Number of found documents: 541108
Published from to

Odposlech RFID komunikace
Buček Jiří; Jan Havránek; Dostál Jiří
2019 -
Tato práce se zabývá shrnutím fungování komunikace typu A dle standardu ISO/IEC 14443. Dále se zabývá rešerší existujících zařízení pro odposlouchávání a analýzu RFID komunikace, analýzou fungování hardwarového přípravku Proxmark3 a rozšiřuje jeho funkcionalitu v oblasti odposlouchávání RFID komunikace dle standardu ISO/IEC 14443A. Rozšíření přípravku umožňuje odposlech RFID komunikace v reálném čase. Součástí implementace je mobilní aplikace pro operační systém Android umožňující zobrazit odposlechnutá data a jejich základní analýzu.This thesis summarizes the principles of ISO/IEC 14443 type A communication. Next, it researches existing devices for eavesdropping and analysis of RFID communication, analyzes the capabilities of the Proxmark3 hardware device and extends its functionality in the area of eavesdropping RFID communication according to the ISO/IEC 14443A standard. The extension allows for real time eavesdropping of the communication along with a mobile application for the Android operating system that enables the user to view the eavesdropped data and its basic analysis. Keywords: mobilní aplikace; Proxmark3; Android; RFID; odposlech; ISO/IEC 14443; mobile application; Proxmark3; Android; RFID; eavesdropping; sniffing; ISO/IEC 14443 Available at various departments of the ČVUT.
Odposlech RFID komunikace

Tato práce se zabývá shrnutím fungování komunikace typu A dle standardu ISO/IEC 14443. Dále se zabývá rešerší existujících zařízení pro odposlouchávání a analýzu RFID komunikace, analýzou fungování ...

Buček Jiří; Jan Havránek; Dostál Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Automatizované testování v moderním DevOps prostředí
Čížek Martin; Vojtěch Kraus; Valenta Michal
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá obecným návrhem přístupu k automatizovanému testování agilně vyvíjených informačních systémů. Čtenář je nejprve stručně seznámen s problematikou testování software. Následuje podrobnější představení automatizovaného testování spolu s výhodami, které automatizace přináší, běžnými praktikami a také výzvami, se kterými se vývojáři testů setkávají. Práce dále stručně seznamuje čtenáře s konceptem DevOps a jeho přínosy do světa agilního vývoje software. Práce dále obsahuje rozbor vrstvy aplikace vhodné pro zavedení automatizovaného testování. Rozbor je založen na myšlence, že automatizované testování skrze grafické uživatelské rozhraní aplikace s sebou přináší mnoho komplikací, kvůli kterým je implementace a údržba testů obtížná a zbytečně nákladná. Hlavním zaměřením této práce je návrh procesů spojených s vývojem automatizovaných testů aplikace. Na základě odborných poznatků z teoretické části práce byly navrženy procesy, které cílí především na efektivní správu testovacích dat, jenž je pro udržitelný vývoj automatizovaných testů klíčová. Dle navržených procesů byla patřičně upravena demonstrační aplikace, která dále v práci slouží k demonstraci navržených procesů na několika situacích běžných pro vývoj software.This bachelor thesis deals with general approach to automated testing of agile information systems. The reader is first briefly familiarized with software testing. Following is a more detailed introduction of automated testing along with the benefits that automation brings, common practices, and the challenges that test developers face. The thesis also briefly introduces the DevOps concept and the benefits it brings to the world of agile software development. The work also includes an analysis of the application layer suitable for automated testing. The analysis is based on the idea that automated testing through the application's graphical user interface causes a lot of complications that make tests' implementation and maintenance difficult and unnecessarily costly. The main focus of this work is the design of processes associated with the development of automated application tests. Based on the expert knowledge from the theoretical part of the thesis, processes have been designed in a way that they primarily aim at effective test data management, which is crucial for the sustainable development of automated tests. According to the designed processes, a demonstration application has been modified accordingly, and it further serves to demonstrate the designed processes in several situations common to software development. Keywords: automatizace; automatizované testování; testování software; DevOps; správa testovacích dat; end-to-end testování; automation; automated testing; software testing; DevOps; test data management; end-to-end testing Available at various departments of the ČVUT.
Automatizované testování v moderním DevOps prostředí

Tato bakalářská práce se zabývá obecným návrhem přístupu k automatizovanému testování agilně vyvíjených informačních systémů. Čtenář je nejprve stručně seznámen s problematikou testování software. ...

Čížek Martin; Vojtěch Kraus; Valenta Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza diskusních komentářů na českých zpravodajských serverech
Vašata Daniel; Martin Vastl; Klouda Karel
2019 -
Tato práce je zaměřena na možnosti využití metod pro zpracování přirozeného jazyka k analýze komentářů zpravodajského portálu. Hlavním cílem je srovnání modelů BERT, Doc2vec a Doc2vec s předtrénovanými reprezentacemi slov z BERT ke zkoumání relevance komentářů k obsahu článků z portálu. Dalším cílem je aplikace vektorových reprezentací textu k detekci anomálních příspěvků a anomálního chování uživatelů pomocí metody Local outlier factor. Provedenými experimenty bylo zjištěno, že nejvyšší úspěšnosti ke zkoumání relevance je dosaženo pomocí modelu BERT, a že předtrénované slovní reprezentace nemají pozitivní vliv na zachycení sémantické informace textu oproti metodě Doc2vec. Metoda Local outlier factor, která je použita pro detekci anomálií, je schopna detekovat anomální komentáře i uživatele při využití vektorů z modelu BERT. Na druhou stranu, Doc2vec je v případě detekce anomálií nevhodný a často vrací nesprávné výsledky.This thesis is focused on the possibilities of using natural language processing methods to analyze comments on the news portal. The main goal is to compare the ability of BERT, Doc2vec, and Doc2vec with pretrained word vectors from BERT to examine the relevance between the comments and the content of an article from a news portal. Another goal is to use the text vector representations to detect anomalies via the Local outlier factor method. It was found by experiments, that the best model for text representation is BERT and that the pretrained word vectors have no positive impact on results in comparison of Doc2vec without pretrained vectors. Moreover, the Local outlier factor can detect anomaly comments and users when using vectors from BERT in contrast to Doc2vec text representations which are not good enough for anomaly detection and therefore often returns incorrect results. Keywords: analýza komentářů zpravodajského portálu; detekce anomálních uživatelů a komentářů; relevance komentářů k článkům; Doc2vec; BERT; analysis of news portal discussion; detection of anomaly users and comments; comment to article relevancy; Doc2vec; BERT Available at various departments of the ČVUT.
Analýza diskusních komentářů na českých zpravodajských serverech

Tato práce je zaměřena na možnosti využití metod pro zpracování přirozeného jazyka k analýze komentářů zpravodajského portálu. Hlavním cílem je srovnání modelů BERT, Doc2vec a Doc2vec s ...

Vašata Daniel; Martin Vastl; Klouda Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza jazyka Haskell pro vývoj podnikových softwarových aplikací
Pergl Robert; Tomáš Patro; Slifka Jan
2019 -
Bakalárska práca oboznamuje čitateľa so základnými princípmi funkcionálneho programovania a so špecifikami typového systému jazyka Haskell. Práca sa ďalej venuje základným konceptom softvérových návrhových vzorov, s prihliadnutím na rozdiely medzi objektovo-orientovaným a funkcionálnym prístupom k riešeniu programovacích problémov. V práci sú tieto rozdiely demonštrované na konkrétnych príkladoch návrhových vzorov a je porovnaný prístup jazyka C++ a jazyka Haskell k ich riešeniu. Práca taktiež zahŕňa analýzu požiadaviek kladených na vývoj softvérových aplikácií v podnikovom prostredí. Tieto požiadavky sú vytvorené vo vzťahu k aktuálnym možnostiam jazyka Haskell. Tieto možnosti sú reflektované analýzou reálnych technológií jazyka Haskell, ktoré spĺňajú dané požiadavky podnikových aplikácií. Konkrétny výber technológií je opretý o metodiku, ktorá analyzuje zdravie projektov otvoreného softvéru.The bachelor thesis acquaints the reader with the basic principles of functional programming and the specifics of the Haskell language type system. The thesis also addresses the basic concepts of software design patterns, taking into account the differences between object-oriented and functional programming problem-solving approaches. In the thesis, these differences are demonstrated on specific examples of design patterns - the approach to their solution is compared between Haskell and C++ languages. The thesis also includes an analysis of the requirements on the development of enterprise applications. These requirements are created concerning the current capabilities of the Haskell language. These capabilities are reflected in the analysis of the real technologies of Haskell language which meet particular requirements of enterprise applications. The particular selection of technologies is based on methodology which analysis the health/sustainability of Open-source projects. Keywords: informačné systémy; softvérové návrhové vzory; technologické požiadavky na vývoj softvéru; podnikové prostredie; funkcionálne programovanie; otvorený softvér; softvérový dizajn; Haskell; information systems; software design patterns; technological requirements for software development; enterprise environment; functional programming; Open-source software; software design; Haskell Available at various departments of the ČVUT.
Analýza jazyka Haskell pro vývoj podnikových softwarových aplikací

Bakalárska práca oboznamuje čitateľa so základnými princípmi funkcionálneho programovania a so špecifikami typového systému jazyka Haskell. Práca sa ďalej venuje základným konceptom softvérových ...

Pergl Robert; Tomáš Patro; Slifka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza satelitních snímků pro predikci výnosu plodin
Maldonado Lopez Juan Pablo; Ondrej Pudiš; Vašata Daniel
2019 -
V tejto praci sa zameriavame na navrhnutie a implementaciu postupnosti krokov, ktora umozni predikciu urody plodin. V texte popisujeme a analyzujeme data pochadzajuce zo vzdialeneho prieskumu Zeme, ktore rozsirime o indexy vystihujuce vegetacne vlastnosti danej oblasti. Z tychto dat vyberieme podmnozinu urodnych poli. Tuto podmnozinu spojime s realnymi datami o urode a pouzijeme na natrenovanie a otestovanie regresnych modelov. V celom procese ma dolezitu ulohu platforma Google Earth Engine, ktora okrem pristupu k datam umoznuje aj nad nimi vykonavat rozne vypocty. V praci volime zakladne algoritmy strojoveho ucenia, ako algoritmus k-means, ci linearna regresia, so zamerom zistit, ci tieto zakladne metody su schopne dobrej predikcie. Vysledkom nasej prace je nastroj, ktory umoznuje predikciu urody. Model testujeme na predikcii urody zemiakov a obilnin. Vysledky testovania ukazuju, ze s predikciou obilnin si lepsie poradila kombinacia algoritmov Learning Vector Quantization a Support Vector Machine s absolutnou strednou chybou na urovni 0.2836 t ha[?]1. Pre urodu zemiakov nizsiu chybu, 5.3114 t ha[?]1, dosiahol algoritmus Learning Vector Quantization s linearnou regresiou.In this work, we focus on suggesting and implementing a prediction pipeline which allows us to estimate a crop yield. We explore and analyse the Landsat remote sensing collection, extend it with indices that correlate with the vegetation level in order to extract cropland features. We associate these features with the actual crop yield values which are later used for training and testing a regression model. Google's Earth Engine platform plays an essential role in accessing the data and performing complex computations. As the extraction and prediction models, we choose basic machine learning approaches like k-means and Linear Regression with the intention of finding out if such models are capable of a good estimation. The result of our work is a tool which predicts crop yields. We test the models on cereals and potatoes datasets. The tests results show that Learning Vector Quantization - Support Vector Machine combination achieves the best results in the cereals dataset with Mean Absolute Error of 0.2836 t ha[?]1 and Learning Vector Quantization with Linear Regression in the potatoes dataset with Mean Absolute Error of 5.3114 t ha[?]1. Keywords: vzdialený prieskum Zeme; strojové učenie; Google Earth Engine; Landsat; predikcia úrody plodín; vyťažovanie charakteristík polí; Slovensko; remote sensing; machine learning; Google Earth Engine; Landsat; crop yield prediction; cropland feature extraction; Slovakia Available at various departments of the ČVUT.
Analýza satelitních snímků pro predikci výnosu plodin

V tejto praci sa zameriavame na navrhnutie a implementaciu postupnosti krokov, ktora umozni predikciu urody plodin. V texte popisujeme a analyzujeme data pochadzajuce zo vzdialeneho prieskumu Zeme, ...

Maldonado Lopez Juan Pablo; Ondrej Pudiš; Vašata Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tvorba nových učebních textů pro výuku odborného výcviku
Vaněček David; Michal Brunclík; Mrázková Kateřina
2019 -
Předložená práce se zabývá tvorbou učebního textu. Konkrétně se jedná o pracovní listy, které se zaměřují na problematiku technologie svařování CO_2. Cílem tohoto učebního textu je poskytnout žákům učebního oboru 23-51-H/01 Strojní mechanik (zámečník) informace o dané problematice a pomoci jim k osvojené potřebných znalostí. Pracovní text obsahuje šest lekcí, které se skládají z teoretické a praktické části. Teoretická část obsahuje základní informace o jednotlivých tématech. V praktické části se nachází cvičení, která pomohou žáků ověřit si, zda si čivo osvojili. Pracovní listy však slouží také učitelům odborného výcviku, kteří s nimi mohou pracovat ve výuce. Součástí přípravy učebního textu bylo také jeho ověření přímo ve výuce, které mělo zajistit potřebnou kvalitu pracovních listů.The bachelor thesis deals with the creation of teaching text. Specifically, preparation of worksheets that focused on CO_2 welding technology. The aim of the worksheets is to provide students of the branch of study 23-51-H/01 Machine mechanic (locksmith) basic information about the issue and help them to learn necessary knowledge. The learning texts contain six lessons which consist of a theoretical and a practical part. The theoretical part contains basic information about the individual topics. The practical part includes exercises that will help students to check whether they have learned the lessons. The worksheets also serve the vocational training teachers who can work with them during teaching. Part of the preparation of worksheets was also its verification in classroom, which should ensure the necessary quality. Keywords: didaktické pomůcky; učební texty; pracovní listy; vzdělávací obor zámečník; technologii svařování CO_2; Teaching aids; teaching texts; worksheets; branch of study locksmith; CO_2 welding technology Available at various departments of the ČVUT.
Tvorba nových učebních textů pro výuku odborného výcviku

Předložená práce se zabývá tvorbou učebního textu. Konkrétně se jedná o pracovní listy, které se zaměřují na problematiku technologie svařování CO_2. Cílem tohoto učebního textu je poskytnout žákům ...

Vaněček David; Michal Brunclík; Mrázková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Problémy začínajících učitelů odborného výcviku
Mynaříková Lenka; Martin Fryč; Jirkovská Blanka
2019 -
Předmětem bakalářské práce jsou nejčetnější problémy začínajících učitelů odborného výcviku na začátku jejich profese učitele. Práce je dělena do dvou částí. Teoretická část objasňuje a přibližuje, vzhledem ke studiu odborné literatury, nejčastější problémy začínajících učitelů odborného výcviku a hodnotí tyto problémy podle kritérií rámce profesních kvalit učitele. Praktická část obsahuje ohlédnutí za vlastními zkušenostmi, dotazníkové šetření pro učitele odborného výcviku a vyhodnocení tohoto šetření o dané problematice. Vzhledem k výsledkům tohoto šetření v kombinaci s vlastními zkušenostmi rozebírá nejčastější problémy začínajících učitelů, přibližuje jejich možná řešení a srovnává problémy začínajících a zkušených učitelů.The subject of the bachelor’s thesis is “problems of beginners in teaching vocational training at the beginning of their career”. The thesis is divided into two parts, the theoretical part shows and explains the most common issues of beginners in teaching vocational training in reference to professional literature and evaluates the issues according to criteria of teacher professional quality frame. The practical part contains overlook of self experience, a survey (in the form of a questionnaire) of teachers of vocational training and evaluation of the survey. In correspondence to the results of the survey and in combination of self experience, it analyzes the most common issues of beginners in teaching of vocational training, approaching their possible solutions and compares the problems of experienced teachers to beginners. Keywords: Začínající učitel; odborný výcvik; učení a prostředí; plánování výuky; procesy učení; zpětná vazba výuky; učitel a jeho profesní rozvoj; Teacher beginner; vocational training; learning and environment; lesson planning; learning processes; feedback of lessons; teacher and their professional development Available at various departments of the ČVUT.
Problémy začínajících učitelů odborného výcviku

Předmětem bakalářské práce jsou nejčetnější problémy začínajících učitelů odborného výcviku na začátku jejich profese učitele. Práce je dělena do dvou částí. Teoretická část objasňuje a přibližuje, ...

Mynaříková Lenka; Martin Fryč; Jirkovská Blanka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zhodnocení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy
Neubergová Kristýna; Karolína Nováková; Pejšová Magda
2019 -
Předmětem diplomové práce je posouzení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy, tedy varianty ZUR a Regionální varianty. Obsahem práce je zhodnocení silničního okruhu z hlediska vlivu na životní prostředí, zástavbu a také soulad variant s územními plány. V rámci práce byly varianty posuzovány pomocí rizikové analýzy.The subject of this diploma thesis is the evaluation of variants of the northwest part of the ring road around Prague, so variant ZUR a variant Regionální. The content of the thesis is the evaluation of environment, development and also compliance of the variant with the land plans. Within the thesis were variants assessed using risk analysis. Keywords: Silniční okruh kolem Prahy; životní prostředí; silniční doprava; riziková analýza; NATURA 2000; The Ring Road; Environment; road transport; Risks analysis; NATURA 2000 Available at various departments of the ČVUT.
Zhodnocení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy

Předmětem diplomové práce je posouzení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy, tedy varianty ZUR a Regionální varianty. Obsahem práce je zhodnocení silničního okruhu z hlediska ...

Neubergová Kristýna; Karolína Nováková; Pejšová Magda
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí
Čarský Jiří; David Vitouš; Čurda Jiří
2019 -
Předmětem diplomové práce "Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí" je analýza stávajícího stavu dopravní situace ve vymezených oblastech města a na základě této analýzy a vyhodnocení dopravních průzkumů navrhnout řešení současných problémů, které zbaví města nežádoucí dopravy v klidu a zvýší kvalitu a atraktivitu hromadné dopravy.The subject of the diploma thesis „Transport Organization at the Railway Station Úvaly and Near Surroundings“ is analysis of the current state of traffic situation in specified areas of the town and on the basis of this analysis and evaluation of traffic researches to suggest a solution of current problems, which will get rid of the unwanted parking cars in a street and increase a quality and attractivness of public transport. Keywords: doprava; optimalizace; analýza; transport; organization; analysis Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí

Předmětem diplomové práce "Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí" je analýza stávajícího stavu dopravní situace ve vymezených oblastech města a na základě ...

Čarský Jiří; David Vitouš; Čurda Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hodnocení telekomunikačních parametrů V2X přenosových technologií
Lokaj Zdeněk; Martin Dostál; Vaniš Miroslav
2019 -
Kooperativní systémy vozidel jsou nástrojem ke zvýšení efektivity pozemní silniční dopravy a ke snížení jejího ekologického dopadu. Technologie a postupy potřebné k masovému nasazení ko-operativních systémů jsou v nynější době ve fázi vývoje a testování. Cíl této diplomové práce je dvojí: vytvořit analýzu typů a pilotních implementací kooperativních systémů v ČR a v Evropě, včetně popisu použitých technologií a v druhé řadě vytvoření softwarového nástroje pro analýzu datových záznamů o komunikaci z ITS-G5 jednotek nasazených v rámci projektu C-ROADS CZ na brněnském městském okruhu, jehož výstupem jsou reporty shrnující informace o relevant-ních telekomunikačních parametrech.Cooperative vehicular system is a tool with the goal of ensuring higher traffic effectiveness and smaller amount of pollutants being emitted into the atmosphere. The processes and technologies needed for mass deployment of cooperative vehicular systems are now the subject of research and intensive testing. The goal of this thesis is twofold: to assess the state of cooperative vehicular systems in Europe and Czech Republic and to develop a software tool to evaluate telecommunication parameters based on the input in the form of logs gathered from the ITS G5 units installed in the implementation of the C-ROADS CZ project. Keywords: ITS; C-ITS; ITS-G5; datová analýza; ITS; C-ITS; ITS-G5; data analysis Available at various departments of the ČVUT.
Hodnocení telekomunikačních parametrů V2X přenosových technologií

Kooperativní systémy vozidel jsou nástrojem ke zvýšení efektivity pozemní silniční dopravy a ke snížení jejího ekologického dopadu. Technologie a postupy potřebné k masovému nasazení ko-operativních ...

Lokaj Zdeněk; Martin Dostál; Vaniš Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases