Number of found documents: 36179
Published from to

Dynamika a funkční organizace neuronálních populací v epileptickém mozku
Jiruška Přemysl; Jan Kudláček; Procházka Aleš
2019 -
Epilepsie je chronické neurologické onemocnění postihující 0.5 až 1 % světové populace. Hlavním projevem epilepsie jsou epileptické záchvaty. Zdánlivá náhodnost a nepředvídatelnost záchvatů představuje jednu z nejvíce nepříjemných vlastností epilepsie. Nicméně objevuje se stále vice důkazů, že záchvaty nejsou zcela náhodné, tj. nereprezentují Poissonův proces. Cílem této práce bylo popsat dlouhodobou dynamiku záchvatů v tetanotoxinovém modelu epilepsie a navrhnout, jaké mechanizmy za ni mohou být zodpovědné. Pomocí statistických technik jsme ukázali, že záchvaty v tetanotoxinovém modelu epilepsie nejsou Poissonovské. Zjistili jsem, že záchvaty se vyskytují ve shlucích trvajících přibližně dva dny a jsou odděleny přibližně dvoudenními obdobími bez záchvatů. Hlavním původním výsledkem této práce je popis vnitřní struktury shluku. Zjistili jsme, že na začátku shluku se vyskytují především fokální záchvaty, avšak s postupem shluku se zvyšuje zastoupení záchvatů generalizovaných. Frekvence výskytu záchvatů se s postupem shluku postupně snižuje. Navrhujeme teorii, že fokální záchvaty na začátku shluku usnadňují generalizaci pozdějších záchvatů, pravděpodobně prostřednictvím mechanismu zvaného kindling. Když se pak objeví generalizované záchvaty, mají naopak inhibiční vliv ve formě zvyšování prahu pro vyvolání záchvatu, což vede ke snížení frekvence výskytu záchvatů. Kumulace tohoto inhibičního vlivu pak může vést k ukončení shluku záchvatů. Analyzovali jsme také dlouhodobé profily epileptických sérií výbojů (angl. burst), což je méně známý grafoelement pozorovaný v tetanotoxinovém modelu epilepsie. Série výbojů nám umožnily zkoumat dynamiku epileptického mozku v období mezi shluky záchvatů, ve kterém se žádné záchvaty nevyskytují. Zjistili jsme, že v mezi-shlukovém období se zvyšuje frekvence výskytu sérií výbojů. Jejich délka z počátku klesá, ale s blížícím se následujícím shlukem záchvatů začne růst. Výkon signálu sérií výbojů v hipokampech se zvyšuje. Vzájemná korelační funkce mezi hipokampy, a taktéž mezi hipokampem a motorickou kůrou, roste. Tyto změny interpretujeme jako projev postupně se zvyšující excitability mozku a facilitace propagace epileptické aktivity. To je důkazem skrytého dynamického procesu, ke kterému dochází během mezishlukového období, a který vede k dalšímu shluku záchvatů.Epilepsy is a neurological disorder affecting 0.5 to 1 % worldwide. The main manifestation of epilepsy is epileptic seizures. The seeming randomness and unpredictability of seizures constitutes a major debilitating factor for people with epilepsy. There is, however, increasing body of evidence that the seizures are not fully random, i.e. they are not a Poisson process. In this work we aimed at investigating the long-term dynamics of seizures in the tetanus toxin model of epilepsy in rats and proposing the mechanisms that could govern it. Using statistical techniques, we have shown that the seizures in the tetanus toxin model of epilepsy in rats are not Poissonian. We have found that the seizures occur in clusters of approximately 2 days duration interleaved by approximately 2-day seizure-free periods. The main original finding of this work is the internal structure of the cluster. We have found that at the beginning of the cluster there are mostly focal seizures but with the cluster progression there is gradually increasing proportion of generalized seizures. The seizure rate gradually decreases with the cluster progression. We propose a theory that the focal seizures at the beginning of the cluster facilitate the generalization of later seizures possibly via kindling mechanism. Once the generalized seizures appear, they have rather inhibiting effect in that they gradually decrease the seizure rate. Accumulation of such inhibition may be then responsible for the termination of the seizure cluster. We have also analyzed the long-term profiles of epileptic bursts, a less well known graphoelement observed in the tetanus toxin model of epilepsy. Bursts enabled us to investigate the dynamics of the epileptic brain during the inter-cluster periods where no seizures are present. We have found that during the inter-cluster period, the burst rate increases. The duration of the bursts initially decreases but with an approaching seizure cluster it increases again. The signal power of the bursts in the hippocampi increases. Cross-correlation function between the hippocampi as well as between the hippocampus and motor cortices increases. We interpret these changes as a manifestation of gradually increasing excitability of the brain and facilitation of the propagation of epileptic activity. This is an evidence of a hidden dynamic process which takes place during the inter-cluster period and which slowly leads to the next seizure cluster. Our findings on long-term seizure dynamics have implications for understanding the principles of seizure generation, evaluation of epilepsy therapy, evaluation of seizure risk (seizure forecasting) and ultimately, they may help in introduction of patient-tailored treatment strategies, such as chronopharmacotherapy, which improve efficacy and reduce side effects of the drugs. Keywords: Epilepsie; epileptický záchvat; dlouhodobá dynamika záchvatu; shluk záchvatu; chronoterapie; tetanotoxinový model epilepsie; série výbojů; Epilepsy; epileptic seizure; long-term seizure dynamics; seizure cluster; chronotherapy; tetanus toxin model of epilepsy; epileptic burst Available in digital repository of ČVUT.
Dynamika a funkční organizace neuronálních populací v epileptickém mozku

Epilepsie je chronické neurologické onemocnění postihující 0.5 až 1 % světové populace. Hlavním projevem epilepsie jsou epileptické záchvaty. Zdánlivá náhodnost a nepředvídatelnost záchvatů ...

Jiruška Přemysl; Jan Kudláček; Procházka Aleš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Systém povolování staveb v České republice
Měšťanová Dana; Andrij Ivanjuk; Tománková Jaroslava
2019 -
V této bakalářské práci je shrnutí a srovnání možností získání stavebního povolení na území České republik. V práci je popsán zákon o územním plánování a stavebním řádu, analýza sstému povolování staveb, zainteresovaná ministerstva, ekonomická provázanost problematik a současné tendence zjednodušení procesu povolování staveb. Práce je uceleným přehledem o potřebách a povinnostech stavebníka pro získání stavebního povolení z hlediska administrativ a času. Jádro práce je v zhodnocení současných postupů a dále zhodnocení změn v navrhované novele stavebního zákona (Věcný záměr) s předpokladem platnosti k 1.1.2021. Také v bakalářské práci je zveřejněný rozhovor s pracovníkem stavebního úřadu o stavebním zákoně a povolovacím řízení.In this bachelor thesis is a summar and comparison of possibilities of acquisition a building permit proces in the Czech Republic. Bachelor thesis been described b the law on spatial planning and building construction regulations, analsis of the sstem of building construction authorisations, ministries, economic interdependence of the issue and the current tendenc to simplif the process of authorizing construction. The work is a comprehensive overview of the needs and responsibilities of the builder for obtaining a building permit in terms of administration and time. The core of the work is in the evaluation of current procedures and further evaluation of changes in the proposed amendment of the "building construction act" with the assumption of validit to 1.1.2021. Also in Bachelor thesis is a published interview with the civil servant of the building office about the law and the permit procedure. Keywords: Nový stavební zákon; povolování staveb; analýza sуstému; územní řízení; stavební řízení; územní souhlas; ohlášení; stavební povolení; New building permit act; construction authorization; analуsis of sуstem; planning permission proceedings; building permit proceedings; planning consent; nortification; building permit act Available at various departments of the ČVUT.
Systém povolování staveb v České republice

V této bakalářské práci je shrnutí a srovnání možností získání stavebního povolení na území České republik. V práci je popsán zákon o územním plánování a stavebním řádu, analýza sstému povolování ...

Měšťanová Dana; Andrij Ivanjuk; Tománková Jaroslava
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Ocelová konstrukce tenisové haly
Jandera Michal; Vojtěch Rataj; Mareš Jiří
2019 -
Tématem této bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce tenisové haly. Část zázemí není předmětem této práce, je řešena pouze část tenisového kurtu. Obsahem je návrh a posouzení hlavní rámové vazby, štítové stěny, prvků ztužení a vybraných detailů. Navržené konstrukce jsou znázorněné v přiložené výkresové dokumentaci.The subject of the bachelor’s thesis is design of load-bearing steel structure of a tennis hall. The adjacent three-storey part of the building is not the subject of the thesis, only design of the part of the tennis court. The content is structural design of the main portal frame, gable wall, bracings and selected details. The designed structure is represented in enclosed drawings. Keywords: Tenisová hala; ocelová konstrukce; rámová konstrukce; ztužení; Tennis hall; steel structure; portal frame; bracing Available at various departments of the ČVUT.
Ocelová konstrukce tenisové haly

Tématem této bakalářské práce je návrh nosné ocelové konstrukce tenisové haly. Část zázemí není předmětem této práce, je řešena pouze část tenisového kurtu. Obsahem je návrh a posouzení hlavní rámové ...

Jandera Michal; Vojtěch Rataj; Mareš Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Finanční analýza malého stavebního podniku
Nováková Vladimíra; Stanislav Kubizňák; Prostějovská Zita
2019 -
Předmětem této bakalářské práce je teoretický přehled elementárních metod finanční analýzy a jejich aplikace na malý stavební podnik. Teoretická část práce obsahuje obecné informace o finanční analýze, účetních výkazech a samotný popis jednotlivých metod finanční analýzy. Praktická část zpracovává finanční analýzu vybraného stavebního podniku. Výsledky této analýzy jsou posléze porovnány s výsledky finanční analýzy celého odvětví. Závěr práce obsahuje zhodnocení finanční situace analyzovaného podniku a návrh možných opatření.The subject of this bachelor thesis is a theoretical overview of elementary methods of financial analysis and their application to small construction company. The theoretical part of the thesis contains general information about financial analysis, financial statements and description of methods of financial analysis. The practical part deals with the financial analysis of the selected small construction company. The results of this analysis are then compared with results of financial analysis of the whole construction industry. The conclusion of thesis contains an evaluation of the financial situation of the analyzed company and proposal of possible measures. Keywords: finanční analýza; finanční řízení; finanční ukazatele; rentabilita; likvidita; účetní výkazy; zisk; stavební podnik; stavebnictví; financial analysis; financial management; financial indicators; profitability; liquidity; financial statements; profit; construction company; construction industry Available at various departments of the ČVUT.
Finanční analýza malého stavebního podniku

Předmětem této bakalářské práce je teoretický přehled elementárních metod finanční analýzy a jejich aplikace na malý stavební podnik. Teoretická část práce obsahuje obecné informace o finanční ...

Nováková Vladimíra; Stanislav Kubizňák; Prostějovská Zita
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Bytový dům Terronská
Wald František; Petr Bittermann; Sokol Zdeněk
2019 -
Bakalářská práce se skládá ze dvou částí a je zaměřená na požárně bezpečnostní řešení, návrh za běžné a zvýšené teploty prvku bytového domu s komerční plochou v ulici Terronská. První část obsahuje požárně bezpečnostní řešení zadaného objektu. Druhá část se zabývá návrhem a posouzením stropních nosníků s rozšířenou spodní pásnicí za běžné teploty a posouzením za zvýšení teploty s návrhem protipožárního opatření. Dále se ve třetí části nachází studie konstrukce posledního nadzemního podlaží za běžné teploty.Bachelor thesis consists of two parts with focus on fire safety solution, design of apartment building in Terronská street with commercial units at normal and elevated temperature scenarios. First part contains the fire safety solution of assigned building. Second part deals with design and statics evaluation at normal and elevated temperature of ceiling beams with wide bottom flange and its fire-retardant measures. Furthermore, the third part contains a study of the construction of the last floor at normal temperature. Keywords: požárně bezpečnostní řešení; bytový dům; nosník s rozšířenou spodní pásnicí; posouzení za zvýšené teploty; fire safety solution požárně; apartment building; slim floor beam; assessment at elevated temperatures Available at various departments of the ČVUT.
Bytový dům Terronská

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí a je zaměřená na požárně bezpečnostní řešení, návrh za běžné a zvýšené teploty prvku bytového domu s komerční plochou v ulici Terronská. První část obsahuje ...

Wald František; Petr Bittermann; Sokol Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Soubor tématických map obce Kamenice a jejího okolí
Janata Tomáš; Martin Kýhos; Cajthaml Jiří
2019 -
Bakalářská práce se zabývá souborem tematických map obce Kamenice v okrese Praha-východ a jí přilehlých obcí. Cílem práce je shromáždit dostupné mapové a statistické podklady a literaturu pro Kamenici a její okolí a pomocí nich vizualizovat následující témata formou kartografických výstupů - tematických map. Témata jsou: doprava, vývoj počtu obyvatel, vývoj zástavby a turistické atraktivity v obci a jejím okolí. Vizualizace map probíhala v počítačovém softwaru ArcGIS Pro od americké společnosti ESRI.The bachelor thesis is presenting a set of thematic maps of the Kamenice municipality in the Praha-východ region and its surrounding urban area. The goal of this thesis is to gather available map and statistical sources and literature concerning Kamenice and its surroundings and use it for the cartographical visualization of the following topics in a form of thematical maps: traffic, development of the population, development of the urbanization and the tourist attractivity in the Kamenice area. The visualization of the maps was done in the ArcGIS Pro software by the American company ESRI. Keywords: Kamenice; tematická mapa; tematická kartografie; doprava; turismus; populace; zástavba; ArcGIS Pro; Kamenice; thematic map; thematic cartography; traffic; tourism; population; urbanization; ArcGIS Pro Available at various departments of the ČVUT.
Soubor tématických map obce Kamenice a jejího okolí

Bakalářská práce se zabývá souborem tematických map obce Kamenice v okrese Praha-východ a jí přilehlých obcí. Cílem práce je shromáždit dostupné mapové a statistické podklady a literaturu pro Kamenici ...

Janata Tomáš; Martin Kýhos; Cajthaml Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Porovnání typů certifikace budov pro ČR
Kalčev Petr; Linda Kukolová; Tatýrek Václav
2019 -
Hlavním tématem mé bakalářské práce je certifikování budov v České republice. Cílem práce je vytvoření přehledu o využívaných certifikačních metodách. Teoretická část je zaměřena na udržitelný rozvoj, představení jednotlivých certifikačních systémů a přehled certifikovaných budov v České republice. V praktické části analyzuji rozhovory se zástupci firem, kteří jsou v pozici jak investorů certifikací, tak dodavatele certifikací.The main theme of my Bachelor thesis is the certification of buildings in the Czech Republic. The aim of this thesis is to create an overview of the used certification systems. The theoretical part is focusing on sustainable development, introduction of individual certification systems and overview of certified buildings in the Czech Republic. In the practical part I analyze interviews with representatives of companies that are in the position of certification investors and certifiers. Keywords: Udržitelný rozvoj; certifikace budov; BREEAM; LEED; SBToolCZ; DGNB; WELL; porovnání; certifikační systémy; Sustainable development; certification of buildings; BREEAM; LEED; SBToolCZ; DGNB; WELL; comparison; certification systems Available at various departments of the ČVUT.
Porovnání typů certifikace budov pro ČR

Hlavním tématem mé bakalářské práce je certifikování budov v České republice. Cílem práce je vytvoření přehledu o využívaných certifikačních metodách. Teoretická část je zaměřena na udržitelný rozvoj, ...

Kalčev Petr; Linda Kukolová; Tatýrek Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Optimální návrh obálky bytového domu prostřednictvím analýzy životního cyklu (LCC)
Kalčev Petr; Michaela Myslivečková; Mašlár Daniel
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá výběrem optimální kombinace obálky bytových domů a tepelného zdroje prostřednictvím analýzy životního cyklu (LCC). Kapitoly teoretické části jsou věnovány současným tepelně technickým požadavkům na stavební konstrukce, které je nutno splnit při navrhování budov, a základním principům tvorby kalkulace nákladů životního cyklu. Na základě teoretické části jsou v části praktické navrženy konkrétní varianty konstrukcí obálky a tepelných zdrojů, které lze vzájemně kombinovat. Výběr dané kombinace ovlivňuje především výši pořizovacích a provozních nákladů budovy. Srovnávacím kritériem pro výběr nejoptimálnější varianty byla nejnižší hodnota kumulovaných diskontovaných nákladů (NPV) na konci hodnoceného období.This bachelor thesis deals with the choice of optimal combination of building envelope construction and heat source considering life cycle cost analysis. Chapters of the theoretical part are devoted to the current technical requirements for building constructions and to basic principles of life cycle costing. In the practical part, there are specific drafts of the building envelope construction and heat sources. The choice of their combination influences primarily initial costs and operating costs. The most optimal option is the one with the lowest NPV (net present value) at the end of the reporting period. Keywords: analýza životního cyklu (LCC); udržitelnost; čistá současná hodnota (NPV); diskontní sazba; obálka budovy; součinitel prostupu tepla; tepelná ztráta; spotřeba energie; tepelné čerpadlo; kondenzační plynový kotel; life cycle cost analysis; sustainability; net present value; discount rate; building envelope; heat transfer coefficient; heat loss; power consumption; heat pump; condensing gas boiler Available at various departments of the ČVUT.
Optimální návrh obálky bytového domu prostřednictvím analýzy životního cyklu (LCC)

Tato bakalářská práce se zabývá výběrem optimální kombinace obálky bytových domů a tepelného zdroje prostřednictvím analýzy životního cyklu (LCC). Kapitoly teoretické části jsou věnovány současným ...

Kalčev Petr; Michaela Myslivečková; Mašlár Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Chemická odolnost pojiva na bázi sulfátovápenatého popílku
Šulc Rostislav; Denisa Vondráčková; Šídlová Martina
2019 -
V této bakalářské práci se autor zabývá chemickou odolností sulfátovápenatého popílku. Cílem této práce je zjistit dopad chemicky agresivního prostředí na směs obsahující Sorfix namísto cementu. Autor také zkoumá vliv téhož chemicky agresivního prostředí na směs obsahující cement a výsledky porovnává. V bakalářské práci jsou srovnání pevností v tlaku, objemových změn, hmotnostních změn a vzniklých korozních produktů. Na konci práce je návrh možného využití Sorfixu v chemicky agresivním prostředí.Author deals with chemical resistance od sulfocalcic binder in this bachelor thesis. The aim is to find out the effect of chemically aggressive surroundings on mixture using the Sorfix. The author also verifies the effect of the same surroundings on cement and then compares. There are comparisons of the compressive strength, volume changes, weight changes and corrosion products that were formed. At the end of this work, there is suggestion of possible use of the Sorfix in chemically aggressive surroundings. Keywords: cement; Sorfix; chemicky agresivní prostředí; chemická odolnost; koroze; cement; Sorfix; chemically aggresssive surroundings; chemical resistance; corrosion Available at various departments of the ČVUT.
Chemická odolnost pojiva na bázi sulfátovápenatého popílku

V této bakalářské práci se autor zabývá chemickou odolností sulfátovápenatého popílku. Cílem této práce je zjistit dopad chemicky agresivního prostředí na směs obsahující Sorfix namísto cementu. Autor ...

Šulc Rostislav; Denisa Vondráčková; Šídlová Martina
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin
Konvalinka Adam; Karla Zikmundová; Pospíchal Václav
2019 -
Tato bakalářská práce je věnována specifickým situacím při rekultivaci území postiženého těžbou nerostných surovin. Zaměřuje se na hnědouhelné povrchové doly, historii těžby, materiál a technologický postup likvidace důlních komor. Dále pojednává o opatření při zjištění výskytu kontaminované zeminy a technologickém postupu při její následné likvidaci. Poslední část se zabývá zakládáním liniových staveb na podloží, které je třeba podrobit zkouškám, které ověří stabilitu a únosnost zemního tělesa.The Bachelor thesis deals with specific situations occurring during the reclamation of the area affected by mining. It focuses on brown coal open-pits, mining history, material and technological procedures of mine chamber abandonment. It also describes measures taken in the case of contaminated soil occurrence and the technological procedure used in its successive decontamination. The last part is devoted to the foundation of linear structures on subsoil that must be subjected to testing to verify the stability and load-bearing capacity of the earth body. Keywords: rekultivace; těžba nerostných surovin; staré důlní dílo; likvidace starý důlních děl; důlní komora; likvidace důlních komor; kontaminace; dekontaminace; kontaminovaná zemina; dekontaminace zeminy; azbest; nakládání s kontaminovaným odpadem; zemní těleso; zakládání staveb; sedání podloží; sanace podloží; zkoušky zhutnění; reclamation; mining; old mine working; abandonment of old mine workings; mining chamber; abandonment of mining chambers; contamination; decontamination; contaminated soil; soil decontamination; asbestos; contaminated waste disposal; earth body; foundation engineering; subsoil settlement; subsoil rehabilitation; compaction test Available at various departments of the ČVUT.
Rekultivace území postižené těžbou nerostných surovin

Tato bakalářská práce je věnována specifickým situacím při rekultivaci území postiženého těžbou nerostných surovin. Zaměřuje se na hnědouhelné povrchové doly, historii těžby, materiál a technologický ...

Konvalinka Adam; Karla Zikmundová; Pospíchal Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases