Number of found documents: 31623
Published from to

Imunoproteomika: "Klíčový přístup pro identifikaci nových vakcinačních antigenů proti bakteriálním infekcím."
Štefanová, Lucie; Janovská, Sylva
2017 - Czech
Tato práce je zaměřena na identifikaci nových antigenů pomocí imunoproteomiky. Zabývá se novou ochranou proti bakteriálním infekcím a popisuje nové studie potenciálních kandidátů pro výrobu vakcín. Další částí této práce je popis základních imunoproteomických metod. Keywords: vakcíny; imunoproteomika; antigeny; imunoproteomické metody; vaccine; immunoproteomics; antigen; immunoproteomics methods Available in digital repository of UPCE.
Imunoproteomika: "Klíčový přístup pro identifikaci nových vakcinačních antigenů proti bakteriálním infekcím."

Tato práce je zaměřena na identifikaci nových antigenů pomocí imunoproteomiky. Zabývá se novou ochranou proti bakteriálním infekcím a popisuje nové studie potenciálních kandidátů pro výrobu vakcín. ...

Štefanová, Lucie; Janovská, Sylva
Univerzita Pardubice, 2017

Práce etopeda ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy
Bílá, Klára; Škoviera, Albín; Ehlová, Marcela
2017 - Czech
Diplomová práce se věnuje práci etopeda ve školských zařízeních při výkonu ústavní a ochranné výchovy. V teoretické části je představen pojem etopedie, náplň práce etopeda, jaké jsou kvalifikační předpoklady či kompetence pro výkon této profese. Dále se věnuje pojmům ústavní a ochranná výchova, uvedeny jsou i typy školských zařízení. V neposlední řadě se práce zabývá poruchami chování, jejich výskytem a druhům. V rámci praktické části je uskutečněn kvalitativní výzkum. Realizovány budou rozhovory a profesiogramy s etopedy z vybraných školských zařízení. Součástí práce bude také rozhovor s ředitelem dětského diagnostického ústavu, který umožní prvotní vhled do problematiky. Keywords: etopedie; ústavní a ochranná výchova; porucha chování; děti; etopedy; institutional and protective education; behavioral disorders; children Available in digital repository of UPCE.
Práce etopeda ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy

Diplomová práce se věnuje práci etopeda ve školských zařízeních při výkonu ústavní a ochranné výchovy. V teoretické části je představen pojem etopedie, náplň práce etopeda, jaké jsou kvalifikační ...

Bílá, Klára; Škoviera, Albín; Ehlová, Marcela
Univerzita Pardubice, 2017

Úloha radiologického asistenta při MR vyšetření páteře
Záhorová, Kristýna; Jiřičková, Petra; Storm, Jaroslav
2017 - Czech
V této práci je popsána magnetická rezonance, základní anatomie páteře,zobrazovací metody využívané při zobrazení páteře, radiologický asistent. Dále je podrobně popsáno vyšetření páteře na přístroji MR a úloha radiologického asistenta při tomto vyšetření. Keywords: radiologičtí asistenti; magnetické rezonance; vyšetření; páteře; radiological assistants; magnetic resonance; examination; spine Available in digital repository of UPCE.
Úloha radiologického asistenta při MR vyšetření páteře

V této práci je popsána magnetická rezonance, základní anatomie páteře,zobrazovací metody využívané při zobrazení páteře, radiologický asistent. Dále je podrobně popsáno vyšetření páteře na přístroji ...

Záhorová, Kristýna; Jiřičková, Petra; Storm, Jaroslav
Univerzita Pardubice, 2017

OZE a jejich vliv na kvalitu elektrické energie
Knížek, Lukáš; Sýkora, Petr; Kyncl, Jan
2017 - Czech
Tato práce se zabývá problematikou posuzování připojitelnosti obnovitelných zdrojů energie k distribuční soustavě vn, zpětnými vlivy, jejich vlivu na kvalitu elektrické energie a možné provozní stavy. Na konkrétních příkladech popisuje připojitelnost jednotlivých typů OZE do napěťové hladiny vn, výpočet zkratových poměrů, simulaci v simulačním programu a porovnání s výsledky kontrolních měření. Keywords: obnovitelné zdroje energie; připojitelnost; kvalita elektrické energie; zpětné vlivy; renewable energy resources; connectivity; power quality; reverse effect Available in the UPCE Library.
OZE a jejich vliv na kvalitu elektrické energie

Tato práce se zabývá problematikou posuzování připojitelnosti obnovitelných zdrojů energie k distribuční soustavě vn, zpětnými vlivy, jejich vlivu na kvalitu elektrické energie a možné provozní stavy. ...

Knížek, Lukáš; Sýkora, Petr; Kyncl, Jan
Univerzita Pardubice, 2017

Nejbohatší obce v České republice
Remač, Tomáš; Jirava, Pavel; Ibl, Martin
2017 - Czech
V ČR je přes 6 tisíc obcí, jejichž finanční zdraví a bohatství se velmi liší. V této práci bude definováno, podle čeho lze měřit bohatství obce, regionu a dále budou analyzována data o všech obcích ČR se zaměřením na finance. Využity budou vhodné dataminingové metody. Práce by měla odpovědět i na to, zda mají bohaté obce nějaké společné znaky a proč. Keywords: obec; bohatství; finanční zdraví; datamining; municipality; wealth; financial health; datamining Available in digital repository of UPCE.
Nejbohatší obce v České republice

V ČR je přes 6 tisíc obcí, jejichž finanční zdraví a bohatství se velmi liší. V této práci bude definováno, podle čeho lze měřit bohatství obce, regionu a dále budou analyzována data o všech obcích ČR ...

Remač, Tomáš; Jirava, Pavel; Ibl, Martin
Univerzita Pardubice, 2017

Finanční analýza podniku automobilového průmyslu
Klečka, Tomáš; Kuběnka, Michal
2017 - Czech
Tato práce analyzuje hospodaření společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o. v letech 2011 až 2015. Její obsah je rozdělen do dvou částí. V teoretické části jsou popsány základní informace o finanční analýze, její zdroje informací, uživatelé finanční analýzy a její metody. Na teoretickou část navazuje praktická část, která zahrnuje představení společnosti a automobilového průmyslu, rozbor finančních ukazatelů společnosti, komparace s odvětvovým průměrem a s konkurencí. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navržena vlastní doporučení pro zlepšení situace podniku. Keywords: finanční analýza; horizontální a vertikální analýza; bilanční pravidla; rozdílové ukazatele; poměrové ukazatele; souhrnné ukazatele; financial analysis; horizontal and vertical analysis; balance rules; differential indicators; ratio indicators; summary indicators Available in digital repository of UPCE.
Finanční analýza podniku automobilového průmyslu

Tato práce analyzuje hospodaření společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s. r. o. v letech 2011 až 2015. Její obsah je rozdělen do dvou částí. V teoretické části jsou popsány základní ...

Klečka, Tomáš; Kuběnka, Michal
Univerzita Pardubice, 2017

Nástroj 5S a jeho uplatnění v rámci Lean managementu v podniku XY, a. s.
Čechová, Marie; Zemanová, Barbora
2017 - Czech
Tato práce se zabývá analýzou nástroje 5S v kontextu lean managementu ve vybraném podniku. Teoretická část blíže vymezuje pojem lean management a štíhlá výroba, také vzájemnou souvislost těchto pojmů. Podrobně se věnuje jednotlivým krokům nástroje 5S, který je jedním z nejpoužívanějších nástrojů štíhlé výroby. V praktické části je pak popsána analýza nástroje 5S ve společnosti XY a. s. s popisem systému kontroly dodržování pravidel 5S. Keywords: 5S; lean management; štíhlá výroba; tok hodnot; plýtvání; standardizace; 5S; lean management; lean manufacturing; value stream; wasting; standardization Available in the UPCE Library.
Nástroj 5S a jeho uplatnění v rámci Lean managementu v podniku XY, a. s.

Tato práce se zabývá analýzou nástroje 5S v kontextu lean managementu ve vybraném podniku. Teoretická část blíže vymezuje pojem lean management a štíhlá výroba, také vzájemnou souvislost těchto pojmů. ...

Čechová, Marie; Zemanová, Barbora
Univerzita Pardubice, 2017

Ověření vlastností svislého dopravního značení na silniční síti
Hostaša, Jiří; Haburaj, František; Žalud, Martin
2017 - Czech
Svislé dopravní značení je nedílnou součástí příslušenství pozemních komunikací. Cílem této bakalářské práce je ověření vlastnosti svislého dopravního značení-součinitele retroreflexe RA a správnosti umístění svislého dopravního značení ve vztahu ke směru provozu na vybraných silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji. Norma ČSN EN 12899-1 a technické podmínky TP 65 určují a popisují správné provedení měřících metod a způsoby vyhodnocování. Výsledky měření, vlastní vyhodnocování a fotodokumentace jsou součástí této práce. Keywords: svislé dopravní značení; součinitel retroreflexe; druhy retroreflexních folií; retroreflektometr; činná plocha značky; vertical road signs; coefficient of retroreflectivity; types of retroreflective foils; retroreflectometer; active surface of vertical road signs Available in digital repository of UPCE.
Ověření vlastností svislého dopravního značení na silniční síti

Svislé dopravní značení je nedílnou součástí příslušenství pozemních komunikací. Cílem této bakalářské práce je ověření vlastnosti svislého dopravního značení-součinitele retroreflexe RA a správnosti ...

Hostaša, Jiří; Haburaj, František; Žalud, Martin
Univerzita Pardubice, 2017

Řídící jednotka hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy
Linhart, Petr; Honc, Daniel
2017 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá řízením hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy pomocí platformy Arduino. V práci je popsán návrh řídící jednotky, číslicového regulátoru a vytvoření programu pro mikropočítač a PC pomocí softwaru MATLAB, ve kterém bylo vytvořeno i grafické rozhraní pro nastavování parametrů regulátoru a vyobrazování průběhů. Dále je provedena identifikace soustavy a regulační experimenty s touto soustavou. Keywords: jednočipové mikropočítače; řídící jednotka; regulace; regulátor; identifikace soustavy; Arduino; Matlab; hydraulicko-pneumatická soustava; Microcontroller; Control unit; Control; Controller; System identification; Arduino; Matlab; Hydraulic-pneumatic system Available in digital repository of UPCE.
Řídící jednotka hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy

Tato bakalářská práce se zabývá řízením hydraulicko-pneumatické laboratorní soustavy pomocí platformy Arduino. V práci je popsán návrh řídící jednotky, číslicového regulátoru a vytvoření programu pro ...

Linhart, Petr; Honc, Daniel
Univerzita Pardubice, 2017

Uzávěrkové účetní operace ve vybraném podniku
Macková, Bára; Honková, Irena
2017 - Czech
Tato bakalářská práce pojednává o uzávěrkových účetních operacích ve vybraném podniku. První část této práce popisuje jednotlivé činnosti uzávěrkového procesu společně s postupem účtování a příklady. Praktická část se skládá z představení podniku a následným popisem jeho účetní uzávěrky. Keywords: účetní uzávěrky; účetní jednotky; účty; inventarizace; rezervy; daň z příjmů; Closing the books; accounting units; accounts; inventory check; stockpile; income tax Available in digital repository of UPCE.
Uzávěrkové účetní operace ve vybraném podniku

Tato bakalářská práce pojednává o uzávěrkových účetních operacích ve vybraném podniku. První část této práce popisuje jednotlivé činnosti uzávěrkového procesu společně s postupem účtování a příklady. ...

Macková, Bára; Honková, Irena
Univerzita Pardubice, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases