Number of found documents: 550951
Published from to

Vliv bezpilotních prostředků na životní prostředí
Hůlek David; Yuliya Shirshova; Řeha David
2019 -
Tato práce se zabývá vlivem UAS na životní prostředí. Po teoretickém úvodu a seznámením se s historií vývoje UAS, jejich klasifikací a konstrukčními prvky je uvedeno, jaké konstrukční prvky UAS ovlivňují hluk, na což navazuje můj vlastní experiment, který je také součástí práci. Součástí praktické části teto práce jsou kromě experimentu též výpočty emisí, které se teoreticky mohly do atmosféry dostat v roce 2018 kvůli využití UAS. Na tento výpočet dále navazují předpokládané produkce emise prostřednictvím využití UAS do roku 2022. Na základě dosažených výsledků byl navržen postup pro možné omezení negativních vlivů. Tato práce obsahuje také část ohledně legislativních podmínek pro využití UAS v ČR.This work deals with the determination of the effects of the use of UAS on the surrounding environment. After the theorectical introduction and the familarization of the history of development of UAS, their classification, and structural parts, in this work it is said which specific structural parts of the UAS are able to influence the noise that it produces. My experiment, which is a part of this work, confirms this claim. In addition to the experimental part, this work presents the emission calculations, which could have already entered the atmosphere in 2018 due to the use of UAS, but also the expected production of emissions because of the use of UAS by 2022. Based on the obtained results, possible solutions to this problem have been suggested. This work also contains information on the legislative conditions for the use of UAS in the Czech Republic. Keywords: UAV; UAS; hluk; emise; životní prostředí; konstrukce UAS; UAV; UAS; noise; emission; environment; construct of the UAS Available in digital repository of ČVUT.
Vliv bezpilotních prostředků na životní prostředí

Tato práce se zabývá vlivem UAS na životní prostředí. Po teoretickém úvodu a seznámením se s historií vývoje UAS, jejich klasifikací a konstrukčními prvky je uvedeno, jaké konstrukční prvky UAS ...

Hůlek David; Yuliya Shirshova; Řeha David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Prověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk
Michl Zdeněk; David Juřík; Konečný Martin
2019 -
Předmětem práce Prověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk je analýza návrhu provozního konceptu po rekonstrukci trati, návrh a tvorba simulačního modelu, ověření potenciálu nasazení alternativních vozidel a zhodnocení navrhovaných variantThe subject of work Operational concept review of the Olomouc - Uničov - Šumperk railway line design analysis is operational concept reconstructed track design and creation of a simulation model, the potential deployment validation and evaluation of alternative vehicles proposed options Keywords: Železnice; simulace; rekonstrukce trati; provozní koncept; elektrické jednotky; RegioPanter; Coradia LIREX; Railway; simulation; track reconstruction; operation concept; electric units; RegioPanter; Coradia LIREX Available in digital repository of ČVUT.
Prověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk

Předmětem práce Prověření návrhu provozního konceptu železniční trati Olomouc - Uničov - Šumperk je analýza návrhu provozního konceptu po rekonstrukci trati, návrh a tvorba simulačního modelu, ověření ...

Michl Zdeněk; David Juřík; Konečný Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Porovnání profesionálních bezpilotních prostředků s kolmým vzletem a přistáním
Novák Martin; Ondřej Prokurát; Řeha David
2019 -
Bakalářská práce "Porovnání profesionálních bezpilotních prostředků s kolmým vzletem a přistáním" se zabývá analýzou aktuálního stavu v oblasti konstrukcí a pohonů bezpilotních prostředků. V praktické části jsou porovnány funkční vlastnosti jednotlivých bezpilotních prostředků a na základě srovnání vyhodnoceny vhodné oblasti použití. Práce je uzavřena predikcí pravděpodobného vývoje daného oboru v budoucnosti.Bachelor thesis "Comparison of professional UAVs with vertical take-off and landing" is dealing with analysis of construction and propulsion of UAVs in current state. The applicative part is focused on comparison of functional properties of individual UAV, which is used for determining their suitable usage. Thesis is concluded with prediction of probable development of the given field. Keywords: Bezpilotní prostředek; konstrukce; pohon; rotor; vrtule; maximální vzletová hmotnost; nosnost; výdrž; Unmanned Aircraft; construction; propulsion; rotor; propeller; maximum take-off mass; payload; endurance Available in digital repository of ČVUT.
Porovnání profesionálních bezpilotních prostředků s kolmým vzletem a přistáním

Bakalářská práce "Porovnání profesionálních bezpilotních prostředků s kolmým vzletem a přistáním" se zabývá analýzou aktuálního stavu v oblasti konstrukcí a pohonů bezpilotních prostředků. V praktické ...

Novák Martin; Ondřej Prokurát; Řeha David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Studie bezpečnosti dopravy v místní části Plzeň – Bory
Padělek Tomáš; Daniela Götzová; Kácovský Jaroslav
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou úrovně bezpečnosti silničního provozu na území místní části Plzeň - Bory pomocí nástrojů bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. Na základě zjištěných bezpečnostních nedostatků jsou navržena koncepční řešení úprav jednotlivých místních komunikací a křižovatek.This bachelor’s thesis deals with analysis of road traffic safety in urban district Plzeň - Bory by using tools of road safety inspection. Based on detected safety defects are designed conceptual adjustments of particular urban roads and intersections. Keywords: bezpečnost silničního provozu; bezpečnostní inspekce; Plzeň; Bory; road safety; road safety inspection; Plzeň; Bory Available in digital repository of ČVUT.
Studie bezpečnosti dopravy v místní části Plzeň – Bory

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou úrovně bezpečnosti silničního provozu na území místní části Plzeň - Bory pomocí nástrojů bezpečnostní inspekce pozemních komunikací. Na základě zjištěných ...

Padělek Tomáš; Daniela Götzová; Kácovský Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Typy bezpilotních prostředků a jejich využití v komerční sféře
Hůlek David; Patrik Petrýdes; Řeha David
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Typy bezpilotních prostředků a jejich využití v komerční sféře" je analyzovat detailnější využití bezpilotních systémů v komerční sféře. Teoretická část se zabývá využíváním bezpilotních systémů obecně a jejich popisem. První část se zabývá samotnou definicí bezpilotních systémů, jejich historií, různým rozdělením, výhodami a nevýhodami oproti pilotovaným letadlům, a nakonec jejich trhem a možnostmi jejich využití. Dále, se práce zabývá veškerými komponenty bezpilotních systémů, jako jsou jejich konstrukce, pohon, software, ovládání a snímače bezpilotních systémů. Další část se zaměřuje na dnešní stav legislativy bezpilotních systémů v České republice a popisuje postup pro získání licencí potřebných k provozování leteckých prací. Praktická část práce se zabývá návrhy bezpilotních systémů pro různé konkrétní komerční činnosti. Jedná se o spedici, pomoc při živelných pohromách, zemědělství, technickou kontrolu staveb a kontrolu potrubních systémů. Cíl práce je najít vhodné návrhy bezpilotních systémů pro určité účely.The subject of the bachelor thesis "Types of Unmanned Aerial Vehicles and Their Use in the Commercial Sphere" is to analyze more detailed use of unmanned aerial systems in the commercial sphere. The theoretical part deals with the use of unmanned aerial systems in general and their description. The first part deals with the actual definition of unmanned aerial systems, their history, different divisions advantages and disadvantages, compared to manned aircraft, and finally their market and possibilities of their use. Furthermore, the thesis deals with all components of unmanned aerial systems, such as their structure, propulsion, software, control and sensors. The next part focuses on the current state of legislation of unmanned aerial systems in the Czech Republic and describing the procedur efor obtaining licenses needed to operate aerial work. The practical part deals with the designs of unmanned aerial systems for various specific commercial activities. These include package deliveries, disaster relief, agriculture, technical inspection of buildings and inspection of piping systems. The aim of the thesis is to find suitable design of unmanned aerial systems for certain purposes. Keywords: UAV; UAS; Bezpilotní prostředek; Bezpilotní letadlo; Dron; Komerční sféra; Legislativa; Bezpilotní systém; UAV; UAS; Unmanned aerial vehicle; Unmanned aircraft; Drone; Commercial Sphere; Legislation; Unmanned aerial system Available in digital repository of ČVUT.
Typy bezpilotních prostředků a jejich využití v komerční sféře

Předmětem bakalářské práce "Typy bezpilotních prostředků a jejich využití v komerční sféře" je analyzovat detailnější využití bezpilotních systémů v komerční sféře. Teoretická část se zabývá ...

Hůlek David; Patrik Petrýdes; Řeha David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zajištění zimní údržby pozemních komunikací pro město Ústí nad Labem
Dvořáčková Alexandra; Jan Trup; Dařílek Dalibor
2019 -
Bakalářská práce se zabývá zhodnocením zimní údržby na pozemních komunikacích ve městě Ústí nad Labem, a to zejména na místních komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem. Následuje zhodnocení zjištěných skutečností a návrhy na případné vylepšení současného stavu, kdy je silniční dopravní soustava na území města rozložena mezi více vlastníků a správců.This Bachelor’s Thesis deals with the evaluation ow winter maintenance on roads in the city of Ústí nad Labem, especially on local roads owned by the Statutory City of Ústí nad Labem. This is followed by an evaluation of findings and suggestions for possible improvement of current situation, when road transport systém in the ity is distributed among several owners and managers. Keywords: Silniční doprava; zimní údržba; Ústí nad Labem; Road transport; winter maintenance; Ústí nad Labem Available in digital repository of ČVUT.
Zajištění zimní údržby pozemních komunikací pro město Ústí nad Labem

Bakalářská práce se zabývá zhodnocením zimní údržby na pozemních komunikacích ve městě Ústí nad Labem, a to zejména na místních komunikacích ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem. Následuje ...

Dvořáčková Alexandra; Jan Trup; Dařílek Dalibor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Použití ad-hoc vozidlových sítí (VANET) v prostředí kooperativních systémů
Bureš Petr; Alena Chernetskaya; Lokaj Zdeněk
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá studováním problematiky sítí VANET (Dopravní Ad Hoc sítě), teoretickým popisem architektury a definici konkrétních vlastnosti této sítě. Následně práce pojednává o analýze jednotlivých směrovacích protokolů a hlavních problémech v VANET sítích. Dalším z cílů bylo seznámit se se simulátory a vytvořit simulační model v konkrétním prostředí. Hlavním výstupem praktické části práce je porovnání dvou simulaci s různými vstupními intenzitami z pohledu počtu ztracených paketů dat a dob zpoždění.This bachelor thesis is analysis of networks VANET (Transport Ad Hoc network), a theoretical description of the architecture and the definition of specific properties of this network. Subsequently, the work discusses the analysis of individual routing protocols and the main problems in VANET networks. Another goal was to get acquainted with the simulators and create a simulation model in a specific environment. The main outcome of the practical part of the thesis is to compare two simulations with different input intensities from the point of view of the number of lost packets of data and time delay. Keywords: Ad Hoc; VANET; simulace; vozidla; infrastruktura; SUMO; MOVE; Ad Hoc; VANET; simulation; vehicles; infrastructure; SUMO; MOVE Available in digital repository of ČVUT.
Použití ad-hoc vozidlových sítí (VANET) v prostředí kooperativních systémů

Tato bakalářská práce se zabývá studováním problematiky sítí VANET (Dopravní Ad Hoc sítě), teoretickým popisem architektury a definici konkrétních vlastnosti této sítě. Následně práce pojednává o ...

Bureš Petr; Alena Chernetskaya; Lokaj Zdeněk
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Informační systém pro cestující o odjezdech spojů z autobusového nádraží
Faltus Vladimír; Filip De Bolle; Kumpert David
2019 -
Bakalářská práce se zabývá informačními systémy pro cestující v autobusové dopravě. První kapitola se věnuje seznámení s dopravními informačními systémy, potřebami cestujících a architekturou systému. Úvod druhé kapitoly se věnuje seznámení s autobusovým nádražím v Kadani a jeho okolím. Následná část se věnuje návrhu systému, návrhu implementace a potenciálním dodavatelům technologiíBachelor thesis deals with passenger information systems in bus transportation. The first chapter is dedicated to the introduction of traffic information systems, passenger needs and system architecture. The first part of the second chapter is dedicated to familiarization with the bus station in Kadaň and its surroundings. The following part is dedicated to system design, implementation proposal and potential technology suppliers. Keywords: Autobusová doprava; autobusové nádraží; cestující; dopravní informační systém; dopravní terminál; informační kiosek; informační panel; Bus transport; bus station; passengers; traffic information system; transport hub; information kiosk; information panel Available in digital repository of ČVUT.
Informační systém pro cestující o odjezdech spojů z autobusového nádraží

Bakalářská práce se zabývá informačními systémy pro cestující v autobusové dopravě. První kapitola se věnuje seznámení s dopravními informačními systémy, potřebami cestujících a architekturou systému. ...

Faltus Vladimír; Filip De Bolle; Kumpert David
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Příručka pro letový simulátor Airbus A320
Hospodka Jakub; Jakub Čermák; Plos Vladimír
2019 -
Hlavním předmětem bakalářské práce je vytvořit zjednodušenou a srozumitelnou příručku sloužící studentům fakulty pro seznámení s kokpitem a principy létání dopravním proudovým letadlem. Příručka je svým rozsahem a odborností směřovaná na studenty oboru Profesionální pilot, kteří již mají znalosti ovládání menších letadel, a zároveň mají alespoň základní znalosti létání dle pravidel letu IFR. Tato práce nemá sloužit jako výcviková příručka a není součástí žádných výcvikových osnov, měla by sloužit zejména jako usnadnění orientace a ovládání letounu při prvním setkání s kokpitem dopravního letadla.The main purpose of this bachelore thesis is to create a simplified and understandable handbook for students of Faculcy of Transportation. The handbook should apprise students with basic operations and flying a medium sized jet. This thesis is focused on students whose bachelor degree programme is Professional Pilot and who have already gained some experience with flying light aircrafts including some basic knowledge of flying IFR. This thesis shall not be used as training material, it should mainly help with getting a first contact with cockpit of a modern airliner. Keywords: Letový simulátor; kokpit; checklist; letové přístroje; postupy; Flight simulator; cockpit; checklist; flight instruments; procedures Available in digital repository of ČVUT.
Příručka pro letový simulátor Airbus A320

Hlavním předmětem bakalářské práce je vytvořit zjednodušenou a srozumitelnou příručku sloužící studentům fakulty pro seznámení s kokpitem a principy létání dopravním proudovým letadlem. Příručka je ...

Hospodka Jakub; Jakub Čermák; Plos Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Zpoplatnění použití železniční dráhy v ČR v kontextu evropské dopravní politiky
Štěrba Roman; Ladislav Velechovský; Panchartek Radek
2019 -
Předmětem této bakalářské práce je analýza změn ve zpoplatnění použití dráhy v České republice v rámci formování jednotného železničního prostoru a rozbor jejich souladu s platnou evropskou legislativou, analýza nového cenového modelu SŽDC a jeho aplikace na příkladech a identifikace možností dalšího rozvoje zpoplatnění dráhy, jakožto nástroje harmonizace mezi jednotlivými druhy dopravy.The subject of this bachelor thesis is to analyze the changes of track access charges in the Czech Republic in terms of to cross-boarder agreements in the area of railway transport and an analysis of their compliance with applicable EU legistlation. Next part analyses the new SŽDC pricing model with demonstration on examples and identifies future development possibilities of the track access charges as an instrument of transport types harmonization. Keywords: zpoplatnění použití dráhy; cenový model; železnice; dopravní politika; track access charges; pricing model; railway; transport policy Available in digital repository of ČVUT.
Zpoplatnění použití železniční dráhy v ČR v kontextu evropské dopravní politiky

Předmětem této bakalářské práce je analýza změn ve zpoplatnění použití dráhy v České republice v rámci formování jednotného železničního prostoru a rozbor jejich souladu s platnou evropskou ...

Štěrba Roman; Ladislav Velechovský; Panchartek Radek
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases