Number of found documents: 35403
Published from to

Vývojová linie slovesných adjektiv
KALINOVÁ, Zuzana
2019 - Czech
Disertační práce se zabývá vývojem slovesných adjektiv od tzv. střední doby (s přihlédnutím k tvoření adjektiv ve staré češtině) s přesahem až do nové češtiny. Důraz je kladen především na hledisko slovotvorné, z čehož vyplývá, že deverbální adjektiva budou zkoumána podle způsobu jejich tvoření včetně sémantiky slovotvorných typů. Opominuta nebude ani jejich morfologická stránka. Cílem práce je naznačit vývoj slovesných adjektiv na základě analýzy excerpovaného materiálu a přispět tak k jejich hlubšímu poznání. The dissertation thesis deals with the development of verbal adjectives from the so-called middle age (with regard to the creation of adjectives in Old Czech) with an overlap to the new Czech. Emphasis is placed on word-forming, which means that deverbal adjectives will be examined according to the way they are created, including the word-type semantics. Nor will their morphological side be neglected. The aim of this work is to indicate the development of verbal adjectives based on the analysis of excerpted material and thus contribute to their deeper knowledge. Keywords: slovesná adjektiva; vývoj adjektiv; slovotvorba; verbal adjectives; development of adjectives; word-forming Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Vývojová linie slovesných adjektiv

Disertační práce se zabývá vývojem slovesných adjektiv od tzv. střední doby (s přihlédnutím k tvoření adjektiv ve staré češtině) s přesahem až do nové češtiny. Důraz je kladen především na hledisko ...

KALINOVÁ, Zuzana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY SOCIOLINGVISTICKÉ ANALÝZY KONVERZAČNÍCH MARKERŮ: BOLUDO V ARGENTINSKÉ ŠPANĚLŠTINĚ
ŠMÍDOVÁ, Markéta
2019 - Czech
Předmětem práce je identifikovat a popsat teoretické a metodologické problémy související se studiem konverzačních ukazatelů (markerů) i se sběrem autentických dat pro jejich analýzu a ilustrovat celý výzkumný proces na příkladu typického argentinského konverzačního markeru boludo. Teoretické východisko lokalizujeme na průsečíku paradigmat konverzační analýzy, analýzy diskurzu a sociolingvistiky a na omniprezentním podkladu pragmatiky a snažíme se vyhodnotit přínos tohoto interdisciplinárního přístupu pro studium konverzačních markerů. Po metodologické stránce si práce klade za cíl ukázat, jaká úskalí přináší sociolingvistický výzkum konverzačních markerů jako ustálených jednotek charakteristických pro spontánní, tedy externě nijak nemanipulovanou konverzaci, ve srovnání s variačním výzkumem jednotek ostatních rovin. Objasňujeme též to, proč je při studiu sociálně indexovaných interakčních ukazatelů žádoucí, aby jejich povaha byla vyhodnocena nejen z kvalitativního a funkčního hlediska, ale také kvantitativně s ohledem na vybrané sociální proměnné, jež se zdají být pro rekurentní užití daného markeru relevantní. Vyústěním rozvahy nad metodologickými problémy je pokus o návrh modelu výzkumného přístupu, který je následován v praxi. Jádro výzkumu tvoří analýza argentinského markeru boludo, jenž je nahlížen z pragmatické, funkčně-poziční, interakčně-sociolingvistické a variačně-sociolingvistické perspektivy. Posléze je porovnán s dalším argentinským konverzačním ukazatelem che, neboť je některými autory diskutována jejich vzájemná zastupitelnost. Analýza autentických konverzačních dat získaných in situ je na závěr doplněna o introspekci rodilých mluvčích. The dissertation thesis aims to identify and describe the key theoretical and methodological problems related to the study of conversation markers and to the collection of authentic data for such an analysis. To illustrate the whole research process, the Argentinian conversation marker boludo as a model example is used. The starting point of the analysis is located at the intersection of conversation analysis, discourse analysis and sociolinguistic paradigms, while taking into account the omnipresent background of pragmatics as well. We try to assess the contribution of such an interdisciplinary approach when studying conversation markers. As for the methodology, the thesis seeks to show what difficulties arise when carrying out a sociolinguistic research of conversation markers, which are understood as units typical of spontaneous conversation, i.e. without external manipulation, in comparison with the variationist research at other language levels. In addition, we also clarify why it is important to evaluate their character not only on the grounds of qualitative and functional perspective (in relation to analysing the socially-indexed interaction markers), but also quantitatively with regards to selected social variables that appear to be relevant for the recurrent use of the given marker. The outcome of the method assessment is an attempt to design a model approach to be applied in practice. In sum, the core of the research consists in analysing the Argentinian marker boludo from different perspectives; namely, within the pragmatic, functional-positional, interactional-sociolinguistic and variationist-sociolinguistic frameworks. Its nature is subsequently compared to the behaviour of another recurrent Argentinian conversation marker, che, since some authors regard them as equivalents. The analyses of naturally-occurring conversation data collected in situ are complemented by introspective judgements of several native speakers. Keywords: konverzační analýza; analýza diskurzu; pragmatika; sociolingvistika; kvalitativní analýza; kvantitativní analýza; triangulace; konverzační ukazatelé; argentinská španělština; boludo; che.; conversation analysis; discourse analysis; pragmatics; sociolinguistics; qualitative analysis; quantitative analysis; triangulation; conversation markers; Argentinian Spanish; boludo; che. Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
TEORETICKÉ A METODOLOGICKÉ PROBLÉMY SOCIOLINGVISTICKÉ ANALÝZY KONVERZAČNÍCH MARKERŮ: BOLUDO V ARGENTINSKÉ ŠPANĚLŠTINĚ

Předmětem práce je identifikovat a popsat teoretické a metodologické problémy související se studiem konverzačních ukazatelů (markerů) i se sběrem autentických dat pro jejich analýzu a ilustrovat celý ...

ŠMÍDOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Rodina v hmotné nouzi
PROCHÁZKOVÁ, Barbora
2019 - Czech
Bakalářská práce na téma Rodina v hmotné nouzi se zabývá problémy, kterým čelí rodiny ocitající se v systému pomoci v hmotné nouzi. Práce obsahuje popis systému pomoci v hmotné nouzi zahrnující vysvětlení, komu a k čemu jsou dávky určeny. Dále se zaměřuje na problematiku rodin v hmotné nouzi, kde blíže věnuje rodinám ohroženým hmotnou nouzí - rodině s osamoceným rodičem, rodině s nezaměstnaným členem domácnosti a rodině dítěte se zdravotním znevýhodněním. V praktické části práce jsou uvedeny čtyři skutečné případy rodin pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi s popisem jejich situace a problémy, kterým čelí. The bachelor thesis on "Family in Material Need" deals with the problems that faced families in the system of material need. The thesis contains a description of the system of material need including an explanation of whom and for what benefits are used. It also focuses on the issue of families in material need, where focuses more on families in danger with material need - a single parent family, a family with an unemployed family member and a family of a child with a health disadvantage. In the practical part of the thesis there are four real cases of families that receive benefits in material need with description of their situation and the problems that they face. Keywords: hmotná nouze; sociální zabezpečení; příspěvek na živobytí; doplatek na bydlení; mimořádná okamžitá pomoc; zdravotní znevýhodnění; osamocený rodič; rodina; problémy; material need; social security; subsistence allowance; housing supplement; extraordinary immediate assistance; health disadvantage; single parent; family; problems of families Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Rodina v hmotné nouzi

Bakalářská práce na téma Rodina v hmotné nouzi se zabývá problémy, kterým čelí rodiny ocitající se v systému pomoci v hmotné nouzi. Práce obsahuje popis systému pomoci v hmotné nouzi zahrnující ...

PROCHÁZKOVÁ, Barbora
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Československý tužkárenský průmysl v centrálně řízeném hospodářství 1948-1968
BOHDÁLEK, David
2019 - Czech
Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem a proměnami československého tužkárenství v období po nástupu plánované ekonomiky. V centru analýzy stála nejvýznamnější tužkárna Koh-i-noor Hardtmuth. Pramennou základnu tvořily výroční zprávy, roční účetní výkazy, zprávy ze služebních cest a zápisy z ředitelských a výrobních porad. Využita byla také korespondence s jednotlivými tuzemskými institucemi či se zahraničními obchodními partnery, paměti a závodní časopis. Vynechány nebyly ani dochované obrazové archiválie - propagační letáky a ceníky. Práce vychází z metodologických východisek business history. Předmětem zkoumání se stala organizace, fungování a manažerské strategie v tužkárenském odvětví na pozadí ekonomických změn a reforem. Z hlediska komparace byly do výzkumu zahrnuty rovněž národní podniky Centropen, Gama a Logarex zabývající se výrobou kancelářských potřeb. Důraz byl položen vedle analýzy obratu, úrovně výroby a počtu zaměstnanců na úlohu jednotlivých manažerů při řízení svěřených podniků. Stranou výzkumu nezůstala reklamní a propagační činnost a její význam v socialistickém hospodářství. V této souvislosti nebyl opomenut vliv rozsáhlých soudních sporů o ochranné známky a jméno Hardtmuth, které zasáhly do exportní, výrobní i reklamní oblasti. Jedním z klíčových témat se staly vztahy výrobního podniku s exportními organizacemi. The submitted doctoral thesis focuses on the development and transformation of the Czechoslovak pencil industry in the period after the onset of the planned economy. The major pencil manufacturer Koh-I-Noor Hardtmuth was at the heart of the analysis. The annual reports, annual financial statements, business trip reports, and minutes of the director's and production meetings formed the source base. The correspondence with individual domestic institutions or foreign business partners, memories and a company magazine were also used. The preserved image archival documents - promotional leaflets and price lists - were not left out. The work is based on the methodological basis of the business history. The organization, operation and management strategies of the pencil industry in the historical background of economic changes and reforms have become the subject to examination. The national enterprises Centropen, Gama and Logarex, which were engaged in the production of office supplies, were also included into the research in terms of the comparison. The emphasis was placed on the role of individual managers conducting entrusted enterprises next to the analysis of turnover, production level and a number of employees. Advertising and promotional activities and their importance in the socialist economy was not left behind. In this context, the impact of extensive litigation regarding the trade mark and the name of Hardtmuth, which affected the export, production and advertising sectors, have not been overlooked. The interrelationship between the manufacturing enterprise and export organizations became one of the key topics. Keywords: Československo 1938-1968; hospodářské dějiny; business history; tužkárenství; Koh-i-noor Hardtmuth; Czechoslovakia 1938-1968; economic history; business history; pencil factories; Koh-i-noor Hardtmuth Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Československý tužkárenský průmysl v centrálně řízeném hospodářství 1948-1968

Předkládaná disertační práce se zabývá vývojem a proměnami československého tužkárenství v období po nástupu plánované ekonomiky. V centru analýzy stála nejvýznamnější tužkárna Koh-i-noor Hardtmuth. ...

BOHDÁLEK, David
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Host specificity, genetic variability and genealogy in populations of model parasite species
MARTINŮ, Jana
2019 - English
Parasites represent one of the most common ecological strategies and host-parasite coevolution belongs among the major processes governing evolution of biodiversity on the global scale. Genetic structure and diversity of populations of parasites and their hosts, and their genetic connectivity are the key elements in long-term population survival and evolution. Host switches often disturb the parallel evolution of interacting taxa, even in highly host-specific parasites. Evaluation of importance of the degree of intimacy between parasites and hosts is not a trivial task, because evolutionary patterns observed today were formed by an interplay of many (sometimes previously unforeseen) historical and ecological factors. To reveal the mechanisms of coevolution between parasites and their hosts, inter- and intra-specific genealogical structures in three model systems were analyzed: namely, the sucking lice Polyplax serrata and Apodemus hosts, chewing lice of the genus Menacanthus and endoparasitic coccidean genus Eimeria from Apodemus mice. Parasites represent one of the most common ecological strategies and host-parasite coevolution belongs among the major processes governing evolution of biodiversity on the global scale. Genetic structure and diversity of populations of parasites and their hosts, and their genetic connectivity are the key elements in long-term population survival and evolution. Host switches often disturb the parallel evolution of interacting taxa, even in highly host-specific parasites. Evaluation of importance of the degree of intimacy between parasites and hosts is not a trivial task, because evolutionary patterns observed today were formed by an interplay of many (sometimes previously unforeseen) historical and ecological factors. To reveal the mechanisms of coevolution between parasites and their hosts, inter- and intra-specific genealogical structures in three model systems were analyzed: namely, the sucking lice Polyplax serrata and Apodemus hosts, chewing lice of the genus Menacanthus and endoparasitic coccidean genus Eimeria from Apodemus mice. Keywords: koevoluce; hostitelská specifita; Polyplax; Apodemus; Eimeria; Menacanthus Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Host specificity, genetic variability and genealogy in populations of model parasite species

Parasites represent one of the most common ecological strategies and host-parasite coevolution belongs among the major processes governing evolution of biodiversity on the global scale. Genetic ...

MARTINŮ, Jana
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Landscape policy in the Czech Republic
SEMANČÍKOVÁ, Eva
2019 - Czech
Tato disertační práce se zabývá krajinnou politikou v České republice. Poskytuje přehled různých politických nástrojů pro implementaci Evropské úmluvy o krajině. Zkoumá krajinu jako politický objekt a zabývá se souvisejícími politickými cíli v oblastech územního plánování a životního prostředí v České republice. This PhD Thesis provides insight into the field of landscape policy in the Czech Republic. It gives an overview of various policy instruments for implementation of the European Landscape Convention. It explores landscape as a policy object, and related policy goals in the spatial planning and environmental policy domains of the Czech Republic. Keywords: Evropská úmluva o krajině; politika; krajina; krajinná politika; European Landscape Convention; policy; landscape; landscape policy Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Landscape policy in the Czech Republic

Tato disertační práce se zabývá krajinnou politikou v České republice. Poskytuje přehled různých politických nástrojů pro implementaci Evropské úmluvy o krajině. Zkoumá krajinu jako politický objekt a ...

SEMANČÍKOVÁ, Eva
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Internetový marketing a formy propagace na internetu
VOGELTANZ, Tomáš
2019 - Czech
Předmětem bakalářské práce "Internetový marketing a formy propagace na internetu" je představení problematiky internetového marketingu a vysvětlení vybraných prvky internetového marketingu. Čtenář této práce bude seznámen s tím, co to internetový marketing je, v čem spočívají jeho výhody a jaké jsou nejčastější formy propagace na internetu. V práci jsou vysvětleny nástroje a metriky, které internetový marketing využívá a které se v internetovém prostředí vyskytují. Praktická část se bude hlouběji zabývat problematikou kampaní na sociálních sítí, blíže pak na Facebooku. V této části bude popsán celý proces konkrétní kampaně, který je založen na reálných datech, získaných z vedení Facebookové kampaně. Postupně budou nastíněny procesy stanovování úvodní strategie a následně spuštění a řízení pilotní a hlavní kampaně. Cílem práce bude vytvoření a následná evaluace náborové kampaně pomocí sociálních sítě Facebook. The subject of this bachelor thesis "Internet marketing and forms of promotion on the Internet" is to introduce internet marketing and to explain selected elements of internet marketing. The reader of this bachelor thesis will be acquainted with what on-line marketing is, what its advantages are and what are the most common forms of advertising on the Internet. The work explains the tools and metrics that on-line marketing uses and which occur in the Internet environment. The practical part deals deeper with the issue of social networking campaigns, more specifically on Facebook. This section describes the entire process of a specific campaign that is based on real-world data collected from the Facebook campaign. The work gradually outlines the initial strategy followed by launching and managing the pilot and main campaign. The aim of the thesis is to create and evaluate a recruitment campaign via Facebook social network. Keywords: marketing; internet; propagace; sociální síť; nábor; kampaň; Facebook; marketing; internet; promotion; social network; recruitment; campaign; Facebook Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Internetový marketing a formy propagace na internetu

Předmětem bakalářské práce "Internetový marketing a formy propagace na internetu" je představení problematiky internetového marketingu a vysvětlení vybraných prvky internetového marketingu. Čtenář ...

VOGELTANZ, Tomáš
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Neglected aspects of bark beetle (Coleoptera: Scolytinae) ecophysiology
DAVÍDKOVÁ, Markéta
2019 - English
The thesis describes several unknown aspects of the spruce bark beetle, Ips typographus (L.), and the double-spined bark beetle, Ips duplicatus (Sahlberg.), life-cycles and ecophysiology. The first study focuses on I. typographus and its dispersal under epidemic conditions in the National park Šumava and introduces a novel method of fluorescent marking and detection of captured specimens. The second study is focused on ability of I. typographus to establish so-called sister-broods, i.e. re-emergence of females that are capable to continue egg laying without a need to mate again. The importance of sister-broods becomes apparent mainly in recent hot and dry vegetation seasons, which is demonstrated by a comparison of recent and historical data. The third study focuses on temperature-dependent development of I. duplicatus under laboratory conditions by the means of sandwich method. Altogether, the studies underline practical importance of ecophysiological studies on bark beetles as one of the tools for their effective management. The thesis describes several unknown aspects of the spruce bark beetle, Ips typographus (L.), and the double-spined bark beetle, Ips duplicatus (Sahlberg.), life-cycles and ecophysiology. The first study focuses on I. typographus and its dispersal under epidemic conditions in the National park Šumava and introduces a novel method of fluorescent marking and detection of captured specimens. The second study is focused on ability of I. typographus to establish so-called sister-broods, i.e. re-emergence of females that are capable to continue egg laying without a need to mate again. The importance of sister-broods becomes apparent mainly in recent hot and dry vegetation seasons, which is demonstrated by a comparison of recent and historical data. The third study focuses on temperature-dependent development of I. duplicatus under laboratory conditions by the means of sandwich method. Altogether, the studies underline practical importance of ecophysiological studies on bark beetles as one of the tools for their effective management. Keywords: Ips typographus; Ips duplicatus; bark beetle; dispersal; re-emergence; sister broods; developmental time; forest pest Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Neglected aspects of bark beetle (Coleoptera: Scolytinae) ecophysiology

The thesis describes several unknown aspects of the spruce bark beetle, Ips typographus (L.), and the double-spined bark beetle, Ips duplicatus (Sahlberg.), life-cycles and ecophysiology. The first ...

DAVÍDKOVÁ, Markéta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Činnosti manažerů sportovních klubů
RADOŠ, Jan
2019 - Czech
Cílem práce bylo analyzovat a zhodnotit činnosti a kompetence sportovních manažerů v poloprofesionálních soutěžích. Během toho bylo zjištěno, že hlavním aspektem spolupráce klubů na úrovni A-týmu je doplňování týmu od profesionálních klubů. Nicméně, taková spolupráce neměla předem stanovené žádné cíle, o které by se opírala a ty by se v průběhu mohly kontrolovat. Pozitivní zjištění přišlo u spolupráce týkající se mládeže. Zde kluby spolupracují výrazně více, např. účastí trenérů z profesionálních klubů na trénincích mládeže. I samotné kluby tuto spolupráce hodnotili mnohem pozitivněji. Co se týče financí, manažeři poloprofesionálních klubů jsou většinou spokojeni s podporou měst/obcí, ve kterých kluby sídlí. Některé kluby se mohou těšit z poměrně významné podpory. Nedokonalosti byly nalezeny u partnerů klubů, především v době sjednané spolupráce. Jednoleté kontrakty nejsou vzhledem k budoucnosti klubu zcela ideální, proto je v zájmu manažerů, aby sjednávali dlouhodobější partnerství, případně z krátkodobých vytvářeli dlouhodobé. Poslední zkoumaná oblast byla zaměřena na zajišťování potřebného vybavení pro sportovce. Zjišťováno zde bylo, zda manažeři pořizují vybavení co nejefektivněji a zda delegují kompetence v této oblasti na jiné osoby. V případě, že ne, musí tyto kompetence řešit sami manažeři. K výše uvedeným bodům byly navrhnuty činnosti pro sportovní manažery, které by jim mohli pomoci v jejich denní práci. The goal of the work was analyse and evaluate activities and competences of sport managers in semi-professional competitions. Completing the team by players from professional clubs was found out as a main aspect of the cooperation during the survey. Nevertheless, this kind of cooperation had no predetermined goals, which could be controlled. A positive finding out has come in cooperation at the youth-level. The clubs cooperate much more here, for example by attending the coaches from the professional clubs at the practices of youths. Even the clubs evaluate this cooperation more positive. Regarding finances, the managers of semi-professional clubs are mostly satisfied with the support of towns, where are situated. Some clubs can take pleasure from the quite significant support. The shortcomings were occurred at the partners of clubs, primarily in the period of agreed cooperation. One-year contracts are not ideal considering the future of the clubs. Therefore, it is in the manager's own interest to negotiate bigger number of long-term partnerships, eventually try to replace the short-term partnerships by the long-term ones. The last surveyed field was focused on ensuring the equipment for sportsmen. There was found out if the managers buy the equipment as effectively as possible and if they delegate other persons by competences in this area. If not, these competences must be handled by the managers. To above mentioned points were suggested the activities for sport managers, which could be helpful for their daily work. Keywords: manažer; poloprofesionální; sportovní manažer; klub; činnosti; manager; semi-professional; sport manager; club; activities Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Činnosti manažerů sportovních klubů

Cílem práce bylo analyzovat a zhodnotit činnosti a kompetence sportovních manažerů v poloprofesionálních soutěžích. Během toho bylo zjištěno, že hlavním aspektem spolupráce klubů na úrovni A-týmu je ...

RADOŠ, Jan
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

Poplatková politika bank v České republice
ŠÍDLOVÁ, Tereza
2019 - Czech
Hlavním cílem bakalářské práce je posoudit význam poplatků v hospodaření bank a následná komparace poplatkové politiky bank v České republice. Praktická část se bude zabývat analýzou současné situace poplatkové politiky na bankovním trhu. Dále se bude zabývat porovnáním poplatků u stejných služeb a produktů mezi čtyřmi bankami, které působí v rámci České republiky. V rámci této práce je cílem též poukázat na vývoj čistého úrokového výnosu a čistého výnosu z poplatků a provizí. Pro bakalářskou práci jsou klíčové bankovní společnosti Československá obchodní banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Komerční banka, a.s. a Česká spořitelna, a.s. Srovnání bankovních poplatků mezi čtyřmi největšími bankami bude znázorněno na modelovém příkladu klienta jakožto uživatele běžného účtu. The bachelor thesis focuses on the comparison of bank fees policy in the Czech Republic, especially in terms of fee income. There are numbers of banking companies on the Czech market that offer many services to their clients and determine many fees. The thesis is devoted to the historical development of banking and the structure of the Czech banking system. It also focuses on monetary policy, which, through some instruments, creates measures in the form of fees and other regulations. Bachelor thesis also deals with banking sector and its regulation within czech market as well. This work is based on analysis and comparison of fee income and interest income, which make up the operating profit of banks and also deals with analysis number of clients. The result is to evaluate the impact of bank fees on the Czech market and of clients. Keywords: bankovní poplatky; poplatková politika; čistý příjem z poplatků; vzájemné porovnání; bank fees; fee policy; net fee income; comparison Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Poplatková politika bank v České republice

Hlavním cílem bakalářské práce je posoudit význam poplatků v hospodaření bank a následná komparace poplatkové politiky bank v České republice. Praktická část se bude zabývat analýzou současné ...

ŠÍDLOVÁ, Tereza
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases