Number of found documents: 574547
Published from to

Prohlídka lávky v Plzni
Dolejš Jakub; František Bajer; Ryjáček Pavel
2020 -
Bakalářská práce se zabývá prohlídkou Lochotínské lávky v Plzni. Prohlídka byla zaměřena na pochopení statického působení konstrukce a na změření základních rozměrů jednotlivých nosných prvků. Pozornost byla též věnována kontrole stávajícího stavu konstrukce. Další část práce je věnována orientačnímu statickému výpočtu únosnosti hlavních nosných prvků a jeho vyhodnocení.The bachelor's thesis deals with an inspection of Lochotínská lávka in Plzeň. This inspection was focused on understanding of the static behavior of the structure and the measurement of the basic dimensions of load-bearing elements. Attention was also paid to the control of the current state of the structure. The next part of the thesis is determined to indicative calculation of the load-bearing capacity of the main load-bearing elements and its evaluation. Keywords: lávka; ocelová; příhradová; prohlídka; výpočet; footbridge; steel; truss; inspection; calculation Available in digital repository of ČVUT.
Prohlídka lávky v Plzni

Bakalářská práce se zabývá prohlídkou Lochotínské lávky v Plzni. Prohlídka byla zaměřena na pochopení statického působení konstrukce a na změření základních rozměrů jednotlivých nosných prvků. ...

Dolejš Jakub; František Bajer; Ryjáček Pavel
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Rekonstrukce zemědělského objektu v Bílém Kostele nad Nisou
Vlach Tomáš; Philip Karásek; Stibůrková Běla
2020 -
Předmětem této bakalářské práce je rekonstrukce zbořeniště zemědělského objektu větších rozměrů, který byl postaven v 18. století. Objekt se nachází v obci Bílý Kostel nad Nisou na severu České republiky. Cílem je analýza a vyhodnocení stávajícího stavu budovy a následným vypracováním plánů pro rekonstrukci. Bakalářská práce je rozdělena na textovou a projektovou část. Textová část se zabývá historií objektu a důvody, které vedly k jejímu postupnému chátrání až k desolátnímu stavu. Dále je zde popsán postup diagnostiky současného stavu budovy, tj. odebrání vzorků poškozeného zdiva a postup laboratorních testů, které vedly k určení pevnosti v tlaku a ohybu cihel zdiva a salinity omítek. Na základě kladných laboratorních výsledků a statického posouzení bylo možno přistoupit k návrhu rekonstrukce objektu. Druhá část bakalářské práce obsahuje detailní projektovou dokumentaci, která bude sloužit jako podklad pro plánovanou rekonstrukci.The subject of this bachelor’s thesis is the reconstruction of a large ruined agricultural building built in 18th century which is located in the village of Bílý Kostel nad Nisou in the north of the Czech Republic. The aim of this project is to analyse and evaluate the current condition of the building, and to then create plans for its reconstruction. The thesis is divided into two main parts. The first deals with the building’s history and the reasons for its decline and eventual ruin. It describes the sampling of material from the damaged masonry and the subsequent laboratory tests that were carried out to determine the compression and bend strength of the sampled bricks and the salinity of the plaster. Based on these positive laboratory results, it was decided to create plans to reconstruct the ruined building. The second part of this bachelor’s thesis is the detailed project documentation for its reconstruction. Keywords: Rekonstrukce; zemědělský objekt; zdivo; pevnost; salinita; Reconstruction; agricultural building; masonry; strength; salinity Available in digital repository of ČVUT.
Rekonstrukce zemědělského objektu v Bílém Kostele nad Nisou

Předmětem této bakalářské práce je rekonstrukce zbořeniště zemědělského objektu větších rozměrů, který byl postaven v 18. století. Objekt se nachází v obci Bílý Kostel nad Nisou na severu České ...

Vlach Tomáš; Philip Karásek; Stibůrková Běla
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Bilance šedých vod v budovách při různých způsobech využití
Stránský David; Jana Smolařová; Novák Lukáš
2020 -
Šedá voda je odpadní voda, která odtéká z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Voda z koupelen je většinou nejméně znečištěná, a dala by se po úpravě na tzv. vodu bílou/provozní, využít na splachování toalet, zalévání zahrad nebo úklid domácností. Cílem této práce je zjištění bilance šedých vod u různých typů budov. První část je zaměřena na teoretické základy šedých vod. Druhá část obsahuje sestavení bilančních modelů ve čtyřech různých objektech.Greywater is wastewater, which leaves washbasins, baths, showers, sinks etc. Water from bathrooms is the least contaminated and it could be used for flushing toilets, watering gardens or cleaning houses after treatment as white/service water. The goal of this paper is to find the exact amount of greywater in different types of buildings. First part is focused on the theoretical bases of greywater. Second part contains the creation of balance model for four different buildings. Keywords: šedá voda; bílá/provozní voda; bilanční model; znovuvyužití vody; greywater; white /service water; balance model; water recycling Available in digital repository of ČVUT.
Bilance šedých vod v budovách při různých způsobech využití

Šedá voda je odpadní voda, která odtéká z umyvadel, van, sprch, dřezů apod. Voda z koupelen je většinou nejméně znečištěná, a dala by se po úpravě na tzv. vodu bílou/provozní, využít na splachování ...

Stránský David; Jana Smolařová; Novák Lukáš
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh řešení splaškových odpadních vod u rekreačního objektu v obci Kotelice
Nábělková Jana; Dan Vrba; Slavíčková Kateřina
2020 -
Předmětem bakalářské práce je navržení řešení nakládání se splaškovými odpadními vodami u rekreačního objektu č. ev. 485 v obci Kotelice v Ústeckém kraji. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsán proces čištění odpadních vod, jejich znečistění a ukazatele. Dále je popsána legislativa této problematiky. Také jsou zmíněny aktuální programy státní podpory v hospodaření se srážkovými a splaškovými vodami. V praktické části jsou zjišťovány vlastnosti a kvalita recipientu, do kterého bude vyčištěná voda odtékat. Vybrané čistírny od jednotlivých dodavatelů jsou podrobně popsány. Je vybrán konkrétní nejvhodnější dodavatel pro danou zájmovou oblast. Jako zdroj elektrické energie je navržen solární panel s akumulací generované energie ve dvou bateriích. Na závěr je sestaven předběžný rozpočet.The topic of this bachelor thesis is the design of a solution for wastewater treatment at a recreational facility No. ev. 485 in the village of Kotelice in the region of Ústí nad Labem. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part describes the processes of wastewater treatment, wastewater pollution and its indicators. The relevant legislation and regulation is also described. Current programmes of state support in stormwater management and wastewater treatment are mentioned as well. In the practical part, the properties and quality of the recipient, into which the treated water will be directed, are determined. Several small wastewater treatment plants (for family houses) from different companies are described in detail. The most suitable product for the given area of interest is selected. As a source of electricity, a solar panel with two battery energy storage units are designed. Finally, the preliminary budget is estimated. Keywords: Domovní čistírna odpadních vod; splaškové odpadní vody; čištění odpadní vody; recipient; centrální systém městského odvodnění; decentrální systém městského odvodnění; solární panel; trakční baterie; Wastewater treatment plants for family houses; domestic wastewater; wastewater treatment; recipient; centralised system of urban drainage; decentralised system of urban drainage; solar panel; traction battery Available in digital repository of ČVUT.
Návrh řešení splaškových odpadních vod u rekreačního objektu v obci Kotelice

Předmětem bakalářské práce je navržení řešení nakládání se splaškovými odpadními vodami u rekreačního objektu č. ev. 485 v obci Kotelice v Ústeckém kraji. Práce je rozdělena na část teoretickou a ...

Nábělková Jana; Dan Vrba; Slavíčková Kateřina
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh šikmého dálničního mostu
Drahorád Michal; Adam Trabalka; Petřík Milan
2020 -
Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh šikmého dálničního mostu. Most se nachází na Slovensku, jedná se o most na R2 nad III/050111 v km 19.555. Konstrukce má velkou šikmost (40 stupňů) a tři pole. Práce se v první části zabývá problematikou a chováním šikmých mostů. Za účelem podrobného studia chování šikmých mostů bylo vytvořeno mnoho alternativ s různými rozpětími a šikmostí. Pro podrobný návrh mostu byla vybrána jednu variantu, která byla řešena prostorovými modely a prutovým modelem s fázemi výstavby a časově závislou analýzou ve výpočetním programu SCIA Engineer.The bachelor thesis focuses on design of skewed highway bridge. The bridge is located in Slovakia, bridge is on highway R2 and spans over local road of 3rd category III/050111 in km 19.555. The construction is with large skew angle (40°) and with three spans. The thesis in the first part deals with problematics and behaviour of skew bridges. Many alternatives with different spans and skew angles were created for detailed studying skew construction beahivour. For the detailed design of the bridge was selected one variant, which was dealt with three-dimensional models and truss model with construction stages and time dependant analysis in SCIA Engineer. Keywords: Šikmý dálniční most; Prefabrikovaný trámový most; Fáze výstavby a provozu; Časově závislá analýza; TDA; Návrh šikmého mostu; Návrh mostních ložisek; Návrh mostních závěrů; Návrh předpjatého nosníku; Silniční most; Spojitý most; Skewed highway bridge; Precast beam bridge; Construction stages; Time dependant analysis; TDA; Desing of skewed bridge; Design of bridge bearings; Design of bridge expansion joints; Design of prestressed beam; Road bridge; Multi-span bridge Available in digital repository of ČVUT.
Návrh šikmého dálničního mostu

Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh šikmého dálničního mostu. Most se nachází na Slovensku, jedná se o most na R2 nad III/050111 v km 19.555. Konstrukce má velkou šikmost (40 stupňů) a tři ...

Drahorád Michal; Adam Trabalka; Petřík Milan
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Návrh lávky přes řeku Otavu ve Strakonicích
Foglar Marek; Vendula Hlavničková; Švec Libor
2020 -
Tato práce se zabývá návrhem nové lávky pro pěší situované v městském parku ve Strakonicích. Tato lávka má nahradit stávající přemostění spojující město s Ostrovem a Ostrov s kempem. Dvě stávající lávky jsou ve špatném technickém stavu. Tato práce popisuje předběžný návrh pěti variant nové lávky, ze kterých je vybrána varianta zavěšené lávky pro další zpracování. Lávka je přístupná z obou břehů a netradičně z Ostrova přibližně v půlce délky lávky. Navržená lávka sestává z betonového průchozího pylonu a betonové mostovky spřažené s podélným ocelovým nosníkem. Ocelový nosník s průřezem tvaru mezikruží slouží k zachycení torzního namáhání mostovky a k ukotvení závěsů. Pro výpočet vnitřních sil byl vytvořen výpočtový model lávky ve SCIA Engineer ve 2D. Rozměry závěsů, pylonu a hlavního podélného nosníku byly určeny na základě výsledků parametrické studie. Bylo navrženo spřažení ocelové a betonové části mostovky. Dále byla provedena studie realizovatelnosti výstavby.This work address the design of a new footbridge situated in the city park in Strakonice. This footbridge is to replace existing bridges connecting the city with Ostrov (island) and Ostrov (island) with the campsite. The two existing footbridges are in poor technical condition. This work describes a preliminary design of five variants of the new footbridge, from which a variant of the suspended footbridge is selected for further elaboration. The footbridge is accessible from both banks and untraditionally from Ostrov approximately halfway up the length of the footbridge. The designed footbridge consists of a concrete walkthrough pylon and a composite bridge deck. The composite bridge deck consist of a concrete bridge deck that is connected to a longitudinal steel girder. The steel girder with a cross-section of an annulus is used to absorb the torsional stress of the bridge deck and to anchor cables. To calculate the internal forces, a computational model of the footbridge was created in SCIA Engineer in 2D. The dimensions of the cables, pylon and main longitudinal beam were determined based on the results of a parametric study. The coupling of the steel and concrete part of the bridge deck was designed. Furthermore, a feasibility study of the construction was performed. Keywords: zavěšená lávka; spřažená ocelobetonová lávka; lávka pro pěší; 2D analýza lávky; cable-stayed footbridge; composite reinforced concrete footbridge; footbridge; 2D bridge analyses Available in digital repository of ČVUT.
Návrh lávky přes řeku Otavu ve Strakonicích

Tato práce se zabývá návrhem nové lávky pro pěší situované v městském parku ve Strakonicích. Tato lávka má nahradit stávající přemostění spojující město s Ostrovem a Ostrov s kempem. Dvě stávající ...

Foglar Marek; Vendula Hlavničková; Švec Libor
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Požární řešení cohousingového objektu v Praze-Košířích
Mózer Vladimír; Eliška Vorlíčková; Pitelková Daniela
2020 -
Předmětem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení cohousingového objektu v Praze-Košířích a má tři části. První část je zadání bakalářské práce. Druhá část obsahuje původní dokumentaci a stavební revizi objektu. Třetí část je zaměřena na požárně bezpečnostní řešení objektu.The subject matter of this bachelor thesis is fire safety design of the co-housing building in Praha-Košíře. The bachelor thesis is devided into three parts. The first part is the assignment itself. The second part consists of the original documentation of the building and a revision of the building. The third part aims at the fire safety solution of the building. Keywords: Požárně bezpečnostní řešení; požární bezpečnost staveb; nehořlavý konstrukční systém; hromadná garáž; požární pás; odstupové vzdálenosti; úniková cesta; cohousing; Fire safety solution; fire safety of buildings; incombustible construction system; collective garage; fire retardant strip; fire distance zone; escape route; co-housing Available in digital repository of ČVUT.
Požární řešení cohousingového objektu v Praze-Košířích

Předmětem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení cohousingového objektu v Praze-Košířích a má tři části. První část je zadání bakalářské práce. Druhá část obsahuje původní dokumentaci a ...

Mózer Vladimír; Eliška Vorlíčková; Pitelková Daniela
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Požární řešení bytového domu Nuselská
Pokorný Marek; Mykyta Radchuk; Fürst Richard
2020 -
Bakalářská práce se zabývá požárním řešením bytového domu v ulici Nuselská v Praze. Jde o novostavbu, jejíž stavebně technické, technologické a architektonické podklady byly zpracovány studentkou Annou Synkovou v atelieru ATV4 na katedře architektury ČVUT v Praze v roce 2013. Následně byly předány prostřednictvím katedry konstrukcí pozemních staveb ke zpracování dalších stupňů projektovaní. Rozsah části požárního řešení proběhne v souhlasu s vyhláškou č.246/2001 Sb. o požární prevenci za základě platných českých národních norem a platných technických listů uvedených v příslušné části závěrečné práce. Zvláštní částí bakalářské práce je revize stavební časti řešeného objektu. V ní budou uvedeny změny a doplnění stavby, které by v praxi po projektantovi stavební části byly vyžadovány požárním specialistou. Všechny změny a doplnění budou popsané a zdůvodněné v části II Stavební revizi objektu a zakreslené ve výkresech jednotlivých půdorysů v části III Požárně bezpečnostního řešení.The bachelor's thesis deals with the fire safety solution of an apartment building in Nuselská Street in Prague. It is a new building whose construction, technical, technological and architectural documents were prepared by student Anna Synková in the ATV4 studio at the Department of Architecture CTU in Prague in 2013. Subsequently handed over through the Department of Civil Engineering to process further stages of design. The scope of part of the fire solution will be processed in compliance with Decree No. 246/2001 Coll. about fire prevention on basis of valid Czech Standards and valid technical sheets listed in the relevant part of the final thesis. A separated part of the bachelor's thesis is the revision of the construction part of the object. It will list the changes and additions to the building that would be required in practice from a fire specialist to the designer of the building part. All changes and additions will be described and justified in Part II Construction revision of the building and drawn in the drawings of individual floor plans in Part III Fire Safety Solutions. Keywords: Požární bezpečnost; multifunkční dům; bytový dům; hromadná garáž; hromadný zakladačový systém; nucené větrání; elektrická požární signalizace; samočinné odvětrávací zařízení; mlhové samočinné stabilní hasičský zařízení; vnitřní zásahové cesty; Fire safety; multifunctional building; apartment building; mass garage; mass stacking system; forced ventilation; electric fire alarm; automatic ventilation equipment; fog automatic stable fire extinguishing equipment; internal emergency routes Available in digital repository of ČVUT.
Požární řešení bytového domu Nuselská

Bakalářská práce se zabývá požárním řešením bytového domu v ulici Nuselská v Praze. Jde o novostavbu, jejíž stavebně technické, technologické a architektonické podklady byly zpracovány studentkou ...

Pokorný Marek; Mykyta Radchuk; Fürst Richard
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Mateřská škola v Praze
Hanzalová Lenka; Lukáš Jakubík; Paroubková Jitka
2020 -
Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre materskú škôlku situovanú v mestskej časti Praha - Nebušice, ktorá bude slúžiť k predškolskému vzdelávaniu a výchove detí od 3 do 7 rokov. Materská škôlka sa skladá zo štyroch samostatných tried, z ktorých každá má kapacitu 24 detí. Jedná sa o samostatne stojaci objekt s jedným podzemným a dvoma nadzemnými podlažiami. Okolitý terén je rovinatý. Jedná sa o železobetónový objekt založený na základových pásoch a pätkách. Rozsah práce odpovedá stavebnému riadeniu so zameraním na návrh skladieb kompletačných a obalových konštrukcií vrátane návrhu stavebných detailov.The aim of this bachelor's thesis is to develop project documentation of a kindergarten located in the town section Prague - Nebušice, which will be used for preschool education and upbringing of children from 3 to 7 years. The kindergarten consists of four separate classes, each with a capacity of 24 children. It is a detached building with one underground and two above-ground floors. The surrounding terrain is flat. It is a reinforced concrete object based on foundation strips and footings. The scope of the thesis corresponds with construction procedure requirements and is focused on the design of construction completion and envelope structures including construction details. Keywords: Materská škôlka; kontaktní zatepľovací systém; plochá strecha; suterén; terasa; železobetón; Kindergarten; external thermal insulation composite systems (ETICS); flat roof; basement; terrace; reinforced concrete Available in digital repository of ČVUT.
Mateřská škola v Praze

Cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre materskú škôlku situovanú v mestskej časti Praha - Nebušice, ktorá bude slúžiť k predškolskému vzdelávaniu a výchove detí od ...

Hanzalová Lenka; Lukáš Jakubík; Paroubková Jitka
České vysoké učení technické v Praze, 2020

Projekt bytového domu se zaměřením na stavební fyziku
Nováček Jiří; Daria Sidorenko; Vychytil Jaroslav
2020 -
Obsahem této bakalářské práce je projekt bytového domu se zaměřením na stavební fyziku. Jedná se čtyřpodlažní, podsklepený bytový dům ze třech sekcích. Každá sekce je zastřešená plochou střechou. Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou ze stavebního systému ztraceného bednění VELOX. V bytovém domě bude dvacet šest bytových jednotek a jedna komerční jednotka. K objektu přiléhají zpevněné plochy.The content of this bachelor's thesis is a project of an residential building with a focus on building physics. It is a four-storey and basement residential building with three sections. Each section is covered by a flat roof. Permanent shuttering system VELOX is used for vertical and horizontal bearing constructions. The apartment house contains twenty-six apartments and one commercial unit. Paved areas are surrounding to the building. Keywords: Bytový dům; ztracené bednění; plochá střecha; podsklepený; čtyřpodlažní; Apartment house; permanent shuttering; flat roof; basement; four-storey Available in digital repository of ČVUT.
Projekt bytového domu se zaměřením na stavební fyziku

Obsahem této bakalářské práce je projekt bytového domu se zaměřením na stavební fyziku. Jedná se čtyřpodlažní, podsklepený bytový dům ze třech sekcích. Každá sekce je zastřešená plochou střechou. ...

Nováček Jiří; Daria Sidorenko; Vychytil Jaroslav
České vysoké učení technické v Praze, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases