Number of found documents: 152
Published from to

Data o legislativě České republiky - proč je sbírat a co s nimi
Novák, František
2014 - Czech
Článek se zabývá problematikou sběru dat v legislatuře a v legislativě, zejména v legislativním systému České republiky, a jejich využitím pro analyticko-vědecké účely. Sběr takových dat samozřejmě předpokládá vytvoření speciálních databází a softwaru. This article deals with the problem of collection data on legislature and legislative systém namely the Czech legislative systém and using them for analytical scientific purposes. Collecting of such data presupposes of course creating of special databases and software. Keywords: theory of law; legislative system; analysis of legal texts Available at various institutes of the ASCR
Data o legislativě České republiky - proč je sbírat a co s nimi

Článek se zabývá problematikou sběru dat v legislatuře a v legislativě, zejména v legislativním systému České republiky, a jejich využitím pro analyticko-vědecké účely. Sběr takových dat samozřejmě ...

Novák, František
Ústav státu a práva, 2014

O vlivu práva EU na statut sportovce
Hamerník, Pavel
2014 - Czech
Článek popisuje právní prostředí sportovců po rozsudku Bosman a vybírá některé příklady demonstrující roztříštěnost regulace sportu ve světle pracovního práva. Článek nejprve vyvrací mýtus, podle kterého by měl být každý profesionální sportovec na základě rozsudku Bosman zaměstnancem. Dále se článek zabývá rozdílnými podmínkami pro přestupy sportovců do zahraničí a uvnitř členského státu EU, které jsou aplikované opět v období po vydání rozsudku Bosman. Vliv Směrnice Rady č. 1999/70/ES o pracovních úvazcích na dobu určitou je demonstrován na judikátech z různých jurisdikcí členských států EU a překvapivě v těchto případech dochází k odklonu uznávání specifik sportu ve prospěch norem pracovního práva. Naopak judikatura Soudního dvora EU specifika sportu respektovala. Řešením by mohl být sociáloní dialog a touto otázkou se článek též zabývá. Nakonec článek uzavírá problematiku konstatováním, že je nemožné harmonizovat Evropské pracovní právo v specifickém odvětví sportu a ani Lisabonská smlouva v tomto ohledu nedává žádný recept. Proto je hlavním obsahem článku prezentace nejednotnosti Evropského pracovního práva a sportu v EU. The article describes post-Bosman legal environment of athletes and picks some examples which demonstrate diversity in regulation of sport sector with focus on labor law relations. Firstly it refutes the Czech myth that the ratio of Bosman case imposes on member states a duty to legislate that all athletes are employees. Then the article covers differences concerning post-Bosman requirements for international transfers and transfers within one state etc. Influence of Fixed-term directive on sports relations is described and its effects in connection with some concrete cases coming from couple of national jurisdictions, which surprisingly depart from recognition of specificity of sports sector, referring to general labor laws. Therefore the article considers that also the social dialog might be a solution for sports sector rather than to rely on case by case basis of its relationship to law in front of the courts. Article also in its conclusion admits that it seems to be impossible to harmonize European labor law to sport because it is indeed special and new article in Lisbon Treaty does not solve much in this respect as well. Therefore the main message of the article is its presentation of varieties of European labor and sports law. Keywords: European Union; Bosman; sports law Available at various institutes of the ASCR
O vlivu práva EU na statut sportovce

Článek popisuje právní prostředí sportovců po rozsudku Bosman a vybírá některé příklady demonstrující roztříštěnost regulace sportu ve světle pracovního práva. Článek nejprve vyvrací mýtus, podle ...

Hamerník, Pavel
Ústav státu a práva, 2014

Zlatá bula sicilská ve výtvarném umění
Adamová, K.; Lojek, Antonín
2014 - Czech
Zlatá bula sicilská našla svůj obraz i ve výtvarném umění. Článek se věnuje zobrazení dobových listin, panovníků a významných událostí v období počátku 13. století. The Golden Bull of Sicily found its way also into the fine arts. In this article the author investigates how contemporary documents, rulers and important events were portrayed in early 13th century. Keywords: law in art; Golden Bull of Sicily Available at various institutes of the ASCR
Zlatá bula sicilská ve výtvarném umění

Zlatá bula sicilská našla svůj obraz i ve výtvarném umění. Článek se věnuje zobrazení dobových listin, panovníků a významných událostí v období počátku 13. století....

Adamová, K.; Lojek, Antonín
Ústav státu a práva, 2014

Šarí´a a státní soudy v proměnách času
Bezoušková, Lenka
2014 - Czech
Tento příspěvek se zabývá vývojem soudních systémů v muslimské historii, kdy se zaměřuje na Osmanskou říši. Centrem pozornosti je jmenování soudců a vrchního soudce vládcem, vznikem šarí´atských soudů a dalších soudů, např. soudů mazálim. Soudy aplikovaly šarí´u a právní předpisy vydané vládcem a vládou. Situace se v devatenáctém a dvacátém století dramaticky mění, obzvláště v Egyptě. This paper focuses on development of courts systems in the Muslim history with special reference Ottoman Empire. The center of attention is appointing of judges and chief judge by the ruler, establishing shari´a courts and other courts, e.g. mazálim courts. Courts applied shari´a and the law issued by the ruler and government. The situation dramatically changed in the nineteenth and twentieth centuries, especially in Egypt. Keywords: Shari´a; mazálim courts; Ottoman Empire Fulltext is available at external website.
Šarí´a a státní soudy v proměnách času

Tento příspěvek se zabývá vývojem soudních systémů v muslimské historii, kdy se zaměřuje na Osmanskou říši. Centrem pozornosti je jmenování soudců a vrchního soudce vládcem, vznikem šarí´atských ...

Bezoušková, Lenka
Ústav státu a práva, 2014

Formalistický přístup k zapuzení v islámském právu
Bezoušková, Lenka
2014 - Czech
Tento příspěvek si klade za cíl představit formalistický přístup k jednostrannému rozvodu v islámském právu, všeobecné známému jako zapuzení (taláq). Zaměřuje se především na formulace zapuzení v muchtasaru al-Qudúrího, Marghináního a kodifikaci Qadrího Paši. Představuje rozdělení zapuzení na explicitní a implicitní, odvolatelné a neodvolatelné a nabízí vlastní klasifikaci zapuzení, kdy kombinuje tato kritéria s klasifikací rozvodu na nejvhodnější, řádný a inovativní. This paper attempts to describe formalistic approach to a unilateral divorce in Islamic law, common known as repudiation (talaq). It focuses mainly on the formulation of the repudiation in muhtasar al-Quduri, al- Marghinani and Codification of Qadri Pasha, presents distinction between the explicit and implicit, revocable and irrevocable repudiation and offers own classification of the repudiation while combining these distinctions with classification of divorce into the most appropriate, proper and innovated divorce. Keywords: Islamic law; repudiation; unilateral divorce Fulltext is available at external website.
Formalistický přístup k zapuzení v islámském právu

Tento příspěvek si klade za cíl představit formalistický přístup k jednostrannému rozvodu v islámském právu, všeobecné známému jako zapuzení (taláq). Zaměřuje se především na formulace zapuzení v ...

Bezoušková, Lenka
Ústav státu a práva, 2014

Hubení nežádoucích zvířat z hlediska práva
Müllerová, Hana
2013 - Czech
Příspěvek shrnuje českou právní úpravu hubení zvířat, která jsou z hlediska člověka nežádoucí nebo škodlivá zejména z důvodů ochrany veřejného zdraví a dalších veřejných zájmů, zvláště ve vztahu k úpravě zákona na ochranu zvířat proti týrání. The contribution gives an overview of Czech legal provisions on killing pest animals that endanger public health and other human interests. It focuses especially on the regulation of the Czech Act on protection of animals against cruelty. Keywords: pest animals; categorization of animals; killing animals Available at various institutes of the ASCR
Hubení nežádoucích zvířat z hlediska práva

Příspěvek shrnuje českou právní úpravu hubení zvířat, která jsou z hlediska člověka nežádoucí nebo škodlivá zejména z důvodů ochrany veřejného zdraví a dalších veřejných zájmů, zvláště ve vztahu k ...

Müllerová, Hana
Ústav státu a práva, 2013

21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů
Mitlöhner, Miroslav; Prouzová, Z.
2013 - Czech
Kongres je zaměřen na problematiku partnerských vztahů, manželství a rodičovství, dále na sexuální výchovu a školství. Důležitou oblastí je sexuální výchova a právo, a také problematika zanedbávaných a týraných dětí. Keywords: surrogate maternity; moral philosophy; family law Available at various institutes of the ASCR
21. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. Sborník referátů

Kongres je zaměřen na problematiku partnerských vztahů, manželství a rodičovství, dále na sexuální výchovu a školství. Důležitou oblastí je sexuální výchova a právo, a také problematika zanedbávaných ...

Mitlöhner, Miroslav; Prouzová, Z.
Ústav státu a práva, 2013

Ochrana soukromí a právo být zapomenut
Matejka, Ján
2013 - Czech
Definice pojmu soukromí a pohled na soukromí z historické perspektivy, problémy s vymezením práva na soukromí. Nový evropský systém ochrany soukromí a návrh nařízení o ochraně fyzických osob, představený Evropskou unií v lednu 2012. Definition of the term “privacy” and the view of privacy from historical perspective; problems with the determination of the right to privacy. A new European system of privacy protection and a draft regulation on the protection of individuals introduced by the EU in January 2012. Keywords: right to privacy; human rights; privacy protection; ochrana; Evropská unie Available at various institutes of the ASCR
Ochrana soukromí a právo být zapomenut

Definice pojmu soukromí a pohled na soukromí z historické perspektivy, problémy s vymezením práva na soukromí. Nový evropský systém ochrany soukromí a návrh nařízení o ochraně fyzických osob, ...

Matejka, Ján
Ústav státu a práva, 2013

Některé právní a sociální dopady v rodině po suicidiu
Mitlöhner, Miroslav; Wisiński, P.
2013 - Czech
Sebevražda je závažný společenský fenomén a bývá často spojena s řadou negativních dopadů pro rodinu a blízké okolí jejího realizátora. V neposlední řadě přináší i složité právní problémy spojené s rozhodováním o svém vlastním životě a zásahem třetích osob do děje. Keywords: suicide; the right to death; family; rodina; sebevražda Available at various institutes of the ASCR
Některé právní a sociální dopady v rodině po suicidiu

Sebevražda je závažný společenský fenomén a bývá často spojena s řadou negativních dopadů pro rodinu a blízké okolí jejího realizátora. V neposlední řadě přináší i složité právní problémy spojené s ...

Mitlöhner, Miroslav; Wisiński, P.
Ústav státu a práva, 2013

Práva zvířat : Filosofická perspektiva
Černý, David
2013 - Czech
Problém práv zvířat tvoří důležitou součást praktické etiky. Velká část autorů tvrdí, že speciesismus (definovaný jako předsudečné upřednostňování zájmů vlastního druhu) je v opozici vůči liberacionismu. Hlavním cílem tohoto příspěvku je ukázat, že toto přesvědčení je chybné. V první části se stručně zmiňuje současná diskuse o právech zvířat se zaměřením na Petera Singera. V druhé části se podrobně diskutuje role speciesismu jako možné opozice vůči liberacionismu. Článek uzavírá, že pouze velmi specifická forma speciesismu se staví proti liberacionismu. Můžeme zastávat speciesismus a současně se podílet na hnutí za osvobození zvířat založeném na připsání určitých morálně relevantních vlastností zvířatům. The issue of animal rights is an essential part of practical ethics. Most authors argue that speciesism (defined as a prejudice of attitude of bias toward the interests of members of one’s own species) opposes liberationism. The overall aim of this contribution is to show that this conviction is wrong. In the first part, some remarks concerning current debate on animal rights are made, with special attention to Peter Singer. The second part of the paper is devoted in detail to clarifying the role of speciesism in opposing liberationism. It concludes by noting that only a highly specific form of speciesism is, in fact, in opposition to liberationism. We can hold speciesism and engage in animal liberationism based on ascription of some morally relevant properties (sentience) to animals. Keywords: animal rights,; consequentialism; utilitarianism; ochrana zvířat; zoologie Available at various institutes of the ASCR
Práva zvířat : Filosofická perspektiva

Problém práv zvířat tvoří důležitou součást praktické etiky. Velká část autorů tvrdí, že speciesismus (definovaný jako předsudečné upřednostňování zájmů vlastního druhu) je v opozici vůči ...

Černý, David
Ústav státu a práva, 2013

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases