Number of found documents: 4482
Published from to

Motivace jako nástroj řízení výkonnosti
Valentová, Petra; Kříž, Josef; Zdeněk, Zdeněk
2017 - Czech
Předmětem této diplomové práce je řešení motivace pracovníků na pobočce banky. Dobře motivovaný pracovník je důležitým článkem pro úspěch celého podniku, je důležitou konkurenční výhodou. V první, teoretické části práce, která čerpá z literárních zdrojů, je částečná charakteristika managementu a teorií managementu. Dále se teoretická část věnuje motivaci, včetně různých pohledů a teorií na postup při motivování pracovníků, motivačním programem a pracovním výkonem. Praktická část popisuje společnost, ve které je diplomová práce zpracována a cíle konkrétní středně velké pobočky na Moravě. Vlastní zpracování obsahuje informace o stávajících motivačních faktorech a také o tom, co pracovníky motivuje v blízké budoucnosti. Ze zjištěných poznatků vychází doporučení na zlepšení motivace pracovníků a její adekvátní uplatnění v řídícím procesu. The aim of the diploma thesis is to investigate and provide a solution to the motivation of employees at a branch bank. A well-motivated employee is a key component towards the whole company success as well as a significant competitive advantage. The theoretical part, which derives findings from literary sources, summarizes the features and theories of management. Further, it deals with motivation including various theories and views on a methodology of work motivation, a motivational program of a company and a job performance. The practical part focuses on the chosen company, a Moravian medium-sized branch, and its aims. It analyses the current characteristics of a motivational system in the given company and future prospects of its employees. Based on the findings and results, I present recommendations to the organization management, which would serve to modify the existing motivational system and, consequently, the motivation of employees. Keywords: teorie motivace; proces motivace; výkonnost pracovníků dostupnost_czu
Motivace jako nástroj řízení výkonnosti

Předmětem této diplomové práce je řešení motivace pracovníků na pobočce banky. Dobře motivovaný pracovník je důležitým článkem pro úspěch celého podniku, je důležitou konkurenční výhodou. V první, ...

Valentová, Petra; Kříž, Josef; Zdeněk, Zdeněk
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Drobná církevní architektura v rozvoji venkova
Prokopová, Kristýna; Polišenský, Miroslav; Gabriela, Gabriela
2017 - Czech
Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání drobných církevních objektů nacházejících se na Neveklovsku. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy, funkce a typy drobné církevní architektury. Dále jsou zde přiblíženy právní, technologické a ekonomické aspekty vztahující se k drobné církevní architektuře. Ve výzkumné části diplomové práce byl proveden terénní výzkum, při kterém byly zkoumány drobné církevní objekty v katastrálním území města Neveklov, a byl zhodnocen jejich stav. Tato část práce dále zahrnuje informace o financování péče o drobné církevní objekty ve zkoumané oblasti. Závěr práce obsahuje doporučení vlastníkům ohledně získávání prostředků na financování péče o tyto objekty. V příloze diplomové práce je uveden přehled všech drobných církevních objektů na Neveklovsku, jejich vyznačení v mapách a fotodokumentace. The thesis focuses on research of minor church objects located in Neveklovsko. Theoretical part of thesis includes the definition of basic concepts, functions and types of minor church architecture. This part also describes the legal aspects, technological aspects and economic aspects related to the minor church architecture. In research part of thesis, there was realized field research in cadastral area of the town Neveklov, in which the minor church objects were examined, and also their condition was evaluated. This part of thesis contains information about financing of care for minor church objects in surveyed area. The conclusion of thesis contains the recommendation to owners about acquire funds to finance care of minor church objects. Attachment contains a description of all objects in Neveklovsko, marking on maps and photo documentation. Keywords: drobná církevní architektura; kříž; kaple; kulturní památka; boží muka; Neveklovsko; dotace; kulturní rozvoj dostupnost_czu
Drobná církevní architektura v rozvoji venkova

Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání drobných církevních objektů nacházejících se na Neveklovsku. V teoretické části práce jsou definovány základní pojmy, funkce a typy drobné církevní ...

Prokopová, Kristýna; Polišenský, Miroslav; Gabriela, Gabriela
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Hodnocení odměňování u vybrané účetní jednotky
Knapíková, Jana; Lörinczová, Enikö; Stárová, Marta
2017 - Czech
Náplní bakalářské práce je rozbor problematiky systému odměňování jak v oblasti veřejné správy a služeb, tak v oblasti soukromého sektoru. V teoretické části jsou podrobně popsána specifika odměňování v podnikatelské a nepodnikatelské sféře. Způsob výpočtu mzdy, odvody sociálního a zdravotního pojištění. Benefity a jejich důležitá role v oblasti odměňování zaměstnanců. V praktické části je podrobně popsán způsob odměňování a možnosti motivace zaměstnanců u dané účetní jednotky. Pro účely této bakalářské práce je vybrána organizace z nepodnikatelské sféry Severočeská filharmonie Teplice. Závěrem práce je zhodnocení systému odměňování dané organizace, vysvětlení výhod a nevýhod daného systému odměňování. Content of the Bachelor thesis is an analysis of the issue of the reward system in the sphere of public administration and services and in the private sector. In the theoretical part are described in detail the specifics of the remuneration in the business and non business sphere. There is the method of calculation of the wages, payments of social and health insurance. There are described benefits and their important role in the pay of employees. In the practical part is described in detail the method of remuneration and options of motivation of employees for the selected organization. For the purposes of this Bachelor thesis is selected the organization of non business sphere North Bohemian Philharmonic Teplice. Finally, the work is the evaluation of the organization's reward system, an explanation of the advantages and disadvantages of the system of remuneration. Keywords: zaměstnanci; odměňování; mzda; plat; benefity dostupnost_czu
Hodnocení odměňování u vybrané účetní jednotky

Náplní bakalářské práce je rozbor problematiky systému odměňování jak v oblasti veřejné správy a služeb, tak v oblasti soukromého sektoru. V teoretické části jsou podrobně popsána specifika odměňování ...

Knapíková, Jana; Lörinczová, Enikö; Stárová, Marta
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Statistická analýza finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. v letech 1993 - 2015
Klímová, Aneta; Hošková, Pavla; Petr, Petr
2017 - Czech
Tato práce se zaměřuje na statistickou analýzu finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. od doby jejího vzniku, tj. 1993 do roku 2015. Nejprve je objasněna problematika pojišťovnictví z globálního hlediska, kam se v rámci finančních trhů řadí, jaké druhy pojištění existují atd. Dále je navázáno konkrétními informacemi z analyzované ČSOB pojišťovny a.s., a to jak historických, tak současných. V další sekci je rozebrána problematika finanční analýzy, a to jak v obecném pojetí, tak i speciálně přizpůsobené oboru pojišťovnictví. V analytické části práce je provedena nejprve finanční analýza výkazů pojišťovny a dále finanční analýza obvyklých ukazatelů. Navazují elementární charakteristiky časových řad, a to ukazatelů zisku, počtu pracovníků, předepsaného pojistného, podílu na pojistném trhu a výplat pojistného plnění. V další části je rozebrán pojistný trh z hlediska konkurence a porovnání vývoje situace ČSOB pojišťovny a.s. s lídrem pojistného trhu Českou pojišťovnou, dále Kooperativou a Generali pojišťovnou v oblasti zisku, předepsaného zisku a počtu smluv. Předepsaný zisk a počet smluv je v tomto případě ještě samostatně rozdělen na životní a neživotní pojištění. V závěru analytické části práce jsou provedeny predikce na rok 2016 a 2017. This thesis focuses on the statistical analysis of the financial indicators the ČSOB insurance company inc. in the years 1993 to 2015. First is the issue of insurance from a global point of view, where in the context of financial markets ranks, what kinds of insurance there are etc. Furthermore, it is established by specific information from the analysis of ČSOB insurance company for historical and even current. In the next section also examines the issue of financial analysis, both in general concept and specifically tailored to the field of insurance. In the analytical part of the thesis is carried out first, the financial analysis of statements of insurance companies on financial analysis of standard and special financial indicators for insurance companies. Follow the elemental characteristics of time series, indicators, profit, number of employees, the premiums, the share of the insurance market and insurance indemnities. In the next section is discussed the insurance market in terms of competition and comparison the development of the situation CSOB pojistovna with the leader of the insurance Česká pojišťovna further by Kooperativa and Generali insurance company in the areas of profit, the prescribed profit and the number of contracts. The specified income and the number of contracts in this case have separately divided into life and non-life insurance. At the conclusion of the analytical part of the work are made a prediction for 2016 and 2017. Keywords: ČSOB pojišťovna; a.s.; finanční analýza; finanční ukazatele v pojišťovnictví; pojistný trh; komparace; pojišťovnictví dostupnost_czu
Statistická analýza finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. v letech 1993 - 2015

Tato práce se zaměřuje na statistickou analýzu finančních ukazatelů ČSOB pojišťovny, a.s. od doby jejího vzniku, tj. 1993 do roku 2015. Nejprve je objasněna problematika pojišťovnictví z globálního ...

Klímová, Aneta; Hošková, Pavla; Petr, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vývoj místní samosprávy v obci Písek
Chalupa, Daniel; Čopík, Jan; Monika, Monika
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá samosprávou a komunální politikou ve městě Písek. Práce je zaměřená na vývoj místní samosprávy v období po roce 1989 až po současnost. Předmětem práce je analýza místního politického systému a také jeho činnost v oblasti rozvoje obce. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které souvisí se samosprávou i obcí samotnou, jako jsou obecní samospráva, komunální volby a polemiky. Praktická část pak charakterizuje Písek z historického, demografického a socioekonomického hlediska. Dále se zaměřuje na komunální politiku v tomto městě, zabývá se místními politickými subjekty, chodem zastupitelstva a polemikami, které zde vznikají. Praktická část také zahrnuje analýzu komunálních voleb v letech 1994 až 2014 a popisuje vývoj místní samosprávy po posledních volbách v roce 2014. The diploma thesis deals with local government municipal politics in the city of Písek. The work is focused on the development of local government in the period after 1989 to the present. The subject of the work is an analysis of the local political system as well as its activities in the field of municipal development. The work is divided into theoretical practical. The theoretical part explains the basic concepts that are related to local government and communities alone, such as municipal government, municipal elections controversy. The practical part then characterizes Sand historical, demographic socio-economic perspective. It also focuses on communal politics in this city, dealing with local political entities running the council controversies that arise here. The practical part includes analysis also municipal elections between 1994 and 2014 and describes the development of local government after the last elections in 2014. Keywords: rozvoj obce; rozpočet obce; participace občanů; spolek; Písek; místní samospráva; komunální volby; kandidátní listina; politická strana; komunální koalice dostupnost_czu
Vývoj místní samosprávy v obci Písek

Diplomová práce se zabývá samosprávou a komunální politikou ve městě Písek. Práce je zaměřená na vývoj místní samosprávy v období po roce 1989 až po současnost. Předmětem práce je analýza místního ...

Chalupa, Daniel; Čopík, Jan; Monika, Monika
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Instituce pro trávení volného času mládeže do 18 let
Kovářová, Kristýna; Polišenský, Miroslav; Lörinczová, Enikö
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá institucí pro trávení volného času mládeže do 18 let. Teoretická část vymezuje pojmy, jako je mládež, kde popisuje všechny fáze věku dítěte a faktory, které ovlivňují jeho výchovu. Dále definuje funkce výchovy a její metody a v neposlední řadě i negativní faktory, které volný čas ovlivňují. Přiblížena je funkce a účastníci volného času, kteří jsou nedílnou součástí. V této práci se nacházi i popis neziskových organizací pro trávení volného času mládeže, se kterými se můžeme setkat. Teoretická část je zakončena financováním těchto institucí a možností získání grantů a fondů. Praktická část se na začátku zabývá charakteristikou MČ Prahy 3 a poté se specializuje na Dům dětí a mládeže Prahy 3 - Ulita. Instituce je zkoumána analýzou dle Bronislava Malinowského, kterou publikoval ve své knize Vědecká teorie kultury. Zjišťuje, jestli má isntitce dostatek prostoru pro konání svých aktivit, zda je nabídka aktivit dostatečná, je-li kvalifikovaný personál a zda mají pro své konání dostatek financí. Cílem práce je zjistit, zda-li instituce plní své poslání, pro které byla založena, a jak jí ukládá zákon. This bachelor thesis is focused on an institution of spending leisure time of youth up to 18 years. The theoretical part, firstly, sets out terms, like teenagers and factors. The first describes every phase of a child's age, and the second an influence on child's upbringing. Next, the thesis defines the function of upbringing and it's method, which also includes negative factors influencing leisure time. A certain scope is dedicated to the function and participants of teenager's leisure time, who are integral constituents. The description of nonprofit organizations of spending leisure time of youth, which one can also encounter, is also included in this part. The theoretical part is concluded by funding these institutions, and by possibility to get grants and funds. At beginning, the practical part deals with characteristics of Municipal part Prague 3, the it concentrates on "Dům dětí a mládeže Praha 3- Ulita". The institution is examined by Bronislaw Malinowski's analysis, which was published in his book "A Scientific Theory of Culture and Others Essays". The analysis survey if the institution has enough space for organizing its activities, if the offer of activities is sufficient, if the staff is qualified, and if they have sufficient resources for their activities. The aim of this thesis is to find out whether the institution performs its mission according to its purpose and in accordance with law. Keywords: volný čas; instituce; financování; mládež; volnočasové aktivity; Praha 3; DDM Praha 3 - Ulita dostupnost_czu
Instituce pro trávení volného času mládeže do 18 let

Bakalářská práce se zabývá institucí pro trávení volného času mládeže do 18 let. Teoretická část vymezuje pojmy, jako je mládež, kde popisuje všechny fáze věku dítěte a faktory, které ovlivňují jeho ...

Kovářová, Kristýna; Polišenský, Miroslav; Lörinczová, Enikö
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Online marketingový audit
Voráček, Jiří; Pilař, Ladislav; Barbora, Barbora
2017 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou online marketingu ve společnosti Alensa, s.r.o. V úvodní části práce je rozebrána problematika internetového marketingu včetně jeho nástrojů. V praktické části jsou analyzovány 3 zahraniční projekty společnosti na základě online marketingového auditu. V práci jsou detailně zkoumány 3 weby společnosti, včetně jejich analýz návštěvnosti a konkurence. Další část je věnována samotným nástrojům internetového marketingu. Nástroje jsou rozebírány jeden po druhém a okomentovány konkrétními hodnotami. Zvlášť byla od nástrojů oddělená část SEO, která byla zkoumána z technického hlediska. Dále byla analyzovaná účinnost webu z hlediska použitelnosti a důvěryhodnosti. Práce si klade za cíl ohodnotit stav současného online marketingu ve zkoumané společnosti a díky zkoumání na třech trzích zároveň dospět k obecnějším závěrům. V práci došlo k okomentování všech výsledků a návrhů některých doporučení, které by měly společnosti z hlediska online marketingu prospět. This diploma thesis deals with online marketing at Alensa, s.r.o. (Ltd.) The first part of the thesis examines the basics of online marketing, including its tools. The next part analyses three foreign projects within Alensa, based on an online marketing audit. This thesis analyses all three websites by their traffic and their standing among their competitors. The next part of the thesis is devoted directly to the online marketing tools. These online marketing tools are discussed individually and with comments related to their values. SEO analysis was done from a technical perspective. The effectiveness of the website based on site usability and trustworthiness was also analysed. This dissertation aims to assess the current state of online marketing in Alensa and tries to reach a more general conclusion by analyzing three markets simultaneously. The conclusion of this thesis includes comments on all the results and proposes some recommendations to help the company to succeed in terms of online marketing. Keywords: online marketing; online marketingový audit; elektronický obchod; search engine marketing; webová analytika dostupnost_czu
Online marketingový audit

Tato práce se zabývá problematikou online marketingu ve společnosti Alensa, s.r.o. V úvodní části práce je rozebrána problematika internetového marketingu včetně jeho nástrojů. V praktické části jsou ...

Voráček, Jiří; Pilař, Ladislav; Barbora, Barbora
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Demografický vývoj obce Velké Přílepy a jeho vliv na příbuzenství
Bejček, Daniel; Slaboch, Martin; Cejpová, Irena
2017 - Czech
Téma bakalářské práce se zabývá demografickou analýzou obce Velké Přílepy, která se nachází ve Středočeském kraji. Cílem práce je zhodnotit vliv procesu suburbanizace na vývoj obce a jeho obyvatelstva v posledních 20 letech. Práce je rozdělena na dvě části. V první části je vysvětlena terminologie spojena s demografií, stručná historie demografického vědního oboru a diference v chápání pojmu příbuzenství. Druhá část se věnuje analýze demografických ukazatelů v rámci suburbanizace obce Velké Přílepy a jak tento jev ovlivňuje vztahy mezi starousedlými a novousedlými obyvateli. V konečné části empirického výzkumu je nahlíženo na změnu chápání příbuzenství v důsledku přílivu nových obyvatel. The theme of the bachelors thesis aims to analyze demographic structure of Velké Přílepy town, which is located in Central Bohemian region. Its main goal is to evaluate the influence of suburbanization towards its population in the last 20 years. The work is divided in two parts. The first part includes basic terminology associated with demography, brief history of demography and the difference in understanding of kinship. The second part pursues standard demographic indicators within the suburbanization of Velké Přílepy town and defines, how much are native residents and newcommers affected by this phenomenon. Final part of this work evaluates difference in understanding of kinship due to population growth of Velké Přílepy town. Keywords: demografie; matriky; migrace; Velké Přílepy; příbuzenství dostupnost_czu
Demografický vývoj obce Velké Přílepy a jeho vliv na příbuzenství

Téma bakalářské práce se zabývá demografickou analýzou obce Velké Přílepy, která se nachází ve Středočeském kraji. Cílem práce je zhodnotit vliv procesu suburbanizace na vývoj obce a jeho obyvatelstva ...

Bejček, Daniel; Slaboch, Martin; Cejpová, Irena
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vliv sorbentů na retenční čáru kontaminované nivní půdy
Hnatajková, Eva; Jačka, Lukáš; Pavlásek, Jiří
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá vlivem sorbentů na retenční křivku kontaminované nivní půdy (půdní typ fluvisol) a porovnáním těchto retenčních křivek půdy bez sorbentu s půdou, do které byl sorbent aplikován. Jako sorbenty byly použity biochar (BC), amorfní oxid manganu (AMO) a jejich kombinace. Půdní vzorky byly odebrány ve specifické oblasti v blízkosti řeky Litavky ve Středočeském kraji. K pokusu byly využity dva rozdílné typy vzorků. První typ vzorků byl odebrán z kolonových experimentů a druhý typ vzorků byl odebrán přímo z rostlého terénu. Všechny vzorky byly odebrány do Kopeckého válečků o objemu 100 cm3. Měření retenčních čar bylo provedeno přímou metodou v laboratoři. Pro laboratorní stanovení retenčních čar byla použita klasická souprava přístrojů. Pískový tank, písko-kaolínový tank a přetlakové aparáty. Naměřená data byla proložena modelem van Genuchten. Porovnávané hodnoty jsou objemová hmotnost, parametry podle vztahu van Genuchten (Thétas, ThétaR, Alfa, n) a hodnoty pF (0; 1,0; 2,0; 2,7; 3,0; 3,7; 4,18). Porovnání půd ošetřených různými sorbenty bylo založeno na průměru, směrodatné odchylce a rozdílu a poměru průměrů. Určitý vliv sorbentů na tvar retenční čáry byl naměřen. Zejména vliv biocharu, ve vyšších podtlacích byl výrazný. V práci se nám potvrdila např. i hypotéza podle VERHEIJEN et al. (2010), že biochar zvyšuje celkovou retenci půdní vody, ale nezvyšuje obsah vody využitelný rostlinami. Vliv AMO na retenční křivku byl zanedbatelný. Tedy sorbent AMO má pouze velmi malý vliv na změnu zadržování vody v testované půdě. Vliv kombinovaného sorbentu (AMO + BC) na retenční křivku byl výraznější než aplikace pouze samotného sorbentu AMO. Tato kombinace sorbentů má vliv na zadržování vody v půdě v závislosti na daném podtlaku. The thesis deals with the influence of sorbents on the retention curve of the contaminated alluvial soil (fluvisol). The retention curves of soil without sorbents (reference soil) are compared with the soils enriched by the following sorbents. Biochar (BC), amorphous manganese oxide (AMO) and combination of (AMO + BC). Soils sample were collected is specific uncultivated area in the valley of Litavka river (located in the central part of the Czech republic). Two different types of samples were used for measurement of retention curves. First type of the samples were collected from the column experiments and second type were the samples collected in the field. All samples were extracted using in Kopecky rings (100 cm3). The measurement of the retention curves was performed by a direct method in the laboratory. For laboratory determination of the retention curves classical set of instruments were used (sandbox, sand-kaolin box and pressure apparatuses). The measured data were fitted using van Genuchten. Values compared are the bulk density, parameters of van Genuchten model (Thétas, ThétaR, Alfa, n), and values pF (0; 1.0; 2.0; 2.7; 3.0; 3.7; 4.18). The comparison of retention curves of differently treated soil was based on the average, standard deviation and the difference and ratio of the avarages. According to presented findings sorbents affected shapes of the retention curves. Especially biochar influence water content for high pF values. We confirmed the hypothesis according to VERHEIJEN et al. (2010), that biochar tincrase the total retention of soil water, but does not increase the amoust of water avaible plants. The influence of AMO on retention curve was negligible. Therefore sorbent AMO has a small influence on change of water retention in the tested soil. The effect of combined sorbent (AMO + BC) on the retention more significant than effect of using AMO sorbent only. This combination of sorbents affects the water retention depending on applied pF. Keywords: biochar; amorfní oxid manganu; vliv sorbentů; retenční čára dostupnost_czu
Vliv sorbentů na retenční čáru kontaminované nivní půdy

Diplomová práce se zabývá vlivem sorbentů na retenční křivku kontaminované nivní půdy (půdní typ fluvisol) a porovnáním těchto retenčních křivek půdy bez sorbentu s půdou, do které byl sorbent ...

Hnatajková, Eva; Jačka, Lukáš; Pavlásek, Jiří
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Analýza vývoje vodovodní sítě a využití vodních zdrojů v Hradci Králové a okolí
Barborik, Lukáš; Gdulová, Kateřina; Bašta, Petr
2017 - Czech
Diplomová práce se zabývá analýzou využití zdrojů pitné vody, vývojem vodovodní sítě a vodohospodářských staveb od 60. let 20 století po současnost. Podkladové materiály poskytla na vyžádání společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. ze svých archivů. Materiály se skládají z textových a mapových výstupů generelů vodovodní sítě. Pro analýzu byly vytvořeny mapy vodovodní sítě v letech 1973, 1981, 1994 a 2010, jejichž podkladovými mapami jsou digitalizované dobové materiály. Zpracování grafických výstupů proběhlo v program ArcMap. Výsledná analýza hodnotí vývoj a budoucnost zdrojů pitné vody, vodovodní síť a vodohospodářské stavby a může sloužit jako výchozí bod pro podrobnější zkoumání historických událostí a vývoje v Hradci Králové a okolí. This thesis analyzes the use of water resources, development of water supply and water management structures since the 60s of the 20th century to the present day. Background materials provided on request by Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. from their archives. The materials consist of text and map outputs from master plans of water supply network. For the analysis were created maps of water network in the years 1973, 1981, 1994 and 2010, whose underlying maps are digitized material from the period. As graphical output was used ArcMap program. The analysis assesses the development and future of drinking water resources, water network and water management structures and can serve as a starting point for a more detailed examination of historical events and developments in and around Hradec Králové. Keywords: vodní zdroje; Hradec Králové; vodohospodářské stavby; vodovodní síť; historický vývoj; GIS; generel vodovodní sítě dostupnost_czu
Analýza vývoje vodovodní sítě a využití vodních zdrojů v Hradci Králové a okolí

Diplomová práce se zabývá analýzou využití zdrojů pitné vody, vývojem vodovodní sítě a vodohospodářských staveb od 60. let 20 století po současnost. Podkladové materiály poskytla na vyžádání ...

Barborik, Lukáš; Gdulová, Kateřina; Bašta, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases