Number of found documents: 19664
Published from to

Makrofauna a její ovlivnění systémy zemědělského hospodaření a degradací půdy
CHMELÍK, Vojtěch; ŠARAPATKA, Bořivoj; ŠARAPATKA, Bořivoj
2019 - Czech
Degradace půdy vede ke snížení produktivity půdy a má také vliv na životní prostředí. Hlavním faktorem degradace půdy jak v Evropě, tak v České republice je vodní eroze. V současné době se otázka eroze částečně řeší normami Správné zemědělské praxe při hospodaření s půdou (DZES), konkrétně standardy DZES 4 (Minimální pokryv půdy) a DZES 5 (Minimální úroveň obhospodařování půdy k omezování eroze). Tato opatření však nejsou dostatečná k ochraně půdy ohrožené erozí. Proto jsme svědky různých negativních změn v krajině a prostředí. Z hlediska pedologického, poskytuje vědecká literatura významné informace o změnách fyzikálních, chemických a některých biologických (zejména mikrobiologických) vlastností půdy během eroze a o negativním dopadu na rostlinnou výrobu. Existuje však nedostatek informací o účinku na epigeické bezobratlé živočichy. Tato práce se zabývá využitím především epigeických společenstev bezobratlých živočichů jako indikátorů změn v krajině. Jedná se o víceleté studie, které nám napomáhají pochopit změny, které se v posledních letech v krajině udály. Nashromážděný materiál čítá desetitisíce bezobratlých živočichů, z nichž vybrané skupiny byly určovány do druhů. Jedná se především o střevlíkovité brouky (Carabidae) a pavouky (Araneae), kteří slouží jako výborní bioindikátoři změn v krajině. Byly zjištěny signifikantní rozdíly v početnosti jedinců na studovaných liniích svahu, pozorována polohová distribuce jednotlivých společenstev brouků a pavouků vlivem odtoku vody, či změn v zásobenosti půdy živinami souvisejících s transportem půdy. To indikuje značný vliv vodní eroze na půdní faunu. Dalším cílem této práce bylo testování různého typu odchytu bezobratlých živočichů a posouzení vlivu zemědělského managementu na společenstva půdních bezobratlých. Soil degradation leads to reduced soil productivity and it has adverse effects on the environment. Water erosion is the major factor affecting soil degradation in Europe and in the Czech Republic. Currently, the issue of erosion is partly addressed by the standards of the Good Agriculture and Environmental Condition (DZES), specifically DZES 4 (Minimum Soil Coverage) and DZES 5 (Minimum Soil Management Level for Erosion). However, these measures are not sufficient to protect soil threatened by erosion. Therefore, we are witnessing various negative changes in the landscape and the environment. From the soil science point of view, scientific literature provides important information about changes in the physical, chemical and several biological (especially microbiological) properties of soil during erosion and their negative impact on crop production. However sufficient information about their effect on epigeic invertebrates is lacking. This work addresses the use of, in particular, the epigeic communities of invertebrates as indicators of changes in the landscape. It is a multi-annual study that provides an insight into the landscape changes that have occurred over the recent years. The collected material comprises tens of thousands of invertebrates, of which selected groups were determined to species level. These are mainly Carabidae and Araneae, which are excellent bioindicators of landscape changes. Significant variation in the abundance of individuals along the studied slope lines were found, which may indicate the effects of selective transport of beetle and spider communities during water runoff events, or the effects of nutrient variation related to downslope soil transport. This indicates that soil erosion has considerable impact on the composition of invertebrate assemblages. Another aim of this work was to test different methods of invertebrate trapping and to asses the impact of agricultural management on soil invertebrate communities. Keywords: Klíčová slova: půda; degradace; eroze; Carabidae; Araneae; Kewords: soil; degradation; erosion; Carabidae; Araneae Available in digital repository of UPOL.
Makrofauna a její ovlivnění systémy zemědělského hospodaření a degradací půdy

Degradace půdy vede ke snížení produktivity půdy a má také vliv na životní prostředí. Hlavním faktorem degradace půdy jak v Evropě, tak v České republice je vodní eroze. V současné době se otázka ...

CHMELÍK, Vojtěch; ŠARAPATKA, Bořivoj; ŠARAPATKA, Bořivoj
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Ovlivnění vybraných půdně-biologických vlastností erozními procesy a dodávkou exogenní organické hmoty
BÍLÁ, Petra; ŠARAPATKA, Bořivoj
2019 - Czech
Eroze půdy, zejména vodní, je všeobecně považována za hlavní příčinu degradace půdy a jsou s ní spojené změny půdních vlastností, významně ovlivňuje výnosy zemědělských plodin a zhoršuje také hydrologické a mimoprodukční funkce půdy. Eroze půdy může měnit nejen fyzikální a chemické vlastnosti půdy, ale i biologické a navíc tyto charakteristiky mohou reagovat na změny podmínek prostředí dříve, než ostatní parametry. Také živiny v půdě a organická hmota podléhají ztrátám kvůli erozi. Kromě ekologických škod způsobuje eroze půdy i škody ekonomické, jako jsou finanční ztráty nebo zvyšování nákladů na pěstování plodin. Je tedy žádoucí studovat vliv erozních procesů na biologické, chemické a fyzikální vlastnosti půd. Práce si klade za cíl 1) vyhodnotit zmiňovaný dlouhodobý vliv erozních procesů na různých částech svahů na vybrané chemické vlastnosti týkající se organické hmoty, biologické vlastnosti vyjádřené aktivitou půdních enzymů a fyzikální vlastnosti a posoudit, která ze sledovaných vlastností nejvíce odráží probíhající erozi; 2) vyhodnotit vliv aplikace různých typů a dávkování exogenní organické hmoty na aktivitu vybraných půdních enzymů. První část práce vychází ze studií provedených v oblasti jižní Moravy na půdách typu černozem. Prokázala se značná intenzita erozních procesů na studované vlastnosti půdy v jednotlivých částech svahů. Bylo zjištěno kvalitnější složení půdní organické hmoty v depozičních oblastech, což je potvrzeno větším obsahem celkového humusového materiálu a huminových kyselin v organické hmotě. Naopak u obsahu vápníku a pH byly zjištěny statisticky významné vyšší hodnoty v erozních částech svahů. To je potvrzením intenzivních erozních procesů. Vliv eroze na enzymatickou aktivitu byl také potvrzen, depoziční oblasti vykazovaly větší mikrobiální biomasu a enzymatickou aktivitu ve srovnání s erozními oblastmi. Nejvíce byly ovlivněny charakteristiky chemické, související s množstvím a kvalitou organických látek a se zásobou přijatelných živin (P). Druhá část práce byla věnována vlivu aplikace a dávkování exogenní organické hmoty (EOM) na aktivitu půdních enzymů. Výzkum probíhal na maloparcelkových polních pokusech v lokalitě Pusté Jakartice v Moravskoslezském kraji. Prostřednictvím různých dávek EOM bylo do půdy dodáváno různé procento dusíku v organické formě. Prokázali jsme, že aplikace EOM vede k poměrně rychlým změnám v enzymatické aktivitě. Aktivity celulázy, kyselé a alkalické fosfatázy byly stimulovány nejvyššími dávkami EOM. Zvyšující se obsah C, N a P dodávaný prostřednictvím EOM pozitivně ovlivňoval aktivitu celulázy a fosfatáz. Složení a kvalitu různých typů odpadů a organické hmoty je dobré brát v úvahu při využití v zemědělství. Soil erosion, especially water erosion is generally considered as a major cause of soil degradation and associated changes in soil properties, significantly affecting crop yields and also aggravating hydrological and non-productive soil functions. Soil erosion can change not only the physical and chemical properties of the soil, but also the biological, and in addition, these characteristics can respond to changes in environmental conditions earlier than other parameters. Also, soil nutrients and organic matter are subject to losses due to erosion. In addition to the environmental damage, soil erosion also causes economic damage, such as financial losses or increased crop costs. It is therefore desirable to study the effect of erosion processes on the biological, chemical and physical properties of soils. The aim of the thesis is to first evaluate the above mentioned long-term impact of erosion processes in different parts of slopes on selected chemical properties related to organic matter, biological activity of soil properties expressed enzymes, physical properties and to assess which of the observed properties reflects the most significant erosion; second, to evaluate the effect of application of different types and dosage of exogenous organic matter on soil activity of selected enzymes. The first part of this work is based on studies carried out in the area of South Moravia on chernozem soils. Significant intensity of erosion processes on the studied soil properties in different parts of slopes was proved. A better composition of soil organic matter in deposition areas was found, which is confirmed by higher content of total humus material and humic acids in organic matter. In contrast, in the calcium content and pH were statistically significantly higher in the erosion areas slopes. This is a confirmation of intense erosion processes. The effect of erosions on enzymatic activity was also confirmed, deposition areas showed greater microbial biomass and enzymatic activity in comparison with the erosion regions. Most were affected by the chemical characteristics related to the amount and quality of organic substances and with a supply of available nutrients (P). The second part is devoted to the influence of the application and dosage of exogenous organic matter (EOM) on the activity of soil enzymes. The research was conducted on small-plot field trials in the Puste Jakartice area in the Moravian-Silesian Region. Different percentages of nitrogen in the organic form were supplied to the soil through various doses of EOM. We have demonstrated that the application of EOM leads to relatively rapid changes in enzymatic activity. Cellulase activity, acidic and alkaline phosphatase were stimulated with the highest doses of EOM. Increasing the content of C, N and P supplied through the EOM positively influenced cellulase and phosphatase activity. The composition and quality of different types of waste and organic matter should be taken into account when used in agriculture. Keywords: půda; vodní eroze; enzymatická aktivita; živiny; exogenní organická hmota; biologické; chemické a fyzikální vlastnosti; soil; water erosion; enzymatic activity; nutrients; exogenous organic matrer; biological; chemical and physical properties Available in digital repository of UPOL.
Ovlivnění vybraných půdně-biologických vlastností erozními procesy a dodávkou exogenní organické hmoty

Eroze půdy, zejména vodní, je všeobecně považována za hlavní příčinu degradace půdy a jsou s ní spojené změny půdních vlastností, významně ovlivňuje výnosy zemědělských plodin a zhoršuje také ...

BÍLÁ, Petra; ŠARAPATKA, Bořivoj
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Synthesis and study of mechanism of action of new cytokinin derivatives
HÖNIG, Martin; PLÍHALOVÁ, Lucie
2019 - English
V rámci disertační práce byla připravena řada C2-chlor a N9-(tetrahydrofuran-2-yl) a N9-(tetrahydropyran-2-yl) substituovaných cytokininových derivátů, s modifikovaným C6 substituentem. Tyto látky byly připraveny již dříve popsanou dvoukrokovou syntézou, která byla optimalizována pro potřeby konkrétních cytokininových derivátů. K C2 a N9 substituovaným derivátům byly připraveny také odpovídající volné báze. Byla navržena syntéza N9 substituovaným derivátů s N-acetylglucosaminem a kyselinou glukuronovou, tedy jednotkami polysacharidu kyseliny hyaluronové a dále s fluorescenční značkou Cyanine 5. U některých látek byly pomocí senescenčního testu na ustřižených listech pšenice odhaleny silné antisenescenční účinky. Připravené látky také vykazovaly fotoprotektivní a antioxidační účinky na lidské kožní buňky a modelový organismus Ceanorhabditis elegans. In this thesis, cytokinin derivatives with modified C6 substituent, C2-chloro and/or N9-(tetrahydrofuran-2-yl) and N9-(tetrahydropyran-2-yl) substitutions were prepared and known procedures were optimized to obtain compounds in decent yields and purity. New routes for cytokinin conjugates with N-acetylglucosamine and D-glucuronic acid were implemented as well as the methods for the preparation of Cyanine5 labeled cytokinins. Prepared compounds were tested in wheat leaf senescence bioassay where some possessed strong antisenescent properties. Furthermore, photoprotective and antioxidant activities of prepared derivatives were shown on human skin cells and model organism, Caenorhabditis elegans. Keywords: Cytokinins; kinetin; senescence; oxidative stress; UVA/UVB photoprotectivity Available in the UPOL Library.
Synthesis and study of mechanism of action of new cytokinin derivatives

V rámci disertační práce byla připravena řada C2-chlor a N9-(tetrahydrofuran-2-yl) a N9-(tetrahydropyran-2-yl) substituovaných cytokininových derivátů, s modifikovaným C6 substituentem. Tyto látky ...

HÖNIG, Martin; PLÍHALOVÁ, Lucie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Biologická aktivita nových syntetických derivátů auxinů
PAŘÍZKOVÁ, Barbora; NOVÁK, Ondřej
2019 - English
Auxin je klíčovým rostlinným hormonem, který spolu s dalšími fytohormony řídí správný růst a vývoj rostlin. Přesná časová a místní regulace auxinové distribuce v rámci jednotlivých rostlinných pletiv v kombinaci s percepcí auxinového signálu na buněčné úrovni stojí za širokým spektrem biologických účinků auxinů. Tato práce shrnuje charakterizaci nových syntetických strukturních derivátů auxinů, které mohou sloužit jako užitečný nástroj pro studium molekulárních mechanismů působení auxinů. Auxinové fluorescenční deriváty mohou pomoci odhalit principy distribuce a transportu auxinů v rámci jednotlivých vývojových procesů. Látky vykazující funkci selektivních agonistů různých auxinových signálních drah mohou pomoci objasnit roli jednotlivých ko-receptorových systémů v rámci auxinem vyvolaných fyziologických odpovědí. Dále byly vyvinuty citlivé purifikační a detekční metody využívající kapalinovou chromatografii ve spojení s hmotnostní detekcí za účelem studia metabolismu syntetických derivátů v rostlinách. Závěrem, nová auxinová analoga, společně s vyvinutými technikami ke studiu jejich stability v živém systému, představují inovativní přístup studia auxinové fyziologie, který pomůže odhalit mechanismy stojící za komplexním souborem biologických účinků auxinů ve vývoji rostlin. Auxin is a crucial hormonal player that in cooperation with other phytohormones regulates proper plant growth and development. Its precise spatiotemporal distribution in specific tissues together with auxin perception at a cellular level underlies a plethora of auxin actions. This thesis presents a characterization of new synthetic structural auxin analogues that can serve as a chemical tool for investigation of the molecular mechanisms of auxin physiology. The fluorescent auxin derivatives can help to determine auxin transport sites within various developmental processes while the selective auxin agonists can elucidate the roles of specific auxin co-receptors in auxin-regulated responses. Sensitive purification and detection methods based on liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) technique have also been developed to evaluate the metabolization of synthetic auxin analogues in planta. Taken together, the novel synthetic auxin derivatives together with MS-based methods for evaluation of their stability in vivo represent a powerful tool for unravelling the complexity of auxin actions. Keywords: auxin; fluorescenční značení; LLE; IAC; UHPLC-MS/MS; auxin; fluorescent labelling; LLE; IAC; UHPLC-MS/MS Available in digital repository of UPOL.
Biologická aktivita nových syntetických derivátů auxinů

Auxin je klíčovým rostlinným hormonem, který spolu s dalšími fytohormony řídí správný růst a vývoj rostlin. Přesná časová a místní regulace auxinové distribuce v rámci jednotlivých rostlinných pletiv ...

PAŘÍZKOVÁ, Barbora; NOVÁK, Ondřej
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Biologické aplikace sekundárních rostlinných metabolitů fenyl propanoidového původu.
KONRÁDOVÁ, Daniela; POSPÍŠIL, Jiří
2019 - English
Svět sekundárních rostlinných metabolitů slouží jako zdroj inspirace pro výzkum a vývoj léčiv s širokým spektrem aplikací a vede nás cestou napříč výzkumem a vývojem nových, aktivnějších a bezpečnějších léčiv. Cílem této práce je vytvořit malou knihovnu látek přírodního původu inspirovanou sanguinolignananovými deriváty, s možnou vylepšenou leishmanicidní aktivitou. Hlavní úlohou je vytvořit jednoduchý, rychlý a přímí postup k získání knihovny inspirovanou sanguinolignanem A s bohatou strukturní diverzitou. Připravené látky jsou dále testovány na svojí biologickou aktivitu zejména proti leishmaniálním parazitům a to především L. major, jež způsobují kožní leishmaniózu. The secondary plant metabolites serve as an inspiration for new biologically active compounds development. Such compounds then can be used to treat a wide range of different diseases and lead us in a quest for new drug research and development. The purpose of my research is to create a small library of natural products inspired by sanguinolignan A, that would show interesting antileishmanial activity. Main part of this the project, is to develop a simple and short approach to that which would allow us to generate the library of sanguinolignan-like molecules with rich structural diversity. All prepared compounds were then further investigated for their biological activity. The main emphasis is paid to their leishmanicidal activity against Leishmania parasites, specifically L. major that causes cutaneous leishmaniasis. Keywords: Lignany; leishmania; lakton; parazit; sekundární rostlinné metabolity; divergentně-orientovaná syntéza; přírodní látky; Lignans; Leishmania; Lactone; Parasites; Secondary metabolites; Diversity Oriented synthesis; Natural products Available in digital repository of UPOL.
Biologické aplikace sekundárních rostlinných metabolitů fenyl propanoidového původu.

Svět sekundárních rostlinných metabolitů slouží jako zdroj inspirace pro výzkum a vývoj léčiv s širokým spektrem aplikací a vede nás cestou napříč výzkumem a vývojem nových, aktivnějších a ...

KONRÁDOVÁ, Daniela; POSPÍŠIL, Jiří
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vliv brassinosteroidů na produkci ethylenu u rostlin
JIROUTOVÁ, Petra; OKLEŠŤKOVÁ, Jana
2019 - English
Brassinosteroidy jsou steroidní rostlinné hormony, které mají v rostlinách zásadní vliv na řadu fyziologických procesů. Mutantní rostliny s narušenou biosyntézou nebo signální dráhou brassinosteroidů mají charakteristický fenotyp projevující se především zakrnělým růstem, listy těchto rostlin jsou tmavě zelené a pokroucené a nedostatek brassinosteroidů v rostlinách je často doprovázen sterilitou těchto rostlin. V roce 1979 byl izolován první a zároveň nejaktivnější brassinosteroid - brassinolid, od té doby byly a jsou brasinosteroidy intenzivně zkoumány a to především jejich biosyntéza, signální dráha a biologická aktivita, díky které by mohly být brassinosteroidy využity v zemědělství ke zvýšení výnosů rostlin. Je také známo, že brassinosteroidy nefungují v rostlinách izolovaně, ale často v interakci s jinými rostlinnými hormony. V této práci je blíže zkoumán vztah mezi brassinosteroidy a plynným rostlinným hormonem ethylenem. Ve dvou různých biotestech (na hrachu setém a huseníčku rolním) byl sledován vliv struktury biosyntetických prekurzorů brassinolidu na jejich biologickou aktivitu s cílem objasnit, který strukturní motiv je zodpovědný za biologickou aktivitu brassinosteroidů. Tento poznatek by mohl být dále použit k syntéze nových brassinosteroidních analog, která by si zachovala biologickou aktivitu brassinolidu a zároveň by se snížily náklady na jejich syntézu. Ve stejných biotestech byly v rámci této práce také testovány různé nové deriváty brassinolidu. Brassinosteroids (BRs) are a group of steroidal plant hormones involved in a variety of physiological processes in plants. BR mutants are characterized by dwarf phenotype with curled, dark-green leaf rosette, short internodes, and male sterility. The first and most active BR - brassinolide, was isolated in 1979. Since then, a significant amount of work on their biosynthesis, signaling, biological activity and practical applications, especially in agriculture, has been done. Various crosstalk mechanisms between BRs and other hormones are postulated or have been characterized. In this work, we investigated the interaction between brassinosteroids and ethylene. Using two different bioassays (the Pea inhibition test and Arabidopsis growth test) we investigated the structure-activity relationship of biosynthetic precursors of brassinolide to determine which structural motif is important for BR- induced inhibition of etiolated growth in pea plants as well as ethylene production. The same two assays were used for screening the biological activity of new BR synthetic derivatives. Keywords: brassinosteroid; ethylene; crosstalk; 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC); brassinosteroid; ethylene; crosstalk; 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid (ACC) Available in the UPOL Library.
Vliv brassinosteroidů na produkci ethylenu u rostlin

Brassinosteroidy jsou steroidní rostlinné hormony, které mají v rostlinách zásadní vliv na řadu fyziologických procesů. Mutantní rostliny s narušenou biosyntézou nebo signální dráhou brassinosteroidů ...

JIROUTOVÁ, Petra; OKLEŠŤKOVÁ, Jana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Charakterizace biostimulantů za použití nových vysokokapacitních screeningových přístupů v rostlinách za různých stresových podmínek.
UGENA, Lidia; DE DIEGO, Nuria
2019 - English
Reakce rostlin na stres je vysoce dynamický a složitý proces závislý na síle a trvání stresu, kondici a připravenosti samotné rostliny a na její vývojové fázi. Šlechtitelé po celém světě se proto zaměřili na kvantitativní analýzy vlastností rostlin s cílem urychlit vývoj vhodných strategií pro zlepšení plodin, které jsou přizpůsobivé prostředí s omezenými zdroji. Salinita půdy je důležitým faktorem životního prostředí, který snižuje klíčení rostlin, ranný vývoj semenáčků a má za následek snížení produktivity plodin v globálním měřítku. Aplikace biostimulantů představuje jednu z nejinovativnějších a nejslibnějších strategií pro minimalizaci stresu, včetně solného. Původ biostimulantů je různorodý a pohybuje se v rozmezí od jednotlivých sloučenin až po komplexní matrice s různými skupinami bioaktivních složek, které byly pouze částečně charakterizovány. Bez ohledu na jejich složitost zahrnují biostimulanty různé skupiny rostlinných signálních molekul jako jsou rostlinné hormony, aminokyseliny a polyaminy. Bylo popsáno, že exogenní aplikace těchto signálních molekul zmírňuje nepříznivý účinek stresu prostřednictvím sofistikované interakce vedoucí k aktivaci konzervovaných drah. Jejich použití také přispívá k udržitelnější zemědělské činnosti šetrné k životnímu prostředí a nabízí alternativu k syntetickým ochranným látkám. Platformy pro fenotypizaci rostlin se staly důležitým nástrojem v rostlinné biologii a zemědělství. Poskytují nové možnosti automatizovaného a rychlého vyhodnocování různých růstových a vývojových znaků rostlin za využití neinvazivních senzorů. Tyto přístupy umožňují současné testování velkého počtu potenciálně biologicky aktivních sloučenin v širokém koncentračním rozmezí a / nebo genotypů, za různých růstových podmínek, a také poskytují informace o vývojovém a fyziologickém stavu ošetřených rostlin skrze analýzu znaků, např. při vzcházení. Domníváme se, že nové protokoly založené na vysokokapacitním screeningu (HTS) by mohly urychlit identifikaci toho, jak působí známé biostimulanty a pomoci k charakterizaci nových látek. Plant response to stress is a highly dynamic and complex process dependent on the severity and duration of the stress, the fitness and preparedness of the plant itself and its developmental stage. Breeders worldwide have therefore focused on quantitative analyses of plant traits in order to accelerate the development of appropriate strategies for improving crops, which are adaptable to resource-limited environments. Soil salinity is an important environmental factor that reduces plant germination and early seedling establishment and results in decreased crop productivity on a global scale. The application of biostimulants represents one of the most innovative and promising strategies for minimizing stress impact, including salinity. The origin of biostimulants is diverse, and ranges from single compounds to complex matrices with different groups of bioactive components that have only been partly characterized. Irrespective of their complexity, biostimulants encompass different groups of plant signaling compounds such as plant hormones, amino acids, and polyamines among others. The exogenous application of these signaling molecules has been reported to ameliorate the adverse effect of stress through sophisticated crosstalk leading to the activation of conserved pathways. Their use also contributes to more sustainable and environmentally friendly agricultural practice, and offers an alternative to synthetic protectants. Plant phenotyping platforms have become an important tool in plant biology and agriculture. They provide new possibilities for automated, fast scoring of several plant growth and development traits, followed over time using non-invasive sensors. These approaches allow simultaneous testing of a large number of potentially bioactive compounds in a wide range of concentrations and / or genotypes, under various growth conditions as well providing information about the developmental and physiological status of the treated plants and, analyzing traits like the scoring of seedling emergence. Altogether, we consider that the new protocols based on high-throughput screening (HTS) could accelerate identification of the mode of action of known biostimulants and the characterization of new ones. Keywords: GABA (gama-aminomáselná kyselina); polyaminy; salinita; biostimulanty; vysokokapacitní screeningový test; stres; emergence.; GABA (gamma- aminobutyric acid); polyamines; salinity; biostimulants; high-throughput screening assay; stress; emergence. Available in the UPOL Library.
Charakterizace biostimulantů za použití nových vysokokapacitních screeningových přístupů v rostlinách za různých stresových podmínek.

Reakce rostlin na stres je vysoce dynamický a složitý proces závislý na síle a trvání stresu, kondici a připravenosti samotné rostliny a na její vývojové fázi. Šlechtitelé po celém světě se proto ...

UGENA, Lidia; DE DIEGO, Nuria
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Problematika skupiny Triturus cristatus superspecies v České republice
MAČÁT, Zdeněk; RULÍK, Martin; RULÍK, Martin
2019 - Czech
Skupina čolka velkého (Triturus cristatus superspecies) je na území střední Evropy reprezentována třemi druhy, čolkem velkým, dravým a dunajským. Poslední dva druhy jsou na území České republiky na hranici areálu výskytu. V místech, kde se jednotlivé populace setkávají (jižní Morava) dochází k hybridizaci a tvoří se geografická hybridní zóna. Jedinci čolka dravého v této oblasti nesou mitochondriální DNA čolka dunajského, což je považováno za artefakt vzniklý introgresí během postglaciálního šíření. V hybridní zóně neexistuje přímá spojitost jedinců s typickým biotopem a není možné jedince odlišovat pomocí morfologických znaků, které jsou pro daný druh typické. Na základě aktuálních poznatků víme, že populace z Národního parku Podyjí a velmi blízké okolní oblasti patří k druhu čolka dravého, severně od hranice NP se pak rozkládá přibližně 5 km široká hybridní zóna, která přechází v populace čolka velkého. U jedinců z této hybridní oblasti byla prokázána relativně zvýšená prevalence (2,9 %) výskytu morfologických abnormalit (malformací), která však nepřesahuje limitní hodnoty uváděné v literatuře. Výskyt zranění způsobených predátorem byl pozorován u přibližně 22 % zkoumaných jedinců. Ve většině případů se jednalo o povrchové zranění ocasu dospělých samců. Minimum zranění bylo pozorováno u juvenilních jedinců. V rámci různých typů zranění a obranných reakcí předcházejících predaci bylo u čolka, ze skupiny velkých, pozorována a doložena autotomie části ocasu. Species diversity of crested newt in the Central Europe obtained three well separreted species (Triturus cristatus, T. carnifex and T. dobrogicus). Last two mentioned species are at the edge of the distribution area in south part of the Czech Republic (Moravia). Here is known a hybrid zone among these species. Individuals of T. carnifex from this area carried a mtDNA haplotyp of T. dobrogicus, which is a probably the remnant of postglacial introgression during expansion to the new areas. No evidence about relationship between habitat preferences and species was found in study area. Unfortunately, also no evidence between morphological charakteristics and species was statistically significant. T. carnifex occure the area of Podyjí National park and close surrounding, on the north follows geographically modeled hybrid zone, about 5 km width and further to north is occured by T. cristatus. Morphological malformations were found in 2.9 % of individuals in the study area. Injuries were recorded on 22 % of newts, were the proportions of tail crest injury was significantly higher in males than females. A less number of injuries were observed in juveniles. We also documented an autotomy defensive reaction on adult newt from this species group. Keywords: Obojživelníci; Caudata; hybridní zóna; habitat; morfologie; mtDNA; mikrosatelity; rozšíření; malformace; zranění; autotomie; Amphibia; Caudata; hybrid zone; mtDNA; microsatellites; habitat preferences; morphology; distribution; malformations; injuries; autotomy Available in digital repository of UPOL.
Problematika skupiny Triturus cristatus superspecies v České republice

Skupina čolka velkého (Triturus cristatus superspecies) je na území střední Evropy reprezentována třemi druhy, čolkem velkým, dravým a dunajským. Poslední dva druhy jsou na území České republiky na ...

MAČÁT, Zdeněk; RULÍK, Martin; RULÍK, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úloha boru a světelných signálních drah v aktivitě buněčných transportérů boru během růstu rostlin
KUNDRATOVÁ, Jana; FELLNER, Martin
2019 - English
Hlavním cílem mé disertační práce bylo pochopení mechanismu, jak světlo v interakci s borem a auxinem reguluje růst a vývoj rostlin. Vycházela jsem z hypotézy, že trojkombinace faktorů jako jsou světlo, koncentrace boru/auxinu a změny ve složení buněčné stěny mohou přinést nový pohled na reakci rostlin na abiotické podmínky. V první části mé práce jsem studovala zapojení regulátorů buněčné stěny v transportu boru. Analyzovala jsem mutanty buněčné stěny s defektem v biosyntéze monosacharidů (mur), celulóza-deficientní mutanty z třídy radially swolen (rsw) a mutanta syntázy celulózy (procruste, prc). Mutanti prc1-1 a rsw1-10 se projevovali malým vzrůstem, zejména v etiolizovaných kořenech a hypokotylech. Oba mutanti navíc ve tmě vykazovali schopnost stimulace růstu hypokotylu i v takových koncentracích, které byly pro kontrolní wild-type rostliny již toxické. Na základě těchto výsledků jsem se dále zaměřila na funkční propojení transportérů bóru BOR1 and NIP5;1 na molekulární úrovni. Data prokázala, že stimulace růstu u studovaných mutantů byla spojena s redukcí exprese transportérů bóru. Různá exprese obou transportérů u prc1-1 and rsw1-10 a kontrolních rostlin podporuje existenci mechanismu, kterým rostliny mohou tolerovat toxický efekt vyšších koncentrací bóru v růstu rostlin. V druhé části mé disertační práce jsem studovala roli auxin binding proteinů (ABPs) v signální dráze světla během vývoje mezokotylů kukuřice (Zea mays). Dále jsem stanovovala expresi fytochromů PHYA a PHYB u loss-off-function mutantů abp1 and abp4. Také jsem studovala vliv exogenního auxin NAA na expresi fytochromů a možné zprostředkování tohoto účinku signálními drahami ABP proteinů. Data z mého výzkumu potvrdila, že knock-out u ABP1 a ABP4 vede k redukci exprese PHYB ve tmě rostoucích mezokotylů. Tyto výsledky indikují, že ABP1 a ABP4 mohou zprostředkovávat inhibiční účinek auxinu na hladinu exprese PHYB. The main goal of my PhD research was to understand the mechanism how light, in interaction with boron and auxin, regulates the growth and development of plants. I hypothesized that the triple combination of factors such as light, boron/auxin concentration and differences in cell wall composition could bring new insight into plant response to abiotic conditions. In the first part of my thesis, I studied involvement of regulators of cell wall biosynthesis in boron transport. I analyzed Arabidopsis mutants with defects in genes involved in synthesis of plant cell wall for their growth responsiveness to elevated boron supply under different light conditions. I studied the cell wall mutants with defect in monosaccharide biosynthesis (mur1-1 to 1-10), cellulose-deficient mutants from radially swollen class (rsw1-10, rsw2-1; rsw3-1) and cellulose synthase mutant procruste (prc1-1). Mutants prc1-1 and rsw1-10 showed decreased cell elongation, especially in dark-grown roots and hypocotyls. The results revealed that in the dark, the above-mentioned cell wall mutants showed ability of hypocotyl elongation at the concentrations, which are usually highly toxic for wild type plants. Based on these results, I further focused on functional connections of boron transporters BOR1 and NIP5;1 in response to different light conditions on the transcriptional level. The results revealed that the stimulation of growth was associated with reduction of genes for boron transporters. Different expression of BOR1 and NIP5;1 in prc1-1 and rsw1-10 and wild type plants supported the existence of mechanism by which plants can tolerate toxic effect of high boron concentrations on plant growth. In the second part, I studied a role of auxin binding proteins (ABPs) in light signaling during development of Zea mays mesocotyls. I investigated expression of red light photoreceptors phytochrome A (PHYA) and phytochrome B (PHYB) in loss-of-function mutants abp1 and abp4. Further, I studied whether exogenous auxin NAA can influence expression of these phytochromes and whether it may be part of ABP1 signaling pathway. Data from my research confirmed that the knock-out of ABP1 and ABP4 resulted in reduced expression of PHYB in dark-grown mesocotyls. Additionally, ABP1 and ABP4 mediated the inhibitory effect of exogenous auxin on level of PHYB transcript. Keywords: Arabidopsis thaliana; auxin; auxin binding protein; bór; buněčná stěna; hypokotyl; světlo; mezokotyl; fytochrom; Zea mays; Arabidopsis thaliana; auxin; auxin binding protein; boron; cell wall; hypocotyl; light; mesocotyl; phytochrome; Zea mays Available in digital repository of UPOL.
Úloha boru a světelných signálních drah v aktivitě buněčných transportérů boru během růstu rostlin

Hlavním cílem mé disertační práce bylo pochopení mechanismu, jak světlo v interakci s borem a auxinem reguluje růst a vývoj rostlin. Vycházela jsem z hypotézy, že trojkombinace faktorů jako jsou ...

KUNDRATOVÁ, Jana; FELLNER, Martin
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

AIRBORNE THERMAL REMOTE SENSING IN URBAN CLIMATE RESEARCH
POUR, Tomáš; VOŽENÍLEK, Vít
2019 - English
The objective of the doctoral thesis is to to investigate and improve airborne thermal remote sensing in urban climate research. To approach this task, the thesis was divided into 3 sub-objectives. The first sub-objective was to acquire and process a series of thermal datasets of Olomouc city for urban environment research. A flight campaign scheduled on 10th July 2016 was planned. The campaign contained data collection in optical and thermal-infrared wavelengths. After two flights, in the morning and in the afternoon, the data were processed to acquire thermal mosaics of the area of interest. The aim of the second sub-objective was to use the thermal mosaics dataset and self-sufficient descriptive analytical methods. For this task, methods of material sampling, quantile-based typology and the TURN method were used to characterize the area of interest. The third sub-objective was to analyse the dataset and propose its fusion with other data sources to investigate the surface temperature patterns and trends among various land-cover and land-use types. This goal was met using verticality analysis based on buildings dataset, Local Climate Zones approach and the use of European open-data sources. The results of all six methods were described, interpreted and visualised using graphs, diagrams and maps. The TURN method, the LCZ method and the data fusion were found to be a very valuable sources of information about given area. In the last part of the thesis, possible future research and further improvements based on this work is being discussed. The objective of the doctoral thesis is to to investigate and improve airborne thermal remote sensing in urban climate research. To approach this task, the thesis was divided into 3 sub-objectives. The first sub-objective was to acquire and process a series of thermal datasets of Olomouc city for urban environment research. A flight campaign scheduled on 10th July 2016 was planned. The campaign contained data collection in optical and thermal-infrared wavelengths. After two flights, in the morning and in the afternoon, the data were processed to acquire thermal mosaics of the area of interest. The aim of the second sub-objective was to use the thermal mosaics dataset and self-sufficient descriptive analytical methods. For this task, methods of material sampling, quantile-based typology and the TURN method were used to characterize the area of interest. The third sub-objective was to analyse the dataset and propose its fusion with other data sources to investigate the surface temperature patterns and trends among various land-cover and land-use types. This goal was met using verticality analysis based on buildings dataset, Local Climate Zones approach and the use of European open-data sources. The results of all six methods were described, interpreted and visualised using graphs, diagrams and maps. The TURN method, the LCZ method and the data fusion were found to be a very valuable sources of information about given area. In the last part of the thesis, possible future research and further improvements based on this work is being discussed. Keywords: thermal; infrared; remote sensing; urban; climate; thermal; infrared; remote sensing; urban; climate Available in digital repository of UPOL.
AIRBORNE THERMAL REMOTE SENSING IN URBAN CLIMATE RESEARCH

The objective of the doctoral thesis is to to investigate and improve airborne thermal remote sensing in urban climate research. To approach this task, the thesis was divided into 3 sub-objectives. ...

POUR, Tomáš; VOŽENÍLEK, Vít
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases