Number of found documents: 108471
Published from to

Elementární procesy p̌ri nízkých teplotách - reakce iont ̊u H3+ a N2H+ v dohasínajícím plazmatu
Kálosi, Ábel; Plašil, Radek; Rubovič, Peter; Španěl, Patrik
2019 - English
Electron-ion recombination and ion-neutral interactions play a piv- otal role in the chemical evolution of molecules in the Interstellar Medium (ISM). Physical conditions under which these processes un- dergo in the ISM include a wide range of temperatures and particle number densities. This work contributes to the experimental study of named low temperature phenomena in the range of 30 K to 300 K focusing on the reactions of hydrogen-containing light molecules. The employed experimental techniques are based on a combination of a Stationary Afterglow (SA) instrument with a Continuous Wave Cavity Ring-down Spectrometer (cw-CRDS). The main contributions of this work can be split into three topics. (1) The proton and deuteron con- taining isotopic system of H3 + ions. The isotopic fractionation process in collisions with hydrogen and deuterium gas was investigated in low temperature discharges, nominal ion temperatures of 80 K to 140 K, to deduce relative ion densities in the experiments. These are necessary for afterglow studies of isotopic effects in electron-ion recombination of the studied ions. (2) Vibrational spectroscopy of N2H+ ions focusing on first overtone (2ν1 band) transitions and ion thermometry, the first step towards studies of electron-ion recombination. (3) The role of para/ortho spin... Elektron-iontová rekombinace a iont-neutrální interakce hrají klí- ̌covou roli v chemickém vývoji molekul v mezihv̌ezdném prostoru. Podmínky v mezihv̌ezdném prostoru p̌ri kterých tyto procesy probí- hají zahrnují široký rozsah teplot a hustot ̌cástic. Tato práce je zam̌e- ̌rena na experimentální studium uvedených nízkoteplotních proces̊u v teplotním rozsahu od 30 K do 300 K, zejména na reakce malých molekul obsahujících vodíkové atomy. Použitá experimentální tech- nika je založena na kombinaci prosťredí dohasínajícího plazmatu se Continuous Wave Cavity Ring-down spektrometrem. Mezi ťri hlavní výstupy práce paťrí: Za prvé: studium izotopického systému iont̊u H3 + obsahující protony a deuterony. Pr̊ub̌eh izotopické frakcionace ve srážkách s vodíkem a deuteriem byl studován v nízkoteplotních výbojích, v nominálním rozsahu teplot od 80 K do 140 K. V experimen- tech byly odvozeny relativní koncentrace iont̊u, nezbytné pro studium izotopických efekt̊u v elektron-iontové rekombinaci v dohasínajícím plazmatu studovaných iont̊u. Za druhé: vibrǎcní spektroskopie iont̊u N2H+ zam̌ěrená na takzvané "first overtone" (2ν1 pás) p̌rechody a termometrie využitím iont̊u. Experimenty p̌redstavují první krok k studiu elektron-iontové rekombinace vybraného iontu. Za ťretí: stu- dium role para/ortho spinových stav̊u v... Keywords: elektron-iontová rekombinace; disociativní rekombinace; astrochemie; dohasínající plazma; vibrační spektroskopie; electron-ion recombination; dissociative recombination; astrochemistry; afterglow; vibrational spectroscopy Available in a digital repository NRGL
Elementární procesy p̌ri nízkých teplotách - reakce iont ̊u H3+ a N2H+ v dohasínajícím plazmatu

Electron-ion recombination and ion-neutral interactions play a piv- otal role in the chemical evolution of molecules in the Interstellar Medium (ISM). Physical conditions under which these processes ...

Kálosi, Ábel; Plašil, Radek; Rubovič, Peter; Španěl, Patrik
Univerzita Karlova, 2019

K efektivním numerickým výpočtům proudění nenewtonských tekutin
Blechta, Jan; Málek, Josef; Herzog, Roland; Süli, Endré
2019 - English
In the first part of this thesis we are concerned with the constitutive the- ory for incompressible fluids characterized by a continuous monotone rela- tion between the velocity gradient and the Cauchy stress. We, in particular, investigate a class of activated fluids that behave as the Euler fluid prior activation, and as the Navier-Stokes or power-law fluid once the activation takes place. We develop a large-data existence analysis for both steady and unsteady three-dimensional flows of such fluids subject either to the no-slip boundary condition or to a range of slip-type boundary conditions, including free-slip, Navier's slip, and stick-slip. In the second part we show that the W−1,q norm is localizable provided that the functional in question vanishes on locally supported functions which constitute a partition of unity. This represents a key tool for establishing local a posteriori efficiency for partial differential equations in divergence form with residuals in W−1,q . In the third part we provide a novel analysis for the pressure convection- diffusion (PCD) preconditioner. We first develop a theory for the precon- ditioner considered as an operator in infinite-dimensional spaces. We then provide a methodology for constructing discrete PCD operators for a broad class of pressure discretizations. The... V první části práce se zabýváme konstitutivní teorií nestlačitelných tekutin charakterizovaných spojitým monotónním vztahem mezi gradientem rychlosti a Cauchyho napětím. Speciální pozornost je věnována třídě aktivovaných tekutin, které se před aktivací chovají jako Eulerovy tekutiny, zatímco po aktivaci je jejich odezva stejná jako odezva Navierovy-Stokesovy tekutiny či tekutiny mocninného typu. Pro tuto třídu tekutin je provedena detailní existenční analýza pro velká data k stacionárním a nestacionárním třídimen- zionálním prouděním vystavených buď okrajové podmínce nulové rychlosti, či řadě podmínek skluzového typu, včetně volného skluzu, Navierova skluzu a kombinovaného přilnutí-skluzu. Druhá část se zabývá lokalizací W−1,q normy za předpokladu, že uvažo- vaný funkcionál se nuluje na fukcích s lokálním nosičem, které tvoří rozklad jednotky. To zvláště dovoluje zajistit lokální aposteriorní efektivitu u par- cialních diferencialních rovnic v divergentním tvaru s residuály ve W−1,q . V třetí části předkládáme novou analýzu tzv. PCD (pressure convection- diffusion) předpodmínění. Nejdříve budujeme novou teorii PCD předpod- mínění jakožto operátoru v nekonečně-dimenzionálních prostorech. Potom poskytujeme metodiku ke konstrukci diskrétních PCD operátorů pro širokou třídu diskretizací tlaku. Hlavní přínos... Keywords: nenewtonské tekutiny; konstitutivní teorie; tekutiny s aktivací; apriorní analýza pro velká data; aposteriorní odhady chyby; předpodmínění; non-Newtonian fluids; constitutive theory; fluids with activation; large-data a priori analysis; a posteriori error estimates; preconditioning Available in a digital repository NRGL
K efektivním numerickým výpočtům proudění nenewtonských tekutin

In the first part of this thesis we are concerned with the constitutive the- ory for incompressible fluids characterized by a continuous monotone rela- tion between the velocity gradient and the ...

Blechta, Jan; Málek, Josef; Herzog, Roland; Süli, Endré
Univerzita Karlova, 2019

Dynamické ovládání magnetizace pro spintronické aplikace studované magnetooptickými metodami
Zahradník, Martin; Veis, Martin; Herranz, Gervasi; Legut, Dominik
2019 - English
Two important mechanisms in preparation of ultrathin films of magnetic oxides were systematically investigated in this work. First, influence of epitaxial strain on resulting magneto-optical properties of La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO) ultrathin films was studied. The investigated films were grown by pulsed laser deposition on four different substrates, providing a broad range of induced epitaxial strains. Magnetic properties were found to deteriorate with increasing value of the epitaxial strain, as expected due to the unit cell distortion increasingly deviating from the bulk and effect of the magnetically inert layer. A combination of spectroscopic ellipsometry and magneto-optical Kerr effect spectroscopy was used to determine spectra of the diagonal and off-diagonal elements of permittivity tensor. The off-diagonal elements confirmed presence of two previously reported electronic transitions in spectra of all films. Moreover, they revealed another electronic transition around 4.3 eV only in spectra of films grown under compressive strain. We proposed classification of this transition as crystal field paramagnetic Mn t2g → eg transition, which was further supported by ab initio calculations. A key role of strain in controlling electronic structure of ultrathin perovskite films was demonstrated. Dynamic application of... V této práci byly systematicky studovány dva mechanismy, jež hrají důležitou roli v přípravě tenkých vrstev magnetických oxidů. Prvním z nich byl vliv epitaxního pnutí na výsledné magnetooptické vlastnosti tenkých vrstev La2/3Sr1/3MnO3 (LSMO). Studované vrstvy byly vyrobeny pulsní laserovou depozicí na čtyřech různých substrátech, což zajistilo širokou škálu indukovaného epitaxního pnutí. Bylo zjištěno, že magnetické vlastnosti se zhoršují s rostoucí hodnotou epitaxního pnutí, což bylo očekáváno kvůli narůstající deformaci základní buňky a kvůli efektu magneticky inertní vrstvy. Kombinace spektroskopické elipsometrie a magnetooptické Kerrovy spektroskopie byla použita k získání spekter diagonálních a nediagonálních členů tenzoru permitivity. Spektra nediagonálních členů potvrdila u všech vzorků přítomnost dvou dříve pozorovaných elektronových přechodů. Navíc byl nalezen ještě další elektronový přechod kolem 4.3 eV, a to pouze ve spektrech vzorků s tlakovým pnutím. Byla navržena klasifikace tohoto přechodu jako paramagnetického přechodu krystalového pole Mn t2g → eg, což bylo dále podpořeno i výpočty z prvních principů. Byla tak demonstrována klíčová role pnutí v ovládání elektronové struktury tenkých vrstev perovskitů. Dynamickou aplikací pnutí pomocí piezoelektrické mezivrstvy nebylo dosaženo... Keywords: magnetooptický Kerrův jev; pulsní laserová depozice; epitaxní pnutí; tenzor permitivity; perovskitové oxidy; magneto-optical Kerr effect; pulsed laser deposition; epitaxial strain; permittivity tensor; perovskite oxides Available in a digital repository NRGL
Dynamické ovládání magnetizace pro spintronické aplikace studované magnetooptickými metodami

Two important mechanisms in preparation of ultrathin films of magnetic oxides were systematically investigated in this work. First, influence of epitaxial strain on resulting magneto-optical ...

Zahradník, Martin; Veis, Martin; Herranz, Gervasi; Legut, Dominik
Univerzita Karlova, 2019

Dopad narkoterorismu na bezpečnostní prostředí amerických kontinentů
Kristlík, Tomáš; Křížová, Markéta; Janský, Bohumír; Munoz, Arturo G.
2019 - English
This dissertation aims to provide a strategic qualitative economic analysis of the illicit drug trafficking industry as it evolved in its modern form across the Americas in the latter part of the 20th century, with principal focus on Colombia and Mexico, and to assess its impact on the security environment in the Americas with the ultimate ambition to provide tangible recommendations for complex disruptive countermeasures. The key premise upon which all the conclusions are later formulated is that trafficking in illicit substances is primarily an entrepreneurial activity aimed to generate profit and economic approach to the issue therefore yields the most promising prospects for tangible results. Narcoterrorism in its own merit, and drug-related violence in general, is contemplated, analyzed and explained as one of the key tactics inherent to the trafficking business model. Finally, a critical assessment of existing counter-narcotics strategies is performed in order to outline deficiencies of these policies with the aim to provide alternative and more effective countermeasures against illicit trafficking. Tato disertační práce si klade za cíl předložit strategickou kvalitativní ekonomickou analýzu průmyslu ilegálního obchodu s drogami, jež se ve své moderní formě vyvinul napříč americkými kontinenty především v druhé polovině 20. století, s hlavním důrazem na Kolumbii a Mexiko. Následně pak provést analýzu jeho dopadu na bezpečnostní prostředí amerických kontinentů ve snaze formulovat uchopitelná doporučení a komplexní návrhy na jeho narušení. Hlavní premisou práce a vodítkem pro pozdější vyvozování konečných závěrů je, že obchodní transakce představuje podstatu pašování drog a jeho hlavním smyslem je tvorba hmotného zisku. Z tohoto důvodu ekonomická analýza tématu skýtá největší perspektivu ve smyslu formulace uchopitelných závěrů a doporučení. Narkoterorismus, i obecněji násilí spojené s obchodem s drogami, tato práce uchopuje, analyzuje a vysvětluje jako obchodní taktiku, která je nedílnou a klíčovou součástí obchodního modelu pašování drog. V závěrečné sekci práce rovněž předloží kritickou analýzu existujících strategických přístupů při potlačování obchodu s drogami ve snaze identifikovat nedostatky těchto přístupů a poskytnout alternativní efektivnější strategické postupy a nástroje pro řešení problematiky. Keywords: Narkoterorismus|ilegální obchod s drogami|ilegální sítě|analýza sociálních sítí|strategická analýza; Narcoterrorism|illicit drug trafficking|illicit networks|social network analysis|strategic analysis Available in a digital repository NRGL
Dopad narkoterorismu na bezpečnostní prostředí amerických kontinentů

This dissertation aims to provide a strategic qualitative economic analysis of the illicit drug trafficking industry as it evolved in its modern form across the Americas in the latter part of the 20th ...

Kristlík, Tomáš; Křížová, Markéta; Janský, Bohumír; Munoz, Arturo G.
Univerzita Karlova, 2019

Neúprosné rovnoběžky: Železnice v evropské literatuře 1830-1914
Špína, Michal; Vojvodík, Josef; Heczková, Libuše; Burget, Eduard
2019 - Czech
Merciless Parallel Lines: Railways in European Literature 1830-1914 (Mgr. Michal Špína) Abstract The doctoral thesis addresses the so far underexplored subject of early literary depictions of railway, investigating the cultural impact of the new, mechanized means of transport, as reflected in fiction. The introduction explains the reasons to focus geographically on Europe (as opposed to the different social context of American and colonial railways), to limit the time span to the 1830-1914 period (after which railway gradually loses its leading role in transport) and the topic to the "look from the outside" (i.e. not the act of travelling itself or the interiors of railway stations and trains). Following up to Wolfgang Schivelbusch and Wojciech Tomasik, railway is seen as the paramount agent of industrialization and modernization. Further, spatial relations and the phenomenon of infrastructure are accentuated. The following four chapters each study two interconnected issues: the construction of railway lines and their linearity; the images of the ruining of the idyll in connection to railway noises; the signal box topos in connection to fatefulness; and the fully developed railway system, acquiring the function of a peculiar environment in the short story collection Mugby Junction by Charles Dickens and... Neúprosné rovnoběžky: Železnice v evropské literatuře 1830-1914 (Mgr. Michal Špína) Abstrakt Disertační práce se zabývá dosud málo probádaným tématem raných literárních obrazů železnice a na beletristických textech zkoumá kulturní dopady nového, mechanizovaného způsobu dopravy. V úvodu je zdůvodněno geografické zaměření na Evropu (oproti odlišnému společenskému kontextu severoamerických a koloniálních železnic), časové omezení na období let 1830-1914 (po němž železnice začíná ztrácet výsadní pozici) a tematické zaměření na "pohledy zvnějšku" (tedy nikoliv na samotné cestování či interiéry nádraží a vlaků). V návaznosti na Wolfganga Schivelbusche a Wojciecha Tomasika je zde železnice chápána jako prvořadý činitel industrializace a modernizace. Důraz je kladen také na prostorové vztahy a fenomén infrastruktury. Čtyři následující kapitoly se věnují vždy dvěma propojeným tématům: stavbě železnic a jejich lineárnosti, obrazům zániku idyly v souvislosti s hlukem železnic, toposu strážního domku ve spojení s představami osudovosti a nakonec rozvinutému železničnímu systému, který v povídkovém souboru Mugby Junction Charlese Dickense a především v románu Lidská bestie Émila Zoly nabývá funkce svébytného prostředí. V jednotlivých kapitolách se zároveň ukazuje, jak témata spojená s železnicí postupně pronikají do... Keywords: evropská literatura|železnice|19. století|modernita|imaginace; European literature|Railways|19th century|Modernity|Imagination Available in a digital repository NRGL
Neúprosné rovnoběžky: Železnice v evropské literatuře 1830-1914

Merciless Parallel Lines: Railways in European Literature 1830-1914 (Mgr. Michal Špína) Abstract The doctoral thesis addresses the so far underexplored subject of early literary depictions of railway, ...

Špína, Michal; Vojvodík, Josef; Heczková, Libuše; Burget, Eduard
Univerzita Karlova, 2019

Integrovaný server pro dynamickou analýzu programů
Kabele, Vít; Bulej, Lubomír; Horký, Vojtěch
2019 - English
Dynamic analysis aids in many software development tasks, such as debugging, pro- gram comprehension, and performance optimization. However, implementing a new dy- namic analysis tool is a non-trivial tasks. To simplify development of dynamic analyses, researchers at Charles University and Università della Svizzera italiana in Lugano have jointly developed the DiSL and Shad- owVM frameworks, which raise the level of abstraction for analysis tool developers and provide a convenient programming model both for bytecode instrumentation and for analysis execution. Even though those frameworks were successfully used to develop many different dy- namic analyses, it turned out that the internal design of the original implementation of both frameworks made further development of new features, such as support for instrumentation-time reflection, extremely difficult. Both frameworks provide a client and server part and while they are designed to be used together, the design prevents sharing of information between the two client parts and the two server parts. This not only increases the amount of data that need to be exchanged over network, but also makes configuration of all parts more difficult. In this work we propose and implement a new architecture of the analysis suite so that the functionality the functionality... Dynamická analýza pomáhá při vývoji softwaru v mnoha situacích, ať už jde o debugo- vání, porozumění programu či optimalizaci výkonu. Vyvinout novou dynamickou analýzu je však netriviální úkol. Pro usnadnění vývoje dynamických analýz výzkumníci z Univerzity Karlovy ve spolu- práci s Università della Svizzera italiana v Luganu společnými silami vyvinuli frameworky DiSL a ShadowVM. Tyto frameworky zvyšují úroveň abstrakce pro vývojáře a poskytují vhodný programovací model jak pro instrumentaci bytekódu, tak pro provádění analýz. Ačkoliv tyto frameworky byly úspěšně použity při vývoji mnoha různých dynamických analýz v praxi, ukázalo se, že interní design originálních implementací obou frameworků způsobil, že jakékoliv budoucí rozšíření, jako například podpora pro "instrumentation- time reflection", bylo extrémně obtížné. Oba frameworky pracují v klient-server režimu a přestože jsou navrženy pro společné užití, design zabraňuje sdílení dat mezi oběma klientskými a oběma serverovými částmi. To nejenže zvyšuje množství dat které je potřeba přenést po síti, ale zároveň to činí konfiguraci obou částí složitější. V této práci navrhneme a implementujeme novou architekturu obou frameworků tak, že funkcionalita DiSLu i ShadowVM bude poskytována jedním serverem pro vícero kli- entů. 1 Keywords: instrumentace bytekódu; dynamická analýza programů; bytecode instrumentation; dynamic program analysis Available in a digital repository NRGL
Integrovaný server pro dynamickou analýzu programů

Dynamic analysis aids in many software development tasks, such as debugging, pro- gram comprehension, and performance optimization. However, implementing a new dy- namic analysis tool is a non-trivial ...

Kabele, Vít; Bulej, Lubomír; Horký, Vojtěch
Univerzita Karlova, 2019

Vytěsněná apokalypsa - česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed
Jakl, Tomáš; Beneš, Zdeněk; Hutečka, Jiří; Mücke, Pavel
2019 - Czech
Title: Forgotten Apocalypse - The Czech Reflection of the Retreat of the German Heeresgruppe Mitte Author: Mgr. Tomáš Jakl Abstract: There are war campaigns that can be described simply, others more difficult to describe, and some cannot be reconstructed by a continuous narrative at all. The events in the Czech Lands in the first two weeks of May 1945 belong to the most difficult to describe. The fact that there was the largest of last German fighting groups of armies is well known. It is also commonly known that it was the Central Army Group commanded by Field Marshal Ferdinand Schörner. Significantly less is known that as a result of the outbreak of the Czech Uprising, this group of armies retreated across the rebellious territory to the demarcation line between the US and the Red Army The last desperate illusion of German soldiers was that they would contact the Americans and jointly drive the Russians out of Europe. Allied Commander-in-Chief in the West, General Dwight David Eisenhower, did not intend to do anything after the death of US President Roosevelt, which the Soviet dictator could even interpret as a similar development. Not only did he forbid General Patton from crossing the agreed line in advance with the Soviets, visually accommodating the retreating Germans, but the US troops also released... Název práce: Vytěsněná apokalypsa - česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed Autor: Mgr. Tomáš Jakl Abstrakt: Jsou válečná tažení, která jdou popsat jednoduše, jiná obtížně a některé nejde rekonstruovat plynulým vyprávěním vůbec. Události v českých zemích v prvních dvou květnových týdnech roku 1945 patří k těm obtížně popsatelným. To, že se zde nacházela poslední německá bojeschopná skupina armád, je všeobecně známo. Také se běžně ví, že šlo o skupinu armád Střed, které velel polní maršál Ferdinand Schörner. Podstatně méně je známo, že následkem vypuknutí Českého povstání tato skupina armád ustoupila přes povstalecké území k demarkační linii mezi americkou a Rudou armádou. Poslední zoufalou iluzí německých vojáků bylo, že se spojí s Američany a společně vyženou Rusy z Evropy. Spojenecký vrchní velitel na Západě, generál Dwight David Eisenhower, nehodlal po smrti amerického prezidenta Roosevelta udělat nic, co by si sovětský diktátor mohl vykládat byť jen jako náznak podobného vývoje. Nejenže zakázal generálu Pattonovi překročit předem se sověty dohodnutou demarkační linii v Čechách, opticky vstříc ustupujícím Němcům, ale americké jednotky sovětům také vydaly zajaté německé vojáky z jednotek, které bojovaly na východní frontě. Své zajaté Němce předali Rudé armádě kromě Američanů i čeští povstalci. Do... Keywords: Druhá světová válka|historiografie|německá armáda|české země|skupina armád Střed|Heeresgruppe Mitte|Ferdinand Schörner|Dwight David Eisenhower|konstrukce obrazu minulosti; World War II|Historiography|German Army|Czechoslovakia|Army Group Centre|Heeresgruppe Mitte|Ferdinand Schörner|Dwight David Eisenhower|The Construction of the Image of the Past Available in a digital repository NRGL
Vytěsněná apokalypsa - česká reflexe ústupu německé skupiny armád Střed

Title: Forgotten Apocalypse - The Czech Reflection of the Retreat of the German Heeresgruppe Mitte Author: Mgr. Tomáš Jakl Abstract: There are war campaigns that can be described simply, others more ...

Jakl, Tomáš; Beneš, Zdeněk; Hutečka, Jiří; Mücke, Pavel
Univerzita Karlova, 2019

S100 proteiny u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií
Morávková, Paula; Kohoutová, Darina; Ehrmann, Jiří; Zavoral, Miroslav
2019 - Czech
S100 proteins in inflammatory bowel disease and colorectal neoplasia Inflammatory bowel disease and colorectal cancer represent a serious medical and socio- economic problem worldwide. Despite the progress in diagnostic of both diseases, there is no specific serum maker, which would allow to detect risk group of patients. Our paper focused on importance of serum S100 proteins in inflammatory bowel disease and colorectal neoplasia: (1) association of serum S100A4 with inflammatory bowel disease, ulcerative colitis and Crohn's disease, (2) association of serum S100A6, S100A8, S100A9 and S100A11 with colorectal neoplasia and (3) association of serum S100P with colorectal cancer. A total of 253 subject were enrolled: 40 healthy controls, 16 patients with ulcerative colitis, 93 patients with Crohn's disease, 20 patients with non-advanced colorectal adenoma, 20 patients with advanced colorectal adenoma and 62 patients with colorectal cancer. We confirmed significantly higher serum concentrations of S100A4 protein in patients with ulcerative colitis and Crohn's disease. In Crohn's disease, serum S100A4 was significantly higher in patients with colonic and ileocolonic involvement. We did not confirm association of serum S100A4 with fibrostenosing phenotype of Crohn's diseases and with perianal involvement. We... Souhrn Idiopatické střevní záněty a kolorektální karcinom představují v celosvětovém měřítku závažný medicínsky a socio-ekonomický problém. I přes významný pokrok v diagnostice těchto onemocnění v současné době není dostupný specifický sérový marker, který by umožnil detekci rizikových skupin pacientů. Naše práce hodnotila význam vybraných proteinů S100 v séru pacientů s idiopatickými střevními záněty a kolorektálními neopláziemi. Práce byla rozdělená do třech částí, které hodnotily (1) asociaci sérové koncentrace proteinu S100A4 s idiopatickými střevními záněty, ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou; (2) asociaci sérové koncentrace proteinu S100A6, S100A8, S100A9 a S100A11 s kolorektálními neopláziemi a (3) asociaci sérové koncentrace proteinu S100P s kolorektálním karcinomem. Celkem bylo zahrnuto 253 osob: 40 jedinců ve skupině kontrol, 16 pacientů s ulcerózní kolitidou, 93 pacientů s Crohnovou chorobou, 20 pacientů s nepokročilým kolorektálním adenomem, 22 pacientů s pokročilým kolorektálním adenomem a 62 pacientů s kolorektálním karcinomem. Potvrdili jsme významně vyšší sérové koncentrace S100A4 proteinu u pacientů s ulcerózní kolitidou a Crohnovou chorobou. Pacienti s Crohnovou chorobou vykazovali významně vyšší sérové koncentrace S100A4 ve skupině s izolovaným kolonickým a ileokolonickým postižením... Available in a digital repository NRGL
S100 proteiny u idiopatických střevních zánětů a kolorektálních neoplázií

S100 proteins in inflammatory bowel disease and colorectal neoplasia Inflammatory bowel disease and colorectal cancer represent a serious medical and socio- economic problem worldwide. Despite the ...

Morávková, Paula; Kohoutová, Darina; Ehrmann, Jiří; Zavoral, Miroslav
Univerzita Karlova, 2019

Trestněprávní a kriminologické aspekty kyberkriminality se zaměřením na útoky typu odepření služby
Přívozník, Lukáš; Krupička, Jiří; Heranová, Simona
2019 - Czech
Criminal and criminological aspects of cybercrime with a focus on denial of service attacks Abstract The aim of this master thesis is to analyze the criminal law assessment of denial of service (DoS) cyber-attacks and related criminological aspects. The author deals with the technical characteristics and typology of this type of attack. He analyzes its individual variants, as the way of performing the attack, that is reflected in its criminal assessment. The thesis also describes the facts concerning the largest series of DoS attacks that occurred in the Czech Republic in 2013. Next, the author deals with the criminological aspects of cybercrime, namely its expansion and latency, the perpetrators and victims of the denial of service attack and related prevention, including techniques and methods of defense against this attack. In the main part of the thesis, the author analyzes the criminal law aspects of this specific type of crime. The thesis deals with the development of law in this area at international level, within the European Union and at national level. It also deals with the analysis of the factual situation of cybercrime provided for in Sections 230 to 232 of the Criminal Code and the criminal law assessment of individual variants of the attack. The thesis deals with related problematic points,... Trestněprávní a kriminologické aspekty kyberkriminality se zaměřením na útoky typu odepření služby Abstrakt Cílem této diplomové práce je provést rozbor trestněprávního posouzení kybernetických útoků typu odepření služby (DoS) a souvisejících kriminologických aspektů. Autor se v práci zabývá nejprve technickou charakteristikou a typologií útoku tohoto typu. Rozebírá jeho jednotlivé varianty, neboť způsob provedení útoku se odráží i v jeho trestněprávním posouzení. V práci jsou popsány také skutečnosti týkající se největší série DoS útoků, ke kterým v České republice došlo v roce 2013. Autor se dále věnuje kriminologickým aspektům kybernetické kriminality, a to jejímu rozmachu a latenci, pachatelům a obětem útoku typu odepření služby, modu operandi i související prevenci, včetně technik a způsobů, jak se lze proti tomuto útoku bránit. Ve stěžejní části práce provádí rozbor trestněprávních aspektů tohoto specifického druhu kriminality. Zde se zabývá vývojem práva v této oblasti na mezinárodní úrovni, v rámci Evropské unie i na národní úrovni. Dále se věnuje rozboru skutkových podstat kybernetických trestných činů uvedených v § 230 až § 232 trestního zákoníku a trestněprávnímu posouzení jednotlivých variant útoku. V práci jsou rozebrány související problematické body, počínaje nejednotnou definicí kybernetické... Keywords: kyberkriminalita; útok; odepření služby; cybercrime; attack; denial of service Available in a digital repository NRGL
Trestněprávní a kriminologické aspekty kyberkriminality se zaměřením na útoky typu odepření služby

Criminal and criminological aspects of cybercrime with a focus on denial of service attacks Abstract The aim of this master thesis is to analyze the criminal law assessment of denial of service (DoS) ...

Přívozník, Lukáš; Krupička, Jiří; Heranová, Simona
Univerzita Karlova, 2019

Monte Carlo Pottsův model
Vlachovský, Karel; Beneš, Viktor; Dvořák, Jiří
2019 - Czech
Potts model is a generalisation of the Ising model which is used in statistical mechanics. Our goal is to sample from the distribution of that model. However, the state space is too large, so we cannot sample from it directly. We will use Markov Chain Monte Carlo methods instead. It means that the markov chain would have Potts distribution as its stationary distribution. We will compare Gibbs sampler, Metropolis algorithm, Swendsen-Wang algorithm and significantly we will introduce a new mixing algorithm. We will show that all these algorithms are uniformly ergodic. We will implement them and show that it is wise to use only mixing algorithm and Swendsen-Wang algorithm for larger parameter of temperature for Potts model. 1 Pottsův model je zobecněním Isingova modelu využívaným ve statistické me- chanice. Cílem práce je generovat z rozdělení daného tímto modelem. To nelze přímo, neboť stavový prostor je příliš velký, a proto se využívá Monte Carlo simulace pomocí markovského řetězce, který má Pottsovo rozdělení jako stacio- nární. V práci se porovnávají Gibbsův výběrový plán, Metropolisův algoritmus, Swendsen-Wangův algoritmus a hlavně je představen nový algoritmus míchání. Odvodíme, že všechny algoritmy jsou stejnoměrně ergodické. Implementujeme dané algoritmy a ukážeme, že pro vyšší hodnoty parametru teploty u Pottsova modelu jsou použitelné pouze algoritmus míchání a Swendsen-Wangův algorit- mus. 1 Keywords: Markovský řetězec; MCMC simulace; Pottsův model; Gibbsův výběrový plán; Metropolisův algoritmus; Míchání markovských jader; Swendsen-Wangův algoritmus; Markov chain; MCMC simulation; Potts model; Gibbs sampler; Metropolis algorithm; Mixing of markov kernels; Swendsen-Wang algorithm Available in a digital repository NRGL
Monte Carlo Pottsův model

Potts model is a generalisation of the Ising model which is used in statistical mechanics. Our goal is to sample from the distribution of that model. However, the state space is too large, so we ...

Vlachovský, Karel; Beneš, Viktor; Dvořák, Jiří
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases