Number of found documents: 112369
Published from to

Magistratury v antickém Římě za období principátu
Marek, Richard; Falada, David; Skřejpek, Michal
2019 - Czech
Thesis title: Magisterial powers in Ancient Rome in the period of Principate The aim of this thesis is to provide a systematic overview of the image of the Imperial administration and palace offices during the times of the Principate during the first three centuries of Common Era. Their enumeration, powers and administrative agenda are described chronologically according to their presumed and documented origin in the reigns of the respective Emperors and dynasties, together with the most significant administrative policy and reforms of individual sovereigns. The description of the Imperial cabinet is set to a basic historical context, which sheds more light on the eventual motivation and reasoning behind the creation or abolition of individual offices or the enactment of the appropriate reform since the ascension of Octavianus to the throne until the overview of fundamental changes of state administration during the reign of Diocletianus. The Imperial administration played a significant role during the principate era. Although it was not officially institutionalized until the reign of Claudius and its image and organisation was not perfected until Hadrianus during the second century CE, since the very beginning of the Principate, the imperial magistracies helped with the development of the Empire... Název práce: Magistratury v antickém Římě za období principátu Cílem této práce bylo podat systematický přehled podoby císařské administrativy a dvorských kanceláří Římské říše za období principátu, tedy necelých prvních tří století po Kristu. Jejich výčet, pravomoci a úřední agenda byly podány chronologicky podle presumovaného a doloženého období vzniku v rámci vlád jednotlivých císařů a dynastií, spolu s nejvýznamnější administrativní politikou a reformami jednotlivých vládců. Popis císařského kabinetu a jeho vývoje byl zasazen do základního dobového kontextu, který osvětluje případnou motivaci a impulsy k vytvoření či zrušení té které kanceláře či zavedení příslušné reformy od nástupu císaře Octaviana na trůn, až po přehled zásadních změn na poli státní správy za vlády císaře Diocletiana. Císařská administrativa hrála za období principátu výraznou roli. Ačkoliv k její oficiální institucionalizaci došel až císař Claudius a její podoba a organizace se ustálila až za vlády císaře Hadriana během druhého století, již od počátku principátního období se císařské magistratury přičinily o rozvoj Říše jako nezbytné podpory vlády jednotlivých panovníků. Zejména velké kanceláře ab epistulis, a rationibus, a libellis a později i a memoria měly značný vliv na poli domácí politiky a jejich vedoucí pak v... Keywords: principát; římské císařství; magistratury; státní správa; císařské kanceláře; principate; roman empire; magisterial powers; state administration; imperial offices Available in a digital repository NRGL
Magistratury v antickém Římě za období principátu

Thesis title: Magisterial powers in Ancient Rome in the period of Principate The aim of this thesis is to provide a systematic overview of the image of the Imperial administration and palace offices ...

Marek, Richard; Falada, David; Skřejpek, Michal
Univerzita Karlova, 2019

Competitive Intelligence
Kovaříková, Marie; Papík, Richard; Landová, Hana; Molnár, Zdeněk
2019 - Czech
The dissertation focuses on information support for the strategic management of universities in the Czech Republic, using competitive intelligence as a framework. Qualitative and quantitative research methods - text analysis, questionnaire survey and conceptual modelling - have been used to achieve the goal of the dissertation.Current state of the topic is reviewed both from the global and Czech perspective, with a special emphasis on legal and economic environment in which Czech universities operate. Strategic and organizational aspects of the information support provided to university management are evaluated. Data necessary for the provision of information support are also discussed. The key role of university libraries in the information support for university strategic management is identified.Categorization of internal and external information sources forming the data base for the strategic management support and the conceptual model of the data base are the main results of the dissertation. Key words competitive intelligence, strategic management, information managment, university evaluation, public universities, information support, information systems, information systems integration, public management and administration, Czech Republic, Disertace je zaměřena na informační podporu strategického řízení veřejných univerzit ČR v kontextu poznatků z oblasti Competitive Intelligence. K dosažení cílů práce byly využity kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody. Jednalo se textovou analýzu, dotazníkové šetření a konceptuální modelování. V první části práce je představen současný stav problematiky z globální perspektivy, následuje charakteristika situace v ČR, především legislativně-ekonomického rámce činnosti univerzit. Práce dále analyzuje strategickou a organizační rovinu informační podpory managementu a následně datovou základnu potřebnou pro tuto informační podporu. Je také identifikována role univerzitních knihoven v informační podpoře strategického řízení univerzit. Hlavním výstupem je kategorizace interních a externích informačních zdrojů datové základny pro podporu strategického managementu univerzity a konceptuální model datové základny. Klíčová slova ČJ competitive intelligence, strategický management, informační management, hodnocení univerzit, veřejné univerzity, informační podpora, informační systémy, systémová integrace, veřejná správa, Česká republika Keywords: Competitive Intelligence|veřejné univerzity|informační podpora|strategický management|veřejná správa|informační politika|informační systémy|Česká republika|hodnocení univerzit|systémová integrace; Competitive Intelligence|public universities|information support|public management and administration|strategic management|information policy|information systems|Czech Republic|university evaluation|information system integration Available in a digital repository NRGL
Competitive Intelligence

The dissertation focuses on information support for the strategic management of universities in the Czech Republic, using competitive intelligence as a framework. Qualitative and quantitative research ...

Kovaříková, Marie; Papík, Richard; Landová, Hana; Molnár, Zdeněk
Univerzita Karlova, 2019

Nové metody hmotnostní spektrometrie pro stopovou analýzu látek v lidském dechu.
Brůhová Michalčíková, Regina; Španěl, Patrik; Polášek, Miroslav; Tichý, Milan
2019 - English
This dissertation thesis summarizes results of experiments that have been carried out during my PhD studies related to the new mass spectrometric methods for trace gas analysis of human breath. The thesis is divided into the theoretical and experimental part. The chapter at the beginning of this dissertation summarizes the current research in the area of breath analysis. It is describing the common breath metabolites, benefits and challenges of the method for therapeutic monitoring and clinical diagnosis and current applications. The next chapter of the theoretical introduction describes the techniques suitable for this area of research, with a special emphasis on mass-spectrometric techniques (in particular the selected ion flow tube mass spectrometry, SIFT-MS, method that allows accurate quantification of trace gases and vapours in humid air/human breath). All these parts are elaborated via the scientific literature review. The following chapters are then directly related to my own research and describes the conducted experiment, including the results obtained. This experimental part "Results and Discussion" is divided to the individual subsections, which are conceived as the commentaries to the enclosed research papers published in peer reviewed journals. The first is the detailed step by step... Tato disertační práce shrnuje výsledky experimentů, na kterých jsem pracovala během svého postgraduálního studia zaměřeného na nové metody hmotnostní spektrometrie pro stopovou analýzu látek v lidském dechu. Disertační práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Úvodní kapitola shrnuje současný výzkum v oblasti analýzy dechu, přičemž popisuje metabolity běžně obsažené v dechu, benefity a podněty této metody pro terapeutické monitorování, klinickou diagnózu a též současné oblasti aplikace. Další kapitola teoretické části popisuje techniky vhodné pro tuto oblast výzkumu, se zvláštním důrazem na hmotnostně spektrometrické techniky (zejména pak hmotnostní spektrometrii v proudové trubici s vybranými ionty, SIFT-MS, metodu, jež umožňuje přesnou kvantifikaci stopových plynů a par ve vlhkém vzduchu/lidském dechu). Obě kapitoly jsou zpracovány formou rešerše. Navazující kapitoly se pak přímo týkají mého vlastního výzkumu a popisují provedené experimenty i dosažené výsledky. Experimentální část "Výsledky a diskuze" je rozdělena do několika podkapitol, jež jsou koncipovány jako komentáře již publikovaných výsledků v impaktovaných časopisech. První podkapitola se detailně zabývá iontovou chemií (základ metody SIFT-MS), včetně stanovení poměrů větvení a rychlostních konstant reakcí reakčních iontů... Keywords: kinetika reakcí iontů s molekulami; selected ion flow tube mass spectrometry; kinetics of ion molecule reactions; selected ion flow tube mass spectrometry Available in a digital repository NRGL
Nové metody hmotnostní spektrometrie pro stopovou analýzu látek v lidském dechu.

This dissertation thesis summarizes results of experiments that have been carried out during my PhD studies related to the new mass spectrometric methods for trace gas analysis of human breath. The ...

Brůhová Michalčíková, Regina; Španěl, Patrik; Polášek, Miroslav; Tichý, Milan
Univerzita Karlova, 2019

Syntéza substituovaných dusíkatých heterocyklů jako potenciálních antituberkulotik
Němeček, Jan; Roh, Jaroslav; Vinšová, Jarmila; Hampl, František
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Candidate: Mgr. Jan Němeček Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Jaroslav Roh, PhD Title of doctoral thesis: Synthesis of substituted nitrogen heterocycles as potential antitubercular agents Tuberculosis (TB) is one of the most common causes of death in the world. It is an infectious disease caused by Mycobactetrium tuberculosis (M.tb.). Worldwide, it is estimated that only in 2017 TB caused 1.6 million deaths and 10 million new cases of TB have appeared. TB is treatable and curable disease, but multidrug-resistant (MDR-TB) and extensively drug- resistant (XDR-TB) strains of TB have appeared and the treatment of these resistant strains of TB is very complicated. During the last several decades, only two new antitubercular drugs bedaquilin and delamanid have been introduced into the clinical practice. Thus the development of new antitubercular drug is still very important. In our group, we developed new antitubercular compounds based on 3,5- dinitrobenzylsulphanyl tetrazole and oxa(thia)diazole, whose efficient concentrations reached tens of nM against drug susceptible and drug-resistant strains of M. tb. In my work, I dealt with both structural types. At first, we prepared series of substituted 5-(3-... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Kandidát: Mgr. Jan Němeček Školitel: Doc. PharmDr. Jaroslav Roh, PhD Název disertační práce: Syntéza substituovaných dusíkatých heterocyklů jako potenciálních antituberkulotik Tuberkulóza (TB) patří mezi jednu z nejčastějších příčin úmrtí na světě. Jedná se o infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium tuberculosis (M. tb.). Celosvětově se odhaduje, že pouze za rok 2017 byla příčinou 1,6 milionů úmrtí a přibylo dalších 10 miliónů případů. TB je léčitelné a vyléčitelné onemocnění, ale v poslední době se stále častěji začaly vyskytovat multirezistentní (MDR-TB) a extenzivně rezistentní (XDR-TB) kmeny tuberkulózy, které terapii významně komplikují. Během posledních dekád se do klinické praxe podařilo zavést pouze dvě nová antituberkulotika, a to bedaquilin a delamanid. Z výše uvedeného vyplývá, že vývoj nových antituberkulotik je stále velmi důležitý. V naší pracovní skupině se zabýváme vývojem nových antituberkuloticky účinných látek na bázi 3,5-dinitrobenzylsulfanyl tetrazolů a oxa(thia)diazolů, jejichž účinnost dosahuje řádově desítek nM vůči citlivým i lékově resistentním kmenům M. tb. V této práci jsme se zabývali oběma strukturními typy. Nejprve jsme připravili sérii substituovaných... Available in a digital repository NRGL
Syntéza substituovaných dusíkatých heterocyklů jako potenciálních antituberkulotik

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Candidate: Mgr. Jan Němeček Supervisor: Assoc. Prof. PharmDr. Jaroslav Roh, PhD Title of doctoral thesis: Synthesis of substituted nitrogen ...

Němeček, Jan; Roh, Jaroslav; Vinšová, Jarmila; Hampl, František
Univerzita Karlova, 2019

Epigenetické aspekty normální a nádorové krvetvorby: role chromatin remodelační ISWI ATPázy
Zikmund, Tomáš
2019 - Czech
Chromatin remodeling protein Smarca5 participates on many cellular processes, which are important for tissue development and tumorigenesis. Among these processes utilizing ATPase activity of Smarca5 belong also transcription, replication and DNA repair. We hypothesized that Smarca5 represents essential molecule for chromatin modulation primarily at early developmental stages at the level of fast-dividing progenitors of many origins, in whose the ATPase is highly expressed. To such tissues may belong also hematopoiesis, in which the Smarca5 has highest expression. The subject of my doctoral thesis is therefore analysis of the effect Smarca5 depletion on proliferation and differentiation of hematopoietic progenitors in vivo and a search for mechanisms behind the resulted developmental defects. We utilized conditionally knockout allele of Smarca5 in blood precursors to study in a mouse model how depletion of the ISWI ATPase causes accumulation of earliest progenitors inhibited from further maturation to erythroid and other myeloid lines. The proerythroblasts became dysplastic and the majority of basophilic erythroblasts ceased cycling around the G2/M stage. An expected mechanism for observed changes appeared the activation of stress pathway of protein p53 that is often associated with unrepaired DNA... Chromatin remodelační protein Smarca5 se účastní řady buněčných procesů, které jsou důležité jak z hlediska vývoje tkání, tak i z pohledu nádorové biologie. Mezi procesy, v průběhu kterých Smarca5 remodeluje chromatinovou strukturu, patří například genová transkripce, replikace a opravy poškozené DNA. Předpokládali jsme, že Smarca5 představuje esenciální molekulu pro modulaci chromatinu především ve vývojově časných a rychle se dělících progenitorech tkání, u nichž se často objevuje i zvýšená hladina transkriptu této ATPázy. Jednou z takovýchto tkání je i krvetvorba. Předmětem předkládané disertační práce je analýza vlivu deplece Smarca5 na proliferaci a diferenciaci krvetvorných progenitorů in vivo a zároveň hledání mechanizmů narušení jejich vývoje. Pomocí námi vytvořeného myšího modelu s podmíněně deletovatelnou alelou (angl. "conditional knockout") genu Smarca5 v krvetvorných kmenových buňkách jsme zjistili, že deplece této ISWI ATPázy způsobuje akumulaci časných hematopoetických protenitorů a inhibici jejich maturace směrem do erytroidní a myeloidní řady. Proerytroblasty vykazovaly dysplastické změny a u podstatné frakce bazofilních erytroblastů se objevovala zástava buněčného cyklu na rozhraní fází G2/M. Předpokládaným mechanizmem pozorovaných změn se ukázala být aktivace stresové dráhy... Available in a digital repository NRGL
Epigenetické aspekty normální a nádorové krvetvorby: role chromatin remodelační ISWI ATPázy

Chromatin remodeling protein Smarca5 participates on many cellular processes, which are important for tissue development and tumorigenesis. Among these processes utilizing ATPase activity of Smarca5 ...

Zikmund, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Nové deriváty přírodních látek s biologickým účinkem
Horký, Pavel; Pour, Milan; Hampl, František; Miletín, Miroslav
2019 - Czech
Within the framework of this Thesis, several series of 3,4-diphenylfuranones related to both combretastatin A-4 and antifungal 5-(acyloxymethyl)-3-(halophenyl)-2,5-dihydrofuran-2-ones was prepared. Cytotoxic effects on a panel of cancer and normal cell lines as well as antiinfective activity were evaluated, and the data were complemented with tests for the activation of caspase 3 and 7. High cytotoxicity was observed in some of the halogenated analogues, eg. 3-(3,4-dichlorophenyl)-4-(4-methylphenyl)-2,5-dihydrofuran-2-one with IC50 0.12-0.23 µM, but the compounds were also highly toxic against non-malignant control cells. Interestingly, notable antibacterial activity indicating G(+) selectivity has been found in the 3,4-diarylfuranone class of compounds for the first time. Hydroxymethylation of furanone C5 knocked out cytotoxic effects (up to 40 µM) while maintaining significant activity against Staphylococcus strains in some derivatives. MIC95 of the most promising compound, 3-(4- bromophenyl)-5,5-bis(hydroxymethyl)-4-(4-methylphenyl)-2,5-dihydrofuran-2-one against S. aureus strain ATCC 6538 was 0.98 µM a 3.9 µM after 24 h and 48 h, respectively. Following synthesis of closely related pyrrolidinones, enantioselectivity of the key step (Seyferth-Gilbert homologation) was tested. A new conditions... V rámci této disertační práce bylo připraveno několik sérií 3,4-diarylfuranonů a 3,4-diarylfuranů analogických k přírodnímu kombretastatinu A-4 a k antifungálně aktivnímu 5-(acyloxymethyl)-3-(halofenyl)-2,5-dihydrofuran-2-onu, které byly podrobeny biologickému screeningu (antimikrobiální, antifungální, cytostatická a cytotoxická aktivita). Dále byla u těchto sloučenin sledována schopnost aktivace kaspáz 3 a 7. Zajímavý profil cytotoxické aktivity byl nalezen u některých halogenovaných derivátů, např. 3-(3,4-dichlorfenyl)-4-(4- methylfenyl)-2,5-dihydrofuran-2-on vykazoval hodnoty IC50 vůči většině testovaných linií 0,12-0,23 µM. U těchto sloučenin byla zároveň zaznamenána i vysoká aktivita vůči nemaligním lidským liniím. Zavedením hydroxymethylového fragmentu do C5 furanonového kruhu byla navíc u zkoumaných struktur objevena značná antibakteriální aktivita se selektivitou vůči G(+) bakteriím. Nejzajímavější látka z této série, 3-(4-bromfenyl)-5,5-bis(hydroxymethyl)-4-(4- methylfenyl)-2,5-dihydrofuran-2-on, vykazoval hodnoty MIC95 vůči linii Staphyloccocus aureus (ATCC 6538) po 24 h a 48 h 0,98 µM a 3,9 µM. Navíc, hydroxymethylace C5 furanonového kruhu kompletně blokuje cytotoxický efekt. V druhé části práce, zabývající se syntézou analogických pyrrolidinonů bylo provedeno testování... Available in a digital repository NRGL
Nové deriváty přírodních látek s biologickým účinkem

Within the framework of this Thesis, several series of 3,4-diphenylfuranones related to both combretastatin A-4 and antifungal 5-(acyloxymethyl)-3-(halophenyl)-2,5-dihydrofuran-2-ones was prepared. ...

Horký, Pavel; Pour, Milan; Hampl, František; Miletín, Miroslav
Univerzita Karlova, 2019

Pětičlenné dusíkaté heterocykly jako potenciální antituberkulotika
Sychra, Pavel; Hrabálek, Alexandr; Kuneš, Jiří
2019 - Czech
Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Inorganic and Organic Chemistry Candidate: Pavel Sychra Supervisor: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Title of diploma thesis: Five-members N-heterocycles as potential antituberculotics Tuberculosis is widespread infectious disease predominantly caused by Mycobacterium tuberculosis. According to World Health Organization, 10.4 million new cases of tuberculosis and 1.8 million deaths from tuberculosis were registered worldwide only in 2015. In the previous work of our group it was found that 2,5- and 1,5-disubstituted tetrazoles and 2,5-disubstituted oxadiazoles bearing 3,5-dinitrobenzylsulfanyl fragment exhibited outstanding antimycobacterial activities. The aim of this work was to modify these lead structures by removing the methylsulfanyl linker and to prepare a series of 3,5-dinitrophenyl tetrazole and oxadiazole derivatives. Firstly, we prepared a series of 2- and 1-benzyl-5-(3,5-dinitrophenyl)-1H-tetrazoles by the reaction of 5-(3,5-dinitrophenyl)-1H-tetrazole with diversely substituted benzyl halide. In another part, we dealt with the preparation of tetrazole derivatives containing saturated nitrogen heterocycle. At first, it was necessary to prepare alkylating agents, which have been subsequently used for alkylation... Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra anorganické a organické chemie Kandidát: Pavel Sychra Školitel: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Název práce: Pětičlenné dusíkaté heterocykly jako potenciální antituberkulotika Tuberkulóza je velice časté infekční onemocnění, jehož původcem je především Mycobacterium tuberculosis. V roce 2015 bylo dle Světové zdravotnické organizace po celém světě registrováno 10,4 mil. nových případů onemocnění tuberkulózou a 1,8 mil. úmrtí způsobených tímto onemocněním. V předchozí práci naší skupiny bylo zjištěno, že 2,5- a 1,5-disubstituované tetrazoly a 2,5-disubstituované oxadiazoly nesoucí 3,5-dinitrobenzylsulfanylovou skupinu vykazují vynikající antimykobakteriální aktivitu in vitro. Cílem této práce bylo modifikovat strukturu těchto látek odstraněním methylsulfanylového spojovacího řetězce a připravit tak sérii derivátů tetrazolu a oxadiazolu obsahujících 3,5-dinitrofenylovou skupinu. Nejprve byla připravena série 2- a 1-benzyl-5-(3,5-dinitrofenyl)-1H-tetrazolů reakcí 5-(3,5-dinitrofenyl)-1H-tetrazolu s různě substituovaným benzylhalogenidem. Další část práce se zabývala přípravou derivátů tetrazolu obsahujících nasycený dusíkatý heterocyklus. Nejdříve bylo nutné připravit alkylační činidla, která byla následně použita k alkylaci... Available in a digital repository NRGL
Pětičlenné dusíkaté heterocykly jako potenciální antituberkulotika

Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Inorganic and Organic Chemistry Candidate: Pavel Sychra Supervisor: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. Title of diploma ...

Sychra, Pavel; Hrabálek, Alexandr; Kuneš, Jiří
Univerzita Karlova, 2019

Syntéza a hodnocení potenciálních inhibitorů cholinesteráz
Houngbedji, Neto-Honorius; Krátký, Martin; Kučerová, Marta
2019 - Czech
Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Author: Neto-Honorius Houngbedji Supervisor: PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. Title of diploma thesis: Synthesis and evaluation of potential inhibitors of cholinesterases During the last years, the number of patients affected by Alzheimer's disease has been constantly increasing. This disease, which burdens the patients as well as their milieu, requires a costly treatment, based on the use of acetylcholinesterase inhibitors currently. The theoretical part summarizes the contemporary knowledge about the pathology, epidemiology and therapy of Alzheimer's disease. This part also presents the results of previous research of salicylanilide-based cholinesterase inhibitors. The use of acetylcholinesterase inhibitors in the treatment of Alzheimer's disease led to the design of eight novel compounds (esters of salicylanilides and phosphorus acids) with inhibitory activity against cholinesterases. Thus, the experimental part of this diploma thesis consists in the synthesis, characterization and biological evaluation of the novel inhibitors. Finally, three new compounds were synthesized and evaluated successfully. Their inhibitory activities (IC50) were within the range of 48.13-66.13 µM against... Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra organické a bioorganické chemie Řešitel práce: Neto-Honorius Houngbedji Vedoucí práce: PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. Název diplomové práce: Syntéza a hodnocení potenciálních inhibitorů cholinesteráz Počet pacientů trpících Alzheimerovou chorobou v posledních letech neustále narůstá. Tato choroba, zatěžující jak pacienta, tak jeho okolí, vyžaduje nákladnou léčbu, která t.č. spočívá především v používání inhibitorů acetylcholinesterázy. Teoretická část práce shrnuje aktuální poznatky o patologii, epidemiologii a terapii Alzheimerovy choroby. Prezentuje také výsledky předešlého výzkumu v oblasti salicylanilidových inhibitorů cholinesteráz. Používání inhibitorů acetylcholinesterázy v terapii Alzheimerovy choroby vedlo k navržení osmi nových látek na bázi esterů kyselin fosforu a salicylanilidů s inhibiční aktivitou vůči cholinesterázám. Náplň praktické části diplomové práce tak spočívá v syntéze, charakterizaci a biologickém hodnocení nových inhibitorů cholinesteráz. Ve výsledku se podařilo syntetizovat a vyhodnotit tři nové sloučeniny, jejichž inhibiční aktivita (IC50) se pohybovala v rozmezí 48,13-66,13 µM vůči acetylcholinesteráze a 2,37-170,10 µM vůči butyrylcholinesteráze. U nejaktivnějšího inhibitoru... Available in a digital repository NRGL
Syntéza a hodnocení potenciálních inhibitorů cholinesteráz

Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Organic and Bioorganic Chemistry Author: Neto-Honorius Houngbedji Supervisor: PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D. Title of ...

Houngbedji, Neto-Honorius; Krátký, Martin; Kučerová, Marta
Univerzita Karlova, 2019

Strukturní NMR studie proteinových komplexů
Hexnerová, Rozálie; Veverka, Václav; Hrabal, Richard; Hlouchová, Klára
2019 - Czech
Protein-protein interactions are involved in various biological processes and detailed characterization of their structural basis by the means of structural biology is often instrumental for rigorous understanding of underlying molecular mechanisms. This information is important not only for fundamental biology but also plays an important role in search for sites amenable for therapeutic intervention. Nuclear magnetic resonance spectroscopy is alongside X-ray crystallography and single-particle cryo-electron microscopy one of the key high-resolution techniques in structural biology. Although its applicability to larger systems has a well-known physical limit, it offers unique capabilities in addressing highly dynamic or inherently heterogeneous systems. In this doctoral thesis, the solution-based NMR approach was used for detailed structural characterization of selected biologically important proteins and their complexes that provided important insights into their biological roles. In three distinct projects, I (i) studied the relationship between the structural effects of particular modifications in the insulin-like growth factor II (IGF-II) and their selectivity to the insulin axis receptors; (ii) the specific binding mechanism of the SH3 domain from the Crk-associated substrate (CAS); (iii) and... Protein-proteinové interakce se podílejí na celé řadě biologických procesů. Podrobná charakterizace jejich strukturní podstaty je důležitým nástrojem k pochopení s nimi spojených základních molekulárních mechanismů. Získané informace jsou důležité nejen pro biologii, ale také hrají důležitou roli při hledání míst vhodných pro terapeutickou intervenci. Ve strukturní biologii je nukleární magnetická rezonanční spektroskopie (NMR) spolu s rentgenovou krystalografií a jednočásticovou kryo-elektronovou mikroskopií jednou z klíčových technik s vysokým rozlišením. Její použití fyzicky limitováno velikostí studovaných molekul, ale tuto nevýhodu vynahrazuje unikátní možností pracovat s dynamickými nebo heterogenními systémy. V této disertační práci byla pro detailní strukturní charakterizaci vybraných biologicky významných proteinů a jejich komplexů využitá právě NMR poskytující důležité informace o jejich biologických rolích. Ve třech různých projektech jsem studovala (i) vztah mezi strukturními účinky konkrétních modifikací inzulínového růstového faktoru II (IGF-II) a jejich selektivitou k receptorům inzulinové osy, (ii) specifický vazebný mechanismus domény SH3 adaptorového proteinu CAS, a (iii) strukturní podstatu vazby fosfatidylinositol 4-kinázy beta (PI4KIIIβ) na buněčnou membránu. Pro strukturní... Keywords: NMR; proteinové komplexy; struktura; NMR; protein complexes; structure Available in a digital repository NRGL
Strukturní NMR studie proteinových komplexů

Protein-protein interactions are involved in various biological processes and detailed characterization of their structural basis by the means of structural biology is often instrumental for rigorous ...

Hexnerová, Rozálie; Veverka, Václav; Hrabal, Richard; Hlouchová, Klára
Univerzita Karlova, 2019

Fotodisociační studie xanthenových barviv, železitých azido komplexů a hemithioindigových molekulových přepínačů v plynné fázi
Navrátil, Rafael; Roithová, Jana; Žabka, Ján; Volný, Michael
2019 - English
Electronic excitation triggered by the absorption of light enables numerous chemical, physical and biological processes and transformations. Accordingly, full control over the processes involving excited molecules requires an in-depth knowledge of electronic UV/vis spectra and potential energy surfaces. Unsurprisingly, most electronic spectra are acquired in the condensed phase in which molecules are dissolved and most transformations occur. However, our knowledge of excitation, transformations and processes at the level of isolated molecules is still limited, partly because such studies require unconventional experimental approaches and equipment. This Thesis describes experimental methods for recording electronic spectra of isolated molecules in the gas phase by ion spectroscopy, which combines mass spectrometry with optical spectroscopy. Using these methods, experimental factors which affect the electronic excitation and therefore the electronic spectra of ions were determined and evaluated for various fluorescent xanthene dyes, iron-containing complexes and molecular pho- toswitches. Furthermore, factors which govern photochemical processes, such as photo- oxidation, photoreduction and photoisomerization, were also analyzed in detail, with surprisingly different outcomes from previous studies... Elektronová excitace vyvolaná absorpcí světla umožňuje řadu chemických, fyzikálních a biologických procesů a přeměn. Plná kontrola nad procesy zahrnující excitované molekuly vyžaduje důkladnou znalost elektronových UV/vis spekter a hy- perploch potenciální energie. Není překvapivé, že většina elektronových spekter je namě- řena v kondenzované fázi, ve které jsou molekuly rozpuštěny a ve které většina přeměn a procesů probíhá. Naopak znalosti o excitaci, přeměnách a procesech na úrovni izolovaných molekul jsou stále omezené, částečně protože odpovídající studie vyžadují nekonvenční experimentální přístupy a vybavení. Tato disertační práce popisuje expe- rimentální metody pro měření elektronových spekter izolovaných molekul v plynné fázi s pomocí iontové spektroskopie, která kombinuje metody hmotností spektrometrie a optické spektroskopie. Za použití těchto metod byly stanoveny a vyhodnoceny experi- mentální faktory, které ovlivňují elektronovou excitaci a tím pádem elektronová spektra nejrůznějších fluorescenčních xanthenových barviv, komplexů železa a molekulových přepínačů. Také byly studovány faktory, které ovlivňují fotochemické procesy, jakými jsou fotooxidace, fotoredukce a fotoizomerizace, s překvapivě odlišnými výsledky oproti studiím těchto procesů v kondenzované fázi. Všechny výsledky byly... Keywords: fotodisociace; hmotnostní spektrometrie; iontová spektroskopie; xanthenové barvivo; komplex železa; fotoisomerizace; photodissociation; mass spectrometry; ion spectroscopy; xanthene dye; iron complex; photoisomerization Available in a digital repository NRGL
Fotodisociační studie xanthenových barviv, železitých azido komplexů a hemithioindigových molekulových přepínačů v plynné fázi

Electronic excitation triggered by the absorption of light enables numerous chemical, physical and biological processes and transformations. Accordingly, full control over the processes involving ...

Navrátil, Rafael; Roithová, Jana; Žabka, Ján; Volný, Michael
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases