Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 501417
Published from to

Ovlivnění pKa rozpoznávací části azaftalocyaninových sensorů
Čermáková, Veronika; Zimčík, Petr; Zitko, Jan
2019 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Veronika Čermáková Supervisor: Assoc. Prof. Petr Zimčík, Ph.D. Title of Diploma Thesis: Modulation of pKa of the recognition moiety of azaphtalocyanine sensors Azaphthalocyanines (AzaPc) are macrocyclic compounds containing a large system of conjugated double bonds that enables them to absorb light in the red part of the spectrum that is promising in biological applications. They are characterized by intense red fluorescence as one of the relaxation pathways of the excited state after absorbing a photon. The fluorescence of AzaPc substituted with a phenol moieties on the periphery can be switched ON/OFF depending on the pH of the environment and the pKa of the phenolic group. In basic medium, the molecule occurs as phenolate and undergoes intramolecular charge transfer between the phenolate group (a donor) and the electron- deficient macrocyclic core (an acceptor). As a consequence of this process, the fluorescence is quenched. Switching between ON/OFF states in phenol-substituted AzaPc is dependent on the proton concentration and thus can be utilized in pH sensing. The aim of this work was to synthesize derivatives of phenol-substituted AzaPcs whose pKa is... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Autor: Veronika Čermáková Školitel: doc. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. Název diplomové práce: Ovlivnění pKa rozpoznávací části azaftalocyaninových senzorů Azaftalocyaniny (AzaPc) jsou makrocyklické sloučeniny obsahující rozsáhlý systém konjugovaných dvojných vazeb, který jim uděluje schopnost absorbovat světlo v červené oblasti spektra. Jsou charakterizovány intenzivní červenou fluorescencí jako jednou z možných cest deaktivace excitovaných stavů po absorpci fotonu. Fluorescence AzaPc substituovaných fenolickou skupinou na periferii může být vypnuta/zapnuta v závislosti na pH okolního prostředí a pKa fenolické skupiny. V zásaditém prostředí se molekula nachází ve formě fenolátu a podstupuje tzv. intramolekulární přenos náboje mezi fenolátem, který slouží jako donor, a elektrondeficitním makrocyklickým jádrem, které slouží jako akceptor. Výsledkem je zhášení fluorescence. Přepínání mezi ON/OFF stavy u fenol-substituovaných AzaPc je závislé na koncentraci protonů, a proto mohou být tyto látky využity k monitorování pH. Cílem této práce byla syntéza derivátů fenol-substituovaných AzaPc, jejichž pKa fenolické skupiny je modulováno vhodnou substitucí v ortho pozici. Syntéza začala přípravou... Available in a digital repository NRGL
Ovlivnění pKa rozpoznávací části azaftalocyaninových sensorů

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Veronika Čermáková Supervisor: Assoc. Prof. Petr Zimčík, Ph.D. ...

Čermáková, Veronika; Zimčík, Petr; Zitko, Jan
Univerzita Karlova, 2019

Detekce sémantických vazeb v textech a jejich integrace s externími datovými zdroji
Kríž, Vincent; Vidová Hladká, Barbora
2019 - English
We present a strategy to automate the extraction of semantic relations from texts. Both machine learning and rule-based techniques are investigated and the impact of different linguistic knowledge is analyzed for the various approaches. To implement the extraction system RExtractor, several natural language processing tools have been improved: from sentence splitting and tokenization modules to dependency syntax parsers. Furthermore, we created the Czech Legal Text Treebank with several layers of linguistic annotation, which is used to train and test each stage of the proposed system. As a result of the performed work, new Semantic Web resources and tools are available for automatic processing of texts. Tato dizertační práce se zabývá automatickou extrakcí sémantických vztahů z textů. Jsou zkoumány jak metody strojového učení tak i pravidlový přístup. Pro každý přístup se experimentálně ověřuje vliv různých nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka na úspěšnost systému. V práci implementujeme systém RExtractor, a vylepšujeme několik nástrojů pro zpracování přirozeného jazyka: od větné segmentace a tokenizace až ke automatickým syntaktickým parserům. Kromě toho, představujeme Český korpus právních textů s několika vrstvami anotací. Korpus byl použit na trénování a testování všech komponent systému RExtractor. Výsledky a nástroje v předkládané práci byli publikovány jako nové zdroje v projektu Sémantického webu. Keywords: extrakce informací; Linked Data; právní texty; závislostní korpus; závislostní parsing; Information Extraction; Linked Data; Legal Texts; Dependency Treebank; Dependency Parsing Available in a digital repository NRGL
Detekce sémantických vazeb v textech a jejich integrace s externími datovými zdroji

We present a strategy to automate the extraction of semantic relations from texts. Both machine learning and rule-based techniques are investigated and the impact of different linguistic knowledge is ...

Kríž, Vincent; Vidová Hladká, Barbora
Univerzita Karlova, 2019

Odškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Pivničková, Kateřina; Drápal, Ljubomír; Morávek, Jakub
2019 - Czech
Compensation for the bereaved in the case of work accidents and occupational diseases Abstract The topic of my diploma thesis is compensation for the bereaved in the case of work accidents and occupational diseases. It is a topic with a relatively settled legislation and a subject which is present - nevertheless, ground-breaking changes in this issue cannot be really anticipated any more. Introductory part of my thesis deals primarily with a theoretical definition of a term liability and liability in labor law. It deals with the conditions of inception of liability, the reasons that allow release from liability and finally, with the obligation of an employer to compensate damages or non-material damage in the cases of work accidents and occupational diseases. I also devote myself to define terms work accident and occupational disease, and for better understanding and explanation of disputable questions, I refer to judicature of the Supreme Court and the Constitutional Court. The mainstay of my thesis is dedicated to the particular types of compensation provided either directly to the aggrieved employees as the consequence of work accident or occupational disease, or to the bereaved in the case of death due to the work accident or occupational disease. I also compare the labor law regulation to the... Odškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání Abstrakt Tématem mé diplomové práce je odškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Jedná se o téma s poměrně stálou právní úpravou a téma aktuální - nicméně převratné změny v této problematice již nelze moc očekávat. V úvodní části své práce se věnuji především teoretickému vymezení pojmu odpovědnost, pracovněprávní odpovědnost - podmínkám vzniku odpovědnosti, důvodům umožňující zproštění odpovědnosti, až nakonec dojdu i k povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody nebo nemajetkové újmy při pracovních úrazech a nemocech z povolání. Dále se věnuji i pojmům pracovní úraz a nemoc z povolání, kde k jejich lepšímu pochopení a zaplnění sporných otázek odkazuji i na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Stěžejní část mé práce je ovšem věnována jednotlivým druhům náhrad poskytovaných buď přímo poškozeným zaměstnancům v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, anebo pozůstalým v případě úmrtí v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání. Věnuji se i srovnání pracovněprávní úpravy s úpravou občanskoprávní. Největší rozdíl těchto úprav je přitom patrný u bolesti a ztížení společenského uplatnění a jednorázového odškodnění pozůstalých. V závěru své práce se věnuji jednak povinnému pojištění zaměstnavatelů,... Keywords: Pracovní úraz; nemoc z povolání; náhrada škody a nemajetkové újmy; Work accident; occupational disease; compensation for damages and non-material damage Available in a digital repository NRGL
Odškodnění pozůstalých při pracovních úrazech a nemocech z povolání

Compensation for the bereaved in the case of work accidents and occupational diseases Abstract The topic of my diploma thesis is compensation for the bereaved in the case of work accidents and ...

Pivničková, Kateřina; Drápal, Ljubomír; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2019

Toxicita nulamocného nanoželeza a jeho osud v životním prostředí
Semerád, Jaroslav
2019 - Czech
Nowadays, nanoscale zerovalent iron (nZVI) is a nanomaterial commonly used in remediation practice. Although worldwide applications of nZVI have shown its effectiveness in degradation and immobilization of a wide range of organic and inorganic pollutants, potential negative effects of nZVI on exposed organisms have not been sufficiently explored. To avoid possible environmental risks, understanding of the mechanism of nZVI toxicity and its overall effects on microbial populations indigenous to remediation sites is needed. The presented thesis summarizes current knowledge of nZVI toxicity, and, moreover, deals with the development and application of a new test for in vitro evaluation of acute toxicity caused by newly developed nZVI-based materials. Additionally, in this thesis, the risk associated with changes in the toxicity of the aforementioned materials during the aging process was examined. In the last part, the effect of several nZVI-based materials on microbial communities of a real contaminated soil was monitored and evaluated using artificial microcosms. In addition, in this part, the potential of nZVI and its derived materials in combination with a biostimulation step during nanobioremediation is outlined. Elementární nanoželezo označované jako nulamocné nanoželezo (nanoscale zerovalent iron - nZVI) patří dnes již k běžně používaným materiálům v sanační praxi. Přestože celosvětové aplikace ukazují jeho vysokou efektivitu při degradaci a imobilizaci různých organických i anorganických polutantů, potenciálně negativní vliv nZVI na exponované organismy nebyl doposud dostatečně prozkoumán. Pro zhodnocení environmentálního rizika spojeného s aplikací tohoto materiálu je nutné především porozumět mechanismům jeho toxicity a celkovému vlivu na rezidentní mikrobiální společenstva. Tato práce se věnuje sumarizaci dosavadních znalostí o toxicitě nZVI a vývoji nových testů pro in vitro srovnávání akutní toxicity nově vyvíjených derivátů tohoto materiálu. Dále je v rámci této práce hodnoceno i riziko těchto materiálů spojené s vývojem toxicity v průběhu času - stárnutí nZVI. V poslední části je sledován a hodnocen vliv různých modifikací nZVI na mikrobiální společenstva v reálně kontaminované půdě s uměle vytvořenými mikrokosmy. Zároveň je v této části dále hodnocen potenciál materiálů na bázi nZVI pro využití v kombinaci s biostimulačním krokem při nanobioremediacích. Keywords: ekotoxikologické testy; houby; nanomateriály; ecotoxicity tests; fungi; nanomaterials Available in a digital repository NRGL
Toxicita nulamocného nanoželeza a jeho osud v životním prostředí

Nowadays, nanoscale zerovalent iron (nZVI) is a nanomaterial commonly used in remediation practice. Although worldwide applications of nZVI have shown its effectiveness in degradation and ...

Semerád, Jaroslav
Univerzita Karlova, 2019

Epigenetická regulace adhezivních molekul u high-grade serózního ovariálního karcinomu
Baranová, Ivana; Palička, Vladimír; Matoušková, Petra
2019 - English
5 Summary Title: Epigenetic Regulation of Adhesive Molecules in High-grade Serous Ovarian Carcinoma The lack of effective biomarkers for screening and early detection of ovarian cancer is currently considered as one of the most pressing problems in oncogynecology. Because epigenetic alterations occur early in the cancer development, they provide great potential to serve as such biomarkers. Epigenetic mechanisms have been implicated also in regulation of adhesion molecules that play a major role in cancer progression. The main aim of this study was to investigate the methylation pattern of selected cadherin and catenin genes in ovarian cancer tissue by comparison with control tissue. The study group consisted of 68 patients with high-grade serous ovarian cancer (HGSOC) and 46 control patients. To determine the sites with the most significant methylation in selected genes next-generation sequencing was employed. For further confirmation of detected methylation of selected regions, methylation-sensitive high-resolution melting analysis and real-time methylation-specific polymerase chain reaction were used. In attempt to design potential biomarker panel for future screening of HGSOC as the secondary aim of our study, cadherins were evaluated together with transcription factors from our previous study.... 4 Souhrn Název: Epigenetická regulace adhezivních molekul u high-grade serózního ovariálního karcinomu Nedostatek účinných biomarkerů pro screening a včasnou detekci ovariálního karcinomu je v současné době považován za jeden z nejnaléhavějších problémů onkogynekologie. Vzhledem k tomu, že k epigenetickým změnám dochází již v počátcích karcinogeneze, mohly by být tyto změny využity jako screeningové markery u rizikové populace. Epigenetické mechanismy se mimo jiné podílejí i na regulaci adhezivních molekul, které sehrávají důležitou roli při rozvoji nádoru a tvorbě metastáz. Hlavním cílem této práce byla analýza změn v metylaci u vybraných kadherinů a kateninů v ovariální nádorové tkáni v porovnání s kontrolní tkání. Vyšetřovaný soubor tvořilo 68 pacientek s high-grade serózním ovariálním karcinomem (HGSOK) a 46 kontrolních pacientek. Pro stanovení oblastí s nejvýznamnějšími změnami v metylaci ve vybraných genech bylo využito masivně paralelního sekvenování. Pro potvrzení metylačních změn v místech s největším potenciálem byla použita metylačně-sensitivní vysokorozlišovací analýza křivek tání a metylačně-specifická kvantitativní polymerázová řetězová reakce. Dalším cílem práce bylo vytvoření panelu biomarkerů, který by mohl být v budoucnu využit při screeningu HGSOK. Vybrané kadheriny byly proto hodnoceny... Available in a digital repository NRGL
Epigenetická regulace adhezivních molekul u high-grade serózního ovariálního karcinomu

5 Summary Title: Epigenetic Regulation of Adhesive Molecules in High-grade Serous Ovarian Carcinoma The lack of effective biomarkers for screening and early detection of ovarian cancer is currently ...

Baranová, Ivana; Palička, Vladimír; Matoušková, Petra
Univerzita Karlova, 2019

Rekonstrukce paleoenviromentálních změn v pozdním pleistocénu pomocí multiproxy záznamu ze sprašové série Bůhzdař
Flašarová, Kristýna
2019 - English
Loess-paleosol sequences preserve information that can be used to reconstruct paleoenvironement, specifically the climatic conditions and the vegetation present at the time of their formation. A dense network of reliably analyzed sequences from different geographic locations is crucial for representation of ecological and climatic trends during the Pleistocene (Frechen, 2011). The aim of this thesis is to fill the gap in the geographical distribution of well described loess-paleosol sequences in Central Europe. Therefore, it focuses on a loess- paleosol sequence in Bůhzdař, situated 9 km NW of Prague, Czech Republic. This profile was last studied in 1952 by naturalist Vojen Ložek. This thesis uses a number of analyses in order to get a multi-proxy record of local paleoenvironmental changes archived in a sequence of alternating loess sediments and paleosols in Bůhzdař. Geochemical approaches are combined with grain size distribution to define climatic conditions at the time of formation of the strata. Key words: loess/paleosol sequences, Bůhzdař, Czech Republic, particle size distribution, total organic carbon, XRF, XRD, stable isotopes 13 C and 18 O Sprašové série disponují informacemi o přírodních podmínkách panujících v době jejich vzniku, které tak mohou být využity k rekonstrukci paleoklimatických podmínek a vegetace. K bližšímu poznání ekologických a klimatických změn v pleistocénu je nezbytná hustá síť detailně prozkoumaných profilů sprašových sérií z různých regionů (Frechen, 2011). Cílem této práce je vyplnit mezeru v geografickém rozložení detailně popsaných sérií moderními metodami ve střední Evropě. Zaměřuje se na sprašovou sérii na Bůhzdaři, která leží 9 km SV od Prahy. Tento profil byl naposledy studován v roce 1952 přírodovědcem Vojenem Ložkem. Tato práce používá řadu analýz k vytvoření multiproxy záznamu paleoenviromentálních změn, které jsou archivovány v sérii střídajících se spraší a paleopůd na Bůhzdaři. Ke zjištění klimatických podmínek panujících v době vzniku jednotlivých vrstev jsou použity geochemické analýzy v kombinaci se zrnitostní analýzou. Klíčová slova: sprašové série, Bůhzdař, Česká republika, granulometrie, organický uhlík, XRF, XRD, stabilní izotopy 13 C a 18 O Keywords: stabilní izotopy; sprašová série; pleistocén; Bůhzdař; střední Čechy; stable isotopes; loess series; Bůhzdař; Pleistocene; Central Bohemia Available in a digital repository NRGL
Rekonstrukce paleoenviromentálních změn v pozdním pleistocénu pomocí multiproxy záznamu ze sprašové série Bůhzdař

Loess-paleosol sequences preserve information that can be used to reconstruct paleoenvironement, specifically the climatic conditions and the vegetation present at the time of their formation. A dense ...

Flašarová, Kristýna
Univerzita Karlova, 2019

Bioanalytické hodnocení nových inhibitorů acetylcholinesteráz
Mžik, Martin; Palička, Vladimír; Kučera, Radim
2019 - Czech
6 SUMMARY Bioanalytical evaluation plays a pivotal role in preclinical research of new drugs, particularly in investigation of their pharmacokinetics and metabolism. Use of modern analytical approaches is indispensable; chromatography and mass spectrometry are the techniques of choice in this area of research. To obtain reliable data, the analytical methods must be validated. Several authorities - such as European Medicines Agency or Food and Drug Administration - have published recommendations on bioanalytical method validation. In its theoretical part, this dissertation deals with description of Alzheimer's dementia with special focus on treatment strategies. Further attention is paid to topics that are directly related to the experimental work - liquid chromatography, mass spectrometry, sample preparation, method validation and pharmacokinetics. The experimental part - a commentary on the author's published articles - consists of three units: I. bioanalytical evaluation of PC-37 and PC-48 - novel 7-methoxytacrine and donepezil-derived dual cholinesterase inhibitors, II. study of the transport of donepezil across the blood-brain barrier with focus on its structure and substructures and III. bioanalytical evaluation of S-K1025 and S-K1026 - new 7-methoxytacrine and tryptophan-derived dual cholinesterase... 5 SOUHRN Bioanalytické hodnocení je základním pilířem preklinického výzkumu nových léčiv, které zahrnuje zkoumání jejich farmakokinetiky a metabolismu. Využití moderních analytických přístupů je v této oblasti téměř nezbytné, proto se v současnosti uplatňují techniky založené především na chromatografii a hmotnostní spektrometrii. Validace analytických metod dle aktuálních doporučení je naprostou nutností pro získání spolehlivých kvantitativních výsledků, na jejichž základě lze nové léčivo hodnotit. Předložená disertační práce se v teoretické části zabývá úvodem do problematiky Alzheimerovy demence a stručně popisuje nové strategie léčby. V dalších kapitolách je věnována pozornost tématům, které se bezprostředně týkají experimentální práce - kapalinové chromatografii, hmotnostní spektrometrii, úpravě biologických vzorků, validaci metod a farmakokinetice. Experimentální část je koncipována jako soubor pěti publikovaných článků s komentářem, které jsou tematicky rozděleny do tří kapitol: I. bioanalytické hodnocení látek PC-37 a PC-48 - nových duálních inhibitorů cholinesteráz odvozených od 7-methoxytakrinu a donepezilu, II. studium vlivu struktury donepezilu a jeho strukturálních částí na transport přes hematoencefalickou bariéru, III. bioanalytické hodnocení látek S-K1025 a S-K1026 - nových duálních... Available in a digital repository NRGL
Bioanalytické hodnocení nových inhibitorů acetylcholinesteráz

6 SUMMARY Bioanalytical evaluation plays a pivotal role in preclinical research of new drugs, particularly in investigation of their pharmacokinetics and metabolism. Use of modern analytical ...

Mžik, Martin; Palička, Vladimír; Kučera, Radim
Univerzita Karlova, 2019

Vývoj HPLC metod pro analytické hodnocení léčivých přípravků a modelové studie přírodní degradace reziduí léčiv
Nejedlý, Tomáš; Klimeš, Jiří; Karlíček, Rolf; Mikuš, Peter
2019 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Mgr. Tomáš Nejedlý Supervisor prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc. Title of Doctoral Thesis Development of HPLC methods for analytical evaluation of drug products and model studies of natural degradation of drug residues The presented doctoral thesis describes two areas of pharmaceutical analysis. The first part is focused on development of validated chromatographic methods for pharmaceutical-analytical assesment of drug products and their rutine use in quality control laboratories. The second part deals with the very actual topic of environmental analysis and residues of pharmaceutical substances in sewage and surface water. The first developed method is suitable for quality evaluation of cream dosage forms containing aciclovir active substance. This method is suitable for assay of active substance and its three related substances. In addition it is validated for assay of preservatives contained in cream base. The second chromatographic method is developed for determination of tablets containing 1 mg of risperidone antipsychotic drug per tablet. This method was validated for active substance assay and the four mostimportant pharmacopoeial impurities. The last method is... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát Mgr. Tomáš Nejedlý Školitel prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc. Název disertační práce Vývoj HPLC metod pro analytické hodnocení léčivých přípravků a modelové studie přírodní degradace reziduí léčiv Dizertační práce se zaměřuje na dvě tematické oblasti farmaceutické analýzy. První část se zabývá vývojem validovaných chromatografických metod pro farmaceuticko-analytické hodnocení léčivých přípravků k rutinnímu použití v kontrolní laboratoři. Část druhá se zabývá aktuálním tématem environmentální analýzy a rezidui léčiv v odpadních a povrchových vodách. První vyvinutá metoda je určena k hodnocení krémové lékové formy s účinnou látkou aciklovir. Metoda slouží ke stanovení obsahu účinné látky a tří příbuzných látek. Dále je validována ke stanovení obsahu konzervačních látek použitých v krémovém základu. Metoda druhá byla vyvinuta k hodnocení tablet s antipsychoticky působící látkou risperidonem o obsahu 1 mg v jedné tabletě. Metoda je validována ke stanovení obsahu účinné látky a čtyř nejvýznamnějších lékopisných nečistot. Metoda poslední je zaměřena na stanovení účinné látky, rozkladných nečistot a konzervantu v perorálních kapkách obsahujících účinnou látku pikosulfát sodný a konzervant... Available in a digital repository NRGL
Vývoj HPLC metod pro analytické hodnocení léčivých přípravků a modelové studie přírodní degradace reziduí léčiv

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate Mgr. Tomáš Nejedlý Supervisor prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc. Title ...

Nejedlý, Tomáš; Klimeš, Jiří; Karlíček, Rolf; Mikuš, Peter
Univerzita Karlova, 2019

LC-HRMS analýza vybraných antihypertenziv v biologickém materiálu jako průkaz compliance
Tláskalová, Anna; Kučera, Radim; Štěrbová, Petra
2019 - Czech
5 ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Anna Tláskalová Supervisor - specialist: Mgr. Martin Mžik Supervisor: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Title: LC-HRMS analysis of selected antihypertensive drugs in biological material for compliance assessment About 40 % of Czech population between the ages of 25 and 64 suffer from arterial hypertension. Although an array of effective antihypertensives is available nowadays, optimal blood pressure during treatment is reached by mere 30 % of the patients. This is mainly due to the patients' poor adherence to the treatment, who use their medicaments incorrectly or not at all. The adherence of a patient to the treatment, as well as pharmacokinetics, represent the most significant source of variability of the answer to the treatment and notably influences its outcome. The monitoring of plasmatic levels of antihypertensives is one of the methods of modern medicine which enables both an effective supervision of the incorrectly compensated patients, and the adjustment of dosage scheme. This diploma thesis focuses on development and optimisation of extraction procedures for selected antihypertensives (amiloride, amlodipine, betaxolol, bisoprolol, carvedilol, celiprolol,... 4 ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy Kandidát: Anna Tláskalová Konzultant: Mgr. Martin Mžik Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. Název diplomové práce: LC-HRMS analýza vybraných antihypertenziv v biologickém materiálu jako průkaz compliance Arteriální hypertenzí trpí ve věku 25 - 64 let kolem 40 % české populace. I když je v současné době k dispozici řada účinných antihypertenziv, optimálního krevního tlaku je při léčbě dosaženo pouze u 30 % pacientů, což je způsobeno především špatnou adherencí pacientů k léčbě, kteří své léky užívají nesprávně nebo vůbec. Adherence pacienta k léčbě, stejně jako farmakokinetika, představuje nejvýznamnější zdroj variability v odpovědi na léčbu a významně ovlivňuje její výsledek. Monitorování plazmatických hladin antihypertenziv je jedním z nástrojů moderní medicíny, který umožňuje jak efektivní kontrolu špatně kompenzovaných pacientů, tak úpravu dávkovacího schématu. Tato diplomová práce se zabývá vývojem a optimalizací extrakční metody pro vybraná antihypertenziva (amilorid, amlodipin, betaxolol, bisoprolol, carvedilol, celiprolol, indapamid, metoprolol, moxonidin, nebivolol, nitrendipin, rilmenidin, urapidil) a následnou validací celé analytické metody pro potřeby... Keywords: LC-HRMS; antihypertenziva; LC-HRMS; antihypertensive drugs Available in a digital repository NRGL
LC-HRMS analýza vybraných antihypertenziv v biologickém materiálu jako průkaz compliance

5 ABSTRACT Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmaceutical Chemistry and Pharmaceutical Analysis Candidate: Anna Tláskalová Supervisor - specialist: Mgr. Martin ...

Tláskalová, Anna; Kučera, Radim; Štěrbová, Petra
Univerzita Karlova, 2019

SEQUENTIAL INJECTION ANALYSIS CAPABILITY IN AUTOMATION OF ANALYTICAL PROCESSES
Novosvětská, Lucie; Sklenářová, Hana; Polášek, Miroslav; Hraníček, Jakub
2019 - English
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate (married name/maiden name): Mgr. Lucie Novosvětská / Mgr. Lucie Zelená Supervisor: assoc. prof. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Consultant: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Title of dissertation thesis: Sequential injection analysis capability in automation of analytical processes This dissertation, composed as a commented collection of four scientific articles and one undergoing project, introduces four novel applications in the field of automated flow methods and one application in the field of chromatographic methods used in analytical part of a complex pharmacological study. It the field of pharmaceutical analysis, three works were successfully optimized, validated, and published in scientific journals. Those works include: a) Automation of permeation studies within a sequential injection analysis system connected to a liberation unit and carrying out experiments with living cells. b) Pharmacological study of an antiretroviral drug efavirenz including its determination by fast chromatographic method in three types of sample matrices - in a medium from permeation studies with cellular models, in a Krebs solution from rat placenta perfusions, and in placenta tissue lysates. c) Determination of... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra analytické chemie Kandidát (příjmení/rodné příjmení): Mgr. Lucie Novosvětská / Mgr. Lucie Zelená Školitel: doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. Konzultant: PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. Název dizertační práce: Potenciál sekvenční injekční analýzy v automatizaci analytických postupů Tato dizertační práce, předkládaná jako komentovaný soubor čtyř vědeckých publikací a jednoho probíhající projektu, představuje čtyři nové aplikace v oblasti průtokových metod a jednu aplikaci v oblasti separačních metod, použitou pro analytickou část komplexní farmakologické studie. Tři práce z oblasti farmaceutické analýzy byly optimalizovány, validovány a publikovány v odborných časopisech. Tyto práce zahrnovaly: a) Automatizaci permeačních studií v systému sekvenční injekční analýzy s připojenou liberační jednotkou a provedení experimentů s živými buňkami. b) Farmakologickou studii antiretrovirotika efavirenzu zahrnující jeho stanovení pomocí rychlé chromatografické metody ve třech typech matricových vzorků - v médiu z permeačních studií na buněčných modelech, v Krebsově roztoku použitém při perfuzích placenty potkanů, a v lyzátech z tkáně placenty. c) Stanovení lovastatinu, látky snižující hladinu cholesterolu v krvi, v doplňcích stravy pomocí... Available in a digital repository NRGL
SEQUENTIAL INJECTION ANALYSIS CAPABILITY IN AUTOMATION OF ANALYTICAL PROCESSES

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Analytical Chemistry Candidate (married name/maiden name): Mgr. Lucie Novosvětská / Mgr. Lucie Zelená Supervisor: assoc. prof. ...

Novosvětská, Lucie; Sklenářová, Hana; Polášek, Miroslav; Hraníček, Jakub
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases