odbavení letadel" je zlepšit současný stav pozemního odbavení letadel na Letišti Václava Havla Praha. Pro ...

Stojić Slobodan; David Tolar; Havíř Radomír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kvantifikace vestibulárních a vizuálních iluzí u pilotů
Socha Vladimír; Liana Karapetjan; Hanák Peter
2019 -
Ačkoli mohou byt iluze velmi časte a nebezpečne, v současnosti neexistuje mnoho studii, ktere by se zabyvaly kvantifikaci iluzi. Proto je cilem teto prace vytvořit uceleny přehled znamych vizualnich a vestibularnich iluzi a nasledně je kvantifikovat. Metodika vypracovani teoreticke časti prace spočivala ve vytvořeni souhrnu znamych druhů letovych iluzi, vysvětlit jak vznikaji a jak se jim připadně vyvarovat. Prakticka čast spočivala v postupnem analyzovani članků dostupnych z elektronickych databazi a připadnych referenci, ktere byly nasledně shrnuty do tabulek. Z nich byly pote určeny metody a přistupy, na zakladě kterych je mozne kvantifikovat vybrane letove iluze. Vysledkem bylo zjistěni, ze vizualni iluze maji převazně jednoznačnou metodiku zkoumani. Co se ale tyče vestibularnich iluzi, metodiky se mohou lisit. Kazdopadně i odlisne metody zkoumani daji vzniku relevantnim vysledkům. Prezentovany koncept můěze byt dale vyuzit v budoucim vyzkumu letovych iluzi.Although illusions may be very common and dangerous, there are not many studies today that would quantify them. Therefore, the aim of this study is to create an overview of known visual and vestibular illusions and to quantify them later. The method of a theoretical part consists of creating a summary of well-known types of flight illusions and explaining how they come to existence and how to avoid them. The practical part consisted of analyzing articles available from electronic databases and references. Later they were summarized into tables. Afterwards it was possible to determine methods and attitudes. The outcome reveals, that the method of investigating visual illusions is largely clear. As for vestibular illusions, methods of investigation may vary. Regardless, even different methods give rise to relevant results. The presented concept may be used for future studies. Keywords: iluze; pilotáž; letectví; vizuální iluze; vestibulární iluze; illusions; pilotage; aviation; visual illusions; vestibular illusions Available in digital repository of ČVUT.
Kvantifikace vestibulárních a vizuálních iluzí u pilotů

Ačkoli mohou byt iluze velmi časte a nebezpečne, v současnosti neexistuje mnoho studii, ktere by se zabyvaly kvantifikaci iluzi. Proto je cilem teto prace vytvořit uceleny přehled znamych vizualnich a ...

Socha Vladimír; Liana Karapetjan; Hanák Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Způsoby detekce pozice letadel na vyčkávacích místech RWY
Líkař Petr; Petr Had; Černý Milan
2019 -
Cílem této bakalářské práce je návrh a popis metod, kterými lze detekovat pozice letadel v případě, kdy posádka neobdrží povolení k nájezdu na dráhu již v průběhu pojíždění a musí tedy zastavit na vyčkávacím místě dráhy a stát, dokud jej neobdrží. V první části práce je popsána problematika letadel při vyčkávání na vzlet z křižovatky a je vymezen základní rámec legislativy s tím související. Následující část je zaměřena na popis a zobrazení modelové situace popsaného problému. Modelová situace je vytvořena na základě průměrné minimální vzdálenosti os pojezdových drah od vyčkávacího místa na vybraných letištích v Evropě. V další části jsou popsány technické možnosti, kterými lze dosáhnout řešení dané problematiky a následné vyhodnocení použitelnosti jednotlivých řešení v reálném provozu na letišti. Poslední část práce nabízí návrh řešení uvedené modelové situace s využitím technologie, která byla vyhodnocena jako nejvhodnější v předchozí části práce.The aim of this bachelor thesis is to propose and describe methods, which are able to detect aicraft positions in such cases, when the aircraft crew does not receive a permit to line up while taxiing, and is therefore obliged to stop at a holding point and remain there until the aircraft obtains the permit. The 1st section of the thesis describes the matter of airplanes waiting for the line up at a cross-section holding point and outlines the basic scope of the related legislation. The following part is focused on the description and a graphic demonstration of the issue. The situation model has been made according to the average distance of the taxiway centerlines from the holding points on selected airports in Europe. The next section defines technical possibilites, with which it may be feasible to create a solution of the issue, including the applicability evaluation of the individual solutions in the real-life traffic on the airport. The last part of the thesis offers a suggestion of the solution, which is projected on a situation model, using the technology which was classified as the most suitable in the preceding part of the thesis. Keywords: vyčkávací místo dráhy; pojezdová dráha; pohybová plocha; systém detekce pozice; bezpečná vzdálenost; modelová situace; runway-holding position; taxiway; movement area; position detection system; safe distance; situation model Available in digital repository of ČVUT.
Způsoby detekce pozice letadel na vyčkávacích místech RWY

Cílem této bakalářské práce je návrh a popis metod, kterými lze detekovat pozice letadel v případě, kdy posádka neobdrží povolení k nájezdu na dráhu již v průběhu pojíždění a musí tedy zastavit na ...

Líkař Petr; Petr Had; Černý Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použití Unit Load Device v letecké dopravě
Bínová Helena; Veronika Procházková; Štumbauer Oldřich
2019 -
Bakalářská práce se zaměřuje na nákladní leteckou dopravu. Zabývá se stručnou historií, vlastnostmi a používáním leteckých kontejnerových jednotek. Následně rozděluje tyto jednotky podle typů a vlastností. V neposlední řadě se zaměřuje na moderní směr, kterým se nákladní letecká doprava ubírá.The bacherol work focuses on air cargo transports. It takes a brief history, properities and also introduces use of unit load devices. It also subsequently divides these units by type and property. In an uninterrupted series, it focused on modern direction tah cargo air transport takes todas Keywords: kontejnerová jednotka; náklad; nákladový prostor; kontejner; paleta; unit lodad device; cargo; cargo space; container; pallete Available in digital repository of ČVUT.
Použití Unit Load Device v letecké dopravě

Bakalářská práce se zaměřuje na nákladní leteckou dopravu. Zabývá se stručnou historií, vlastnostmi a používáním leteckých kontejnerových jednotek. Následně rozděluje tyto jednotky podle typů a ...

Bínová Helena; Veronika Procházková; Štumbauer Oldřich
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh softvérového rozhraní pro OCC simulátor
Hajzler Ota; Jan Štůla; Chleboun Martin
2019 -
Předmětem bakalářské práce „Návrh softwarového rozhraní pro OCC simulátor“ je vytvořit návrh simulátoru pro dispečery letecké dopravy, který by sloužil k výcviku mimo reálný provoz. Cílem je, aby simulátor obsahoval veškeré programy, které pokryjí celou škálu činností dispečerů a budou také simulovat veškeré vlivy, které do práce dispečerů vstupují.Subject of this thesis „Design of a Software Interface for OCC Simulator“ is to create a draft of simulator for flight offices that would be used out of real air traffic. The goal is for the simulator to contain all applications that are used by flight officers and that would cover a wide field of actions of a flight officer and they would simulate all influences which come into a flight officers’ work. Keywords: simulátor; UML; výcvik; diagramy; dispečink letecké dopravy; letecký dispečer; moduly; letecká doprava; simulator; unified modeling language; training; diagrams; operations control center; flight officer; modules; air transport Available in digital repository of ČVUT.
Návrh softvérového rozhraní pro OCC simulátor

Předmětem bakalářské práce „Návrh softwarového rozhraní pro OCC simulátor“ je vytvořit návrh simulátoru pro dispečery letecké dopravy, který by sloužil k výcviku mimo reálný provoz. Cílem je, aby ...

Hajzler Ota; Jan Štůla; Chleboun Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza a modelování procesu zásobování
Teichmann Dušan; Anna Fedorova; Madryová Anna
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Analýza a modelování procesu zásobování" je optimalizace řízení zásob tabákových výrobků. Teoretická část práce zahrnuje seznámení s logistickými procesy, statistickou analýzu časového průběhu poptávky a popis metodiky řízení zásob. Praktická část práce obsahuje použití statistické analýzy a metodu optimalizace řízení zásob popsanou v teoretické části. Praktická část dále obsahuje porovnání dosažených řešení s reálným stavem.The subject of the bachelor thesis "Analysis and Modeling of Supplying Process" is to optimize the inventory management of tobacco products. The theoretical part includes an introduction to logistics processes, a statistical analysis of the time course of demand and a description of inventory management methodologies. The practical part includes the use of statistical analysis and the method of inventory management optimization described earlier in the theoretical part. The practical part also contains a comparison of the achieved solutions with the real state. Keywords: Zásoba; model zásobování; Chí-kvadrát test; reálná poptávka; spotřeba; dodávka; dodací lhůta; nákladová funkce; optimální velikost dodávky; Supply; supplying model; Chi-square test; real demand; consumption; delivery; delivery time; cost function; optimum delivery size Available in digital repository of ČVUT.
Analýza a modelování procesu zásobování

Předmětem bakalářské práce "Analýza a modelování procesu zásobování" je optimalizace řízení zásob tabákových výrobků. Teoretická část práce zahrnuje seznámení s logistickými procesy, statistickou ...

Teichmann Dušan; Anna Fedorova; Madryová Anna
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Nastavení metodiky vyšetřování leteckých nehod a událostí na letišti
Stojić Slobodan; Martin Dillinger; Keller Ladislav
2019 -
Úlohou bakalářské práce s názvem Nastavení metodiky vyšetřování leteckých nehod a událostí na letišti je analyzování současného přístupu k odbornému zjišťování příčin leteckých nehod, navrhnutí doporučení pro způsob řešení mimořádných událostí na letišti Praha a sepsání pracovních postupů pro Oddělení provozní bezpečnosti. V metodice je popsána součinnost záchranných a vyšetřovacích složek při letecké nehodě a jsou stanoveny typové činnosti Oddělení provozní bezpečnosti s kladením důrazu na koordinaci zásahu, ochranu zdraví a včasné započetí ohledání trosek. Cílem práce je proaktivně zlepšit připravenost vyšetřovacích složek na mimořádnou událost na letišti, čímž se dosáhne zvýšení úrovně provozní bezpečnosti.The aim of this bachelor thesis named Proposal of Accident and Incident Investigation Methodology at the Airport is the analysis of the current approach to the aircraft accident investigation, the proposal of recommendation of dealing with the emergency at Prague Airport and writing up of operating procedures for the Department of Safety. In this methodology there is the description of rescue and investigative sections cooperation and determination of model activities of the Department of Safety that focus on the intervation coordination, health protection and early initiation of debris inspection. The aim of this thesis is to proactively improve readiness of investigative sections for emergency at the airport that enhance the level of the operational safety. Keywords: šetření leteckých nehod; forenzní inženýrství; krizové řízení; provozní bezpečnost na letišti; Aircraft Accident Investigation; Forensic Engineering; Crisis Management; Airport Safety Available in digital repository of ČVUT.
Nastavení metodiky vyšetřování leteckých nehod a událostí na letišti

Úlohou bakalářské práce s názvem Nastavení metodiky vyšetřování leteckých nehod a událostí na letišti je analyzování současného přístupu k odbornému zjišťování příčin leteckých nehod, navrhnutí ...

Stojić Slobodan; Martin Dillinger; Keller Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

RFID tagy a jejich aplikace na letišti Praha a pro společnost Travel Service
Koláčová Daniela; Matúš Kováč; Vittek Peter
2019 -
Predkladaná bakalárska práca s názvom RFID tagy a ich aplikácia na letisku Praha a pre spoločnosť Travel Service pojednáva o jedinečnosti systému RFID v novodobej histórií v spôsobe odbavovania batožín. Úvodom práce sa definujú pojmy nevyhnutné pre širšie uvedenie do problematiky batožín, je predstavený batožinový lístok, o ktorom práca pojednáva, je vysvetlený spôsob odbavovania batožín, či už so štandardným papierovým lístkom alebo s RFID batožinovým lístkom. História RFID štítku je doplnená o jeho technické parametre a vypichnuté sú najdôležitejšie výhody v používaní RFID štítku v doprave ale aj v ostatných priemyselných odvetviach. Výhody a prípadné nevýhody používania vyššie spomínaného systému sú v práci rozoberané z dvoch uhľov pohľadov. Na jednej strane sa práca venuje leteckej spoločnosti a nevyhnutných požiadavkov na zavedenie daného systému, na strane druhej sa rovnaké aspekty popisujú z pohľadu letiska/prevádzkovateľa letiska. Praktická stránka tejto práce spočíva v analýze ekonomickej rentability zavedenia tohto systému pre leteckú spoločnosť a pre prevádzkovateľa letiska, kde sú k dispozícií jednotlivé konkrétne finančné hodnoty poskytnuté priamo spoločnosťou Travel Service. Cieľ nasledovnej bakalárskej práce spočíva v prvom rade šíriť osvetu pre laickú verejnosť ohľadne postupov a nových technológií odbavovania batožín no tiež môže slúžiť ako konkrétna ekonomická analýza pre spoločnosť Travel Service ohľadne prípadného zavedenia RFID batožinových lístkov pre ich sídlo, letisko Václava Havla v Prahe.This bachelor thesis called RFID tags and their application at Prague Airport and for Travel Service company deals with the uniqueness of the RFID system in modern history in the way of baggage handling. At the beginning of the thesis, the terms necessary for a broader introduction to the luggage issue are defined. The history of the RFID tag is complemented by its technical parameters and the most important advantages in the use of the RFID tag in transport as well as in other industries are outlined. Advantages and possible disadvantages of using the above-mentioned system are discussed from two angles. On the one hand, the work deals with the airline and the necessary requirements to implement the system, on the other hand the same aspects are described from the perspective of the airport / airport operator. The practical part of this work is to analyse the economic viability of implementing this system for the airline and for the airport operator, where individual specific financial values are provided directly by Travel Service. The aim of the following bachelor thesis is primarily to spread education to the general public about the procedures and new technologies of baggage handling, but it can also serve as a concrete economic analysis for Travel Service regarding the possible introduction of RFID luggage tickets for their headquarters, Václav Havel Airport in Prague. Keywords: Batožina; batožinový lístok; ekonomika; financie; letecká spoločnosť; letisko; Praha; systém; Travel Service; Airline; airport; baggage; baggage tag; economics; financial; Prague; system; Travel Service Available in digital repository of ČVUT.
RFID tagy a jejich aplikace na letišti Praha a pro společnost Travel Service

Predkladaná bakalárska práca s názvom RFID tagy a ich aplikácia na letisku Praha a pre spoločnosť Travel Service pojednáva o jedinečnosti systému RFID v novodobej histórií v spôsobe odbavovania ...

Koláčová Daniela; Matúš Kováč; Vittek Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases