Number of found documents: 541173
Published from to

Webová aplikace pro interaktivní myšlenkové mapy
Podloucký Martin; Dominika Králiková; Suchánek Marek
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro tvorbu interaktivních myšlenkových map. Začátek práce je věnován definici základních pojmů a průzkumu existujících řešení. Hlavní náplní této práce je popis celého procesu vzniku aplikace - analýzy požadavků, návrhu uživatelského rozhraní, výběru technologií, vlastní implementace s využitím frameworku React a testování aplikace. Výstupem je funkční a uživatelsky přívětivá webová aplikace, která umožňuje vytvořit myšlenkovou mapu rozšířenou o interaktivní prvky a nastavit vzhled všech jejích součástí pomocí jednoduchého přiřazení tříd.This bachelor thesis focuses on the development of a web application for creating interactive mind maps. At the beginning, the basic concepts are defined and existing software is evaluated. The main subject of this thesis is the description of the whole development process - requirements analysis, user interface design, technology selection, actual implementation with the help of the React framework and testing of the application. The output is a functioning and user-friendly web application that enables the user to create a mind map extended with interactive elements and to style all mind map elements with a simple class assignment. Keywords: myšlenková mapa; mentální mapa; interaktivní myšlenková mapa; diagram; interaktivní; prezentace; webová aplikace; interaktivní aplikace; React; mind map; interactive mind map; diagram; interactive; presentation; web application; interactive application; React Available at various departments of the ČVUT.
Webová aplikace pro interaktivní myšlenkové mapy

Tato bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro tvorbu interaktivních myšlenkových map. Začátek práce je věnován definici základních pojmů a průzkumu existujících řešení. Hlavní náplní ...

Podloucký Martin; Dominika Králiková; Suchánek Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Souvislosti a doporučování obsahu na webu
Bařinka Lukáš; Jindřich Žák; Skopal Tomáš
2019 -
Práce se zabývá tvorbou doporučovacího systému pro web Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Cílem práce je provést analýzu obsahu webu a na základě ní navrhnout a implementovat vhodné řešení pro hledání doporučovaného obsahu založeného na souvislostech mezi publikovanými příspěvky. Doporučování obsahu je dosaženo za pomoci uložení dat do grafové databáze Neo4j. Metriku, která je potřebná k ohodnocení míry souvislosti mezi články, poskytuje algoritmus PageRank. Web je založen na redakčním systému Drupal. Pro zajištění komunikace s grafovou databází byl vytvořen modul pro Drupal. Řešení práce má přínos pro návštěvníky, kterým zjednoduší orientaci na webu, a pro tvůrce obsahu, kterým ulehčí práci při úpravách obsahové části webu.This bachelor thesis describes a process of creation of a recommendation system for the web of Faculty of Information Technology, Czech Technical University in Prague. This thesis has two main goals: analyzing web content and proposing and implementing a suitable solution for recommending content based on associations between published articles. Content recommending is achieved by storing the data in the Neo4j graph database. The metric that is used for assessing the rate of association between articles is provided by the PageRank algorithm. The web is built on the Drupal content management system. To ensure communication with the graph database, a Drupal module was created. The solution makes navigating the website easier, therefore making it friendlier for page visitors. For administrators, the solution helps reduce the amount of work needed to maintain content. Keywords: doporučovací systém; analýza souvislostí; web FIT ČVUT; struktura webu; Neo4j; PageRank; PHP; Drupal; recommending system; associations analysis; FIT CTU web; web structure; Neo4j; PageRank; PHP; Drupal Available at various departments of the ČVUT.
Souvislosti a doporučování obsahu na webu

Práce se zabývá tvorbou doporučovacího systému pro web Fakulty informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Cílem práce je provést analýzu obsahu webu a na základě ní navrhnout ...

Bařinka Lukáš; Jindřich Žák; Skopal Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Klasifikace webových adres pomocí hlubokých neuronových sítí
Kordík Pavel; Matyáš Skalický; Maldonado Lopez Juan Pablo
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá problémem automatické klasifikace internetových adres. Důraz je kladen na hluboké neuronové sítě, konkrétně na modely, které pracují se vstupem na úrovni jednotlivých znaků. V práci je shrnutý současný stav řešení a je navržen model vhodný pro nasazení do produkce reálného firemního prostředí.My work explores the field of automatic URL classification with particular attention to character-level deep neural networks. It summarizes recent advancements in the field and proposes a working model which outperforms the enterprise baseline on a real world dataset. Keywords: klasifikace url; neuronové sítě; zpracování přirozeného jazyka; konvoluční neuronové sítě; strojové učení; hluboké účení; url classification; character-level model; natural language processing; convolutional neural networks; machine learning; deep learning Available at various departments of the ČVUT.
Klasifikace webových adres pomocí hlubokých neuronových sítí

Tato bakalářská práce se zabývá problémem automatické klasifikace internetových adres. Důraz je kladen na hluboké neuronové sítě, konkrétně na modely, které pracují se vstupem na úrovni jednotlivých ...

Kordík Pavel; Matyáš Skalický; Maldonado Lopez Juan Pablo
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Model pro optimalizaci distribuce pivovarnických výrobků pro obchodní řetězce
Teichmann Dušan; Murad Aushev; Honegr Karel
2019 -
Obsahem této diplomové práce je představení problematiky rozvozu hotových výrobků mezi pivovarem, distribučními centry a nadnárodními řetězci v rámci primární distribuce. Cílem diplomové práce je analyzovat současnou situaci, navrhnout metodu optimalizace distribučního procesu a zhodnotit dosažené výsledky. Navržená optimalizace může dále posloužit jako návod na zlepšení v oblasti distribuci pivovarnických výrobků pro obchodní řetězce.The content of this diploma thesis is the presentation of the issue of distribution of finished products between brewery, distribution centres and supermarkets within the primary distribution. The aim of the diploma thesis is to analyse the current situation, propose the method of optimization of the distribution process and evaluate reached results. The proposed optimization can further serve as a guidance for improvement in the area of distribution of brewer's products for supermarkets. Keywords: Pivovar; distribuční centrum; primární distribuce; zásobování řízené dodavatelem; optimalizační metoda; matematický model; Brewery; distribution centre; primary distribution; vendor managed inventory; optimization method; mathematical model Available at various departments of the ČVUT.
Model pro optimalizaci distribuce pivovarnických výrobků pro obchodní řetězce

Obsahem této diplomové práce je představení problematiky rozvozu hotových výrobků mezi pivovarem, distribučními centry a nadnárodními řetězci v rámci primární distribuce. Cílem diplomové práce je ...

Teichmann Dušan; Murad Aushev; Honegr Karel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kapacitní posouzení kontejnerového překladiště
Březina Edvard; Stanislav Hojný; Melzoch Jakub
2019 -
Cílem této diplomové práce je návrh exaktního přístupu k uskladňování kontejnerů v kontejnerovém překladišti Obrnice. V úvodní části práce je charakterizován aktuální stav v překladišti, popsána řešená problematika a vybrána vhodná metoda k jejímu řešení. Stěžejní část práce tvoří kapitoly, ve kterých je sestaven matematický model úlohy, s nímž jsou následně prováděny experimenty. V závěru práce jsou výsledky experimentů zhodnoceny a jsou formulována doporučení pro provozovatele překladiště.The goal of this Master’s thesis is to present the proposal of the exact approach to storing containers in Obrnice container transit shed. The introduction is devoted to the characteristic of the current state in the transit shed as well as the description of the solved problem and the choice of a proper method of solving it. The main section consists of chapters in which a mathematical model is designed and then used for experiments. In the final part of the thesis experimental results are evaluated and the recommendations for the operator of the transit shed are formulated. Keywords: Kontejnerové překladiště; optimalizace; přiřazovací problém; kontejner; lineární programování; Container transit shed; optimization; assignment problem; container; linear programming Available at various departments of the ČVUT.
Kapacitní posouzení kontejnerového překladiště

Cílem této diplomové práce je návrh exaktního přístupu k uskladňování kontejnerů v kontejnerovém překladišti Obrnice. V úvodní části práce je charakterizován aktuální stav v překladišti, popsána ...

Březina Edvard; Stanislav Hojný; Melzoch Jakub
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Linky - Grafická knihovna
Chludil Jiří; Jiří Košata; Berka Roman
2019 -
Práce se zabývá analýzou současného stavu projektu světelné fasády Linky z pohledu technického zázemí, které je dostupné vývojářům k integraci s jejich aplikacemi či grafickými vizualizacemi. Analytická část práce popisuje převážně zvolené technologie pro realizaci rasterizace grafických objektů a další použité nástroje. Hlavním cílem praktické části je poskytnout takové rozhraní, které bude pochopitelné a umožní snadnou manipulaci s fyzickou fasádou pomocí virtuálního grafického plátna. S tím souvisí i návrh architektury aplikace se zaměřením na aspekt zpracování požadavků simulace vizuálních efektů v reálném čase. Závěrem práce jsou nastíněna další možná rozšíření tohoto systému o další grafické prvky či principy.Main topic of this work is to analyse current state of light facade Linky from perspective of technical resources available to developers to integrate with their applications or visualizations. Analytic part is mostly describing technologies used to implement graphics objects conversion to raster form and other important tools. Main topic to implementation part is to provide such interface that will be easy understandable and will enable intuitive manipulation with physical facade using virtual canvas. With that comes architecture design that will handle requirement of real-time simulation of graphics effects. In conclusion are proposed extensions to this solution including new graphics effects and other features. Keywords: Linky FEL ČVUT; aplikační rozhraní; rasterizace vektorové grafiky; škálovatelnost API; REST; OpenAPI; Docker; .NET Core; Redis; GitLab; Linky FEL CTU; application interface; vector graphics rasterization; API scalability; REST; OpenAPI; Docker; .NET Core; Redis; GitLab Available at various departments of the ČVUT.
Linky - Grafická knihovna

Práce se zabývá analýzou současného stavu projektu světelné fasády Linky z pohledu technického zázemí, které je dostupné vývojářům k integraci s jejich aplikacemi či grafickými vizualizacemi. ...

Chludil Jiří; Jiří Košata; Berka Roman
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použití architektury ITS při vývoíj systému
Bureš Petr; Mert Aksaç; Jesty Peter
2019 -
Většina výstupů moderních dopravních aplikací má formu digitálních informací. Aby bylo možné snadněji budovat a udržovat dopravní projekty a rozvíjet, shromažďovat a spravovat data mezi jejich jednotlivými částmi, bylo na celém světě vyvinuto několik rámcových ITS Architektur. V této práci je analyzován systém eCall v prostředí 2 rámcových ITS architektur. Popis systému eCall je vytvořen v evropské architektuře FRAME a americké architektuře Arc-IT. Tyto popisy jsou vzájemně porovnány a navržen postup vývoje evropské erchitektury za použití vizuálního nástroje Enterprise Architect.Since nearly all modern transportation applications maintain some sort of computerized solution, most of the outputs of those systems are in form of digital information. To make it easier to build and sustain transportation projects and to develop, gather and manage the data flowing between their separate parts, several ITS Architecture Frameworks have been developed around the world. In this paper, an example ITS, eCall will be analyzed in terms of ITS Architectures. Architectural Descriptions for eCall in FRAME and a corresponding Service Package in Arc-IT will be created to contrast the products and methodologies of both Architecture Frameworks. Additionally a way to develop FRAME will be proposed. Keywords: Architektura; Popis architektury; Architektonický rámec; Systém; Systémové inženýrství; Inteligentní dopravní systém; ITS; FRAME; Arc-IT; eCall; E Call; Mayday Notification Service; Enterprise Architect; Architecture; Architecture Description; Architecture Framework; System; System Engineering; Intelligent Transportation System; ITS; FRAME; Arc-IT; eCall; E Call; Mayday Notification Service; Enterprise Architect Available at various departments of the ČVUT.
Použití architektury ITS při vývoíj systému

Většina výstupů moderních dopravních aplikací má formu digitálních informací. Aby bylo možné snadněji budovat a udržovat dopravní projekty a rozvíjet, shromažďovat a spravovat data mezi jejich ...

Bureš Petr; Mert Aksaç; Jesty Peter
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Využití technologie LTE-V v aplikacích V2X
Lokaj Zdeněk; Jiří Brož; Volný Martin
2019 -
Předmětem zkoumáni byla analýza technologie LTE-V a její využítí ve V2X komunikaci, v rámci práce byl taktéž zhodnocený současný stav C-ITS, další technologie, měření parametrů a vyhodnocení.The subject of the master thesis "Usage of technology LTE-V in V2X applications" is analysis of cooperative intelligent transport systems with mainly focus on the technology LTE-V. Within the work is also analyzed current state of C-ITS deployment, their use cases, other technologies as an alternative of LTE-V, measuring of specific parameters and evaluation of LTE-V. Keywords: C-ITS; LTE-V; V2V komunikace; mobilní síť; LTE-V testování; C-ITS; LTE-V; V2V communication; cellular network; LTE-V testing Available at various departments of the ČVUT.
Využití technologie LTE-V v aplikacích V2X

Předmětem zkoumáni byla analýza technologie LTE-V a její využítí ve V2X komunikaci, v rámci práce byl taktéž zhodnocený současný stav C-ITS, další technologie, měření parametrů a vyhodnocení.The ...

Lokaj Zdeněk; Jiří Brož; Volný Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci
Mocková Denisa; Lenka Halounová; Jozová Šárka
2019 -
Předmětem diplomové práce „Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci“ je analyzovat logistický řetězec společnosti Alza.cz, analyzovat současný stav kompletace vícekusových balíků jedné zásilky pocházejících alespoň ze dvou skladů, navrhnout další způsoby kompletace balíků uvedeného problému a tyto způsoby porovnat.The subject of the thesis "Analysis and Design of Changes in the Completion of Goods on the Logistics Chain" is to analyze the logistics chain of Alza.cz, analyze the current state of assembling multi-piece packages of one shipment coming from at least two warehouses, propose other ways of assembling packages of the problem and compare these ways. Keywords: kompletace balíků; logistický řetězec; optimalizace; e-shop; Completion of Goods; Logistics Chain; Optimization; e-shop Available at various departments of the ČVUT.
Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci

Předmětem diplomové práce „Analýza a návrh změn kompletace zboží na logistickém řetězci“ je analyzovat logistický řetězec společnosti Alza.cz, analyzovat současný stav kompletace vícekusových balíků ...

Mocková Denisa; Lenka Halounová; Jozová Šárka
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Bezpečnostní aspekty vývoje software v Microsoft Azure cloudu
Pajurek Tomáš; David Mládek; Prágl Miroslav
2019 -
Tato práce představí aspekty vývoje v cloudu, které jsou zajímavé z hlediska bezpečnosti. Konkrétně budou ukázány na platformě Microsoft Azure. Některé služby provozované na Azure budou představeny se zaměřením na jejich bezpečnostní možnosti. Mimo jiné to budou způsoby dlouhodobého ukládání dat a autentizační služba Azure Active Directory. V druhé polovině bude představeno několik problémů, které se mohou vyskytnout během vývoje cloudových služeb. Mezi ně budou patřit zejména operace se soukromými daty a ochrana přístupových bodů k internetu. Tyto problémy budou podrobně prozkoumány a poté budou poskytnuta řešení nezávislá na platformě i taková, která využívají některých dalších služeb provozovaných Microsoftem na Azure.This work reviews security-related aspects of cloud development. The Microsoft Azure platform will be used for demonstration of these aspects. To that end, some services from Azure were investigated for the security measures they provide. This includes storage and identity services provided by Microsoft, as well as their respective security features. In the second half, several problematic areas of cloud development will be introduced. Those will be mainly handling confidential data and application secrets, and properly securing Internet-facing endpoints in the cloud. They will be examined closely and the thesis will provide platform-agnostic solutions as well as solutions utilizing some services provided by Azure. Keywords: cloud; Azure; bezpečnost; vývoj; aplikační tajemství; autentikace; Azure Active Directory; cloud; Azure; security; development; application secrets; authentication; Azure Active Directory Available at various departments of the ČVUT.
Bezpečnostní aspekty vývoje software v Microsoft Azure cloudu

Tato práce představí aspekty vývoje v cloudu, které jsou zajímavé z hlediska bezpečnosti. Konkrétně budou ukázány na platformě Microsoft Azure. Některé služby provozované na Azure budou představeny se ...

Pajurek Tomáš; David Mládek; Prágl Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases