Number of found documents: 1987
Published from to

Testovací metody pro hodnocení radiačních efektů v přesných analogových a signálově smíšených obvodech pro aplikace v kosmické elektronice
Hofman, Jiří; PhD, Slawosz Uznanski,; PhD, Simon Platt,; Háze, Jiří
2019 - English
The traditional radiation testing of space electronics has been used for more than fifty years to support the radiation hardness assurance. Its typical goal is to ensure reliable operation of the spacecraft in the harsh environment of space. This PhD research looks into the radiation testing from a different perspective; the goal is to develop radiation testing methods that are focused not only on the reliability of the components but also on a continuous radiation-induced degradation of their performance. Such data are crucial for the understanding of the impact of radiation on the measurement uncertainty of data acquisition systems onboard research space missions. The traditional radiation testing of space electronics has been used for more than fifty years to support the radiation hardness assurance. Its typical goal is to ensure reliable operation of the spacecraft in the harsh environment of space. This PhD research looks into the radiation testing from a different perspective; the goal is to develop radiation testing methods that are focused not only on the reliability of the components but also on a continuous radiation-induced degradation of their performance. Such data are crucial for the understanding of the impact of radiation on the measurement uncertainty of data acquisition systems onboard research space missions. Keywords: Analogue to digital converter; automated test equipment; bias; calibration; CubeSat; data acquisition system; delta-sigma modulation; detector; dosimeter; dosimetry; in- orbit testing; in-situ testing; ionising chamber; measurement; measurement uncertainty; metrology; modelling; multimeter; nanosat; NewSpace; RADFET; radiation; sensor; single event effects; source-measurement unit; space environment; temperature; temperature coefficient; temperature drift; test instrumentation; test software; testing; thermometer; total ionising dose; vacuum; voltage reference.; Analogue to digital converter; automated test equipment; bias; calibration; CubeSat; data acquisition system; delta-sigma modulation; detector; dosimeter; dosimetry; in- orbit testing; in-situ testing; ionising chamber; measurement; measurement uncertainty; metrology; modelling; multimeter; nanosat; NewSpace; RADFET; radiation; sensor; single event effects; source-measurement unit; space environment; temperature; temperature coefficient; temperature drift; test instrumentation; test software; testing; thermometer; total ionising dose; vacuum; voltage reference. Available in a digital repository NRGL
Testovací metody pro hodnocení radiačních efektů v přesných analogových a signálově smíšených obvodech pro aplikace v kosmické elektronice

The traditional radiation testing of space electronics has been used for more than fifty years to support the radiation hardness assurance. Its typical goal is to ensure reliable operation of the ...

Hofman, Jiří; PhD, Slawosz Uznanski,; PhD, Simon Platt,; Háze, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Chytrá domácnost
Pitra, Ondřej; Jašková, Jana; Kazda, Tomáš; Šedrlová, Magdalena
2019 - English
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře a popsat mu základní principy, charakteristiky a použití mého vlastního projektu s názvem Chytrá domácnost. V této práci se budu zabývat dosavadním stavem mého projektu a dále popíši budoucí plány pro moji Chytrou domácnost. Taktéž představím a porovnám systémy chytrých domů od firem, které se touto technologií zabývají několik let. The aim of this bachelor’s thesis is to present and describe fundamental principles, characteristics, and application of my own project of Smart Home. In this thesis, I will present my current state of the project as well as the future plans for my Smart Home. I will also introduce and compare Smart Home systems from companies already established on the market. Keywords: Smart Home; electronics; control; Ethernet; smartphone; Arduino; Wemos R1 D2; Arduino shield; Blynk; Loxone; Philips Hue; Chytrá domácnost; elektronika; ovládání; ethernet; chytrý telefon; Arduino; Wemos R1 D2; periferie Arduina; Blynk; Loxone; Philips Hue Available in a digital repository NRGL
Chytrá domácnost

Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře a popsat mu základní principy, charakteristiky a použití mého vlastního projektu s názvem Chytrá domácnost. V této práci se budu zabývat dosavadním ...

Pitra, Ondřej; Jašková, Jana; Kazda, Tomáš; Šedrlová, Magdalena
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Bezpečnost jaderných elektráren
Štěpán, Jakub; Smutný, Milan; Ellederová, Eva
2019 - English
Koncept bezpečnosti a zabezpečení jaderných elektráren je složitý. Bezpečný provoz jaderných elektráren má zásadní význam pro spolehlivou a neškodnou výrobu elektřiny. Nehoda spojená s tímto typem zařízení by mohla mít negativní dopad na zdraví lidí, volně žijících zvířat, a mohla by způsobit znečištění životního prostředí. Cílem této bakalářské práce je vymezit koncept bezpečnosti a zabezpečení jaderných elektráren a prodiskutovat způsoby prevence jaderné katastrofy. Teoretická část práce se zabývá vymezením základních provozních principů jaderných elektráren. Dále jsou diskutována a ilustrována bezpečnostní a zabezpečovací opatření. Následně je zkoumán dopad jaderných elektráren na životní prostředí za běžného provozu. V závěru jsou popsány důsledky selhání bezpečnostních a zabezpečovacích opatření na historických příkladech. Praktická část práce, která byla realizována prostřednictvím online dotazníkového šetření, se zabývá mírou povědomí veřejnosti o bezpečnosti jaderných elektráren a jejich dopadu na životní prostředí. The concept of nuclear power plant safety and security is a complex one. The safe operation of nuclear power plants is crucial for reliable and harmless power generation. An accident linked with this type of facility could have a negative impact on the health of the public, wildlife, and it could cause pollution of the environment. The aim of this bachelor’s thesis is to frame the concept of safety and security of nuclear power plants and discuss the means of preventing a nuclear catastrophe. The theoretical part of the thesis deals with defining the basic operational principles of nuclear power plants. Furthermore, the safety and security measures are discussed and illustrated. Moreover, the impact of the safe operation of nuclear power plants on the environment is examined. Lastly, the consequences of the failure of safety and security systems are described with historical examples. The practical part of the thesis realised by means of an online questionnaire survey is concerned with the level of awareness of nuclear power plant safety and their environmental impact among the general public. Keywords: safety; security; nuclear power plant; accidents; hazards; radioactive waste; awareness; environmental impact; emissions; Chernobyl; Fukushima; bezpečnost; zabezpečení; jaderná elektrárna; nehody; nebezpečí; radioaktivní odpad; povědomí; dopad na životní prostředí; emise; Černobyl; Fukušima Available in a digital repository NRGL
Bezpečnost jaderných elektráren

Koncept bezpečnosti a zabezpečení jaderných elektráren je složitý. Bezpečný provoz jaderných elektráren má zásadní význam pro spolehlivou a neškodnou výrobu elektřiny. Nehoda spojená s tímto typem ...

Štěpán, Jakub; Smutný, Milan; Ellederová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Synchronizace chaotických dynamických systémů
Borkovec, Ondřej; Opluštil, Zdeněk; Tomášek, Petr
2019 - English
Diplomová práce pojednává o chaotických dynamických systémech se zvláštním zaměřením na jejich synchronizaci. Proces synchronizace je aplikován použitím dvou různých metod, a to - metodou úplné synchronizace na dva Lorenzovy systémy a metodou negativní zpětné vazby na dva Rösslerovy systémy. Dále je prozkoumána možná aplikace synchronizace chaotických systémů v oblasti soukromé komunikace, která je doplněná algoritmy v prostředí MATLAB. The master's thesis deals with the basic notion of chaotic dynamical systems with the special focus on their synchronization. The process of synchronization is then applied using two different methods: complete synchronization on two Lorenz systems and negative-feedback method on two Rössler systems. The possible application of synchronization of chaotic systems on the field of private communication is investigated and it is complemented by the algorithms in MATLAB. Keywords: chaotic dynamical systems; Lyapunov exponents; complete synchronization; negative-feedback synchronization; private communication; signal encryption; chaotické dynamické systémy; Ljapunovovy exponenty; úplná synchronizace; synchronizace negativní zpětnou vazbou; šifrování signálu Available in a digital repository NRGL
Synchronizace chaotických dynamických systémů

Diplomová práce pojednává o chaotických dynamických systémech se zvláštním zaměřením na jejich synchronizaci. Proces synchronizace je aplikován použitím dvou různých metod, a to - metodou úplné ...

Borkovec, Ondřej; Opluštil, Zdeněk; Tomášek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Kalibrace experimentálního zařízení pro testování kosmických technologií
Lazar, Václav; Horák, Marek; Mašek, Jakub
2019 - English
Diplomová práce se zabývá možnosti kalibrace experimentálního testovacího zařízení. Zejména se věnuje návrhu termálního matematického modelu popisujícího tepelné procesy uvnitř zařízení v průběhu měření tepelné vodivosti vzorku. První část práce je věnována seznámení se s testovacím zařízením, jeho limity a principem měření. Popisuje řešení třetí verze testovací komory, společně s nezbytnými úpravami, provedenými za účelem zajištění předepsaných simulačních podmínek. Zmiňuje také potřebu a důvody kalibrace. Druhá část je především zaměřená na návrh kalibračních vzorků a termálního modelu. Uvádí definované požadavky a konečné vlastnosti vyrobených vzorků. Matematický model prezentuje postup výpočtu zjištěných tepelných ztrát a poukazuje na možnosti jejich zpřesnění. Testování kalibračních vzorků bylo provedeno na nově zprovozněné třetí verzi testovací komory. Naměřené výsledky poslouží k ladění termálního modelu, nezbytného k dokončení kalibračního procesu, který umožní přikročení k další fázi testování v experimentální komoře. The Master thesis deals with an experimental test facility calibration procedure. The thesis focuses on a complex mathematical thermal model proposal, which describes the inner facility thermal processes during the specimen conductance measurements. The first section introduces the test facility, its limits, and the measurement principle. The necessary third version facility upgrades made to secure the prescribed test conditions are covered. The calibration need and reasons also resonate through the first section. The second part aims at the calibration specimens and the Thermal Model designs proposals. The specimens requirements and their final properties are brought forward. The determined heat losses calculations are completed with the defined refining procedure suggestion. The calibration specimens measurements were performed with a new test facility version three. The measured results will serve as calibration inputs for the Thermal Model tuning, necessary for the calibration task completion. The functional model will enable to proceed with the next phase of the test facility experiments. Keywords: Calibration of the test facility; deep space applications; baric vacuum test chamber; testing; ESA; standards; verification methods; verification by testing; miniaturized heat switch; heat transfer; mathematical model; calibration specimen; thermal conduction; thermal conductivity; thermal resistance; thermal radiation heat transfer; convective heat transfer; thermal insulation; Upilex; Mylar; Kalibrace testovacího zařízení; vesmírné aplikace; termoregulační vakuová testovací komora; testování; ESA; standardy; ověřovací metody; ověřování testováním; miniaturní tepelný spínač; přenos tepla; matematický model; kalibrační vzorek; přenos tepla vedením; tepelná vodivost; tepelný odpor; přenos tepla zářením; přenos tepla prouděním; tepelná izolace; Upilex; Mylar Available in a digital repository NRGL
Kalibrace experimentálního zařízení pro testování kosmických technologií

Diplomová práce se zabývá možnosti kalibrace experimentálního testovacího zařízení. Zejména se věnuje návrhu termálního matematického modelu popisujícího tepelné procesy uvnitř zařízení v průběhu ...

Lazar, Václav; Horák, Marek; Mašek, Jakub
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Mechanismy kavitační eroze
Kotoulová, Helena; Kozák, Jiří; Rudolf, Pavel
2019 - English
Předložená bakalářská práce se zabývá mechanismy kavitační eroze a je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část popisuje princip kavitace, způsob jejího vzniku a především kolaps kavitačních bublin, který negativně ovlivňuje povrch obtékaného tělesa (např. na hydraulických strojích). Z tohoto důvodu je nutné podrobně studovat účinky kavitační eroze. Experimentální část je věnována testování kavitační eroze na kovových a plastových vzorcích vytisknutých na 3D tiskárně. Plastové vzorky byly srovnávány navzájem mezi sebou, kovové vzorky z 3D tiskárny se vzorky odlitými. O vlivu kavitační eroze na součásti vytisknuté na 3D tiskárně je stále ještě málo informací, i když se jedná o velmi progresivní a stále častěji používaný typ výroby. This bachelor’s thesis deals with mechanisms of cavitation erosion and it is divided into two main parts. The theoretical part describes the principle of cavitation, its inception and mainly the collapse of the cavitation bubbles, which negatively affects the surface of circumflowed solid materials (e.g. at hydraulic machines). For this reason, it is necessary to gain thorough knowledge of the effects of the cavitation erosion. The experimental part is devoted to cavitation erosion testing of 3D printed metal and plastic samples. The plastic samples were compared with each other and the 3D printed metal samples with the cast ones. The influence of cavitation erosion on 3D manufactured samples is still rather unknown, although it is a very progressive type of manufacturing. Keywords: Cavitation; cavitation erosion; mechanisms of cavitation erosion; 3D printed samples; SLM; FDM; Kavitace; kavitační eroze; mechanismy kavitační eroze; 3D tisk; SLM; FDM Available in a digital repository NRGL
Mechanismy kavitační eroze

Předložená bakalářská práce se zabývá mechanismy kavitační eroze a je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část popisuje princip kavitace, způsob jejího vzniku a především kolaps kavitačních ...

Kotoulová, Helena; Kozák, Jiří; Rudolf, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Izolace a stanovení struktur proteinů: hexamerin potemníka Tribolium Castaneum a TmpH fága phi812
Valentová, Lucie; Řezáčová,, Pavlína; Plevka,, Pavel
2019 - English
Tato práce se zabývá strukturní studií dvou proteinů: proteinu Tail morphogenetic protein H (TmpH) bakteriofága 812, který napadá Zlatého stafylokoka (Staphylococcus aureus) a hexamerinu z potemníka (Tribolium castaneum). S. aureus je jedním z nejvíce rezistentních patogenů způsobující onemocnění s vysokou morbiditou a mortalitou. Bakteriofág 812 je schopen infikovat a lyzovat 95 % kmenů S. aureus a má potenciální využití ve fágové terapii. Protein TmpH je součástí virionu tohoto fága. V rámci této práce bylo připraveno několik plazmidů nesoucích gen TmpH, které byly použity pro rekombinantní expresi proteinu v buňkách E. coli BL21(DE3). Protein byl vyčištěn afinitní a gelovou chromatografií. Pro čistý protein byly optimalizovány krystalizační podmínky. Hexamerin je nejhojnějším proteinem larev a kukel hmyzu s dokonalou proměnou. V průběhu metamorfózy hexamerin slouží jako zdroj aminokyselin. V rámci této práce byl hexamerin izolován z kukel potemníka T. castaneum. Pro stanovení struktury hexamerinu byly použity dvě metody: rentgenová krystalografie a kryo-elektronová mikroskopie. Byly optimalizovány podmínky pro růst krystalů a vypěstovány krystaly vhodné pro sběr difrakčních dat. Nicméně struktura hexamerinu byla rychleji vyřešena kryo-elektronovou mikroskopií s rozlišením 3.2 . Znalost struktury hexamerinu umožní pochopení jeho funkce v regulaci vývoje hmyzu s dokonalou proměnou. This thesis deals with structural studies of two proteins: Tail morphogenetic protein H (TmpH) from phage 812, which infects Staphylococcus aureus, and hexamerin from holometabolous beetle Tribolium castaneum. S. aureus is one of the bacterial pathogens that are most often resistant to antibiotics and cause diseases with high morbidity and mortality. Bacteriophage 812 infects and lyzes 95 % S. aureus strains and it is a potential agent for use in phage therapy. Protein TmpH is a part of the virion of this phage. As a part of the work on this thesis several plasmids carrying TmpH gene were prepared and used for recombinant protein expression using E. coli BL21(DE3). The produced protein was purified using affinity and size exclusion chromatography. Crystallization conditions for TmpH were optimized. Hexamerin is the most abundant protein in larvae and pupae of Holometabolous insects. It serves as an amino acid source during the metamorphosis of pupae into adults. I developed the method for isolation of hexamerin from pupae of T. castaneum. Two methods were used to determine hexamerin structure: X-ray crystallography and cryo-electron microscopy. Conditions for hexamerin crystallization were optimized and crystals suitable for X-ray data collection were grown. Nevertheless, hexamerin structure was solved by cryo-electron microscopy at resolution of 3.2 . The structure of hexamerin may enable determination of its role in regulation of metamorphosis of holometabolous insects. Keywords: phage therapy; Staphyloccocus aureus; phage 812; Tribolium castaneum; hexamerin; cryo-electron microscopy; X-ray crystallography; fágová terapie; Staphyloccocus aureus; fág 812; Tribolium castaneum; hexamerin; kryo-elektronová mikroskopie; rentgenová krystalografie Available in a digital repository NRGL
Izolace a stanovení struktur proteinů: hexamerin potemníka Tribolium Castaneum a TmpH fága phi812

Tato práce se zabývá strukturní studií dvou proteinů: proteinu Tail morphogenetic protein H (TmpH) bakteriofága 812, který napadá Zlatého stafylokoka (Staphylococcus aureus) a hexamerinu z potemníka ...

Valentová, Lucie; Řezáčová,, Pavlína; Plevka,, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2019

In-situ elektronová mikroskopie
Bukvišová, Kristýna; Wandrol, Petr; Kolíbal, Miroslav
2019 - English
Cílem diplomové práce je popsat oxidaci nanotrubic sulfidu wolframičitého za zvýšených teplot v přítomnosti vodní páry. Na jejich povrchu se nejprve vytvoří nanočástice oxidu wolframu, ze kterých potom vyrůstají nanodráty. Na základě in-situ experimentů v rastrovacím elektronovém mikroskopu je navržen mechanismus reakce a ten je zjednodušeně popsán analyticky. Ukazuje se, že elektronový svazek má zásadní vliv na reakci. The aim of this thesis is to describe oxidation of tungsten disulfide nanotubes at elevated temperatures in water vapour. On their surface, tungsten oxide nanoparticles are formed from which nanowires can emerge. Based on in-situ experiments in a scanning electron microscope, a mechanism is proposed and described analytically. The electron beam is found to strongly enhance the reaction. Keywords: in-situ scanning electron microscopy; transition metal dichalcogenides; tungsten oxide nanowires; nanowires' growth; in-situ rastrovací elektronová mikroskopie; dichalkogenidy přechodných kovů; nanodráty oxidů wolframu; růst nanodrátů Available in a digital repository NRGL
In-situ elektronová mikroskopie

Cílem diplomové práce je popsat oxidaci nanotrubic sulfidu wolframičitého za zvýšených teplot v přítomnosti vodní páry. Na jejich povrchu se nejprve vytvoří nanočástice oxidu wolframu, ze kterých ...

Bukvišová, Kristýna; Wandrol, Petr; Kolíbal, Miroslav
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Vliv prostorového omezení na vlastnosti metamagnetických nanostruktur
Jaskowiec, Jiří; Klapetek, Petr; Uhlíř, Vojtěch
2019 - English
Silné prostorové omezení materiálů způsobuje jejich nové vlastnosti, které mohou najit uplatnění v mnoha vědeckých i technických odvětvích. Snaha zmenšit velikosti součástek, zvětšit hustotu zápisu a zefektivnit procesy je současným trendem elektronického průmyslu. V této práci je studován vliv prostorového omezení na vlastnosti metamagnetického železo-rhodia (FeRh) během fázové přeměny. FeRh je materiál vykazující fázovou přeměnu prvního druhu mezi antiferomagnetickou a feromagnetickou fází. Metodou mikroskopie magnetických sil v magnetickém poli kolmém na rovinu vzorku je zobrazeni a analyzována struktura fázových domén behem fázové přeměny. Kvantitativní analýza naměřených dat je provedena užitím výškové korelační funkce a její výsledky jsou porovnány pro různé velikosti struktur a tloušťky tenkých vrstev. New properties and effects caused by spatial confinement of materials have critical influence in many scientific and technical fields. Reduction of device sizes, increase of recording density and increasing process efficiency are current trends in electronic industry. In this work, the influence of spatial confinement on the metamagnetic phase transition in Iron-Rhodium (FeRh) is studied. The FeRh alloy exhibits a first order phase transition from the antiferromagnetic phase to the ferromagnetic phase. Using magnetic force microscopy in an out-of-plane magnetic field the phase domain structure is imaged and analyzed across the phase transition. Quantitative analysis of measured data is done using the height-height correlation function and its results are compared for different structure sizes and thin layer thicknesses. Keywords: iron-rhodium; magnetic force microscopy; phase transition; antiferromagnetism; ferromagnetism; spatial confinement; height-height correlation function; železo-rhodium; mikroskopie magnetických sil; fázová přeměna; antiferomagnetismus; feromagnetismus; prostorové omezení; výšková korelační funkce Available in a digital repository NRGL
Vliv prostorového omezení na vlastnosti metamagnetických nanostruktur

Silné prostorové omezení materiálů způsobuje jejich nové vlastnosti, které mohou najit uplatnění v mnoha vědeckých i technických odvětvích. Snaha zmenšit velikosti součástek, zvětšit hustotu zápisu a ...

Jaskowiec, Jiří; Klapetek, Petr; Uhlíř, Vojtěch
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Využití nástroje ROS pro řízení autonomního mobilního robotu
Vávra, Patrik; Krejsa, Jiří; Appel, Martin
2019 - English
Tato práce se zabývá vytvořením lokalizačního a navigačního systému mobilního robota pro vnitřní prostředí pomocí frameworku ROS. Stručně je zde představen projekt, v rámci kterého diplomová práce vznikla, a jeho cíle. V rešeršní části je v krátkosti popsán ROS framework, simulační prostředí Gazebo a senzory, kterými robot disponuje. Následuje vytvoření modelu robota a simulačního prostředí, v němž jsou vyzkoušeny lokalizační, navigační a další rutiny. V experimentální části je provedeno testování senzorů a popsáno využití jejich výstupů. Následně jsou upraveny a otestovány algoritmy ze simulace na reálném robotovi. V závěru jsou popsány vytvořené vzdělávací minihry. Hlavním výstupem této práce je funkční stavový automat, který umožňuje manuální ovládání, zadávání cílů pro navigaci a v případě potřeby zajistí autonomní nabití robota. This thesis deals with the development of localization and navigation system of a mobile robot for an indoor environment based on ROS framework. The project, ROS framework, and Gazebo simulation environment are briefly described in the theoretical survey section alongside sensors that the robot is equipped with. This is followed by the creation of a model of the robot and a simulation environment in which localization, navigation, and other routines are tested. In the experimental section, the sensors are tested, and the usage of their output is described. Subsequently, algorithms from the simulation are modified and tested on the real robot. In the end section are created educational mini-games described. The main outcome of this thesis is a functional state machine that allows to manually control the robot, give the goal position for navigation and if needed, takes care of autonomous charging of robot. Keywords: ROS; Gazebo; localization; navigation; SMACH; autonomous mobile robot; ArUco; SLAM; simulation testing; mobile robotics; ROS; Gazebo; lokalizace; navigace; SMACH; autonomní mobilní robot; ArUco; SLAM; simulační testován; mobilní robotika Available in a digital repository NRGL
Využití nástroje ROS pro řízení autonomního mobilního robotu

Tato práce se zabývá vytvořením lokalizačního a navigačního systému mobilního robota pro vnitřní prostředí pomocí frameworku ROS. Stručně je zde představen projekt, v rámci kterého diplomová práce ...

Vávra, Patrik; Krejsa, Jiří; Appel, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases