Number of found documents: 20156
Published from to

Spory o podobu vlastnické transformace v Československu v 90. letech
Rameš, Václav; Kopeček, Michal; Suk, Jiří; Myant, Martin
2020 - Czech
The presented dissertation focuses on the large-scale privatization in Czechoslovakia in the early 1990's, on how it was pushed through and why. It analyses the political conflicts over its eventual form and means of realization, and reconstructs the contemporary expectations concerning the future development. It also pays attention to the roots of the 1990's conflicts in the relevant economic disputes of the previous decades. The dissertation identifies an establishment of a new type of liberal political language as a key moment for the implementation of a large-scale privatization. For the new political language, which can be labelled as "market without adjectives" (or "attributes"), the privatization was a flagship policy and it encompassed its key ideas. The language of market without adjectives was defined in a strong opposition to the principles of the so-called "economic democracy", which had been popular among the members of the Czechoslovak dissent, the numerous supporters of workers' self- governing bodies and some economic experts. The attempts to implement the principles of market without adjectives occurred during several political conflicts the dissertation tries to analyse. The delimitation of space for democratic decision making was one of them, with the liberal economists arguing... Předkládaná práce hledá odpověď na otázku, jakým způsobem byla v Československu prosazena na počátku 90. let 20. století rozsáhlá privatizace státního majetku. V centru její pozornosti stojí politické spory o provedení a přesnou podobu vlastnických přesunů, a rekonstrukce dobových očekávání budoucího vývoje ze strany aktérů. Pozornost je věnována i návaznosti privatizačních sporů z 90. let na odlišné, avšak související ekonomické spory předcházejících desetiletí. Jako klíčový moment pro prosazení rozsáhlé privatizace práce analyzuje konstituování nového typu liberálního politického jazyka, pro něž se stala privatizační politika emblematickým projektem a jehož základní principy v sobě ztělesňovala. Tento politický jazyk je charakterizován jako "trh bez přívlastků" a ve sledovaném období se ostře vymezoval proti myšlenkám takzvané "ekonomické demokracie", které byly v předcházejících desetiletích významné jak v ekonomickém disentu, tak mezi četnými zastánci tzv. zaměstnaneckých samospráv a ekonomickými experty. Pokusy o prosazení principů trhu bez přívlastků se odehrály na poli několika politických sporů, které práce sleduje. Jedním z nich byl spor o legitimní prostor pro demokratické rozhodování, který liberální ekonomové spatřovali pouze v politické a nikoliv hospodářské oblasti (např. v... Keywords: Československo|Česká republika|Slovensko|ekonomická transformace|postsocialismus|postkomunismus|Sametová revoluce|privatizace|normalizace|hospodářský nacionalismus|liberalismus; Czechoslovakia|Czech republic|Slovakia|economic transformation|post-socialism|post-communism|Velvet revolution|privatization|normalization|economic nationalism|liberalism Available in a digital repository NRGL
Spory o podobu vlastnické transformace v Československu v 90. letech

The presented dissertation focuses on the large-scale privatization in Czechoslovakia in the early 1990's, on how it was pushed through and why. It analyses the political conflicts over its eventual ...

Rameš, Václav; Kopeček, Michal; Suk, Jiří; Myant, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Identita českých Němců ve vlastivědách horního Ponisí
Mezerová, Jana; Hlavačka, Milan; Macková, Marie; Šima, Karel
2020 - Czech
There was considerable focus on local culture and heritage in the last quarter of the 19th century in the regions with a predominantly German Bohemians population. Regional identity was shaped to a significant extent by publications on local culture and heritage ("Heimatkunde"), often designed for teaching in schools. With the German-speaking population spread out around the periphery of Bohemia, Moravia and Czech Silesia, there was no obvious centre for formation of German Bohemians identity and for a long time there was no uniform character to that identity. It was then manifested most strongly in the various regions. This dissertation is based on analysis and comparison of Heimatkunde publications. I have defined categories for examination of Heimatkunde: landscape (geography), heritage (history), progress (modernity) and people (ethnography), which correspond to the original breakdown of Heimatkunde and are also considered relevant by authors looking at the development of national movements. Definition of group identity is dominated by nationalism, especially as regards the second half of the 19th century and the first third of the 20th century. The focus of this dissertation is comparison of Heimatkunde publications from three neighbouring areas in the Upper Neisse region, differing primarily... V regionech osídlených českými Němci probíhaly zvláště v poslední čtvrtině 19. století vlastivědné aktivity. Sepisováním vlastivěd (Heimatkunden), určených navíc často pro školní výuku, byla významně formována regionální identita. Utváření identity českých Němců postrádalo vzhledem k rozmístění německého obyvatelstva v Čechách centrum, a dlouho nemělo jednotný charakter. Projevovalo se tak nejsilněji právě v jednotlivých regionech. Svou práci stavím na analýze a komparaci regionální vlastivědné produkce. V rámci dobového vlastivědného diskurzu jsem vymezila kategorie: krajina (geografie), minulost (historie) pokrok (modernita) a lid (národopis), které odpovídají původnímu členění vlastivěd, a jsou považovány za relevantní také autory zabývajícími se vývojem národních hnutí. Nacionalismus je zejména pro druhou polovinu 19. a první třetinu 20. století dominujícím diskurzem užívaným při vymezení skupinové identity. Jádrem disertační práce je komparace vlastivědných publikací tří sousedících oblastí v rámci regionu horního Ponisí, které se odlišují především mírou uplatnění modernizačních procesů. Proto jsou ústřední kapitoly věnovány především tématu střetu a zároveň symbiózy historie a modernity. Jedná se tedy o sondu, která se prostřednictvím sledováním vývoje jednotlivých kategorií a zároveň jejich... Keywords: Němci z českých zemí (českoslovenští Němci|sudetští Němci)|nacionalismus|identita|vlastivěda|regionalismus; German Bohemians (Czechoslovak Germans|Sudeten Germans)|nationalism|identity|Heimatkunde|regionalism Available in a digital repository NRGL
Identita českých Němců ve vlastivědách horního Ponisí

There was considerable focus on local culture and heritage in the last quarter of the 19th century in the regions with a predominantly German Bohemians population. Regional identity was shaped to a ...

Mezerová, Jana; Hlavačka, Milan; Macková, Marie; Šima, Karel
Univerzita Karlova, 2020

KŘESŤANSKÁ ETIKA JAKO VÝCHODISKO PRO ŘEŠENÍ SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍCH NÁSILNÝCH JEVŮ
Hurychová, Eva; Veverková, Kamila; Hogenová, Anna; Hangoni, Tomáš
2020 - Czech
Východiska k řešenínežádoucíchnásilných jevů jsou koncipována křest'anskou etikou, jeŽ májedinečnou propojenost s humánními aspekty, z kterých trvale vychází. V teoretické části je etika členěna optikou různýchteologů, filosofu čisociologů dřívě.iŠÍi dneŠnídoby. Empirická část předkládá aktuální výzkum ke školskésociální Práci, která k nám díkyCharlottě a Alici Garrigue Masarykové historicky patří. Tato ProÍ'esrríČinnost u nás po Ii. světové válce jižale nepokračovaia. K jejíabsenci jsou PřidánY relevantní reflexe, u výzkumu .ie analýza a sumarizace, Poslední slova Ch, MasarYkové nesla všem lidem úžasnéposelství ,,Zmocněte se cJobra, pravcla je přece krásná". Křest'anská etika má ve svém poslání stejný význam, KlíČováslova: dobro a zlo, vývoj křest'anské etiky, morálka, humanismus, Školskásociálrrí práce, stav dnešníspolečnosti zřetelný na dětech. negativa technického rozvoje, nutnost redukce nežádoucích násiJných jevů. Annotation Methods of handling undesirable violent phenomena are embedded in Christian ethics, which is inextricably linked to the humane aspects that it originates from. In the theoretical part of this work the ethics is divided by the perspectives oť various theologians, Philosophers or sociologists of previous and present times. The empirical Part Presents relevant research in... Východiska k řešenínežádoucíchnásilných jevů jsou koncipována křest'anskou etikou, jeŽ májedinečnou propojenost s humánními aspekty, z kterých trvale vychází. V teoretické části je etika členěna optikou různýchteologů, filosofu čisociologů dřívě.iŠÍi dneŠnídoby. Empirická část předkládá aktuální výzkum ke školskésociální Práci, která k nám díkyCharlottě a Alici Garrigue Masarykové historicky patří. Tato ProÍ'esrríČinnost u nás po Ii. světové válce jižale nepokračovaia. K jejíabsenci jsou PřidánY relevantní reflexe, u výzkumu .ie analýza a sumarizace, Poslední slova Ch, MasarYkové nesla všem lidem úžasnéposelství ,,Zmocněte se cJobra, pravcla je přece krásná". Křest'anská etika má ve svém poslání stejný význam, KlíČováslova: dobro a zlo, vývoj křest'anské etiky, morálka, humanismus, Školskásociálrrí práce, stav dnešníspolečnosti zřetelný na dětech. negativa technického rozvoje, nutnost redukce nežádoucích násiJných jevů. Annotation Methods of handling undesirable violent phenomena are embedded in Christian ethics, which is inextricably linked to the humane aspects that it originates from. In the theoretical part of this work the ethics is divided by the perspectives oť various theologians, Philosophers or sociologists of previous and present times. The empirical Part Presents relevant research in... Keywords: dobro a zlo; vývoj křesťanské etiky; morálka; humanismus; školská sociální práce; stav dnešní společnosti zřetelný na dětech; negativa technického rozvoje; nutnost redukce neţádoucích násilných jevŧ; good; evil; development of Christian ethics; morality; humanism; scholarly social work; the state of society as reflected in children; negative aspects of technical development; necessity to reduce undesirable violent phenomena Available in a digital repository NRGL
KŘESŤANSKÁ ETIKA JAKO VÝCHODISKO PRO ŘEŠENÍ SPOLEČENSKY NEŽÁDOUCÍCH NÁSILNÝCH JEVŮ

Východiska k řešenínežádoucíchnásilných jevů jsou koncipována křest'anskou etikou, jeŽ májedinečnou propojenost s humánními aspekty, z kterých trvale vychází. V teoretické části je etika členěna ...

Hurychová, Eva; Veverková, Kamila; Hogenová, Anna; Hangoni, Tomáš
Univerzita Karlova, 2020

CTNOSTI V BAROKNÍ HAGIOGRAFII JAKO VYTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÝCH ZEMÍCH
Procházková, Dana; Lášek, Jan Blahoslav; Boček, Pavel; Weis, Martin
2020 - Czech
Baroque piety has been the centre of research of some historians, who tried to describe the main and unique features of this time. They studied some sources to find out that this time`s piety was emotional, Christocentric and using some violent means. The present study tries to find typical virtues of holy people in the Baroque era and so describe the piety and name the character qualities which Jesuit scholars wanted to input and influence so that Czech people follow them. I used structural analysis to separate stories of the lives of saints and find the desired virtues. I found out that most important virtues were taken from the Gospel of Matthew, i.e. mercy, fasting and prayer. The sources tended to describe quite normal people so that there appeared to be some tendency to democratize sanctity. These findings help us to understand features of Baroque piety as well as its influence into the modern times. Barokní zbožnost stojí v centru výzkumu některých historiků, kteří se pokusili popsat hlavní a jedinečné znaky této doby. Studovali některé prameny, aby zjistili, že zbožnost této doby byla emocionální, kristocentrická a užívala některé násilné prostředky. Tato práce se snaží najít typické ctnosti svatých lidí v barokní době, a tak popsat zbožnost a vyjmenovat charakterové vlastnosti svatých, které jezuitští učenci usilovali vštípit českému národu, aby je následoval. Použila jsem strukturální analýzu, abych oddělila jednotlivé příběhy životů svatých a zjistila požadované ctnosti. Zjistila jsem, že nejdůležitější ctnosti pocházejí z Matoušova evangelia, tj. milosrdenství, půst a modlitba. Prameny měly tendenci popisovat celkem normální lidi, a tak lze říci, že zde byla jistá tendence k demokratizaci svatosti. Tato zjištění nám pomáhají porozumět projevům barokní zbožnosti, stejně jako jejího vlivu na současnost. Keywords: 17. století - jezuité - ctnosti - etika - bible; 17th century - Jesuits - virtues - ethics - Bible Available in a digital repository NRGL
CTNOSTI V BAROKNÍ HAGIOGRAFII JAKO VYTVÁŘENÍ NOVODOBÉ SPOLEČNOSTI V ČESKÝCH ZEMÍCH

Baroque piety has been the centre of research of some historians, who tried to describe the main and unique features of this time. They studied some sources to find out that this time`s piety was ...

Procházková, Dana; Lášek, Jan Blahoslav; Boček, Pavel; Weis, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ
Doležalová, Kateřina; Novotná, Viléma; Blahutková, Marie; Pelclová, Jana
2020 - Czech
Title: Influencing the level of musical-movements abilities with a new programme of musical-movement education in girls on the secondary school. Objectives: The aim of the work is to verify how the newly created programme of musical- movement education affects the level of selected musical and locomotory abilities of the pupils groups, aged 12-16 years. The partial goal is to assemble the intervention program of the modernized musical-movement education, fulfilling the current needs of girls of the given age and to create methodological materials for his teaching. Methods: To verify the level of musical-movements skills, all groups used a battery of musically-movements tests: rhythmic adaptability test, rhythmic perception test, dynamic equilibrium test, collective movement creativity test (Brtníková, 2009) and distinguishing the pitch of tone in the Bentley's test. For data analysis, the following tests were used: Shapiro-Wilk's test, Levene's test, Wilcoxon test, paired T-Test, Mann-Whitney U-Test. Intergroup differences were evaluated by the single-way and two-way analysis of variance (ANOVA) in the statistical program R. Statistical relevancy and effect size has been done in the STATISTICA programme. Graphical representation through the boxplot and Q- Q chart. Results: The measured results of... Název: Ovlivnění úrovně hudebně-pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň na II. stupni ZŠ Cíle: Cílem práce je ověřit, do jaké míry ovlivní nově vytvořený program hudebně- pohybové výchovy úroveň vybraných hudebně-pohybových schopností skupin žákyň, ve věku 12-16 let. Dílčím cílem je sestavit intervenční program modernizované hudebně-pohybové výchovy, naplňující současné potřeby dívek daného věku a vytvořit metodické materiály pro jeho výuku. Metody: K ověření úrovně hudebně-pohybových schopností byla u všech skupin použita baterie hudebně-pohybových testů: test rytmické přizpůsobivosti, test rytmické percepce, test dynamické rovnováhy, test společné pohybové tvořivosti (Brtníková, 2009) a test rozlišování výšky tónu dle Bentleye. Pro analýzu dat byly použity testy: Shapiro-Wilkův test, Leveneův test, Wilcoxonův test, párový T-test, Mann-Whitney U-test. Interskupinové rozdíly byly hodnoceny jednofaktorovou a dvoufaktorovou analýzou rozptylu (ANOVA) ve statistickém programovacím jazyce R. Statistické a věcné působení programu provedeno v programu STATISTICA. Grafické znázornění výsledků bylo uvedeno prostřednictvím boxplotů a Q-Q grafů. Výsledky: Naměřené výsledky vstupních testů ukázaly rozdílné hodnoty, tedy odlišné vstupní úrovně jednotlivých skupin (E1, E2 a K).... Keywords: školní tělesná výchova; hudebně-pohybová výchova; intervenční program; rytmické schopnosti; rytmická gymnastika; physical education; musical-movement education; intervention program; rhythmic abilities; equilibrium; pubescence; rhythmic gymnastics Available in a digital repository NRGL
Ovlivnění úrovně hudebně pohybových schopností novým programem hudebně-pohybové výchovy u žákyň II. stupně ZŠ

Title: Influencing the level of musical-movements abilities with a new programme of musical-movement education in girls on the secondary school. Objectives: The aim of the work is to verify how the ...

Doležalová, Kateřina; Novotná, Viléma; Blahutková, Marie; Pelclová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antimykobakteriální léčiva.
Bouz, Ghada Basem; Doležal, Martin; Musiol, Robert; Krátký, Martin
2020 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Ghada Bouz Supervisor Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Title of Doctoral Thesis Derivatives of Pyrazinecarboxylic Acid as Potential Antimycobacterial Active Drugs This doctoral thesis is focused on the design, synthesis, and in vitro antimicrobial evaluation of potentially active compounds structurally derived from the first line antitubercular, pyrazinamide. The introduction briefly highlights the serious issue of tuberculosis in the present time, along with the reasons behind the failure to eradicate this ancient infection. The lack of a proper animal model that can replicate tuberculosis in its latent and active form was discussed more in detail, where zebrafish (Danio rerio) was suggested as a novel animal model suitable for multi-research purposes connected to tuberculosis. A total of 112 compounds were synthesized and published as part of this doctoral work. They are divided into four main structural types, namely 3-(phenylcarbamoyl)pyrazine-2-carboxylic acids, 3- aminopyrazine-2-carboxamides, ureidopyrazines, and N-(pyrazin-2-yl)benzenesulfonamides. All prepared compounds were in vitro screened against five mycobacterial strains (with the... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Ghada Bouz Školitel Prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D. Název disertační práce Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antimykobakteriální léčiva Tato disertační práce je zaměřena na návrh, syntézu a in vitro antimikrobiální hodnocení potenciálně účinných látek strukturně odvozených od pyrazinamidu, antituberkulotika první linie. Úvod krátce upozorňuje na závažnost problému tuberkulózy a na důvody, které dosud znemožňují eradikaci této nemoci. Mezi tyto důvody patří absence zvířecího modelu, který by umožnil studovat tuberkulózu ve stádiu latentní i aktivní infekce. V této souvislosti jsme popsali rybí model dánia pruhovaného (Danio rerio), který byl navržen jako nový zvířecí model vhodný pro výzkum tuberkulózy. Celkem bylo v rámci řešení této disertační práce připraveno a publikováno 112 sloučenin. Sloučeniny jsou rozděleny do čtyř hlavních strukturních typů, jmenovitě 3-(fenylkarbamoyl)pyrazin-2- karboxylové kyseliny, 3-aminopyrazin-2-karboxamidy, ureidopyraziny a N-(pyrazin-2-yl)benzensulfonamidy. Všechny připravené sloučeniny byly testovány na in vitro aktivitu vůči pěti mykobakteriálním kmenům (s důrazem na Mycobacterium tuberculosis H37Rv), osmi... Available in a digital repository NRGL
Deriváty pyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antimykobakteriální léčiva.

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Ghada Bouz Supervisor Prof. PharmDr. Martin ...

Bouz, Ghada Basem; Doležal, Martin; Musiol, Robert; Krátký, Martin
Univerzita Karlova, 2020

Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku
Kubová, Simona; Pavlů, Dagmar; Svozil, Zbyněk; Ružbarský, Pavel
2020 - Czech
Title of the thesis Comparison of muscle activity of selected muscles of shoulder girdle by PEMG examination among elite swimmers and influence of strength training Thesis aim Analyze and evaluate the influence of strength intervention on muscle activity of selected muscle groups by PEMG during swimming locomotion by crawl method in top swimmers. Methods Fifteen top swimmers specializing in the crawl style at the age of 18-28 years participated in this experiment. After determining pain in the area of the shoulder joint using VAS (Visual Analogue Scale) and the SFPS questionnaire (Swimmer's Functional Pain Scale), which reports about the swimming training, health and analgesic use, probands underwent a PEMG examination of 8 evaluated muscles. Subsequently, they simulated a 100m crawl race on VASA, where PEMG data was again captured. Subsequently, everyone carried out a force intervention program and then again underwent a simulation of the 100m crawl on VASA. The evaluation and processing of the obtained data was performed with the program MyoResearch XP Master Edition from Noraxon company with simultaneous video recording. Basic descriptive statistics, Magnitude Based Difference, ANOVA and Cohen D were used for statistical data processing. Results Muscle activity of the examined muscles increased... Název disertační práce Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku Cíle práce Analyzovat a ohodnotit vliv silové intervence na svalovou aktivitu vybraných svalových skupin pomocí PEMG během plavecké lokomoce kraulovým způsobem u vrcholových plavců. Metody Patnáct vrcholových plavců specializujících se na plavecký způsob kraul ve věku 18 - 28 let se zúčastnilo tohoto experimentu. Po stanovení bolesti v oblasti ramenního kloubu pomocí VAS (vizuální analogová škála bolesti) a dotazníku SFPS (Swimmer's Functional Pain Scale), který informuje o plaveckém tréninku, zdravotním stavu a užívání analgetik, absolvovali probandi vyšetření PEMG. Hodnotilo se 8 svalů pletence ramenního. Poté probandi simulovali závod na 100m kraul na VASA, kde byla opět snímána data PEMG. Následně všichni probandi provedli silový intervenční program a poté opět absolvovali simulaci závodu na 100m kraul na VASA. Vyhodnocení a zpracování získaných dat bylo provedeno pomocí programu MyoResearch XP Master Edition od firmy Noraxon se současným videozáznamem. Ke statistickému zpracování dat byla použita základní deskriptivní statistika, Magnitude Based Difference, ANOVA a Cohenovo D. Výsledky Svalová aktivita vyšetřovaných svalů se po silové intervenci... Keywords: Ramenní kloub; bolest; plavání; silový trénink; EMG; intervence; The shoulder joint; pain; swimming; power training; EMG; intervention Available in a digital repository NRGL
Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením PEMG u vrcholových plavců a vlivu silového tréninku

Title of the thesis Comparison of muscle activity of selected muscles of shoulder girdle by PEMG examination among elite swimmers and influence of strength training Thesis aim Analyze and evaluate the ...

Kubová, Simona; Pavlů, Dagmar; Svozil, Zbyněk; Ružbarský, Pavel
Univerzita Karlova, 2020

Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek
Kramperová, Veronika; Heller, Jan; Holmerová, Iva; Labudová, Jana
2020 - Czech
Title: Effects of water-based aerobic programme on health-related physical fitness and health-related quality of life level in elderly females Objectives: The aim of this study was to asses the effect of shallow water aerobic programme on changes of health-related physical fitness and health- related quality of life level in elderly females. Methods: 33 women (mean age 67 ± 5,2 years) were eligible for participation for the study. Participants were divided into experimental and control group. The experimental group (n = 17) participated in a 6month shallow water aerobic programme once a week 60 minutes. The control group did not participate in the physical program. Body composition, low-back and hamstring flexibility, hand grip strength, upper body and lower body strength, aerobic capacity, dynamic postural stability and health-related quality of life were determined before and after completion. Results: This study has shown that the training programme caused a significant increase in aerobic capacity (p = 0,01; r = 0,62) and in general health perception (p = 0,04; r = 0,36). Keywords: physical fitness, water exercise programme, ageing, quality of life Název: Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek Cíle: Cílem této práce je posouzení vlivu aerobního pohybového programu v mělké vodě na změny úrovně složek zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života související se zdravím u seniorek. Metody: Do výzkumu bylo zařazeno 33 žen (67 ± 5,2 roků). Soubor žen byl rozdělen na experimentální a porovnávací skupinu. Experimentální skupina (n = 17) absolvovala půlroční aerobní pohybový program v mělké vodě při frekvenci 1× týdně 60 minut. Porovnávací skupina nebyla zařazena do pohybového programu. Byla posuzována úroveň tělesného složení, flexibilita v oblasti bederní páteře a svalů zadní skupiny stehna, statická síla horních končetin, svalová vytrvalost horních a dolních končetin, aerobní zdatnost, dynamická posturální stabilita a kvalita života související se zdravím před a po experimentálním období. Výsledky: Práce prokázala, že aerobní pohybový program v mělké vodě signifikantně zvyšuje úroveň aerobní zdatnosti (p = 0,01; r = 0,62) a všeobecného vnímání vlastního zdraví (p = 0,04; r = 0,36). Klíčová slova: tělesná zdatnost, aqua-aerobik, stáří, kvalita života Keywords: tělesná zdatnost; aqua-aerobik; stáří; kvalita života; physical fitness; water exercise programme; ageing; quality of life Available in a digital repository NRGL
Vliv aerobního pohybového programu ve vodě na úroveň zdravotně orientované tělesné zdatnosti a kvality života seniorek

Title: Effects of water-based aerobic programme on health-related physical fitness and health-related quality of life level in elderly females Objectives: The aim of this study was to asses the effect ...

Kramperová, Veronika; Heller, Jan; Holmerová, Iva; Labudová, Jana
Univerzita Karlova, 2020

Narušená Funkce Hipokampu u Modelu Obsedantně-Kompulsivní Poruchy Vyvolané Quinpirolem
Brožka, Hana; Stuchlík, Aleš; Jendelová, Pavla; Kelemen, Eduard
2020 - English
Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a serious psychiatric condition manifested by repeated thoughts followed by stereotypic compulsive behavior. Alterations to cortico-thalamo-striato- cortical circuits are most often implicated in the pathophysiology of OCD. However, many studies have also found a changed volume, shape and activity of the hippocampus in OCD patients. This work focused on the activity of hippocampal CA1 cells during stereotypical checking behavior and on cognitive flexibility in a quinpirole (QNP) sensitization model of OCD. The activity of CA1 hippocampal cells during stereotypical checking was assessed in an enriched open-field test in QNP sensitized rats. Arc+ (activity-regulated cytoskeletal associated protein, or Arg 3.1) mRNA expression profiles were determined in CA1 coronal hippocampal sections following stereotypical checking. After the establishment of stereotypical checking (10 sessions), rats were exposed to the arena and sacrificed after 5 minutes. QNP sensitized animals visited the same objects with the same frequency as during previous sessions, while control rats did not. Locomotor activity was comparable between QNP treated rats and controls. Following sacrifice, rat brains were flash frozen and sliced to 20 µm thick sections. Sections, mounted on slides, were hybridized... Obsedantně kompulzivní porucha (OCD) je závažné psychiatrické onemocnění, které se projevuje opakovanými nutkavými myšlenkami a následně stereotypním kompulzivním chováním. Do patofyziologie OCD jsou zapojeny změny kortiko-thalamo-striato-kortikálních obvodů. Mnoho studií však také zjistilo změněný objem, tvar a aktivitu hipokampu u pacientů s OCD. Tato práce byla zaměřena na aktivitu hipokampálních CA1 buněk během stereotypního kontrolního chování podobného kompulzivní kontrole a na kognitivní flexibilitu v potkaním modelu sensitizace dopaminovim D2 agonistem quinpirolem (QNP). U sensitizovaných potkanů a kontrol byla hodnocena aktivita hipokampálních buněk v oblasti CA1 během stereotypní kontroly v otevřeném poli s vloženými objekty. Stanovili jsme profily exprese ranneho genu Arc+ (aktivitou regulovaného cytoskeletálního proteinu neboli Arg 3.1) v koronálních hipokampálních řezech v oblasti CA1. Po ustavení stereotypního kontrolovani (10 sezení) byli potkani vystaveni aréně a přesně po 5 minutách humánně usmrceni. Sensitizovaná zvířata navštěvovala konkrétní objekty v jednotlivých sezeních s konsistentní preferencí, zatímco kontrolní tuto preferenci měnila od jednoho sezení k druhému. Lokomoční aktivita byla v testovacím sezení mezi oběma skupinami srovnatelná. Po usmrcení byly mozky potkanů bleskově... Keywords: Obsessive-compulsive disorder; quinpirole; cognitive flexibility; hippocampus; immediate-early genes; Obsedantně-kompulsivní porucha; quinpirol; kognitivní flexibilita; hippokampus; geny ranné odpovědi Available in a digital repository NRGL
Narušená Funkce Hipokampu u Modelu Obsedantně-Kompulsivní Poruchy Vyvolané Quinpirolem

Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a serious psychiatric condition manifested by repeated thoughts followed by stereotypic compulsive behavior. Alterations to cortico-thalamo-striato- cortical ...

Brožka, Hana; Stuchlík, Aleš; Jendelová, Pavla; Kelemen, Eduard
Univerzita Karlova, 2020

Systémy financování sportu ze zdrojů z veřejných financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě
Procházka, Jan; Čáslavová, Eva; Provazníková, Romana; Novotný, Jiří
2020 - Czech
Title: Systems of Sport Financing from State Finances in the Czech Republic and in Chosen Countries in Europe Author: Mgr. Jan Procházka Abstract: The goal of the research was to analyse different models of sport financing in the Czech Republic and comparable countries in Europe, and based on this analysis, to propose modifications allowing to stabilise and further develop the Czech model. It was a qualitative research. Regarding methods, it was based on literature research, and analysis of scientific literature, official documents and other sources, and the main research with the help of a structured survey. The latest one was complemented with interviews and personal communication. A pre-research, based on another survey, was an intermediate step for fine-tuning the final survey. Notwithstanding huge problems in obtaining data and even with communication with contacted parties, an important set of data was obtained, and that mainly in comparison with former research, which was appreciated during discussions at conferences and by other interested parties. The research was successful in getting structured information from ten European countries. Baaed on the analysis mentioned above and that of the Czech model, modifications allowing to improve sport financing in the Czech Republic were proposed.... Název: Systémy financování sportu ze zdrojů ze státních financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě Autor: Jan Procházka Abstrakt: Výzkum měl za cíl analyzovat různé modely financování sportu v České republice a ve srovnatelných zemích v Evropě a na základě této analýzy navrhnout změny, umožňující stabilizací a další rozvoj českého modelu. Jednalo se o kvalitativní výzkum. Metodologicky byl založen na rešerši a analýze vědecké literatury, oficiálních dokumentů a jiných zdrojů, a na následně provedeném hlavním výzkumu za pomoci strukturovaného dotazníku. Ten byl doplněn rozhovory a osobní komunikací. Mezistupněm byl předvýzkum, také ve formě dotazníku, který umožnil doladit hlavní dotazník. Přes velké problémy se získáváním dat a dokonce komunikací oslovených stran se podařilo získat vcelku velký objem údajů, a to hlavně ve srovnání s předchozími studiemi, což bylo oceněno při diskusích na konferencích i s jinými zainteresovanými stranami. Podařilo se získat strukturované informace z deseti zemí Evropy. Na základě analýzy z předchozího a z českého modelu byly navrženy změny umožňující zlepšit financování sportu v České republice. Klíčová slova: Ekonomika sportu, sportovní politika, financování sportu, veřejné finance, státní finance Keywords: Ekonomika sportu; sportovní politika; financování sportu; veřejné finance; státní finance; Sport Economics; sport policy; sports financing; public finances; state finances Available in a digital repository NRGL
Systémy financování sportu ze zdrojů z veřejných financí v České republice a ve vybraných zemích v Evropě

Title: Systems of Sport Financing from State Finances in the Czech Republic and in Chosen Countries in Europe Author: Mgr. Jan Procházka Abstract: The goal of the research was to analyse different ...

Procházka, Jan; Čáslavová, Eva; Provazníková, Romana; Novotný, Jiří
Univerzita Karlova, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases