Number of found documents: 5324
Published from to

Vztahy mezi rostlinami při redistribuci vody na stanovišti
Lörinc, Filip; Lhotáková, Zuzana; Tylová, Edita
2020 - Slovak
Hydraulic redistribution is a widespread process of passive water transport through the plant root system along the gradient of water potential. This process significantly affects other plant belowground and aboveground processes. Water can be transported in several directions by hydraulic redistribution. The aim of the first part of this thesis is to summarize the knowledge about the operation of hydraulic redistribution. It describes the causes and consequences of the hydraulic redistribution as well as its main types. Subsequently, mainly vertical hydraulic redistribution is observed, the main components of which are the hydraulic lift and the hydraulic descent. The second part focuses on how vertical hydraulic redistribution can influence the interactions among plants and the functioning of the whole ecosystem. The answer to this question is sought in the savanna plant life, which is composed of scattered trees and their grassy understory. Savanna plants are exposed to dry and wet seasons, which creates a changing soil gradient of water potential throughout the year, which is of great interest for hydraulic redistribution research. This thesis shows that woody species have a competitive advantage over the grassy understory due to the presence of a hydraulic descent. Competition between trees... Hydraulická redistribúcia je globálne rozšírený proces pasívneho transportu vody koreňovým systémom rastlín po gradiente vodného potenciálu. Tento proces signifikantne ovplyvňuje ďalšie rastlinné procesy pod aj nad zemským povrchom. Voda môže byť hydraulickou redistribúciou transportovaná viacerými smermi. Cieľom prvej časti tejto práce bolo zhrnúť poznatky o chode hydraulickej redistribúcie. Popisuje príčiny a dôsledky chodu hydraulickej redistribúcie, a taktiež jej hlavné typy. Následne je pozorovaná hlavne vertikálna hydraulická redistribúcia, ktorej hlavné zložky sú hydraulický výťah a hydraulický pokles. Druhá časť sa zameriava na to, ako dokáže vertikálna hydraulická redistribúcia ovplyvňovať vzájomné vzťahy rastlín a chod celého ekosystému. Odpoveď na túto otázku je hľadaná v rastlinstve saván, ktoré je zložené z roztrúsených drevín a ich trávnatého podrastu. Rastlinstvo saván je vystavované striedaniu období sucha a dažďov, čo vytvára počas roka sa meniaci pôdny gradient vodného potenciálu, ktorý je pre výskum hydraulickej redistribúcie veľmi zaujímavý. Práca dokazuje, že dreviny majú voči trávam vďaka prítomnosti hydraulického poklesu kompetičnú výhodu v súboji o zrážkovú vodu. Kompetícia medzi drevinami a trávami je obmedzená na periódy s prítomnosťou zrážok. Práca v poslednej časti... Keywords: hydraulická redistribúcia; hydraulický výťah; hydraulický pokles; savany; dreviny saván; trávnatý podrast; medzidruhové vzťahy; kompetícia; hydraulic redistribution; hydraulic lift; hydraulic descent; savanna; savanna trees; grassy understory; interspecific interactions; competition Available in a digital repository NRGL
Vztahy mezi rostlinami při redistribuci vody na stanovišti

Hydraulic redistribution is a widespread process of passive water transport through the plant root system along the gradient of water potential. This process significantly affects other plant ...

Lörinc, Filip; Lhotáková, Zuzana; Tylová, Edita
Univerzita Karlova, 2020

Goldoniho komedie prostředí
Pavarin, Barbara; Flemrová, Alice; Štefková, Monika
2020 - Slovak
The abstract and key words This bachelor's thesis is focused on the comedies of milieu written by the Italian playwright Carlo Goldoni. The first chapter focuses on the artistically-historic context of his age, while the next chapter is focused on Goldoni's life, theatrical work and his reform of the theatre. After the general description of the comedy of milieu and its specific attributes, a detailed analysis of the four chosen comedies follows, with the focus on the specific characteristics of the social class and the milieu in the relation to the characters: La bottega del caffè (The Coffee Shop), Il campiello (The Little Square), La casa nova (The New House) and Le baruffe chiozzotte (Brawling in Chioggia). For each comedy there are demonstrations for a better understanding of the text. The last part of the thesis focuses on the comparison of these comedies, their visionary potential in the age of their creation and their meaning in today's world. Key words: Carlo Goldoni, comedy of milieu, Brawling in Chioggia, The Coffee Shop, The Little Square, The New House, theatre a kľúčové slová Táto bakalárska práca je zameraná na komédie prostredia talianskeho dramatika Carla Goldoniho. Úvodná kapitola sa zaoberá umelecko-historickým kontextom jeho doby, kým nasledujúca časť je zameraná na popis Goldoniho života, tvorby a divadelnej reformy. Po všeobecnom popise komédie prostredia a jej špecifických znakov pokračuje detailná analýza štyroch vybraných diel so zameraním na charakteristiku spoločenskej vrstvy a prostredia vo vzťahu k postavám: La bottega del caffè (Kaviareň), Il campiello (Križovatka), La casa nova (Nový dom) a Le baruffe chiozzotte (Škriepky v Chiozze). Ku každej komédii sú uvedené názorné ukážky pre lepšie pochopenie textu. Záver práce je zameraný na porovnanie týchto komédií, ich novátorský potenciál v dobe vzniku a význam v dnešnom svete. Kľúčové slová: Carlo Goldoni, komédia prostredia, Le baruffe chiozzotte, La bottega del caffè, Il campiello, La casa nova, divadlo Keywords: Carlo Goldoni|divadlo|komédia prostredia|Le baruffe chiozzotte|La bottega del caffè|Il campiello|La casa nuova; Carlo Goldoni|theatre|comedy of milieu|Brawling in Chioggia|The Coffee Shop|The Little Square|The New House Available in a digital repository NRGL
Goldoniho komedie prostředí

The abstract and key words This bachelor's thesis is focused on the comedies of milieu written by the Italian playwright Carlo Goldoni. The first chapter focuses on the artistically-historic context ...

Pavarin, Barbara; Flemrová, Alice; Štefková, Monika
Univerzita Karlova, 2020

Sociální sítě a žáci 2. stupně základní školy
Kostelanská, Simona; Sak, Petr; Váňová, Miroslava
2019 - Slovak
Keywords: Sociálne siete; online; scroll; Youtube; follow; aplikácia; Social networks; online; scroll; Youtube; follow; apps Available in a digital repository NRGL
Sociální sítě a žáci 2. stupně základní školy

Kostelanská, Simona; Sak, Petr; Váňová, Miroslava
Univerzita Karlova, 2019

Metafora chladu a tepla v Nietzscheho díle Lidské, příliš lidské
Pavlík, Ján; Chavalka, Jakub; Novák, Aleš
2019 - Slovak
Keywords: Nietzsche; chlad; teplo; metafora; Nietzsche; coldness; heat; metaphor Available in a digital repository NRGL
Metafora chladu a tepla v Nietzscheho díle Lidské, příliš lidské

Pavlík, Ján; Chavalka, Jakub; Novák, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

Názory mužů a žen na morální přijatelnou frekvenci konzumace návykových látek v ČR
Chovancová, Miriam; Čábelková, Inna; Holeček, Tomáš
2019 - Slovak
Keywords: návykové látky; genderové rozdiely; morálna prijateľnosť; addictive substances; gender differences; moral acceptability Available in a digital repository NRGL
Názory mužů a žen na morální přijatelnou frekvenci konzumace návykových látek v ČR

Chovancová, Miriam; Čábelková, Inna; Holeček, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Protikladné koncepty maskulinity v komunikaci značek Fernet Stock a AXE a jejich reflexe různými generacemi mužů
Ružičková, Judita; Krobová, Tereza; Klabíková Rábová, Tereza
2019 - Slovak
This bachelor's thesis focuses on different representations of masculinity in marketing communication targeting men. Cases presented are those of Fernet Stock and AXE brands, whose communications portray masculinity in starkly contrasting ways. Fernet Stock urges middle-aged men to resist societal changes and not to yield their traditional masculine toughness, whereas AXE attempts to encourage young men to be their true selves, even at the cost of breaking masculine stereotypes. The aim of the thesis is to deepen the understanding of male self-identified views of masculinity, how they differ from one generation to another, and how well these correspond to the representation in the studied cases of marketing communication. The research is guided by existing theoretical concepts of masculinity, using the theory of hegemonic masculinity by Australian sociologist Raewyn Connell as a basis. The thesis is conducted as a qualitative research, using the method of thematic analysis of semi- structured interviews with members of both target groups, middle-aged and young men, respectively. Táto bakalárska práca sa zaoberá rôznymi reprezentáciami maskulinity v marketingovej komunikácii cielenej na mužov, na príklade vybraných kampaní značiek Fernet Stock a AXE. Uvedené značky vo svojej komunikácii nazerajú na otázku mužnosti z diametrálne odlišných uhlov pohľadu. Kým Fernet Stock vyzýva mužov v strednom veku, aby odolali spoločenským zmenám a za žiadnych okolností neupustili od svojej tradičnej mužskej tvrdosti, značka AXE sa naopak snaží ukázať dospievajúcim mladým mužom, že môžu byť sami sebou, aj keby to malo znamenať porušenie zaužívaných pravidiel mužnosti. Táto práca si kladie za cieľ prispieť k porozumeniu toho, ako muži z týchto dvoch generácií skutočne vnímajú svoju mužskú identitu a do akej miery uvedené reprezentácie maskulinity reflektujú ich osobné názory a skúsenosti. Východiskom práce sú koncepty týkajúce sa maskulinity, predstavené v teoretickej časti. Kľúčovou je predovšetkým teória hegemónnej masculinity od poprednej austrálskej sociologičky Raewyn Connell. V praktickej časti je k naplneniu cieľa práce pristupované na základe kvalitatívneho výskumu, spočívajúceho v tematickej analýze pološtruktúrovaných rozhovorov so zástupcami oboch spomínaných generácií mužov, predstavujúcich cieľové skupiny vybraných značiek. Keywords: maskulinita; hegemónna maskulinita; reklama cieliaca na mužov; kríza maskulinity; pološtruktúrované rozhovory; Fernet Stock; AXE; masculinity; hegemonic masculinity; advertising targeted at men; masculinity crisis; semi-structured interviews; Fernet Stock; AXE Available in a digital repository NRGL
Protikladné koncepty maskulinity v komunikaci značek Fernet Stock a AXE a jejich reflexe různými generacemi mužů

This bachelor's thesis focuses on different representations of masculinity in marketing communication targeting men. Cases presented are those of Fernet Stock and AXE brands, whose communications ...

Ružičková, Judita; Krobová, Tereza; Klabíková Rábová, Tereza
Univerzita Karlova, 2019

Katalytické cykloadiční reakce tribenzocyklynu
Jacko, Jaroslav; Kotora, Martin; Schulz, Jiří
2019 - Slovak
The main aim of the bachelor thesis was to investigate the reactivity of tribenzocyclyne, a triangular molecule, undergoing reactions with antiaromatic biphenylenes and their heteroanalogues. Those reactions consist of C-C activations of strained bond mediated by the complexes of the group 9 elements, followed by migratory insertion of present alkyne which leads to the formation of a substituted aromatic ring. Presented method facilitated the setting of a experiment as well as cutting down on reaction steps. These investigations will subsequently serve for further progress in the chemistry of cyclic hexa- ortho-phenylenes. Key words: catalysis, cycloaddition, tribenzocyclyne, the C-C bond cleavage Hlavním cílem bakalářského projektu bylo prozkoumat reaktivitu tribenzocyklynu, triangulární molekuly, při reakcích s antiaromatickými bifenyleny a jejich heteroanalogy. Podstata těchto reakcí tkví v C-C aktivacích pnuté vazby bifenylenu komplexy prvků 9. skupiny za konvenčního nebo mikrovlnného ohřevu, a následní migrační inzerci přítomného alkynu, která po několika následných krocích vede ke vytvoření substituovaného aromatického cyklu. Uvedená metodika umožňovala relativně jednoduché provedení experimentů s minimem reakčních kroků. Na základě zjištění o reaktivitě tribenzocyklynu je možné v budoucnosti dále určovat směřování výzkumu v oblasti cyklických hexa-orto-fenylénů. Klíčové slova: katalýza, cykloadice, tribenzocyklyn, štěpení C-C vazby Keywords: katalýza; cykloadice; tribenzocyklyn; štěpení C-C vazby; catalysis; cycloaddition; tribenzocyclyne; the C-C bond cleavage Available in a digital repository NRGL
Katalytické cykloadiční reakce tribenzocyklynu

The main aim of the bachelor thesis was to investigate the reactivity of tribenzocyclyne, a triangular molecule, undergoing reactions with antiaromatic biphenylenes and their heteroanalogues. Those ...

Jacko, Jaroslav; Kotora, Martin; Schulz, Jiří
Univerzita Karlova, 2019

Magneto-optické studium antiferomagnetických materiálů pro spintroniku
Kubaščík, Peter; Němec, Petr; Výborný, Karel
2019 - Slovak
The main goal of this thesis was to develop an experimental technique for investigation of ferromagnetic and antiferromagnetic materials using magneto-optical effects that are quadratic in magnetization. Using a prototype of 2-dimensional electromagnet, which enables to rotate magnetic field of constant magnitude in the sample plane, we were able to study spectral dependences and anisotropies of corresponding magneto-optical coefficients. In ferromagnetic semiconductor GaMnAs we revealed that the anisotropy of Voigt effect magneto-optical coefficient is strongly wavelength dependent - this coefficient can be both isotropic and anisotropic. Very strong anisotropy of this coefficient was observed for metallic FeRh in a ferromagnetic state. Finally, a new method that can be used to measure Voigt effect in antiferromagnetic state of FeRh was demonstrated. Hlavným cieľom tejto práce bolo vyvinúť experimentálnu techniku na štúdium feromagnetických a antiferomagnetických materiálov využitím magneto-optických javov kvadratických v magnetizácií. Využitím prototypu 2-dimenzionálneho elektromagnetu, ktorý umožňuje točiť magnetickým poľom konštantnej veľkosti v rovine vzorku, sme boli schoppný študovať spektrálnu závislosť a anizotropiu príslušných magneto-optických koeficientov. Vo feromagnetickom polovodiči GaMnAs sme zistili, že anizotropia koeficientu Voigtovho javu je silne závislá na vlnovej dĺžke - tento koeficient môže byť izotropný aj anizotropný. Veľmi silná anizotropia tohto koeficientu bola pozorovaná pre kov FeRh vo feromagnetickom stave. Na záver bola demonštrovaná nová metóda, ktorá umožňuje merať Voigtov jav v antiferomagnetickom stave FeRh. Keywords: spintronika; MLD; FeRh; GaMnAs; magneto-optika; fázový prechod; magnetická anizotropia; spintronic; MLD; FeRh; GaMnAs; magneto-optics; phase transition; magnetic anisotropy Available in a digital repository NRGL
Magneto-optické studium antiferomagnetických materiálů pro spintroniku

The main goal of this thesis was to develop an experimental technique for investigation of ferromagnetic and antiferromagnetic materials using magneto-optical effects that are quadratic in ...

Kubaščík, Peter; Němec, Petr; Výborný, Karel
Univerzita Karlova, 2019

Dynamická změna optické odezvy nanostruktur
Vančík, Michal; Veis, Martin; Zázvorka, Jakub
2019 - Slovak
Title: Dynamic change in optical response of nanostructures Author: Michal Vančík Institute: Institute of Physics of Charles University Supervisor: RNDr. Martin Veis, Ph.D., Institute of Physics of Charles University Abstract: At the present time, properties of thin layers and multilayered nanos- tructures are intensively reseacrched. Because of different properties than bulk materials, thin layers have found application in various fields and play a key role in many technologies. Nanostructures containing GdOxare intensively studied since their properties can be modified by voltage application. It is assumed, that this change is caused by migration of ions in the structure. This thesis conducts re- search on multilayered structures, whose optical response changes reversibly by applying voltage. In these samples, the change is likely caused by migration of hydrogen ions into the GdOx layer. The goal of this thesis is to describe the opti- cal properties of individual layers of the structure and to describe the dynamic change in optical properties. The measurements were conducted with the help of spectroscopic ellipsometry, which allowed in situ voltage application. Keywords: spectroscopic ellipsometry, gadolinium oxide, multilayered nanostruc- tures, in situ Názov práce: Dynamická zmena optickej odozvy nanoštruktúr Autor: Michal Vančík Ústav: Fyzikální ústav UK Vedúci bakalárskej práce: RNDr. Martin Veis, Ph.D., Fyzikální ústav UK Abstrakt: V súčasnej dobe sú intenzívne skúmané vlastnosti tenkých vrstiev a multivrstvových nanoštruktúr. Vďaka odlišným vlastnostiam od objemových ma- teriálov si tenké vrstvy našli uplatnenie v rôznych odvetviach a sú kľúčové pre mnoho technológií. Výskum sa venuje aj nanoštruktúram s obsahom GdOx, kto- rých vlastnosti sú modifikovateľné priložením napätia. Predpokladá sa, že táto zmena je spôsobená migráciou iónov v štruktúre. Táto bakalárska práca sa ve- nuje skúmaniu multivrstvových štruktúr, ktoré aplikáciou napätia reverzibilne menia optickú odozvu. Vo vzorkách zmena pravdepodobne nastáva vďaka migrá- cii vodíkových iónov do vrstvy GdOx. Cieľom práce je popísať optické vlastnosti jednotlivých vrstiev štruktúry a následne popísať dynamckú zmenu optických vlastností. Merania boli vykonané pomocou spektroskopickej elipsometrie, vďaka ktorej bolo možné aplikáciu napätia merať in situ. Kľúčové slová: spektroskopická elipsometria, gadolinium oxid, multivrstvové na- noštruktúry, in situ Keywords: spektroskopická elipsometria; gadolinium oxid; multivrstvové nanoštruktúry; in situ; spectroscopic ellipsometry; gadolinium oxide; multilayered nanostructures; in situ Available in a digital repository NRGL
Dynamická změna optické odezvy nanostruktur

Title: Dynamic change in optical response of nanostructures Author: Michal Vančík Institute: Institute of Physics of Charles University Supervisor: RNDr. Martin Veis, Ph.D., Institute of Physics of ...

Vančík, Michal; Veis, Martin; Zázvorka, Jakub
Univerzita Karlova, 2019

Vzdálenost k blízkým galaxiím
Šándorová, Ivana; Zasche, Petr; Wolf, Marek
2019 - Slovak
Title: Distance to nearby galaxies Author: Ivana Šándorová Institute: Astronomical Institute of the Charles University Supervisor: doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D., Astronomical Institute of the Charles University Abstract: The present work is focused on the study of the variable stars, particularly the lumi- nosity of cepheids in The Large Magellanic Cloud. The data were obtained from photometric observations of starfield (image centre coordinates: RA: 5◦13 36 , DE: −69h 22m 42s) using the 1,54 m Danish telescope at the observatory La Silla in Chile. The aim of this work was to find the distance of Large Magellanic Cloud, which was determined by the "period - lu- minosity relation" method for cepheids. We studied 13 cepheids, which were compared with one non-variable star. We computed the average value of distance modulus as (18,42 ± 0,40) mag. The distance modulus from the latest publication (Pietrzi'nski, G. and others, 2019) is (18,477 ± 0,004 (statistic) ± 0,026 (systematic)) mag. SIPS (Scientific Image Processing System) is software for measuring and processing of images of star field and was used in this work for processing of photometric images of star field. Own program was used for creating and editing the light curves. Keywords: galaxy, variable stars, cepheids, distance modulus 1 Názov práce: Vzdialenost' k blízkym galaxiám Autor: Ivana Šándorová Ústav: Astronomický ústav Univerzity Karlovej Vedúci bakalárskej práce: doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D., Astronomický ústav Univerzity Karlovej Abstrakt: Táto práca sa zaoberá štúdiom premenných hviezd. Konkrétne štúdiom jasnosti cefeid vo Vel'kom Magellanovom mračne. Dáta na naše štúdium boli získané z fotometric- kých pozorovaní hviezdného pol'a Vel'kého Magellanovho mračna (súradnice stredu pol'a: RA: 5◦13 36 , DE: −69h 22m 42s) pomocou dánskeho 1,54 m teleskopu, ktorý sa nachádza na observatóriu La Silla v Čile. Hlavným ciel'om práce bolo určit' vzdialenost' k tejto gala- xii metódou "period - luminosity relation" pre cefeidy. Študovali sme 13 cefeíd, ktoré sme porovnávali s jednou nepremennou hviezdou. Priemerná hodnota modulu vzdialenosti nám vyšla ako (18,42 ± 0,40) mag, pričom v najnovšom článku (Pietrzi'nski, G. a iní, 2019) uvá- dzajú hodnotu (18,477 ± 0,004 (štatistická) ± 0,026 (systematická)) mag. Na spracovanie fotometrických meraní sa využil program SIPS (Scientific Image Processing System), čo je software vytvorený na meranie a spracovanie snímkov hviezdnej oblohy. Na tvorbu a úpravu svetelných kriviek bol použitý vlastný program. Kl'účové slová: galaxia, premenné hviezdy, cefeidy, modul vzdialenosti 1 Keywords: galaxie; proměnné hvězdy; cefeidy; modul vzdálenosti; galaxy; variable stars; cepheids; distance modulus Available in a digital repository NRGL
Vzdálenost k blízkým galaxiím

Title: Distance to nearby galaxies Author: Ivana Šándorová Institute: Astronomical Institute of the Charles University Supervisor: doc. RNDr. Petr Zasche, Ph.D., Astronomical Institute of the Charles ...

Šándorová, Ivana; Zasche, Petr; Wolf, Marek
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases