Number of found documents: 43420
Published from to

Mozkový systém odměny u hmyzu
DVOŘÁČEK, Jiří
2023 - Czech
Chování živočichů není náhodné, ale je primárně orientováno podle biologické významnosti podnětů prostředí: podněty potřebné pro přežití jedince či druhu jsou konkrétními mozkovými oblastmi, tzv. systémem odměny, označkovány pozitivní libostní hodnotou a jejich dosažení je spojeno s libostí (odměnou). Koncept systému odměny vzešel ze studia mozku savců, předpokládalo se, že jde o systém nacházející se jen v mozku vyšších živočichů (mesolimbický dopaminergní systém), libost byla projev vyšších funkcí mozku a komplikovaných nervových sítí. V interpretacích studia systému odměny dochází ale k vývoji. Od relativně celistvého fenoménu mozkové odměny ke komplexní funkci a k rozdělení na komponenty "liking", "wanting" a "learning", od dominantní libostní role dopaminu ke komplexnější představě přiznávající klíčové role dalším neurochemickým systémům. Dopaminu nadále zůstává důležitá role ve funkci "wanting", komponenta "liking" je pravděpodobně více řízena systémem opioidovým. Systém odměny již také není vnímán jen jako funkce mozku savců, ale stejné principy rozlišování podnětů na libé/nelibé (atraktivní/averzivní) byly popsány i u hmyzu (a jsou předpokládány v celé živočišné říši). V mozku hmyzu (zejména u dvou hlavních modelových druhů octomilky Drosophila melanogaster a včely Apis mellifera) byla jako klíčové oblasti libostních funkcí identifikována houbovitá tělíska (mushroom body) - oblasti spojované s asociativním učením a s vytvářením paměti. Byly také precizně popsány konkrétní buněčné a síťové struktury včetně zúčastněných neurotransmiterů a modulátorů. Odlišnosti mezi savčím a hmyzím systémem odměny jsou v komplexnosti mozkové sítě, obecné principy zůstávají však stejné. Moucha Drosophila melanogaster je častým laboratorním modelem pro zkoumání principů fungování nervových sítí. Při studiu mozkového libostního systému není atraktivní jen tím, že jde o relativně jednoduchý organismus s přehledným mozkem a s popsaným genomem, ale i tím, že při přemýšlení o jejím mozku neuplatňujeme tolik relativně staré, komplexní pojmy s neohraničenými významy - právě komplexnost a neohraničitelnost pojmů je při interpretacích studia lidského mozku potíž. U octomilky můžeme zdůraznit, že 1) oblasti mozku uplatňující se v asociativním učení a funkcích mozkové odměny jsou překvapivě komplexní, ač jde o organismus relativně jednoduchý a krátce žijící, 2) téměř jistě má její mozek systém vytvářející motivační drive (funkci "wanting" ), 3) existují náznaky možné přítomnosti hedonické složky libosti či jejího evolučního předchůdce, postavené nikoli na endogenních opioidech, ale pravděpodobně na jiných neuropeptidech. Srovnání mozkových systémů dvou evolučně vzdálených skupin živočichů (hmyzu a savců/člověka) je inspirativní v mnoha směrech. Ze srovnání lze vyvodit několik důsledků pro obecný model libosti živočichů: Libostní principy jsou univerzální - usilování o libost je pravděpodobně základní vlastností všech živočichů. Libostní funkce mozku se jeví být hierarchicky postavené, nikoliv centrálně organizované, ale s funkcemi spíše distribuovanými mezi ostatní mozkové sítě, a funkce, její jednotlivé části můžou být na sobě nezávislé a pracovat paralelně, posílení spojení konkrétního podnětu s žádoucím chováním může být víceúrovňové. Role monoaminů v systému odměny je evolučně pravděpodobně konzervativní, role neuropeptidů je vývojově flexibilní (roli endogenních opioidů savců může alespoň částečně mít u hmyzu jiný neuropeptid). Neurotransmiterová identita dopaminergních neuronů v systému odměny je pravděpodobně flexibilní a úzce závislá na životním kontextu. U systému odměny včely lze najít další dva zajímavé koncepty: sublimaci libostních funkcí u jedinců ve prospěch kolektivní libosti a naznačenou integrovanou funkci spojující funkce odměny a sociálního chování v jedno kontinuum. Toto komparativní studium dává nový prostor k pochopení poruch libostního systému, zejména závislosti, a může mít i významné důsledky filozofické. Animal behavior is not random; rather, it is primarily determined by the biological significance of environmental stimuli: stimuli essential for a survival are marked by the brain reward system, with a positive hedonic value and their achievement is associated with the pleasure (reward). The concept of the reward system emerged from research of the mammalian brain; early theories held that it was a system present only in the brains of higher animals (the mesolimbic dopaminergic system), and that reward was a manifestation of more complex neural networks and higher brain functions. The brain reward has evolved from a solitary phenomenon to a complex function that is divided into the components of ´liking´, ´wanting´, and ´learning´, and from the predominate role of dopamine to a more sophisticated idea that assigns important functions to other neurochemical systems. While dopamine still plays a significant part in the ´wanting´ function, the opioid system likely plays a larger role in the ´liking´ function. The distinction of stimuli into pleasant/unpleasant (attractive/aversive) has been described in insects, and it is widely believed that this principle applies throughout the animal kingdom. Mushroom bodies have been identified as the critical regions of reward functions in the brains of insects. The exact descriptions of the implicated neurotransmitters and modulators, as well as specific cellular and network structures, were also provided. Although the complexity of the brain networks in mammalian and insect reward systems differs, the general principles are the similar in both. The fly Drosophila melanogaster is a frequent laboratory model for investigating the principles of neural network functioning. When studying the brain reward system, it is not only appealing because it is a relatively simple organism with a transparent brain and a described genome, but it may also have the benefit for us that when thinking about its brain, we do not apply relatively old, complex concepts with unlimited meanings, which are a problem in interpreting the human brain study. In the case of the fruit fly, we can highlight that 1) the brain regions involved in associative learning and brain reward functions are surprisingly complex, despite the fact that it is a relatively simple and short-lived organism, 2) its brain almost certainly has a system that creates a motivational drive (´wanting´), and 3) there are indications of the potential existence of a hedonic component of pleasure or its evolutionary predecessor, based not on endogenous opioids. It is inspiring in many ways to compare the brain structures of two evolutionary distinct animal groupsinsects and mammals/humans. This comparison has several implications for a broad paradigm of animal reward, including: Reward principles are universal, and all species are likely fundamentally motivated by the need for rewards. The brain reward mechanisms appear to be hierarchically structured; rather than being centrally organized, they are distributed among other brain networks and mechanisms. The components of these mechanisms can operate independently of one another and concurrently. While the function of neuropeptides in the reward system is flexible, the function of monoamines in the reward system is likely to be conservative in evolutionary terms (the function of endogenous opioids in mammals may be at least partially regulated by another neuropeptide in insects). The neurotransmitter identity of dopaminergic neurons in the reward system is likely to be very context-dependent. Two other interesting concepts can be found in the bee: the sublimation of reward functions in individuals in favor of collective pleasure, and the implied integrated function connecting reward functions and social behavior into one continuum. The comparative study gives new scope for understanding disorders of the reward system, especially addiction, and may also have significant philosophical consequences. Keywords: mozkový systém odměny; mozková libost; mushroom body; mozek Drosophily; dopamin; závislost; kolektivní odměna.; brain reward system; brain reward; mushroom body; Drosophila brain; addiction; dopamine; collective reward Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Mozkový systém odměny u hmyzu

Chování živočichů není náhodné, ale je primárně orientováno podle biologické významnosti podnětů prostředí: podněty potřebné pro přežití jedince či druhu jsou konkrétními mozkovými oblastmi, tzv. ...

DVOŘÁČEK, Jiří
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0 a rozvoj lidských zdrojů
ČERMÁKOVÁ, Julie
2023 - Czech
Na základě výzkumu je cílem disertační práce zjistit klíčové kompetence v podmínkách Industry 4.0 a navrhnout nástroje pro rozvoj lidských zdrojů s cílem vyhodnotit jejich implementaci z hlediska zajištění požadovaného rozvoje pracovníků. V kvantitaivní části na základě dotazníkového šetření statistický výzkum odhalil v počtu testů ANOVA a po úpravě jejich p-hodnot Bonferroniho korekcí kompetence leadership a celoživotní vzdělávání jako statisticky významné klíčové kompetence odborníků pro Industry 4.0. Tento statistický výsledek je podpořen případovými studiemi, které jsou součástí kvalitativní části disertační práce. Případové studie zachycují profesionální rozvoj pěti manažerů, kteří zastávají klíčové profese Industry 4.0. Z kvalitativního výzkumu ve formě koučovacích interview je v práci zřetelný profesní rozvoj expertů v průměru o dvě úrovně u každé kompetence zvlášť na desetibodové škále, která vychází z primárního dotazníkového šetření založeného na sebeevaluaci odborníků. Metoda koučování se v případových studiích potvrdila jako nejúčinnější metoda rozvoje kompetencí pro Industry 4.0 oproti leadershipu a mentoringu. Využití 360stupňové zpětné vazby potvrzuje výsledky, ke kterým autorka v rámci případových studiích dospěla. Metody pro rozvoj lidských zdrojů na klíčových pracovních pozicích v podmínkách Industry 4.0 se podařilo účelně vystihnout a cíle naplnit. Based on the research, the aim of the dissertation is to identify the key competencies in the conditions of Industry 4.0 and to propose tools for human resources development in order to evaluate their implementation in terms of ensuring the required development of employees. In the quantitative part, based on a questionnaire survey, the statistical research revealed in the number of ANOVA tests and after adjusting their p-values by Bonferroni correction, the competencies of leadership and lifelong learning as statistically significant key competencies of professionals for Industry 4.0. This statistical result is supported by the case studies included in the qualitative part of the dissertation. The case studies capture the professional development of five managers who hold Industry 4.0 core competencies. From the qualitative research in the form of coaching interviews, the thesis shows the professional development of the experts by an average of two levels for each competency separately on the ten-point scale based on the primary questionnaire survey based on the experts' self-evaluation. The coaching method was confirmed in the case studies as the most effective method of competence development for Industry 4.0 compared to leadership and mentoring. The use of 360-degree feedback confirms the results reached by the author in the case studies. The methods for developing human resources in key positions in Industry 4.0 conditions have been effectively captured and the objectives have been met. Keywords: Klíčové kompetence pro Průmysl 4.0; rozvoj lidských zdrojů; případové studie; koučink; vedení; celoživotní vzdělávání 360stupňová zpětná vazba; Key competencies for Industry 4.0; human resources development; case studies; coaching; leadership; lifelong learning; 360degree feedback Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Řízení podniků v podmínkách Industry 4.0 a rozvoj lidských zdrojů

Na základě výzkumu je cílem disertační práce zjistit klíčové kompetence v podmínkách Industry 4.0 a navrhnout nástroje pro rozvoj lidských zdrojů s cílem vyhodnotit jejich implementaci z hlediska ...

ČERMÁKOVÁ, Julie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Ecology of Gemmatimonadota
MUJAKIĆ, Izabela
2023 - English
Phylum Gemmatimonadota is a common group present in many natural environments. Yet, this interesting bacterial group is rarely studied. Since its discovery 20 years ago, only six cultured species have been described. Abundances of Gemmatimonadota in various environments are usually low (<1%), with the exception of soils, where they are one of the more abundant phyla. Probably for this reason, at the onset of this work, most of the knowledge about Gemmatimonadota came from studies of soil environments, while information about their ecology in freshwater lakes was missing. An interesting discovery relating to the unexplored diversity of Gemmatimonadota in freshwaters was the isolation of the first phototrophic member of this group, Gemmatimonas phototrophica, which was cultured from a shallow freshwater lake. To learn more about the ecology of Gemmatimonadota in freshwaters, the main focus of this thesis was the analysis of their distribution and diversity in several freshwater lakes, with emphasis on presence of photoheterotrophic Gemmatimonadota. The potential ecological roles of this group, metabolic capabilities and general genomic characteristics have also been addressed, thereby allowing a broader scope comparison with Gemmatimonadota from other environments such as soil, marine waters, or wastewaters. Keywords: Gemmatimonadota; metagenome; Gemmatimonadetes; MAGs; anoxygenic phototrophs; aquatic bacteria; CARD-FISH; freshwater ecology Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Ecology of Gemmatimonadota

Phylum Gemmatimonadota is a common group present in many natural environments. Yet, this interesting bacterial group is rarely studied. Since its discovery 20 years ago, only six cultured species have ...

MUJAKIĆ, Izabela
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Marketing territorial et écotourisme : Le portefeuille de projet Ardenne Attractivity au c?ur du développement territorial durable ardennais
PACCAUT, Ilane
2023 - French
Les initiatives territoriales ont gagné en importance dans la promotion du développement régional durable, en raison de leur capacité ? tenir compte des particularités et des besoins spécifiques de chaque région. L'Union Européenne encourage d'ailleurs activement de telles initiatives afin d'étendre le développement durable sur l'ensemble de son territoire. Les régions rurales, éloignées des centres urbains ou situées en périphérie des grandes voies de communication, de m?me que celles situées aux fronti?res nationales, peuvent particuli?rement profiter d'une approche de développement durable adaptée ? leurs caractéristiques uniques. Basée sur une étude qualitative comprenant trois entretiens, ce mémoire met en lumi?re le rôle joué par le renforcement de la destination touristique ? Ardenne ? dans le développement durable du territoire transfrontalier ardennais. De mani?re générale, il apparaît que le développement territorial repose sur des ressources, matérielles et immatérielles, propres ? chaque territoire, et qui sont coordonnées et valorisées au sein d'un projet tel que le portefeuille de projets Ardenne Attractivity. Intégrer la dimension durable, conformément ? sa définition premi?re, peut ?tre plus complexe dans un projet territorial. Cependant, la durabilité est manifeste et innovante dans le contexte transfrontalier ardennais, m?me si son intégration dans le projet territorial global demande une réflexion approfondie. Territorial initiatives have gained in importance in the promotion of sustainable regional development, due to their ability to take into account the particularities and specific needs of each region. The European Union is actively encouraging such initiatives in order to extend sustainable development throughout its territory. Rural areas, far from urban centers or located on the periphery of major communication routes, as well as those on national borders, can particularly benefit from a sustainable development approach adapted to their unique characteristics. Based on a qualitative study including three interviews, this thesis highlights the role played by strengthening the "Ardenne" tourist destination in the sustainable development of the Ardennes cross-border territory. Generally speaking, it appears that territorial development is based on resources, both material and immaterial, which are specific to each territory, and which are coordinated and enhanced within a project such as the Ardenne Attractivity project portfolio. Integrating the sustainable dimension, in line with its original definition, can be more complex in a territorial project. However, sustainability is an obvious and innovative concept in the Ardennes cross-border context, even if its integration into the overall territorial project requires further reflection. Keywords: tourism; attractivity; sustainability; cross-border; development; project; identity; resources Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Marketing territorial et écotourisme : Le portefeuille de projet Ardenne Attractivity au c?ur du développement territorial durable ardennais

Les initiatives territoriales ont gagné en importance dans la promotion du développement régional durable, en raison de leur capacité ? tenir compte des particularités et des besoins spécifiques de ...

PACCAUT, Ilane
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

L'Eurodistrict Strasbourg - Ortenau : Mise en place, missions, fonctionnement, résultats
REIMANN, Leon Karl-Heinz
2023 - French
L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau situé dans la région géographique du Rhin-Supérieur. Cet espace transfrontalier partagé par une partie de la Suisse, l'Allemagne et la France poss?de de nombreuses instances transfrontali?res ? toutes les échelles de gouvernance. Le présent mémoire vise ? analyser l'évolution de l'Eurodistrict et son imbrication dans les instances de coopération existantes. Il montrera comment il est devenu indispensable dans l'action locale de coopération transfrontali?re et comment il est devenu un laboratoire d'innovation pour la coopération transfrontali?re en Europe. The Strasbourg-Ortenau Eurodistrict is located in the geographical region the Upper Rhine. This cross-border area shared by part of Switzerland, Germany and France has numerous cross-border bodies at all levels of governance. The purpose of this Master thesis is to analyse the development of the Eurodistrict and its integration into existing cooperation bodies. It will show how it has become essential to local cross-border cooperation action and how it has become a laboratory of innovation for cross-border cooperation in Europe. Keywords: Europe; Eurodistrict Strasbourg-Ortenau; cross-border cooperation; Eurodistrict; INTERREG Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
L'Eurodistrict Strasbourg - Ortenau : Mise en place, missions, fonctionnement, résultats

L'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau situé dans la région géographique du Rhin-Supérieur. Cet espace transfrontalier partagé par une partie de la Suisse, l'Allemagne et la France poss?de de nombreuses ...

REIMANN, Leon Karl-Heinz
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Addressing sustainable development to food systems, an agrotourism implementation case study
GREMME, Thibaud
2023 - English
Keywords: Sustainable development Food systems Innovation Rural development Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Addressing sustainable development to food systems, an agrotourism implementation case study

GREMME, Thibaud
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Chancen und Herausforderungen einer deutsch-französischen Kooperation im Kulturbereich
KLUTHE, Lena Theresa
2023 - German
In dieser Arbeit soll es um Chancen und Herausforderungen einer deutsch-französischen grenzüberschreitenden Kooperation im Kulturbereich gehen. Daher soll in dieser Arbeit das deutsch-französische Festival der Bühnenkunst PERSPECTIVES näher beleuchtet werden, das ein wichtiges Kulturereignis in der Großregion darstellt. Diesbezüglich soll herausgearbeitet werden, wie gut oder schlecht die Kooperation funktioniert, welche Aspekte bereits eine gute Funktionsweise und insbesondere ein gutes Zusammenwirken der beteiligten Gruppen entwickelt haben und wo noch Handlungsbedarf bezüglich weiterer Potenziale besteht. Außerdem sollen die Herausforderungen, mit denen sich die grenzüberschreitende Zusammenarbeit konfrontiert sieht, herausgearbeitet werden. This Master's thesis focuses on challenges and opportunities of a Franco-German cross-border cooperation in the cultural sector. Therefore, this thesis proposes to take a closer look at the Franco-German festival of performing arts PERSPECTIVES, which is organised within the Greater Region and has existed for a comparatively long time. With the help of semi-structured interviews, the thesis aims to answer the following questions: How successfully does the cross-border cooperation work? Which aspects have already developed a successful mode of operation? Where is still need for action? Which challenges are cross-border cooperations in the cultural sector facing? Keywords: cross-border cooperation; Germany; France; cultural sector; Greater Region Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Chancen und Herausforderungen einer deutsch-französischen Kooperation im Kulturbereich

In dieser Arbeit soll es um Chancen und Herausforderungen einer deutsch-französischen grenzüberschreitenden Kooperation im Kulturbereich gehen. Daher soll in dieser Arbeit das deutsch-französische ...

KLUTHE, Lena Theresa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Strategien im Umgang mit Mehrsprachigkeit in virtueller Projektkommunikation - eine Fallstudie
KRÄMER, Hannah Theresa
2023 - Czech
Mit Hilfe von Methoden- und Datentriangulation wurde die schriftliche und mündliche Online-Kommunikation eines virtuellen Projektteams untersucht, um die Frage zu beantworten, welche Strategien die Teammitglieder in der mehrsprachigen Interaktion über verschiedene Medien entwickeln. Dabei wird der Einsatz von ELF als genuin mehrsprachige Praxis beleuchtet. Die zentrale Rolle einer ausgeprägten mehrsprachigen Kompetenz der Projektleiterinnen und Projektleiter sowie die Vorteile der muttersprachlichen Kommunikation für den Aufbau einer vertrauten Beziehung werden deutlich. Die Kommunikation im Team präsentiert sich als offen für Sprachwechsel, was Kreativität und Freude am Sprachgebrauch ermöglicht. With help of methodological and data triangulation, the online written and oral communication of a virtual project team was investigated in order to answer the question of which strategies the team members develop in multilingual interaction via different media. Light is shed on the use of ELF as a genuinely multilingual practice. The central role of pronounced multilingual competence of the project leaders, as well as the advantages of communication in the mother tongue for building a familiar relationship become evident. The communication in the team presents itself as open to language changes, which allows creativity and joy in the use of language. Keywords: virtuelles Team; E-Mail Kommunikation; Online-Konferenz; ELF; multilingua franca; Übersetzung; Code Switching; virtual team; e-mail communication; online conference; ELF; multilingua franca; code switching; translation Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Strategien im Umgang mit Mehrsprachigkeit in virtueller Projektkommunikation - eine Fallstudie

Mit Hilfe von Methoden- und Datentriangulation wurde die schriftliche und mündliche Online-Kommunikation eines virtuellen Projektteams untersucht, um die Frage zu beantworten, welche Strategien die ...

KRÄMER, Hannah Theresa
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

Multilingualism and interculturality in an international work environment or interregional projects and work environment
ŠKÁBOVÁ, Natálie
2023 - English
Cílem této diplomové práce je analyzovat a zhodnotit každodenní praxi a strategie řešení vícejazyčných a mezikulturních interakcí v rámci mezinárodních/meziregionálních projektů. Bude analyzováno používání projektové interní lingua franca a/nebo překladatelské postupy a přizpůsobení se různým kulturám v rámci jedné firmy. The aim of this thesis is to analyse and evaluate the daily practice and strategies of dealing with multilingual and intercultural interactions with international/interregional projects. In particular, the use of a project-internal lingua franca and/or translation practices and accommodations of various contributing cultures will be analysed. Keywords: projektový management; interkulturalita; mnohojazyčnost; komunikace; tým. kultura; vedení; výzvy; rozmanitost; virtualita Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Multilingualism and interculturality in an international work environment or interregional projects and work environment

Cílem této diplomové práce je analyzovat a zhodnotit každodenní praxi a strategie řešení vícejazyčných a mezikulturních interakcí v rámci mezinárodních/meziregionálních projektů. Bude analyzováno ...

ŠKÁBOVÁ, Natálie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

An ethical evaluation of philanthropic strategies employed by charitable organisations operating in Mongu district of Western Zambia
MUTEMWA, David
2023 - English
This study has been prompted by the fact that very little is known about the ethical aspects and operating strategies of charitable organisations in Mongu district of Western Zambia despite an influx of such organisations in the area from pre-colonial times. The aim of the study is to evaluate the ethical aspects of philanthropic strategies employed by charitable organisations operating in Mongu. Within social work, which is the guiding framework of this study, evidence of results alone does not satisfy the ethical aspect because ethics in social work are mainly deontological in nature, which means that the end does not always justify the means. The study endeavours to contribute to the discourse of philanthropic social work and, especially, towards a model for evaluating ethical aspects of philanthropic strategies of charities from the unique context of the charitable organisations operating in Mongu district of Western Zambia, which will also inform praxis in other similar contexts. This study has been prompted by the fact that very little is known about the ethical aspects and operating strategies of charitable organisations in Mongu district of Western Zambia despite an influx of such organisations in the area from pre-colonial times. The aim of the study is to evaluate the ethical aspects of philanthropic strategies employed by charitable organisations operating in Mongu. Within social work, which is the guiding framework of this study, evidence of results alone does not satisfy the ethical aspect because ethics in social work are mainly deontological in nature, which means that the end does not always justify the means. The study endeavours to contribute to the discourse of philanthropic social work and, especially, towards a model for evaluating ethical aspects of philanthropic strategies of charities from the unique context of the charitable organisations operating in Mongu district of Western Zambia, which will also inform praxis in other similar contexts. Keywords: ethics; philanthropy; strategies; charitable organisations (NGO/s); Mongu; Zambia Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
An ethical evaluation of philanthropic strategies employed by charitable organisations operating in Mongu district of Western Zambia

This study has been prompted by the fact that very little is known about the ethical aspects and operating strategies of charitable organisations in Mongu district of Western Zambia despite an influx ...

MUTEMWA, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases