Number of found documents: 545575
Published from to

Užití populární hudby ve výuce angličtiny na 2.st. ZŠ
PLACATKOVÁ, Monika
2019 - Czech
Úkolem této diplomové práce je zjištění stavu, v jakém se práce s hudbou v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základních škol nachází. Hlavním cílem je pak oblast současné moderní populární hudby. V teoretické části tyto žáky charakterizujeme z pedagogicko-psychologického a lingvo-didaktického hlediska. Dále pojednáme o motivaci a teorii rozmanitých inteligencí. Definujeme styl hudby, kterým se tato práce zabývá, a odpovíme na otázky proč a jak s tímto stylem hudby pracovat. Praktická část bude zahrnovat dotazníková šetření žáků i učitelů a vyhodnocení získaných dat. The focus of this Diploma thesis is to find out the state of teaching through music in ELT classes at the higher level of primary school. The main concentration is the area of contemporary modern popular music. The theoretical part will be occupied with characteristics of these pupils from pedagogico-psychological and linguo-didactic points of view. Next it will deal with motivation and the Theory of multiple intelligences. The music style this work focuses on will be defined, and answers concerning why and how to work with it will be answered. The practical part will consist of teachers' and pupils' questionnaire surveys and their evaluation. Keywords: ELT; populární hudba; ELT; popular music Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Užití populární hudby ve výuce angličtiny na 2.st. ZŠ

Úkolem této diplomové práce je zjištění stavu, v jakém se práce s hudbou v hodinách anglického jazyka na druhém stupni základních škol nachází. Hlavním cílem je pak oblast současné moderní populární ...

PLACATKOVÁ, Monika
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Příprava žáků základní školy na jednotné přijímací zkoušky z matematiky
CHADOVÁ, Magdalena
2019 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá jednotnými přijímacími zkouškami pro studium na středních školách v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Všichni žáci základních škol, kteří se ucházejí o tuto formu středoškolského studia, tak absolvují stejné testy připravené Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání. Práce obsahuje analýzu žákovských řešení vybraných problematických úloh. Bylo zjištěno, že značná část testovaných žáků měla s řešením vybraných úloh obtíže. Poslední část práce obsahuje sbírku úloh, která byla vytvořena na základě zjištěných výsledků při testování žáků. This thesis deals with uniform maths entrance examination for secondary school studies in education fields with a graduate exam. Thus, all primary school pupils applying for this form of secondary education will take the same tests prepared by Centre for Results in Education. The work includes an analysis of pupil's solutions of selected problematic tasks. A significant proportion of the tested pupils were found to have difficulties in dealing with the selected tasks. The last part of the work contains a collection of tasks that was created on the bases of the results obtained when testing pupils. Keywords: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání; Jednotné přijímací testy z matematiky do oborů s maturitní zkouškou; problematické úlohy; Framework Programme for Elementary education; Centre for Results in Education; uniform maths entrance exams for secondary school studies; problematic tasks Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Příprava žáků základní školy na jednotné přijímací zkoušky z matematiky

Tato diplomová práce se zabývá jednotnými přijímacími zkouškami pro studium na středních školách v oborech vzdělání s maturitní zkouškou. Všichni žáci základních škol, kteří se ucházejí o tuto formu ...

CHADOVÁ, Magdalena
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Proměny komunikace mezi školou a rodinou vlivem online technologií
BREICHA, Emanuel
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním proměn komunikace mezi školou, žáky a potažmo rodinou, zapříčiněným vlivem online technologií, které jsou nedílnou součástí dnešní reality studia na všech stupních škol. Zaměřil jsem se především na pedagogy základních škol a realizoval vícečetnou případovou studii, jejímž základem byly polostrukturované hloubkové rozhovory vedené s vybranými pedagogy. V rámci případové studie jsem se zabýval problematikou toho, jaké online prostředky pro komunikaci mezi pedagogem, žákem a jeho rodinou jsou na různých základních školách využívány. Vyjma seznámení a popisu způsobů využití těchto ICT jsem se zaměřil i na klady a zápory, které s sebou tyto technologie z pohledu učitelů přinášejí, a jimi způsobené proměny komunikace. Zjistil jsem, jaké technologie učitelé používají, jaké změny jim to přineslo a jak vidí další vývoj tématu. Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na analýzu různých komunikačních prostředků, jak klasických, tak i online, mezi školou, žákem a jeho rodinou. This bachelor thesis is focused on mapping of the changes in communication between schools, students and/or families, caused by the influence of online technologies, which are an integral part of today's reality of study at all school levels. I focused mainly on primary school teachers. I carried out a multiple case study based on semi-structured in-depth interviews conducted with selected teachers. In my case study, I dealt with the issue of which online communication instrument are used by different primary schools between teachers and students or between teachers and families of their students. Apart from introducing and describing ways of using these icts, I also focused on the pros and cons that these technologies bring with them from the perspective of teachers and the changes they have to make. I have found out which technologies are teachers using, which changes it has brought to them, and how they see further developments. The theoretical part of the thesis is focused on the analysis of various instruments of communication, both classical and online, between school, students and/or their families. Keywords: Škola; Komunikace; Rodina; Žák; Online technologie; Vyučování; Informační systémy; School; Communication; Family; Student; Online Technology; Teaching; Pedagogical Communication; Information Systems Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Proměny komunikace mezi školou a rodinou vlivem online technologií

Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním proměn komunikace mezi školou, žáky a potažmo rodinou, zapříčiněným vlivem online technologií, které jsou nedílnou součástí dnešní reality studia na všech ...

BREICHA, Emanuel
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Barokní příčná flétna a historický vývoj názorů na interpretaci flétnové literatury
KOPSOVÁ, Andrea
2019 - Czech
Práce se zabývá vývojem příčné flétny se zvláštním zaměřením na barokní flétnu a na interpretační stránku soudobého zájmu o tento nástroj. Vývoj flétny bude sledován od úplných počátků, o kterých nám poskytují svědectví četné archeologické nálezy, přes starověk, středověk a renesanci, kde máme k dispozici už mnohem obsáhlejší a konkrétnější informace o vývoji tohoto nástroje, jehož tóny provázejí lidstvo v různých podobách po celá staletí. Dále se budeme zabývat stěžejním obdobím, ve kterém byla tato flétna velmi rozšířená, a to barokem, kde bude přiblížena dobová interpretace barokní příčné flétny. Historii nástroje si v práci přiblížíme až do doby kolem roku 1916, kde se seznámíme s typem tzv. víceklapkové flétny. V závěrečné části práce se dostaneme do dílen současných významných výrobců těchto dobových nástrojů, jako je například Martin Wenner, Boaz Berney, Rudolf Tutz a další. Nahlédneme i do vyobrazení flétny ve výtvarném umění, poezii a představíme si konkrétní výtvarná díla v podobě obrazů, rytin a soch. This work is dealing with progression and interpretation of transverse flute with a special emphasis on the baroque flute focusing on the interpretative aspect of contemporary interest in this musical instrument. The evolution of a flute will be monitored from the very inception, whose testimony is provided by archaelogical discoveries, over antiquity and medieval to renesance, where we can observe much more comprehensive and specific information of development of this musical instrument, whose tones accompany humankind in varios forms for centuries. In next pages the work deals with the crucial period in which this flute was very widespread, namely the Baroque style, where the period interpretation of the baroque transverse flute will be described. We will approach the history of our musical instrument in the work to around the year of 1916, where we will learn about the type of so-called multi-flaps flute. In the final part we will get to workshops of current major manufacturers producing these period instruments, such as Martin Wenner, Boaz Berney, Rudolf Tutz and more. We will also take a look at the pictures of the flute in fine arts, poetry and we will present concrete works of art in the form of paintings, engravings and statues. Keywords: Flétna; příčná; hudba; umění; barokní; interpretace; vývoj; výrobci; historie; nástroje; Flute; transverse; music; art; baroque; interpretation; development; production; history; instruments Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Barokní příčná flétna a historický vývoj názorů na interpretaci flétnové literatury

Práce se zabývá vývojem příčné flétny se zvláštním zaměřením na barokní flétnu a na interpretační stránku soudobého zájmu o tento nástroj. Vývoj flétny bude sledován od úplných počátků, o kterých nám ...

KOPSOVÁ, Andrea
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Absolventi alternativních škol, jejich úspěšnost při přijímacích zkouškách a v dalším studiu na středních školách
NOVOTNÁ, Petra
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá úspěšností žáků z alternativních škol při přijímacím řízení na střední školy a také v jejich dalším studiu na středních školách. V teoretické části je rozebráno alternativní vzdělávání (vznik, vymezení pojmu, charakteristika atd.). Dále se teoretická část podrobněji věnuje třem vybraným zástupcům alternativních škol (Waldorfská pedagogika, Montessori pedagogika a Církevní školství). Předmětem praktické části (průzkumného šetření) bylo zjišťování informací o úspěšnosti žáků alternativních škol při přijímacím řízení na střední školy a při jejich dalším studiu pomocí dotazníkového šetření a rozhovorů. The bachelor thesis deals with the success of students from alternative schools in admission to secondary schools and also in their further studies at secondary schools. In the theoretical part, alternative education is discussed (origin, terms definition, characteristics, etc.). Further more, the theoretical part deals in detail with three selected representatives of alternative schools (Waldorf pedagogy, Montessori pedagogy and Church education). The subject of the practical part (exploratory survey) was to find out about the success of alternative school students in admission to secondary schools and during their further study by means of questionnaires and interviews. Keywords: Alternativní vzdělávání; Montessori pedagogika; Waldorfská pedagogika; Církevní školství.; Alternative education; Montessori pedagogy; Waldorf pedagogy; Church education. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Absolventi alternativních škol, jejich úspěšnost při přijímacích zkouškách a v dalším studiu na středních školách

Bakalářská práce se zabývá úspěšností žáků z alternativních škol při přijímacím řízení na střední školy a také v jejich dalším studiu na středních školách. V teoretické části je rozebráno alternativní ...

NOVOTNÁ, Petra
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Lexical stress variability in English/Variabilita anglického slovního přízvuku
ŽIŽKA, Vít
2019 - English
Cílem bakalářské práce: "Variabilita anglického slovního přízvuku" je popsat základní problematiku spojenou s umístěním přízvuku v angličtině se zaměřením na lexikální jednotky, které mají více možností umístění přízvuku, aniž by se měnil jejich význam. Praktická část práce se pak zabývá sběrem lexikálních jednotek s variabilním přízvukem, na jejímž konci bude uveden abecední seznam variujících slov spolu s transkripčním přepisem jednotlivých přízvukových variant. The goal of the bachelor thesis: "Lexical stress variability in English" is to describe basic principles of stress assignment in English with a focus on lexical units that have more realisations of stress placement without changing the meaning of the word. The practical part concentrates on collecting lexical items with variable stress. There is going to be an alphabetical list of stress-divergent words along with phonetic transcription of stress variations at the end of the work. Keywords: Americký přízvuk; Angličtina; anglický přízvuk; výslovnostní slovník; Fonologie; frekvence; pozice přízvuku; variabilita přízvuku. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Lexical stress variability in English/Variabilita anglického slovního přízvuku

Cílem bakalářské práce: "Variabilita anglického slovního přízvuku" je popsat základní problematiku spojenou s umístěním přízvuku v angličtině se zaměřením na lexikální jednotky, které mají více ...

ŽIŽKA, Vít
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Rodina očima dětí z dětského domova
KONEČNÁ, Lucie
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá vnímáním rodiny z pohledu dětí, které žijí v dětském domově. Teoretická část je věnovaná základní terminologii vztahující se k rodině. Poukazuje na význam rodiny v životě člověka, vysvětluje rozdíl mezi náhradní rodinnou a náhradní výchovnou péčí, zabývá se legislativou související s ústavní péčí. V praktické části jsou uvedeny výsledky kvalitativního šetření, které bylo vedeno formou polostrukturovaných rozhovorů s dětmi z konkrétního dětského domova. Cílem práce bylo zjistit, jaký je jejich názor na to, jak by měla rodina vypadat, jak by měla fungovat. Součástí šetření rovněž bylo, zda by děti z dětského domova v budoucnu chtěly založit svou vlastní rodinu. This bachelor thesis deals with the perception of family by children living in a children´s home. The theoretical part sums up the basic terminology related to the family. The importance of family in one´s life is emphasized in this chapter, the author also explains and describes the principles of substitute family care, she deals with laws related to the institutional care. In the practical part, the results of a qualitative research are presented. The semi-structured interviews were conducted in the research, the participants of the interviews were children from the same children´s home. The objective of the thesis was to find out what children from a children´s home think about family, how they think it should look like, how it should function. Also, it examines children´s opinion about having a family of their own. Keywords: rodina; dětský domov; dítě z dětského domova; ústavní péče; family; children´s home; a child from a children´s home; institutional care Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rodina očima dětí z dětského domova

Tato bakalářská práce se zabývá vnímáním rodiny z pohledu dětí, které žijí v dětském domově. Teoretická část je věnovaná základní terminologii vztahující se k rodině. Poukazuje na význam rodiny v ...

KONEČNÁ, Lucie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Vybrané partie učiva z matematiky v pracovních listech
GUBÁNI, Barbora
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá problémy spojenými se čtenářskou a matematickou gramotností při řešení slovních úloh na druhém stupni základní školy. Cílem této práce je přiblížit propojenost čtenářské gramotnosti s ostatními předměty, v tomto případě hlavně s matematikou. Práce je rozdělena na dvě části. První část se zabývá teorií, kde je nastíněno, co je čtenářská a matematická gramotnost, slovní úlohy a k čemu slouží pracovní listy. Druhá část je praktická, jež ukazuje vytvořené pracovní listy s vybranými partiemi učiva z matematiky, které byly zadány žákům na ZŠ. Dále v diplomové práci nejdete spolupráci se žáky při vyplňování pracovních listů a následnou analýzu jejich gramotnosti a postupu řešení. The thesis deals with the issues that are tied with reading and mathematical literacy. The literacy is being considered by solved exrcises at the second grade of elementary school. The purpose of this work is to bring nearer the connectedness between reading literacy and other subjects - in this case mainly math. The work is divided into two parts. The first part deals with the theory, in which there is outline of the description of reading and mathematical literacy, verbal exercises and what is the function of working sheets. The second part is practical. There are put created working sheets with chosen topics from math, which were given to the pupils at the elementary school. The cooperation with pupils wihtin filling the working sheets can be also found in this thesis. The analysis of this literacy and processes of solving are attached in the end. Keywords: čtenářská gramotnost; matematická gramotnost; gramotnost; slovní úlohy; problém; základní škola; pracovní list; matematika; reading literacy; mathematical literacy; literacy; verbal exercises; issue; elementary school; working sheet; math Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vybrané partie učiva z matematiky v pracovních listech

Diplomová práce se zabývá problémy spojenými se čtenářskou a matematickou gramotností při řešení slovních úloh na druhém stupni základní školy. Cílem této práce je přiblížit propojenost čtenářské ...

GUBÁNI, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Hra jako prostředek pro rozvoj prosociálního chování
ŠULDOVÁ, Lenka
2019 - Czech
Cílem práce je vymezit pojem "hra", objasnit funkci a roli hry v předškolním období a propojit ji s potřebami předškolního dítěte. Teoretická část práce přibližuje dělení her z hlediska vývoje dítěte, sociálního rozvoje z hlediska motivace a také výchovného využití. Práce propojuje hru s rozvojem prosociálního chování a jednání a přibližuje nám proces socializace v předškolním věku. Dále v teoretické části nalezneme propojení prosociálního chování s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, a to především s pěti vzdělávacími oblastmi. V praktické části je vytvořen a v praxi ověřen metodický materiál vytvořený pro rozvoj prosociálního chování dětí a možnosti využití her s prosociálními cíli. Hry jsou rozděleny dle výchovného využití podle Suchánkové (2014). V metodickém zásobníku nalezneme hry zaměřené na pohybový, hudební, slovní, konstruktivní a prioritně na sociální rozvoj. Všechny tyto hry jsou uzpůsobené ke kvalitnímu rozvoji prosociálního jednání a zaměřují se na spolupráci, sounáležitost, komunikaci, respekt k druhému, k přijmutí, a také ke správnému použití slov "děkuji" a "prosím". Zásobník obsahuje i hry, které jsou neprosociální. Tyto hry jsou vždy drobnou úpravou předělané na hry prosociální. Všechny hry, které jsou obsažené v zásobníku, jsou ověřené v praxi a je k nim vždy uveden záznam z pozorování a rozhovorů s dětmi. Pod každou hrou je uvedeno zhodnocení hry, ve kterém lze najít doporučení, záznam pocitů dětí, vhodný počet hráčů a možná rizika a doporučení možností motivace. The aim of the thesis is to define the term "game", clarify its part and function in preschool period and connect it to the needs of a preschool child. Theoretical part of the thesis divides games from the point of view of the development of a child, social development, motivation and pedagogical use. The thesis connects games with the development of prosocial behaviour and manners and introduces the process of socialization at preschool age. Next there is connection of prosocial behaviour to the General Educational Programme of Preschool Education, mainly to five branches of education. In practical part there is methodical material, which has been tested in practice and which has been made to develop prosocial behaviour of children, and there are possibilities of using the games with prosocial aims. The games are divided according to their educational use based on Suchánková (2014). In methodical file we can find games focused on motoric, musical, verbal, constructive and primarily on social development. All these games are adjusted to quality development of prosocial behaviour and focused on cooperation, togetherness, communication, respect to each other, acceptance, and also on the appropriate use of the words "thank you" and "please". The file contains also non-prosocial games. These games have always been remade and adapted to prosocial games. All games included in the file have been tested in practice, reports of the observation as well as interview with children are enclosed. Under each game there is its evaluation including recommendation, report of children´s feelings, suitable number of players, possible risks and recommended ways of motivation. Keywords: Hra; prosociální chování; socializace; RVP PV; mateřská škola; předškolní dítě; Game; prosocial behaviour; General Educational Programme of Preschool Education; kindergarten; preschool child Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Hra jako prostředek pro rozvoj prosociálního chování

Cílem práce je vymezit pojem "hra", objasnit funkci a roli hry v předškolním období a propojit ji s potřebami předškolního dítěte. Teoretická část práce přibližuje dělení her z hlediska vývoje dítěte, ...

ŠULDOVÁ, Lenka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Oslava narozenin v mateřské škole a v rodině
MUSILOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem se v současné době slaví narozeniny předškolních dětí v českých mateřských školách a v rodinném prostředí. V teoretické části je cílem hlubší vhled do tématu slavnostních okamžiků dětství a poukázání na význam rituálů v předškolním vzdělávání a v rodinné výchově. Práce poukazuje na to, že pozitivní prožitky v raném dětství významně ovlivňují budoucí život dítěte a přinášejí mu mnoho hodnot, o které se v dospělosti může opřít. V praktické části jsou popsány výsledky kvalitativního výzkumného šetření, prováděného s předškolními pedagogy a s rodiči předškolních dětí. Toto výzkumné šetření přispělo k poznání, jakou formou se narozeniny předškolních dětí slaví v různých typech mateřských škol a v rodinách s předškolními dětmi. Přínosem tohoto zjištění je soubor rituálů k tématu dětských oslav narozenin, využitelný jak v rodině, tak v předškolním vzdělávání, které rodinnou péči doplňuje. The aim of this bachelor thesis is to find out how the birthdays of preschool children in Czech kindergartens and in the family environment are celebrated at the present time. In the theoretical part, the goal is a deeper insight into the topic of festive moments of childhood and the importance of rituals in pre-school and family education. The thesis points out that positive experience in early childhood significantly affect the child's future life and bring him many values that he can rely on in adulthood. The practical part describes the results of qualitative research conducted with preschool teachers and parents of preschool children. This research investigation has contributed to the knowledge of how preschool children's birthdays are celebrated in different types of kindergartens and in families with preschool children. The benefit of this finding is the set of rituals for the theme of children's birthday celebrations, usable both in the family and in preschool education, which complements family care. Keywords: narozeniny; oslava; rituál; předškolní dítě; rodina; mateřská škola; Birthday; celebration; ritual; preschool child; family; kindergarten Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Oslava narozenin v mateřské škole a v rodině

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem se v současné době slaví narozeniny předškolních dětí v českých mateřských školách a v rodinném prostředí. V teoretické části je cílem hlubší ...

MUSILOVÁ, Kateřina
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases