Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 487982
Published from to

Segmentové ostění tunelů ražených mechanizovanými štíty
Pruška Jan; Jan Faltýnek; Barták Jiří
2019 -
Současným trendem výstavby v podzemí je tunelování pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů. Mechanizované tunelování umožňuje stavbu liniových podzemních staveb v případě velmi nízkého nadloží, v nestabilních horninách i pod hladinou podzemní vody, s minimálním sedáním povrchu terénu a ovlivněním staveb a prostředí nad tunelem. K zajištění výrubu a jako podpora tunelovacího stroje při samotné ražbě se obvykle používá prefabrikované betonové segmentové ostění, které se běžně instaluje po provedení výrubu pod ochranou pláště štítu pomocí tzv. erektoru. Je složené z prstenců tvořených jednotlivými prvky ostění – segmenty. Sousední segmenty ostění jsou obvykle vzájemně propojovány speciálními spojovacími prvky. Volný prostor mezi ostěním a horninovým masivem bývá kontinuálně s postupem ražeb injektován. Disertační práce se komplexně zabývá problematikou a statickým chováním tohoto speciálního typu tunelového ostění. Teoretická část je strukturovaná podle celého životního cyklu segmentového ostění. Podává čtenáři veškeré informace týkající se této problematiky. Výzkumná část se zaměřuje na prostorové chování segmentového ostění a redistribuci napjatosti vlivem fragmentace ostění příčnými (styčnými) a podélnými (ložnými) spárami. Popsány a vzájemně porovnány jsou možné způsoby a metody zavedení vlivu spojů do statického výpočtu.The current trend in underground construction is tunnelling using full-face tunnel machines. Mechanized tunnelling enables construction of linear underground structures in various cases, such as tunnelling with very low overburden, in unstable rock or soil conditions or below groundwater level. It can also minimize surface settlement and impact on buildings and environment above the tunnel. Prefabricated concrete segmental lining is usually used to support the rock mass and to provide support for the tunnelling machine during excavation. This type of tunnel lining is usually installed under protection of the shield by means of so-called erector. It consists of rings formed by separate elements of the lining – tunnel segments. The individual segments are usually interconnected by special connecting elements. The free space between the lining and the rock mass is continuously injected, as the excavation progresses. The thesis deals with all issues and static behaviour of this special type of tunnel lining system. The theoretical part is structured according to the entire life cycle of the segmental lining. It gives the reader all the information regarding this issue. The research part focuses on the spatial behaviour of segmental lining and redistribution of stress due to the fragmentation of the lining by the circumferential and longitudinal joints. Possible ways and methods of introducing the influence of joints into static calculation are described and compared. Keywords: Tunel; TBM; SM; Segmentové ostění; Podélný spoj; Příčný spoj; 3D interakce; Prefabrikace; Beton; Drátkobeton; Segmentové příslušenství; Janssen; Gladwell; Muir-Wood; ATENA; PLAXIS; Metoda konečných prvků (MKP); Tunnel; TBM; SM; Segment lining; Longitudinal joint; Circumferential joint; 3D interaction; Precasting; Concrete; Fibre reinforced concrete; Segment accessories; Janssen; Gladwell; Muir-Wood; ATENA; PLAXIS; Finite Element Method (FEM) Available at various departments of the ČVUT.
Segmentové ostění tunelů ražených mechanizovanými štíty

Současným trendem výstavby v podzemí je tunelování pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů. Mechanizované tunelování umožňuje stavbu liniových podzemních staveb v případě velmi nízkého nadloží, v ...

Pruška Jan; Jan Faltýnek; Barták Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ
TALAŠ, Václav; KOPEČEK, Pavel
2019 - Czech
Závěrečná práce, která nese název "Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ. " Je zaměřena jak na školní, tak i na mimoškolní vyučování při hodinách dějepisu na základních školách. Popíše, jak má taková výuka probíhat. V práci budou představeny a popsány historická místa a památky určené pro tento typ výuky. Cílem práce je v žácích prohloubit zájem o historii díky formám mimoškolní výuky a pracovním listům. The final thesis, entitled "Historical Monuments and Memorial Places in the Zlín District and Their Use for History Teaching at the Primary School". "It focuses on both school and out-of-school lessons in history lessons at primary schools. It will describe how such teaching should be conducted. The work will introduce and describe historical sites and monuments designated for this type of teaching. The aim of the thesis is to deepen the interest in history in pupils through forms of extracurricular education and worksheets. Keywords: Základní škola; Zlín; dějepis; historie; žáci; památka; výuka; exkurze; učitel; Elementary school; Zlín; history; history; pupils; monument; lesson; excursion; teacher Available in digital repository of UPOL.
Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ

Závěrečná práce, která nese název "Historické památky a památná místa v okrese Zlín a jejich využití pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ. " Je zaměřena jak na školní, tak i na mimoškolní vyučování při ...

TALAŠ, Václav; KOPEČEK, Pavel
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy
SALÁKOVÁ, Klára; JŮVOVÁ, Alena
2019 - Czech
Práce je vypracována jako literární rešerše na téma: Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy. Cílem závěrečné práce je poskytnout čtenáři přehled vybrané literatury o daném tématu a zjistit, jaký je vztah komunikace a klimatu školy. Rešerše vychází z literárních a elektronických zdrojů týkajících se daného tématu, kterým je komunikace, pedagogická komunikace, klima školy a školní třídy. The work is elaborated as a literature review on the topic: The role of communication in the process of school climate formation. The aim of the thesis is to provide the reader with an overview of selected literature on the topic and to find out what is the relationship between communication and school climate. The research is based on literary and electronic sources related to the topic, which is communication, educational communication, school climate and school class. Keywords: Komunikace; pedagogická komunikace; klima školy; klima třídy; Communication; pedagogical communication; school climate; class climate Available in digital repository of UPOL.
Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy

Práce je vypracována jako literární rešerše na téma: Úloha komunikace v procesu utváření klimatu školy. Cílem závěrečné práce je poskytnout čtenáři přehled vybrané literatury o daném tématu a zjistit, ...

SALÁKOVÁ, Klára; JŮVOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Supervizorované algoritmy strojového učení pro analýzu průmyslových dat
Bukovský Ivo; Ondřej Budík; Malý Vladimír
2019 -
Cílem a výstupem této práce je rešerše aktuálních úloh analýzy průmyslových dat a otestování čtyř vybraných metod supervizorovaných neuronových architektur pro aplikace na obvyklé úlohy během analýzy průmyslových dat jako je porovnání jejich schopností predikce časových řad, vytvoření modelu systému, klasifikace a detekce neobvyklých stavů. Práce se zabývá různými přístupy jednotlivých neuronových sítí vzhledem k datům, na které jsou aplikovány. V závěru práce jsou shrnuty možnosti pro vhodné aplikace jednotlivých neuronových architektur na průmyslová data.The aim and the output of this work is a review of current problems of analysis of industrial data and testing of four selected methods of supervised neural architectures for applications on common tasks during analysis of industrial data such as comparison of their time series prediction capabilities, creation of the system model, classification and detection of unusual states. The thesis deals with different approaches of individual neural networks with respect to the data on which they are applied. The conclusion summarizes the possibilities for suitable applications of individual neural architectures to industrial data. Keywords: Neuronová síť; predikce časových řad; učící algoritmy; klasifikace; neobvyklé stavy; LNU; HONU; ELM; LSTM; Neural networks; time series prediction; learning algorithms; unusual states; LNU; HONU; ELM; LSTM Available at various departments of the ČVUT.
Supervizorované algoritmy strojového učení pro analýzu průmyslových dat

Cílem a výstupem této práce je rešerše aktuálních úloh analýzy průmyslových dat a otestování čtyř vybraných metod supervizorovaných neuronových architektur pro aplikace na obvyklé úlohy během analýzy ...

Bukovský Ivo; Ondřej Budík; Malý Vladimír
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Personální řízení v průmyslovém podniku
Charvátová Dagmar; Ayakoz Smatulla; Košťálek Josef
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá personálním řízením ve společnosti TSE spol. s r.o. V teoretické části jsou popsány základní oblasti řízení lidských zdrojů. V analytické části je nastíněna současná situace ve společnosti, na kterou navazuje návrhová část. Cílem této práce je analýza personálního řízení v průmyslovém podniku, jeho posouzení, zhodnocení a návrh změn ke zlepšení a zefektivnění řízení. Na konci práce bych chtěla uvést návrhy ke zlepšení efektivity prováděných činností.This bachelor thesis deals with personnel management in TSE spol. s r.o. The basic areas of human resources management are described in the theoretical part. The analytical part outlines the current situation in the company, which is followed by the proposal part. The aim of this work is to analyze personnel management in an industrial enterprise, its assessment, evaluation and proposal of changes to improve and streamline management. At the end of the work, I would like to make suggestions for improving the efficiency of the performed activities. Keywords: personální řízení; řízení lidských zdrojů; personální činnosti; zaměstnanec; personnel management; human resources management; human resources activities; employee Available at various departments of the ČVUT.
Personální řízení v průmyslovém podniku

Tato bakalářská práce se zabývá personálním řízením ve společnosti TSE spol. s r.o. V teoretické části jsou popsány základní oblasti řízení lidských zdrojů. V analytické části je nastíněna současná ...

Charvátová Dagmar; Ayakoz Smatulla; Košťálek Josef
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží
Březina Edvard; Barbora Nagyová; Cempírek Václav
2019 -
Předmětem bakalářské práce "Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží" je analýza škod v mezinárodní silniční přepravě zboží se zaměřením na určení odpovědnosti za vzniklé škody a jejich řešení. Cílem je poskytnout ucelený, srozumitelný přehled toho, k jakým škodním událostem v mezinárodní silniční přepravě zboží nejčastěji dochází, kdo nese za zboží odpovědnost, jak škodám předejít nebo je minimalizovat a pokud k nim dojde, jakým způsobem je řešit.The subject matter of this bachelor thesis "Resolving Liability for Adverse Events in International Road Haulage" is an analysis of types of damage in the international road haulage focusing mainly on the liability for damage and its resolution. The aim is to provide a comprehensive and understandable summary of the most frequent types of damage in the international road haulage. The thesis also deals with liability for adverse events and the ways to prevent and minimalize them as well as with the possible solutions should the damage occur. Keywords: silniční přeprava; mezinárodní přeprava; doprava; kamion; zboží; zásilka; škodní událost; škoda; Úmluva CMR; odpovědnost; dopravce; zasílatel; přepravce; odesílatel; příjemce; pojištění; prevence; nakládka; vykládka; reklamace; road haulage; international haulage; transport; truck; goods; shipment; adverse event; damage; CMR Convention; liability; carrier; forwarder; customer; sender; receiver; insurance; prevention; loading; unloading; complaint Available at various departments of the ČVUT.
Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží

Předmětem bakalářské práce "Řešení škodních událostí v mezinárodní silniční přepravě zboží" je analýza škod v mezinárodní silniční přepravě zboží se zaměřením na určení odpovědnosti za vzniklé škody a ...

Březina Edvard; Barbora Nagyová; Cempírek Václav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Vliv řezných kapalin na ekonomiku obráběcího procesu a na životní prostředí
Vaniš Ladislav; Gabriela Hůlová; Rejf Libor
2019 -
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku obrábění s použitím řezných kapalin, na jejich likvidaci a čištění. Seznamuje s vlivy řezných kapalin na životní prostředí a odhaluje jejich škodlivé aspekty na zdraví člověka. Propočítává a porovnává náklady na nákup, spotřebu i likvidaci řezných kapalin, následně vyhodnocuje nejlepší a ekologicky nejšetrnější volbu řezné kapaliny.The bachelor these is focused on machining with use of cutting fluid also on their treatment and their disposal. It introduces the enviromental aspects of using cutting fluids and it uncovers their harmful influence on human health. By calculating and comparing costs of purchase, the fluids consumption and undoubtely their disposial evaluates the best and the most ecological suitable choise of metalworking fluid. Keywords: Čištění řezných kapalin; environmentální aspekty; chladící emulze; likvidace řezných kapalin; obráběcí prostředí náklady; recyklace; řezné kapaliny; řezný olej; zdravotní aspekty; Costs; machining condition; cutting fluid; cutting oil; cutting fluids treatment; cooling emulsion; cutting fluid disposial; enviromental aspects; health aspects; metalworking fluids; recycling Available at various departments of the ČVUT.
Vliv řezných kapalin na ekonomiku obráběcího procesu a na životní prostředí

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku obrábění s použitím řezných kapalin, na jejich likvidaci a čištění. Seznamuje s vlivy řezných kapalin na životní prostředí a odhaluje jejich škodlivé ...

Vaniš Ladislav; Gabriela Hůlová; Rejf Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Finanční analýza podniku VRBKA střechy s.r.o
Freiberg František; Tereza Glazerová; Králová Jana
2019 -
Zaměřením této bakalářské práce je finanční analýza a její praktická aplikace na konkrétní podnik. Obsahem je charakteristika a popis metod finanční analýzy, dále zahrnuje popis jednotlivých elementárních ukazatelů, které jsou nástroji pro finanční řízení podniku. Pro aplikaci těchto ukazatelů a metod byl vybrán podnik VRBKA střechy s.r.o., který sídlí v Písku v Jižních Čechách. Na závěr je popsána a zhodnocena finanční situace společnosti a navrhnuty příležitosti pro rozvoj společnosti.The focus of this bachelor's thesis is a financial analysis and it's practical application on a specific enterprise. This thesis contains characteristics and description of methods of financial analysis, further it includes description of individual elementary indicators, which are instruments of a company's financial management. The selected enterprise for application of these indicators and methods is VRBKA střechy s.r.o., based in Písek, South Bohemia. Conclusion of this thesis is the description and evaluation of the financial situation and suggestion of opportunities for development of the enterprise. Keywords: Finanční analýza; rozvaha; výkaz zisku a ztrát; elementární ukazatele; absolutní ukazatele; vertikální analýza; horizontální analýza; poměrové ukazatele; ukazatele rentability; aktivita; zadluženost; likvidita; Tafflerův model; Kralickův quicktest; Financial analysis; balance sheet; profit and loss statement; elementary indicators; absolute indicators; vertical analysis; horizontal analysis; ratio indicators; profitability; activity; indebtedness; liquidity; Taffler model; Kralicek’s Quicktest Available at various departments of the ČVUT.
Finanční analýza podniku VRBKA střechy s.r.o

Zaměřením této bakalářské práce je finanční analýza a její praktická aplikace na konkrétní podnik. Obsahem je charakteristika a popis metod finanční analýzy, dále zahrnuje popis jednotlivých ...

Freiberg František; Tereza Glazerová; Králová Jana
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh ohříváku vody v kotli pro spalování biomasy
Skopec Pavel; Daniel Sysel; Havlík Jan
2019 -
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tepelných výměníků do parního kotle spalujícího biomasu. V první části práce je obecné pojednání o biomase a kotlích. V druhé části je samotný výpočet dvou variant řazení výměníků. V první variantě je zahrnut výpočet ekonomizéru, z něhož odcházejí spaliny pryč z kotle do atmosféry. V druhé variantě je navržena sestava ekonomizéru s ohřívákem vzduchu.This bachelor thesis deals with the design of heat exchangers in steam boiler, that combusts biomass. In the first part of this thesis is general treatise about biomass and boilers. In the second part is calculation of two versions of heat exchangers set up. The first version includes calculation of an economizer, from which the flue gas goes to the atmosphere. In the second version an economizer is designed, and air heater is placed behind it. Keywords: kotel; biomasa; ekonomizér; ohřívák vzduchu; boiler; biomass; economizer; air heater Available at various departments of the ČVUT.
Návrh ohříváku vody v kotli pro spalování biomasy

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tepelných výměníků do parního kotle spalujícího biomasu. V první části práce je obecné pojednání o biomase a kotlích. V druhé části je samotný výpočet dvou ...

Skopec Pavel; Daniel Sysel; Havlík Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Kontejner na svoz komunálního odpadu
Petr Karel; Jan Kadlec; Kanaval Jan
2019 -
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem kontejneru na svoz komunálního odpadu, který bude umožňovat přepravu na hákových nosičích kontejnerů, na vidlicích vysokozdvižného vozíku a bude umožňovat stohování a ukládání přes ISO prvky. Kontejner má rovněž umožňovat dvojí systém otevírání vrat pro plnění a vysypávání komunálního odpadu.This diploma thesis deals with design and stress-strain analysis of a municipal waste collection container, which allow transportation on hook loaders, on forklifts trucks and allow stacking and storage via ISO components. The container also has a double door opening system for filling and emptying municipal waste. Keywords: kontejner; komunální odpad; hákový nosič; MKP analýza; container; municipal waste; hook loader; finite element analysis Available at various departments of the ČVUT.
Kontejner na svoz komunálního odpadu

Tato diplomová práce se zabývá návrhem a pevnostním výpočtem kontejneru na svoz komunálního odpadu, který bude umožňovat přepravu na hákových nosičích kontejnerů, na vidlicích vysokozdvižného vozíku a ...

Petr Karel; Jan Kadlec; Kanaval Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases