Number of found documents: 362
Published from to

Francouzské vytýkací konstrukce a jejich protějšky v češtině a ve španělštině
Dubišarová, Zdislava; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2019 - French
French cleft sentences and their counterparts in Czech and in Spanish The aim of this thesis is to describe the impact of the thematic-rhematic structure to the occurrence of cleft sentences in French language using the theory of functional sentence perspective, also, this thesis searches possible Czech and Spanish equivalents of this structure in literature. In both of these languages exist cleft sentences, however we can also find other ways in how to divide the sentence to the theme and rheme parts, which, also means various ways on how to translate this French structure. Within the theory of functional sentence perspective we will describe the differences between the syntax of these three languages which imply the use of different linguistic resources to connect the language utterance to the context and also to emphasize one constituent of the sentence. One of the aims of this thesis is to find and describe actually used translations of this structure from French language to Czech language and to Spanish language, their variability, frequency depending on the type of text and last but not least, other factors affecting the choice of the translation. The thesis is aiming to connect the findings from theoretical and practical part so we can find out which language resources are possible to be... Francouzské vytýkací prostředky a jejich protějšky v češtině a ve španělštině Cílem této diplomové práce je pomocí teorie aktuálního větného členění popsat vliv tématicko-rématického členění věty na výskyt vytýkacích konstrukcí ve francouzštině a pomocí odborné literatury vyhledat možné české a španělské ekvivalenty této struktury. V obou těchto jazycích vytýkací konstrukce existují, najdeme zde ale i jiné způsoby, jak větu tématicko-rématicky členit a tudíž i jak tuto francouzskou strukturu přeložit. V rámci teorie aktuálního větného členění popíšeme rozdíly mezi větnou stavbou těchto tří jazyků, z kterých vyplývá užití rozdílných jazykových prostředků pro zapojení výpovědi do kontextu a tudíž i pro zdůraznění některého větného členu. Dále si tato práce klade za cíl metodou kontrastivní analýzy na základě materiálu z francouzsko-české a francouzsko-španělské sekce paralelního korpusu InterCorp zjistit a popsat reálně užívané překlady této struktury z francouzštiny do češtiny a do španělštiny, jejich variabilitu, četnost v závislosti na typu textu a v neposlední řadě také faktory hrající ve volbě překladu roli. Cílem této práce je provázat poznatky získané z teoretické i praktické části a zjistit, jaké jazykové prostředky jsou španělský a český jazyk schopny užít jakožto ekvivalenty francouzských... Keywords: vytýkací konstrukce|téma|réma|kontrastivní analýza|InterCorp; cleft sentences|theme|rheme|contrastive analysis|InterCorp Available in a digital repository NRGL
Francouzské vytýkací konstrukce a jejich protějšky v češtině a ve španělštině

French cleft sentences and their counterparts in Czech and in Spanish The aim of this thesis is to describe the impact of the thematic-rhematic structure to the occurrence of cleft sentences in French ...

Dubišarová, Zdislava; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2019

Skrytá přítomnost Romaina Garyho v díle Émila Ajara
Hálová, Kateřina; Voldřichová - Beránková, Eva; Pohorský, Aleš
2019 - French
This diploma thesis is examining hidden presence of a French author Romain Gary in the works of Émile Ajar. Only after Gary's death the public learned, that Émile Ajar was in fact Gary's pseudonym, although he has publicly denied this connection throughout his life. Because of this unrevealed mystification, Gary was given Goncourt prize twice, despite the fact that each author is only allowed to receive it once. Gary claims in his testament, that an observant reader of his work should immediately discover the connection. Can we agree with him, even if literary critics failed to find out? This work investigates various literary practices used by authors to hide their identity. The "lives" of both authors are presented. Gary did not only create Émile Ajar's life story, he also persuaded his nephew to pose as Ajar in public. The stories are followed by a comparative analysis of eight novels: four published under Gary's name and four under the pseudonym. Comparing the selected works from diverse aspects, we try to answer the principal question: Was it possible to prove that Émile Ajar was Gary's creation during his very lifetime? Tématem této diplomové práce je hledání skryté přítomnosti francouzského spisovatele Romaina Garyho v díle Émila Ajara. Až po Garyho smrti se veřejnost dozvěděla, že Émile Ajar je ve skutečnosti pouze jeden z Garyho pseudonymů, přestože on tuto skutečnost veřejně popíral. Díky této neodhalené mystifikaci mu byla podruhé udělena Goncourtova cena, přestože ji každý spisovatel může získat pouze jednou za život. Nicméně Gary ve svém testamentu tvrdí, že pozorný čtenář jeho děl by toto spojení měl ihned odhalit. Můžeme s ním souhlasit, přestože toto spojení neodhalili ani literární kritici? Práce zkoumá různé literární postupy, které spisovatelé používají k zamaskování své identity. Dále představuje "životy" obou spisovatelů. Gary Ajarovi nejen vytvořil životní příběh, ale navíc přesvědčil svého synovce, aby se za něj vydával na veřejnosti. Následuje komparativní analýza osmi knih: čtyř románů Romaina Garyho a čtyř románů Émila Ajara. Porovnáváním vybraných děl ze stejných hledisek se pokusíme zodpovědět ústřední otázku - bylo možné Garyho usvědčit ze stvoření Émila Ajara ještě během jeho života? Keywords: Romain Gary|Émile Ajar|francouzská literatura|pseudonym|mystifikace|literární kritika; Romain Gary|Émile Ajar|French literature|pseudonym|mystification|literary criticism Available in a digital repository NRGL
Skrytá přítomnost Romaina Garyho v díle Émila Ajara

This diploma thesis is examining hidden presence of a French author Romain Gary in the works of Émile Ajar. Only after Gary's death the public learned, that Émile Ajar was in fact Gary's pseudonym, ...

Hálová, Kateřina; Voldřichová - Beránková, Eva; Pohorský, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

Pragmatické užití deminutiv ve francouzštině
Jandeková, Kateřina; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
2019 - French
Key words: diminution, apostrophe, pragmatics, speech situation, linguistic corpora Abstract: This master's thesis deals with pragmatic use of diminutives in French. The theoretical part defines the category of diminutives and possibilities of their classification, in particular with regards to their pragmatic use. Following Dressler-Merlini Barbaresi's model, this thesis accentuates emotional component of diminutives besides the traditional interpretation of dimensional meaning employed in child-centered speech situations, pet-centered speech situations and lover-centered speech situations. The master's thesis focuses on affected apostrophes. Between those hypocorisms in French, besides other forms, one can also find diminutive forms. The language materials for the empirical analysis are subcorpora of film subtitles and fiction in parallel linguistic corpora InterCorp aligned French-Czech. This alignment with Czech language on one hand serves to more efficient search of diminutives in pragmatic speech situations in French, on the other hand it serves to contrastive analysis. We used also monolinguistic corpora FRANTEXT and SYN2015 to demonstrate the frequency of diminutives forms in apostrophe in Czech and French. In the empirical part we analyze which diminutives are employed in those speech situations... Klíčová slova: deminutiva, oslovení, pragmatika, mluvní situace, jazykový korpus Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá pragmatickým užitím deminutiv v současné francouzštině. Teoretická část je věnována vymezení deminutiv a možnostem jejich klasifikace, zejm. s ohledem na jejich užití pragmatické. Podle modelu Dresslera & Merlini-Barbaresi práce zdůrazňuje kromě tradičního pojetí významu malé velikosti emocionální složku zdrobnělin používaných v komunikaci mezi milenci a v mluvních situacích orientovaných na děti a domácí zvířata. Práce se zaměřuje zejména na afektovaná oslovení. Mezi těmito hypokoristiky se ve francouzštině objevují mimo jiné právě deminutivní tvary. Zdrojem jazykového materiálu pro analýzu jsou subkorpusy filmových titulků a beletrie v paralelním korpusu InterCorp, zarovnané čeština-francouzština. Zarovnání s češtinou slouží jednak pro efektivnější vyhledávání pragmatického užití deminutiv ve francouzštině, jednak pro kontrastivní analýzu. K nastínění četnosti jednotlivých lexémů oslovení ve francouzštině a češtině jsme použili jednojazyčné korpusy FRANTEXT a SYN2015. V praktické části diplomové práce zkoumáme, jaká deminutiva se ve zmíněných situacích vyskytují a jakými dalšími prostředky jsou tyto pragmatické situace vyjádřeny. Keywords: deminutiva|pragmatika|mluvní situace|oslovení|jazykový korpus; diminutives|pragmatics|speech situations|apostrophe|linguistic corpora Available in a digital repository NRGL
Pragmatické užití deminutiv ve francouzštině

Key words: diminution, apostrophe, pragmatics, speech situation, linguistic corpora Abstract: This master's thesis deals with pragmatic use of diminutives in French. The theoretical part defines the ...

Jandeková, Kateřina; Nádvorníková, Olga; Mudrochová, Radka
Univerzita Karlova, 2019

LE DEVENIR-AUTRE DE L'EXISTENCE, ESSAI SUR LA PHÉNOMÉNOLOGIE CONTEMPORAINE
Prášek, Petr; Petříček, Miroslav; Novotný, Karel; Romano, Claude
2019 - French
The Becoming-other of the Existence, Essay on Contemporary Phenomenology, is both a systematic and a historical study of phenomenology. By choosing a systematic problem of becoming-other of the existence it attempts to present and to confront five major contemporary phenomenologists in France within a single phenomenological field: Henri Maldiney, Claude Romano, Jean-Luc Marion, Renaud Barbaras, and Marc Richir. The study enters phenomenology with Edmund Husserl and presents some key original concepts invented by two generations of post-husserlian authors who marked out the road to contemporary phenomenology: Martin Heidegger, Erwin Straus, Maurice Merleau-Ponty, Jan Patočka, Emmanuel Lévinas. Then it turns to "evential empiricism" in the work of Maldiney and Romano who consider the existent and the world in their belonging-together: the event is thus understood as co-birth of the subject and the world. Nevertheless, because of the fact that the existence that "becomes-other" is necessarily a finite existence, a radically separated existence from the metaphysical transcendence of the world, three other authors must become involved in the discussion: Marion, whose adonné is a limit of the givenness, and then Barbaras and Richir who explore the most archaic layers of the subjectivity within a... Dění existence, esej o současné fenomenologii, je současně systematická i historická fenomenologická studie. Jejím cílem je - prostřednictvím volby systematického problému dění existence jako hlavního tématu - na pozadí jediného fenomenologického pole představit a konfrontovat pět význačných představitelů současné fenomenologie ve Francii: Henriho Maldineye, Clauda Romana, Jeana-Luca Mariona, Renauda Barbarase a Marca Richira. Studie vstupuje do fenomenologie spolu s Edmundem Husserlem a poté představuje některé klíčové originální pojmy dvou generací po-husserlovských autorů, již současné fenomenologii připravují cestu (Martin Heidegger, Erwin Straus, Maurice Merleau-Ponty, Jan Patočka, Emmanuel Lévinas). Pak se už soustředí na "událostní empirismus" u Maldineye a Romana, kteří promýšlejí existujícího a svět v jejich sounáležitosti: událost je chápána jako společné zrození subjektu a světa. Avšak vzhledem k tomu, že dějící se existence je nutně existencí konečnou, radikálně oddělenou od metafyzické transcendence světa, do diskuse musí vstoupit ještě tři další autoři: nejprve Marion, jehož adonné je mezí dávání, a následně i Barbaras s Richirem, kteří tematizují nejarchaičtější vrstvy subjektivity v rámci fenomenologické metafyziky. Všechny rysy jediného fenomenálního pole jsou nakonec představeny... Keywords: současná fenomenologie|událost|dění|existence|etika|Henri Maldiney|Claude Romano|Jean-Luc Marion|Renaud Barbaras|Marc Richir; contemporary phenomenology|event|becoming|existence|ethics|Henri Maldiney|Claude Romano|Jean-Luc Marion|Renaud Barbaras|Marc Richir Available in a digital repository NRGL
LE DEVENIR-AUTRE DE L'EXISTENCE, ESSAI SUR LA PHÉNOMÉNOLOGIE CONTEMPORAINE

The Becoming-other of the Existence, Essay on Contemporary Phenomenology, is both a systematic and a historical study of phenomenology. By choosing a systematic problem of becoming-other of the ...

Prášek, Petr; Petříček, Miroslav; Novotný, Karel; Romano, Claude
Univerzita Karlova, 2019

Antihrdinové ve francouzském románu noir
Karkovský, Radek; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
2019 - French
(in English): This work will consist in an analysis of the antiheroes in modern French literature, especially in "Roman Noir". Before treating the topic of antiheroes in mystery fiction we will describe the history of this type of protagonists in world literatures, from the classic literature to the modern one. To be able to understand the problematics of antiheroes in Roman Noir, we will also describe the history of French mystery fiction. Regarding the analysis of antiheroes in this sub- genre of crime fiction, we will start with the character of Maigret. Although the novels of G. Simenon are not real Romans Noirs, we consider them as a "passage" of the detective novel - in the traditional sense - to the Roman Noir. Furthermore, in this work, we will analyze characters of real Romans Noirs; first, the crude and surprising behavior of Nestor Burma, a famous character of Léo Malet, then the mediocrity of protagonists of the novels Morgue pleine and Le Petit Bleu de la côte ouest of Jean-Patrick Manchette, and finally, Fabio Montale, an atypical investigator from a novel series of the late twentieth century written by Jean-Claude Izzo. (česky) Práce je zaměřena na analýzu antihrdinů v moderní francouzské literatuře, konkrétně v tzv. noirové fikci. Před samotnou analýzou jednotlivých antihrdinů, s nimiž se setkáváme v detektivním žánru, stručně přiblížíme vývoj tohoto typu postav, a to od klasické řecké literatury až po moderní éru. Abychom lépe porozuměli výskytu antihrdinů v noirových románech, teoretická část práce se bude věnovat také vývoji detektivního románu ve Francii a zrodu noirové fikce. Analýzu antihrdinů v námi vybraném subžánru započneme postavou Julese Maigreta. Přestože romány G. Simenona nejsou skutečnými noirovými romány, vnímáme je jako "můstek" mezi tradiční detektivkou a noirovým románem. Následně se zaměříme na antihrdiny ve skutečných noirových románech. Zprvu se budeme věnovat nezvyklému, místy až brutálnímu chování Nestora Burmy, kultovní postavy z pera Léa Maleta, posléze ordinérním postavám z románů Plná márnice a Tři muži na zabití Jeana-Patricka Manchette a nakonec postavě Fabia Montala, neobvyklého vyšetřovatele z románové série Jeana-Clauda Izzoa z devadesátých let. Keywords: antihéros|littérature française|littératures francophones|roman policier|roman noir; antiheroes|French literature|Francophone literatures|mystery fiction|roman noir Available in a digital repository NRGL
Antihrdinové ve francouzském románu noir

(in English): This work will consist in an analysis of the antiheroes in modern French literature, especially in "Roman Noir". Before treating the topic of antiheroes in mystery fiction we will ...

Karkovský, Radek; Voldřichová - Beránková, Eva; Šuman, Záviš
Univerzita Karlova, 2019

Atributivní absolutní konstrukce v současné francouzštině
Lipská, Karolína; Nádvorníková, Olga; Venušová, Alena
2019 - French
Attributive absolute constructions in contemporary French The aim of this master thesis is a detailed analysis of French attributive absolute constructions (att. AC) with emphasis on their semantic characteristics. Att. AC is an example of what is called "secondary predication", i.e. a non-finite predicative structure modifying the primary predication, see a typical example "les yeux fermés", 'the eyes closed', in the sentence "Marie est assise, les yeux fermés.", 'Mary sits with her eyes closed.'. The main function of the att. AC is the modification of the head noun through the relation of inalienable possession (IP), or a part - whole relation, between this noun, which is mostly a human being, and an entity conceptualized in the att. AC. The thesis finds its main source in a monograph about AC written by Suzanne Hanon (1989), which is here completed by a qualitative analysis of syntactic and semantic factors that come into play in the formation of att. AC. Att. AC are approached form the perspective of Cognitive Linguistics and Construction Grammar as conceptualizations of the IP (or part - whole) paradigm and it is proposed their description as a prototype-based category with some instances more typical (see the example above) than others (e.g. att. AC with an adverbial function or modifying an... Atributivní absolutní konstrukce v současné francouzštině Cílem diplomové práce je podrobná analýza francouzských atributivních absolutních konstrukcí (at. AK) s důrazem na jejich sémantické vlastnosti. At. AK jsou příkladem sekundární predikace, tj. nefinitní predikativní struktury modifikující predikaci primární, viz typický příklad "les yeux fermés", ,oči zavřené', z věty "Marie est assise, les yeux fermés.", ,Marie sedí se zavřenýma očima.'. Základní funkcí at. AK je modifikace řídícího substantiva za využití vztahu nezcizitelného vlastnictví (NV) či vztahu část - celek mezi tímto substantivem, zpravidla člověkem, a entitou konceptualizovanou v at. AK. Práce vychází zejména z monografie Suzanne Hanon (1989) věnované obecně AK a doplňuje ji kvalitativní analýzou syntakticko-sémantických faktorů, které se při tvorbě at. AK uplatňují. At. AK jsou nahlíženy pohledem kognitivní lingvistiky a konstrukční gramatiky jako konceptualizace paradigmatu NV, případně část - celek, a je navržen jejich popis jako prototypové kategorie, s více (viz příklad výše) či méně typickými případy (např. at. AK s adverbiální platností či vztahující se k neživé entitě). V samotném závěru je představena možná formální reprezentace základních typů at. AK za využití mechanismu berkeleyské konstrukční gramatiky. Klíčová... Keywords: absolutní konstrukce|atribut|nezcizitelné vlastnictví|francouzština|konstrukční gramatika; absolute construction|attribute|inalienable possession|French|construction grammar Available in a digital repository NRGL
Atributivní absolutní konstrukce v současné francouzštině

Attributive absolute constructions in contemporary French The aim of this master thesis is a detailed analysis of French attributive absolute constructions (att. AC) with emphasis on their semantic ...

Lipská, Karolína; Nádvorníková, Olga; Venušová, Alena
Univerzita Karlova, 2019

Lingvoliterární rozbor románu Corinna aneb Itálie
Pautava, Maryia; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
2019 - French
The bachelor thesis will focus on stylistic (linguistic and literary) analysis of Corinne or Italy, a novel by Germaine de Staël. This extensive novel is unique in its ambiguous narrative, which lies in multilayered overlap between individual storytelling instances. Criticism also highlights the autobiographical features of this novel. We notice to what extent the story of the narrator with the real attitude of Mme de Staël can be identified in this novel, and how the way of narration leads a dialogue with the reader. Our analysis will result in the complex characterization of this significant early romantic novel. Bakalářská práce se zaměří na stylistický (lingvoliterární) rozbor románu Corinne ou l'Italie od Madame de Staël. Tento rozsáhlý román je osobitý nejednoznačností vyprávěcí formy, která spočívá v mnohovrstevnatém překrývání mezi jednotlivými vypravěčskými instancemi. Kritika rovněž poukazuje na autobiografické rysy tohoto románu. Všimneme si proto též toho, do jaké míry lze v tomto románu ztotožnit pásmo vypravěče se skutečnými postoji Mme de Staël a také jak tento způsob vyprávění vede dialog se čtenářem. Naše analýza vyústí v komplexní charakteristiku tohoto významného raně romantického románu. Keywords: Madame de Staël|preromantismus|sentimentální román|narativní analýza|monodie|stylistický rozbor|francouzská literatura; Madame de Staël|Romanticism|sentimental novel|narrative mode|monody|stylistic analysis|French literature Available in a digital repository NRGL
Lingvoliterární rozbor románu Corinna aneb Itálie

The bachelor thesis will focus on stylistic (linguistic and literary) analysis of Corinne or Italy, a novel by Germaine de Staël. This extensive novel is unique in its ambiguous narrative, which lies ...

Pautava, Maryia; Šuman, Záviš; Pohorský, Aleš
Univerzita Karlova, 2019

Komparativní překlad díla Ladislava Fukse Pan Theodor Mundstock
Prokšová, Veronika; Fučíková, Milena; Ébert-Zeminová, Catherine
2019 - French
Keywords: Ladislav Fuks; Barthélemy Müller; Monsieur Mundstock; la traduction comparative; les Juifs; le porteur d'étoile; Ladislav Fuks; Barthélemy Müller; Mr. Theodore Mundstock; comparative translation; Jews; the man with yellow star Available in a digital repository NRGL
Komparativní překlad díla Ladislava Fukse Pan Theodor Mundstock

Prokšová, Veronika; Fučíková, Milena; Ébert-Zeminová, Catherine
Univerzita Karlova, 2019

Fenomenologie dotyku. Etické čtení diskontinuálních paradigmat
Molina García, Erika Natalia; Novotný, Karel; Romer, Inga; Schnell, Alexander
2018 - French
Phenomenology of touch. Ethical readings on discontinuous paradigms. Touch is not only the sense that allows us to appreciate shapes and textures. It is also the sense that allows us to feel the tenderness of a caress or the violence of a punch. It allows us to feel temperature and pain, balance and the position of our body, feelings of itching and tickling, vibrations and sexual arousal. In recent years, research on touch has blossomed in the most diverse fields, and these works are unanimous in saying that touch is a crucial factor in our lives and on our health: interhuman cooperations, pain endurance, empathy, compassion and care are all touch depending activities. Starting from a scenarisation of Western philosophy in terms of opposition between continuism and discontinuism, we reinterpret the phenomenological method, by a radicalization of the meaning of its tool (epoche), to put it at service of the analysis of touch phenomena. In this context, our work is presented in a double duality: On the one hand, it unfolds around two main thematic axes, discontinuity (self- thematization) and touch (thematization). On the other hand, it takes the shape of two distinct textual bodies, a purely philosophical one and a philo-performatic one, which intersect and thus aim to perform in the writing of the... : Phénoménologie du toucher. Lectures éthiques de paradigmes discontinus. Le toucher est non seulement le sens qui nous permet d'apprécier les formes et les textures, mais aussi celui qui nous permet de sentir la tendresse d'une caresse ou la violence d'un coup. C'est lui qui nous permet de sentir la température et la douleur, l'équilibre et la position de notre corps, la sensation de démangeaison, les chatouillements, les vibrations, et l'excitation sexuelle. Depuis quelques années, les recherches sur le toucher fleurissent dans les plus divers domaines et elles sont unanimes à dire qu'il s'agit d'un facteur crucial de notre vie et notre santé : pour la coopération interhumaine, l'endurance de la douleur, l'empathie, la compassion et le soin que nous pouvons prendre de nous-mêmes et des autres. À partir d'une scénarisation de la tradition philosophique occidentale en termes d'opposition entre continuisme et discontinuisme, nous réinterprétons la méthode phénoménologique, par une radicalisation du sens de son outil (l'épochè), pour la mettre au service de l'analyse du phénomène du toucher. Dans ce contexte, nos travaux sont présentés dans deux dualités, liées : D'un côté, ils se déploient autour de deux axes thématiques principales, le discontinuisme (auto-thématisation) et le toucher... Available in a digital repository NRGL
Fenomenologie dotyku. Etické čtení diskontinuálních paradigmat

Phenomenology of touch. Ethical readings on discontinuous paradigms. Touch is not only the sense that allows us to appreciate shapes and textures. It is also the sense that allows us to feel the ...

Molina García, Erika Natalia; Novotný, Karel; Romer, Inga; Schnell, Alexander
Univerzita Karlova, 2018

Vzorce legitimizace lobbingu v zemích Střední Evropy a její rozpory
Vargovčíková, Jana; Znoj, Milan; Georgakakis, Didier; Perottino, Michel
2018 - French
The paper examines attempts to professionalize and institutionalize lobbying in Poland and the Czech Republic from the beginning of the 1990s to 2016, from the point of view of the sociology of professions, the sociology of public policy-making and interpretative policy analysis. First, on the basis of an analysis of the professional paths of 80 Polish and Czech commercial lobbyists, it presents their common typology for both countries and shows how efforts to gain recognition and enhance their professional status, i.e. efforts to professionalize lobbying, are linked to their pursuit of political legitimacy. Then it shows lobbying as a specific way of constructing the political activity of private actors as a policy problem. It illustrates the conditions under which lobbying in both countries was constructed as a problem and set on the agenda. In doing so, the dissertation pays particular attention to the role of transnational actors in this process. Finally, lobbying regulation processes are analysed as arenas where the symbolic boundary between the public and private spheres is negotiated and redefined. Práce zkoumá pokusy o profesionalizaci a institucionalizaci lobbingu v Polsku a v České republice od začátku 90.-tých let 20. století do roku 2016, z hlediska sociologie profesí, sociologie tvorby veřejných politik a také jejich interpretativní analýzy. Nejdříve na základě analýzy profesních drah osmdesáti polských a českých lobbistů předkládá společnou typologii lobbistů konzultantů pro obě země a ukazuje, jak snahy o získání uznání a zlepšení profesního statusu, tedy snahy o profesionalizaci lobbingu, souvisejí se snahou o získání politické legitimity. Pak uchopuje lobbing jako specifický způsob politizace polické aktivity soukromých aktérů. Ukazuje, za jakých podmínek byl lobbing v obou zemích coby problém konstruován a nastolen na agendu, jakou roli v této politizaci sehrály mezinárodní organizace a externí aktéři, a konečně, jakým způsobem tyto pokusy o regulaci lobbingu participují na redefinici symbolické hranice mezi veřejnou a soukromou sférou. Keywords: lobbing|zájmové skupiny|transparentnost|Polsko|regulace lobbingu|Česká republika|korupce|profesionalizace|hranice soukromé a veřejné sféry; lobbying|interest groups|transparency|Poland|lobbying regulation|Czech Republic|corruption|professionalization|public and private distinction Available in a digital repository NRGL
Vzorce legitimizace lobbingu v zemích Střední Evropy a její rozpory

The paper examines attempts to professionalize and institutionalize lobbying in Poland and the Czech Republic from the beginning of the 1990s to 2016, from the point of view of the sociology of ...

Vargovčíková, Jana; Znoj, Milan; Georgakakis, Didier; Perottino, Michel
Univerzita Karlova, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases