Number of found documents: 61223
Published from to

Administrativní budova
Kučera, Filip; Sedlák, Radek; Beneš, Petr
2020 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby administrativní budovy. Administrativní budova se nachází v okrajové části města Znojma. Stavba je situovaná v zastavěném území, které je využíváno k bydlení a službám. Objekt je řešen jako samostatně stojící, v mírně svažitém území. Jedná se o čtyřpodlažní, podsklepený objekt, ukončený plochou střechou, který má tři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V nadzemních podlažích se nachází kanceláře a jim přidružené prostory, zázemí pro zaměstnance a toalety. V třetím nadzemním podlaží se nachází terasa, pro pobyt zaměstnanců v letních měsících. V podzemním podlaží se nachází hromadná garáž s 20 parkovacími místy. Do jednotlivých podlaží je přístup pomocí hlavního schodiště a výtahu. Stavba je navržena jako železobetonový montovaný skelet a je založena na montovaných základových patkách ze železobetonu. Výplňové a vnitřní zdivo je navrženo ze stavebního systému Porotherm. The final thesis deals with design of new administrative object. The administrative object is located in edge part of Znojmo city. The building is situated in built-up area, which is used for housing and services. The building is accessible as a detached house on a slightly sloping territory. It is a four-storey house with a cellar, terminated by a warm flat roof, which has three-storey and basement. On the above ground floors are located offices and their associated spaces, staff facilities and toilets. On the third floor there is a terrace for employees’ stay in the summer months. On the third floor there is a collective garage with twenty parking spaces too. The individual floors are accessed via the main staircase and elevator. The building is designed as reinforced precast concreate frame and is based on prefabricated reinforced concrete foundation pads. The infill and internal wall are designed from the Porotherm building system. Keywords: Administrativní budova; stavební systém Porotherm; čtyřpodlažní objekt; podsklepený; podzemní garáže; jednoplášťová plochá střecha; terasa; kanceláře; montovaný skelet; výplňové zdivo.; Administrative object; Porotherm building system; four-storey building; house with a cellar; underground garage; warm flat roof; terrace; offices; precast concrete frame; infill wall. Available in a digital repository NRGL
Administrativní budova

Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby administrativní budovy. Administrativní budova se nachází v okrajové části města Znojma. Stavba je situovaná v zastavěném území, které je využíváno k ...

Kučera, Filip; Sedlák, Radek; Beneš, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Lezecké centrum
Kučerová, Daniela; Huške, Jiří; Müller, Jan
2020 - Czech
Předmětem této diplomové práce je vypracovat dokumentaci pro provedení stavby - novostavby lezeckého centra. Objekt se nachází v severních Čechách, v obci Litoměřice. Při návrhu byl kladen důraz na co nejvyšší kvalitu lezeckého provozu a zázemí pro sportovce. Z tohoto důvodu centrum disponuje dvěmi lezeckými stěnami rozdílného zaměření. Dále zde nalezneme také kavárnu s barem. Druhotně lze prostory využít také pro vzdělání a školení v oblasti výškových prací, bezpečnosti v horách ap. Objekt má 3.NP a 1.PP. The subject of this diploma thesis is to elaborate documentation for construction - new building of climbing center. The building is located in northern Bohemia, in the village of Litomerice. The design emphasized the highest possible quality for climbing and facilities for athletes also. For this reason, the center has two climbing walls focused on different climbing disciplines. There is also a café-bar. Secondary the space can also be used for education and training in the field of work at heights, safety in the mountains, etc. The building has 3 above-ground floors and a basement. Keywords: lezecké centrum; lezecká stěna; železobeton; sportoviště; plochá střecha; Climbing centre; climbing wall; reinforced concrete; sports ground; flat roof Available in a digital repository NRGL
Lezecké centrum

Předmětem této diplomové práce je vypracovat dokumentaci pro provedení stavby - novostavby lezeckého centra. Objekt se nachází v severních Čechách, v obci Litoměřice. Při návrhu byl kladen důraz na co ...

Kučerová, Daniela; Huške, Jiří; Müller, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Kulturní centrum Puppet
Kuchaříková, Andrea; Kalánek, Ing Jiří; Brzoň, Roman
2020 - Czech
Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby kulturního centra s restaurací. Jedná se o objekt ležící na okraji města Jaroměřice nad Rokytnou na ulici Poděbradova. Objekt sestává ze třech vzhledově i provozně provázaných celků. První část tvoří restaurace se zázemím, jednopodlažní zastřešená vegetační plochou střechou a fasádními deskami bílé barvy nesymetricky poskládanými. Druhá část je obložena dřevěnými fasádními deskami, jedná se o provozní úsek, který tvoří zázemí jeviště a je rovněž jednopodlažní zastřešená plochou vegetační střechou. Vstup do objektu je ve střední části, ve které je situováno hlediště, bar a hygienické zázemí objektu. Jedná se o dvoupodlažní úsek, s fasádními lichoběžníkovými deskami šedé barvy. Konstrukční systém objektu je stěnový se stropy z předpjatých stropních panelů nebo železobetonové monolitické desky. Objekt je založen na základových pasech, s vyzděnými stěnami z akustických vápenopískových tvarovek, obvodové zdivo je řešeno provětrávanou fasádou s vloženou minerální izolací z čedičové vlny. Vytápění centra je pomocí plynového kotle, napojeným na jednoprůduchový komín s ventilační šachtou. This diploma thesis presents a project documentation for construction of a community centre with a restaurant. Its construction site is located on the outskirts of town Jaroměřice nad Rokytnou, Poděbradova street. The building is composed from three parts, which are connected to each other. The first part houses the restaurant with its facilities. This part is a single floor structure covered by a flat green roof. Its façade is formed by white boards composed into an asymmetrical pattern. The second part serves as a backstage area where all the necessary facilities are located. This second part of the building is as the first part a single floor structure covered by a flat green roof. Its façade is formed by façade timber boards. The main entrance is located in the middle part, which is the third part the building. It has two floors and it houses an auditorium, a bar and amenities. Its façade is formed by trapezial boards. The construction system is formed by load bearing walls and by prestressed concreted floor panels or in some parts by cast-in-place reinforced concrete slabs. The building has strip foundations. Its interior walls are built from sand-limestone bricks with acoustic properties. The perimeter walls are covered with ventilated façade with mineral wool thermal insulation. The heating of the community centre is powered by gas boiler connected to single-vent chimney with ventilation shaft. Keywords: Novostavba; kulturní centrum; restaurace; stěnový konstrukční systém; monolitický železobetonový strop; předpjaté stropní panely Spiroll; plochá střecha vegetační; zelená stěna; SDK podhledy; vzduchotechnika.; New building; cultural center; restaurant; wall construction system; reinforced concrete monolithic ceiling; prestressed concrete floor slab Spiroll; flat green roof; green wall; SDK suspended ceiling; heating; ventilating and air conditioning (HVAC). Available in a digital repository NRGL
Kulturní centrum Puppet

Předmětem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby kulturního centra s restaurací. Jedná se o objekt ležící na okraji města Jaroměřice nad Rokytnou na ulici ...

Kuchaříková, Andrea; Kalánek, Ing Jiří; Brzoň, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Novostavba volnočasového sportovního centra
Mališ, Jakub; Nováková, Eva; Kolář, Radim
2020 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem volnočasového sportovního centra ve městě Partizánske v Slovenské republice. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém terénu. Objekt volnočasového sportovního centra má dvě nadzemní podlaží, respektive sportoviště přes dvě podlaží. V objektu se nachází kavárna s bowlingem, tři badmintonové kurty, pět squashových kurtů a komerční prostor určen například k masážím. Objekt je navržen z konstrukčního systému z pórobetonových tvarovek, resp. jako železobetonový prefabrikovaný skelet s výplňovým zdivem z pórobetonových tvarovek. Strop je na části objektu navržen jako montovaný z předpjatých stropních panelů a na druhé části jako lehký strop z trapézového plechu. Střecha je řešena jako zelená plochá s extenzivním zatravněním. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby. This diploma thesis deals with designing of a leisure sport centre in Partizánske in Slovak Republic. It is a detached object on a flat terrain. The object of the leisure sport center has two floors, or specifically the sport center stretches through two floors. In the building there is a cafe with bowling, three badminton courts, five squash courts and commercial area intended for massages. The object is designed from constructive system from lightweight concrete block. The second part is constructed from precast concrete frame with infill wall from lightweight concrete block. The ceiling in one part of the object is designed to be assembled of prestressed precast floor slab and in second part of trapezoidal sheet. The roof is made like flat green roof with extensive grassing. The work includes project documentation for the construction. Keywords: Volnočasové sportovní centrum; diplomová práce; projektová dokumentace; plochá zelená střecha; novostavba; montovaný skelet; bowling; kavárna; squash; Newly-built of sport center; diploma thesis; design documentation; flat green roof; new building; precast concrete frame; bowling; café; squash Available in a digital repository NRGL
Novostavba volnočasového sportovního centra

Tato diplomová práce se zabývá návrhem volnočasového sportovního centra ve městě Partizánske v Slovenské republice. Jedná se o samostatně stojící objekt na rovinatém terénu. Objekt volnočasového ...

Mališ, Jakub; Nováková, Eva; Kolář, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Přestavba domu
Mironiuková, Iveta; Vlček, Ing Karel; Vlček, Milan
2020 - Czech
Diplomová práce byla zpracována na úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby. Tématem je projekt přestavby domu bývalé školy z roku 1890 v obci Třešť, který je momentálně nevyužíván. V budově se nově sloučí prostory knihovny, infocentra, multifunkčního sálu, ZUŠ a výstavní prostory. Projekt řeší přestavbu stávajícího objektu včetně sanace vlhkosti zdiva chemickou injektáží a novou přístavbu hygienického zázemí a únikové cesty. Diploma thesis was prepared it the level of a project documentation. The theme is the project of the rebuilding of the former school house from 1890 in the village Třešť, which is currently unused. The building will newly merge premises of the library, information center, multifunctional hall, elementary art school and exhibition space. The project solves the rebuilding of the existing building, including rehabilitation of wet masonry by chemical grouting and a new extension of sanitary facilities and escape route. Keywords: Škola; knihovna; informační centrum; multifunkční sál; ZUŠ; výstavní prostory; přestavba; rekonstrukce; přístavba; sanace vlhkosti zdiva; Třešť; School; library; information center; multifunctional hall; art school; exhibition space; rebuilding; reconstruction; extension; rehabilitation of wet masonry; Třešť Available in a digital repository NRGL
Přestavba domu

Diplomová práce byla zpracována na úrovni projektové dokumentace pro provádění stavby. Tématem je projekt přestavby domu bývalé školy z roku 1890 v obci Třešť, který je momentálně nevyužíván. V budově ...

Mironiuková, Iveta; Vlček, Ing Karel; Vlček, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Penzion
Pálka, Tomáš; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
2020 - Czech
Předmětem diplomové práce je projekt pro provádění stavby Penzionu s restaurací a wellness, umístěném na jižní Moravě v obci Zaječí. Objekt je řešen jako dvojpodlažní podsklepený s částečným zapuštěním 1. podzemního podlaží do terénu. Penzion bude sloužit pro dočasné ubytování 24 osob. V prvním podlaží se nachází vstupní hala s recepcí, zázemí pro zaměstnance a ubytovací pokoje. Ve druhém podlaží jsou umístěny ostatní pokoje. V suterénu je restaurace a wellnes, dále technické zázemí objektu. Objekt je založen na základových pasech. Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu z keramických tvárnic. Jedná se o podélný stěnový systém příčně ztužený stěnami. Obvodové stěny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Stropy budou vytvořeny z předpjatých stropních panelů. Zastřešení je řešeno pomocí krovu sedlového typu. The subject of the thesis is a project for the implementation of the construction of the Pension with restaurant and wellness, located in South Moravia in the village Zaječí. The building is designed as a two-storey basement with partial embedding of the first underground floor into the ground. The guesthouse will be used for temporary accommodation of 24 persons. On the first floor there is an entrance hall with reception, facilities for staff and accommodation rooms. The other rooms are located on the second floor. In the basement is a restaurant and wellness, as well as technical facilities. The building is based on the foundation passports. Constructionally o brick building from ceramic blocks. It is a longitudinal wall system transverse stiffened by walls. External walls will be insulated by contact insulation system ETICS. Ceilings will be created from prestressed ceiling panels. The roofing is designed using a saddle roof truss. Keywords: Penzion; restaurace; stěnový systém; zdivo; ETICS; předpjatý stropní panel; sedlová střecha; Boarding house; restaurant; wall system; masonry; ETICS; prestressed concrete floor slab; saddle roof type Available in a digital repository NRGL
Penzion

Předmětem diplomové práce je projekt pro provádění stavby Penzionu s restaurací a wellness, umístěném na jižní Moravě v obci Zaječí. Objekt je řešen jako dvojpodlažní podsklepený s částečným ...

Pálka, Tomáš; Utíkal, Aleš; Utíkalová, Ivana
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Městský úřad Olomouc - Hodolany
Pivec, Jakub; Dohnal, Jakub; Pěnčík, Jan
2020 - Czech
Tato diplomová práce se zabývá návrhem městského úřadu v Olomouci, a to pro část Hodolany. Městský úřad je samostatně stojící objekt s vnitřními i venkovními parkovacími místy. Objekt má čtyři podlaží, přičemž jedno je podzemní a tři nadzemní. V podzemním podlaží jsou archívy všech odborů úřadu a zařízení vzduchotechniky objektu, velkou část 1.NP jsou garážová stání, dále tam najdeme kavárnu a reprezentační sál. V 2.NP je sídlo vedení úřadu, stavební úřad a dopravní od-bor. V posledním patře najdeme kabinky pro vyřízeni OP-RP-CP, dále personální oddělení a server s archívem. Pro vzájemné spojení jednotlivých pater je využit vý-tah a 3- ramenné schodiště. Objekt je navržen z konstrukčního systému z keramických tvarovek a část základů ze ztraceného bednění. Stropy jsou montované z keramických tvarovek přelitých železobetonem. Tento strop tvoří i nosnou část jednoplášťových plochých vegetačních střech. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby. This diploma thesis deals with the proposal of the municipal office in Olomouc for the part Hodolany. The municipal office is a detached building with indoor and outdoor parking spaces. The building has four floors, one underground and three above ground. In the underground floor there are archives of all departments of the office and the air-conditioning of the building, a large part of the first floor are ga-rage parking, there i salso a Café and a representative hall. On the second floor there is the seat of the office management, building office and transport department. On the top floor you will find the OP-RP-CP cabins, the HR department and the archive with server. A lift and a 3-aisle staircase are used to cennect the individual floors. The building is designed from structural systém of ceramic fittings and part of the foundations of paermanent formwork. The ceilings are assembled from ceramic fittings with reinforced concrete. This ceiling also forms the supporting part of singleskin flat vegetation roofs. The thesis cantains project documentation for construction. Keywords: Městský úřad; diplomová práce; projektová dokumentace; vegetační střecha; podsklepení; novostavba; Municipal office; diploma thesis; project documentation; vegetation roof; basement; new building Available in a digital repository NRGL
Městský úřad Olomouc - Hodolany

Tato diplomová práce se zabývá návrhem městského úřadu v Olomouci, a to pro část Hodolany. Městský úřad je samostatně stojící objekt s vnitřními i venkovními parkovacími místy. Objekt má čtyři ...

Pivec, Jakub; Dohnal, Jakub; Pěnčík, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Dům s pečovatelskou službou
Salač, Petr; Sedlák, Radek; Beneš, Petr
2020 - Czech
Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění novostavby domu s pečovatelskou službou s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu se stávajícími právními předpisy a technickými normami. Práce řeší dispozici budovy s návrhem vhodné konstrukční soustavy a nosného systému s použitím přijatelných materiálů, se záměrem začlenění stavby do stávající okolní zástavby v okrajové části města Chomutova. Diplomová práce také posuzuje budovu z hlediska stavební fyziky. Ověřuje tepelně technické a zvukově izolační vlastnosti konstrukcí z navrhnutých materiálů a posuzuje je s požadavky normových hodnot. My diploma thesis occupies with project documentation for building of house with the day care, with conformity of legal regulation and technical standards. My work solves the buildings dispositions with proposal of right construction system and supporting system with using right materials, important for me was the integration into near built-up area on the periphery of town. My diploma thesis evaluates the building from the point of view of building physics. It verifies warm-technical and sound-isolating properties of constructions, from the suggested materials and it verifies the materials with standards values. Keywords: Dům s pečovatelskou službou; čtyřpodlažní; plochá střecha; ordinace; novostavba; částečně podsklepený; projektová dokumentace; The house with the day care; four floor; flat roof; surgery; new building; with partial basement; design documentation Available in a digital repository NRGL
Dům s pečovatelskou službou

Diplomová práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace pro provádění novostavby domu s pečovatelskou službou s téměř nulovou spotřebou energie, v souladu se stávajícími právními předpisy a ...

Salač, Petr; Sedlák, Radek; Beneš, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Novostavba penzionu ve Velkých Karlovicích
Sedláček, Radek; Nováková, Eva; Kolář, Radim
2020 - Czech
Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby dvoupodlažního penzionu s podkrovím v obci Velké Karlovice. Objekt má osm ubytovacích jednotek a je navržen pro přechodné ubytování pro maximálně 20 osob. Penzion je umístěn na rozsáhlém a téměř rovinném pozemku na parcele č. 3640/1. Penzion je samostatně stojící. Hlavní vstup a příjezd je orientován v severní části objektu. Dům má půdorysné rozměry 9,5×15 m a 10×15m. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramických tvárnic systému Porotherm. Strop nad 1. NP je navržen ze systému Spiroll. Schodiště je řešeno jako prefabrikovaná železobetonová konstrukce. Objekt je zastřešen sedlovou střechou tvořenou vaznicovou soustavou. The subject of this thesis is a design of new building boarding house with attic flat in Velké Karlovice. House has eight flats and house is designed for temporary accommodation, the capacity is maximum 20 guests. The object is situated on a large and almost a flat land at parcel no. 3640/1. Pension is detached building. The main entrance and arrival is oriented in the northern part of the building. Plan dimensions of the house are 9,5×15 m and 10×15 m. Vertical constructions are made of ceramic bricks of Porotherm, ceiling construction is designed using technology of Spiroll. Stairs construction is a precast element. The building is roofed by saddle roof with purlins. Keywords: Diplomová práce; penzion; osm ubytovacích jednotek; podkroví; vaznicová soustava; Diploma thesis; boarding house; eight flats; attic flat; purlin system Available in a digital repository NRGL
Novostavba penzionu ve Velkých Karlovicích

Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby dvoupodlažního penzionu s podkrovím v obci Velké Karlovice. Objekt má osm ubytovacích jednotek a je navržen pro přechodné ubytování pro maximálně 20 ...

Sedláček, Radek; Nováková, Eva; Kolář, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Penzion Mikulov
Smolinský, Patrik; Pilný, Ondřej; Kalousek, Lubor
2020 - Czech
Obsahem této diplomové práce je návrh novostavby penzionu s restaurací ve městě Mikulov. Jedná se o objekt s dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením. V suterénu se nachází technická místnost a posilovna. V 1.NP se nachází recepce, restaurace se zázemím a pokoje pro ubytování. Jeden pokoj je navržen jako bezbariérový. Ve 2.NP se nachází pokoje pro ubytování, zázemí pro úklid a společenská místnost. Svislé nosné konstrukce jsou navrženy z keramického zdiva, v suterénu ze ztraceného bednění. Objekt bude zastřešen částečně plochou střechou, valbovou střechou a částečně vegetační střechou. Projektová dokumentace byla zhotovena dle platných právních a technických předpisů. The content of this diploma thesis is the design of a new boarding house with restaurant in Mikulov. The building has 2 above – ground floors and a partial basement. In the basement is utility room and fitness room. In 1st floor there is reception, restaurant with facilities and rooms for accomodation. One room is designed as a berrier – free. In the 2nd floor there are rooms for accomodation, facilities for cleaning and common room. The vertical supporting structures are designed from clay masonry, in the basement of the concrete formwork. The building will be covered partly by flat roof, hip roof and partly by vegetation roof. The design documentation has been prepared according to valid legal and technical regulations. Keywords: Penzion; restaurace; dvě nadzemní podlaží; částečně podsklepený; keramické zdivo; ztracené bednění; plochá střecha; valbová střecha; vegetační střecha.; Boarding house; restaurant; two above – ground floors; partial basement; clay masonry; concrete formwork; flat roof; hip roof; vegetation roof. Available in a digital repository NRGL
Penzion Mikulov

Obsahem této diplomové práce je návrh novostavby penzionu s restaurací ve městě Mikulov. Jedná se o objekt s dvěma nadzemními podlažími a částečným podsklepením. V suterénu se nachází technická ...

Smolinský, Patrik; Pilný, Ondřej; Kalousek, Lubor
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases