Number of found documents: 323519
Published from to

Stabilita stacionárních toků nenewtonovských tepelně vodivých tekutin ve 2D
Wintrová, Lucie; Kaplický, Petr; Pokorný, Milan
2024 - Czech
This thesis aims to study the Navier-Stokes-Fourier problem with the entropy equa- tion. In particular, we want to define the notion of a solution and prove its existence. We approach this problem by modifying techniques used in several papers studying the generalized NSF system and the entropy equality and we want to conclude similar results. We are treating the two-dimensional case as opposed to the more frequent 3D case, hence we were able to relax conditions on the initial data. Firstly, we formulate the definition of a weak solution and impose sufficient conditions to prove its existence. In particular, we will require a bound p ≥ 2 for the power-law index of the Cauchy stress tensor. Next, we show that there exists a solution to Navier- Stokes-Fourier system (u, ϑ) fulfilling our definition. Lastly, we show that this solution additionally fulfills the entropy equality for η = log ϑ. 1 Cílem této práce je zkoumat Navier-Stokes-Fourierův systém s entropickou rovností. Především chceme definovat pojem řešení a dokázat jeho existenci. Upravujeme techniky převzaté z několika článků studujících zobecněný NSF systém s entropickou rovností, a očekáváme tedy podobné výsledky. Pracujeme ve dvoudimenzionálním případě, což nám umožní snížit požadavky na počáteční data, které jsou v častěji zkoumaném 3D případu striktnější. Nejprve formulujeme definici slabého řešení a představíme postačující podmínky k důkazu jeho existence. Konkrétně budeme vyžadovat p ≥ 2 pro mocninný index Cauchyho tenzoru napětí. Dále dokážeme existenci řešení (u, ϑ) Navier-Stokes-Fourierova systému, které vyhovuje naší definici. Nakonec ukážeme, že toto řešení navíc splňuje entropickou rovnost pro η = log ϑ. 1 Keywords: renormalizovaná řešení|entropická nerovnost|Navier|Stokes|Fourier; renormalized solutions|entropy equality|Navier|Stokes|Fourier Available in a digital repository NRGL
Stabilita stacionárních toků nenewtonovských tepelně vodivých tekutin ve 2D

This thesis aims to study the Navier-Stokes-Fourier problem with the entropy equa- tion. In particular, we want to define the notion of a solution and prove its existence. We approach this problem by ...

Wintrová, Lucie; Kaplický, Petr; Pokorný, Milan
Univerzita Karlova, 2024

Rozšíření Sobolevovského homeomorfismu
Mielec, Jaromír; Hencl, Stanislav; Benešová, Barbora
2024 - English
The goal of this thesis is to study the extension of Sobolev homeomorphisms. Our main result is the extension of Sobolev homeomorphisms (between Lipschitz domains) to the neighbourhood of the boundary in a general d-dimensional space. We also study the properties of Ck,α domains and show that for a Ck,α domain Ω there exists a bi-Ck,α homeomorphism Φ (both the function Φ and its inverse Φ−1 are Ck,α ) such that Φ(Ω) is a C∞ domain. On C∞ domains we study the properties of the closest points on the boundary. 1 Tato práce se zabývá rozšiřováním sobolevovských homeomorfismů. Našim hlavním cí- lem je dokázat rozšíření sobolevovských homeomorfismů (mezi lipschitzovskými oblastmi) na okolí hranice v obecném d-rozměrném prostoru. Také se zabýváme vlastnostmi Ck,α oblastí a ukážeme, že ke každé Ck,α oblasti Ω lze nalézt bi-Ck,α homeomorfismus Φ (funkce Φ i její inverzní funkce Φ−1 jsou třídy Ck,α ) takový, že Φ(Ω) je C∞ oblast. Na C∞ oblastech potom zkoumáme vlastnosti nejbližších bodů na hranici. 1 Keywords: operátor rozšíření|Sobolevovský homeomorfismus|Lipschitzovská oblast; Extension|Sobolev homeomorphism|Lipschitz domain Available in a digital repository NRGL
Rozšíření Sobolevovského homeomorfismu

The goal of this thesis is to study the extension of Sobolev homeomorphisms. Our main result is the extension of Sobolev homeomorphisms (between Lipschitz domains) to the neighbourhood of the boundary ...

Mielec, Jaromír; Hencl, Stanislav; Benešová, Barbora
Univerzita Karlova, 2024

Stanovení prvků ve vzorcích listů a půdy technikou ICP-MS
Švecová, Pavla; Hraníček, Jakub; Kozlík, Petr
2024 - Slovak
EN Theaimofthisthesiswastodeterminethecontentofselectedelements,namelyarsenic,cadmium, copper, nickel, lead, calcium, and zinc in leaf and soil samples. The analysed samples were received from many locations in the Czech Republic and various European countries. Leaf samples were dried and digested in a microwave digestion system for the determination of thetotal content ofelements.Soil samples wereanalysed usinganextractionprocedurewithaquaregiaas the extractant according to ISO 11466. This method was also applied to certified reference materials to verify the usage of this procedure. The content of elements in leaf and soil samples was analysed by inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Thecontentofelementsinleavesshowedawiderangeofvaluesforeachelement.Concentrations of elements ranged for calcium 0.98 to 16.6mg g-1 , nickel 0.16 to 10.20μg g-1 , copper 2.60 to 43.80 μg g- 1 , zinc 13.4 to 489 μg g-1 , arsenic 0.01 to 11.60 μg g-1 , cadmium < LOD to 7.02 μg g-1 , and lead 0.03 to 71.40μg g-1 , respectively. Generally, higher values of heavy metals were obtained for samples from areas with mining activities or from industrial zones. Recoveryofelementsintheusedcertifiedreferencematerialsshowedvaluesrangingfrom68.4% to 121%. Two types of reference materials were used, and the recovery... CZ Tato diplomová práce je zaměřena na stanovení vybraných prvků ve vzorcích listů a půdy. Stanovovanými prvky byly arsen, kadmium, měď, nikl, olovo, vápník a zinek. Analyzované vzorky pocházejí jednak z různých lokalit České republiky a dále z řady evropských krajin. V rámci této diplomové práce nebylo provedeno vzorkování. Vzorky listů byly připravené ke stanovení celkového obsahu prvků sušením a mikrovlnným tlakovým rozkladem. Vzorky půdy byly analyzovány na obsah vylouhovatelného obsahu vybraných prvků. Zvolená extrakční technika představovala metodu popsánu normou ISO 11466, která pracuje s lučavkou královskou jako extrakčním činidlem. Metoda byla ověřena využitím certifikovaných materiálů. Obsah vybraných prvků ve vzorcích byl stanoven metodou hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS). Koncentrace prvků v analyzovaných vzorcích listů vykazují široké rozmezí hodnot.Hodnoty pro vápník dosahují koncentrací v rozmezí 0,98 - 16,6 mg g-1 , pro nikl 0,16 - 10,20 μg g-1 , pro měď 2,60 - 43,80 μg g-1 , pro zinek 13,4 - 489 μg g-1 , pro arsen 0,01 - 11,60 μg g-1 , pro kadmium < LOD - 7,02 μg g- 1 a pro olovo 0,03 - 71,40 μg g-1 . Vyšší koncentrace těžkých prvků jsou pozorovány v případe vzorků pocházejících z oblastí, ve kterých probíhaly těžebné procesy, případně jde o oblasti... Keywords: Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem; ICP-MS; kovy; listy; půda; mineralizace; extrakce; certifikovaný referenční materiál; Inductively coupled plasma mass spectrometry; ICP-MS; metals; leaves; soil; mineralization; extraction; certified reference material Available in a digital repository NRGL
Stanovení prvků ve vzorcích listů a půdy technikou ICP-MS

EN Theaimofthisthesiswastodeterminethecontentofselectedelements,namelyarsenic,cadmium, copper, nickel, lead, calcium, and zinc in leaf and soil samples. The analysed samples were received from many ...

Švecová, Pavla; Hraníček, Jakub; Kozlík, Petr
Univerzita Karlova, 2024

Příprava a studium potenciálních antimikrobních sloučenin
Pokorná, Anežka; Krátký, Martin; Zitko, Jan
2024 - Czech
One of the ways to alleviate the global problem of antibiotic resistance is, among other things, the synthesis and development of new antimicrobials. All compounds prepared in this work are based on the molecule 4-amino-1-benzylpiperidine or its isomer 4-(piperidin-1- ylmethyl)aniline. The parent molecule was chosen on the based on its previously reported activity. Thirteen imines were prepared using one-step synthesis by reacting the starting amine with the corresponding aldehyde. Two additional syntheses led to the amides by reaction of the starting molecule with the corresponding salicylic acid. The yields of the reactions ranged from 26 to 97 % for the imines and were 25 and 39 % for the amides. All compounds were prepared in sufficient quantity and purity to determine biological activity. All fifteen compounds were tested for their antibacterial activity against clinically relevant Gram-positive and Gram-negative strains. They were further tested for their antifungal activity, antimycobacterial aktivity, and their ability to inhibit the enzymes acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase was also tested. The results of the evaluation showed that the amides were ineffective against microbes, but some imines showed excellent results. In general, the compounds were more active against... Jednou z možností, jak zmírnit celosvětový problém antibiotické rezistence, je mimo jiné i syntéza a vývoj nových antimikrobních látek. Všechny látky připravené v rámci této práce vychází z molekuly 4-amino-1-benzylpiperidinu nebo jeho izomeru 4-(piperidin-1- ylmethyl)anilinu. Výchozí molekula byla zvolena na základě aktivity zjištěné v předešlých pracích. Pomocí třinácti jednokrokových syntéz byly připraveny iminy, a to reakcí výchozí molekuly aminu s příslušným aldehydem. Dvě další syntézy vedly ke vzniku amidů reakcí výchozí molekuly s příslušnou salicylovou kyselinou. Výtěžky reakcí se pohybovaly u iminů v rozmezí 26-97 % a u amidů byly výtěžky 25 a 39 %. Všechny látky byly připraveny v dostatečném množství a čistotě potřebné pro stanovení biologické aktivity. U všech patnácti sloučenin byla testována antibakteriální aktivita proti klinicky významným Gram-pozitivním i Gram-negativním kmenům. Dále byly otestovány na jejich antifungální aktivitu, antimykobakteriální aktivitu a byla testována i jejich schopnost inhibovat enzymy acetylcholinesterázu a butyrylcholinesterázu. Z výsledků testování je patrné, že amidy byly antimikrobně neúčinné, ale některé iminy vykazovaly velmi dobré výsledky. Obecně byly látky více aktivní proti patogenním houbám, ale dijodované a dichlorované iminy vykazovaly i... Keywords: syntéza; léková rezistence; Gram-pozitivní koky; patogenní houby; biologické hodnocení; synthesis; drug resistance; Gram-positive cocci; human pathogenic fungi; biological evaluation Available in a digital repository NRGL
Příprava a studium potenciálních antimikrobních sloučenin

One of the ways to alleviate the global problem of antibiotic resistance is, among other things, the synthesis and development of new antimicrobials. All compounds prepared in this work are based on ...

Pokorná, Anežka; Krátký, Martin; Zitko, Jan
Univerzita Karlova, 2024

Syntéza a hodnocení potenciálních antituberkulotik na bázi nitrovaných aromátů
Delong, Jakub; Krátký, Martin; Kučerová, Marta
2024 - Czech
The goal of the master's thesis was the synthesis and assessment of potential molecules against tuberculosis based on aromatic compounds containing nitro groups. The thesis reviews tuberculosis and its therapy, in the theoretical part, followed by well-know and new nitro group containing antibiotics. The experimental part reports multitep synthesis from parent compounds - substituted benzoic acid, pyruvic acid and variously substituted anilines, which were evaluated for their antimycobacterial activity. The core structure of the prepared compound molecules is N-phenyl-2-[2-(3,5- dinitrobenzoyl)hydrazinylidene]propanamide, which was variously substituted on the benzene ring of N-phenylpropanamide. In case of four compounds, one nitro group was switched to the trifluoromethyl group. Yields varied from 7 to 72 % and their minimum inhibitory concentrations (MIC) ranged from 4 to more than 1000 µmol/l. N-(4-Bromphenyl)-2-[2-(3,5- dinitrobenzoyl)hydrazinylidene]propanamide proved to be the most effective derivate. Key words Antibiotics, antimycobacterial activity, 3,5-dinitrobenzohydrazide, nitro group, synthesis, tuberculosis Tématem diplomové práce je příprava a následné hodnocení potenciálních antituberkulotik na bázi nitrovaných aromátů. V teoretické části se práce zabývá tuberkulózou a její terapií, v dalších kapitolách rozebírá nitrované antimikrobiální látky již osvědčené, i nově připravované a testované. Praktická část zahrnuje vícekrokovou přípravu sloučenin ze substituované kyseliny benzoové, kyseliny pyrohroznové a různě substituovaných anilinů, které byly hodnoceny v inhibici růstu různých kmenů mykobakterií. Strukturní základ látek je N-fenyl-2-[2-(3,5- dinitrobenzoyl)hydrazinyliden]propanamid, který se liší substitucí na benzenovém jádře N- fenylpropanamidu. V případě čtyř sloučenin byla provedena obměna jedné nitroskupiny za trifluormethylovou skupinu. Výtěžky syntéz finálních látek se pohybovaly v rozpětí 7-72 % a jejich hodnoty minimální inhibiční koncentrace (MIC) od 4 do více než 1000 µmol/l. Jakožto nejúčinnější derivát se ukázal N-(4-bromfenyl)-2-[2-(3,5-dinitrobenzoyl)hydrazinyliden]propanamid. Klíčová slova Antibiotika, antimykobakteriální aktivita, 3,5-dinitrobenzhydrazid, nitroskupina, syntéza, tuberkulóza Keywords: syntéza; antituberkulotika; hydrazidy; nitro skupina; synthesis; antitubercular drugs; hydrazides; nitro group Available in a digital repository NRGL
Syntéza a hodnocení potenciálních antituberkulotik na bázi nitrovaných aromátů

The goal of the master's thesis was the synthesis and assessment of potential molecules against tuberculosis based on aromatic compounds containing nitro groups. The thesis reviews tuberculosis and ...

Delong, Jakub; Krátký, Martin; Kučerová, Marta
Univerzita Karlova, 2024

Vztah věkové struktury a výkonnosti hráčů NHL
Zydroň, Ondřej; Šídlo, Luděk; Hanus, Martin
2024 - Czech
The main goal of this thesis is to investigate the relationship between age and performance of NHL players during the observed period 2000/01-2021/22. This relationship is described based on player positions and region of origin, while simultaneously tracking changes over the period under review. The sub-goals include monitoring changes in the age structure of players, investigating the so-called relative age effect and evaluating geographical aspects of the NHL. The results of the analysis indicate that in terms of performance, forwards reach their career peak first and goalkeepers last. The career of forwards has a faster rise, but a slower decline, compared to defenders. Elite players at all positions peak later in their careers than the rest of the NHL, and at the same time, they are able to maintain their best performances for longer. Remarkable changes appeared within the age structure, as the representation of older players decreased during the observed period, and on the contrary, the dominance of young players began to increase. In addition, they young players were supposed to transfer the effect of relative age from the youth categories to the NHL. It probably really exists in the league, but it does not affect the performance and length of the players' careers. Geographical aspects can... Hlavním cílem této diplomové práce je zkoumání vztahu mezi věkem a výkonností hráčů NHL během sledovaného období 2000/01-2021/22. Tento vztah je popsán na základě hráčských pozic a regionu původu, přičemž jsou současně sledovány změny v průběhu sledovaného období. Mezi dílčí cíle patří sledování změn ve věkové struktuře hráčů, zkoumání tzv. efektu relativního věku a hodnocení geografických aspektů NHL. Výsledky analýzy naznačují, že v rámci výkonnosti dosahují vrcholu kariéry nejdříve útočníci a nejpozději brankáři. Kariéra útočníků nabývá oproti obráncům rychlejšího vzestupu, ale pomalejšího sestupu. Elitní hráči na všech pozicích dosahují oproti zbytku NHL pozdějšího vrcholu kariéry a zároveň se dokážou déle udržet na úrovni svých nejlepších výkonů. Pozoruhodné změny se objevily v rámci věkové struktury, neboť v průběhu sledovaného období ubývalo zastoupení starších hráčů, a naopak se začala zvyšovat dominance mladých hráčů. Ti měli navíc do NHL z mládežnických kategorií přenášet efekt relativního věku. Ten v lize nejspíš opravdu existuje, nicméně nemá vliv na výkonnost a délku kariéry hráčů. Geografické aspekty lze pozorovat při zkoumání místa původu jednotlivých hráčů. Nejvíce hokejistů pocházelo z regionů s vhodnými klimatickými podmínkami pro hraní ledního hokeje. Klíčová slova demografie... Available in a digital repository NRGL
Vztah věkové struktury a výkonnosti hráčů NHL

The main goal of this thesis is to investigate the relationship between age and performance of NHL players during the observed period 2000/01-2021/22. This relationship is described based on player ...

Zydroň, Ondřej; Šídlo, Luděk; Hanus, Martin
Univerzita Karlova, 2024

Příprava a hodnocení nových dezinfekčních látek
Veselý, Jan; Krátký, Martin; Vinšová, Jarmila
2024 - Czech
This diploma thesis deals with the synthesis and use of new quaternary ammonium salts (QACs). These substances have been commonly used for decades as disinfectants, antiseptics, antimicrobial additives, preservatives, and currently their decontamination potential using micellar catalysis is being investigated. The theoretical part contains information about the mechanism of action on individual types of microbes, an overview of physicochemical properties, especially solubility and determination of logP, micelle formation. Furthermore, microbial resistance and the mechanism of cross-resistance between QACs and antibiotics (ATB) are described here. The experimental part mainly deals with the synthesis of new QACs, which we expect to have an antimicrobial effect and the potential of creating a micellar microenvironment for micellar catalysis. The first series of reactions is focused on the preparation of three molecules of monoquaternary ammonium salts from the starting material benzylamine, to which two homologous aliphatic alkyl chains C8, C10 and C12 and a hydroxyethyl group are attached. This structure is a necessary carrier of the antimicrobial effect and the formation of micelles. All three molecules were successfully prepared. The second series of reactions is focused on the preparation of nine... Diplomová práce pojednává o syntéze a využití nových kvarterních amoniových solí (KAS). Tyto látky jsou již desítky let běžně využívány jako dezinfekční přípravky, antiseptika, antimikrobní přísady, konzervanty a v nynější době je zkoumán zejména jejich dekontaminační potenciál pomocí micelární katalýzy. Teoretická část obsahuje informace o mechanismu účinku na jednotlivé typy mikrobů, stručný přehled o fyzikálně-chemických vlastnostech, zejména rozpustnosti a stanovení logP, tvorbě micel. Dále je zde popsána mikrobiální rezistence a mechanismus vzniku zkřížené rezistence mezi KAS a antibiotiky (ATB). Experimentální část se zabývá především syntézou nových KAS, u kterých očekáváme antimikrobní účinek a potenciál tvorby micelárního mikroprostředí pro micelární katalýzu. První série reakcí je zaměřena na přípravu tří molekul monokvarterních amoniových solí z výchozí látky benzylaminu, na který jsou navázány dva homologické alifatické alkylové řetězce C8, C10 a C12 a dále hydroxyethylová skupina. Tato struktura je nezbytným nositelem antimikrobního účinku a tvorby micel. Všechny tři látky byly úspěšně připraveny. Druhá série reakcí je zaměřena na přípravu devíti molekul biskvarterních amoniových solí, které jsou navázány na aromatický kruh v polohách ortho, meta a para. Jako dusíkatý prekurzor byl... Keywords: syntéza; biologické hodnocení; kvartérní amoniové soli; desinfekční látky; synthesis; biological evaluation; quaternary ammonium salts; disinfectant agents Available in a digital repository NRGL
Příprava a hodnocení nových dezinfekčních látek

This diploma thesis deals with the synthesis and use of new quaternary ammonium salts (QACs). These substances have been commonly used for decades as disinfectants, antiseptics, antimicrobial ...

Veselý, Jan; Krátký, Martin; Vinšová, Jarmila
Univerzita Karlova, 2024

Testování možností aplikací průtokového duálního amperometrického detektoru
Vikartovský, Andrej; Dejmková, Hana; Baluchová, Simona
2024 - Slovak
In this work, the possibilities of using an electrochemical dual detector in a flow arrangement were investigated using flow injection analysis. The dual detector was first tested for potassium ferrocyanide for its reversible oxidation at the generation electrode and subsequent reduction at the detection electrode. The possibilities of determination of nitro substances were explored, when hydroxylamine was formed by the reduction of nitro groups on the generation electrode, which was subsequently oxidized on the detection electrode. Thanks to determination in the oxidation potentials, it was possible to avoid the noise caused by oxygen reduction and the detection limit for dinitrophenol 0.47 μmol∙dm−3 was achieved. The possibilities of using a dual detector for detection in reduction potentials by minimizing the influence of oxygen, by reducing it on the generation electrode, were verified. Furthermore, the possibility of using a dual detector for the determination of dopamine in the presence of ascorbic acid based on the reversible oxidation of dopamine and the irreversible oxidation of ascorbic acid was investigated. The limits of dopamine detection using reduction on the detection electrode were 0.31 μmol∙dm−3 in the presence of ascorbic acid with a concentration of 0.1 mmol∙dm−3 . In the... V tejto práci boli preskúmavané možnosti využitia elektrochemického duálneho detektora v prietokovom usporiadaní pomocou prietokovej injekčnej analýzy. Duálny detektor bol najprv testovaný pre hexakyanoželeznatan draselný pre jeho reverzibilnú oxidáciu na generačnej elektróde a následnej redukcii na detekčnej elektróde. Preskúmavané boli možnosti stanovenia nitrolátok, kedy na generačnej elektróde vznikal redukciou nitroskupín hydroxylamín, ktorý bol následne oxidovaný na detekčnej elektróde. Vďaka stanoveniu v oxidačných potenciáloch sa podarilo vyhnúť šumu spôsobeného redukciou kyslíka a bol dosiahnutý limit detekcie pre dinitrofenol 0,47 μmol∙dm−3 . Boli overené možnosti využitia duálneho detektora pre detekciu v redukčných potenciáloch minimalizovaním vplyvu kyslíka, jeho redukciou na generačnej elektróde. Ďalej bola sledovaná možnosť využitia duálneho detektora pre stanovenie dopamínu v prítomnosti kyseliny askorbovej na základe reverzibilnej oxidácie dopamínu a ireverzibilnej oxidácie kyseliny askorbovej. Limity detekcie dopamínu pomocou redukcie na detekčnej elektróde boli v prítomnosti kyseliny askorbovej o koncentrácii 0,1 mmol∙dm−3 0,31 μmol∙dm−3 . V prítomnosti kyseliny askorbovej o koncentrácii 1,0 mmol∙dm−3 klesal redukčný signál dopamínu a zároveň vznikal redukčný signál bez jeho... Keywords: duálny detektor; amperometria; cyklická voltametria; nitrolátky; dopamín; kyselina askorbová; redukcia kyslíka; dual detector; amperometry; cyclic voltametry; nitrocompounds; dopamine; ascorbic acid; Electrochemical oxygen reduction Available in a digital repository NRGL
Testování možností aplikací průtokového duálního amperometrického detektoru

In this work, the possibilities of using an electrochemical dual detector in a flow arrangement were investigated using flow injection analysis. The dual detector was first tested for potassium ...

Vikartovský, Andrej; Dejmková, Hana; Baluchová, Simona
Univerzita Karlova, 2024

Potenciál záchytných parkovišť u železničních stanic pro dojížďku do Prahy
Malátek, David; Marada, Miroslav; Haas, Václav
2024 - Czech
Metropolises like Prague are increasingly burdened by the negative aspects of growing individual car transportation. The most significant burden likely comes from the daily commute for employment from the broader Prague region to the capital. Public mass transit options are limited, and there are various reasons why people are unwilling or unable to relinquish the use of their own means of transportation. A significant reason is the limited transportation accessibility in residential areas. In contrast, in Prague, transportation accessibility is generally at a high level. Therefore, to alleviate this, Park and Ride (P+R) facilities are being established near railway stations or metro stations on the outskirts of the capital. However, in the broader Prague region within the Central Bohemian Region, such facilities are still relatively scarce. This thesis will examine the potential of Park and Ride facilities at railway stations in the Prague metropolitan area for suburban transportation, with a focus on commuting to work and schools. The issue will be elucidated based on sources of professional literature and statistical data. Subsequently, an analysis will be conducted to evaluate the feasibility of using P+R facilities for commuting to work or schools for individual municipalities in the studied... Metropole jako Praha jsou v důsledku rostoucí individuální automobilové dopravy stále více zatěžovány jejími negativními aspekty. Největší zátěž pravděpodobně přináší pravidelná dojížďka za zaměstnáním z širšího zázemí Prahy do hlavního města. Možnosti veřejné hromadné příměstské dopravy jsou omezené a existují různé důvody, proč se lidé nechtějí nebo nemohou používání vlastního dopravního prostředku vzdát. Podstatným důvodem je omezená dopravní dostupnost v místě bydliště. Naproti tomu v Praze je dopravní dostupnost zpravidla na vysoké úrovni. Proto pro odlehčení silniční sítě v centrální části Prahy vznikají záchytná parkoviště (P+R) u železničních stanic nebo stanic metra na okraji hlavního města. V širším zázemí Prahy na území Středočeského kraje však parkovišť tohoto typu zatím příliš není. Tato práce bude zkoumat potenciál záchytných parkovišť u železničních stanic v Pražské metropolitní oblasti pro příměstskou dopravu, a to se zaměřením na dojížďku do zaměstnání a škol. Problematika bude vysvětlena na základě zdrojů odborné literatury a statistických zdrojů. Poté bude provedena analýza výhodnosti využití parkovišť P+R při dojížďce do zaměstnání nebo škol pro jednotlivé obce zkoumaného území a budou vymezena vhodná místa pro vznik těchto parkovišť. Výsledky analýzy pak budou porovnány s... Keywords: příměstská doprava; dojížďka za zaměstnáním; železnice ve Středočeském kraji; záchytná parkoviště P+R; Pražská metropolitní oblast; časová dostupnost; suburban transportation; commuting to work; railways in the Central BohemianRegion; incentive parking lots (P+R); Prague metropolitian area; time availability Available in a digital repository NRGL
Potenciál záchytných parkovišť u železničních stanic pro dojížďku do Prahy

Metropolises like Prague are increasingly burdened by the negative aspects of growing individual car transportation. The most significant burden likely comes from the daily commute for employment from ...

Malátek, David; Marada, Miroslav; Haas, Václav
Univerzita Karlova, 2024

Interference při fotochemickém generování těkavých specií Se s využitím TiO2 jako fotokatalyzátoru
Nentvich, Daniel; Nováková, Eliška; Hraníček, Jakub
2024 - Czech
The diploma thesis deals with the study of interferences in the method of UV-photochemical vapour generation of volatile Se species in formic acid media catalysed by nanocrystalline titanium dioxide. High resolution continuum source atomic absorption spectrometry was used for detection. It was observed that SeVI was less resistant to pH change relative to SeIV , while at pH = 2.3, a 20% increase in response was observed for this specie. It was further observed that both the generated volatile SeIV and SeVI species are resistant to UV radiation in the gas phase. The Cu2+ and Ag+ ions were particularly significant interferents in the SeIV determination. Interference behaviour was also observed for Cd2+ ions and silver nanoparticles. In the case of Cd2+ ions, the generation of cadmium selenide was likely observed. For Zn2+ , Fe2+ , Co2+ ions, there was an increase in response of more than 30% and 40%, in case of Ni2+ ions. The Co2+ and Ni2+ ions were chosen as reaction modifiers. For the UV-photochemical vapour generation of selenium species with photocatalyst and reaction modifiers, there was a 4-fold improvement in detection limits and limits of quantification compared to the method without these modifiers. In addition, the overall generation efficiencies for SeIV (64.7 %) and SeVI (68.6 %) were... Tato diplomová práce se zabývá studiem interferencí u metody UV-fotochemického generování těkavých specií Se v prostředí kyseliny mravenčí katalyzované nanokrystalickým oxidem titaničitým. K detekci byla použita atomová absorpční spektrometrie s vysokým rozlišením a zdrojem spojitého záření. Bylo pozorováno, že SeVI je ve srovnání se SeIV méně odolný ke zvýšení pH reakčního média a zároveň při pH = 2,3 u této specie došlo ke zvýšení odezvy o 20 %. Dále bylo zjištěno, že generované těkavé specie SeIV i SeVI jsou v plynné fázi odolné vůči působení UV-záření o λ = 253,7 nm. Ionty Cu2+ a Ag+ se projevily zejména u SeIV jako významný interferent. Interferenční chování bylo pozorováno také u Cd2+ iontů a stříbrných nanočástic. U Cd2+ iontů docházelo zřejmě ke generování kadmium selenidu. U Zn2+ , Fe2+ , Co2+ a zejména Ni2+ iontů došlo k nárustu odezvy o více než 30 %, respektive 40 % v případě Ni2+ iontů. Ionty Co2+ a Ni2+ byly zvoleny jako reakční modifikátory. U metody UV-fotochemického generování těkavých specií selenu s fotokatalyzátorem a reakčními modifikátory došlo k čtyřnásobnému snížení limitů detekce a limitů stanovitelnosti vůči metodě bez modifikátorů. Dále byla stanovena celková účinnost generování pro SeIV (64,7 %) a SeVI (68,6 %). Na základě poměru směrnic pro stanovení s modifikátory a... Keywords: seleničitan; selenan; interference; oxid titaničitý; selenite; selenate; interference; titanium dioxide Available in a digital repository NRGL
Interference při fotochemickém generování těkavých specií Se s využitím TiO2 jako fotokatalyzátoru

The diploma thesis deals with the study of interferences in the method of UV-photochemical vapour generation of volatile Se species in formic acid media catalysed by nanocrystalline titanium dioxide. ...

Nentvich, Daniel; Nováková, Eliška; Hraníček, Jakub
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases