Number of found documents: 555597
Published from to

Dynamické chování otopných ploch ve vazbě k řízení jejich tepelného výkonu
Bašta Jiří; Jindřich Boháč; Hirš Jiří
2019 -
Ustálené stavy tepelného výkonu otopných ploch jsou v literatuře již velmi dobře popsány, a proto se disertační práce věnuje výhradně rozboru a popisu dějů nestacionárních, dynamických. Celý provoz otopných ploch je reálně soustavou dynamických pochodů, z nichž nejvýznamnější jsou počáteční náběh tepelného výkonu, nebo výrazná změna parametrů způsobující změnu tepelného výkonu, a také chladnutí. Z důvodu velké rozmanitosti otopných ploch je práce zaměřena pouze na otopná tělesa, a to na nejrozšířenější druh otopných těles, totiž tělesa desková. Pro zvolené otopné těleso byla nalezena přechodová charakteristika a byl určen řád této křivky. Byla uvedena metodika vyhodnocení aktivní teplosměnné plochy ve fázi náběhu deskového otopného tělesa. Dále byla vytvořena simulace provozu deskového otopného tělesa osazeného regulačním ventilem s termostatickou hlavicí. Pro hodnocení dynamiky otopných ploch byl využit nový parametr vycházející z metody podle Strejce. Na základě matematického popisu dynamických dějů tato práce nabízí, společně s analyticko-experimentálním přístupem, zcela nový způsob stanovení dynamiky chování otopných těles. Byl popsán a sestaven diskrétní autoregresní matematický model v softwaru MATLAB, který využívá přístupu black-box. Model byl ověřen naměřenými daty termovizní technikou a je využitelný a dostupný pro praxi.Steady heat output of heating appliances is already very well described. Therefore, a dissertation is dedicated exclusively to the analysis and description of the processes of dynamic states. The entire operation of the heating appliances is actually a system of dynamic processes, of which the most important are the initial heat-up or significant change in parameters resulting in a heat output change, and also cool-down of radiators. Because of the great diversity of heating surfaces, dissertation is focused only on panel radiators, as the most widespread kind of radiators. For the chosen radiator a transient characteristic was found and the order of this curve was determined as well. The evaluation methodology for active heat transfer area during heat-up phase was mentioned. Furthermore, the simulation of operation of panel radiator equipped with valve and thermostatic head was created. For the evaluation of the dynamics of the heating appliances has been utilized a new parameter based on the Strejc´s method. On the basis of a mathematical description of dynamic processes, this work offers, together with the analytical-experimental approach, a completely new way of determining the dynamic behaviour of the radiators. It was described and drawn up a discrete autoregressive mathematical model in MATLAB software that uses a black-box approach. The model was validated with the data measured by thermal imaging technology and is usable and available for practice. Keywords: dynamické chování; deskové otopné těleso; regulace; tepelný výkon; simulace MATLAB; black-box model; termovize; dynamic behaviour; panel radiator; control; heat output; simulation; MATLAB; black-box model; thermal imaging Available in digital repository of ČVUT.
Dynamické chování otopných ploch ve vazbě k řízení jejich tepelného výkonu

Ustálené stavy tepelného výkonu otopných ploch jsou v literatuře již velmi dobře popsány, a proto se disertační práce věnuje výhradně rozboru a popisu dějů nestacionárních, dynamických. Celý provoz ...

Bašta Jiří; Jindřich Boháč; Hirš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Reprezentace komunikace v bezpečnosti počítačových her
Pevný Tomáš; Jan Kohout; Lórencz Róbert
2019 -
Vývoj podnikových informačních systémů klade vysoké požadavky na jejich návrh a architekturu. Kromě implementace rostoucího počtu byznys procesů jsou tyto systémy zodpovědné i za ukládání a konzistenci dat, integraci se vzdálenými službami a zpřístupnění byznys procesů koncovým uživatelům a dalším systémům. Bohužel, současný přístup k návrhu a architektuře systému obvykle nezohledňuje byznys pravidla, přestože jsou součástí validace vstupu v uživatelském rozhraní, definují předpoklady jednotlivých kroků byznys procesů, ale i invarianty v úložišti dat. Jelikož se byznys pravidla prolínají se celým systémem, současný návrh je nedokáže zapouzdřit na jednom místě. Mimo to, ostatní zájmy a součásti systému v různých komponentách interagují s byznys pravidly, což vede vývojáře k linearizaci vícerozměrného prostoru tvořeného vzájemně nezávislými zájmy a komponentami. Výsledkem této linearizace je velký počet duplicit ve zdrojovém kódu, což výrazně zvyšuje chybovost a pracnost údržby systému.Contemporary enterprise information systems put high demands on existing development approaches. While these systems implement growing number of business processes, they maintain consistency of persisted data, integrate remote services, and expose the domain to end users and other systems. Unfortunately, existing development approaches usually do not recognize business rules as a significant concern, although they are defined by a business domain and cross-cut throughout a whole system. Since they participate in input validation in the user interface, in preconditions of business processes, and in invariants in a persistent storage, there is no single focal point, which makes them difficult to encapsulate. In addition, they tangle together with other concerns participating in various components of a system. Since existing development approaches often fail to separate concerns, developers must manually linearize this multidimensional space into linear source code, which produces high amount of repetitions and code duplication. Subsequent maintenance of a system is highly error prone and requires significant efforts. Keywords: informační systémy; oddělení zájmů; aspektově-orientované programování; modelem-řízený vývoj; byznys pravidla; údržba systému; Enterprise Information Systems; Separation of Concerns; Aspect-oriented Programming; Model-driven Development; Business Rules; Maintenance Available in digital repository of ČVUT.
Reprezentace komunikace v bezpečnosti počítačových her

Vývoj podnikových informačních systémů klade vysoké požadavky na jejich návrh a architekturu. Kromě implementace rostoucího počtu byznys procesů jsou tyto systémy zodpovědné i za ukládání a ...

Pevný Tomáš; Jan Kohout; Lórencz Róbert
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza biochemických dat
Štěpánková Olga; Jiří Anýž; Kukal Jaromír
2019 -
Chemie a biochemie prošly významným vývojem laboratorní techniky, který způsobil, že měřená data jsou mnohem složitější a větší než kdy předtím. Analýza chemických a biochemických dat vyžaduje spolupráci chemiků a biologů s datovými analytiky a statistiky. Tato práce prezentuje několik obecných závěrů o analýze chemických a biochemických dat. Data jsou vysoce dimenzionální, obvykle s méně pozorováními než proměnnými. Z povahy dat jsou proměnné obvykle kolineární. To vymezuje specifické požadavky na metody datové analýzy. Práce nabízí přehled metod vhodných pro tento typ dat a věnuje zvláštní pozornost generalizovaným mixed effect modelům a jejich výhodám při modelování vztahů v komplexních datech. Významná část práce je věnovaná metodám založených na simulacích pro statistickou inferenci a porovnání modelů.The chemistry and biochemistry witnessed substantial instrumental advances, which resulted in a measurement of ever more complex and bigger data. The analysis of data from modern chemical and biochemical laboratory analyses requires dedicated support from data scientists or statisticians. In this work, we present several general findings of the chemical and biochemical data analysis. The data are high-dimensional, usually have small number of observations and a large number of variables. Due to the nature of the data, the variables are generally collinear. This property imposes specific limitations on the data analysis methods. We present and discuss the recommended methods and pipelines. We emphasize the generalised mixed effect models as an efficient tool for modelling relationships in complex data. An important part of the work is devoted to simulation-based methods for statistical inference as well as for model comparison. Keywords: mapování chemických prvků; LA-ICP-MS; generalizovaný lineární mixed effect model; simulační metody; histology; melanom; supervizovaná PCA; metabolomika; NMR spektroskopie; chemical elemental mapping; LA-ICP-MS; generalised linear mixed effect model; simulation-based methods; histology; melanoma; MeLiM; supervised PCA; metabolomics; NMR spectroscopy Available in digital repository of ČVUT.
Analýza biochemických dat

Chemie a biochemie prošly významným vývojem laboratorní techniky, který způsobil, že měřená data jsou mnohem složitější a větší než kdy předtím. Analýza chemických a biochemických dat vyžaduje ...

Štěpánková Olga; Jiří Anýž; Kukal Jaromír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Strojové vnímání textilií s využitím pro jejich robotickou manipulaci
Hlaváč Václav; Jan Stria; Jančar Petr
2019 -
Tématem předložené práce je strojové vnímání textilií založené na obrazové informaci a využité pro jejich robotickou manipulaci. Práce studuje několik reprezentativních textilií v běžných kognitivně-manipulačních úlohách, jako je například třídění neznámých oděvů podle typu nebo jejich skládání. Některé z těchto činností by v budoucnu mohly být vykonávány domácími robotickými pomocníky. Strojová manipulace s textiliemi je poptávaná také v průmyslu. Hlavní výzvou řešeného problému je měkkost a s tím související vysoká deformovatelnost textilií, které se tak mohou nacházet v bezpočtu vizuálně velmi odlišných stavů.The presented work addresses the visual perception of garments applied for their robotic manipulation. Various types of garments are considered in the typical perception and manipulation tasks, including their classification, folding or unfolding. Our work is motivated by the possibility of having humanoid household robots performing these tasks for us in the future, as well as by the industrial applications. The main challenge is the high deformability of garments, which can be posed in infinitely many configurations with a significantly varying appearance. Keywords: strojové vnímání; rozpoznávání; robotika; manipulace; machine perception; recognition; robotics; manipulation Available in digital repository of ČVUT.
Strojové vnímání textilií s využitím pro jejich robotickou manipulaci

Tématem předložené práce je strojové vnímání textilií založené na obrazové informaci a využité pro jejich robotickou manipulaci. Práce studuje několik reprezentativních textilií v běžných ...

Hlaváč Václav; Jan Stria; Jančar Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vývojová linie slovesných adjektiv
KALINOVÁ, Zuzana
2019 - Czech
Disertační práce se zabývá vývojem slovesných adjektiv od tzv. střední doby (s přihlédnutím k tvoření adjektiv ve staré češtině) s přesahem až do nové češtiny. Důraz je kladen především na hledisko slovotvorné, z čehož vyplývá, že deverbální adjektiva budou zkoumána podle způsobu jejich tvoření včetně sémantiky slovotvorných typů. Opominuta nebude ani jejich morfologická stránka. Cílem práce je naznačit vývoj slovesných adjektiv na základě analýzy excerpovaného materiálu a přispět tak k jejich hlubšímu poznání. The dissertation thesis deals with the development of verbal adjectives from the so-called middle age (with regard to the creation of adjectives in Old Czech) with an overlap to the new Czech. Emphasis is placed on word-forming, which means that deverbal adjectives will be examined according to the way they are created, including the word-type semantics. Nor will their morphological side be neglected. The aim of this work is to indicate the development of verbal adjectives based on the analysis of excerpted material and thus contribute to their deeper knowledge. Keywords: slovesná adjektiva; vývoj adjektiv; slovotvorba; verbal adjectives; development of adjectives; word-forming Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vývojová linie slovesných adjektiv

Disertační práce se zabývá vývojem slovesných adjektiv od tzv. střední doby (s přihlédnutím k tvoření adjektiv ve staré češtině) s přesahem až do nové češtiny. Důraz je kladen především na hledisko ...

KALINOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY SOCIOLINGVISTICKÉ ANALÝZY KONVERZAČNÍCH MARKERŮ: BOLUDO V ARGENTINSKÉ ŠPANĚLŠTINĚ
ŠMÍDOVÁ, Markéta
2019 - Czech
Předmětem práce je identifikovat a popsat teoretické a metodologické problémy související se studiem konverzačních ukazatelů (markerů) i se sběrem autentických dat pro jejich analýzu a ilustrovat celý výzkumný proces na příkladu typického argentinského konverzačního markeru boludo. Teoretické východisko lokalizujeme na průsečíku paradigmat konverzační analýzy, analýzy diskurzu a sociolingvistiky a na omniprezentním podkladu pragmatiky a snažíme se vyhodnotit přínos tohoto interdisciplinárního přístupu pro studium konverzačních markerů. Po metodologické stránce si práce klade za cíl ukázat, jaká úskalí přináší sociolingvistický výzkum konverzačních markerů jako ustálených jednotek charakteristických pro spontánní, tedy externě nijak nemanipulovanou konverzaci, ve srovnání s variačním výzkumem jednotek ostatních rovin. Objasňujeme též to, proč je při studiu sociálně indexovaných interakčních ukazatelů žádoucí, aby jejich povaha byla vyhodnocena nejen z kvalitativního a funkčního hlediska, ale také kvantitativně s ohledem na vybrané sociální proměnné, jež se zdají být pro rekurentní užití daného markeru relevantní. Vyústěním rozvahy nad metodologickými problémy je pokus o návrh modelu výzkumného přístupu, který je následován v praxi. Jádro výzkumu tvoří analýza argentinského markeru boludo, jenž je nahlížen z pragmatické, funkčně-poziční, interakčně-sociolingvistické a variačně-sociolingvistické perspektivy. Posléze je porovnán s dalším argentinským konverzačním ukazatelem che, neboť je některými autory diskutována jejich vzájemná zastupitelnost. Analýza autentických konverzačních dat získaných in situ je na závěr doplněna o introspekci rodilých mluvčích. The dissertation thesis aims to identify and describe the key theoretical and methodological problems related to the study of conversation markers and to the collection of authentic data for such an analysis. To illustrate the whole research process, the Argentinian conversation marker boludo as a model example is used. The starting point of the analysis is located at the intersection of conversation analysis, discourse analysis and sociolinguistic paradigms, while taking into account the omnipresent background of pragmatics as well. We try to assess the contribution of such an interdisciplinary approach when studying conversation markers. As for the methodology, the thesis seeks to show what difficulties arise when carrying out a sociolinguistic research of conversation markers, which are understood as units typical of spontaneous conversation, i.e. without external manipulation, in comparison with the variationist research at other language levels. In addition, we also clarify why it is important to evaluate their character not only on the grounds of qualitative and functional perspective (in relation to analysing the socially-indexed interaction markers), but also quantitatively with regards to selected social variables that appear to be relevant for the recurrent use of the given marker. The outcome of the method assessment is an attempt to design a model approach to be applied in practice. In sum, the core of the research consists in analysing the Argentinian marker boludo from different perspectives; namely, within the pragmatic, functional-positional, interactional-sociolinguistic and variationist-sociolinguistic frameworks. Its nature is subsequently compared to the behaviour of another recurrent Argentinian conversation marker, che, since some authors regard them as equivalents. The analyses of naturally-occurring conversation data collected in situ are complemented by introspective judgements of several native speakers. Keywords: konverzační analýza; analýza diskurzu; pragmatika; sociolingvistika; kvalitativní analýza; kvantitativní analýza; triangulace; konverzační ukazatelé; argentinská španělština; boludo; che.; conversation analysis; discourse analysis; pragmatics; sociolinguistics; qualitative analysis; quantitative analysis; triangulation; conversation markers; Argentinian Spanish; boludo; che. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY SOCIOLINGVISTICKÉ ANALÝZY KONVERZAČNÍCH MARKERŮ: BOLUDO V ARGENTINSKÉ ŠPANĚLŠTINĚ

Předmětem práce je identifikovat a popsat teoretické a metodologické problémy související se studiem konverzačních ukazatelů (markerů) i se sběrem autentických dat pro jejich analýzu a ilustrovat celý ...

ŠMÍDOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Problém minimalizace rozptylu zpoždění vícesměrového vysílání s časovým a kapacitním omezením ve Smart Grid Ethernet sítích
Boháč Leoš; Tomáš Hégr; Vozňák Miroslav
2019 -
Cílem předložené disertační práce je návrh a ověření optimalizačního algoritmu pro vícesměrové vysílání ve specifických lokálních datových sítích energetických stanic popsaných standardem IEC 61850. Pomocí konceptu softwarově definovaných sítí lze vícesměrovou komunikaci na spojové vrstvě distribuovat cíleněji v redundantní infrastruktuře často omezené pouze minimální kostrou. Optimalizační úloha se zabývá možností využití pokročilého řízení vícesměrového vysílání pro více skupin na sdílené infrastruktuře s omezenou přenosovou kapacitou a maximálním časem přenosu s cílem minimalizace časového rozptylu doručení zpráv mezi jednotlivými příjemci. Úloha je abstrahována do podoby rozšířeného Steinerova problému v sítích, nazvaného BDLDV problém na více stromech, který je NP-úplný. K řešení problému této třídy složitosti byla navržena inovativní kombinace dekomponovaného modelu pro lineární programování v kombinaci s inicializačními výsledky získanými z genetického algoritmu. Jak ukazuje vyhodnocení, lze tímto hybridním přístupem nalézt optimální směrovací konfiguraci pro instance odpovídající svojí velikostí reálným datovým sítím. Zároveň je použitelnost těchto optimalizovaných konfigurací ověřena a potvrzuje svůj přínos i na úrovni nedeterminického přenosového kanálu jakým je Ethernet. Přínosy práce spočívají v následujících bodech. Návrh a ověření metodiky pro měření zpoždění přepínací struktury uvnitř přepínače pro získání informace nezbytné pro provedení simulací. Definice a návrh lineárního programu pro problém vícesměrové komunikace s cílem minimalizace rozptylu zpráv včetně strukturální analýzy dosažených výsledků. Návrh a ověření genetického algoritmu významně zlepšujícího výpočetní limity lineárního programu. Syntéza předchozích poznatků v uceleném modelu včetně ověření stability a kvality výsledků a evaluace optimalizovaných konfigurací na simulačních modelech redundantních datových sítí.The main goal of the doctoral thesis is to design and verify an optimization algorithm for constrained multicast communication in a local data network run in power substations, as defined by IEC 61850. The SDN concept provides the opportunity to fully utilize redundant network topologies for multicast communication, typically limited only to the minimum spanning tree. The optimization task addresses the potential of advanced control over multiple multicast groups sharing an underlying infrastructure constrained by available bandwidth and maximum transfer time with the objective to minimize delay variation among multicast subscribers. The task is abstracted into a multi-tree BDLDV problem, a sort of Steiner tree problem in networks which is proven to be NP-complete. A decomposed linear program, initialized by solutions obtained from a GA, is proposed to tackle the problem's scalability. The analysis shows that this hybrid approach can deliver optimal forwarding configurations for instances of real-world size. The proposed model improves scalability in comparison to the regular ILP model preserving the high quality and stability of delivered solutions. Eventually, simulations confirm the usability of optimized multicast configurations in non-deterministic Ethernet networks. The main contributions of the doctoral thesis are following. The design of a methodology for the measurement of the switch fabric latency. The formalization of the LDV multicast problem, and an ILP model accompanied by the structural analysis of the obtained results. The design and evaluation of the GA that significantly improves the scalability of the proposed ILP solution. The synthesis of previous results into a final decomposed model for a multi-tree BDLDV problem, including a quality and stability evaluation, and the simulation of optimized configurations. Keywords: IEC 61850; SDN; Smard Grids; Genetic Algorithm; ILP; Simulations; IEC 61850; SDN; Smard Grids; Genetic Algorithm; ILP; Simulations Available in digital repository of ČVUT.
Problém minimalizace rozptylu zpoždění vícesměrového vysílání s časovým a kapacitním omezením ve Smart Grid Ethernet sítích

Cílem předložené disertační práce je návrh a ověření optimalizačního algoritmu pro vícesměrové vysílání ve specifických lokálních datových sítích energetických stanic popsaných standardem IEC 61850. ...

Boháč Leoš; Tomáš Hégr; Vozňák Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation
MAE supervisor; Petr Cink; MAE opponent
2019 -
Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle GenerationDriver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation Keywords: driver; modelling; drive cycle; driver; modelling; drive cycle Available in digital repository of ČVUT.
Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation

Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle GenerationDriver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation

MAE supervisor; Petr Cink; MAE opponent
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Digital possibilities in international interlibrary lending
Clasen, Nicole
2019 - English
The German interlibrary loan service is a good and solid basic solution for the supply of literature between libraries within Germany and some other countries. It has proven itself both nationally and internationally. But in what form will it be needed in the future? Which digital possibilities does it offer our users regarding delivery or electronic media? Copyright law in Germany promises to have the right answers to the demands of modern digital working and studying. But does the copyright law also make this possible for German interlibrary lending? German libraries have the advantage that only a few countries worldwide have a copyright that contains a special section for interlibrary lending, and Germany is one of them. However, this positive effect does not make it easier for foreign libraries. Keywords: Německo; digitální výpůjčky; interlibrary loan; Germany; digital lending; meziknihovní výpůjční služby; elektronické dodávání dokumentů; autorské právo Available in the NTK library.
Digital possibilities in international interlibrary lending

The German interlibrary loan service is a good and solid basic solution for the supply of literature between libraries within Germany and some other countries. It has proven itself both nationally and ...

Clasen, Nicole
Národní technická knihovna, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases