Number of found documents: 2514
Published from to

Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice
Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
2020 - English
Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena se zaměřením na aplikace v oblasti plazmoniky. Důraz je kladen na spektroskopii energiových ztrát elektronů (EELS) a katodoluminiscenci. Dále je diskutována výroba plazmonických vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii, přičemž je kladen důraz na litografii iontovým svazkem a na přípravu vzorků za použití chemicky syntetizovaných částic ve vodném roztoku. Hlavní výzkumné výsledky práce jsou rozděleny do čtyř částí. První část se věnuje komparativní studii plazmonických antén vyrobených elektronovou a iontovou litografií. Přestože obě techniky jsou vhodné pro výrobu plazmonických antén, elektronová litografie by měla být upřednostňována před iontovou litografií díky lepší kvalitě výsledných antén a jejich silnější plazmonické odezvě. Antény vyrobené iontovou litografií mají neostré okraje, vykazují výrazné kolísání tloušťky a jsou také silně kontaminovány nejen organickými kontaminanty, ale také rezidui po iontové litografii včetně implantovaných iontů z iontového svazku a atomů titanové adhezivní vrstvy. Ve druhé části je zkoumán Babinetův princip komplementarity pro plazmonické nanostruktury na sérii zlatých diskových antén a komplementárních apertur ve zlaté vrstvě s různými průměry. Komplementarita je potvrzena pro základní plazmonické vlastnosti jako rezonanční energie, ale rozdíly způsobené omezenou platností Babinetova principu jsou patrné například pro prostorové rozložení blízkého pole plazmonových polaritonů. Třetí část shrnuje studii nanostruktur s funkčními vlastnostmi souvisejícími s lokálním zesílením elektrického a magnetického pole. Obzvlášť silné lokální zesílení pole vykazují plazmonické antény tvaru bowtie a diabolo, a to jak ve formě částic, tak ve formě apertur. Naše studie umožnila identifikovat několik módů lokalizovaných povrchových plazmonů v těchto anténách a charakterizovat jejich vlastnosti včetně energie módu, rozložení elektrické a magnetické složky blízkého pole módu, a kvalitativní rozložení uzlů náboje a proudu souvisejících oscilací elektronového plynu. Dále jsme studovali laditelnost energií módů v blízké infračervené a viditelné spektrální oblasti a zaměřili jsme se na Babinetovskou komplementaritu mezi přímými a invertovanými anténami. Poslední část je zaměřena na stříbrný amalgám, nový a velmi perspektivní plazmonický materiál. Změnou velikosti stříbrných amalgámových nanostruktur může být jejich plazmonová rezonance laděna od oblasti ultrafialového záření přes celou viditelnou až po infračervenou oblast. Jelikož stříbrný amalgám je dobře prozkoumán v oblasti elektrochemie, stříbrné amalgámové nanočástice otevírají možnost kombinovat plazmoniku a elektrochemii dohromady. This thesis deals with electron and ion beam techniques for fabrication and characterization of plasmonic nanostructures. Analytical electron microscopy focusing on applications in the field of plasmonics is discussed. The emphasis is given to electron energy loss spectroscopy (EELS) and cathodoluminescence. Further, fabrication of plasmonic samples for transmission electron microscopy is introduced while the aim is put at focused ion beam lithography and at sample preparation using chemically synthesized particles in water solution. The main research results are divided into four parts. The first part covers a comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam and focused ion beam lithography. While both techniques are suitable for the fabrication of plasmonic antennas, electron beam lithography shall be prioritized over focused ion beam lithography due to better quality of the resulting antennas and considerably stronger plasmonic response in EELS. Antennas fabricated by focused ion beam lithography have slightly dull edges, exhibit pronounced thickness fluctuation, and they are also strongly contaminated not only by organic contaminants, but also by residues of FIB milling including implanted milling ions and atoms of a titanium adhesion layer. In the second part, Babinet's principle of complementarity for plasmonic nanostructures is investigated on a set of gold disc-shaped antennas and complementary apertures in a gold layer with various diameters. The complementarity is confirmed for fundamental plasmon properties such as resonance energies, but differences rising from the limited validity of Babinet's principle are found, for example, for the spatial distribution of the near-field of plasmon polaritons. The third part summarizes a study of nanostructures with functional properties related to the local enhancement of electric and magnetic field. Bow-tie and diabolo plasmonic antennas, both in the form of particles and in the form of apertures, exhibit particularly strong local field enhancement. Our study identifies several modes of localized surface plasmons in these antennas and characterizes their properties including mode energy, near field electric and magnetic field distribution, and the qualitative distribution of charge nodes and current associated with electron gas oscillations. Next, we have studied mode energy tunability in near infrared and visible spectral regions and focused on Babinet's complementarity between direct and inverted antennas. The last part is focused on silver amalgam, which is a novel and very prospective plasmonic material. By changing the size of silver amalgam nanostructures their plasmon resonance can be tuned from ultraviolet through the whole visible to infrared region. As silver amalgam is well investigated in the field of electrochemistry, silver amalgam nanoparticles opens a possibility to combine plasmonics and electrochemistry together. Keywords: Plasmonic antennas; localized surface plasmons; electron microscopy; EELS; cathodoluminescence; Babinet's principle.; Plazmonické antény; lokalizované povrchové plazmony; elektronová mikroskopie; EELS; katodoluminiscence; Babinetův princip. Available in a digital repository NRGL
Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice

Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena ...

Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Nové algoritmy pro kódování videosekvencí
Zach, Ondřej; Počta,, Peter; Fliegel, Karel; Slanina, Martin
2020 - English
Předložená dizertační práce se zabývá moderními algoritmy pro kódovaní videosekvencí, zejména algoritmem High Efficiency Video Coding, a jeho použítím v prostředí online streamování. Vzhledem k tomu, že chování koncových diváků směřuje ke sledování video obsahu kdykoli a kdekoli, způsob, jakým je obsah doručen k divákovi, se stává stejně důležitým, jakým je samotné kódování. V této práci se zaměřujeme na užití HEVC ve službách založených na HTTP adaptivním streamování, zejména ve službách využívajích DASH. Dále se zabýváme dalšími aspekty, které mají vliv na kvalitu zážitku (Quality of Experience) tak, jak jej vnímá koncový uživatel. Takovými jsou na příklad přítomnost reklamy či další systémové parametry. Abychom mohli sbírat názory uživatelů, pro naše experimenty často používáme crowdsourcing. Z tohoto důvodu je část této práce věnována samotnému crowdsourcingu a tomu, jak jej lze využít pro hodnocení kvality videa. This doctoral thesis is focused on modern video coding algorithms, especially High Efficiency Video Coding and its possible use in online video streaming services. As the behavior of the consumers is heading towards watching the video content anytime, anywhere, the way of delivering the content is as much important task as the video encoding itself. In this thesis, we analyze the use of HEVC in HTTP adaptive streaming environments, namely in DASH. Furthermore, we focus on other aspects, which may have an impact on the Quality of Experience as perceived by the viewers, such as presence of advertisement and other system aspects. In our experiments, we utilize crowdsourcing to collect the opinions of the viewers, hence a part of this work is also dedicated to the topic of crowdsourcing and how it can be used for video quality assesment. Keywords: Video Encoding; HEVC; HTTP adaptive streaming; HAS; DASH; Quality of experience; QoE; crowdsourcing; Kódování videa; HEVC; HTTP adaptivní streamování; HAS; DASH; Quality of Experience; QoE; crowdsourcing Available in a digital repository NRGL
Nové algoritmy pro kódování videosekvencí

Předložená dizertační práce se zabývá moderními algoritmy pro kódovaní videosekvencí, zejména algoritmem High Efficiency Video Coding, a jeho použítím v prostředí online streamování. Vzhledem k tomu, ...

Zach, Ondřej; Počta,, Peter; Fliegel, Karel; Slanina, Martin
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Android vs iOS: srovnávací studie
Pršeš, Faruk; Kotásek, Miroslav; Ellederová, Eva
2020 - English
Tato bakalářská práce srovnává dva nejpopulárnější operační systémy v moderní době chytrých telefonů. iOS a Android jsou operační systémy známé pro svoji rivalitu. Cílem této práce tedy je poskytnout detailní analýzu těchto dvou operačních systémů a diskutovat jejich výhody a nevýhody. Práce nejdříve vymezuje samotný koncept mobilních operačních systémů a seznámí čtenáře s historickým vývojem operačních systémů chytrých telefonů. Poté se zaměří na historii operačních systémů společností Apple a Google a srovná jejich původ, funkce, uživatelské rozhraní, hardwarové požadavky, vývoj aplikací a jejich obecnou cestu k tomu, aby se staly nejstabilnějšími a nejpopulárnějšími operační systémy chytrých telefonů na světě. Praktická část práce je převážně zaměřena na rozbor výsledků dotazníku. Hlavním cílem tohoto dotazníku bylo porovnat preference uživatelů Android a iOS. This bachelor’s thesis compares two most popular operating systems in a modern smartphone age. iOS and Android are well known for their rivalry. Therefore, the aim of this thesis is to provide a detailed analysis of these two operating systems and to discuss their advantages and disadvantages. The first part of this work frames the concept of mobile/smartphone operating systems and traces the historical development of the smartphone operating systems. Afterwards, it moves on to the history of Apple and Google systems and compares their origin, features, user-interface, hardware requirements, application development and, in general, their way to become the most stable and popular smartphone systems in the world. The second part of this work is focused on analysing survey results. The goal of the survey was to compare preferences of Android and iOS users. Keywords: iOS; Android; smartphones; iPhone; Apple; Google; updates; hardware; software; comparison; applications; Samsung; survey; iOS; Android; chytrý telefon; iPhone; Apple; Google; aktualizace; hardware; software; srovnání; aplikace; Samsung; dotazník Available in a digital repository NRGL
Android vs iOS: srovnávací studie

Tato bakalářská práce srovnává dva nejpopulárnější operační systémy v moderní době chytrých telefonů. iOS a Android jsou operační systémy známé pro svoji rivalitu. Cílem této práce tedy je poskytnout ...

Pršeš, Faruk; Kotásek, Miroslav; Ellederová, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Využití GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla
Gróf, Marko; Sedláček, Pavel; Šedrlová, Magdalena
2020 - English
Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, vysvětlit výhody i nevýhody těchto automobilů a popsat různé hardwary a softwary, které dále využívají. První polovina práce nejprve do velkých detailů charakterizuje GPS, aby se čtenář seznámil s tím, jak navigační systém pracuje. V druhé části se čtenář dozví o autonomních vozech, do jakých úrovní jsou rozdělena, a které systémy používají. Dále jsou zde popsány výhody a nevýhody těchto vozidel a také hlavní rozdíly mezi dnešními a autonomními auty. Závěr této práce je soustředěn na benefity inteligentní dopravy, ale i na pohled do budoucnosti vozidel či celé dopravy. This bachelor thesis focuses on the use of GPS in the automotive industry with a focus on unmanned vehicles. The aim was mainly to approach the GPS system but also other temporary systems, and to describe and characterize autonomous vehicles and all the hardware and software they use. The first half of the work characterizes the GPS in great detail so that the reader gets to know how the navigation system works. In the second part of this work, the reader will learn about autonomous vehicles, to which levels we divide them and which systems are used. Reader will also learn the advantages and disadvantages of these vehicles, the main differences between today's cars and autonomous cars. At the end of this work is intelligent transport and its benefits, but also a insight into the future of transport and vehicles. Keywords: GNSS; GPS; GLONASS; Galileo; Satellite; Autonomous Vehicle; Intelligent Transport; Hardware; Software; GNSS; GPS; GLONASS; Galileo; Satelit; Autonómne vozidlo; Inteligentná doprava; Hardware; Software Available in a digital repository NRGL
Využití GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla

Tato bakalářská práce se zabývá využitím GPS v automobilovém průmyslu se zaměřením na bezpilotní vozidla. Hlavním cílem bylo přiblížit GPS systém jako takový, jeho využití v autonomních vozidlech, ...

Gróf, Marko; Sedláček, Pavel; Šedrlová, Magdalena
Vysoké učení technické v Brně, 2020

3D tisk v popularizaci vědy
Kubíčková, Klára; Zmrzlá, Petra; Langerová, Petra
2020 - English
Tato bakalářská práce se zabývá především využitím 3D tisku veřejností, která není s touto technologií seznámena. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – první část uvádí teorii a druhá část předkládá praktické aktivity. V první části je definovaná terminologie spojená s 3D tiskem, je stanoven proces 3D tisku, a je nastíněn historický vývoj procesů 3D tisku. Kromě samotného 3D tisku je v první části této práce popsán i proces tvorby 3D tisknutelného modelu a také jsou popsány možnosti využití 3D tiskáren. Kromě již uvedeného jsou také popsána 3D tisková pera. V druhé části, praktické části, jsou navrženy konkrétní aktivity pro děti s využitím 3D tiskových per nebo 3D modelovacích programů. Veškeré tyto aktivity obsahují očekávanou délku trvání, věkovou skupinu a hlavní cíl. The Bachelor’s thesis deals primarily with the use of 3D printing by a public which is not acquainted with the technology. The work is divided into two main parts – the first mentioning the theory and the second part proposing practical activities. In the first part, the terminology in connection with 3D printing is defined, the process of 3D printing is determined, and the historical evolution of 3D printing processes is outlined. Except for the 3D printing itself, the process of 3D printable model creation, as well as, the possibilities in the use of 3D printers are described in the first part of the thesis. Additionally, 3D printing pens are depicted. In the second part, the practical part, specific activities for children with the use of 3D printing pens or 3D modelling programs are proposed. All of the activities contain expected time duration, age group and the main objective. Keywords: 3D printing; 3D modelling; popularization of science; 3D pen; Tinkercad; activities for children; 3D tisk; 3D modelování; popularizace vědy; 3D pero; Tinkercad; aktivity pro děti Available in a digital repository NRGL
3D tisk v popularizaci vědy

Tato bakalářská práce se zabývá především využitím 3D tisku veřejností, která není s touto technologií seznámena. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí – první část uvádí teorii a druhá část ...

Kubíčková, Klára; Zmrzlá, Petra; Langerová, Petra
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Využití strojového učení pro detekci anomálií na základě analýzy systémových logů
Šiklóši, Miroslav; Fujdiak, Radek; Hošek, Jiří
2020 - English
Táto diplomová práca sa venuje problematike využitia strojového učenia na detekciu anomálií na základe analýzy systémových logov. Navrhnuté modely sú založené na algoritmoch strojového učenia s učiteľom, bez učiteľa a na hlbokom učení. Funkčnosť a správanie týchto algoritmov sú objasnené ako teoreticky, tak aj prakticky. Okrem toho boli využité metódy a postupy na predspracovanie dát predtým, než boli vložené do modelov strojového učenia. Navrhnuté modely sú na konci porovnané s využitím viacerých metrík a otestované na syslogoch, ktoré modely predtým nevideli. Najpresnejší výkon podali modely Klasifikátor rozhodovacích stromov, Jednotriedny podporný vektorový stroj a model Hierarchické zoskupovanie, ktoré správne označili 93,95%, 85,66% a 85,3% anomálií v uvedenom poradí. This thesis deals with system log analysis for anomaly detection using machine learning models. The proposed models are based on supervised, unsupervised and deep learning algorithms. However, the functionality and behaviour of these algorithms have been clarified theoretically and practically in the thesis. Moreover, many preprocessing methods and logics were used to preprocess the data before it was fed to the machine learning model. At the end and to confirm the workability of proposed models, many metrics were calculated and unseen syslogs were fed to the best-proposed machine learning models to detect the anomalies. However, models Decision Tree Classifier, One-class SVM and Hierarchical Clustering demonstrated the best performance, correctly predicting 93.95%,85.66% and 85.3% of all anomalies respectively. Keywords: Anomaly detection; Syslog messages; Python; Machine Learning; Detekcia anomálií; Systémové logy; Python; Strojové učenie Available in a digital repository NRGL
Využití strojového učení pro detekci anomálií na základě analýzy systémových logů

Táto diplomová práca sa venuje problematike využitia strojového učenia na detekciu anomálií na základe analýzy systémových logov. Navrhnuté modely sú založené na algoritmoch strojového učenia s ...

Šiklóši, Miroslav; Fujdiak, Radek; Hošek, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Topologická optimalizace synchronních strojů spouštěných ze sítě
Lolová, Iveta; Vítek, Ondřej; Bárta, Jan
2020 - English
Diplomová práce se zabývá topologickou optimalizací elektrických strojů a reluktančními synchronními stroji spouštěnými za sítě. Práce obsahuje literární rešerši na téma topologické optimalizace elektrických strojů a na téma synchronní reluktanční stroj spouštěný ze sítě. Jsou zde popsány možné způsoby charakterizace optimalizovaného prostoru. Především je rozebrán vliv rozmístění Gaussových funkcí na finální Gaussovu síť. V této práci je vytvořen vyhodnocovací algoritmus pro jednotlivé jedince, který zajišťuje komunikaci mezi Ansys Maxwell a optimalizačním softwarem SyMSpace. Navíc tento algoritmus vede ke zkrácení výpočetní doby počáteční selekcí nevyhovujících jedinců. Dále je provedena topologická optimalizace LSSynRM s využitím normalizované Gaussovy sítě a zhodnocení výsledků. The master thesis deals with topology optimization of electrical machines and line-start synchronous reluctance motor. The master thesis includes a literature review on the state of the art of topology optimizations and line-start synchronous reluctance motor. The possible concepts for characterizing the investigated design space is described. The dependency of the final normalized Gaussian network on the distribution of Gaussian functions is analysed in detail. The evaluation algorithm of a single individual is created within this thesis. The algorithm manages communication between Ansys Maxwell and software tool SyMSpace. Moreover, the algorithm leads to reducing of the computational time due to the preselection of unfeasible geometries. Furthermore, the topology optimization of LSSynRM based on the normalized Gaussian network is performed and the results are discussed. Keywords: the normalized Gaussian network; topology optimization; line-start synchronous reluctance motor; SyMSpace; Ansys Maxwell; FEM; Pareto front; normalizovaná Gaussova síť; topologické optimalizace; synchronní reluktanční motor spouštěný ze sítě; SyMSpace; Ansys Maxwell; FEM; Pareto front Available in a digital repository NRGL
Topologická optimalizace synchronních strojů spouštěných ze sítě

Diplomová práce se zabývá topologickou optimalizací elektrických strojů a reluktančními synchronními stroji spouštěnými za sítě. Práce obsahuje literární rešerši na téma topologické optimalizace ...

Lolová, Iveta; Vítek, Ondřej; Bárta, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Zabezpečená komunikace v rámci platformy PX4
Ligocki, Roman; Martinásek, Zdeněk; Číka, Petr
2020 - English
PX4 platforma je jedna z nepoužívanějších softwarových balíčků pro řízení bezpilotníhosystému. Používá MAVLink protokol pro komunikaci mezi autopilotem, pozemní stanicía dalšími zařízeními v MAVLink síti. Je speciálně navržen pro bezpilotní systémy použí-vající rádia s nízkou datovou propustností. S rostoucím počtem těchto zařízení docházírovněž k růstu počtu útoků na tyto systémy. Tato diplomová práce obsahuje analízua popis bezpečnostních nedostatků v telemetrické komunikaci platformy PX4 běžící naprotokolu MAVLink. Na základě těchto nedostatků byla dále navržená a implementovánabezpečnostní řešení. Tato implementace zahrnuje šifrování, řízení přístupu, autentizacia systém pro výměnu klíčů. Bezpečnostní implementace je postavená na knihovně Mo-noCypher. Všechny části práce jsou naprogramováno v jazyce C. Cílem autora je sdíletvýsledky, kterých dosáhl s komunitou kolem paltformy PX4. Proto během finální částipráce vznikl pull request do veřejného repozitáře. PX4 platform is one of the most common software packages used to control unmanned systems. It uses the MAVLink protocol for communication between the autopilot, ground control station or other devices in the MAVLink network. This protocol is specially designed to suit unmanned systems using radio with low passthrough. With the rising number of unmanned systems, the number of cyber attacks on these devices is also increasing. This diploma thesis presents an analysis of the MAVLink protocol and PX4 platform, and describes possible security vulnerabilities in telemetry connection. Based on these findings, a security implementation was created. This implementation contains encryption, access control, authentication and a key exchange system. Security implementation is based on the MonoCypher cryptography library. The whole implementation was programmed in C language. Author's goal was to share results with the community around PX4 platform. Therefore, pull requests have been created to the public repository during the final part of thesis. Keywords: PX4; MAVLink; unmanned systems; encryption; authentication; access control; key exchange; security; implementation; PX4; MAVLink; bezpilotní systém; šifrování; authentizace; řízení přístupu; výměná klíčů; bezpečnost; implementace Available in a digital repository NRGL
Zabezpečená komunikace v rámci platformy PX4

PX4 platforma je jedna z nepoužívanějších softwarových balíčků pro řízení bezpilotníhosystému. Používá MAVLink protokol pro komunikaci mezi autopilotem, pozemní stanicía dalšími zařízeními v MAVLink ...

Ligocki, Roman; Martinásek, Zdeněk; Číka, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Detekce a hodnocení zkreslených snímků v obrazových sekvencích
Vašíčková, Zuzana; Chmelík, Jiří; Kolář, Radim
2020 - English
Diplomová práca sa zaoberá detekciou a hodnotením skreslených snímok v retinálnych obrazových dátach. Teoretická časť obsahuje stručné zhrnutie anatómie oka a metód hodnotenia kvality obrazov všeobecne, ako aj konkrétne hodnotenie retinálnych obrazov. Praktická časť bola vypracovaná v programovacom jazyku Python. Obsahuje predspracovanie dostupných retinálnych obrazov za účelom vytvorenia vhodného datasetu. Ďalej je navrhnutá metóda hodnotenia troch typov šumu v skreslených retinálnych obrazoch, presnejšie pomocou Inception-ResNet-v2 modelu. Táto metóda nebola prijateľná a navrhnutá bola teda iná metóda pozostávajúca z dvoch krokov - klasifikácie typu šumu a následného hodnotenia úrovne daného šumu. Pre klasifikáciu typu šumu bolo využité filtrované Fourierove spektrum a na hodnotenie obrazu boli využité príznaky extrahované pomocou ResNet50, ktoré vstupovali do regresného modelu. Táto metóda bola ďalej rozšírená ešte o krok detekcie zašumených snímok v retinálnych sekvenciách. The master's thesis deals with detection and evaluation of distorted frames in retinal image data. The theoretical part contains brief summary of eye anatomy and methods for image quality assessment generally, and also particularly on retinal images. The practical part is carried out in programming language Python. It contains preprocessing of the available retinal images in order to create an appropriate dataset. Further a method for evaluation of three types of blur in distorted retinal images is proposed, specifically Inception-ResNet-v2 model. This method is not feasible and thus another method consisting of two steps is designed - classification of the type of blur and subsequently evaluation of the particular blur level. Filtered Fourier spectrum is used to classify the type of blur and features extracted by ResNet50 serve as the input for regression model. This method is further extended with initial step of detection of blurred frames in retinal sequences. Keywords: retina; image quality assessment; image blur; deep learning; feature extraction; regression; ResNet50; retinal sequences; sietnica; hodnotenie kvality obrazov; skreslenie obrazu; hlboké učenie; extrakcia príznakov; regresia; ResNet50; retinálne sekvencie Available in a digital repository NRGL
Detekce a hodnocení zkreslených snímků v obrazových sekvencích

Diplomová práca sa zaoberá detekciou a hodnotením skreslených snímok v retinálnych obrazových dátach. Teoretická časť obsahuje stručné zhrnutie anatómie oka a metód hodnotenia kvality obrazov ...

Vašíčková, Zuzana; Chmelík, Jiří; Kolář, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Řízení toků energie v energetickém systému s více akumulačními jednotkami
Klusáček, Jan; Morávek, Jan; Collin, Adam; Vrána, Michal
2020 - English
Rozptýlená výroba elektrické energie využívající obnovitelné zdroje, jako je sluneční energie, přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů. Z hlediska provozu distribuční soustavy je také výhodné, aby energie byla primárně spotřebována v místě výroby. To je částečně možné přizpůsobením spotřeby, ale především využitím akumulačních systémů. V této práci je představen hybridní systém složený z fotovoltaické elektrárny, akumulátoru elektrické energie a akumulátoru tepelné energie. Výběr a parametry všech částí hybridního systému jsou popsány v práci. Akumulátor elektrické energie je navržen a sestaven z LiNiMnCoO2 článků a řídícího systému zajišťujícího bezpečný provoz. Řídicí systém akumulátoru (BMS) zajistí odpojení baterie, pokud je překročen některý z provozních parametrů baterie. Návrh baterie i sestavy je popsán v práci. Akumulátor tepelné energie sestává z výkonového spínače a nádrže na teplou vodu s topnou patronou pro odporový ohřev vody. Na základě rešerše komerčně používaných zařízení pro regulaci příkonu byly definovány jejich nedostatky a na základě nich bylo navrženo optimální řešení. Řešení spočívá v použití komerčního polovodičového spínacího prvku. Pro tento výkonový spínací prvek byla vytvořena zpětnovazební řídící smyčka s regulátorem výkonu, který byl implementován v prostředí softwaru LabVIEW. V práci je také uveden postup návrhu chladiče spínacího prvku a LCL filtru, který je klíčový pro splnění požadavků elektromagnetické kompatibility. V druhé části práce je popsán návrh nadřazeného řídícího algoritmu, jehož úkolem je řídit výkonové toky v hybridním systému tak, aby byly splněny požadavky definované jak uživatelem, tak i okamžitým stavem akumulátorů. Algoritmus byl implementován v prostředí LabVIEW. Funkčnost celého systému byla ověřena měřením v laboratorních podmínkách. Z výsledků plyne, že nadřazený řídící algoritmus funguje správně. Řídící smyčka tepelného akumulátoru je stabilní a reguluje zátěž na požadovanou hodnotu. Přidanou hodnotou je kratší reakční doba na změnu toku výkonu oproti hybridnímu měniči a díky tomu dochází k minimalizaci přetoků elektrické energie do distribuční sítě. Na práci je možné navázat rozšířením stávajícího algoritmu o možnost řízení/ovládání více typů akumulačních jednotek a generátorů nebo implementováním odlišných strategií řízení. Distributed electrical power generation which implements renewable sources such as solar power contributes to carbon footprint reduction. From grid operation point of view, it is also beneficial to match the generation and consumption locally. This may be achieved either by demand response or, especially, by accumulation. A hybrid system consisting of photovoltaic power generator, electrical power accumulator and heat accumulator is presented in this thesis. The electrical power accumulator, which consists of LiNiMnCoO2 cells with Battery Management System (BMS), is designed in this thesis. A hot water tank with heating element is used as a heat accumulator. A continuous heat load control is essential for proper operation and the design of the control concept is included in the thesis. Finally, the suitable hybrid system control algorithm, which regards both user and technology requirements, is presented and implemented in LabVIEW environment. Functionality of the system is verified by measurement in laboratory. Keywords: Hybrid system; photovoltaic generator; heat accumulator; battery; heat power flow control; BMS; DC SSR; power quality; EMC; LCL filter; Hybridní systém; fotovoltaická elektrárna; tepelný akumulátor; baterie; Li-ion; regulátor přetoku výkonů; BMS; DC SSR; kvalita elektrické energie; EMC; LCL filter. Available in a digital repository NRGL
Řízení toků energie v energetickém systému s více akumulačními jednotkami

Rozptýlená výroba elektrické energie využívající obnovitelné zdroje, jako je sluneční energie, přispívá ke snížení emisí skleníkových plynů. Z hlediska provozu distribuční soustavy je také výhodné, ...

Klusáček, Jan; Morávek, Jan; Collin, Adam; Vrána, Michal
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases