Number of found documents: 216992
Published from to

Spiritualita a její role v období dospívání se zaměřením na křesťanství
SVATÝ, Rudolf; CICHÁ, Martina
2019 - Czech
Diplomová práce se v přehledu teoretických poznatků zabývá problematikou prožíváním spirituality se zaměřením na křesťanství. Představuje meditaci, modlitbu, půst a studium jako možnou cestu upevnění duševního zdraví. Výzkumná část, rozdělená na úvod a výsledky výzkumu a diskuse, odráží výzkum, který byl proveden u dvou skupin respondentů - mladistvých ZŠ a křesťanské mládeže. Jejím cílem je posoudit postoje žáků k faktorům, které zásadně ovlivňují kvalitu jejich života a možnou roli spirituality při volbě v oblastech vztahů, hodnot, volbě partnera, trávení volného času a zdraví. The thesis deals with the issue of experiencing spirituality with a focus on Christianity in the area of theoretical knowledge. It represents meditation, prayer, fasting and study as a possible way to consolidate mental health. The research part, divided into the introduction and results of research and discussion, reflects the research that was carried out in two groups of respondents - juvenile primary school and Christian youth. Its aim is to assess pupils' attitudes towards factors that fundamentally influence their quality of life and the possible role of spirituality in choosing between relationships, values, partner choice, leisure and health. Keywords: Spiritualita v křesťanském pojetí; meditace; modlitba; půst; studium; mezilidské vztahy; volný čas; hudba; zdraví; víra; mladiství; respondent; Spirituality in the Christian concept; meditation; prayer; fasting; study; interpersonal relationships; leisure; music; health; faith; youth; respondent Available in digital repository of UPOL.
Spiritualita a její role v období dospívání se zaměřením na křesťanství

Diplomová práce se v přehledu teoretických poznatků zabývá problematikou prožíváním spirituality se zaměřením na křesťanství. Představuje meditaci, modlitbu, půst a studium jako možnou cestu upevnění ...

SVATÝ, Rudolf; CICHÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy
Skolilová Petra; Martin Kasl; Kaliková Jana
2019 -
Předmětem diplomové práce "Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy" je analýza nových technologií automatizujících procesy odbavení cestujících a zavazadel na letištích. Pro každou technologií jsou tak představeny její přínosy a omezení pro fungování letišť. Pro technologii automatizovaných nástupních bran je provedena analýza možné pilotní implementace na Terminálu 2 Letiště Václava Havla v Praze z technologického, provozního a ekonomického hlediska.The subject of the diploma thesis "Implementation of new technologies to passenger air transport environment " is to provide an analysis of new technologies that enable automation of processes which comprise passenger and baggage check-in at airports. Benefits and constraints for airports operation are therefore presented for each technology. For Self-service boarding gates technology an implementation analysis from technological, operational and economical perspective is performed. Keywords: letiště; automatizované technologie; samoobslužné odbavovací kiosky; samoobslužné zařízení na odbavení zavazadel; automatizované nástupní brány; implementační analýza; airports; automated technology; self-check-in kiosk; self-bag drop systems; self-service boarding gates; implementation analysis Available at various departments of the ČVUT.
Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy

Předmětem diplomové práce "Implementace nových technologií do prostředí osobní letecké dopravy" je analýza nových technologií automatizujících procesy odbavení cestujících a zavazadel na letištích. ...

Skolilová Petra; Martin Kasl; Kaliková Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Posuzování kvality veřejného osvětlení v obcích
Hrubeš Pavel; Jan Červený; Kousal LIbor
2019 -
Tato diplomová práce "Posuzování kvality veřejného osvětlení v obcích" se zaměřuje na problematiku veřejného osvětlení. Na začátku práce se věnuji teoretickému úvodu v daném tématu a základními atributy světelných zdrojů, jejich měřením a zpracováním. Práce obsahuje mnou navržená a vyvinutá zařízení pro usnadnění měření osvětlení na platformě Arduino. Vytvořená zařízení byla využita při srovnávacím měření, které bylo statisticky vyhodnoceno a výsledky byly následně využity při tvorbě nové vrstvy v platformě GIS. Provedeným postupem se mi podařilo ověřit funkčnost zkonstruovaných zařízení, a tak navrhnout hardwarové a softwarové řešení pro měření parametrů veřejného osvětlení v obcích.Thesis "Qualifying the quality of public lightning in municipalities" directs on issue of public lightning. In the beginning I push ahead theoretical introduction in the topic and basic attributes of lighting sources, theirs measurements and processing. Thesis contains designed and developed devices for accessibility lighting measurement on the Arduino platform. Created devices were used during the comparative measurement, which was statistically evaluated and the results were lately used for creating the new layer on the GIS platform. With this performed procedure I succeeded to check the functionality of constructed devices and then to design hardware and software solution for measuring the parameters of public lighting in municipalities. Keywords: Veřejné osvětlení; svítidlo; světelný zdroj; luxmetr; Arduino; Geografický informační systém; GIS; Yocto; satelitní data; geostacionární družice; VIIRS; diplomová práce; měření atributů veřejného osvětlení; body měření; oko; Public lighting; luminaire; light source; luxmeter; Arduino; Geographic information system; GIS; Yocto; satellite data; geostationary satellites; VIIRS; diploma thesis; measurement of public lighting attributes; measuring points; eye Available at various departments of the ČVUT.
Posuzování kvality veřejného osvětlení v obcích

Tato diplomová práce "Posuzování kvality veřejného osvětlení v obcích" se zaměřuje na problematiku veřejného osvětlení. Na začátku práce se věnuji teoretickému úvodu v daném tématu a základními ...

Hrubeš Pavel; Jan Červený; Kousal LIbor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ověření dopadů elektromobility na řízení a parkovaní ve vybrané oblasti města
Tichý Tomáš; Jan Matoušek; Filip Josef
2019 -
Předmětem této diplomové práce je ověření dopadů preference elektromobility ve vybrané oblasti Prahy, určení možných potenciálů pro preferenci a řízení a také definování používaných dobíjecích standardů elektromobilů. Součástí práce je i analýza současného využití sdílení vozidel ve velkých městech s následným návrhem elektrocarsharingu a vhodné aplikace s možným využití dat pro řízení dopravy.The subject of the master thesis is to verify impacts of electromobility preference in the selected area of Prague, to determine possible potentials for electromobility preference and control and also to define used charging standards for electric vehicles. Part of the thesis is an analysis of current usage of carsharing in large towns with following design of electric carsharing and appropriate application with possible data usage for traffic control. Keywords: Silniční doprava; řízení dopravy; elektromobilita; carsharing; dopravní simulace; Road transport; traffic control; electromobility; carsharing; traffic simulation Available at various departments of the ČVUT.
Ověření dopadů elektromobility na řízení a parkovaní ve vybrané oblasti města

Předmětem této diplomové práce je ověření dopadů preference elektromobility ve vybrané oblasti Prahy, určení možných potenciálů pro preferenci a řízení a také definování používaných dobíjecích ...

Tichý Tomáš; Jan Matoušek; Filip Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zhodnocení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy
Neubergová Kristýna; Karolína Nováková; Pejšová Magda
2019 -
Předmětem diplomové práce je posouzení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy, tedy varianty ZUR a Regionální varianty. Obsahem práce je zhodnocení silničního okruhu z hlediska vlivu na životní prostředí, zástavbu a také soulad variant s územními plány. V rámci práce byly varianty posuzovány pomocí rizikové analýzy.The subject of this diploma thesis is the evaluation of variants of the northwest part of the ring road around Prague, so variant ZUR a variant Regionální. The content of the thesis is the evaluation of environment, development and also compliance of the variant with the land plans. Within the thesis were variants assessed using risk analysis. Keywords: Silniční okruh kolem Prahy; životní prostředí; silniční doprava; riziková analýza; NATURA 2000; The Ring Road; Environment; road transport; Risks analysis; NATURA 2000 Available at various departments of the ČVUT.
Zhodnocení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy

Předmětem diplomové práce je posouzení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy, tedy varianty ZUR a Regionální varianty. Obsahem práce je zhodnocení silničního okruhu z hlediska ...

Neubergová Kristýna; Karolína Nováková; Pejšová Magda
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí
Čarský Jiří; David Vitouš; Čurda Jiří
2019 -
Předmětem diplomové práce "Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí" je analýza stávajícího stavu dopravní situace ve vymezených oblastech města a na základě této analýzy a vyhodnocení dopravních průzkumů navrhnout řešení současných problémů, které zbaví města nežádoucí dopravy v klidu a zvýší kvalitu a atraktivitu hromadné dopravy.The subject of the diploma thesis „Transport Organization at the Railway Station Úvaly and Near Surroundings“ is analysis of the current state of traffic situation in specified areas of the town and on the basis of this analysis and evaluation of traffic researches to suggest a solution of current problems, which will get rid of the unwanted parking cars in a street and increase a quality and attractivness of public transport. Keywords: doprava; optimalizace; analýza; transport; organization; analysis Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí

Předmětem diplomové práce "Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí" je analýza stávajícího stavu dopravní situace ve vymezených oblastech města a na základě ...

Čarský Jiří; David Vitouš; Čurda Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Hodnocení telekomunikačních parametrů V2X přenosových technologií
Lokaj Zdeněk; Martin Dostál; Vaniš Miroslav
2019 -
Kooperativní systémy vozidel jsou nástrojem ke zvýšení efektivity pozemní silniční dopravy a ke snížení jejího ekologického dopadu. Technologie a postupy potřebné k masovému nasazení ko-operativních systémů jsou v nynější době ve fázi vývoje a testování. Cíl této diplomové práce je dvojí: vytvořit analýzu typů a pilotních implementací kooperativních systémů v ČR a v Evropě, včetně popisu použitých technologií a v druhé řadě vytvoření softwarového nástroje pro analýzu datových záznamů o komunikaci z ITS-G5 jednotek nasazených v rámci projektu C-ROADS CZ na brněnském městském okruhu, jehož výstupem jsou reporty shrnující informace o relevant-ních telekomunikačních parametrech.Cooperative vehicular system is a tool with the goal of ensuring higher traffic effectiveness and smaller amount of pollutants being emitted into the atmosphere. The processes and technologies needed for mass deployment of cooperative vehicular systems are now the subject of research and intensive testing. The goal of this thesis is twofold: to assess the state of cooperative vehicular systems in Europe and Czech Republic and to develop a software tool to evaluate telecommunication parameters based on the input in the form of logs gathered from the ITS G5 units installed in the implementation of the C-ROADS CZ project. Keywords: ITS; C-ITS; ITS-G5; datová analýza; ITS; C-ITS; ITS-G5; data analysis Available at various departments of the ČVUT.
Hodnocení telekomunikačních parametrů V2X přenosových technologií

Kooperativní systémy vozidel jsou nástrojem ke zvýšení efektivity pozemní silniční dopravy a ke snížení jejího ekologického dopadu. Technologie a postupy potřebné k masovému nasazení ko-operativních ...

Lokaj Zdeněk; Martin Dostál; Vaniš Miroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP
Bouchner Petr; Jolana Heřmanová; Smíšek Ondřej
2019 -
Předmětem diplomové práce "Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP" je sestavit model dvou konceptů hybridních elektrických vozidel. Cílem práce je navrhnout strategii řízení HEV a optimalizovat ji za účelem nejnižší spotřeby v cyklu WLTP při zachování rovnovážné bilance stavu nabití baterie.The subject of the thesis " HEV control optimization with respect to WLTP standard" is to create a model of two concepts of hybrid electric vehicles. The aim of the thesis is to design a strategy of HEV control and to optimize it for the lowest consumption in the WLTP cycle while maintaining the balance of the battery state of charge. Keywords: HEV; MHEV; simulace hybridního vozidla; WLTP; řídící strategie HEV; optimalizace řídící strategie; HEV; MHEV; Hybrid vehicle simulation; WLTP; HEV control strategy; control strategy optimization Available at various departments of the ČVUT.
Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP

Předmětem diplomové práce "Optimalizace řízení HEV s důrazem na metodiku měření spotřeby paliva WLTP" je sestavit model dvou konceptů hybridních elektrických vozidel. Cílem práce je navrhnout ...

Bouchner Petr; Jolana Heřmanová; Smíšek Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Tvorba business plánů pro společnosti se zaměřením na zklidňování dopravy
Skolilová Petra; Irina Shcherbanova; Kouba Marek
2019 -
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zklidňování dopravy na území hlavního města Prahy. Hlavním záměrem teoretické části této práce je analýza současné dopravní situace ve městě a zkoumání existujících platforem a organizací, jež jsou orientované na pražskou dopravní infrastrukturu. Praktická část práce obsahuje návrh nové platformy, její porovnání se stávajícími platformami a následné vyhodnocení na základě provedeného průzkumu veřejného mínění.The thesis is focused on the issue of traffic calming in the capital of Czech Republic - Prague. The main purpose of the theoretical part of this thesis is to analyze the current traffic situation in the city and to explore existing platforms and organizations that are oriented towards Prague's transport infrastructure. The practical part of the thesis is composed of proposal of a new platform, its comparison with existing platforms and subsequent evaluation based on a public opinion poll. Keywords: plán; business model; Canvas; zklidňování dopravy; hlavní město Praha; platforma; Operátor ICT; Golemio; Auto-Mat; parkování; tranzitní doprava; cyklistická doprava; plan; business model; Canvas; traffic calming; Prague; platform; Operator ICT; Golemio; Auto-Mat; parking; transit traffic; cycling transport Available at various departments of the ČVUT.
Tvorba business plánů pro společnosti se zaměřením na zklidňování dopravy

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku zklidňování dopravy na území hlavního města Prahy. Hlavním záměrem teoretické části této práce je analýza současné dopravní situace ve městě a zkoumání ...

Skolilová Petra; Irina Shcherbanova; Kouba Marek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi
Skolilová Petra; Eliška Provazníková; Hendrych Tomáš
2019 -
Předmětem diplomové práce "Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi" je analyzovat současný oběh prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. a navrhnout taková opatření, která by současný stav pomohla zefektivnit, zjednodušit a ušetřit společnosti finanční prostředky.The subject of the master thesis "Proposal of empty pallet flow in the company ŠKODA AUTO a.s. in Mladá Boleslav" is to analyze the current flow of empty packaging in the company ŠKODA AUTO a.s. and create purposes which will help to streamline, simplify and save money for the company. Keywords: logistický řetězec; tok prázdných obalů; vícecestné obaly; Centrální sklad prázdných obalů; RFID technologie; dron; inventura; logistics chain; empty packaging flow; returnable packaging; The Central warehouse of empty packaging; RFID technology; drone; inventory Available at various departments of the ČVUT.
Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi

Předmětem diplomové práce "Návrh toku prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi" je analyzovat současný oběh prázdných obalů ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. a navrhnout taková ...

Skolilová Petra; Eliška Provazníková; Hendrych Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases