Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 332248
Published from to

Trestný čin obchodování s lidmi
Kučera, Václav; Tejnská, Katarína; Beranová, Andrea
2019 - Czech
The aim of the thesis is to investigate the crime of Trafficking in human beings from the point of view of substantive criminal law in the Czech Republic, to analyze its weaknesses and propose their solution. The investigation should include an assessment of whether the Czech Republic's regulation is in line with international law obligations to criminalize this crime. In this work, compilation, legal-historical, analytical and general and legal interpretation methods are used. The first part is an introduction to the issue of human trafficking. This part introduces the subject of the social deviant phenomenon and points out the necessity of its perception in various, not only legal, fields. The following is a historical outline of the development of looking at human trafficking. In the second, fundamental part of the thesis, there is an analysis of the valid substantive criminal law, which deals with human trafficking. This hermeneutic-critical analysis serves to determine the problems that are proposed in the third part of the thesis. The work for quality analysis explores the historical basis of the legal regulation of the crime of trafficking in human beings. It also sets out the three most important sources of international law, which affect the current regulation and compares whether they are... Cílem práce je prozkoumat trestný čin Obchodování s lidmi z hlediska trestního práva hmotného v České republice, analyzovat jeho slabé stránky a navrhnout jejich řešení. Součástí zkoumání má být zjišťování, zda úprava v České republice odpovídá mezinárodněprávním závazkům na kriminalizaci tohoto trestného činu. K tomu je v práci využíváno kompilačních, právně-historických, analytických a obecně i právně interpretačních metod. První část práce je úvodem do problematiky obchodu s lidmi. V této části je představen předmětný sociálně deviantní fenomén a je poukázáno na nutnost jeho percepce v různých, nejen právních, oborech. Následuje historický nástin vývoje nahlížení na obchodování s lidmi. V druhé, nosné části práce dochází k analýze platného trestního práva hmotného, které se věnuje obchodování s lidmi. Tato hermeneuticko-kritická analýza slouží k stanovení problémů, jejichž řešení je navrženo v třetí části práce. Práce pro kvalitní analýzu zkoumá historická východiska právní úpravy trestného činu Obchodování s lidmi. Dále stanovuje tři nejvýznamnější prameny mezinárodního práva, které mají vliv na současnou úpravu a porovnává, zda jsou v platné úpravě naplněny. Práce se dále věnuje teoretické podstatě předmětného deliktu, stanovuje jeho složky a rozebírá jeho znaky podle systému českého trestního práva, k... Keywords: Trestný čin obchodování s lidmi; Česká republika; Trestní právo hmotné; The crime of Trafficking in human beings; Czech Republic; Substantive criminal law Available in a digital repository NRGL
Trestný čin obchodování s lidmi

The aim of the thesis is to investigate the crime of Trafficking in human beings from the point of view of substantive criminal law in the Czech Republic, to analyze its weaknesses and propose their ...

Kučera, Václav; Tejnská, Katarína; Beranová, Andrea
Univerzita Karlova, 2019

Nepřímé pachatelství
Repáňová, Patrícia; Hořák, Jaromír; Vokoun, Rudolf
2019 - Slovak
Indirect perpetration Abstract The topic of this diploma thesis is the analysis of an institute of indirect perpetration, which is one of many possible ways of committing a crime. Its essence lies in using other person who cannot be liable for his/her actions, also called an innocent agent or instrumentality. Such a person is controlled by an indirect perpetrator in the backround who must have double intentions towards committing a crime and also an abuse of a person who for some reason will not be held criminally liable. The reasons for staying out of criminal liability are enumeratively listed in the Criminal Code and include the lack of age, insanity, mistake, emergency, necessity and other defenses, as well as the fact that the person acted with no culpability or at all. It also deals with a matter when the innocent agent acts with no mental state (or motive) sufficient for commision of the offense which is required for particular criminal act and in those cases his liability can be measured at least as negligence and does not exclude his liability for another offense. This institute sought its way into the Criminal Code for quite a long time, until the enaction in 2009. The new Criminal Code was considered a groundbreaking legal regulation. By that time, the institute of indirect perpetration was only... Nepriame páchateľstvo Témou predkladanej diplomovej práce je inštitút nepriameho páchateľstva, ktorý je jedným z možných spôsobov spáchania trestnej činnosti. Jeho podstata spočíva vo využití osoby, ktorá nie je trestne zodpovedná za svoje konanie, nazývaná aj živým nástrojom. Takúto osobu ovláda v pozadí nepriamy páchateľ, ktorý musí disponovať dvojitým úmyslom - ku spáchaniu trestného činu a k zneužitiu osoby, ktorá z nejakých dôvodov nebude trestne zodpovedná. Tieto dôvody vymenúva trestný zákonník taxatívne a radí medzi nich nedostatok veku, nepríčetnosť, omyl, krajnú núdzu, nutnú obranu a iné okolnosti vylučujúce protiprávnosť, ako aj fakt, že osoba nejednala, alebo nejednala zavinene. Ráta aj s prípadom , kedy živý nástroj nebude jednať v zvláštnom úmysle alebo pohnútke vyžadovanej zákonom pre daný trestný čin, a vtedy nevylučuje jeho zodpovednosť pre iný trestný čin. Svoju cestu do trestného zákoníka si hľadal pomerne dlhú dobu, až do jeho uzákonenia v roku 2009. Nový Trestný zákonník bol považovaný za prelomovú právnu normu. Do tej doby bol inštitút z veľkej časti len dovodzovaný a ponechaný na posúdenie praxou. V mnohých znakoch sa totiž podobá právnej úprave účastníctva, a preto autori nevideli v jeho využití veľký zmysel. Ten prišiel až s prísnou akcesoritou účastníctva, kedy návodca... Keywords: nepriamy páchateľ; živý nástroj; trestná zodpovednosť; indirect perpetrator; innocent instrumentality; criminal liability Available in a digital repository NRGL
Nepřímé pachatelství

Indirect perpetration Abstract The topic of this diploma thesis is the analysis of an institute of indirect perpetration, which is one of many possible ways of committing a crime. Its essence lies in ...

Repáňová, Patrícia; Hořák, Jaromír; Vokoun, Rudolf
Univerzita Karlova, 2019

Přípustné riziko
Nováková, Denisa; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
2019 - Czech
Tolerable risk Abstract The thesis deals with the topic of tolerable risk. Tolerable risk is a type of criminal defense that has first appeared in the Penal Code, Act No. 40/2009 Coll. Today, after almost ten years since the it came into effect, is the time to summarize the practical use of this institute. Chapter One outlines the types of criminal defenses and looks at the position that tolerable risk takes among them. Chapter Two offers a historical viewon the development of tolerable risk as an institute; first showing how it had been inferred from doctrine and then how the final version of tolerable risk, implemented in the Penal Code, was found. Chapter Three analyses the constructional features of tolerable risk; that means the conditions to be met in order to apply this criminal defense. Chapter Four compares tolerable risk with other criminal defenses, both legally defined (self-defense, necessity, consent, legitimate use of the weapon) and also not legally defined (fulfillment of obligation, exercise of entitlement, performance of a profession). Chapters five, six and sevendeal with the most common areas in which tolerable risk is employed. These areas are healthcare (Chapter Five), economy (Chapter Six) and sport (Chapter Seven).These three chapters focus on those components of tolerable risk that... Přípustné riziko Diplomová práce se zabývá tématem přípustného rizika. Přípustné riziko je okolnost vylučující protiprávnost, která se poprvé objevila v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Nyní, po bezmála deseti letech účinnosti, je na místě zhodnotit, jak se tato nová úprava ujala praxi a kde všude našla své využití. První kapitola vymezuje okolnosti vylučující protiprávnost jako takové a zasazuje institut přípustného rizika do kontextu ostatních okolností vylučujících protiprávnost. Druhá kapitola čtenáři nabízí historický exkurz do problematiky přípustného rizika, sice osvětluje způsob, jakým bylo přípustné riziko nejprve dovozováno doktrinálně a jak se potom mezi jednotlivými návrhy vykrystalizoval návrh vítězný, jež byl použit v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Třetí kapitola podrobně rozebírá jednotlivé konstrukční prvky přípustného rizika; tím rozumějme podmínky, které je třeba naplnit, aby se subjekt mohl dovolávat právě této okolnosti vylučující protiprávnost. Čtvrtá kapitola nabízí srovnání přípustného rizika s dalšími okolnostmi vylučujícími protiprávnost, a to sice jak těmi zákonem vymezenými (nutná obrana, krajní nouze, svolení poškozeného, oprávněné použití zbraně), tak těmi zákonem nedefinovanými (plnění povinnosti, výkon práva, výkon povolání). Pátá, šestá a sedmá kapitola se... Keywords: přípustné riziko; okolnosti vylučující protiprávnost; lege artis; společensky prospěšná činnost; speciální subjekt; subsidiarita rizika; poměr rizika a výsledku; tolerable risk; criminal defenses; lege artis; socially beneficial activity; special subject; risk subsidiarity; risk-benefit ratio Available in a digital repository NRGL
Přípustné riziko

Tolerable risk Abstract The thesis deals with the topic of tolerable risk. Tolerable risk is a type of criminal defense that has first appeared in the Penal Code, Act No. 40/2009 Coll. Today, after ...

Nováková, Denisa; Vokoun, Rudolf; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Turbulence ve slunečním větru: od inerciální ke kinetické oblasti
Pitňa, Alexander; Šafránková, Jana; Hellinger, Petr; Kulhánek, Petr
2019 - English
Solar wind, a stream of supersonic plasma emanating from the solar corona, serves as an ideal laboratory for a study of high Reynolds number plasma flows. Turbulent processes that govern the dynamics of the so-called inertial range, i.e., the spatial scales smaller than energy injection scales but larger than the scales where the dissipation processes set in, have been studied for decades. At present, it is believed that the large-scale free energy in a form of kinetic and magnetic fluctuations is transferred via turbulent cascade into smaller scales, where kinetic effects become dominant and heating takes place. In order to understand dissipation processes, high-cadence measurements of solar wind parameters are necessary. The bright monitor of the solar wind (BMSW) instrument on board the Spektr-R spacecraft provides such data, and in tandem with high-cadence measurements of the magnetic field from the Wind spacecraft, we are able address the nature of the sub-ion scale fluctuations. The thesis focus on three interconnected topics, (a) what changes are induced by the passage of a collisionless IP shock in the framework of turbulence, (b) study of a decay of the turbulent energy downstream an IP shock, and (c) identifying the dominant mode of the sub-ion scale fluctuations. Sluneční vítr, proud supersonické plazmy ze sluneční korony, je ideálním prostředím ke studiu toků plazmatu s vysokými hodnotami Reynoldsova čísla. Turbulentní procesy, které řídí dynamiku tzv. inerciální oblasti turbulence-tj. na škálách menších než charakteristické rozměry největších turbulentních vírů, ale větších než charakteristické disipační škály-byly studovány po celá desetiletí. V současnosti se předpokládá, že volná energie obsažena ve fluktuacích na největších škálách ve formě magnetické a kinetické energie se přenáší prostřednictvím turbulentní kaskády do fluktuací na malých škálách, kde začnou dominovat kinetické efekty vedoucí k zahřátí plazmatu. Abychom pochopili procesy způsobující disipaci na malých škálách, je nutno měřit parametry plazmatu s vysokou kadencí. Přístroj Bright monitor of the solar wind (BMSW) na družici Spektr-R je schopen měřit s časovým rozlišením 30 Hz a společně s rychlými měřeními magnetického pole družicí Wind, můžeme analyzovat fluktuace na charakteristických iontových škálách. Práce se zaměřuje na tři vzájemně provázaná témata spojená s turbulencí, (a) jaké změny vyvolává průchod meziplanetárních rázových vln na charakter fluktuací, (b) studium rozpadu energie v oblasti za rázovou vlnou a (c) identifikaci dominantního plazmatického módu fluktuací na iontových škálách. Keywords: turbulence; sluneční vítr; kinetická oblast; inerciální oblast; turbulence; solar wind; kinetic range; inertial range Available in a digital repository NRGL
Turbulence ve slunečním větru: od inerciální ke kinetické oblasti

Solar wind, a stream of supersonic plasma emanating from the solar corona, serves as an ideal laboratory for a study of high Reynolds number plasma flows. Turbulent processes that govern the dynamics ...

Pitňa, Alexander; Šafránková, Jana; Hellinger, Petr; Kulhánek, Petr
Univerzita Karlova, 2019

Vývoj a struktura kriminality v ČR
Trnková, Michaela; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2019 - Czech
Development and structure of crime in the Czech Republic Abstract This thesis analyses the development and structure of criminality in the Czech Republic in the period 2009 - 2018. The main source of information for this thesis are the statistics of Police of the Czech Republic. The aim of the thesis is to analyse current distribution of criminality, its development and to find out its driving forces. The thesis consists of four chapters. In the first chapter, the basic terminology is defined; especially the terms defining main properties of criminality, information sources on criminality and the issues of credibility of statistical data. In the second chapter, the structure of criminality in the Czech Republic in 2018 is analysed. A general overview is presented here, followed by analysis of various types of criminality. Information on criminality are analysed from the perspective of the criminality extent, its clear-up rate, geographical distribution, person of the perpetrator and extent of damage. In the third chapter, the development of criminality in the Czech Republic in the period 2009 - 2018 is examined. The data are analysed in a similar way (as the data in the chapter two). Last but not least there are mentioned some selected specific values, which have been commented separately. The thesis... Vývoj a struktura kriminality v ČR Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou vývoje a struktury kriminality v České republice v období let 2009 - 2018. Zdrojem informací, které jsou v ní obsažené, jsou zejména statistiky Police České republiky. Cílem práce je analyzovat aktuální rozložení kriminality a její vývoj a zjistit, jaké vlivy na ně působí. Celá práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole dochází k definování základních pojmů., se kterými se dále pracuje. Jsou zde vysvětleny pojmy, které definují hlavní vlastnosti kriminality, jako jsou kriminalita a kriminologie. Také tu jsou popsány zdroje informací o kriminalitě a problematika věrohodnosti statistických dat. V druhé kapitole je analyzována struktura kriminality v České republice v roce 2018. Nejprve je zde pohled na kriminalitu jako celek, následně jsou analyzována data o jednotlivých jejích druzích. Informace o kriminalitě jsou analyzovány z pohledu rozsahu kriminality a její objasněnosti, dále pak geografického rozložení, podle osoby pachatele a výše škod. Ve třetí kapitole je zkoumán vývoj kriminality v České republice v letech 2009 - 2018. Dochází zde k analýze informací podobným způsobem, jako u stavu kriminality. V neposlední řadě jsou zde zmíněny některé vybrané specifické hodnoty, které byly samostatně okomentovány. Analýzou... Keywords: kriminalita; struktura; vývoj; criminality; structure; development Available in a digital repository NRGL
Vývoj a struktura kriminality v ČR

Development and structure of crime in the Czech Republic Abstract This thesis analyses the development and structure of criminality in the Czech Republic in the period 2009 - 2018. The main source of ...

Trnková, Michaela; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Problem based learning : právní vzděláváni pro 21. století
Klačko, Sára; Urban, Michal; Friedel, Tomáš
2019 - Czech
Problem-based Learning: Legal Education for the 21th Century Abstract The ever-faster changing modern society results in dynamic transformation of law. Some phenomena as use of technology, liberalization of legal services or globalization of market shapes the reality of legal profession in unprecedented way. Such a turbulent process challenges law schools struggling to prepare students for the future of legal profession. As functioning democracy and the rule of law depends significantly on the work of legal professions (as judges, legislators, solicitors or human-rights lawyers) there is a concern of the whole society in the quality of legal education. However, as a result of change, tasks, skills and knowledge required from the graduates now can significantly differ from what is expected in the future. Therefore, it is argued the skills as adaptability, independence and ability to learn are becoming the crucial competencies to develop among students. Once acknowledged by the law schools there is still a question to be discussed: How? The text examines problem-based Learning as possibly a more effective tool to prepare students for the uncertain future of legal professionals opposing the traditional approach to legal education. Problem- based Learning as other educational approaches based on constructivism... Problem-based learning: právní vzdělávání pro 21. století Abstrakt Stále se zrychlující změny, jimiž prochází moderní společnost, doléhají také na dynamický svět práva. Využívání technologií, liberalizace právních služeb a globalizace trhu mění roli právních profesionálů k nepoznání. Proměny právního prostředí představují výzvu pro právnické fakulty, které jen s obtížemi hledají způsoby, jak připravit své studenty na budoucnost právní profese. Role právníků v rámci společnosti, ať už jde o soudce, legislativce, advokáty či lidskoprávně zaměřené právníky, je přitom zásadní pro fungování demokracie a vlády práva. Nicméně s ohledem na změny ve světě práva, úkoly, dovednosti a znalosti, které jsou dnes vyžadovány po absolventech právnických fakult, se mohou výrazně lišit od těch, které budou vyžadovány v budoucnu. Proto se stále častěji poukazuje na klíčové dovednosti, které by měly být u studentů rozvíjeny - schopnost se přizpůsobit, samostatnost či schopnost se učit nové dovednosti a znalosti. I v případě, že toto právnické fakulty uznají, zůstává otázka: Jak uvedené dovednosti studenty naučit? Práce zkoumá, zda by problem-based learning (učení založené na problémech) mohlo sloužit jako efektivnější způsob, jak studenty připravit na nejistou budoucnost právního světa než tradiční přístup k výuce práva.... Keywords: budoucnost práva; právní vzdělávání; problem-based learning; future of law; legal education; problem-based learning Available in a digital repository NRGL
Problem based learning : právní vzděláváni pro 21. století

Problem-based Learning: Legal Education for the 21th Century Abstract The ever-faster changing modern society results in dynamic transformation of law. Some phenomena as use of technology, ...

Klačko, Sára; Urban, Michal; Friedel, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Geochemická data ze schránek foraminifer a jejich možnosti v rekonstrukci paleoprostředí: případová studie z miocénu Centrální Paratethydy
Scheiner, Filip; Holcová, Katarína; Grunert, Patrick; Demeny, Attila
2019 - English
This thesis deals with the use of geochemical proxies on foraminifera for paleoceanographical, paleoecological and paleoenvironmental interpretations in the fossil epicontinental sea - the Central Paratethys during the Langhian. It discusses the used methodologies and approaches that were specially chosen to fit the problematic of the studied area such as the single test analysis of carbon and oxygen stable isotopes on foraminifera. Other geochemical methods were represented by Mg/Ca based paleothermomethry and by several organic geochemistry proxies on whole rock samples (n-alkane indices, δ13 Corg, and carbon ratios - TOC/TIC/TC). These were further combined with foraminiferal paleoecological data, which allowed identification of particular water masses in the studied region as well as the prevailing circulation patterns/regimes during the studied interval in the Paratethyan marine realm. Additionally, there were interpreted various regional paleoenvironmental and paleoecological consequences. The Paratethys had similar hydrography of surficial waters with the Mediterranean, conversely to the bottom waters that were different, probably of a regional origin with their own evolution during the studied time interval. The anti-estuarine circulation regime, which was probably linked with the closure... Tato práce se zabývá použitím různých geochemických proxy na foraminiferách v oblasti fosilního epikontinentálního moře - Centrální Paratethydy v období langhu a následnými na nich založenými paleoceánografickými, paleoekologickými a paleoenvironmentálními interpretacemi. Jsou zde dopodrobna popsány a diskutovány použité metodologické postupy jako například analýza izotopů uhlíku a kyslíku na jednotlivých schránkách foraminifer, které byly speciálně vybrány v závislosti na problematice studovaného prostředí. Další z řady použitých geochemických proxy jsou paleotermometrie založená na poměru Mg/Ca ve schránkách foraminifer a organické proxy z celkové horniny sestávající se z analýzy izotopů organického uhlíku, kalkulace základních n-alkanových indexů a analýzy celkového obsahu organického uhlíku. Tyto metody byly následně kombinovány spolu s paleoekologickými daty týkající se foraminifer, což umožnilo definici jednotlivých vodních mas ve studované oblasti spolu s identifikací cirkulačních schémat/režimů, které panovaly v Paratethydě v období langhu. Dále bylo také interpretováno množství lokálních paleoekologických a paleoenvironmentálních implikací. Ukázalo se, že Paratethyda měla totožnou hydrografii povrchových vod s oblastí Středozemního moře na rozdíl od odlišné hydrografie vod spodních.... Keywords: foraminifery; geochemické data; miocén; Centrální Paratetyda; paleoekologie; paleoceánografie; Foraminifera; geochemical markers; Miocene; Central Paratethys; paleoecology; paleoceanography Available in a digital repository NRGL
Geochemická data ze schránek foraminifer a jejich možnosti v rekonstrukci paleoprostředí: případová studie z miocénu Centrální Paratethydy

This thesis deals with the use of geochemical proxies on foraminifera for paleoceanographical, paleoecological and paleoenvironmental interpretations in the fossil epicontinental sea - the Central ...

Scheiner, Filip; Holcová, Katarína; Grunert, Patrick; Demeny, Attila
Univerzita Karlova, 2019

Sexuální nátlak /§ 186 tr.zák./a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Stránský, Daniel; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
2019 - Czech
The main theme of this thesis, as the name suggests, is the crime of sexual coercion. This relatively new offense is regulated in seven paragraphs of Section 186 of the Penal Code. Since its introduction into Czech criminal law, it has been a useful addition to the crimes of rape (Section 185 CC) and child sexual abuse (Section 187 CC). It allows the criminalization of offenders who have committed such unlawful acts against human dignity related to sexuality, in particular the freedom of an individual to decide on their sex life, in cases, where sexually aggressive behaviour of the perpetrator has not reached the intensity of rape or child sexual abuse, while the perpetrator remained in the role of an observer, while the victim was forced to satisfy the erotic perception of the perpetrator through his (victim's) body and his own actions. In the first chapter the topic of legal regulation of sexual offenses is set in historical context. Later in the thesis, the crime of sexual coercion is analysed, described, explained and clarified in detail, the thesis deals with its object, physical elements (actus reus), offender (the subject) and mental elements (mens rea), including qualified facts and individual developmental stages. The offense of sexual coercion is further compared with the offenses of rape... Hlavním tématem této diplomové práce, jak název vypovídá, je trestný čin sexuálního nátlaku. Tento relativně nový trestný čin je upraven v sedmi odstavcích § 186 TZ. Od svého zavedení do českého trestního práva je užitečným doplňkem k trestným činům znásilnění (§ 185 TZ) a pohlavního zneužití (§ 187 TZ). Umožňuje trestně postihovat pachatele, kteří se dopustili takových protiprávních jednání proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, zejména proti svobodě jedince v rozhodování o vlastním pohlavním životě, jejichž sexuálně agresivní chování nedosáhlo intenzity znásilnění nebo pohlavního zneužití, když nedošlo k významnějšímu fyzickému kontaktu mezi obětí a pachatelem, který zůstával v roli pozorovatele, zatímco oběť byla nucena sama prostřednictvím svého těla a vlastního jednání působit na erotické vnímání pachatele. V první kapitole je téma právní úpravy sexuálních deliktů zasazeno do historického kontextu. V práci je následně trestný čin sexuálního nátlaku podrobně rozebrán, popsán, vysvětlen a objasněn, práce se zabývá jeho objektem, objektivní stránkou, subjektem a subjektivní stránkou a to včetně kvalifikovaných skutkových podstat a jednotlivých vývojových stadií. Trestný čin sexuálního nátlaku je dále porovnán s trestnými činy znásilnění a pohlavního zneužití, z čehož jsou pro lepší... Keywords: Trestní právo; sexuální trestné činy; sexuální nátlak; znásilnění; sexuální násilí; Criminal law; sexual offences; sexual coercion; rape; sexual violence Available in a digital repository NRGL
Sexuální nátlak /§ 186 tr.zák./a další trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

The main theme of this thesis, as the name suggests, is the crime of sexual coercion. This relatively new offense is regulated in seven paragraphs of Section 186 of the Penal Code. Since its ...

Stránský, Daniel; Gřivna, Tomáš; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2019

Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku
Halašta, Martin; Bohuslav, Lukáš; Gřivna, Tomáš
2019 - Czech
The crime of theft according to section 205 of Czech Criminal Code This diploma thesis focuses on crime of theft according to section 205 of the Act No. 40/2009 Coll. Criminal code. Crime of theft is the most committed crime out of them all. It is therefore possible to think that one of the causes of such a high frequency may be its inadequate regulation in the Criminal Code. For this reason, the aim of thesis was to describe and evaluate its development and propose possible changes. Thesis also includes a comparison with the foreign regulation and extensive work with the judicial case law, which significantly contributed to the completion of the individual qualified crime elements Thesis is divided into five chapters and many subchapters. The introductory chapter is devoted to the inclusion of theft into the system of property crimes. In the following section are mentioned earlier opinions on the protection of property as such and how ownership is protected today. The second chapter describes, evaluates and compares the historical development of the legal regulation of the theft with the current regulation, especially in the Czech territory. This chapter discusses how different the perception of the property protection was and over the period has been. Also, next part in this chapter is devoted to... Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku Tato diplomová práce se zaměřuje na trestný čin krádeže dle ustanovení § 205 trestního zákoníku. Krádež je dlouhodobě nejvíce páchaným trestným činem vůbec. Proto je možné si myslet, že jednou z příčin tak vysoké četnosti může být její nedostatečná úprava v trestním zákoníku. Z tohoto důvodu bylo cílem této diplomové práce popsat a zhodnotit její vývoj a navrhnout případné změny. Práce zahrnuje také komparaci se zahraniční úpravou a rozsáhlou práci se soudní judikaturou, která se značnou měrou podílela na dotváření jednotlivých znaků skutkové podstaty. Práce je členěna do pěti kapitol a dalších podkapitol. Úvodní kapitola je věnována zařazení krádeže do systému majetkových trestných činů. Dále jsou uvedeny dřívější názory na ochranu vlastnictví jako takového a také to, jak je vlastnictví chráněno v dnešní době. Druhá kapitola popisuje, hodnotí a srovnává historický vývoj právní úpravy krádeže s aktuální úpravou a to zejména na českém území. V této kapitole je rozebráno, jak rozdílný byl náhled na ochrana majetku a vlastnictví v průběhu jednotlivých období. Dále je část věnována i problému, kterému musela čelit aplikační praxe se zavedením recidivy do samostatného druhého odstavce § 205 TZ. Třetí stěžejní část se zaobírá právní úpravou krádeže de... Keywords: krádež; trestní zákoník; přisvojení; recidiva; historie; Theft; Criminal Code; appropriation; recurrence; history Available in a digital repository NRGL
Trestný čin krádeže podle § 205 trestního zákoníku

The crime of theft according to section 205 of Czech Criminal Code This diploma thesis focuses on crime of theft according to section 205 of the Act No. 40/2009 Coll. Criminal code. Crime of theft is ...

Halašta, Martin; Bohuslav, Lukáš; Gřivna, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

Optimalizace vícevrstvých struktur pro organickou elektroniku
Paruzel, Bartosz; Pfleger, Jiří; Kalvoda, Ladislav; Syrový, Tomáš
2019 - English
Organic electronic devices such as organic field effect transistors (OFETs), light- emitting diodes (OLEDs), resistive memory elements or organic solar cells have attracted an increasing attention in recent years due to the vision of a low-cost and large-scale production of printable electronics. Many papers published during the last decade focused on the intrinsic properties of organic conductors, semiconductors and dielectric materials. Since most of the devices consist of multilayer structures the mutual influence of the processes that take place in the particular layers are important for the functionality of the whole device. This work is aimed to contribute to the characterization and understanding of the mutual interactions of individual layers in the multilayer structures of organic devices. The main achievements of this work can be listed as: (i) Optimization of the thermal stability and dielectric properties of cyanoethylated polyvinylalcohol (CEPVA) high-k dielectric by the crosslinking reaction with the low molecular weight materials or mixing with a high Tg polymer. (ii) Finding possible phenomena in the CEPVA polymer dielectric that influence the charge carrier transport in the OFET active channel made of bis(triisopropylsilylethynyl) pentacene organic semiconductor, using a... Elektronické prvky z organických materiálů, jako jsou například organické tranzistory řízené elektrickým polem (OFET), elektroluminiscenční diody (OLED), odporové paměťové prvky nebo fotovoltaické články, jsou v posledních letech předmětem rostoucího vědeckého zájmu, který je způsoben širokými aplikačními možnostmi, zejména s ohledem na možnost budoucí hromadné výroby levné tištěné elektroniky. Řada vědeckých článků publikovaných v posledním desetiletí byla zaměřena na vnitřní materiálové vlastnosti organických vodičů, polovodičů a izolantů. Jelikož většina výše uvedených elektronických elementů je založena na vícevrstvých strukturách kombinujících různé materiály s různými elektronickými a optickými vlastnostmi, mohou vzájemné interakce procesů probíhajících v jednotlivých vrstvách významně ovlivňovat funkční vlastnosti celého prvku. Cílem této disertační práce je přispět k charakterizaci a lepšímu porozumění vzájemného působení procesů probíhajících v jednotlivých vrstvách vícevrstvých struktur organických elektronických prvků. Nejvýznamnější dosažené výsledky jsou následující: (i) Byla zlepšena termická stabilita dielektrických vlastností polymerního dielektrika poly[2- kyanoethyl(vinyl)etheru] (CEPVA), které se vyznačuje vysokou hodnotou elektrické permitivity, ale nízkou teplotou skelného... Keywords: Polovodivé polymery; transport a generace náboje; organická flexibilní elektronika; organické fotovoltaické články; organické tenkovrstvé tranzistory; Semiconductive polymers; charge carrier transport and generation; organic flexible electronics; organic photovoltaics; organic thin film transistors Available in a digital repository NRGL
Optimalizace vícevrstvých struktur pro organickou elektroniku

Organic electronic devices such as organic field effect transistors (OFETs), light- emitting diodes (OLEDs), resistive memory elements or organic solar cells have attracted an increasing attention in ...

Paruzel, Bartosz; Pfleger, Jiří; Kalvoda, Ladislav; Syrový, Tomáš
Univerzita Karlova, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases