Number of found documents: 541967
Published from to

Supervizorované algoritmy strojového učení pro analýzu průmyslových dat
Bukovský Ivo; Ondřej Budík; Malý Vladimír
2019 -
Cílem a výstupem této práce je rešerše aktuálních úloh analýzy průmyslových dat a otestování čtyř vybraných metod supervizorovaných neuronových architektur pro aplikace na obvyklé úlohy během analýzy průmyslových dat jako je porovnání jejich schopností predikce časových řad, vytvoření modelu systému, klasifikace a detekce neobvyklých stavů. Práce se zabývá různými přístupy jednotlivých neuronových sítí vzhledem k datům, na které jsou aplikovány. V závěru práce jsou shrnuty možnosti pro vhodné aplikace jednotlivých neuronových architektur na průmyslová data.The aim and the output of this work is a review of current problems of analysis of industrial data and testing of four selected methods of supervised neural architectures for applications on common tasks during analysis of industrial data such as comparison of their time series prediction capabilities, creation of the system model, classification and detection of unusual states. The thesis deals with different approaches of individual neural networks with respect to the data on which they are applied. The conclusion summarizes the possibilities for suitable applications of individual neural architectures to industrial data. Keywords: Neuronová síť; predikce časových řad; učící algoritmy; klasifikace; neobvyklé stavy; LNU; HONU; ELM; LSTM; Neural networks; time series prediction; learning algorithms; unusual states; LNU; HONU; ELM; LSTM Available at various departments of the ČVUT.
Supervizorované algoritmy strojového učení pro analýzu průmyslových dat

Cílem a výstupem této práce je rešerše aktuálních úloh analýzy průmyslových dat a otestování čtyř vybraných metod supervizorovaných neuronových architektur pro aplikace na obvyklé úlohy během analýzy ...

Bukovský Ivo; Ondřej Budík; Malý Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Personální řízení v průmyslovém podniku
Charvátová Dagmar; Ayakoz Smatulla; Košťálek Josef
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá personálním řízením ve společnosti TSE spol. s r.o. V teoretické části jsou popsány základní oblasti řízení lidských zdrojů. V analytické části je nastíněna současná situace ve společnosti, na kterou navazuje návrhová část. Cílem této práce je analýza personálního řízení v průmyslovém podniku, jeho posouzení, zhodnocení a návrh změn ke zlepšení a zefektivnění řízení. Na konci práce bych chtěla uvést návrhy ke zlepšení efektivity prováděných činností.This bachelor thesis deals with personnel management in TSE spol. s r.o. The basic areas of human resources management are described in the theoretical part. The analytical part outlines the current situation in the company, which is followed by the proposal part. The aim of this work is to analyze personnel management in an industrial enterprise, its assessment, evaluation and proposal of changes to improve and streamline management. At the end of the work, I would like to make suggestions for improving the efficiency of the performed activities. Keywords: personální řízení; řízení lidských zdrojů; personální činnosti; zaměstnanec; personnel management; human resources management; human resources activities; employee Available at various departments of the ČVUT.
Personální řízení v průmyslovém podniku

Tato bakalářská práce se zabývá personálním řízením ve společnosti TSE spol. s r.o. V teoretické části jsou popsány základní oblasti řízení lidských zdrojů. V analytické části je nastíněna současná ...

Charvátová Dagmar; Ayakoz Smatulla; Košťálek Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží
Březina Edvard; Barbora Nagyová; Cempírek Václav
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží" je analýza škod v mezinárodní silniční přepravě zboží se zaměřením na určení odpovědnosti za vzniklé škody a jejich řešení. Cílem je poskytnout ucelený, srozumitelný přehled toho, k jakým škodním událostem v mezinárodní silniční přepravě zboží nejčastěji dochází, kdo nese za zboží odpovědnost, jak škodám předejít nebo je minimalizovat a pokud k nim dojde, jakým způsobem je řešit.The subject matter of this bachelor thesis "Resolving Liability for Adverse Events in International Road Haulage" is an analysis of types of damage in the international road haulage focusing mainly on the liability for damage and its resolution. The aim is to provide a comprehensive and understandable summary of the most frequent types of damage in the international road haulage. The thesis also deals with liability for adverse events and the ways to prevent and minimalize them as well as with the possible solutions should the damage occur. Keywords: silniční přeprava; mezinárodní přeprava; doprava; kamion; zboží; zásilka; škodní událost; škoda; Úmluva CMR; odpovědnost; dopravce; zasílatel; přepravce; odesílatel; příjemce; pojištění; prevence; nakládka; vykládka; reklamace; road haulage; international haulage; transport; truck; goods; shipment; adverse event; damage; CMR Convention; liability; carrier; forwarder; customer; sender; receiver; insurance; prevention; loading; unloading; complaint Available at various departments of the ČVUT.
Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží

Předmětem bakalářské práce "Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží" je analýza škod v mezinárodní silniční přepravě zboží se zaměřením na určení odpovědnosti za vzniklé škody a ...

Březina Edvard; Barbora Nagyová; Cempírek Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv řezných kapalin na ekonomiku obráběcího procesu a na životní prostředí
Vaniš Ladislav; Gabriela Hůlová; Rejf Libor
2019 -
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku obrábění s použitím řezných kapalin, na jejich likvidaci a čištění. Seznamuje s vlivy řezných kapalin na životní prostředí a odhaluje jejich škodlivé aspekty na zdraví člověka. Propočítává a porovnává náklady na nákup, spotřebu i likvidaci řezných kapalin, následně vyhodnocuje nejlepší a ekologicky nejšetrnější volbu řezné kapaliny.The bachelor these is focused on machining with use of cutting fluid also on their treatment and their disposal. It introduces the enviromental aspects of using cutting fluids and it uncovers their harmful influence on human health. By calculating and comparing costs of purchase, the fluids consumption and undoubtely their disposial evaluates the best and the most ecological suitable choise of metalworking fluid. Keywords: Čištění řezných kapalin; environmentální aspekty; chladící emulze; likvidace řezných kapalin; obráběcí prostředí náklady; recyklace; řezné kapaliny; řezný olej; zdravotní aspekty; Costs; machining condition; cutting fluid; cutting oil; cutting fluids treatment; cooling emulsion; cutting fluid disposial; enviromental aspects; health aspects; metalworking fluids; recycling Available at various departments of the ČVUT.
Vliv řezných kapalin na ekonomiku obráběcího procesu a na životní prostředí

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku obrábění s použitím řezných kapalin, na jejich likvidaci a čištění. Seznamuje s vlivy řezných kapalin na životní prostředí a odhaluje jejich škodlivé ...

Vaniš Ladislav; Gabriela Hůlová; Rejf Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Finanční analýza podniku VRBKA střechy s.r.o
Freiberg František; Tereza Glazerová; Králová Jana
2019 -
Zaměřením této bakalářské práce je finanční analýza a její praktická aplikace na konkrétní podnik. Obsahem je charakteristika a popis metod finanční analýzy, dále zahrnuje popis jednotlivých elementárních ukazatelů, které jsou nástroji pro finanční řízení podniku. Pro aplikaci těchto ukazatelů a metod byl vybrán podnik VRBKA střechy s.r.o., který sídlí v Písku v Jižních Čechách. Na závěr je popsána a zhodnocena finanční situace společnosti a navrhnuty příležitosti pro rozvoj společnosti.The focus of this bachelor's thesis is a financial analysis and it's practical application on a specific enterprise. This thesis contains characteristics and description of methods of financial analysis, further it includes description of individual elementary indicators, which are instruments of a company's financial management. The selected enterprise for application of these indicators and methods is VRBKA střechy s.r.o., based in Písek, South Bohemia. Conclusion of this thesis is the description and evaluation of the financial situation and suggestion of opportunities for development of the enterprise. Keywords: Finanční analýza; rozvaha; výkaz zisku a ztrát; elementární ukazatele; absolutní ukazatele; vertikální analýza; horizontální analýza; poměrové ukazatele; ukazatele rentability; aktivita; zadluženost; likvidita; Tafflerův model; Kralickův quicktest; Financial analysis; balance sheet; profit and loss statement; elementary indicators; absolute indicators; vertical analysis; horizontal analysis; ratio indicators; profitability; activity; indebtedness; liquidity; Taffler model; Kralicek’s Quicktest Available at various departments of the ČVUT.
Finanční analýza podniku VRBKA střechy s.r.o

Zaměřením této bakalářské práce je finanční analýza a její praktická aplikace na konkrétní podnik. Obsahem je charakteristika a popis metod finanční analýzy, dále zahrnuje popis jednotlivých ...

Freiberg František; Tereza Glazerová; Králová Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh ohříváku vody v kotli pro spalování biomasy
Skopec Pavel; Daniel Sysel; Havlík Jan
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tepelných výměníků do parního kotle spalujícího biomasu. V první části práce je obecné pojednání o biomase a kotlích. V druhé části je samotný výpočet dvou variant řazení výměníků. V první variantě je zahrnut výpočet ekonomizéru, z něhož odcházejí spaliny pryč z kotle do atmosféry. V druhé variantě je navržena sestava ekonomizéru s ohřívákem vzduchu.This bachelor thesis deals with the design of heat exchangers in steam boiler, that combusts biomass. In the first part of this thesis is general treatise about biomass and boilers. In the second part is calculation of two versions of heat exchangers set up. The first version includes calculation of an economizer, from which the flue gas goes to the atmosphere. In the second version an economizer is designed, and air heater is placed behind it. Keywords: kotel; biomasa; ekonomizér; ohřívák vzduchu; boiler; biomass; economizer; air heater Available at various departments of the ČVUT.
Návrh ohříváku vody v kotli pro spalování biomasy

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tepelných výměníků do parního kotle spalujícího biomasu. V první části práce je obecné pojednání o biomase a kotlích. V druhé části je samotný výpočet dvou ...

Skopec Pavel; Daniel Sysel; Havlík Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kontejner na svoz komunálního odpadu
Petr Karel; Jan Kadlec; Kanaval Jan
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem kontejneru na svoz komunálního odpadu, který bude umožňovat přepravu na hákových nosičích kontejnerů, na vidlicích vysokozdvižného vozíku a bude umožňovat stohování a ukládání přes ISO prvky. Kontejner má rovněž umožňovat dvojí systém otevírání vrat pro plnění a vysypávání komunálního odpadu.This diploma thesis deals with design and stress-strain analysis of a municipal waste collection container, which allow transportation on hook loaders, on forklifts trucks and allow stacking and storage via ISO components. The container also has a double door opening system for filling and emptying municipal waste. Keywords: kontejner; komunální odpad; hákový nosič; MKP analýza; container; municipal waste; hook loader; finite element analysis Available at various departments of the ČVUT.
Kontejner na svoz komunálního odpadu

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem kontejneru na svoz komunálního odpadu, který bude umožňovat přepravu na hákových nosičích kontejnerů, na vidlicích vysokozdvižného vozíku a ...

Petr Karel; Jan Kadlec; Kanaval Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh jednodiskové bezorebné secí botky
Uhlíř Roman; Petr Šuhájek; Kozakovič Radko
2019 -
Diplomová práce se zaměřuje na zpracování návrhu konstrukce bezorebné secí botky určené pro výsev plodin a hnojiva do specifikované hloubky, do předem nezpracovaných a nezkypřených půd. Cílem práce bude zpracování rešerše na danou problematiku, uvedení dostupných řešení a problematiky zpracování půdy, které jsou v této oblasti a následně vypracovat konstrukční návrh řešení secí botky.This diploma thesis is focused on design of no-till seed opener dedicated for planting seeds and fertilizer in specified depths into the ground without any previous soil preparation. Target of this thesis will be to do research about seeding technology, based on current designs and develope new design of no-till seed opener Keywords: secí stroj; secí botka; boční výsev; přímé setí; seed dril; seed opener; side seed placement; direct seeding Available at various departments of the ČVUT.
Návrh jednodiskové bezorebné secí botky

Diplomová práce se zaměřuje na zpracování návrhu konstrukce bezorebné secí botky určené pro výsev plodin a hnojiva do specifikované hloubky, do předem nezpracovaných a nezkypřených půd. Cílem práce ...

Uhlíř Roman; Petr Šuhájek; Kozakovič Radko
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov
Kraus Jakub; Tomáš Zemánek; Kotvaldová Tereza
2019 -
Předmětem diplomové práce "Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov" je popsání vývoje výcvikových organizací, popsání vývoje předpisů, které se týkají pilotního výcviku a vytvoření nových výcvikových osnov.The subject of diploma thesis "Analysis of Training Organizations and Creation of New Training Manuals" is to describe evolution of trainng organizations, to describe evolution of regulations, which are related to pilots training and creation fo new training manuals. Keywords: Výcviková organizace; výcvikové osnovy; aeroklub; Evropská agentura pro bezpečnost v letectví (EASA); Training organization; training manual; aeroclub; European Aviation Safety Agency (EASA) Available at various departments of the ČVUT.
Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov

Předmětem diplomové práce "Analýza výcvikových organizací a vytvoření nových výcvikových osnov" je popsání vývoje výcvikových organizací, popsání vývoje předpisů, které se týkají pilotního výcviku a ...

Kraus Jakub; Tomáš Zemánek; Kotvaldová Tereza
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Univerzální přípravek pro měření torzně namáhaných válcových pružin
Lopot František; Michal Chroust; Šedivý Otomar
2019 -
Tato práce pojednává o problematice měření torzní tuhosti vinutých pružin. Obsahuje seznámení s pružinami, jejich typy, procesem jejich výroby a přehled třecích řemenových převodů se zaměřením na jejich napínání. Dále byl proveden stručný popis současného stavu výroby vinutých pružin v Mubea spol. s r.o. Z toho bylo vycházeno pro návrh univerzálního přípravku pro měření torzní tuhosti válcových pružin.This thesis deals with issues of cylindrical springs torsional stiffness measuring. It contains introduction to problematics of springs, their types, manufacturing process of springs and overview of friction belt drives focusing on its tensioning. Then a brief description of current conditions of coil spring manufacturing in the company Mubea spol. s r.o. Devised using that analysis, design solution for universal tool for measuring of cylindrical springs loaded by torsion was proposed. Keywords: automatický systém napínání řemene; napínák řemene; torzní pružina; torzní tuhost; belt tensioner systems; belt tensioner; torsion spring; torsional stiffness Available at various departments of the ČVUT.
Univerzální přípravek pro měření torzně namáhaných válcových pružin

Tato práce pojednává o problematice měření torzní tuhosti vinutých pružin. Obsahuje seznámení s pružinami, jejich typy, procesem jejich výroby a přehled třecích řemenových převodů se zaměřením na ...

Lopot František; Michal Chroust; Šedivý Otomar
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases