Number of found documents: 542131
Published from to

Základní škola Malešice
Lédl Petr; Tereza Césarová; Fišar Tomáš
2019 -
V rámci řešeného pozemku Teplárny Malešice je navržena zcela nová, moderní městská čtvrť, která má potenciál stát se novým centrem Prahy - Malešic. Z toho důvodu je zde navržena nová základní škola poblíž bytové zástavby. Cílem návrhu je vytvoření bezpečného a příjemného prostředí pro žáky i jejich učitele, které nabízí kromě ideálních podmínek pro vzdělávání také prostory pro odpočinek a trávení volného času. Nová škola je koncipována jako kompaktní blok s vnitřním centrálním atriem, které nabízí propojení interiéru s exteriérem. Ke škole náleží tělocvična, školní jídelna a základní atletická dráha. Návrh navazuje na předdiplomní projekt, který je prezentován v úvodní části tohoto portfolia. V další části zahrnují architektonickou studii a vybrané technické aspekty stavebního díla. Důležitou součástí práce je závěrečný seznam zdrojů a literatury.Within the solved estate Teplárny Malešice, a brand new modern urban quarter has been designed, which has the potential to become a new center of the area Prague - Malešice. For this reason, a new elementary school near the residential development is proposed here. The main goal of this design is creating a safe and pleasant environment for both, students and their teachers, which offers not only ideal conditions for learning but for a leisure time as well. The new school is designed as a compact block with an inner central atrium, which offers interior interconnection with the exterior. The school has a gym, a school canteen and a basic athletic track. The design builds on the pre-diploma project, which is presented in the introduction of this portfolio. The following part includes the architectural study, and the selected technical aspects of the structure. The work also includes a bibliography a literature and resources used. Keywords: škola; atrium; skelet; beton; příroda; school; atrium; framework; concrete; nature Available at various departments of the ČVUT.
Základní škola Malešice

V rámci řešeného pozemku Teplárny Malešice je navržena zcela nová, moderní městská čtvrť, která má potenciál stát se novým centrem Prahy - Malešic. Z toho důvodu je zde navržena nová základní škola ...

Lédl Petr; Tereza Césarová; Fišar Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Variantní řešení křižovatky přeložky silnice II/331 a stávajících komunikací v blízkosti exitu 14 dálnice D10
Uhlík Michal; Kateřina Týcová; Kovařík Jan
2019 -
Předmětem této práce je vypracování variantního řešení okružní křižovatky, která by připojovala počátek budoucí přeložky silnice II/331 na stávající síť komunikací. Zájmové území stavby se nachází v blízkosti exitu 14 dálnice D10, na severovýchodní hranici města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Navržené varianty byly porovnány podle skupiny kritérií a nejvhodnější varianta byla dále rozpracována do podrobnosti dokumentace pro stavební povolení.The aim of this thesis is to create a set of preliminary designs of an intersection connecting the relocation of the road II/331 to current road network. The structure is situated close to D10 highway exit number 14, at the north-east border of Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. The designs were later evaluated and compared through a set of criteria. The most suitable design was further detailed to fit the standards of a building permit documentation. Keywords: Křižovatka; okružní křižovatka; turbo-okružní křižovatka; rekonstrukce; variantní řešení; Intersection; roundabout; turbo-roundabout; reconstruction; variant solution Available at various departments of the ČVUT.
Variantní řešení křižovatky přeložky silnice II/331 a stávajících komunikací v blízkosti exitu 14 dálnice D10

Předmětem této práce je vypracování variantního řešení okružní křižovatky, která by připojovala počátek budoucí přeložky silnice II/331 na stávající síť komunikací. Zájmové území stavby se nachází v ...

Uhlík Michal; Kateřina Týcová; Kovařík Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Konverze bývalé lednice Branických ledáren na hotel
Zykan Radek; Martin Uličný; Rauš Jan
2019 -
Předmětem diplomové práce je návrh konverze bývalé lednice Branických ledáren na hotel. Práce je vypracována v návaznosti na předdiplomní projek, který prověřil využití areálu Branických ledáren. Cílem práce je především architektonická studie nového významného bodu ve čtvrti Braník a vypracování vybraných částí dokumentace pro stavební řízení včetně konceptů technických řešení.The topic of this diploma work is the proposal of conversion of the former icebox Branický ledáren into a hotel. The work is elaborated in connection with the pre-diploma project, which verified the utilization of the area of ​Branický ledáren. The aim of the work is mainly an architectural study of a new important point in the district of Braník and elaboration of selected parts of the building permit documentation including the concepts of technical solutions. Keywords: konverze hotel braník branické ledárny; conversion hotel branik branicke ledarny Available at various departments of the ČVUT.
Konverze bývalé lednice Branických ledáren na hotel

Předmětem diplomové práce je návrh konverze bývalé lednice Branických ledáren na hotel. Práce je vypracována v návaznosti na předdiplomní projek, který prověřil využití areálu Branických ledáren. ...

Zykan Radek; Martin Uličný; Rauš Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Práce se žáky se specifickými poruchami učení v matematice na střední odborné škole
ADAMETZOVÁ, Jana; VITÁSKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Tato závěrečná práce se zabývá problematikou specifických poruch učení ve vztahu k matematice na střední odborné škole. V první části jsou vymezeny základní pojmy, obtíže žáků se specifickými poruchami učení vzhledem k matematice. Ve druhé části je popsána situace na střední odborné škole z hlediska žáků se specifickými poruchami učení, jejich vztah k matematice a vnímání obtížnosti učiva matematiky. Jsou uvedeny příklady práce se žáky se specifickými poruchami učení v hodinách matematiky. This thesis deals with problems of specific learning disabilities in relation to mathematics at secondary vocational school. The first part defines basic concepts, difficulties of pupils with specific learning disabilities in relation to mathematics. The second part describes the situation at secondary vocational school in terms of pupils with specific learning disabilities, their relationship to mathematics and the perception of difficulty of mathematics. Examples of working with pupils with specific learning disabilities in mathematics lessons are presented. Keywords: Specifické poruchy učení; poruchy a narušení matematických schopností; učební osnova matematiky.; Specific learning disabilities; disorders and disruption of mathematical abilities; syllabus of mathematics. Available in digital repository of UPOL.
Práce se žáky se specifickými poruchami učení v matematice na střední odborné škole

Tato závěrečná práce se zabývá problematikou specifických poruch učení ve vztahu k matematice na střední odborné škole. V první části jsou vymezeny základní pojmy, obtíže žáků se specifickými ...

ADAMETZOVÁ, Jana; VITÁSKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dostavba areálu železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží
Hájek Karel; Tomáš Rollo; Šafránek Petr
2019 -
Předmětem této diplomové práce je návrh dostavby areálu železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží. Hlavní nádraží se nachází v části města Hradec Králové - Pražské předměstí. Stavba je umístěna do míst dnešních výrobních a skladovacích ploch a objektů. Nově navržená druhá budova nádraží navazuje na objekt stávajícího železničního depa s točnou. Z východní strany objektu se nachází železniční trať procházející Hradcem Králové a také hlavní budova Královéhradeckého Hlavního nádraží. Z jihu a západu bude nádraží obklopovat nově navržená městská část. Architektonická koncepce objektu vychází z charakteru území navrženého v urbanistické studii předdiplomního projektu a reaguje jak na samotné umístění v rámci území, tak i jeho okolí a výhledové osy, konkrétně pak hlavní výhledovou osu spojující těžiště navrženého území a dnešní budovu Hlavního nádraží. Vznikl tak objekt s otevřenou a vzdušnou vstupní halou, která poskytuje lidem jak samotnou funkci nádraží, tak i doplňkovou funkci v podobě obchodních jednotek, kavárny, infocentra a železničního muzea, které bylo navrženo v severní části objektu, jenž spojuje novou budovu a objekt stávajícího železničního depa. V rámci diplomního projektu byla navržena jak samotná budova nádraží druhé strany železniční trati, tak koncepčně i lávka spojující obě strany železniční trati, města a nádraží, zjednodušující pohyb chodců v rámci území, ale také zajišťující přímé návaznosti spojů městské hromadné a železniční dopravy. Dále bylo koncepčně navrženo zastřešení samotných nástupišť Hlavního nádraží.The subject of this diploma thesis is a design of completion of railway station area of Hradec Králové main station. The main station is located in a part of town called Hradec Králové - Pražské předměstí. The building is located in area where are today's production and storage areas and buildings. The newly designed second railway station building is linked to the existing railway depot with turntable. From the eastern side of the building there is a railway line passing through Hradec Králové and the main building of the Hradec Králové Main Railway Station. The newly designed city district will surround the train station from the south and west. The architectural concept of the building is based on the character of the area proposed in the urban study of the pre-diploma project. It responds to the location within the territory as well as its surroundings and the perspective axis, specifically the main perspective axis which is connecting the centre of the proposed area and the present building of the Main Railway Station. This created an object with an open and airy entrance hall, which provides both the station itself and an additional function in the form of business units, a café and an information centre. There is also a railway museum, which was designed in the northern part of the building, which connects the new building and the existing railway depot. Within the framework of this diploma project, the building of the railway station on the other side of the railway line was designed as well as the footbridge connecting both sides of the railway line, the city and the railway station. This is simplifying the movement of pedestrians within the territory, but also ensuring the direct connection of public and railway transport links. Furthermore, the roofing of the individual platforms was conceptually designed. Keywords: diplomová práce; nádraží; veřejná stavba; lávka; diploma project; railway station; pedestrian bridge Available at various departments of the ČVUT.
Dostavba areálu železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží

Předmětem této diplomové práce je návrh dostavby areálu železniční stanice Hradec Králové hlavní nádraží. Hlavní nádraží se nachází v části města Hradec Králové - Pražské předměstí. Stavba je umístěna ...

Hájek Karel; Tomáš Rollo; Šafránek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Konverze bývalé holešovické elektrárny
Šenberger Tomáš; Martin Šebek; Hemer Jan
2019 -
Diplomová práce zpracovává řešení konverze bývalé holešovické elektrárny. Jedná se o přeměnu dvojhalí v soudobé inovační centrum s prototypovými laboratořemi a doplňujícími provozy přednáškového sálu s velkoplošnou projekcí a restaurace. Práce navazuje na předdiplomní projekt řešící komplexní urbanistický návrh nové zástavby areálu holešovické elektrárny a přiléhající části holešovického transformačního území. V projektu byl kladen důraz na úlohu historické budovy v budoucím rozvoji lokality. Návrh na základě rešerší realizací v oblasti současných fab-labů, inovačních, kreativních a technologických center, inkubátorů a komunitních dílen předkládá možnost vložení tohoto druhu provozu zpět do opuštěného industriálního objektu uvnitř města a jeho opětovné využití v oblasti výroby při zachování charakteru a estetiky stavby. Objekt bude sloužit pro začínající i etablované firmy, freelancery i amatéry, kterým bude umožněno využívat zázemí vývojových laboratoří, společných pracovišť a kolektivního know-how. Stavba je organizována tak, aby umožňovala velkou míru interakcí jeho uživatelů a podporovala přirozený rozvoj ideí.This diploma thesis is about conversion of former electricity plant in Holesovitz. Specifically about conversion of two production halls into an innovative centre with prototype labs and additional service - a lecture hall with large-screen projection, and a restaurant. This thesis started as a project reflecting on a 'complex urban development proposal of electricity plant in Holesovitz' and its surrounding transformational area. The focus of this project was on the significance of the historical building in the future development of this locality. Based on a research of current position and current state of fab labs, innovative and technological centres, incubators and community workshops, this proposal presents some possibilities of providing such services into the abandoned industrial area inside of the city and its renewed usage, while preserving the characteristics and aesthetics of the building. The building will be used by beginners, as well as established companies, freelancers and amateurs, who will be allowed to make use of developing labs, common workplaces and collective know-how. The building is organised in such a way, which allows for a broad scale of interactions among its users in order to support the natural development of ideas. Keywords: konverze; holešovice; elektrárna; inovační centrum; prototypové laboratoře; conversion; holešovice; power station; innovation center; prototype laboratories Available at various departments of the ČVUT.
Konverze bývalé holešovické elektrárny

Diplomová práce zpracovává řešení konverze bývalé holešovické elektrárny. Jedná se o přeměnu dvojhalí v soudobé inovační centrum s prototypovými laboratořemi a doplňujícími provozy přednáškového sálu ...

Šenberger Tomáš; Martin Šebek; Hemer Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Znalost aritmetických pojmů a operací žáky sekundárních škol
ŠENKEŘÍK, Marek; MOLNÁR, Josef
2019 - Czech
Práce se zabývá znalostí a porozuměním aritmetických pojmů žáků sekundárních škol. Práce je navíc doplněna vlastím dotazníkovým šetřením, které se uskutečnilo na šesti základních a pěti středních školách. The thesis deals with the knowledge and understanding of arithmetic terms by secondary school pupils. In addition, the thesis is accompanied by a questionnaire survey conducted at six primary and five secondary schools. Keywords: Výzkum; dotazníkové šetření; standardy z matematiky; prvočíslo; číslo a číslice; společný dělitel; čitatel a jmenovatel; umocňování; kořen rovnice; definiční obor; modus; medián; aritmetický průměr; statistická jednotka; procento; uzavřený interval.; Research; questionnaire survey; mathematical standardization; prime number; number and numeral; common division; numerator and denominator; exponentiation; root of equation; domain; mode; median; arithmetic mean; statistical unit; percentage; closed interval. Available in digital repository of UPOL.
Znalost aritmetických pojmů a operací žáky sekundárních škol

Práce se zabývá znalostí a porozuměním aritmetických pojmů žáků sekundárních škol. Práce je navíc doplněna vlastím dotazníkovým šetřením, které se uskutečnilo na šesti základních a pěti středních ...

ŠENKEŘÍK, Marek; MOLNÁR, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Sledování zhutnitelnosti asfaltových směsí v podmínkách pokládky
Mondschein Petr; Ondřej Růžička; Cihlářová Denisa
2019 -
Tato práce se zabývá problematikou zhutňování asfaltové směsi a faktorů ovlivňující míru zhutnění asfaltové úpravy v podmínkách pokládky. Nejprve je představeno několik druhů asfaltových směsí z pohledu zhutňování, hutnící technika a metody kontroly míry zhutnění asfaltové úpravy. V další části práce je proveden experimentální výzkum a sběr vybraných údajů, které jsou dále zpracovány a konfrontovány s teoretickými předpoklady průběhu ochlazování a míry zhutnění asfaltové úpravy. Ve výsledku práce došlo pouze k přiblížení k teoretickým hypotézám, ale ne k jejich naplnění. Z čehož vyplývá, že posuzo-vané teoretické předpoklady jsou pouze orientační, ale ne směrodatné.This thesis deals with an asphalt mixture compaction and factors that affect an extent of compacting of an asphalt processing under condition of an asphalt laying. At first, there are presented several types of asphalt mixtures from the compacting point of view, compacting technique and checking methods of a compacting extend of a completed asphalt topping. In another part of this the-sis there is conducted an experimental research and selected data collecting that is afterwards being processed and compared with theoretical assumtions in the course of cooling and compacting extend of an asphalt topping. At the end of my thesis I came to the conclusion that it only came about approaching theoretical hypothesis not comming up to expactations. It follows that theoretical assumptions, which we assessed, are approximate only but not de-terminative. Keywords: zhutňování; míra zhutnění; hutnící technika; asfaltová směs; sonda Troxler; compaction; compaction rate; compaction technology; asphalt mixture; probe Troxler Available at various departments of the ČVUT.
Sledování zhutnitelnosti asfaltových směsí v podmínkách pokládky

Tato práce se zabývá problematikou zhutňování asfaltové směsi a faktorů ovlivňující míru zhutnění asfaltové úpravy v podmínkách pokládky. Nejprve je představeno několik druhů asfaltových směsí z ...

Mondschein Petr; Ondřej Růžička; Cihlářová Denisa
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hotel Čihadla
Gleich Vladimír; Jan Matyska; Rössler Jaroslv
2019 -
Diplomová práce se zabývá návrhem hotelu v kategorii ****. Objekt se nachází v plánovaném sportovním areálu Čihadla v Praze, na který byla předem zpracována urbanistická studie. Architektonický koncept hotelu vychází z lokality, z možnosti rozsáhlého výhledu na město a v neposlední řadě ideou olympijského ohně. Hlavní myšlenou je vytvořit novou dominantu celého arálu. Hotel nabízí kromě možnosti krátkodobého ubytování také wellness služby, luxusní bar v nejvyšším patře s výhledem na Prahu, kavárnu, kongresové centrum, fitness, kino, restauraci aj.The diploma thesis deals with the design of the hotel category ****. The building is located in the future sport area Čihadla in Prague, for which a we planning study was prepared. The architecture concept oh the hotel is based on the location, nice view to the nature and city and, last but not least, from idea of the olympic fire. The main idea is create a new dominance of the whole area. Hotel offers taking a room, wellness sevices, luxury bar in the highest floor with café, also kongress centre, fitness, cinema, reastaurant and more. Keywords: hotel; kongres; wellness; olympijský oheň; výšková budova; sklo; hotel; kongress; wellness; olympick fire; high rise; glass Available at various departments of the ČVUT.
Hotel Čihadla

Diplomová práce se zabývá návrhem hotelu v kategorii ****. Objekt se nachází v plánovaném sportovním areálu Čihadla v Praze, na který byla předem zpracována urbanistická studie. Architektonický ...

Gleich Vladimír; Jan Matyska; Rössler Jaroslv
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh mostu Kattenohl
Foglar Marek; Pavel Horák; Stempák David
2019 -
Cílem této práce je návrh předpjatého mostu poblíž obce Kattenohl v Německu. Konstrukce bude betonována na posuvné skruži. Výsledkem práce je návrh konstrukční varianty včetně posouzení a analýzy namáhání ve stavebních fázích. Hlavní důraz je tedy kladen na návrh a optimalizaci předpětí. Bakalářská práce je pojata jako návrh alternativního řešení stojícího mostu a obsahuje komentovaný statický výpočet a výkresovou část.The goal of this work is design of prestessed bridge made of concrete near Kattenohl in Germany. It will be make while using special formwork system. The outcome of the work is to make construction analysis including building phases. It´s mainly focused on designe of prestessed cables. This bachelor thesis is about making other possible variant of real bridge. It includes annotated static calculation and drowings. Keywords: Most; silniční most; dálniční most; komorový most; předpjatý beton; předpjatý most; posuvná skruž; výsuvná skruž; železobetonová konstrukce; změna průřezu; Bridge; Road bridge; Highway bridge; box girder; prestessed concrete; prestressed bridge; formword system; reinforced concrete structure; cross-section change Available at various departments of the ČVUT.
Návrh mostu Kattenohl

Cílem této práce je návrh předpjatého mostu poblíž obce Kattenohl v Německu. Konstrukce bude betonována na posuvné skruži. Výsledkem práce je návrh konstrukční varianty včetně posouzení a analýzy ...

Foglar Marek; Pavel Horák; Stempák David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases