Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 488119
Published from to

Znalost aritmetických pojmů a operací žáky sekundárních škol
ŠENKEŘÍK, Marek; MOLNÁR, Josef
2019 - Czech
Práce se zabývá znalostí a porozuměním aritmetických pojmů žáků sekundárních škol. Práce je navíc doplněna vlastím dotazníkovým šetřením, které se uskutečnilo na šesti základních a pěti středních školách. The thesis deals with the knowledge and understanding of arithmetic terms by secondary school pupils. In addition, the thesis is accompanied by a questionnaire survey conducted at six primary and five secondary schools. Keywords: Výzkum; dotazníkové šetření; standardy z matematiky; prvočíslo; číslo a číslice; společný dělitel; čitatel a jmenovatel; umocňování; kořen rovnice; definiční obor; modus; medián; aritmetický průměr; statistická jednotka; procento; uzavřený interval.; Research; questionnaire survey; mathematical standardization; prime number; number and numeral; common division; numerator and denominator; exponentiation; root of equation; domain; mode; median; arithmetic mean; statistical unit; percentage; closed interval. Available in digital repository of UPOL.
Znalost aritmetických pojmů a operací žáky sekundárních škol

Práce se zabývá znalostí a porozuměním aritmetických pojmů žáků sekundárních škol. Práce je navíc doplněna vlastím dotazníkovým šetřením, které se uskutečnilo na šesti základních a pěti středních ...

ŠENKEŘÍK, Marek; MOLNÁR, Josef
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Práce se žáky se specifickými poruchami učení v matematice na střední odborné škole
ADAMETZOVÁ, Jana; VITÁSKOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Tato závěrečná práce se zabývá problematikou specifických poruch učení ve vztahu k matematice na střední odborné škole. V první části jsou vymezeny základní pojmy, obtíže žáků se specifickými poruchami učení vzhledem k matematice. Ve druhé části je popsána situace na střední odborné škole z hlediska žáků se specifickými poruchami učení, jejich vztah k matematice a vnímání obtížnosti učiva matematiky. Jsou uvedeny příklady práce se žáky se specifickými poruchami učení v hodinách matematiky. This thesis deals with problems of specific learning disabilities in relation to mathematics at secondary vocational school. The first part defines basic concepts, difficulties of pupils with specific learning disabilities in relation to mathematics. The second part describes the situation at secondary vocational school in terms of pupils with specific learning disabilities, their relationship to mathematics and the perception of difficulty of mathematics. Examples of working with pupils with specific learning disabilities in mathematics lessons are presented. Keywords: Specifické poruchy učení; poruchy a narušení matematických schopností; učební osnova matematiky.; Specific learning disabilities; disorders and disruption of mathematical abilities; syllabus of mathematics. Available in digital repository of UPOL.
Práce se žáky se specifickými poruchami učení v matematice na střední odborné škole

Tato závěrečná práce se zabývá problematikou specifických poruch učení ve vztahu k matematice na střední odborné škole. V první části jsou vymezeny základní pojmy, obtíže žáků se specifickými ...

ADAMETZOVÁ, Jana; VITÁSKOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Výukové metody a řešení slovních úloh
FRYZELKOVÁ, Jana; HODAŇOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Available in digital repository of UPOL.
Výukové metody a řešení slovních úloh

FRYZELKOVÁ, Jana; HODAŇOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Přirozeně uspořádané parciální abelovské monoidy
STRUHAŘ, Matěj; KÜHR, Jan; EMANOVSKÝ, Petr
2019 - Czech
Cílem bakalářské práce je shrnutí základních poznatků o parciálních abelovských monoidech s přirozeným uspořádáním, jako jsou například efektové algebry. Object of this bachelor thesis is summary of basic knowledge about naturally ordered partial abelian monoids, for instance effect algebras. Keywords: parciální abelovský monoid; přirozené uspořádání; efektová algebra; MV algebra; homomorfismus; kongruence; Rieszova kongruence; slabá basic algebra; partial abelian monoid; natural order; effect algebra; MV algebra; homomorphism; congruence; Riesz congruence; weak basic algebra Available in digital repository of UPOL.
Přirozeně uspořádané parciální abelovské monoidy

Cílem bakalářské práce je shrnutí základních poznatků o parciálních abelovských monoidech s přirozeným uspořádáním, jako jsou například efektové algebry....

STRUHAŘ, Matěj; KÜHR, Jan; EMANOVSKÝ, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Bariéry zapojení do volnočasových aktivit v kontextu životního styly středoškoláků
PEKÁRKOVÁ, Barbora; HAMŘÍK, Zdeněk
2019 - Czech
Cílem této diplomové práce bylo analyzovat a popsat bariéry, které vznikají během období adolescencea limitují tak aktivity realizované ve volném čase. The aimof this thesis was to analyze and describe the barriers, that appear during the period of adolescence and thus limitingleisure activities in their spare time. Keywords: adolescence; bariéry; volnočasové aktivity; životní styl; dotazník; adolescence; barriers; leisure activity; lifestyl; questionnaire Available in digital repository of UPOL.
Bariéry zapojení do volnočasových aktivit v kontextu životního styly středoškoláků

Cílem této diplomové práce bylo analyzovat a popsat bariéry, které vznikají během období adolescencea limitují tak aktivity realizované ve volném čase....

PEKÁRKOVÁ, Barbora; HAMŘÍK, Zdeněk
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Projekt firemního dobrovolnictví
HAVIAROVÁ, Pavla; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
2019 - Czech
Záměrem bakalářské práce je vytvoření a popis projektu firemního dobrovolnictví vybrané komerční organizace. Cílem tohoto projektu je naplánování konkrétní akce, v rámci které se setkají různé generace a tím se prohloubí a posílí vzájemnost mezigeneračních vztahů. Práce je rozdělena na dvě části, které jsou dále členěny do kapitol. Teoretická část se zabývá vysvětlením pojmů spojených s problematikou firemního dobrovolnictví, jako například společenskou odpovědností firem či firemní filantropií a dále objasněním pojmů souvisejících s mezigeneračním učením. V praktické části je potom navrhnut projekt s vybranými klíčovými aktivitami, vhodnými vzhledem k potřebám vybraných generací. The purpose of this thesis is to create and describe project of corporate volunteering in chosen corporation. The aim of this project is to plan an event specificaly designed as a tool for encountering of different generations, which subsequently improves and strenghtens intergenerational relations. The thesis consists of two parts where each part is created by different chapters. The theoretical part deals with explaining terminology associated with problematics of corporate volunteering such as corporate social responsibility or corporate philantrophy as well as claryfying the terminology related to intergenerational learning. The practical part then deals with the designing of particular project that contains activities chosen as suitable considering the needs of the chosen generation. Keywords: dobrovolnictví; firemní dobrovolnictví; generace; mezigenerační učení; projekt; volunteering; corporate volunteering; generation; intergenerational learning; project Available in digital repository of UPOL.
Projekt firemního dobrovolnictví

Záměrem bakalářské práce je vytvoření a popis projektu firemního dobrovolnictví vybrané komerční organizace. Cílem tohoto projektu je naplánování konkrétní akce, v rámci které se setkají různé ...

HAVIAROVÁ, Pavla; JURNÍČKOVÁ, Pavlína
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky u dětí předškolního věku
TOMIGOVÁ, Lenka; FASNEROVÁ, Martina
2019 - Czech
Cílem závěrečné práce bylo popsat důležitost rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky u dětí předškolního věku. The aim of final thesis was to describe the importance of fine motor and graphomotor skills development in preschool children. Keywords: jemná motorika; grafomotorika; předškolní věk; fine motor skills; graphomotor skills; preschool age Available in digital repository of UPOL.
Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky u dětí předškolního věku

Cílem závěrečné práce bylo popsat důležitost rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky u dětí předškolního věku....

TOMIGOVÁ, Lenka; FASNEROVÁ, Martina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

SYBERIA w polskim i SIBIR' w rosyjskim językowym obrazie świata
STARZYŃSKA, Aleksandra; DOBROTOVÁ, Ivana
2019 - Czech
Tematicky disertační práce - SYBERIA v polském a SIBIR' () v ruském jazykovém obrazu světa - zapadá do výzkumu lublinské školy kognitivní etnolingvistiky, který se zaměřuje na rekonstrukci jazykového obrazu světa. Sibiř je významnou "částí" tohoto světa. Cílem mého výzkumu bylo zanalyzovat, jak jsou tyto dva slovanské pojmy, SYBERIA 'Sibiř' a SIBIR' 'Sibiř', chápány a jak jsou lingvisticky charakterizovány, a následně vytvořit zvláštní typ definice těchto pojmů, tzv. kognitivních definic. Za účelem vytvoření a porovnání obrazu Sibiře v obou jazycích jsem vycházela z konceptu kognitivní definice a profilování pojmů, které vypracoval Jerzy Bartmiński a jeho etnolingvistický tým z Lublinu. V teoretické části své práce pojednávám o teorii jazykového obrazu světa. Zmiňuji historické zdroje tohoto pojmu, různé definice a způsoby jeho rekonstrukce v rámci kognitivní etnolingvistiky. V analytické části jsem pak provedla rekonstrukci polského a ruského obrazu Sibiře na základě porovnatelné databáze materiálů, kterou tvoří jazyková data systémové a textové povahy. Databáze systémových dat je založena na lexikografickém výzkumu (zahrnujícího období od 19. do 21. století). Databáze textových dat je založena na tištěných textech z 19. a 20. století, které žánrově spadají do memoárové literatury psané lidmi, kteří byli na Sibiř vyhnáni. V rámci porovnávání jsem se soustředila na to, co je v obou jazycích - v tom nejširším smyslu - společné, tj. na spisovný jazyk. Při konstrukci sémantického popisu pojmů jsem rovněž zohlednila skutečnosti z polské a ruské historie a kultury, jimiž bych mohla jazyková data podpořit. Východiskem mého výzkumu byla rekonstrukce základního pojmu SYBERIA a SIBIR' přítomného v povědomí Poláků a Rusů (uživatelů zkoumaných jazyků) na základě lingvistických systémových dat. Vznikly tak paralelní sémantické popisy pojmů vypracované esejistickou formou (forma kognitivní definice v podrobném provedení). Rysy, které zkoumaný pojem naplňují a které byly při analýze materiálu extrahovány, byly seřazeny do jednotlivých bloků, které byly pojmenovány podle příslušného typu systémových dat (např. etymologie, definice, synonyma, opozita, sémantické a slovotvorné deriváty, ustálené výrazy a kolokace). Výstupem analýzy těchto typů dat byla zjednodušená fazetově uspořádaná kognitivní definice daného pojmu. Jednotlivé fazety (např. kategorie, část, opozice, poloha, nefyzické rysy, velikost) vyplynuly z analýzy materiálu, který určil jejich výběr a uspořádání. Druhotným cílem dizertační práce bylo ukázat na vybraném textovém materiálu, jak jsou tyto pojmy profilovány. Popsala jsem deportační profily (tedy specifické obrazy) pojmu SYBERIA a SIBIR' charakteristické pro konkrétní typ textů, a sice paměti a vzpomínky z 19. a 20. století. Pokusila jsem se rovněž vydefinovat, z čího hlediska jsou tyto profily tvořeny. Srovnání obrazů pojmů provedené v této práci umožnilo vyčlenit společné rysy, které jsou hlavními složkami obrazu a které lze považovat za univerzální, a také rysy odlišné a proměnlivé, které jsou považovány za národně-specifické. Srovnání umožnilo také poukázat na konvergence a diskrepance mezi profily těchto pojmů ve vybraných textech a dále též pozorovat způsoby hodnocení Sibiře a dynamiku změn ve způsobu jejího vnímání. Tímto jsem získala možnost vykreslit síť propojení mezi zkoumanými pojmy. Paralelní sémantický popis a analýza obou pojmů umožňují vyplnit mezeru v komparativním lingvistickém a kulturním zkoumání složitosti vnímání Sibiře v rámci polského a ruského (spisovného) jazyka a národní kultury. The topic of my dissertation - SYBERIA in Polish and SIBIR' () in Russian Linguistic Worldview - is part of the research of the cognitive ethnolinguistic school in Lublin, which focuses on the reconstruction of the linguistic worldview (LW). Siberia is significant "part" of this world. The aim of my research was to analyze the ways in which the two Slavic concepts SYBERIA 'Siberia' and SIBIR' 'Siberia' are understood and linguistically characterized, and as a consequence to create definities referred to as "cognitive definitions". In order to reach the goal of recreation and comparison of the image of Siberia in both languages I used the premises of the cognitive definition as well as of the notion of profiling of concepts which was worked out and defined by Jerzy Bartmiński and his ethnolinguistic team from Lublin. In the theoretical part of the dissertation I discussed the theory of the linguistic worldview. I included historical sources of the concepts, various definitions and methods of reconstruction of LW in the framework of cognitive ethnolinguistics. In the analytical part I reconstructed Polish and Russian image of Siberia on the basis of a comparable material database, which is formed by language data: systemic and text data. The database of the systemic data was based on the lexicographic research (from 19th to 21st century). The database of the text data was based on the 19th and 20th century printed texts, which generically belong to the memoir literature written by deportees to Siberia. In the comparison I focused on what in both languages - in the widest sense - was common i.e. on the standard language. When constructing the semantic descriptions of concepts, I also took into account information on Polish and Russian history and culture in order to support the language data. The starting point in my research was the reconstruction of the basic concept of SYBERIA and SIBIR' present in the common consciousness of Poles and Russians (users of the researched languages) based on the data of the linguistic system. The result was a parallel description of semantic concepts prepared in an essay form (a form of the cognitive definition in the elaborate variant). The characteristics that make up the concept of Siberia, extracted during the analysis of the material, were ordered into blocks. The names of the block were made up according to the types of the systemic data (e.g. etymology, definitions, synonyms, opposites, semantic and word formation derivatives, fixed expressions and collocations). As an outcome of the analysis of this type of data a simplified facet-arranged cognitive definition of the concept was created. Facets (e.g.: category, part, opposition, location, non-physical features, size) were discovered during the analysis of the material which determined their selection and arrangement. The secondary aim of the dissertation was to present - on the selected text material - how these concepts are being profiled. I described the deportation profiles (which are specified images) of SYBERIA and SIBIR' characteristic of the given type of texts (belong to the memoir literature) from the 19th and 20th century. I also attempted to define from whose point of view these profiles are created. The comparison of images of concepts carried out in the dissertation allowed to distinguish common features, which are the main components of the image and can be considered universal, as well as differentiating elements and variables, which are considered to be specifically national. The comparison made it also possible to show the convergences and discrepancies between the profiles of these concepts in the selected texts, as well as to observe the ways of valuation of Siberia and the dynamics of change in the way it is perceived. This gave me an opportunity to present the network of connections between the researched concepts. Keywords: jazykový obraz světa; kognitivní definice; profil; Sibiř; Sibir'; polský jazyk; ruský jazyk; jazykový system; textová data; srovnávací analýza; linguistic worldview; cognitive definition; profile; Siberia; Sibir'; Polish; Russian; language system; textual data; comparative approach Available in digital repository of UPOL.
SYBERIA w polskim i SIBIR' w rosyjskim językowym obrazie świata

Tematicky disertační práce - SYBERIA v polském a SIBIR' () v ruském jazykovém obrazu světa - zapadá do výzkumu lublinské školy kognitivní etnolingvistiky, který se zaměřuje na rekonstrukci jazykového ...

STARZYŃSKA, Aleksandra; DOBROTOVÁ, Ivana
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Numerické a analytické modely tesařských spojů
Kuklík Petr; Martin Hataj; Lokaj Antonín
2019 -
Disertační práce je zaměřena na popis tradičních tesařských spojů a možnosti výpočtu jejich mechanického chování a únosnosti při statickém zatížení. Návrh tesařských spojů v minulosti vycházel z empirických vztahů, které byly definovány na základě předávání řemeslných zkušeností mezi tesaři. V současné době jsou tyto vztahy nedostačující a je potřeba stanovit únosnosti jednotlivých spojů. Bohužel aktuální normativní systém neposkytuje dostatečnou podporu pro návrh a posouzení těchto tesařských detailů. Je proto potřeba nalézt vhodný způsob pro popsání mechanického chování a stanovení únosnosti tesařských spojů. V disertační práci jsou kromě popisu problematiky tesařských detailů navrženy také vhodné výpočetní modely popsání mechanického chování tesařských spojů, které jsou hlavním cílem této práce. Modely jsou ověřeny experimentálními výsledky vybraných spojů.The thesis is focused on the description of traditional carpentry joints and the calculation possibilities of their structural behaviour and load-bearing capacity during static loads. The design of carpentry joints was based on empirical relations that were defined by the handing over of craftsmanship between carpenters. Currently, these relations are insufficient and it's necessary to determine load-bearing capacity of individual joints. Unfortunately, current normative system does not provide sufficient support for the design and assessment of these carpentry details. Therefore, it is necessary to find a suitable method for describing structural behaviour and determining the load-bearing capacity of carpentry joints. In the thesis, besides the description of the carpentry details are design suitable computational models for describing the mechanical behaviour of carpentry joints. It is the main aim of this thesis. The models are verified by the experimental results of the selected joints. Keywords: Dřevěné konstrukce; tesařské spoje; historické konstrukce; numerické modely; analytické modely; mechanické chování; únosnost; Timber structures; carpentry joints; historical structures; numerical models; analytical models; structural behaviour; load-bearing capacity Available at various departments of the ČVUT.
Numerické a analytické modely tesařských spojů

Disertační práce je zaměřena na popis tradičních tesařských spojů a možnosti výpočtu jejich mechanického chování a únosnosti při statickém zatížení. Návrh tesařských spojů v minulosti vycházel z ...

Kuklík Petr; Martin Hataj; Lokaj Antonín
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Segmentové ostění tunelů ražených mechanizovanými štíty
Pruška Jan; Jan Faltýnek; Barták Jiří
2019 -
Současným trendem výstavby v podzemí je tunelování pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů. Mechanizované tunelování umožňuje stavbu liniových podzemních staveb v případě velmi nízkého nadloží, v nestabilních horninách i pod hladinou podzemní vody, s minimálním sedáním povrchu terénu a ovlivněním staveb a prostředí nad tunelem. K zajištění výrubu a jako podpora tunelovacího stroje při samotné ražbě se obvykle používá prefabrikované betonové segmentové ostění, které se běžně instaluje po provedení výrubu pod ochranou pláště štítu pomocí tzv. erektoru. Je složené z prstenců tvořených jednotlivými prvky ostění – segmenty. Sousední segmenty ostění jsou obvykle vzájemně propojovány speciálními spojovacími prvky. Volný prostor mezi ostěním a horninovým masivem bývá kontinuálně s postupem ražeb injektován. Disertační práce se komplexně zabývá problematikou a statickým chováním tohoto speciálního typu tunelového ostění. Teoretická část je strukturovaná podle celého životního cyklu segmentového ostění. Podává čtenáři veškeré informace týkající se této problematiky. Výzkumná část se zaměřuje na prostorové chování segmentového ostění a redistribuci napjatosti vlivem fragmentace ostění příčnými (styčnými) a podélnými (ložnými) spárami. Popsány a vzájemně porovnány jsou možné způsoby a metody zavedení vlivu spojů do statického výpočtu.The current trend in underground construction is tunnelling using full-face tunnel machines. Mechanized tunnelling enables construction of linear underground structures in various cases, such as tunnelling with very low overburden, in unstable rock or soil conditions or below groundwater level. It can also minimize surface settlement and impact on buildings and environment above the tunnel. Prefabricated concrete segmental lining is usually used to support the rock mass and to provide support for the tunnelling machine during excavation. This type of tunnel lining is usually installed under protection of the shield by means of so-called erector. It consists of rings formed by separate elements of the lining – tunnel segments. The individual segments are usually interconnected by special connecting elements. The free space between the lining and the rock mass is continuously injected, as the excavation progresses. The thesis deals with all issues and static behaviour of this special type of tunnel lining system. The theoretical part is structured according to the entire life cycle of the segmental lining. It gives the reader all the information regarding this issue. The research part focuses on the spatial behaviour of segmental lining and redistribution of stress due to the fragmentation of the lining by the circumferential and longitudinal joints. Possible ways and methods of introducing the influence of joints into static calculation are described and compared. Keywords: Tunel; TBM; SM; Segmentové ostění; Podélný spoj; Příčný spoj; 3D interakce; Prefabrikace; Beton; Drátkobeton; Segmentové příslušenství; Janssen; Gladwell; Muir-Wood; ATENA; PLAXIS; Metoda konečných prvků (MKP); Tunnel; TBM; SM; Segment lining; Longitudinal joint; Circumferential joint; 3D interaction; Precasting; Concrete; Fibre reinforced concrete; Segment accessories; Janssen; Gladwell; Muir-Wood; ATENA; PLAXIS; Finite Element Method (FEM) Available at various departments of the ČVUT.
Segmentové ostění tunelů ražených mechanizovanými štíty

Současným trendem výstavby v podzemí je tunelování pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů. Mechanizované tunelování umožňuje stavbu liniových podzemních staveb v případě velmi nízkého nadloží, v ...

Pruška Jan; Jan Faltýnek; Barták Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases