Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 342195
Published from to

Vinařství Obelisk Valtice
Zigler Radek; Alžběta Svobodová; Čejka Tomáš
2020 -
Předmětem bakalářské práce je vypracování vybraných částí dokumentace pro stavební povolení pro budovu vinařství. Objekt má jedno nadzemní podlaží a dvě podzemní, je umístěn do svahu. Vinařství slouží pro výrobu a skladování vinných výrobků a zároveň má čtyři ubytovací jednotky pro hosty. Nosné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Tyto konstrukce jsou posouzeny v předběžném statickém výpočtu. Důraz je kladen na komplexní konstrukční řešení budovy a návrh hlavních stavebních detailů. Konstrukce a vybrané detaily jsou podrobněji posouzeny z hlediska tepelné techniky.The subject of the bachelor's thesis is the elaboration of selected parts of the winery building documentation for a building permit. The structure has one above ground floor and two underground floors and is located on a slope. The winery building is used for the production and storage of wine products and has four guest rooms. Load bearing structures are made from reinforced concrete and are assessed in a preliminary static calculation. The emphasis is on the complex constructional solution of selected building and design of main structural details. Constructions and details are assessed in more detail in terms of thermal engineering. Keywords: Vinařství; konstrukční detaily; novostavba; železobeton; projektová dokumentace; tepelná technika; Wine-makery; structural details; new building; reinforced concrete; building documentation; thermal engineering Available in digital repository of ČVUT.
Vinařství Obelisk Valtice

Předmětem bakalářské práce je vypracování vybraných částí dokumentace pro stavební povolení pro budovu vinařství. Objekt má jedno nadzemní podlaží a dvě podzemní, je umístěn do svahu. Vinařství slouží ...

Zigler Radek; Alžběta Svobodová; Čejka Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh bytového domu se zaměřením na stavební fyziku
Vychytil Jaroslav; Elizaveta Fatyanova; Nováček Jiří
2020 -
Cílem této bakalářské práce je návrh bytového domu na základě existující architektonické studie. V rámci práce se provede konstrukční návrh objektu, předběžný statický návrh nosných prvků a posouzení vybraných kritických části objektu z hlediska tepelné techniky, světelné techniky a akustiky. Pro této účely byla vypracována výkresová dokumentace, uvedena v příloze, v rozsahu potřebném pro vybraná posouzení. Textová část práce bude zahrnovat obecnější popis objektu, vybrané kapitoly souhrnné technické zprávy navrženého bytového domu, popis výše popsaných stavebně-fyzikálních oboru a posouzení konstrukce na příslušné požadavky. Skladby obvodových konstrukcí budou posouzeny na tepelně technické požadavky a vnitřní dělicí konstrukce na požadavky akustické (konkrétně vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost). Kritické byty a vybrané prostory k pronájmu budou ohodnoceny z hlediska proslunění a úrovně denního osvětlení. Při nevyhovujících výsledcích bude popsáno možné opatření.The object of this bachelor thesis is to design an apartment building based on an existing architectural study. As part of the work, will be performed the structural design of the building, preliminary static design of load-bearing elements and assessment of selected critical parts of the building in terms of heating technology, lighting and acoustics. For this purpose, will be prepared customers’ drawing, listed in the annex, to the extent necessary for the selected assessments. The textual part of the work will include a general description of the building, selected chapters of the summary technical report of the proposed apartment building, a description of the above-described construction and physical fields and assessment of the structure to the relevant requirements. The compositions of the peripheral structures will be assessed for thermal technical requirements and the internal dividing structures for acoustic requirements (specifically airborne and impact sound insulation). Critical apartments and selected areas for rent will be assessed for insolation and daylight levels. In case of unsatisfactory results, will be escribed a possible measure. Keywords: Bytový dům; denní osvětlení; proslunění; vzduchová neprůzvučnost; kročejový zvuk; tepelná ochrana budov; Apartment building; daylighting; insolation; soundproofing; impact sound; thermal protection of building Available in digital repository of ČVUT.
Návrh bytového domu se zaměřením na stavební fyziku

Cílem této bakalářské práce je návrh bytového domu na základě existující architektonické studie. V rámci práce se provede konstrukční návrh objektu, předběžný statický návrh nosných prvků a posouzení ...

Vychytil Jaroslav; Elizaveta Fatyanova; Nováček Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Sestavení hydraulického modelu a analýza tlakových poměrů vodovodní sítě městské části Praha Přední Kopanina
Slavíčková Kateřina; Lucia Vachová; Sláma Jindřich
2020 -
Predmetom diplomovej práce je zostavenie matematického modelu a hydraulická analýza vodovodnej siete menšieho rozsahu. Teoretická časť je zameraná na popis zásobovania vodou od zdroja až k spotrebiteľovi, výpočet potreby vody, hydrauliku vodovodných sietí, matematické modelovanie vodovodných sietí a súhrn programov pre modelovanie distribučných systémov. V praktickej časti je popísaná tvorba hydraulického modelu vodovodnej siete pre vybranú lokalitu a kalibrácia modelu. Pre vodovodnú sieť je navrhnutých niekoľko záťažových stavov, ktoré zahŕňajú ako aktuálny, tak aj výhľadový stav siete. Všetky varianty výpočtu sú následne posúdené a vyhodnotené z hydraulického hľadiska. Cieľom práce je vyhodnotenie tlakových pomerov vo vodovodnej sieti a návrh opatrení, ktoré by prispeli k lepšiemu fungovaniu systému.Subject of this diploma thesis is design of mathematical model and hydraulic analysis of water supply system of smaller size. Theoretical part describes water supply system all the way from the source to the consumer, specification of water consumption, hydraulics of water distribution systems, mathematical modelling of water distribution systems and software that can be used to simulate these systems. Practical part deals with the design of mathematical model of distribution system for selected town district and calibration of the model. Several scenarios are included. Some of them reflect existing distribution system, while others are focused on how distribution system will work in the future, after connection of development areas and new demands. All scenarios are computed, assessed and evaluated. The main goal of this thesis is to evaluate pressure in distribution system and to suggest possible solutions to improve distribution system. Keywords: zásobovanie vodou; matematické modelovanie vodovodných sietí; zostavenie a kalibrácia hydraulického modelu; hydraulická analýza; tlakové pomery vo vodovodnej sieti; water supply; mathematical modelling of water distribution systems; design and calibration of hydraulic model; hydraulic analysis; pressure in water distribution systems Available in digital repository of ČVUT.
Sestavení hydraulického modelu a analýza tlakových poměrů vodovodní sítě městské části Praha Přední Kopanina

Predmetom diplomovej práce je zostavenie matematického modelu a hydraulická analýza vodovodnej siete menšieho rozsahu. Teoretická časť je zameraná na popis zásobovania vodou od zdroja až k ...

Slavíčková Kateřina; Lucia Vachová; Sláma Jindřich
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh systému zásobování pitnou vodou ve vybrané obci.
Horký Filip; Štefan Ambrozi; Švec Daniel
2020 -
Tato diplomová práce se zabývá zásobováním obyvatelstva pitnou vodou. V prví části práce je vypracována rešerše odborné literatury na téma vodárenství. V druhé části je zdokumentován současný stav zásobování pitnou vodou ve vybrané obci, proveden výpočet potřeby vody a navrženo rozšíření sítě do zbytku zastavěného území. Návrhový stav je vymodelován a následně vyhodnocen pomocí programu EPANET 2, který slouží k posuzování a navrhování vodárenských systémů.The main topic of this thesis is supply of drinking water. The first section of the thesis consists of technical literature seacht on the topic water supply. In the secont part, there is a documentation of current status of water supply in selected municipality, water demand calculation and new design of network expansion. The design is modeled and evaluated with use of EPANET 2, which is a program for water flow calculation. Keywords: vodovod; vodovodní potrubí; pitná voda; potřeba vody; automatická tlaková stanice; EPANET; hydraulické modelování; water supply; water pipes; drinking water; water demand; automatic pressure station; EPANET; hydraulic modeling Available in digital repository of ČVUT.
Návrh systému zásobování pitnou vodou ve vybrané obci.

Tato diplomová práce se zabývá zásobováním obyvatelstva pitnou vodou. V prví části práce je vypracována rešerše odborné literatury na téma vodárenství. V druhé části je zdokumentován současný stav ...

Horký Filip; Štefan Ambrozi; Švec Daniel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh vícepolového extradosed dálničního mostu
Hájek Radek; Jan Mareš; Petřík Milan
2020 -
Cílem této bakalářské práce je návrh vícepolového extradosed dálničního mostu, toto řešení bylo zvoleno na základě zpracování variantního řešení v úvodu práce. Při návrhu mostu bylo vycházeno z poznatků zjištěných v rešerši, která se zabývá mosty stejného typu. Nejprve byla navrhnuta základní geometrie mostu, sloužící jako podklad pro návrh předpětí v příčném i podélném směru. Následně byla konstrukce posouzena na MSP a MSÚ. K návrhu a posouzení byl použit výpočetní program SCIA Engineer. Dále bylo navrženo hlubinné založení pilířů na velkoprůměrových pilotách v programu GEO 5. Bakalářská práce obsahuje statické výpočty, doprovázené textovým komentářem, popis konstrukce, grafické výstupy z programů SCIA Engineer, GEO 5 a výkresovou část.The subject of this bachelor's thesis is the design of a multi-span extradosed highway bridge, this solution was chosen based on the processing of a variant solution in the introduction of the thesis. The design of the bridge was based on the findings of the study, which deals with bridges of the same type. First, the basic geometry of the bridge was designed, serving as a basis for the design of prestress in the transverse and longitudinal direction. Subsequently, the construction was assessed at the MSP and MSÚ. The computer program SCIA Engineer was used for the design and assessment. Furthermore, the deep foundation of large-diameter in the GEO 5 program was proposed. The bachelor's thesis contains static calculations, accompanied by a textual commentary, a description of the structure, graphic outputs from the programs SCIA Engineer, GEO 5 and the drawing part. Keywords: Extradosed; dálniční most; výška pylonu; mostovka; pilíř; vnitřní předpětí; předpjatý beton; hlubinné založení; Extradosed; highway bridge; pylon height; bridge deck; pillar; prestressed concrete; deep foundation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh vícepolového extradosed dálničního mostu

Cílem této bakalářské práce je návrh vícepolového extradosed dálničního mostu, toto řešení bylo zvoleno na základě zpracování variantního řešení v úvodu práce. Při návrhu mostu bylo vycházeno z ...

Hájek Radek; Jan Mareš; Petřík Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Analýza kritických stavů při odtoku srážkových vod v obci Všenory
Stránský David; Markéta Novotná; Suchánek Milan
2020 -
Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření se srážkovými vodami v obcích. Rešerše se zabývá především moderní koncepcí městského odvodnění, která se snaží minimalizovat důsledky urbanizace a přispívá k lepší adaptaci na klimatické změny. Práce stručně popisuje současnou legislativu ve věci hospodaření s dešťovými vodami. Praktickou část této práce tvoří sestavení modelu obce Všenory v programu Storm Water Management Model (SWMM) a následná analýza problémů identifikovaných v rámci terénního průzkumu a sběru dat. Závěrem jsou uvedeny navrhované možnosti řešení.The bachelor thesis is focused on storm water management in municipalities. The research deals with modern concept of urban drainage, which tends to minimalize consequences of urbanization and contributes to better adaptation to climate change. The thesis briefly describes current legislation in the field of storm water management. The practical part of the thesis consists of creating a simulation model of Všenory in Storm Water Management Model and analysis of identified problems during field survey and data collection. In the end, the suggested solutions are presented. Keywords: hospodaření s dešťovými vodami; urbanizace; klimatická změna; legislativa; vsakování; retence; regulovaný odtok; urbanizované povodí; SWMM model; storm water management; urbanization; climate change; legislation; infiltration; retention; regulated runoff; urbanized catchment; SWMM model Available in digital repository of ČVUT.
Analýza kritických stavů při odtoku srážkových vod v obci Všenory

Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření se srážkovými vodami v obcích. Rešerše se zabývá především moderní koncepcí městského odvodnění, která se snaží minimalizovat důsledky urbanizace a přispívá ...

Stránský David; Markéta Novotná; Suchánek Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh štíhlého pilíře dálničního mostu
Drahorád Michal; Martin Vlk; Sochor Pavel
2020 -
Hlavním cílem této bakalářské práce je studium metod návrhu štíhlých železobetonových pilířů. Nejprve je však objasněno historické pozadí této problematiky. Dále jsou popsány a porovnány zjednodušené metody vyšetřující účinky II. řádu uvedené v normách platných v ČR i většině Evropy. Následuje jejich aplikace na návrh štíhlého pilíře dálničního mostu. V rámci této práce byl vytvořen automatizovaný interakční diagram v MS Excel založený na metodě mezních poměrných přetvoření. Ten je schopen dle zadaných dat vykreslit interakční diagram pro různé průřezy, materiály i vyztužení. Praktické posouzení navrženého pilíře probíhá právě v tomto programu. Součástmi návrhu štíhlého betonového pilíře jsou statické výpočty a výkresy pilíře.The main goal of this bachelor´s thesis is a study of slender reinforced concrete piers design methods. Firstly a historical background of the problem is clarified. Furthermore simplified methods exploring effects of the second order stated in codes valid in Czech Republic as well as most of Europe are described and compared. Its application on the design of the slender highway pier follows. An automatic interaction diagram based on the ultimate relative strains method was created in MS Excel as a part of this thesis. It is able to draw an interaction diagram of variable cross sections, materials and reinforcement according to entered data. The practical assessing of the designed pier is running in this programme. Static calculations and drawings are parts of the slender concrete pier design. Keywords: Štíhlý pilíř; betonový pilíř; vzpěr; Euler; dálniční most; účinky II. řádu; metoda založená na jmenovité tuhosti; metoda založená na jmenovité křivosti; metoda mezních poměrných přetvoření; interakční diagram; Eurokód; Slender pier; concrete pier; buckling; Euler; highway bridge; the second order effects; nominal stiffness method; nominal curvature method; ultimate relative strains method; interaction diagram; Eurocode Available in digital repository of ČVUT.
Návrh štíhlého pilíře dálničního mostu

Hlavním cílem této bakalářské práce je studium metod návrhu štíhlých železobetonových pilířů. Nejprve je však objasněno historické pozadí této problematiky. Dále jsou popsány a porovnány zjednodušené ...

Drahorád Michal; Martin Vlk; Sochor Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Porovnání městských standardů.
Horký Filip; Ondřej Bledý; Skalický Michal
2020 -
Každé město v České republice má svou vlastní vodohospodářskou infrastrukturu. Zásady navrhování, projektování, provozu a rekonstrukcí této infrastruktury jsou uvedeny ve vodárenské části městských standardů. Cílem bakalářské práce je shromáždit a porovnat informace získané z městských standardů vybraných vodárenských společností. Shromážděné informace a porovnání jednotlivých okruhů městských standardů jsou obsahem praktické části bakalářské práce.Each city in the Czech Republic has its water management infrastructure. Principles of design, operation planning and reconstruction of this infrastructure are listed in the water supply section of the urban standards. The Bachelor‘s thesis aims to collect and compare information obtained from urban standards of selected water supply companies. Collected information and comparisons of individual circuits from urban standards are the content of the practical part of the thesis. Keywords: Městské standardy; vodohospodářská infrastruktura; vodárenské společnosti; vodovodní síť; zásobování pitnou vodou; Urban standards; water management infrastructure; water companies; water supply; drinking water supply Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání městských standardů.

Každé město v České republice má svou vlastní vodohospodářskou infrastrukturu. Zásady navrhování, projektování, provozu a rekonstrukcí této infrastruktury jsou uvedeny ve vodárenské části městských ...

Horký Filip; Ondřej Bledý; Skalický Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh bytového domu pro seniory se zaměřením na denní osvětlení
Vychytil Jaroslav; Filip Chrást; Kaňka Jan
2020 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pavlačového bytového domu pro seniory se zaměřením na denní osvětlení. Hlavním cílem návrhu je vytvoření kvalitního bydlení pro seniory, při zachování nízkých nákladů na pořízení a provoz bytového domu. Konstrukční a materiálové řešení klade důraz na zjednodušení výstavby při zachování požadovaného dispozičního řešení. Z hlediska stavební fyziky je bytový dům posuzován v následujících faktorech – tepelná technika, akustika a denní osvětlení. Tepelně technický návrh hodnotí především šíření vlhkosti v konstrukcích a součinitel prostupu tepla, tak aby bylo dosaženo požadavků pro pasivní domy. V další části je hodnocena akustika stavebních konstrukcí z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. Pro posouzení proslunění a denního osvětlení byly vybrány kritické byty a místnosti, které byly porovnány s normovými požadavky. V případě nevyhovujících prostorů jsou navrženy takové stavební úpravy, aby bylo dosaženo normových požadavků.This bachelor thesis deals with the design of gallery apartment building for seniors, with focus on daylight. The main objective of the design is to create a quality living for seniors, while maintaining low cost for acquisition and service of the apartment building. Constructional and material solution emphasizes of simplification of construction to preserve required layout solution. In terms of building physics the apartment building is the most influenced in following factors – thermal protection, acoustics and daylight. The thermal engineering design evaluates the spread of moisture and heat transfer coefficient so the requirement for passive houses would be achieved. In the next part the acoustics of the building construction is assessed in terms of airborne and impact sound. For the assessment of insolation and daylight were chosen critical flats and rooms, which were compared with requirement of standard. In the case of unsatisfactory area is the construction work designed the way to achieve the requirement of standards. Keywords: Bytový dům; novostavba; tepelná technika; pasivní dům; akustika; denní osvětlení; proslunění; Apartment building; new building; thermal protection; passive house; acoustics; daylight; insolation Available in digital repository of ČVUT.
Návrh bytového domu pro seniory se zaměřením na denní osvětlení

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pavlačového bytového domu pro seniory se zaměřením na denní osvětlení. Hlavním cílem návrhu je vytvoření kvalitního bydlení pro seniory, při zachování nízkých ...

Vychytil Jaroslav; Filip Chrást; Kaňka Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Požární řešení bytového domu Terronská
Pokorný Marek; Michal Burian; Eliáš Martin
2020 -
Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárním řešením bytového domu v Terronské ulici v Praze 6 a navazuje na architektonicko-stavební řešení, které je výsledkem ročníkové práce studentského ateliéru ATV4 na Katedře architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. První částí práce je stavební revize, která se věnuje úpravám objektu z hlediska provozně funkčního, požární bezpečnosti a jsou v ní opraveny technické nepřesnosti. Druhou částí je požárně bezpečnostní řešení, které bylo zpracováváno podle platných vyhlášek 246/2001 Sb., 23/2008 Sb. a příslušných norem ČSN. Rozsah je v souladu s požadavky vyhlášky 246/2001 Sb. Požárně bezpečnostní řešení obsahuje technickou zprávu a výkresovou dokumentaci.This bachelor thesis deals with a building revision and fire safety solution of the apartment building in the Terronská street in Prague 6 by continuing in its architectural-building solution, which is the result of the student studio ATV4 at the Department of Architecture, Faculty of Civil Engineering. First part deals with building revision, which focuses on modifications in terms of operational functionality, fire safety and it corrects technical inaccuracies. The fire safety solution is the second part of the bachelor thesis, the fire safety solution was made according to valid decrees No. 246/2001 Coll., 23/2008 Coll and relevant valid standards CSN. Degree of the fire safety solution is in accordance with the requirements of the valid decree No. 246/2001 Coll. The fire safety solution contains technical report and drawing documentation. Keywords: Požární bezpečnost; bytový dům; hromadná garáže; hromadný automobilový zakladač; elektrická požární signalizace; mlhové stabilní hasicí zařízení; Fire safety; apartment building; collective garage; collective stacker car park; fire alarm system; water mist fire fighting system Available in digital repository of ČVUT.
Požární řešení bytového domu Terronská

Bakalářská práce se zabývá stavební revizí a požárním řešením bytového domu v Terronské ulici v Praze 6 a navazuje na architektonicko-stavební řešení, které je výsledkem ročníkové práce studentského ...

Pokorný Marek; Michal Burian; Eliáš Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases