Number of found documents: 35098
Published from to

IoT senzor pro měření pohybů kosterního svalstva
Vojtěch Lukáš; Lukáš Gregora; Vítek Stanislav
2019 -
Tato diplomová práce pojednává o konceptu měření svalové aktivity kosterního svalstva. Teoretickou částí práce je seznámení se současnými metodami měření kosterního svalstva, obzvláště se zaměřením na izometrické kontrakce a jejich výhody a nevýhody vzhledem k pacientům a zdravotnickému personálu. V praktické části se práce zabývá navržením cenově dostupného řešení, jednoduchého na přípravu a vhodného pro použití v domácím prostředí. V návrhu se používá principu Dopplerova radaru s následnou filtrací přijatého signálu a dalším zpracováním s využitím embedded platforem. Monitor aktivity kosterního svalstva je navrhován jako IoT senzor, samozřejmostí je tedy možnost bezdrátového ovládání a přenosu naměřených dat. Součástí návrhu je mobilní aplikace, která slouží k ovládání IoT senzoru a k vizualizaci naměřených hodnot. Pozornost je věnována také dalšímu možnému využití bezdrátového přenosu dat v oblasti medicíny. V závěru práce je provedeno experimentální měření s realizovaným IoT senzorem na různých částech lidského těla.This master thesis discusses a concept of measuring of skeletal muscle movements. In a theoretical part, this work aims to examine today's techniques of skeletal muscle measurement with special focus on isometric contractions and their advantages and disadvantages for pacients and healthcare personnel. In a practical part, this work aims to design an affordable and easy to use solution of skeletal muscle measurements for home healthcare. The design uses concept of Doppler radar with analog filtering of measured signal and further processing using embedded platforms. The sensor for measurement of skeletal muscle movements is designed as an IoT sensor; this includes a possibility of wireless control and wireless data transfer. The design includes a mobile application which is used to control the IoT sensor and visualize received data. Attention is also brought to other possible use of wireless data transfer in medicine. An experimental measurement with constructed IoT sensor on various body parts takes place in the end of this work. Keywords: IoT senzor; kosterní svalstvo; Myograf; Dopplerův radar; rehabilitace; IoT sensor; skeletal muscles; Myograph; Doppler radar; rehabilitation Available at various departments of the ČVUT.
IoT senzor pro měření pohybů kosterního svalstva

Tato diplomová práce pojednává o konceptu měření svalové aktivity kosterního svalstva. Teoretickou částí práce je seznámení se současnými metodami měření kosterního svalstva, obzvláště se zaměřením na ...

Vojtěch Lukáš; Lukáš Gregora; Vítek Stanislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Analýza povodňového rizika v povodí Chao Phraya v Thajsku
Křeček Josef; Kateřina Čermáková; Palán Ladislav
2019 -
Povodňové jevy patří mezi hlavní katastrofické jevy, ohrožující existenci a trvale udržitelný rozvoj lidské populace. Rizika povodňových škod se zvyšují se změnami půdně-vegetačního pokryvu povodí a globální změnou klimatu. Cílem této diplomové práce je aplikace přístupů katastrofického modelování povodňových situací v povodí řeky Chao Phraya v Thajsku. V úvodní části této studie je diskutována geneze povodňových jevů v povodí, jejich příčiny a dopady. Dále je pozornost věnována možným opatřením snižujícím rizika povodňových škod: technickým a obecně melioračním z hlediska ochrany a obhospodařování povodí. Mezi netechnická opatření patří také pojištění obyvatel a majetku proti přírodním katastrofám, které využívá postupů katastrofického modelování. Zájmové povodí Chao Phraya. bylo zasaženo extrémními povodněmi v roce 2011. Následné obrovské hmotné škody iniciovaly vznik několika katastrofických modelů, posuzujících riziko povodní z finančního hlediska. V této diplomové práci je provedena analýza povodňového rizika v povodí Chao Phraya na lokální a národní úrovni. Výsledky práce jsou diskutovány s ohledem na aplikaci různých vstupů do modelového řešení a možnými rozdíly ve výsledcích řešení. V závěru jsou uvažovány dopady případných variant komplexních protipovodňových opatření ke zmírnění výskytu katastrofických povodní a povodňových škod v zájmové oblasti.Floods are among the most important catastrophic events, limiting the concept of sustainable development of human society. Flood risk has been increasing by changes in the soil/vegetation complex in watersheds as well as by the global climate change. The aim of this thesis is application of catastrophic modelling principles in the catchment of the river Chao Phraya in Thailand. In the first part of this study, flood events are discussed upon their catchment conditions, causes and impacts. Special attention has paid to the possible technical measures to decrease the flood risk and damages, as well as general amelioration practices in the frame of watershed control. The concept of insurance and catastrophic modelling belongs between the technical measures decreasing the flood damages. The Chao Phraya watershed was seriously affected by extreme floods in 2011 and significant damages at that time initiated development of several catastrophic models to quantify monetary impact of flood risk. In this study, flood risk in the Chao Phraya region was solved at both local and national levels. Results are discussed with respect of different inputs to the model and variety in outputs. In conclusions, also effects of general amelioration strategy within the watershed are considered. Keywords: Povodňové jevy; riziko povodňových škod; pojištění; industriální pozemky; katastrofické modelování; Flood events; risk of flood damages; insurance; industrial estates; catastrophe modelling Available at various departments of the ČVUT.
Analýza povodňového rizika v povodí Chao Phraya v Thajsku

Povodňové jevy patří mezi hlavní katastrofické jevy, ohrožující existenci a trvale udržitelný rozvoj lidské populace. Rizika povodňových škod se zvyšují se změnami půdně-vegetačního pokryvu povodí a ...

Křeček Josef; Kateřina Čermáková; Palán Ladislav
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Automatická detekce intronů v genomech hub pomocí pravděpodobnostních modelů
Kléma Jiří; Marek Zvara; Větrovský Tomáš
2019 -
Huby sú rozmanité spoločenstvo a pri veľa druhoch doposiaľ nepoznáme ich genóm a funkcie ich génov. Detekcia intrónových oblastí môže pomôcť k vzájomnému celogenómovému porovnaniu húb a určenie ich vzájomných príbuzností. Práca sa tak zameriava na analýzu genómu húb a jeho špecifiká a vlastnosti, aby bolo možné čo najlepšie určiť úzkalia a problémy, ktorým daná detekcia bude musieť čeliť. Okrem toho sa práca venuje aktuálnym pravdepodnostným prístupom detekcie génových oblastí, rozdeleniu a porovnaniu metód rôznych pravdepodobnostných modelov a nakoniec predstavuje aj state-of-the-art nástroje ako Augustus+ a CodingQuarry, aby sme mali prehľad o najlepších možných prístupoch v danej oblasti. Vďaka tejto analýze bolo možné navrhnúť a implementovať pravdepodobnostný model, ktorý je založený na generalizovaných skrytých Markovských modeloch a za pomoci Viterbiho algoritmu pre generalizovaný skrytý Markovský model určiť najpravdepodobnejšiu sekvenciu stavov. V práci sa tak venujeme popisu návrhu a trikoch použitých pri samotnej implementácie ako napríklad urýchlenie Viterbiho algoritmu alebo rozdelenie detekcie do dvoch nadvezujúcich modelov, transkript model, ktorý slúži na označenie kódujúcich oblastí neznámeho genómu a genóm model, ktorý využíva tieto označenia a spresňuje detekciu pomocou zložitejšieho GHMM modelu. Výsledkom je teda nástroj, ktorý za pomoci vstupnej sekvencie a prípadných užívateľom špecifikovaných napovedajúcich anotácii dokáže detekovať jednotlivé génove úseky DNA sekvencie, ako promoter, exón, intrón, stop kodón a UTR oblasti. Výsledkom sú práve anotácie tejto detekcie a prípadná voliteľná vizualizácia v podobe HTML výstupu. Práca sa venuje zovšeobecňovaniu daných modelov za použitia taxonómie húb. Porovnáva presnosti detekcie intrónových oblastí v rámci jednotlivých taxómov húb. Nástroj tak dokáže naučiť všeobecnejšie modely v rámci definovaného taxómu. V práci daný model podrobujeme veľkému množstvu rôznych experimentov, snažíme sa tak nájsť vhodné hyperparametre modelu a prebádať ako funguje daná detekcia naším nástrojom v prípade rôznych taxonomických úrovní. Zmyslom takéhoto zovšeobecňovania modelov je ich následne nasadenie na detekciu v neznámom metagenóme, v ktorom sa nachádza zmes genómov rôznych organizmov, z čoho najväčší podiel tvoria práve huby. Práca poukazuje na slabiny a výhody nasadenia takýchto všeobecnejších modelov na daný metagenóm.Fungi are a diverse community and for many species we do not yet know their genome and the functions of their genes. Detection of intron regions may be helpful in cross-genome comparison of fungi and so we can better determine their interrelationships. The paper analyses the fungal genome and its specificities and properties in order to determine the bottlenecks and problems that the detection will have to face. In addition, the work addresses and compares current probability approaches for gene region detection. Moreover the paper introduces state-of-the-art tools such as Augustus+ and CodingQuarry to review the best possible approaches in the field. With this analysis, it was possible to design and implement a probabilistic model based on generalized hidden Markov model. To determine the most probable sequence of states the model uses Viterbi algorithm for the generalized hidden Markov model. In this paper, we describe the design and the tricks used in the implementation itself, such as accelerating the Viterbi algorithm or splitting the detection into two emerging models, a transcript model that serves to designate the coding regions of the unknown genome and the genome model that uses these detected coding regions and refines the detection with more complex GHMM model. The result is a tool that, using the input sequence and any user-specified optional annotations, can detect individual gene sequences of a DNA sequence, such as promoter, exon, intron, stop codon, and UTR regions. The output is a list of annotations of this detection and optional visualization in the form of HTML output. The thesis deals with generalization of given models using taxonomy of fungi. It compares the accuracy of intron detection within individual fungal taxa. Thus, the tool can train more general models within a defined taxa. In the paper, we discuss results of many different experiments with the model, trying to find the appropriate hyperparameters of the model and exploring how the detection works with our tool for different taxonomic levels. The purpose of this model generalization is to subsequently deploy them for detection of an unknown metagenome. This metagenom is a mixture of genomes of different organisms. Fungal genome takes the majority in this metagenom. The paper points out the weaknesses and advantages of these general models regarding the detection in metagenome. Keywords: intróny; huby; skryté markovské modely; genóm; DNA; introns; fungus; hidden markov models; genome; DNA Available at various departments of the ČVUT.
Automatická detekce intronů v genomech hub pomocí pravděpodobnostních modelů

Huby sú rozmanité spoločenstvo a pri veľa druhoch doposiaľ nepoznáme ich genóm a funkcie ich génov. Detekcia intrónových oblastí môže pomôcť k vzájomnému celogenómovému porovnaniu húb a určenie ich ...

Kléma Jiří; Marek Zvara; Větrovský Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Náhodný přístup k médiu v mobilních sítích se směrováním paprsku
Bečvář Zdeněk; Rong-Zhang Li; Vondra Michal
2019 -
Pátá generace (5G) mobilních sítí umožňuje služby s vysokou rychlostí přenosu dat a nízkou latencí. Jednou z možností jak těchto požadavků dosáhnout je využití frekvencí nad 6GHz. Tyto frekvence jsou v sérii 38 specifikací 3GPP nazývány frekvencemi druhého pásma (FR2). Ve vysokofrekvenčním systému je však problémem útlum, a tak je pro jeho překonání adaptována technologie formování paprsků. Procedura řídící roviny při formování paprsků vyžaduje více času na synchronizaci a vykonání metody náhodného přístupu s formováním paprsků. Tato práce navrhuje model náhodného přístupu s technologií formování paprsků a ukazuje dopady využití různých množství paprsků, dob jejich pobytů a různých vzorů TDD. Nadále navrhujeme analytický model k vyhodnocení výkonu modelu náhodného přístupu s technologií formování paprsků pomocí odhadování pravděpodobnosti úspěšného přístupu a průměrné prodlevy přístupů. Výsledky simulací ukazují přesnost analyticky derivovaných metrik výkonu.In the fifth generation (5G) of mobile networks, high data rate and low latency services are supported. In order to fullfill these two requirements, the frequency above 6 GHz is one of options to be used. The frequency above 6 GHz is called frequency range two (FR2) in 3GPP 38 series specification. The attentuation is a critical problem in high frequency system, so beamforming technology is adopted to overcome this problem. For control plane procedure with beamforming, more time is needed to do synchronization and random access procedure with beamforming. This paper proposes random access procedure with beamforming model, and shows the impact of different number of beams, different beam residence times and different TDD patterns. Furthermore, we propose an analytical model to evaluate the performance of the random access procedure with beamforming model by estimating the access success probability and average access delay. The simulations results show the accuracy of the performance metrics derived analytically. Keywords: mobilní sítě; 3GPP; simulace; mobile netoworks; 3GPP; simulation Available at various departments of the ČVUT.
Náhodný přístup k médiu v mobilních sítích se směrováním paprsku

Pátá generace (5G) mobilních sítí umožňuje služby s vysokou rychlostí přenosu dat a nízkou latencí. Jednou z možností jak těchto požadavků dosáhnout je využití frekvencí nad 6GHz. Tyto frekvence jsou ...

Bečvář Zdeněk; Rong-Zhang Li; Vondra Michal
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření
Krsek Pavel; Jakub Cmíral; Drbohlav Ondřej
2019 -
Má práce vychází z průmyslového projektu, jehož cílem je postavit stroj pro přesnou manipulaci mikrokomponenty. Zmíněné mikrokomponenty jsou sledovány na základě hledání hran v obraze. Má práce popisuje přehled postupů používaných pro detekci hran v obraze a zároveň návrh algoritmu pro rekonstrukci povrchu mikrokomponent pomocí Shape-From-Focus v mikroskopickém prostředí. Použité obrázky byly pořízeny kamerou s telecentrickým objektivem s malou hloubkou ostrosti. Vyvinul jsem Shape-From-Focus algoritmus, který používá 3D konvoluční masku pro detekci hran a je schopný aproximovat povrchy bez struktury. Vyvinutá 3D konvoluční maska je založena na druhé derivaci obrazové funkce. V pokusech popisujících kalibraci kamery a pro opětovné zaostření optické soustavy byly použity rozličné metody pro detekci hran v obraze. V pokusech se také prezentují výsledky rekonstrukce povrchu pomocí navrženého Shape-From-Focus algoritmu.The work stems from the industrial project which aims to build the highly precise micro components assembly machine. The components are positioned via locating the edges in the image. The overview of the edge detection techniques and the design of the Shape-From-Focus algorithm in the microscopic environment are presented. The images used were captured with telecentric optics with a shallow Depth-of-Field. The Shape-From-Focus algorithm is developed together with the 3D convolutional mask and approximation of the surface in the textureless areas. The developed 3D convolutional filter is based on the seconds derivative of the image function. Various edge detection techniques are used in experiments to calibrate the camera and to refocus the optics. The experiments also show the surface reconstruction obtained by the Shape-From-Focus algorithm. Keywords: 3D rekonstrukce; hledání hran v obraze; Shape-from-Focus; telecentrický objektiv; 3D reconstruction; edgedetecion; Shape-from-Focus; telecentriclens Available at various departments of the ČVUT.
Detekce hran a 3D rekonstrukce na základě rozostření

Má práce vychází z průmyslového projektu, jehož cílem je postavit stroj pro přesnou manipulaci mikrokomponenty. Zmíněné mikrokomponenty jsou sledovány na základě hledání hran v obraze. Má práce ...

Krsek Pavel; Jakub Cmíral; Drbohlav Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Modely pro minimalizaci spotřeby robotických buněk
Šůcha Přemysl; Matěj Petr; Benedikt Ondřej
2019 -
Optimalizace spotřeby energií je důležitým problémem dneška. Zejména v průmyslu, kde jsou často využívány robotické buňky. Tato práce se zaměřuje na optimalizaci spotřeby robotických buněk. Práce definuje problém jako smíšené celočíselné lineární programování (MILP). Problém je definován s ohledem na možnosti, které poskytuje program Process Simulate od firmy Siemens. V práci je popsán algoritmus řešící tento problém. Algoritmus potřebuje informace o spotřebě energií, proto práce přináší dva způsoby jejího získávání. První je založen na získání informace z ovladače Kuka-Krc. Druhý je založený na datech využívající informace ze standardního ovladače. Experimenty ukázaly, že je možné ušetřit až 8 % spotřebované energie pro časově optimální trajektorie jen úpravami jejich parametrů. Ještě větší úspory lze dosáhnout relaxací doby cyklu.Energy optimisation is becoming an important problem nowadays. Especially in the industry where robotic cells are often used. This thesis focuses on energy optimisation for the robotic cells. Namely, it provides a definition of the problem as mixed integer linear programming (MILP). The problem is defined with regards to options that are provided by the software tool Process Simulate by Siemens. An algorithm solving the problem is described. Since the algorithm needs information about energy consumption, two ways of obtaining it are provided. One is based on getting the information from Kuka-Krc controller. The other is data-driven based on the information from the default controller. The experiments showed that it is possible to save up to 8 % of energy consumption for time-optimal trajectories just by adjusting their parameters. By relaxing the cycle time, we can provide even bigger saving. Keywords: optimalizace spotřeby energií; smíšené celočíselné lineární programování; robotické buňky; energy optimisation; mixed integer linear programming (MILP); robotic cells Available at various departments of the ČVUT.
Modely pro minimalizaci spotřeby robotických buněk

Optimalizace spotřeby energií je důležitým problémem dneška. Zejména v průmyslu, kde jsou často využívány robotické buňky. Tato práce se zaměřuje na optimalizaci spotřeby robotických buněk. Práce ...

Šůcha Přemysl; Matěj Petr; Benedikt Ondřej
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Autonomní lokalizace zdroje záření v 3D prostředí pomocí skupiny UAV
Báča Tomáš; Petr Štibinger; Čížek Petr
2019 -
Práce je zaměřena na využití skupiny bezpilotních helikoptér v úloze hledání pozice neznámého zdroje ionizujícího záření. Tato úloha je řešena v prostředí s překážkami. Podstatnou část práce tvoří vývoj nových součástí pro robotický simulátor Gazebo, díky kterým je možné vytvářet realistické simulace obsahující radioaktivní zářiče a překážky s různými vlastnostmi. K detekci radioaktivního záření slouží moderní senzor Timepix, jehož rozměry a nízká hmotnost umožňují jeho umístění přímo na palubu malých bezpilotních helikoptér. Stávající model tohoto detektoru pro simulátor Gazebo byl kompletně přepracován. Veškeré interakce záření s prostředím jsou nyní řešeny na úrovni jednotlivých částic. V prostředí simulátoru byly navrženy a otestovány algoritmy pro řízení libovolně velké skupiny helikoptér, která pomocí palubních senzorů Timepix aktivně vyhledává pozici zářiče. Teoretické předpoklady a simulace jsou podpořeny také reálným experimentem, ve kterém je pomocí helikoptéry mapována intenzita gamma záření, produkovaného izotopem Americia-241.This thesis tackles the task of using a group of unmanned aerial vehicles (UAVs) to locate an unknown source of ionizing radiation. The task is solved for an environment containing obstacles. A significant contribution of this work is the development of plugins for a robotic simulator Gazebo, which allow for creation of highly realistic simulations with radiation sources and obstacles of various properties. The detection of radiation is performed by a modern detector Timepix. Small size and low weight of the detector allow for it to be directly mounted onto a UAV. The current Gazebo model of this detector was completely reworked. Now the simulation takes into account interactions of individual radiation particles with the environment. The simulated environment was used to design and test algorithms for control of a group of UAVs. These UAVs utilize the onboard sensors to estimate the position of the radiation source in real time. The theoretical assumptions and simulation results are supported by a real experiment, in which one UAV was mapping the intensity of gamma radiation produced by an isotope of Americium-241. Keywords: Radioaktivita; ionizující záření; drony; bezpilotní helikoptéry; částicový detektor; Timepix; simulace; Gazebo; Kalmanův filtr; Radioactivity; ionizing radiation; drones; unmanned aerial vehicles; particle detector; Timepix; simulation; Gazebo; Kalman filter Available at various departments of the ČVUT.
Autonomní lokalizace zdroje záření v 3D prostředí pomocí skupiny UAV

Práce je zaměřena na využití skupiny bezpilotních helikoptér v úloze hledání pozice neznámého zdroje ionizujícího záření. Tato úloha je řešena v prostředí s překážkami. Podstatnou část práce tvoří ...

Báča Tomáš; Petr Štibinger; Čížek Petr
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Koexistence různých optických systémů a technologií na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí
Lucki Michal; Mikhail Nurov; Látal Jan
2019 -
Cílem práce je studium možností současného provozu různých optických systémů na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí. Tato práce se primárně zabývá porovnáním možností a omezení vybraných párů optických systémů na společné fyzické vrstvě, např. různé rychlosti systémů (10 Gbit / s a 80 Gbit / s), spektra (CWDM versus DWDM) a modulace (amplituda, fáze nebo víceosé). Koexistence různých systémů bude ukázána ve stejné fyzické vrstvě prezentované v simulačním softwaru Optsim. Výsledky simulace budou provedeny a porovnány pro nejvyšší úsilí o poměr BER(Bit Error Rate), Q- faktoru a poměru SNR(Signal-to-Noise-Ratio).The aim of the thesis is to study the possibilities of simultaneous operations of different optical systems on a common physical layer of optical transmission networks. This thesis primarily deals with comparing the possibilities and limitations of selected pairs of optical systems on a common physical layer such as different speed systems (10 Gbit/s and 80 Gbit/s), spectral grid (CWDM versus DWDM) and modulations (amplitude, phase or multilevel). Coexistence of different systems will be shown at the same physical layer presented in Optsim simulation software. Simulation results will be performed and compared for the highest effort of Bit Error Ratio, Q-factor and Signal-to-noise-Ratio. Keywords: WDM; CWDM; DWDM; Optsim; BER; Q-faktor; optické systémy; SNR; koexistence optických systémů; WDM; CWDM; DWDM; Optsim; BER; Q-factor; optical systems; SNR; coexistence of optical systems Available at various departments of the ČVUT.
Koexistence různých optických systémů a technologií na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí

Cílem práce je studium možností současného provozu různých optických systémů na společné fyzické vrstvě optických přenosových sítí. Tato práce se primárně zabývá porovnáním možností a omezení ...

Lucki Michal; Mikhail Nurov; Látal Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Adaptivní komunikace s více přístupovými rádiovými technologiemi pro ultra-spolehlivý Internet věcí
Vojtěch Lukáš; Vojtěch Hauser; Švub Jiří
2019 -
Budoucnost Internetu je spojena s vizí vytvoření nové umělé skutečnosti šikovně provázané s každodenníhm životem. Všudepřítomné inteligence, se kterou bude možné vstupovat do interakcí, které se bude možné dotknout a na naopak jí cítit. Spolehlivě a v reálném čase. Zatímco každý aspekt návrhu nové bezdrátové technologie může být podřízen úsilí o dosažení vyjímečné spolehlivosti a nízké latence, bytostné vlastnosti četně rozmísťovaných omezených zařízení. Umožnění jejich hustého nasazení je podmíněno vyřešením otázek koexistence, omezení vzájemného rušení, a dalších.} tvořících základ těchto sítí vyžadují jiný přístup. V návaznosti na současný výzkum v oblasti mobilních sítí páté generace se využití vícero přístupových rádiových technologií jeví jako příležitost pro optimalizaci latence i spolehlivosti, která nevyžaduje zásah do nejnižších komunikačních vrstev. Využívání více komunikačních rozhraní souběžně k dosažení vyšší propustnosti bylo předmětem výzkumu v průběhu dekád, které přinesly robustní škálovatelná řešení dnes již užívaná v praxi. Ačkoliv se pojem spolehlivost prostřednictvím redundance v literatuře věnované teorii systémů začal vyskytovat již v polovině minulého století, přizpůsobivá technologická řešení řídící redundanci konektivity pro udržení požadované kvality služby jsou stále spíše vyjímečná a jejich možnosti jsou omezené. Navzdory obecné náchylnosti analytických technik modelování složitých stochastických systémů trpět prokletím dimenzionality, se autorovi zdařilo vyvinout dva rozličné, byť doplňující se, postupy, které prostřednictím nástrojů teorií front a rozvrhování umožňují využít diverzitu rozhraní řízeně a přizpůsobivě. Přístup vycházející z teorie front nabízí úplnou analýzu odezvy systému různorodých souběžných front, zatímto přístup inspirovaný teorií rozvrhování představuje efektivní algoritmucké řešení velmi obecné třídy systémů s více přístupovými rádiovými technologiemi. Díky podpoře široké škály uspořádání komunikačního systému, poskytnuté numerické simulační nástroje tvoří infrastrukturu použitelnou pro plánování a dimenzování sítí.The promise of the future Internet is to deliver a new artificial reality dexterously interwoven with the daily business of life. A ubiquitous intelligence to be interacted with, to be touched and felt. Reliably and in real-time. While every design aspect of a novel wireless technology may be subordinated to the pursuit of ultra-reliability and low-latency, the inherent features of the massively deployed constrained devices forming a foundation of these networks beg for a different approach. Following the recent research into the fifth-generation mobile communications, the use of multiple interfaces presents itself as an opportunity to optimise both latency and reliability whilst avoiding the necessity of introducing any engineering constraints into the lowest communication layers. The utilisation of multiple communication interfaces simultaneously to achieve higher throughput has been in the focus of researchers for decades with robust and scalable solutions making their way into the industry. However, although the notion of reliability through redundancy has been adopted in the systems-theoretic literature by the mid-20th century, adaptive schemes to maintain a defined quality of service by controlling the redundancy of connectivity are still scarce and limited. Despite the general tendency of analytical approaches to modelling complex stochastic systems to be affected by the curse of dimensionality, the author succeeds at developing two diverse yet complementary frameworks that by dealing with the fundamental problems of queueing and scheduling enable exploitation of the interface diversity in a controlled, adaptive manner. The queueing-theoretic model provides a complete response time analysis of a heterogeneous parallel queueing system while the scheduling algorithmic solutions present an efficient approach applicable to a general class of multi-interface systems. By supporting a wide range of system configurations, the provided high-performance numerical simulation tools form an infrastructure employable for network planning and dimensioning purposes. Keywords: adaptivní scheduling; diverzita rozhraní; více-rádiové sítě; heterogenní sítě; Internet věcí; adaptive scheduling; interface diversity; multi-radionetworks; heterogeneous networks; Internet of things Available at various departments of the ČVUT.
Adaptivní komunikace s více přístupovými rádiovými technologiemi pro ultra-spolehlivý Internet věcí

Budoucnost Internetu je spojena s vizí vytvoření nové umělé skutečnosti šikovně provázané s každodenníhm životem. Všudepřítomné inteligence, se kterou bude možné vstupovat do interakcí, které se bude ...

Vojtěch Lukáš; Vojtěch Hauser; Švub Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Správa a řízení datových sítí pomocí softwarově řízené sítě
Boháč Leoš; Martin Mikéska; Diviš Martin
2019 -
Rychle rostoucí počet zařízení připojených do sítě mění celkový charakter datového provozu, kde tradiční sítě naráží na své limity ve škálovatelnosti a flexibilitě. Celosvětový posun k automatizaci procesů a rychlejšímu nasazování služeb vede ke značnému rozšiřování softwarových technologií. Diplomová práce podrobně vysvětluje princip softwarově definovaných sítí, popisuje zásadní rozdíly oproti tradičním sítím, shrnuje vlastnosti, bezpečnostní problematiku, protokol OpenFlow, budoucí vize, přínos spojení s technologií NFV a poskytuje přehled SDN produktů pro podnikové sítě. Hlavní částí práce je analýza současných problémů při správě reálných datových sítí, kde jsem identifikoval celou řadu nápadů k automatizaci síťových procesů. Na základě této analýzy jsem vytvořil softwarový nástroj v programovacím jazyce Python. Vzniklý nástroj EasyPnP, v kombinaci s vybraným síťovým kontrolérem, usnadňuje proces hromadného přidávání nových či stávajících zařízení do sítě, šetří velké množství času a eliminuje chyby způsobené manuální instalací každého zařízení zvlášť. Zároveň slouží jako ukázka programovatelného přístupu k síťovým zařízením. Nástroj je primárně koncipován k vylepšení Plug and Play funkce SDN kontrolérů Cisco APIC-EM a Cisco DNA-C, avšak umožňuje modulární rozšíření pro síťové kontroléry jiných výrobců.The fast-growing number of network devices changes the whole data traffic pattern and traditional networks reach their scalability and flexibility limits. The global automation and agility adoption leads to a significant software technologies expansion. This master thesis explains in detail the software defined networking principles, describes their essential differences from traditional networks, summarizes features, security issues, OpenFlow protocol, future visions, benefits of coexistence with the NFV technology and provides enterprise SDN products overview. The main part of the thesis comprises of an analysis of real network management problems, where a number of ideas for network process automation have been identified. Based on this analysis a software tool in Python programming language has been created. The EasyPnP tool together with a selected network controller simplifies the new or existing network devices mass deployment, saves a lot of time and eliminates human errors. It is useful example of programmable access to the network devices as well. This tool is primarily designed to enhance a Plug and Play function of the SDN controllers Cisco APIC-EM and Cisco DNA-C, however it allows modular extensions for third-party network controllers. Keywords: Softwarově definované sítě; SDN; OpenFlow; umělá inteligence; virtualizace síťových funkcí; NFV; Cisco APIC-EM; Cisco DNA-C; Python; EasyPnP; Software Defined Networking; SDN; OpenFlow; Artificial Intelligence; Network Functions Virtualization; NFV; Cisco APIC-EM; Cisco DNA-C; Python; EasyPnP Available at various departments of the ČVUT.
Správa a řízení datových sítí pomocí softwarově řízené sítě

Rychle rostoucí počet zařízení připojených do sítě mění celkový charakter datového provozu, kde tradiční sítě naráží na své limity ve škálovatelnosti a flexibilitě. Celosvětový posun k automatizaci ...

Boháč Leoš; Martin Mikéska; Diviš Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases