Number of found documents: 541273
Published from to

Využití poezie a pohybu u žáků s narušenou komunikační schopností
SAMUHELOVÁ, Jana; SVOBODA, Pavel
2019 - Czech
Tato bakalářská práce je zaměřena na využití poezie a pohybu při práci s žáky s narušenou komunikační schopností. V teoretické části je tato problematika objasněna pomocí odborné literatury. Praktická část je věnovaná výzkumu kde jsou popsány aktivity využívající poezii a pohyb a jejích význam pro verbální a neverbální komunikaci. This bachelor´s thesis is focused on the use of poetry and movement at work with pupils with impaired communication ability. In theoretical part the issue are explained by means of literature. The practical part is focused on research, which describes activites which use a poetry and movement and their importance for verbal and non-verbal communication. Keywords: narušená komunikační schopnost; verbální komunikace; neverbální komunikace; poetoterapie; poezie; pohyb; žák; communication disabilities; communication; poetry; poems; movement; pupil Available in digital repository of UPOL.
Využití poezie a pohybu u žáků s narušenou komunikační schopností

Tato bakalářská práce je zaměřena na využití poezie a pohybu při práci s žáky s narušenou komunikační schopností. V teoretické části je tato problematika objasněna pomocí odborné literatury. Praktická ...

SAMUHELOVÁ, Jana; SVOBODA, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vývoj hudebního života ve městech Javorník ve Slezsku a Vidnava po roce 1945.
KURKOVÁ, Marie; VŠETIČKOVÁ, Gabriela
2019 - Czech
Cílem diplomové práce je popsat vývoj hudebního života v Javorníku ve Slezsku a Vidnavě po roce 1945. Práce je rozdělena do šesti kapitol, které se věnují historickému vývoji měst, hudebním seskupením a souborům, které ve městech působily po roce 1945. Práce dále pojednává o kulturních událostech, které probíhaly v daném období. Součástí je také charakteristika činnosti Základní umělecké školy ve Vidnavě a Javorníku ve Slezsku. The aim of this master thesis is to describe the development of the musical scene in Javornik ve Slezsku and Vidnava after 1945. The thesis is divided into six chapters and focuses on the historical developments and the musical associations and organizations in these two towns after 1945. It also addresses the cultural events that took place within the given period and characterizes the work and activites carried out by the Elementary art school in Vidnava and Javornik ve Slezsku. Keywords: Javorník ve Slezsku; Vidnava; Základní umělecká škola; hudební spolky; pěvecký sbor; kultura; Karel Ditters.; Javornik ve Slezsku; Vidnava; Elementary art school; musical associations; choir; culture; Karel Ditters Available in digital repository of UPOL.
Vývoj hudebního života ve městech Javorník ve Slezsku a Vidnava po roce 1945.

Cílem diplomové práce je popsat vývoj hudebního života v Javorníku ve Slezsku a Vidnavě po roce 1945. Práce je rozdělena do šesti kapitol, které se věnují historickému vývoji měst, hudebním seskupením ...

KURKOVÁ, Marie; VŠETIČKOVÁ, Gabriela
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Filozof a matematik Karel Vorovka
VEPŘKOVÁ, Andrea; ZIMA, Petr
2019 - Czech
Ve své bakalářské práci se zaměřuji na opomíjeného myslitele Karla Vorovku, který se zabýval exaktními vědami, filosofií a vztahy těchto dvou disciplín. Moje práce má pouze teoretickou část, ve které se v první řadě snažím přiblížit životní cestu K. Vorovky, poté se věnuji jeho činnosti na akademické půdě a kratším publikacím, kterými přispíval do časopisů. V poslední řadě se snažím o přiblížení jeho děl. Z nich jsem si vybrala dvě, která jsou dle mého názoru nejzajímavější z hlediska filosofického, a detailněji jsem se snažila o vysvětlení hlavních myšlenek. In my bachelor thesis I focus on Karel Vorovka. He is an often ignored thinker who dealt with exact science, philosophy, and the relation between these two disciplines. My thesis includes only a theoretical part in which I primarily try to describe K. Vorovka's life, his academic activities, and his short magazine publications. Then I study his works. I chose two of the works which I consider to be the most interesting from a philosophical point of view. In these two works I tried to explain the main concepts in detail. Keywords: filosofie; exaktní vědy; profesor; kritický realismus; individualismus; metafyzika; matematika; philosophy; exact sciences; professor; critical realism; individualism; metaphysics; mathematics Available in digital repository of UPOL.
Filozof a matematik Karel Vorovka

Ve své bakalářské práci se zaměřuji na opomíjeného myslitele Karla Vorovku, který se zabýval exaktními vědami, filosofií a vztahy těchto dvou disciplín. Moje práce má pouze teoretickou část, ve které ...

VEPŘKOVÁ, Andrea; ZIMA, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Komunikace mezi vychovatelem a rodiči
LUŇÁKOVÁ, Viktorie; ANTLOVÁ, Adéla
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá komunikací mezi vychovatelem a rodiči ve školních družinách. V úvodu teoretické časti jsou vysvětleny základní pojmy týkající se komunikace, jejími druhy, funkcí a činitelů, které mohou komunikaci ohrozit. Dále zde naleznete základní informace o rodině žáka a o vychovateli, jeho náplni práce, dovednostech, verbální a neverbální komunikaci a vlastnostech. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumu, a to konkrétně porovnání odpovědím rodičů a vychovatelů v dotazníku na komunikace mezi sebou. Na základě zjištěných informací z teoretické a praktické části vzniklo následné doporučení pro rodiče a vychovatele, jak zlepšit komunikaci mezi sebou. This Bachelor's Thesis observes the communication between an after school club teacher and parents in the after school care. In the beginnig of the theoretical part, basic terms are explained, such as communication, its types and functions, including the factors, which can threaten it. Elementary information about pupil's family, the after school club teacher and his/her work description, abilities, qualities, and both verbal and non-verbal communication is outlined. The practical part is dedicated to quantitative research, most specifically to comparing parents and after school club teachers answers about their mutual communication. On the basic of the outcomes of the theoretical and the practical part, a conclusion in formo f recommendation for improved communication of parents and after school club teachers was suggested. Keywords: Komunikace; vychovatel; rodina; sociální komunikace; zásady komunikace; Communication; after school club teacher; family; social communication; principles of communication Available in digital repository of UPOL.
Komunikace mezi vychovatelem a rodiči

Bakalářská práce se zabývá komunikací mezi vychovatelem a rodiči ve školních družinách. V úvodu teoretické časti jsou vysvětleny základní pojmy týkající se komunikace, jejími druhy, funkcí a činitelů, ...

LUŇÁKOVÁ, Viktorie; ANTLOVÁ, Adéla
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Fotbaloví rozhodčí v amatérském a profesionálním fotbale na Bali a vnímání jejich postavení ze sociokulturního pohledu.
ŠOUREK, Pavel; LEXA, Filip
2019 - Czech
Tato bakalářská práce zkoumá postavení fotbalových rozhodčích v amatérském i profesionálním fotbale na Bali. Vnímání rozhodčích fotbalu okolím, pohled fanoušků, trenérů a hráčů na práci rozhodčích. Vnímání rozhodčího jako autority, především vnímání cizince v této funkci v rámci místního amatérského fotbalu. This Bachelor thesis examines perception of football referees in amateur and proffesional football in Bali. Perception of football referees from the perspective of society, perspective of the fans, coaches and players on the role of referee. Perception of the referee as authority, primarily perception of the foreign referee in the role in amateur football in Bali. Keywords: Fotbal; rozhodčí; sociologie; vnímání; Bali; ČR; Football; referee; sociology; perception; Bali; ČR Available in digital repository of UPOL.
Fotbaloví rozhodčí v amatérském a profesionálním fotbale na Bali a vnímání jejich postavení ze sociokulturního pohledu.

Tato bakalářská práce zkoumá postavení fotbalových rozhodčích v amatérském i profesionálním fotbale na Bali. Vnímání rozhodčích fotbalu okolím, pohled fanoušků, trenérů a hráčů na práci rozhodčích. ...

ŠOUREK, Pavel; LEXA, Filip
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Análisis discursivo de la construcción de la identidad nacional catalana en el contexto del referéndum de 2017
DAŇOVÁ, Andrea; ZÁMEC, Radim
2019 -
El objetivo de este trabajo fin de grado es hacer el análisis discursivo de las metonimias y las metáforas usadas en los artículos de El Mundo y La Vanguardia en el contexto de referéndum independentista del ano 2017. La parte teorética estudia el concepto de las metáforas y las metonimias desde la perspectiva de la lingüística cognitiva y el análisis crítico del discurso, luego la terminología de los conceptos de la nación, el nacionalismo, la etnicidad y la identidad y la historia de la contrucción de la identidad nacional catalana. Segunda parte del trabajo abarca el análisis de las metonimias y metáforas encontradas y su influencia a la construcción de la identidad nacional. The purpose of this thesis is to do the discourse analysis of metonymies and metaphors used in the articles of El Mundo and La Vanguardia in the context of the independence referendum from 2017. The theoretical part studies the concept of metonymies and metaphors from the perspective of cognitive linguistics and discourse analysis, terminology of the concepts of nation, nacionalism, etnicity and identity and the history of the construction of the catalan national identity. Second part of the thesis is consisted by the analysis of discovered metonymies and metaphores and its influence on the creation of the national identity. Keywords: metaphor; metonymy; referendum; nacionalist; Catalonia; discourse; linguistics; independence Available in digital repository of UPOL.
Análisis discursivo de la construcción de la identidad nacional catalana en el contexto del referéndum de 2017

El objetivo de este trabajo fin de grado es hacer el análisis discursivo de las metonimias y las metáforas usadas en los artículos de El Mundo y La Vanguardia en el contexto de referéndum ...

DAŇOVÁ, Andrea; ZÁMEC, Radim
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Podpora pohybové aktivity a zdraví dětí v České republice
RAJNOCHOVÁ, Karin; MIKLÁNKOVÁ, Ludmila
2019 - Czech
Diplomová práce monitoruje aktuální stav v oblasti projektů zaměřených na podporu zdraví dětí a jejich zdravého životního stylu. V teoretické části se zaměřujeme na charakteristiku dítěte mladšího školního věku, životní styl a pohybovou aktivitu. Praktická část mapuje projekty určené na podporu zdravého životního stylu žáků prvního stupně základních škol a jejich zapojení v praxi. The diploma thesis monitors the current state in the area of projects in support of children's health and their lifestyle. The theoretical part is focused on the characteristics of a primary school age children, lifestyle and physical activity. The practical part deals with the projects aimed at the support of primary school pupils' healthy lifestyles and their involvement in real life. Keywords: Mladší školní věk; zdravý životní styl; pohybová aktivita; podpora zdravého životního stylu; younger-school age; healthy lifestyle; physical activity; promoting a healthy lifestyle Available in digital repository of UPOL.
Podpora pohybové aktivity a zdraví dětí v České republice

Diplomová práce monitoruje aktuální stav v oblasti projektů zaměřených na podporu zdraví dětí a jejich zdravého životního stylu. V teoretické části se zaměřujeme na charakteristiku dítěte mladšího ...

RAJNOCHOVÁ, Karin; MIKLÁNKOVÁ, Ludmila
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rozvoj smyslového vnímání u dětí s kombinovanými vadami
ČECHOVÁ, Michaela; FINKOVÁ, Dita
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá rozvojem zrakového a hmatového vnímání u dětí s různými typy postižení. Jsou zde uvedeny možnosti rozvoje smyslového vnímání pomocí didaktických pomůcek. Teoretická část práce popisuje vývoj dítěte a jeho smyslů, zrakové vady, mentální postižení, vybrané kombinované vady a dva lidské smysly zrak a hmat. Praktická část uvádí didaktické pomůcky pro rozvoj smyslů, případové studie dětí, výzkumné šetření a cíle bakalářské práce. Práce je doplněna fotografiemi pomůcek. The bachelor thesis deals with the development of visual and tactile perception in children with various types of disabilities. The possibilities of sensory perception development with the help of didactic tools are mentioned. The theoretical part de-scribes the development of the child and their senses, visual defects, mental disability, selected combined defects and two human senses of sight and touch. The practical part introduces didactic tools for sensory development, case studies of chil-dren, research investigation and the aims of the bachelor thesis. The work is supplemented with photographs of tools. Keywords: Smyslové vnímání; zrak; hmat; kombinované vady; děti s postižením; didaktické pomůcky.; Sensory perception; sight; touch; combined disorders; children with disabilities; didactic tools. Available in digital repository of UPOL.
Rozvoj smyslového vnímání u dětí s kombinovanými vadami

Bakalářská práce se zabývá rozvojem zrakového a hmatového vnímání u dětí s různými typy postižení. Jsou zde uvedeny možnosti rozvoje smyslového vnímání pomocí didaktických pomůcek. Teoretická část ...

ČECHOVÁ, Michaela; FINKOVÁ, Dita
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úloha sboru dobrovolných hasičů v obci
ONDROUŠEK, Jaroslav; NOVÁK, Jaromír
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá integrovaným záchranným systémem, konkrétně sborem dobrovolných hasičů a jejich úkoly v obci. Hlavním cílem je seznámit čtenáře s povinnostmi, které vykonává dobrovolný hasič v obci, zjistit informovanost nejen dospělých ale i mladých občanů (formou dotazníků). Seznámit čtenáře také se spoluprací mezi obcí a sborem dobrovolných hasičů The bachelor thesis deals with an integrated rescue system, specifically with a group of volunteer firefighters and their tasks in the village. The main objective is to inform the reader of the duties performed by the volunteer fireman in the municipality, to make sure not only adults but also young people are informed (in the form of questionnaires). To inform the reader also about the cooperation between the municipality and the voluntary fire brigade. Keywords: Integrovaný záchranný systém; sbor dobrovolných hasičů; povinnosti; úlohy; dotazník; spolupráce; Integrated rescue systém; volunteer fighters; responsibilities; tasks; questionnaire; cooperation Available in digital repository of UPOL.
Úloha sboru dobrovolných hasičů v obci

Bakalářská práce se zabývá integrovaným záchranným systémem, konkrétně sborem dobrovolných hasičů a jejich úkoly v obci. Hlavním cílem je seznámit čtenáře s povinnostmi, které vykonává dobrovolný ...

ONDROUŠEK, Jaroslav; NOVÁK, Jaromír
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Intervenční styly pracovníků telefonické krizové intervence
VACKOVÁ, Karolína; VAVRYSOVÁ, Lucie
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá intervenčními styly, které v hovorech s klienty využívají pracovníci linek důvěry. Pátrali jsme po tom, jaké charakteristiky mají tyto intervenční styly a co je ovlivňuje. V teoretické části jsme se kromě základů telefonické krizové intervence, zabývali převážně charakteristikami pracovníků linek důvěry, technikami, které používají v hovorech s různými klienty a zahraničními výzkumy stylů práce. V praktické části jsme naše výzkumné otázky zkoumali pomocí tří metod - polostrukturovaného rozhovoru a dotazníkového šetření na 26 účastnících a nasloucháním hovorů mezi 7 pracovníky a jejich klienty. Účastníky výzkumu ze sedmi linek důvěry jsme získali pomocí prostého záměrného výběru, metodou sněhové koule a výběru přes instituci. Po provedení obsahové analýzy jsme intervenční styly účastníků rozdělili do tří skupin - styl Zaměřený na řešení, Aktivní naslouchání a Dobrý, autentický kontakt. Zjistili jsme, že se styly interventů proměňují především v závislosti na tom, zda klient volá poprvé nebo dlouhodobě opakovaně. Naše výsledky v mnoha ohledech podporují závěry studií Briana Mishary a jeho kolegů z roku 2007. This thesis deals with intervention styles, that are used by workers in emergency calls with clients on helpline. We searched for characteristics of those intervention styles and what influence them. In the theoretical part except for basics of telephone crisis intervention we dealt with characteristics of helpline workers, techniques, they use in call with different clients and foreign researches of intervention styles. In the practical part we investigated our research questions using three methods - a semistructured interview and a questionnaire survey with 26 participants and observing telephone calls among 7 participants and their clients. We gained our participants from seven helplines through methods judgement sample, snowball sampling and choice through deliberate purpose institutions. After we made a content analysis of our data, we divided intervention styles to three types - Style focused on solution, Active listening and Good, authentic contact. We have discovered that intervention styles change depending on whether client calls to the helpline for the first time or repeatedly for a long time. Our results support study of Brian Misahara and his colleagues from 2007. Keywords: intervenční styly; pracovník linky důvěry; linka důvěry; telefonická krizová intervence; intervention styles; helpline workers; helplines; telephone crisis intervention Available in digital repository of UPOL.
Intervenční styly pracovníků telefonické krizové intervence

Tato diplomová práce se zabývá intervenčními styly, které v hovorech s klienty využívají pracovníci linek důvěry. Pátrali jsme po tom, jaké charakteristiky mají tyto intervenční styly a co je ...

VACKOVÁ, Karolína; VAVRYSOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases