Number of found documents: 763
Published from to

Francouzský protektorát v Tunisku 1881-1935. Budování administrativy ve světle civilizační mise.
2018 -
Práce se zabývá konceptem civilizační mise jeho odrazu v dějinách Francouzského Protektorátu v Tunisku v letech 1881 až 1935. Téma je zpracováno jako analytická studie rozličných typů "koloniálního personálu" a jejich reflexe civilizační mise v průběhu tvorby administrativních institucí a reprezentativních textů v uvedeném období. V centru pozornosti stojí dále vztahy mezi protektorátní správou a místním obyvatelstvem, a to zvláště v prvních třech dekádách existence Protektorátu. Závěrečný úsek práce je věnován formování tuniského nacionalismu coby reakce na francouzské civilizačně-misijní úsilí. Keywords: tunisko; protektorát; civilizační mise; kolonialismus; tuniský nacionalismus; bejlikát; francouzská koloniální politika Available in the ZČU Library.
Francouzský protektorát v Tunisku 1881-1935. Budování administrativy ve světle civilizační mise.

Práce se zabývá konceptem civilizační mise jeho odrazu v dějinách Francouzského Protektorátu v Tunisku v letech 1881 až 1935. Téma je zpracováno jako analytická studie rozličných typů "koloniálního ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Detekce změn a chyb v dynamických systémech
2018 -
Stěžejní část disertační práce je věnována rozvoji úlohy aktivní detekce chyb řešené na nekonečném časovém horizontu. Práce zároveň krátce pojednává o metodách pasivní detekce změn a chyb založených na datech, které lze využít v případech, kdy model systému není dopředu znám. Mezi hlavní cíle disertační práce patří formulace a návrh řešení úlohy aktivní detekce chyb pro diskrétní stochastické dynamické systémy na nekonečném časovém horizontu. Souběžně práce cílí na rozšíření formulace a řešení této úlohy o požadavky na chování systému. Úloha aktivní detekce chyb a řízení je formulována jako optimalizační úloha na nekonečném časovém horizontu s obecným diskontovaným aditivním návrhovým kritériem. K popisu chování systému je použit vícemodelový přístup se známými pravděpodobnostmi přechodu mezi jednotlivými módy systému. Návrh aktivního detektoru chyb je rozložen do dvou kroků. Nejprve je původní úloha transformována na úlohu s úplnou informací o stavu využitím metod odhadu stavu. Následně se k řešení transformované úlohy využije aproximativní dynamické programování a zpětnovazební učení. Detekce změn a chyb bez znalosti modelu využívá geometrické vlastnosti lineárních systémů a učení bez učitele. Keywords: detekce změn; aktivní detekce chyb; optimalizace; aproximační dynamické programování; zpětnovazební učení; odhad stavu; strojové učení Available in the ZČU Library.
Detekce změn a chyb v dynamických systémech

Stěžejní část disertační práce je věnována rozvoji úlohy aktivní detekce chyb řešené na nekonečném časovém horizontu. Práce zároveň krátce pojednává o metodách pasivní detekce změn a chyb založených ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Virtuální 3D mapy z pohledu kartografie
2018 -
V posledních letech si je Mezinárodní kartografická asociace vědoma přerodu oboru kartografie od klasických dvourozměrných map k jiným, technologiemi ovlivněným kartografickým dílům. Na této myšlence stojí tato práce, která si klade za cíl zkoumat možnosti aplikování vybraných kartografických principů platných ve dvojrozměrné ploše mapy do prostředí virtuální 3D mapy. Virtuální 3D mapa jako nový druh kartografického díla je v této práci popsána a vymezena, a to nejen z pohledu toho, co si pod tímto pojmem představit, ale také z pohledu toho, jak jí vytvořit. Tato teoretická část práce je završena inovativní systematizací a syntézou principů ovlivňujících volbu a tvorbu kartografických znaků či symbolů použitých pro virtuální 3D mapu. Na jejím základě je vytvořen a popsán konkrétní příklad virtuální 3D mapy, jenž je součástí evropského projektu "Krajina paměti, Drážďany a Terezín jako místa vzpomínek na ŠOA". Teoretická část práce je následována výzkumem vnímání a práce s dvourozměrnými a trojrozměrnými znaky vytvořenými dle návrhů a postupů tvorby mapové symboliky z předešlé systematizace. Výzkum je proveden pomocí komparativní studie, realizované on-line dotazníkovým šetřením. V něm respondenti určovali odpovědi na zadané otázky řešené nad dvourozměrným nebo trojrozměrným kartografickým vyjádřením objektů. Na základě statistického vyhodnocení poměru četností správných odpovědí mezi 2D a 3D variantami otázek byla zkoumána vhodnost těchto vyjádření pro řešení konkrétních typů úloh. Přínosem této práce je popis, vymezení a tvorba virtuální 3D mapy jako kartografického díla, poté také syntetizace poznatků o virtuální 3D mapě z pohledu kartografie se zaměřením na tvorbu kartografického vyjádření objektů na těchto mapách, spolu s experimentálním ověřením vybraných kartografických principů pomocí porovnání vhodnosti 2D či 3D vyjádření objektů. Na tyto závěry lze dále navázat například výzkumem řešícím různé trojrozměrné varianty kartografických vyjádření reálných objektů či výzkumem možností zobrazení abstraktních a časově proměnných jevů na virtuálních 3D mapách. Keywords: 3d; virtuální; mapa; kartografie; principy; kartografické vyjádření; 3d model Available in the ZČU Library.
Virtuální 3D mapy z pohledu kartografie

V posledních letech si je Mezinárodní kartografická asociace vědoma přerodu oboru kartografie od klasických dvourozměrných map k jiným, technologiemi ovlivněným kartografickým dílům. Na této myšlence ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Dynamické směrování v distribuovaných souborových systémech
2018 -
Práce popisuje nový distribuovaný systém KIVFS, jeho jednotlivé moduly a vlastnosti. Dále se práce věnuje problému propojení distribuovaného souborového systému a mobilních zařízení. Na základě zjištěných úskalí, jakou jsou omezené datové a energetické zdroje či nestabilní a různorodé datové připojení mobilních zařízení jsou navrženy dvě inovace distribuovaného souborového systému. První inovací je zavedení dynamického směrování požadavků uvnitř distribuovaného souborového systému. Druhou inovací je implementace Multi-Master RW Online replikace, která dynamické směrování zefektivní. Dopady obou inovací na výkon distribuovaného souborového systému jsou experimentálně ověřeny v distribuovaném souborovém systému KIVFS. Keywords: distribuovaný souborový systém; replikace; směrování Available in the ZČU Library.
Dynamické směrování v distribuovaných souborových systémech

Práce popisuje nový distribuovaný systém KIVFS, jeho jednotlivé moduly a vlastnosti. Dále se práce věnuje problému propojení distribuovaného souborového systému a mobilních zařízení. Na základě ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Účel bronzových depotů
2018 -
Hlavní cíl této disertační práci spočívá ve výzkumu účelu bronzových depotů, přičemž stěžejní část tohoto výzkumu je především založena na testování nově vytvořeného archeologického teoretického modelu, který interpretuje depoty jako pozůstalost po zemřelých. Tento teoretický model byl poprvé představen v roce 2012 na semináři vedeném prof. E. Neustupným. Z hlediska interpretace účelu depotů je pojetí uvedené v teoretickém modelu zcela odlišné koncepce z 50 let 20. století, kde depoty měly zejména představovat výbavu na onen svět (především Hundt a Aner). K dosažení výše představeného cíle této práce vede však právě však testování již dříve formulované myšlenky od H. J. Hundta (1955), která propojuje ukládání depotů s pohřebním ritem a poukazuje na jejich zásadní rozdíly. Pro testování tohoto modelu nebyla ani opomenuta topografická analýza, kde jsme využili navíc i depoty ze starší doby bronzové. U depotů z období popelnicových polí jsme kromě topografie zkoumali i jejich funkční složení, přičemž u depotů ze straší doby bronzové jsme se díky absenci zlomkových depotů zaměřili na jejich uspořádání podle artefaktového složení. Keywords: depot; pohřebiště; účel; lužická kultura; knovízská kultura; topografická analýza Available in the ZČU Library.
Účel bronzových depotů

Hlavní cíl této disertační práci spočívá ve výzkumu účelu bronzových depotů, přičemž stěžejní část tohoto výzkumu je především založena na testování nově vytvořeného archeologického teoretického ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Jednoznačnost a existence řešení parabolické PDR s p-Laplaceovým operátorem a zobecněné trigonometrické a hyperbolické funkce
2018 -
Náplní disertační práce je studium kvazilineárních parabolických a eliptických úloh s p-Laplaciánem popisující difuzní proces. Text je rozdělen do dvou částí. V první části se zabýváme Cauchyovou úlohou pro parabolický p-Laplacián. Zaměříme se na otázku jednoznačnost/nejednoznačnosti řešení a platnosti principu maxima. V druhé části zkoumáme eliptickou okrajovou úlohu v jedné dimenzi. Detailně se zajímáme o p-trigonometrické funkce, které se využívají v teoretickém i numerickém studiu parabolických i eliptických úloh s p-Laplaciánem. Keywords: p-laplacián; kvazilineární; parabolické pdr; reakčně difuzní rovnice; existence; jednoznačnost; kompaktní nosič; silný princip maxima; dolní řešení; horní řešení; p-trigonometrické funkce; p-hyperbolické funkce; aproximace; analytické funkce; diferenciální rovnice v komplexním oboru; rozšíření do komplexního oboru Available in the ZČU Library.
Jednoznačnost a existence řešení parabolické PDR s p-Laplaceovým operátorem a zobecněné trigonometrické a hyperbolické funkce

Náplní disertační práce je studium kvazilineárních parabolických a eliptických úloh s p-Laplaciánem popisující difuzní proces. Text je rozdělen do dvou částí. V první části se zabýváme Cauchyovou ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Numerická simulace proudění chladiva v palivovém souboru reaktoru VVER1000 pomocí lattice Boltzmannovy metody
2018 -
Předkládaná práce se zabývá 3D numerickou simulací nestacionárního turbulentního proudění chladiva v palivovém souboru TVSA-T reaktoru VVER1000 jaderné elektrárny Temelín pomocí metody simulace velkých vírů (LES - Large-Eddy-Simulations). Z důvodu geometrické složitosti palivového souboru a velké výpočtové náročnosti LES, byl pro numerické simulace vyvinut řešič založený na lattice Boltzmannově metodě. Metoda je známá pro svou relativně jednoduchou algoritmizaci, iterační rychlost a schopnost velmi efektivní paralelizace. Cílem práce je řešit intenzitu laterálních toků chladiva vyvolaných turbulencemi od mřížek palivových souborů. Dosažené numerické výsledky nestacionárního turbulentního proudění ve formě pole rychlostí a tlaků přispívají ke stanovení budících sil palivových proutků. Znalost těchto nestacionárchních sil přináší vhled do problematiky vzniku netěsností palivových proutků jejich otěrem o distanční mřížky nazývané Grid-to-Rod fretting. Autor se domnívá, že podle jemu dostupných informací byl první, který aplikoval lattice Boltzmannovu metodu na řešení úloh v oblasti problematiky Grid-to-Rod fretting, což lze považovat za přínos této disertační práce. Přednostmi této metody jsou zejména výpočetní rychlost a efektivní paralelizovatelnost, což umožňuje simulovat proudění chladiva v oblastech zachycujících větší části palivového souboru a pro delší časové intervaly. Tím lze získat přesnější znalost charakteristik proudového pole. Alpikace lattice Boltzmannovy metody pro řešení úloh v oblasti Grid-to-Rod fretting je z tohoto důvodu významným přínosem. Keywords: lattice boltzmannova metoda; izotermické proudění nestlačitelné newtonovské kapaliny; palivový soubor; grid-to-rod fretting; large-eddy-simulations; hierarchicky zjemněná výpočetní síť; cfd. Available in the ZČU Library.
Numerická simulace proudění chladiva v palivovém souboru reaktoru VVER1000 pomocí lattice Boltzmannovy metody

Předkládaná práce se zabývá 3D numerickou simulací nestacionárního turbulentního proudění chladiva v palivovém souboru TVSA-T reaktoru VVER1000 jaderné elektrárny Temelín pomocí metody simulace ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Charakterizace tepelných procesů při laserovém přetavování povlaků
2018 -
Disertační práce je zaměřena na vývoj nové metody měření procesu laserového přetavování žárově stříkaných povlaků s využitím termovizních kamer. Jejím výsledkem je návrh vhodného experimentálního uspořádání, postup měření a jeho vyhodnocení, analýza vztahů mezi výsledky měření, procesními parametry přetavení a hloubkou protavení. Přehled současného stavu problematiky shrnuje především poznatky o využití laserů k přetavování žárově stříkaných povlaků. Jsou uvedeny možné metody přetavování, přetavované materiály a vlastnosti povlaků po přetavení. Další část je věnována použití metod charakterizace tepelných procesů v technologiích laserového zpracování povrchu materiálů. Pozornost je věnována především bezkontaktnímu měření teplot a použití termovizních kamer. Následují cíle disertační práce, kterými jsou návrh a vývoj nové metody měření procesu přetavení žárově stříhaných povlaků a způsobu vyhodnocení měření. Dále pak ověření funkčnosti metody při přetavení povlaků a analýza vztahů mezi naměřenými výsledky, procesními parametry přetavení a dosaženou hloubkou protavení. V kapitole metody zpracování jsou uvedeny detaily o použitém laserovém systému, zvolených technologických parametrech a vzorcích. Dále jsou popsány použité termovizní kamery a následně pak postup vývoje metody měření, jednotlivé varianty metody včetně uspořádání během experimentu a postupů vyhodnocení měření. V části výsledky jsou nejprve uvedeny výsledky přetavení povlaku Stellitu 6, především vývoj hloubky protavení v závislosti na parametrech přetavení. Dále jsou uvedeny teplotní charakteristiky procesu přetavení a analyzován jejich vztah s procesními parametry a následně s dosaženou hloubkou protavení. Následuje diskuze k hlavním jevům ovlivňující výsledky měření a nakonec je uvedeno zhodnocení vyvinuté metody a zobecněný postup její aplikace. Práce byla řešena v rámci studijního programu Fyzika plazmatu a tenkých vrstev na Katedře fyziky Fakulty aplikovaných věd ve spolupráci s odborem Termomechanika technologických procesů vysokoškolského ústavu Nové technologie výzkumné centrum. Keywords: termografie; laserové přetavování; metody měření; povlaky Available in the ZČU Library.
Charakterizace tepelných procesů při laserovém přetavování povlaků

Disertační práce je zaměřena na vývoj nové metody měření procesu laserového přetavování žárově stříkaných povlaků s využitím termovizních kamer. Jejím výsledkem je návrh vhodného experimentálního ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Multikomponentní vrstvy s vysokou teplotní stabilitou připravené pulzním reaktivním magnetronovým naprašováním
2018 -
Překládaná dizertační práce se zabývá problematikou nových multifunkčních tenkovrstvých materiálů připravených pulzním reaktivním magnetronovým naprašováním. První a druhá kapitola se věnují úvodu a zhodnocení současného stavu problematiky vysokoteplotních materiálů. Ve třetí kapitole jsou stanoveny tři dílčí cíle dizertační práce. Čtvrtá kapitola popisuje metodologii přípravy vrstev a provedených analýz. Pátá kapitola obsahuje dosažené výsledky a je rozdělena do čtyř částí. V první studii je provedeno zkoumání závislosti vlastností materiálů MSiBCN (M = Ti, Zr, Hf) na volbě kovového prvku M. Jsou zde vysvětleny zjištěné rozdíly ve struktuře, vlastnostech a oxidační odolnosti vrstev MSiBCN. S přechodem Ti - Zr - Hf narůstá tendence k segregaci nanokrystalů v materiálu. V případě materiálů s vysokým obsahem N dochází k rozšíření zakázaného pásu (tj. k nárůstu elektrické rezistivity a optické transparence) a ke zvýšení oxidační odolnosti vrstev MSiBCN. U materiálů s nízkým obsahem N naopak oxidační odolnost klesá. Druhá část se zabývá vlivem podílu N2 ve výbojové směsi a délky napěťových pulzů na složení, vlastnosti a oxidační odolnost za vysokých teplot vrstev HfBSiCN. Složením výbojové směsi lze řídit elektrické a optické vlastnosti připravených vrstev a jejich oxidační odolnost. Při optimalizované délce napěťových pulzů byly připraveny dvě amorfní a dostatečně tvrdé (20-22 GPa) vrstvy: elektricky vodivá netransparentní vrstva Hf7B23Si22C6N40 a opticky transparentní nevodivá vrstva Hf6B21Si19C4N47, které vykazují velmi vysokou oxidační odolnost až do 1500 °C, a to díky vytvoření nanokompozitní povrchové oxidové vrstvy (o tloušťce 360 nm). Ta je tvořena nanokrystaly HfO2 v amorfní matrici na bázi SiO2 a tvoří účinnou bariéru vůči průniku tepla a kyslíku do materiálu. Třetí a čtvrtá část páté kapitoly se věnuje vyšetřování vlivu příměsí ve vrstvách HfBSiCN na jejich vysokoteplotní stabilitu a elektrické a optické vlastnosti. Nejprve jsou uvedeny výsledky získané pro vrstvy HfBSiXCN (X = Y, Ho). Při 50% podílu Si byly připraveny amorfní nevodivé vrstvy HfBSiXCN s vysokou tvrdostí (23 GPa), optickou transparencí a oxidační odolností. Přidání příměsi X = Y nebo Ho vede ke snížení tloušťky oxidové vrstvy po ohřevu ve vzduchu do 1500 °C na 194 nm u vrstvy Hf6B12Si29Y2C2N45 a 202 nm u vrstvy Hf5B13Si25Ho3C2N48 oproti vrstvě HfBSiCN (243 nm). Navíc bylo pozorováno, že oxidace vrstvy Hf5B13Si25Ho3C2N48 začíná až při teplotách nad 1200 °C. V poslední části jsou vyšetřovány vrstvy HfBSiXCN (X = Mo, Zr, Ta). Všechny vrstvy vykazují relativně vysokou tvrdost (20-24 GPa). Přidáním Mo nebo Ta do vrstev lze dosáhnout zvýšení jejich elektrické vodivosti. Vrstva Hf7B23Si21Mo6C3N35 vykazuje mnohem nižší oxidační odolnost do 1300 °C v porovnání s vrstvami Hf7B25Si20Zr2C3N38, Hf7B23Si21Ta2C4N38 a Hf8B21Si22C4N41. Šestá kapitola obsahuje stručný souhrn dosažených výsledků. V sedmé kapitole je uveden seznam citované literatury a přehled prací dizertanta. Keywords: magnetronové naprašování; tenké vrstvy; oxidační odolnost; tvrdost; elektrická vodivost; optická transparence Available in the ZČU Library.
Multikomponentní vrstvy s vysokou teplotní stabilitou připravené pulzním reaktivním magnetronovým naprašováním

Překládaná dizertační práce se zabývá problematikou nových multifunkčních tenkovrstvých materiálů připravených pulzním reaktivním magnetronovým naprašováním. První a druhá kapitola se věnují úvodu a ...

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

Proces zprostředkování pracovní migrace Ukrajinců v transnacioálním poli
2018 -
Proces zprostředkování pracovní migrace Ukrajinců v transnacioálním poli Keywords: proces; migrace; transnacionální Available in the ZČU Library.
Proces zprostředkování pracovní migrace Ukrajinců v transnacioálním poli

Proces zprostředkování pracovní migrace Ukrajinců v transnacioálním poli

Západočeská univerzita v Plzni, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases