Number of found documents: 1003
Published from to

Buzení synchronního motoru jako komplexní mechatronický systém
Pavelka, Jiří; Gric, Petr
2018 -
Moje disertační práce se zabývá analýzou budících soustav synchronních motorů a jejich možném komplexním využití. V mé disertační práci jsem se zaměřil na možnosti jejího mechatronického využití u pohonů turbokompresorů středních a větších výkonů. V úvodu jsem popsal vize a cíle disertační práce a popsal současný stav problematiky budících souprav synchronních pohonů turbokompresorů. A to v třech technických úrovních. Další oddíl se zabývá technickou analýzou jednotlivých komponentů soustrojí turbokompresorů, a to jak jeho elektrických, tak i mechanických částí. Ve zvláštní navazující kapitole se zabýván technickou analýzou vlastností pohonných motorů turbokompresorů a to cíleně na synchronní stroje, jejich elektrické a mechatronické vlastnosti. V následující kapitole č. 5 analyzuji vlastnosti nového budícího systému PEG xxx/μP7, vyvinutého na základě výše popsaného výzkumu. V závěru popisuji hlavní přínosy této disertační práce a reviduji splnění nastavených vizí a cílů. Za velký přínos této práce považuji aplikační odzkoušení uvedených analýz a výzkumů. Proto v poslední kapitole uvádím výběr nejzajímavějších provozních nasazení navržených budících souprav PEG xxx/ μP7.The dissertation thesis investigates the analysis of synchronous motor excitation systems and their possible complex utilisations. The focus is on the possibilities of mechatronic utilisation of the analysis of medium and large power turbocharger machines. The introduction describes the aims and objectives of the project and explains the current theoretical (and practical solutions) of synchronous drives for turbochargers at three technical levels. The following section, concentrates on the technical analysis of individual components which make up turbocharger sets, including both the electrical and mechanical components. The complementary chapter, examines the properties of propulsion engines for turbocompressors, specifically focussing on synchronous machines and their electrical and mechatronic characteristics. Chapter 5 describes the properties of the new PEG xxx / μP7 Excitation System that has been developed for practical applications utilising theoretical conclusions conducted during this research project. The conclusion evaluates the main benefits of this dissertation thesis and reviews the fulfilment of the aims and objectives set for the project The practical applications from the research and theoretical analysis have the most significant contribution to this thesis, which is why the last chapter includes selected practical uses of the PEG xxx / μP7 excitation sets. Available in digital repository of ČVUT.
Buzení synchronního motoru jako komplexní mechatronický systém

Moje disertační práce se zabývá analýzou budících soustav synchronních motorů a jejich možném komplexním využití. V mé disertační práci jsem se zaměřil na možnosti jejího mechatronického využití u ...

Pavelka, Jiří; Gric, Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2018

Study of mechanisms of the Spark Plasma Sintering technique
Bouda, Václav; Chráska, Tomáš; Cinert, Jakub
2018 - English
This Doctoral thesis is written for the purpose of a deeper understanding of the spark plasma sintering processes. The main objective of the work is to deeply evaluate how the change of sintering parameters (length of electric pulse, heating rate and sintering pressure) can affect the material properties of a sintered sample. The sintering process was investigated in detail, especially the reliability of temperature measurement. It was found that the measured temperature is different to the real temperature of the sintered sample, moreover this temperature difference depends on the parameters of sintering and the electrical conductivity of sintered powder. On the base of measured data, the sintering process was optimised and the reproducibility of sintering was investigated. While samples sintered by non-pulsed current showed relatively a good reproducibility, the reproducibility of samples sintered by pulse current was significantly worse. The influence of the sintering parameters were studied on a carefully selected materials with regard to the previous measurement. The mechanical properties of the sintered samples were studied through a measurement of porosity, hardness and flexural strength. The phase composition of samples was characterised by XRD analysis. It was found that the pulsed current has not improved any mechanical properties of the sintered samples and contrarily its usage might result in worsening of mechanical properties of the sintered samples. All measurements in this work provide new knowledge about the Spark Plasma Sintering process and thereby contribute to a better understanding of the spark plasma sintering processes. These results might be well used in a further research.Předložená doktorská práce se zabývá hlubším porozuměním problematiky Spark Plasma Sintering, hlavním cílem práce je vyhodnocení vlivu parametru slinování (jako je například délka elektrického pulzu, rychlost ohřevu nebo sekvence ohřevu a aplikovaného tlaku) na mechanické vlastnosti slinutých vzorků. Proces byl detailně studován, zejména pak přesnost měření procesních teplot. Bylo zjištěno, že se teplota slinovaného prášku a teplota měřená výrazně liší. Tento teplotní rozdíl závisí na parametrech slinování, zejména na rychlosti ohřevu a na elektrické vodivosti slinovaného prášku. Na základě naměřených dat byl slinovací proces zoptimalizován a byla vyhodnocena jeho reprodukovatelnost. Jak ukazují naměřené údaje, při slinování stejnosměrným proudem lze dosáhnout poměrně dobré opakovatelnosti výroby, ovšem při použití pulzního proudu se reprodukovatelnost procesu znatelně zhoršuje. Vliv parametrů slinování byl vyhodnocován na široké řadě prášků a při vyhodnocení byly využity poznatky z předchozích měření, zejména byl brán ohled na reprodukovatelnost procesu slinování. Mechanické vlastnosti, respektive jejich změny byly u jednotlivých vzorků vyhodnocovány pomocí měření pórovitosti, tvrdosti a pevnosti v ohybu. U vzorků bylo dále zkoumáno jejich fázové složení a byla pozorována jejich mikrostruktura. Bylo zjištěno, že slinování pulzním proudem nepřináší oproti slinování stejnosměrným proudem žádné prokazatelné vylepšení materiálových vlastností vzorků, naopak u některých typů materiálů bylo prokázáno jejich zhoršení. Všechna tato měření přináší nový pohled na problematiku Spark Plasma Sintering a do značné části prohlubují současný stav znalostí této metody. Tyto výsledky mohou být využity při dalším výzkumu. Available in digital repository of ČVUT.
Study of mechanisms of the Spark Plasma Sintering technique

This Doctoral thesis is written for the purpose of a deeper understanding of the spark plasma sintering processes. The main objective of the work is to deeply evaluate how the change of sintering ...

Bouda, Václav; Chráska, Tomáš; Cinert, Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2018

PHOTONIC SERVICES FOR NON-STANDARD APPLICATIONS OVER ALL-OPTICAL NETWORKS
Zvánovec, Stanislav; Radil, Jan; Škoda, Pavel
2017 - English
Available in digital repository of ČVUT.
PHOTONIC SERVICES FOR NON-STANDARD APPLICATIONS OVER ALL-OPTICAL NETWORKS

Zvánovec, Stanislav; Radil, Jan; Škoda, Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Scene text localization and recognition in images and videos
Matas, Jiří; Neumann, Lukáš
2017 - English
Scene Text Localization and Recognition methods nd all areas in an image or a video that would be considered as text by a human, mark boundaries of the areas and output a sequence of characters associated with its content. They are used to process images and videos taken by a digital camera or a mobile phone and to \read" the content of each text area into a digital format, typically a list of Unicode character sequences, that can be processed in further applications. Three di erent methods for Scene Text Localization and Recognition were proposed in the course of the research, each one advancing the state of the art and improving the accuracy. The rst method detects individual characters as Extremal Regions (ER), where the probability of each ER being a character is estimated using novel features with O(1) complexity and only ERs with locally maximal probability are selected across several image projections for the second stage, where the classi cation is improved using more computationally expensive features. The method was the rst published method to address the complete problem of scene text localization and recognition as a whole - all previous work in the literature focused solely on di erent subproblems. Secondly, a novel easy-to-implement stroke detector was proposed. The detector is signi cantly faster and produces signi cantly less false detections than the commonly used ER detector. The detector e ciently produces character strokes segmentations, which are exploited in a subsequent classi cation phase based on features e ectively calculated as part of the segmentation process. Additionally, an e cient text clustering algorithm based on text direction voting is proposed, which as well as the previous stages is scale- and rotation- invariant and supports wide variety of scripts and fonts. The third method exploits a deep-learning model, which is trained for both text detection and recognition in a single trainable pipeline. The method localizes and recognizes text in an image in a single feed-forward pass, it is trained purely on synthetic data so it does not require obtaining expensive human annotations for training and it achieves state-of-the-art accuracy in the end-to-end text recognition on two standard datasets, whilst being an order of magnitude faster than the previous methods - the whole pipeline runs at 10 frames per second. Available in digital repository of ČVUT.
Scene text localization and recognition in images and videos

Scene Text Localization and Recognition methods nd all areas in an image or a video that would be considered as text by a human, mark boundaries of the areas and output a sequence of characters ...

Matas, Jiří; Neumann, Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Teorie chaosu jako východisko pro analýzu ekonomických dynamických systémů
Fialová, Helena; Kříž, Radko
2017 -
Disertační práce je zaměřena na analýzu ekonomických dynamických systémů z hlediska teorie chaosu a vypracování metodiky detekce deterministického chaosu. Úvod je věnován fundamentálním otázkám filozofického charakteru související s teorií chaosu, především pak otázce determinizmu. Dále se věnuje samotné teorii chaosu a jeho vlivu na vědecký výzkum. Deterministický chaos je typ komplexního chování vyskytující se v deterministickém systému. Jedná se tedy o systém striktně deterministický bez jakékoliv náhody. Dlouhodobá předpověď je tedy z hlediska teorie chaosu nemožná. Následují úvahy o využití teorie chaosu v ekonomii, které jsou dokresleny Gabischovým a Kaldorovým modelem. Významná část práce se v teoretické i praktické rovině věnuje detekci chaosu v ekonomických časových řadách. Byly použity jak klasické deskriptory, tak i nejnovější metody mnohdy prvně aplikovány na ekonomické časové řady. Mezi klasické deskriptory řadíme míru vzájemné informace, největší Ljapunovovův exponent, fraktální dimenze, entropie, Hurstův exponent. Dále byla aplikována poměrně nová metoda 0-1 test pro detekci chaotického chování. Ověření metodiky je provedeno na dvou časových řadách (finanční a makroekonomické). Jako příklad finanční časové řady byla zvolena časová řada spotových cen elektrické energie PHELIX. Jako příklad časové řady makroekonomických ukazatelů bylo zvolené čtvrtletní tempo růstu HDP v USA. Byl proveden odhad základních chaotických deskriptorů těchto časových řad. U HDP je nutné brát v úvahu nedostatečné množství dat pro kvalifikovanou analýzu. Pokud je Ljapunovovův exponent kladný, korelační dimenze nabývá nízkých neceločíselných hodnot a Kolmogorova entropie je kladné konečné číslo, potom je daný systém pravděpodobně chaotický. Z vypočtených hodnot je možné učinit závěr, že u časové řady spotových cen elektrické energie je chaos přítomen. To bylo potvrzeno výsledkem 0-1 testu. Dále byl spočítán Hurstův exponent, který u chaotické časové řady identifikuje dlouhodobý paměťový cyklus. Keywords: teorie chaosu; analýza časových řad; rekonstrukce fázového prostoru; Hurstův koeficient; fraktální dimenze; rekurentní analýza; ekonomie Available in digital repository of ČVUT.
Teorie chaosu jako východisko pro analýzu ekonomických dynamických systémů

Disertační práce je zaměřena na analýzu ekonomických dynamických systémů z hlediska teorie chaosu a vypracování metodiky detekce deterministického chaosu. Úvod je věnován fundamentálním otázkám ...

Fialová, Helena; Kříž, Radko
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Automatic Scaling in Cloud Computing
Šedivý, Jan; Vondra, Tomáš
2017 - English
This dissertation thesis deals with automatic scaling in cloud computing, mainly focusing on the performance of interactive workloads, that is web servers and services, running in an elastic cloud environment. In the rst part of the thesis, the possibility of forecasting the daily curve of workload is evaluated using long-range seasonal techniques of statistical time series analysis. The accuracy is high enough to enable either green computing or lling the unused capacity with batch jobs, hence the need for long-range forecasts. The second part focuses on simulations of automatic scaling, which is necessary for the interactive workload to actually free up space when it is not being utilized at peak capacity. Cloud users are mostly scared of letting a machine control their servers, which is why realistic simulations are needed. We have explored two methods, event-driven simulation and queuetheoretic models. During work on the rst, we have extended the widely-used CloudSim simulation package to be able to dynamically scale the simulation setup at run time and have corrected its engine using knowledge from queueing theory. Our own simulator then relies solely on theoretical models, making it much more precise and much faster than the more general CloudSim. The tools from the two parts together constitute the theoretical foundation which, once implemented in practice, can help leverage cloud technology to actually increase the e ciency of data center hardware. In particular, the main contributions of the dissertation thesis are as follows: 1. New methodology for forecasting time series of web server load and its validation 2. Extension of the often-used simulator CloudSim for interactive load and increasing the accuracy of its output 3. Design and implementation of a fast and accurate simulator of automatic scaling using queueing theoryTato dizerta cn pr ace se zab yv a cloud computingem, konkr etn e se zam e ruje na v ykon interaktivn z at e ze, nap r klad webov ych server u a slu zeb, kter e b e z v elastick em cloudov em prost red . V prvn c asti pr ace je zhodnocena mo znost p redpov d an denn k rivky z at e ze pomoc metod statistick e anal yzy casov ych rad se sez onn m prvkem a dlouh ym dosahem. P resnost je dostate cn e vysok a, aby umo znila bu d set ren energi nebo vypl nov an nevyu zit e kapacity d avkov ymi ulohami, jejich z doba b ehu je hlavn m d uvodem pro pot rebu dlouhodob e p redpov edi. Druh a c ast se zam e ruje na simulace automatick eho sk alov an , kter e je nutn e, aby interaktivn z at e z skute cn e uvolnila prostor, pokud nen vyt e zov ana na plnou kapacitu. U zivatel e cloud u se p rev a zn e boj nechat stroj, aby ovl adal jejich servery, a pr av e proto jsou pot reba realistick e simulace. Prozkoumali jsme dv e metody, konkr etn e simulaci s prom enn ym casov ym krokem r zen ym ud alostmi a modely z teorie hromadn e obsluhy. B ehem pr ace na prvn z t echto metod jsme roz s rili siroce pou z van y simula cn bal k CloudSim o mo znost dynamicky sk alovat simulovan y syst em za b ehu a opravili jsme jeho j adro za pomoci znalost z teorie hromadn e obsluhy. N a s vlastn simul ator se pak spol eh a pouze na teoretick e modely, co z ho cin p resn ej s m a mnohem rychlej s m ne zli obecn ej s CloudSim. N astroje z obou c ast pr ace tvo r dohromady teoretick y z aklad, kter y, pokud bude implementov an v praxi, pom u ze vyu z t technologii cloudu tak, aby se skute cn e zv y sila efektivita vyu zit hardwaru datov ych center. Hlavn p r nosy t eto dizerta cn pr ace jsou n asleduj c : 1. Stanoven metodologie pro p redpov d an casov ych rad z at e ze webov ych server u a jej validace 2. Roz s ren casto citovan eho simul atoru CloudSim o mo znost simulace interaktivn z at e ze a zp resn en jeho v ysledk u 3. N avrh a implementace rychl eho a p resn eho simul atoru automatick eho sk alov an vyu z vaj c ho teorii hromadn e obsluhy Keywords: cloud computing; autoscaling; time series forecasting; green computing; simulation Available in digital repository of ČVUT.
Automatic Scaling in Cloud Computing

This dissertation thesis deals with automatic scaling in cloud computing, mainly focusing on the performance of interactive workloads, that is web servers and services, running in an elastic cloud ...

Šedivý, Jan; Vondra, Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Analýza využití vybrané metody v testování marketingové komunikace
Vávrová, Věra; Červenka, Petr
2017 -
Jednou z možností jak obstát v konkurenčním prostředí je efektivněji komunikovat s cílovým zákazníkem. Rychlý rozvoj technologií nabízí stále lepší možnosti, jak zkoumat chování, vnímání a emoční zapojení zákazníků. Novým trendem je využívání biometrických metod v marketingovém testování a jednou z uváděných metod je pupilometrie. Do problematiky pupilárních měření jsou zapojeny obory psychologie, fyziologie, fyzika světla, teorie barev a další. Práce se zabývá jak teoretickým rozborem pupilometrických měření, tak vyhodnocením realizovaných experimentů. Jsou analyzovány podmínky a úskalí, které mohou mít vliv na výsledky testování. Protože změnu velikosti pupily ovlivňuje mnoho faktorů, kde dominantní je sítnicové osvětlení, je velice složité identifikovat právě ten faktor, který by odpovídal emotivní složce. Provedené experimenty jsou statisticky vyhodnoceny a interpretovány ve smyslu zadání práce. Práce představuje ověření a vyhodnocení stávajících možností využití této metody. Keywords: pupilometrie; pupilární reflex; sítnicové osvětlení; zornice; emoce; postoj; marketingový výzkum; reklama; pretest; pupillometry; pupillary reflex; retinal illumination; marketing research; advertising; attitude Available in digital repository of ČVUT.
Analýza využití vybrané metody v testování marketingové komunikace

Jednou z možností jak obstát v konkurenčním prostředí je efektivněji komunikovat s cílovým zákazníkem. Rychlý rozvoj technologií nabízí stále lepší možnosti, jak zkoumat chování, vnímání a emoční ...

Vávrová, Věra; Červenka, Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Response Time Improvement of Multimodal Interactive Systems
Zeman, Tomáš; Hák, Roman
2017 - English
Multimodal interaction, permitting our highly skilled and coordinated communicative behavior to control computer systems, has been proven as a key to natural and very flexible human-computer interaction. However, multimodal input processing submits great research and development challenges in contrast to the traditional user interfaces. Besides processing of complex input signals from individual modality sensors (e.g. speech recognition, image processing, etc.), it also requires more detailed understanding of human communication paradigms and interaction schemes. The submitted thesis deals with an analysis of users’ integration patterns observed during multimodal interaction and explores possibilities of their utilization to increase accuracy and robustness of algorithms for multimodal input processing. The work contains three main parts. The first one is dedicated to an analysis of the most fundamental multimodal integration patterns, which is followed by a quantitative research and evaluation of import characteristics of the patterns in the form of own conducted user study. In the context of the new findings, a definition of a classification of one of the most important integration patterns, i.e. synchronization pattern dividing users to simultaneous (SIM) and sequential (SEQ) integrators, is modified and readjusted. The modified classification addresses issues with consistency and accuracy and offers a significantly superior solution to the original definition provided in the related literature. Based on the evaluations and results obtained in the quantitative empirical research, a method for multimodal integration patterns modeling with utilization of machine learning algorithms, namely Bayesian Networks, is designed and proposed in the following part of the thesis. The constructed probability model is capable of very precise and robust multimodal input prediction with accuracy of 99%. A procedure for applying the predictive capabilities of the constructed classification model to address the multimodal input segmentation is then introduced. The proposed procedure is subjected to tests and measurements in order to evaluate the segmentation accuracy and impact of the procedure employment on response time of the system. Experiments with a selection of training sets and a comparison of four approaches to encode continuous input variables in the model are conducted as a part of the measurements. The results show that the introduced segmentation method provides a significant improvement in response time (to 0.8 s for SEQ and under 0.5 s for SIM integrators) over the state-of-the-art approaches, while maintaining remarkably high accuracy (98–99%). This significant decrease in response time allows a system to respond more instantly on user’s multimodal input with nearly real-time feedback and brings very important improvement in terms of usability, which should positively influence users’ experience and satisfaction with the multimodal interaction interface.Multimodalní interakce umožnuje plne využít naše velmi zdatné a vysoce koordinované komunikacní schopnosti k ovládání pocítacových systému. Predstavuje tak cestu k prirozené a velmi flexibilní interakci cloveka s pocítacem. Zpracování multimodálního vstupu však oproti tradicním uživatelským rozhraním predstavuje mnohé nárocné výzkumné i vývojové úkoly. Krome zpracování složitých signálu od jednotlivých senzoru (napr. rozpoznání reci, obrazu apod.) vyžaduje také mnohem detailnejší znalost a porozumení lidským komunikacním paradigmatum a interakcním schématum. Predložená práce se zaobírá analýzou uživatelských integracních vzorcu pozorovaných pri multimodální interakci a zkoumá možnosti jejich využití ke zvýšení presnosti a robustnosti algoritmu pro zpracování multimodálních vstupu. Práce obsahuje tri stežejní cásti. První z nich je venována analýze nejpodstatnejších multimodálních integracních vzorcu, na kterou navazuje kvantitativní výzkum duležitých charakteristik techto vzorcu v podobe vlastní uživatelské studie. V rámci nove získaných poznatku je modifikována definice pro klasifikaci jednoho z nejduležitejších vzorcu, tj. synchronizacní vzor delící uživatele na simultánní (SIM) a sekvencní (SEQ) integrátory. Nová klasifikace reší zejména problémy v konzistenci a presnosti, a významne tak kvalitativne presahuje puvodní definici uvádenou v související literature. Na základe zjištení a výsledku dosažených v rámci kvantitativního výzkumu je v další cásti práce navržena metoda pro modelování multimodálních integracních vzorcu pomocí algoritmu strojového ucení, jmenovite Bayesovských sítí. Zkonstruovaný pravdepodobnostní model poskytuje velmi presnou a robustní predikci multimodálního vstupu dosahujícího 99% úspešnosti. Následne je popsán postup aplikování predikcních schopností modelu pri rešení segmentace spojitého multimodálního vstupu. Predstavená metoda je podrobena testum a merením s ohledem na presnost a dopad jejího použití na zlepšení doby odezvy systému. V rámci merení jsou provedeny experimenty s volbou trénovací množiny a porovnání ctyr prístupu ke kódování spojitých vstupních promenných v modelu. Výsledky ukazují, že navržená metoda poskytuje významné zlepšení v dobe odezvy systému (0,8 s pro SEQ a pod 0,5 s pro SIM integrátory) v porovnání s nejmodernejšími publikovanými postupy pri zachování pozoruhodne vysoké presnosti (98–99 %). Toto výrazné snížení umožnuje systému zareagovat na multimodální uživatelský vstup s odevzvou témer v reálnem case. Prináší tak duležité zlepšení ve smyslu použitelnosti, které by melo pozitivne ovlivnit celkovou uživatelskou zkušenost a spokojenost s multimodálním interakcním rozhraním. Available in digital repository of ČVUT.
Response Time Improvement of Multimodal Interactive Systems

Multimodal interaction, permitting our highly skilled and coordinated communicative behavior to control computer systems, has been proven as a key to natural and very flexible human-computer ...

Zeman, Tomáš; Hák, Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Vliv úsporných opatření v budovách na cenu tepla dodávaného z CZT
Knápek, Jaroslav; Macholda, František
2017 -
Tato práce se zabývá metodikou pro systémový pohled na vliv úspor tepla na celkový systém CZT a připojených odběratelů. Cílem bylo nalezení vhodného nástroje pro posouzení možných dopadů vyššího rozšíření různých opatření směřujících k úsporám tepla v budovách na cenu tepla ze systému CZT a na platby odběratelů za teplo. Úspory tepla vedou ke snížení množství prodávaného tepla, zatímco tepelné ztráty soustavy CZT zůstávají konstantní. Promítnutím tepelné ztráty distribuční sítě do menšího množství prodaného tepla dochází k zvýšení ceny jednotky prodávaného tepla. Při vyšší penetraci radikálních úsporných opatření v množině budov napojených na systém CZT může tento efekt způsobit i velmi značné zvýšení ceny tepla a tím i nárůst nákladů na nákup tepla oproti původnímu očekávání. Úsporná opatření směřují primárně k úspoře nákladů na nákup tepla. Předpokladem investora do úsporných opatření je stálá cena tepla. Pokud ale provede úsporná opatření více subjektů v rámci stejného systému, dojde ke zvýšení ceny tepla a původně očekávaná finanční úspora se může značně snížit. Pro vyčíslení těchto efektů byl sestaven matematický model umožňující zjistit dopady úsporných opatření měnících odběr tepla z SCZT. Výsledky získané aplikací modelu ukazují, že lze mezi úspornými opatřeními nalézt podle jejich dopadů dvě hlavní skupiny. První jsou tzv. kritická opatření, která v dané budově vedou k razantnímu snížení potřeby tepla dodaného z SCZT. Tato opatření vedou k nárůstu ceny tepla v soustavě CZT a tím i k negativnímu dopadu na budovy, které opatření nerealizovaly. Nemají však významný dopad na ekonomiku úsporného projektu z hlediska investora. Druhou skupinou opatření jsou ta, která vedou k relativně nižší úspoře tepla v budově. Jejich dopad na celkový systém je i při vyšší penetraci opatření v množině budov relativně nízký, ale mohou za těchto podmínek vést k rozdílu mezi plánovanou a skutečnou úsporou nákladů na nákup tepla, což může mít vliv na schopnost investora splácet případný úvěr. Available in digital repository of ČVUT.
Vliv úsporných opatření v budovách na cenu tepla dodávaného z CZT

Tato práce se zabývá metodikou pro systémový pohled na vliv úspor tepla na celkový systém CZT a připojených odběratelů. Cílem bylo nalezení vhodného nástroje pro posouzení možných dopadů vyššího ...

Knápek, Jaroslav; Macholda, František
České vysoké učení technické v Praze, 2017

Multi-Agent Planning by Plan Set Intersection
Pěchouček, Michal; Komenda, Antonín; Tožička, Jan
2017 - English
Coordination of a team of cooperative agents and their activities towards fulfillment of goals is described by multi-agent planning. For deterministic environments, where agents are not willing to share all their knowledge, the MA-STRIPS model provides minimal extension from classical planning. MA-STRIPS exactly prescribes what information can be freely communicated between the agents and what information has to be kept private such that the shared or individual goals can be still achieved. This thesis proposes a novel multi-agent planning approach which distributively intersects local plans of the agents towards a global solution of the multi-agent planning problem. This core principle builds on local compilation to a classical planning problem and compact representation of the local plans in the form of Finite State Machines. The efficiency of the resulting planner is further boosted up by distributed delete-relaxation heuristic, an approximative local plan analysis, and reduction of agents’ internal problems. The planning approach is analysed theoretically, in particular we prove its completeness and soundness. Experimental evaluation shows its applicability in a full privacy setting where only public information can be communicated and in less restricted privacy settings. At a recent international competition of distributed multiagent planners, the proposed planner showed top performance when compared with other existing state-of-the-art multi-agent planners. Available in digital repository of ČVUT.
Multi-Agent Planning by Plan Set Intersection

Coordination of a team of cooperative agents and their activities towards fulfillment of goals is described by multi-agent planning. For deterministic environments, where agents are not willing to ...

Pěchouček, Michal; Komenda, Antonín; Tožička, Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases