Number of found documents: 541038
Published from to

Problematika adaptace dětí v mateřské škole
OHNHEISER, Hana; DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Simona
2019 - Czech
Obsahem této bakalářské práce je zmapování projevů dítěte, a jejich reakce na nové situace související se vstupem dítěte do mateřské školy. Tyto projevy chování jsou součástí adaptačního procesu dítěte. Teoretická část zahrnuje různé definice a pojmy související s adaptací v mateřské škole. Praktická část práce se věnuje problematice výskytu a zvladatelnosti konkrétních maladaptivních projevů dětí, možných způsobů řešení a předcházení těmto projevům a nastavení podmínek dobré adaptace. Domnívám se, že mnohá zjištění podala relevantní odpovědi v oblasti problematiky výskytu maladaptivních potíží dětí, které do mateřské školy nastupují. The aim of the bachelor thesis is to map the child's behaviour in terms of emotional reaction to new situations related to the child's entry into kindergarten. These manifestations are part of the child's adaptation process. The theoretical part includes various definitions and concepts related to adaptation in kindergarten. The practical part of the thesis deals with the occurrence and manageability of specific maladaptive behaviours of children, possible ways of solving and preventing these manifestations and setting conditions for good adaptation. I believe that many of the findings have given relevant answers to the issue of the occurrence of maladaptive problems of children entering kindergarten. Keywords: Dítě předškolního věku; mateřská škola; potřeby dítěte; rodina; deprivace; problematika adaptace; maladaptace; socializace; vrstevnická skupina; hra; vývoj osobnosti.; Pre-school child; kindergarten; child's needs; family; deprivation; adaptation issues; maladaptation; socialization; peer group; game; personality development. Available in digital repository of UPOL.
Problematika adaptace dětí v mateřské škole

Obsahem této bakalářské práce je zmapování projevů dítěte, a jejich reakce na nové situace související se vstupem dítěte do mateřské školy. Tyto projevy chování jsou součástí adaptačního procesu ...

OHNHEISER, Hana; DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, Simona
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Didaktický potenciál zhudebněných textů ve výuce literatury na SŠ
NOVÁKOVÁ, Irena; VALA, Jaroslav
2019 - Czech
Tato práce se zabývá zhudebněnou poezií a jejím využitím ve výuce literatury na střední škole. Součástí práce je kvalitativní výzkum, který si klade za cíl zjistit, zda použití zhudebněné poezie ve výuce může být přínosné, nebo zda naopak poezii škodí. This theses deals with poetry set to music and its use in literature lessons at secondary schools. The theses includes qualitative research which aims at finding out if the use of poetry set to music in lessons helps or damages the poetry. Keywords: Poezie; hudba; zhudebněná poezie; didaktika literatury.; Poetry; music; poetry set to music; didactics of literature. Available in digital repository of UPOL.
Didaktický potenciál zhudebněných textů ve výuce literatury na SŠ

Tato práce se zabývá zhudebněnou poezií a jejím využitím ve výuce literatury na střední škole. Součástí práce je kvalitativní výzkum, který si klade za cíl zjistit, zda použití zhudebněné poezie ...

NOVÁKOVÁ, Irena; VALA, Jaroslav
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Tvorba biologických úloh na téma člověk pro 2. stupeň základních škol
LINEVYČOVÁ, Michaela; VRÁNOVÁ, Olga
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu biologických úloh na téma člověk pro 2. stupeň základních škol. Teoretická část je věnovaná učebním úlohám v různých obsahových rovinách (od definice, přes členění, až po metodiku jejich tvorby) od počátku zkoumání až po současnost s ohledem na závěry výzkumů v celosvětovém měřítku. Výsledkem praktické části práce je soubor devadesáti učebních úloh, který je dále rozdělen do patnácti tematických kategorií. V každé kategorii jsou zastoupeny všechny úrovně obtížnosti Bloomovy taxonomie (zapamatování, pochopení, aplikace, analýza, syntéza a hodnotící posouzení), neboť jeho taxonomie znamenala přelom v přístupu k učebním úlohám a její podstata nebyla dosud překonána. The bachelor thesis focuses on the creation of biological tasks on the subject of human for the 2nd level of primary school. The theoretical part is devoted to the learning tasks at different content levels (from definition to breakdown up to the methodology of their creation) from the beginning of exploration to the present with respect on the findings of global research. The result of the practical part is a set of ninety learning tasks, which is further divided into fifteen thematic categories. All levels are represented in each category of the Bloom's difficulty taxonomy (memorizing, understanding, applying, analyzing, synthesis and assessment) as its taxonomy was a turning point approach to learning tasks and its principles have not yet been overcome. Keywords: přírodopis; učební úloha; tvorba úloh; Bloomova taxonomie; natural history; task; creation of tasks; Bloom's taxonomy Available in digital repository of UPOL.
Tvorba biologických úloh na téma člověk pro 2. stupeň základních škol

Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu biologických úloh na téma člověk pro 2. stupeň základních škol. Teoretická část je věnovaná učebním úlohám v různých obsahových rovinách (od definice, přes ...

LINEVYČOVÁ, Michaela; VRÁNOVÁ, Olga
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úlohy finanční matematiky na 1. stupni ZŠ
SUTTNEROVÁ, Erika; DOFKOVÁ, Radka
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá finančním vzděláváním a obsahem učiva finanční gramotnosti na 1. stupni základní školy. V teoretické části je podrobněji popsáno finanční vzdělávání v ČR a rozbor matematiky podle RVP ZV. Dále jsou analyzovány publikace a internetové portály zaměřené na finanční gramotnosti. Praktická část následně zjišťuje pomocí didaktického testu úroveň znalostí finanční gramotnosti žáků 1. stupně ZŠ. This thesis follows up financial education and content of curriculum of financial literacy at primary school. The theoretical part describes the financial education in the Czech Republic and he analysis of mathematics according to the Framework Education Program for Primary Education. In addition, publications and websites for financial literacy are described. The practical part focuses on finding the level of financial literacy knowledge of elementary school students. Keywords: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání; finanční gramotnost; finanční matematika na 1. stupni ZŠ; didaktický test; standardy finanční gramotnosti.; Framework Educational Program for Primary Education; financial literacy; financial mathematics at elementary school; didactic test; standards financial lower. Available in digital repository of UPOL.
Úlohy finanční matematiky na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce se zabývá finančním vzděláváním a obsahem učiva finanční gramotnosti na 1. stupni základní školy. V teoretické části je podrobněji popsáno finanční vzdělávání v ČR a rozbor matematiky ...

SUTTNEROVÁ, Erika; DOFKOVÁ, Radka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Zdeněk Jirotka - Saturnin (interpretace a analýza)
ČERMÁKOVÁ, Veronika; JAKUBÍČEK, Daniel
2019 - Czech
Bakalářská práce má za cíl interpretaci a jazykovou a literární analýzu románu Saturnin od Zdeňka Jirotky. Práce je členěna do třech kapitol. První se zabývá obecně humorem a literaturou, druhá se zabývá osobností Zdeňka Jirotky a třetí se zabývá interpretací a analýzou románu. The aim of my bachelor´s work is the interpretation and linguistic and literary analysis of the novel Saturnin by Zdenek Jirotka. The work is divided into three chapters. The first deals with humour and literature in general, the second deals with Zdenek Jirotka´s personality and the third deals with the interpretation and analysis of the novel. Keywords: interpretace; analýza; Saturnin; Zdeněk Jirotka; humor; literatura; kompozice; fabule; motivy; charakteristika; syntaktické prostředky; morfologické prostředky; lexikální prostředky; interpretation; analysis; Saturnin; Zdenek Jirotka; humour; literature; composition; fabule; motives; charakteristic; syntactic means; morphological means; lexical means Available in digital repository of UPOL.
Zdeněk Jirotka - Saturnin (interpretace a analýza)

Bakalářská práce má za cíl interpretaci a jazykovou a literární analýzu románu Saturnin od Zdeňka Jirotky. Práce je členěna do třech kapitol. První se zabývá obecně humorem a literaturou, druhá se ...

ČERMÁKOVÁ, Veronika; JAKUBÍČEK, Daniel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výchova k reprodukčnímu zdraví žáků 8. a 9. tříd základních škol na Brněnsku
URBÁNKOVÁ, Petra; WILHELMOVÁ, Radka
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na výchovu k reprodukčnímu zdraví u žáků 8. a 9. tříd na Brněnsku. V teoretické části jsou sumarizovány nejdůležitější informace, které se týkají zpracovávané problematiky. Praktická část obsahuje kvantitativní výzkum, pro jehož výzkumné šetření byl vytvořen standardizovaný dotazník. Hlavním cílem práce bylo vytvořit na základě výběru témat z oblasti reprodukčního zdraví edukační projekt pro žáky 8. a 9. tříd základních škol na Brněnsku, prezentovat edukační projekt a zpětnou vazbou ověřit jeho účinnost. My diploma thesis is focused on education of reproduction health for class 8 and 9 students in Brno region. In the theoretical part is summarized the most important information which deals with the problematics. The practical part contains quantitative research, for which was made a standardized questionnaire. The main goal of the thesis was to make an educational project for class 8 and 9 students of basic schools in the region at the base of selected topics from the field of reproduction health, present the educational project and verify its effectiveness by a feedback. Keywords: Edukační proces; pohlavně přenosné choroby; prevence; reprodukční zdraví; sexuální zdraví; výchova.; Educational process; sexually transmitted diseases; prevention; reproduction health; sexual health; education. Available in digital repository of UPOL.
Výchova k reprodukčnímu zdraví žáků 8. a 9. tříd základních škol na Brněnsku

Diplomová práce je zaměřena na výchovu k reprodukčnímu zdraví u žáků 8. a 9. tříd na Brněnsku. V teoretické části jsou sumarizovány nejdůležitější informace, které se týkají zpracovávané problematiky. ...

URBÁNKOVÁ, Petra; WILHELMOVÁ, Radka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Implementace lokalizačního systému s využitím bluetooth beaconů
Novák Tomáš; Jan Pokorný; Novotný Martin
2019 -
Cílem této práce je implementovat informační systém, který umožní lokalizaci Bluetooth majáků ve vnitřních prostorech firmy ASICentrum a zobrazit jejich polohu na mapě kancelářských prostor. Lokalizační systém využívá trilateraci pro výpočet polohy majáku ze zbytkové síly signálu, získané od přístrojů, nazývaných kotvy, rozmístěných po budově. Výsledný systém vytvořený v rámci této práce je schopen za podmínek přímé viditelnosti určit polohu majáku s přesností na dva metry. Pokud jsou v místnosti objekty rušící signál, přesnost systému se sníží na tři až čtyři metry. Systém pro lokalizaci bluetooth majáků lze použít pro vyhledávání přístrojů, či lidí, ke kterým jsou majáky upevněny a zjistit v jaké místnosti budovy se nacházejí.The main goal of this thesis is to implement an indoor positioning system which can locate Bluetooth beacons inside company's offices and show it's location on a map. System utilizes trilateration based algorithm to compute location of beacon from residual signal strength indicators, obtained by anchor point planted all across the building. Final product is capable of locating bluetooth beacons with a two meter precision, while beacons are directly visible from anchor points. If there are objects in signal path, accuracy is lowered to up to four meters. Locating system can be used for tracking beacons, that are attached to laboratory equipment or people, and determining the room in which they are currently located. Keywords: Indoor lokalizace; bluetooth maják; RSSI; trilaterace; Indoor positioning system; bluetooth beacon; RSSI; trilateration Available at various departments of the ČVUT.
Implementace lokalizačního systému s využitím bluetooth beaconů

Cílem této práce je implementovat informační systém, který umožní lokalizaci Bluetooth majáků ve vnitřních prostorech firmy ASICentrum a zobrazit jejich polohu na mapě kancelářských prostor. ...

Novák Tomáš; Jan Pokorný; Novotný Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Robotická ruka
Skrbek Miroslav; Ilia Popov; Socha Petr
2019 -
YouBionic Hand je příklad projektu robotické ruky. V této práce se zabývá problematikou návrhu softweroveho vybavení tohoto projektu. Zpracovává rešerši hardwerove a softwerove části projektu YouBionic Hand a několika podobných projektů. V práci je postupně proveden návrh změn v původním projektu a návrh programového vybavení pro ovladanni této robotické ruky. Závěrem je potom demo aplikaci pro softwerové ovládání ruky a ovládání pohybem lidské paže pomici různých senzorůYouBionic Hand is a project of bionic robotic hand. This thesis deals with the design of software application for this project. It processes searches of hardware and software parts of the YouBionic Hand project and several similar projects. Finally, there is a demo application for hand control software and human arm movement control by various sensors. Keywords: Robotická ruka; YouBionic Hand; Arduino; servomotor; MyoWare svalový senzor; Ohybový senzor; Robotic hand; YouBionicHand; Arduino; servo; humanoid; MyoWare Muscle Sensor; Flex sensor Available at various departments of the ČVUT.
Robotická ruka

YouBionic Hand je příklad projektu robotické ruky. V této práce se zabývá problematikou návrhu softweroveho vybavení tohoto projektu. Zpracovává rešerši hardwerove a softwerove části projektu ...

Skrbek Miroslav; Ilia Popov; Socha Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh a implementace chytrého domu
Daňhel Martin; Jakub Kyzek; Štěpánek Filip
2019 -
Práce se zabývá analýzou možností, návrhem a následnou implementací chytrého domu na vybrané platformě AVR. Systém je navržený tak, aby umožňoval přístup k informacím a ovládání domu pomocí internetu. Síť senzorů je postavena na sběrnici RS-485. Webové rozhraní je implementováno ve Flasku -- to je propojeno s chytrým domem pomocí databáze PostgreSQL. Práce se dále věnuje detailnímu popisu tvorby bootloaderu pro procesor AVR a nastavení serveru pro dům na linuxové distribuci Debian.This thesis deals with the analysis of possibilities, design and implementation of SmartHome on selected AVR platform. The system is designed to allow access to information and control of the house via the Internet. The sensor network is built with the use of the RS-485 bus. The web interface is implemented using Flask, which is connected to the SmartHome using PostgreSQL. Moreover, this thesis also detailly describes the creation of the bootloader for the AVR processor and the server setting for the house on the Debian Linux distribution. Keywords: chytrý dům; bootloader AVR; Arduino; python; Flask; vestavný systém; Debian; SmartHome; bootloader AVR; Arduino; python; Flask; embedded system; Debian Available at various departments of the ČVUT.
Návrh a implementace chytrého domu

Práce se zabývá analýzou možností, návrhem a následnou implementací chytrého domu na vybrané platformě AVR. Systém je navržený tak, aby umožňoval přístup k informacím a ovládání domu pomocí internetu. ...

Daňhel Martin; Jakub Kyzek; Štěpánek Filip
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza a návrh informačního systému pro Český svaz pozemního hokeje
Buchtela David; Vojtěch Kolář; Richter Milan
2019 -
V této bakalářské práci rozebírám a analyzuji proces vytváření rozlosování Českého svazu pozemního hokeje. Poté přicházím s možnými zjednodušeními, na která naváži návrhem informačního systému. Jako řešení navrhnu nový interní program, který bude po vzhledové stránce inspirován tím starým, aby byl jednoduchý na přeučení, avšak funkcí bude mít oproti původnímu daleko více. Na závěr práce zhodnotím možné ekonomické dopady navrženého řešení. Přínosem této práce je poukázat na nynější špatný stav řešení procesu a navržení efektivnějšího a snadnějšího řešení, které Českému svazu pozemního hokeje ušetří čas, který bude moci věnovat na jiné projekty.In this bachelor thesis I analyze process of creating draw by Czech hockey federation. After that I come with possible simplifications, which I use for proposal of information system. As a solution I draft an internal program, that will look just as like as the old intern program for draft. It is because of easier learning of working with new program, but the new program will have much more functions than the original. At the end of my thesis I evaluate possible economical impact of my suggested solution. The benefit of my work is to show the actual status of solving this process and offer an effective and easy solution of the process, which would help Czech hockey federation to save time on it and rather use it on different projects. Keywords: pozemní hokej; halový hokej; rozlosování; Bergerovy tabulky; návrh informačního systému; finanční analýza; field hockey; indoor hockey; draw; Bergers tables; informationsystem design; financial analysis Available at various departments of the ČVUT.
Analýza a návrh informačního systému pro Český svaz pozemního hokeje

V této bakalářské práci rozebírám a analyzuji proces vytváření rozlosování Českého svazu pozemního hokeje. Poté přicházím s možnými zjednodušeními, na která naváži návrhem informačního systému. Jako ...

Buchtela David; Vojtěch Kolář; Richter Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases