Number of found documents: 285479
Published from to

Gender a právo
Hájek, Adam; Agha, Petr; Ondřejková, Jana
2023 - Czech
Gender and Law Abstract Currently, the terms sex and gender are the subject of much debate. Recently, the Czech courts have had the opportunity to comment on these terms in the case of a non-binary person who was assigned male sex at birth and whose application to change their birth number to neutral or female was denied because they did not meet the condition for undergoing a sex change under the current legislation - they did not undergo a surgical procedure that rendered her unreproductive. In other words, she has not undergone the castration required by law. In their decisions, the Supreme Administrative Court and the Constitutional Court provide an interpretation of gender, its conception, characteristics and its role in the Czech legal system. The opinions of these highest courts in the Czech Republic not only reflect the social understanding of the issue of gender reassignment, but also shape the social understanding through their authoritative interpretation of these concepts in the context of the legal order. Therefore, it is relevant and necessary to critically analyse these decisions, which is the aim of this paper. In the first part, critical tools and ideas are introduced, which in the second part serve as ideological resources for the critique of judicial decisions. First, Critical Legal... Gender a Právo Abstrakt V současnosti jsou výrazy pohlaví a gender předmětem mnoha diskuzí. V nedávné době se k těmto pojmům měly možnost vyjádřit i české soudy při příležitosti případu nebinární osoby, které bylo při narození přiřazeno mužské pohlaví a které byla zamítnuta žádost o změnu rodného čísla na neutrální nebo ženské, jelikož nesplnila podmínku podstoupení změny pohlaví dle platné právní úpravy - nepodstoupila chirurgický zákrok zapříčiňující znemožnění reprodukční funkce. Jinými slovy nepostoupila zákonem vyžadovanou kastraci. Nejvyšší správní soud a Ústavní soud ve svých rozhodnutích přinášejí interpretaci institutu pohlaví, jeho pojetí, vlastnostech a jeho úloze v českém právním řádu. Názory těchto vrcholných soudů v ČR jsou nejen odrazem společenského chápání problematiky změny pohlaví, ale současně společenské chápání utvářejí svým autoritativním výkladem těchto pojmů v kontextu právního řádu. Z toho důvodu je aktuální a potřebné tato rozhodnutí kriticky analyzovat, což si klade za cíl tato práce. V první části jsou představeny kritické nástroje a myšlenky, které v druhé části slouží jako ideové zdroje kritiky soudních rozhodnutí. Jako první je představena kritická právní teorie (Critical Legal Studies) a její chápání práva ve vztahu k politice, následuje feministická právní teorie, která do... Keywords: gender; trans*; feminismus; gender; trans*; feminism Available in a digital repository NRGL
Gender a právo

Gender and Law Abstract Currently, the terms sex and gender are the subject of much debate. Recently, the Czech courts have had the opportunity to comment on these terms in the case of a non-binary ...

Hájek, Adam; Agha, Petr; Ondřejková, Jana
Univerzita Karlova, 2023

Výkonní a nevýkonní členové správní rady v kontextu právní úpravy a kodexu správy a řízení společností ČR
Syrovátka, Vojtěch; Hurychová, Klára; Tomášek, Petr
2023 - Czech
Executive and non-executive board members in the context of czech law and czech corporate governance code Abstract This thesis analyses the division of responsibilities in boards of directors, focusing on executive and non-executive directors. The regulation of unitary boards was recently amended in the Czech Republic. The previous regulation was perceived as unclear. This may be one of the reasons why most Czech companies is using a two-tier board structure, which separates the supervisory function and the management function of the board. The question remains: Will the amendment of unitary boards cause more companies to use non-executive directors? Provisions regarding the participation of non-executive directors on boards are often located in soft law. The Czech Corporate Governance Code contains the provisions in the Czech Republic, which is why the first part of the thesis provides information on corporate governance and corporate governance codes. The second part of the thesis offers a brief review of the historical development of non-executive directors in countries where the unitary board model originated. This part focuses on soft law regulation in the United Kingdom. It subsequently analyses soft law regulations concerning non-executive directors in different countries worldwide and compares them... Výkonní a nevýkonní členové správní rady v kontextu právní úpravy a kodexu správy a řízení společností ČR Abstrakt Tato práce pojednává o institutu rozdělení správní rady na výkonné a nevýkonné členy. V českém prostředí byla nedávno novelizována právní úprava monistického systému správy akciových společností. Tato novela podstatně změnila základy monistického systému a odstranila nejasnosti předchozí úpravy, které mohly být jedním z důvodů, proč většina tuzemských akciových společností využívá dualistický model správy. Otázkou zůstává, jestli novela připravila podhoubí pro využívání institutu nevýkonných členů správních rad. Zásadní pravidla ohledně nevýkonných členů správních rad jsou obsažena v soft law, v českém prostředí konkrétně v Kodexu správy a řízení společností ČR. Proto první část práce pojednává obecně o správě a řízení společností (corporate governance) a s ní souvisejících kodexech. S rozdělením členů správní rady na výkonné a nevýkonné se tradičně setkáváme v zemích, kde dominuje monistický systém uspořádání akciových společností. To je důvodem, proč je v druhé části popisována historie a vývoj tohoto rozdělení především ve Spojeném království. V této části jsou také následně rozebírána pravidla rozdělení v některých ekonomicky významných zemích z celého světa a jsou porovnávány s českou... Keywords: nevýkonný člen správní rady; corporate governance; Kodex správy a řízení společností ČR; non-executive board member; corporate governance; Czech Corporate Governance Code Available in a digital repository NRGL
Výkonní a nevýkonní členové správní rady v kontextu právní úpravy a kodexu správy a řízení společností ČR

Executive and non-executive board members in the context of czech law and czech corporate governance code Abstract This thesis analyses the division of responsibilities in boards of directors, ...

Syrovátka, Vojtěch; Hurychová, Klára; Tomášek, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Srovnání české a švédské právní úpravy genderové rovnosti v odměňování za rovnocennou práci s aplikací v profesionálním sportu
Vacek, Nikola; Matějka Řehořová, Lucie; Morávek, Jakub
2023 - Czech
115 Comparison of Czech and Swedish legislation on gender equality in pay for equal work with application in professional sport Abstract The basis of this thesis is the hypothesis that, given the statistical results achieved by the Kingdom of Sweden across Europe, and even globally, in terms of the success of gender-equal pay for work of equal value, it is likely that many legislative and other support tools used in Sweden to achieve minimum to zero differences in pay for men, women and other gender people, are a absent in the Czech Republic given its statistical score and therefore also in noticeably worse result compared to Sweden's location. The aim of this thesis is therefore to assess whether this hypothesis is correct and, if necessary, to select individual institutes that help to effectively prevent gender inequalities in pay for work of equal value in Sweden, which should be incorporated into, or at least partially inspired by, the Czech legal order. To test the hypothesis set out, the work first looks at the very notion of gender and its complexity in collecting statistics on equal pay for work of equal value. Furthermore, the thesis addresses the adjustment of the principle of equal pay and associated relevant principles at national and European level. Subsequently, the most up-to-date studies... 113 Srovnání české a švédské právní úpravy genderové rovnosti v odměňování za rovnocennou práci s aplikací v profesionálním sportu Abstrakt Základem této diplomové práce je hypotéza, že vzhledem ke statistickým výsledkům, kterých dosahuje Švédské království napříč Evropou, a dokonce i celosvětově, v oblasti úspěšnosti genderově rovného odměňování za rovnocennou práci, je pravděpodobné, že jsou pro dosažení minimálních až nulových rozdílů mezi odměnami pro muže, ženy i ostatní gender užívány mnohé legislativní i další podpůrné nástroje, jež v České republice, vzhledem k jejímu umístění dle statistických údajů a tedy i v návaznosti na její znatelně horší výsledek v porovnání s umístěním Švédska, absentují. Cílem této práce je proto zhodnotit, zda je tato hypotéza správná a případně vybrat jednotlivé instituty, jež ve Švédsku napomáhají efektivně zabránit genderové nerovnosti v odměňování za rovnocennou práci, které by bylo vhodné implikovat do českého právního řádu, případně se z nich alespoň částečně inspirovat. Pro ověření stanovené hypotézy se práce nejprve zabývá samotným pojmem genderu a jeho složitostí co do sbírání statistických údajů týkajících se rovného odměňování za rovnocennou práci. Dále se práce zabývá úpravou zásady rovného odměňování a přidružených relevantních zásad v jednotlivých státech i... Keywords: nerovnost; odměňování; sport; inequality; pay; sport Available in a digital repository NRGL
Srovnání české a švédské právní úpravy genderové rovnosti v odměňování za rovnocennou práci s aplikací v profesionálním sportu

115 Comparison of Czech and Swedish legislation on gender equality in pay for equal work with application in professional sport Abstract The basis of this thesis is the hypothesis that, given the ...

Vacek, Nikola; Matějka Řehořová, Lucie; Morávek, Jakub
Univerzita Karlova, 2023

Aktivní komunikace soudů v oblasti prezentace své rozhodovací činnosti ve vztahu k jejímu mediálnímu pokrytí
Novotný, Jan; Chmel, Jan; Friedel, Tomáš
2023 - Czech
1 Active communication of the courts in the field of presentation their decisions in relation to their media coverage Abstract The thesis deals with the impact of communication activities of courts on media coverage of their decisions. Its premise is the idea of openness of justice, which can be interpretated as an effort to build and develop active and effective communication of courts with the public. However, the Czech high courts have taken very different approaches to this area, ranging from the open and active communication of the Constitutional Court to the passive and closed attitude of the Supreme Court. The thesis examines, among others, the nature of these differences and their impact on the way the media report on the decisions of the courts. The first chapter of the thesis attempts to analyse significant aspects of the active and open presentation of courts decisions and introduce its means and tools. It also examines the attitudes of domestic high courts on the issue, through the statements of their spokespersons in response to questions sent by the author. The second chapter focuses on the relationship between the courts and the media. It discusses its importance in today's society and analyses the pitfalls and risks that arise from it. It also looks at the factors influencing whether the... Aktivní komunikace soudů v oblasti prezentace své rozhodovací činnosti ve vztahu k jejímu mediálnímu pokrytí Abstrakt Diplomová práce se zabývá vlivem komunikačních aktivit soudů na mediální pokrytí jejich rozhodovací činnosti. Její premisou je myšlenka otevřenosti justice, kterou lze chápat jako snahu o budování a rozvoj aktivní a účelné komunikace soudů s veřejností. České vrcholné soudy však k této oblasti přistupují značně rozdílně, od otevřeně a aktivně komunikujícího Ústavního soudu, až po zdrženlivý a uzavřený postoj Nejvyššího soudu. Práce se zabývá mimo jiné podobou těchto odlišností a jejich dopady na to, jak o rozhodnutích daných soudů informují média. První kapitola práce se snaží rozebrat podstatné aspekty aktivní a otevřené prezentace soudních rozhodnutí a zároveň představit její prostředky a nástroje. Rovněž zkoumá postoje tuzemských vrcholných soudů k dané problematice, a to prostřednictvím vyjádření jejich tiskových mluvčí na autorem zaslané dotazy. Druhá kapitola se věnuje vztahu soudů a médií. Pojednává o jeho významu v dnešní společnosti a rozebírá úskalí a rizika, která z něj vyplývají. Zabývá se také faktory ovlivňujícími skutečnost, zdali média o konkrétním rozhodnutí informují a také hranicemi projevu soudce ve vztahu k médiím. Třetí a čtvrtá kapitola sestává z empirického výzkumu,... Keywords: otevřená justice; prezentace soudních rozhodnutí; vztah soudů a médií; open justice; presentation of court decisions; court and media relationshi Available in a digital repository NRGL
Aktivní komunikace soudů v oblasti prezentace své rozhodovací činnosti ve vztahu k jejímu mediálnímu pokrytí

1 Active communication of the courts in the field of presentation their decisions in relation to their media coverage Abstract The thesis deals with the impact of communication activities of courts on ...

Novotný, Jan; Chmel, Jan; Friedel, Tomáš
Univerzita Karlova, 2023

Právo na zákonného insolvenčního správce? Záruky nezávislosti a nestrannosti v předbalené reorganizaci
Kopřiva, Jaroslav; Uhl, Pavel; Preuss, Ondřej
2023 - Czech
Statutory Insolvency Trustee? Guarantees of independence and impartiality in a pre-packaged reorganisation Abstract The topic of this thesis is the analysis of the right to a statutory judge enshrined in the Charter and its possible application to insolvency proceedings. In particular, the thesis deals with the interpretation of this right and its possible application to other subjects deciding in individual proceedings (e.g. executors, arbitrators, public prosecutors, and insolvency trustees) and the evaluation of the fulfilment of the guarantees arising from this right in insolvency proceedings. The first part of the thesis is thus devoted mainly to the analysis of Article 38 of the Charter, identification of the individual components, i.e. the requirements for legal regulation, which arise from this article and determination of specific aspects of the applicability of this article to other proceedings. The starting point in this respect is in particular the decisions of the Constitutional Court. The second part of the thesis is devoted to the specific requirements arising from the Charter, in particular the guarantees of independence and impartiality of the body deciding the case. It analyses the requirements for the independence and impartiality of courts and judges and compares them with the conditions... Právo na zákonného insolvenčního správce? Záruky nezávislosti a nestrannosti v předbalené reorganizaci Abstrakt Tématem této diplomové práce je analýza v Listině zakotveného práva na zákonného soudce a jeho možná aplikace na insolvenční řízení. Práce se zejména zabývá výkladem tohoto práva a možnostmi jeho aplikace na další subjekty rozhodující v jednotlivých řízeních (například exekutory, rozhodce, státní zástupce, a právě insolvenční správce) a zhodnocení naplnění záruk z tohoto práva vyplývajících v insolvenčním řízení. První část práce se tak věnuje zejména analýze článku 38 Listiny, identifikaci jednotlivých komponent, tedy požadavků na právní úpravu, které z tohoto článku vyplývají a určení konkrétních hledisek aplikovatelnosti tohoto článku na další řízení. Výchozím bodem jsou v tomto ohledu zejména rozhodnutí Ústavního soudu. Druhá část práce je věnována konkrétním požadavkům z článku 38 Listiny vyplývajícím, zejména zárukám nezávislosti a nestrannosti subjektu, který v dané věci rozhoduje. Zejména jde o analýzu požadavků na nezávislost a nestrannost soudů a soudců a komparaci těchto požadavků s podmínkami pro insolvenční správce. Třetí část práce se pak zabývá zejména aplikaci identifikovaných požadavků v konkrétním případě ustanovení insolvenčního správce na návrh dlužníka v tzv. předbalených... Keywords: Zákonný insolvenční správce; Předbalená reorganizace; Zákonný soudce; Nezávislost a nestrannost; Statutory insolvency trustee; Pre-packaged reorganisation; Statutory judge; Independence and impartiality Available in a digital repository NRGL
Právo na zákonného insolvenčního správce? Záruky nezávislosti a nestrannosti v předbalené reorganizaci

Statutory Insolvency Trustee? Guarantees of independence and impartiality in a pre-packaged reorganisation Abstract The topic of this thesis is the analysis of the right to a statutory judge enshrined ...

Kopřiva, Jaroslav; Uhl, Pavel; Preuss, Ondřej
Univerzita Karlova, 2023

Důsledky vad právních jednání v pracovněprávních vztazích
Hosnedl, Adam; Morávek, Jakub; Lang, Roman
2023 - Czech
1 Consequences of legal defects in labour relations Abstract This diploma thesis deals with the issue of the consequences of defects of legal acts in labour law relations with a focus on the evaluation of the impact of the recodification of private law on labour law relations after almost ten years since its effectiveness. Legal acts occupy a central position in private law relations. Legal entities can shape their own legal relations through their legal acts and at the same time bear responsibility for the consequences caused by it. I have chosen this topic because of the approaching round anniversary of the adoption of the current Civil Code, which has significantly influenced the labour law sector. Even after almost ten years, the issue of defects in legal or labour law acts, including their consequences, does not remain unambiguously agreed upon by the general professional public. Yet the consequences of a given defective legal act are crucial for the assessment of any further procedural course of action in a potential dispute. The diploma thesis sets three sub-objectives, which are gradually analysed in the context of doctrinal and jurisprudential interpretation as well as de lege ferenda considerations. The first aim of the thesis is a thorough analysis of the institution of legal acts and the... 1 Důsledky vad právních jednání v pracovněprávních vztazích Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o problematice důsledků vad právních jednání v pracovněprávních vztazích se zaměřením na zhodnocení dopadů rekodifikace soukromého práva do pracovněprávních vztahů po téměř deseti letech od její účinnosti. Právní jednání zaujímá hlavní pozici v rámci soukromoprávních vztahů. Jednající osoby mohou utvářet své vlastní právní vztahy prostřednictvím svého právního jednání a současně nesou odpovědnost za jím způsobené důsledky. Uvedené téma jsem si zvolil z důvodu blížícího se kulatého výročí přijetí současného občanského zákoníku, jež významným způsobem ovlivnilo odvětví pracovního práva. Problematika vad právních, respektive pracovněprávních jednání, včetně jejich důsledků nezůstává ani po téměř deseti letech jednoznačná shoda napříč širokou odbornou veřejností. Přitom následky, které to které vadné právní jednání vyvolává, jsou klíčové pro posouzení případného dalšího procesního postupu v případném sporu. Předkládaná diplomová práce si vytyčuje tři dílčí cíle, které jsou postupně v kontextu doktrinálního a judikatorního výkladu, jakož i úvah de lege ferenda podrobeny analýze. Prvním cílem diplomové práce je zevrubný rozbor institutu právního jednání a následků jeho vad v podobě neplatnosti a zdánlivosti v... Keywords: Právní jednání,neplatnost právního jednání; zdánlivost právního jednání; Legal act; invalidity of a legal act; supposed legal act Available in a digital repository NRGL
Důsledky vad právních jednání v pracovněprávních vztazích

1 Consequences of legal defects in labour relations Abstract This diploma thesis deals with the issue of the consequences of defects of legal acts in labour law relations with a focus on the ...

Hosnedl, Adam; Morávek, Jakub; Lang, Roman
Univerzita Karlova, 2023

Sociální ochrana rodin při úmrtí dítěte před porodem a po něm
Zajíčková, Adéla; Koldinská, Kristina; Lang, Roman
2023 - Czech
92 Abstract: Social protection of families experiencing the death of their child before and after birth The thesis analyses the issue of social protection of families who are facing the loss of their infant. This includes stillborn children, children who died immediately or shortly after birth, fetuses after miscarriage and after artificial termination of pregnancy. The thesis is divided into three main parts. The first chapter places the whole issue in the context of the present time. It discusses the terminology closely related to the topic, including its development over time. At the same time, this part also mentions the directions taken by foreign legislation and, last but not least, the scope of the cases analysed is defined. The second part, the core of the text, contains a detailed analysis of the applicable institutes that can be applied in the framework of social security law in the defined cases. Taking inspiration from the social system of the Czech Republic itself, this chapter is also divided according to the first and second pillar: into social insurance benefits and state social support benefits. Given the interconnectedness of the institutes, labour protection and its scope are also mentioned. In order to get a comprehensive overview of the possible support, the chapter also includes care... 91 Abstrakt: Sociální ochrana rodin při úmrtí dítěte před porodem a po něm Diplomová práce rozebírá problematiku sociální ochrany rodin, které se potýkají se ztrátou potomka. Pod tuto sociální událost spadají děti mrtvě narozené, děti, které zemřely bezprostředně či krátce po porodu, plody po potratu a po umělém ukončení těhotenství. Práce je dělena do tří hlavních částí. První kapitola zasazuje celou problematiku do kontextu současné doby. Je zde rozebírána terminologie, které se na téma úzce váže, a to včetně jejího vývoje v čase. Tato část se současně zmiňuje i o směrech, kterými se ubírala zahraniční právní úprava a v neposlední řadě je zde na základě dříve rozebraného pojmosloví vymezena zkoumaná sociální událost, tím je i vymezen okruh analyzovaných případů. Část druhá jakožto jádro textu obsahuje podrobný rozbor použitelných institutů, které se mohou v rámci práva sociálního zabezpečení v definovaných případech uplatnit. S inspirací u samotného sociálního systému České republiky je i tato kapitola dělena podle prvního a druhého pilíře na dávky sociálního pojištění a dále pak dávky státní sociální podpory. Vzhledem k provázanosti institutů je zmíněna i pracovněprávní ochrana a její rozsah. Pro získání uceleného přehledu o možné podpoře kapitola obsahuje současně i péči poskytovanou ze sociálních... Keywords: perinatální ztráta; mrtvě narozené dítě; plod po potratu; umělé ukončení těhotenství; sociální ochrana rodin; perinatal loss; stillbirth; fetus after abortion; artificial termination of pregnancy; social protection of families Available in a digital repository NRGL
Sociální ochrana rodin při úmrtí dítěte před porodem a po něm

92 Abstract: Social protection of families experiencing the death of their child before and after birth The thesis analyses the issue of social protection of families who are facing the loss of their ...

Zajíčková, Adéla; Koldinská, Kristina; Lang, Roman
Univerzita Karlova, 2023

Institut práva stavby v kontextu rekodifikace soukromého práva v České republice
Tichý, Luděk; Hendrychová, Michaela; Šustek, Petr
2023 - Czech
The Institute of the Right to Build in the Context of the Recodification of Private Law in the Czech Republic Abstract This master thesis is devoted to a comprehensive analysis of the legal regulation of the right to build as a legal institute reintroduced into the legal system of the Czech Republic on 1 January 2014 with the entry into force of the Act No. 89/2012 Coll., the Czech Civil Code, including the placing of the right to build in the context of its historical background or its comparison with the corresponding applicable legal regulations of foreign countries, which represent sources of inspiration for the legal regulation in the Czech Republic. The right to build allows, in particular, the construction of a building by the builder on land that is not owned by him, or, in general, allows the builder to have a building on such land. This legal institute represents a special temporary exception of application of the legal principle of superficies solo cedit. The building, which becomes part of the right to build for the duration of the right itself, does not, according to the general rules of law, accrue to the land on which it has been built. In the introductory part, the thesis focuses on a description of the historical legal development of the right to build from its Roman law origins. This is... Institut práva stavby v kontextu rekodifikace soukromého práva v České republice Abstrakt Diplomová práce se věnuje všestranné analýze právní úpravy práva stavby jakožto právního institutu, který byl do právního řádu České republiky znovu výslovně zaveden od 1. 1. 2014 s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to včetně zasazení práva stavby do kontextu s jeho historickými východisky či komparace s platnými právními úpravami cizích států, které představují inspirační zdroje pro právní úpravu v České republice. Právo stavby umožňuje stavebníkovi zejména vystavění stavby na pozemku, který není v jeho vlastnictví, resp. stavbu na takovém pozemku mít. Tento právní institut představuje zvláštní případ dočasného prolomení zásady superficies solo cedit. Stavba, která se po dobu trvání práva stavby stává součástí práva stavby, nepřirůstá podle obecných zákonných pravidel k pozemku, na němž je vystavěna. V úvodní části se diplomová práce zaměřuje na výklad historického vývoje práva stavby od jeho počátků, jež se objevovaly v římském právu. Poté následuje pohled na úpravu práv a povinností k půdě podle feudálního vrchnostenského práva a analýza způsobů užívání a požívání pozemků v období 18. a 19. století. Další kapitoly jsou věnovány pozitivně- právnímu vymezení práva stavby podle zvláštních právních... Keywords: právo stavby; nemovitá věc; katastr nemovitostí; vlastník pozemku; stavebník; pozemek; stavba; věcné právo; věcné právo k věci cizí; povrch; superficies solo cedit; součást nemovité věci; občanský zákoník; smlouva; vydržení; dočasnost; Right to build; real estate; Cadastral register; owner of the land; builder; land; building; right in rem; right in a foreign thing; surface; superficies solo cedit; part of a real estate; Civil Code; agreement; acquisitive prescription; temporariness Available in a digital repository NRGL
Institut práva stavby v kontextu rekodifikace soukromého práva v České republice

The Institute of the Right to Build in the Context of the Recodification of Private Law in the Czech Republic Abstract This master thesis is devoted to a comprehensive analysis of the legal regulation ...

Tichý, Luděk; Hendrychová, Michaela; Šustek, Petr
Univerzita Karlova, 2023

Materiální publicita obchodního rejstříku
Hloušková, Alexandra; Eichlerová, Kateřina; Hurychová, Klára
2023 - Czech
Material Publicity of Commercial Register Abstract The subject of the diploma thesis is the principle of material publicity applicable to persons registered in the commercial register and their obligations resulting from the registration in the Commercial Register to the liable persons within the entrepreneur. The legal regulation of material publicity has changed over time and is now regulated by Act No. 304/2013 on public registers of legal entities and natural persons, which stipulates it for all public registers. The aim of the thesis is to find out if the current legal regulation is sufficient to oblige entrepreneurs in actions made on the basis of incorrect registration in the Commercial Register. In the analytical parts of the thesis, a descriptive method was used, when the interpretation of domestic law was compared with the interpretation of Slovak and German law. Furthermore, the existing legislation was compared with the Czech jurisprudence, which interprets this legislation. On the basis of such comparisons in chapters 2. Contradiction of the record with reality and 3. Contradiction of the record are defined expert opinions on the obligation of the given area towards the obliged persons within the entrepreneur. The thesis is divided into four parts. The first one aims to clarify the concept of... Materiální publicita obchodního rejstříku Abstrakt Předmětem diplomové práce je zásada materiální publicity vztahující se na osoby zapisované do obchodního rejstříku a závaznosti vyplývající ze zápisu do obchodního rejstříku k povinným osobám v rámci podnikatele. Právní úprava materiální publicity se v průběhu času proměňovala a nyní je upravena zákonem č. 304/2013, o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který ji stanovuje pro všechny veřejné rejstříky. Cílem práce je zjištění, jestli současná právní úprava je dostačující k tomu, aby zavazovala podnikatele v jednání učiněného na základě nesprávného zápisu do obchodního rejstříku. V analytických částech práce byla použita deskriptivní metoda, kdy byl porovnáván výklad tuzemského práva s výkladem slovenského a německého práva. Dále byla porovnávána existující legislativa s českou judikaturou, která tuto legislativu vykládá. Na základě těchto porovnání autorka v kapitolách 2. Rozpor zápisu se skutečností a 3. Rozpor zápisu se zákonem vyjadřuje svůj odborný názor na závaznost dané oblasti vůči povinným osobám v rámci podnikatele. Práce je rozdělena na čtyři části. První z nich má za cíl objasnit pojem materiální publicity jako takové, kdy byly porovnávány její existující úpravy, tj. veřejný rejstřík a veřejný seznam, a s jejich pomocí byly... Keywords: materiální publicita; obchodní rejstřík; veřejné rejstříky; Material Publicity; Commercial Register; Public Registers Available in a digital repository NRGL
Materiální publicita obchodního rejstříku

Material Publicity of Commercial Register Abstract The subject of the diploma thesis is the principle of material publicity applicable to persons registered in the commercial register and their ...

Hloušková, Alexandra; Eichlerová, Kateřina; Hurychová, Klára
Univerzita Karlova, 2023

Predikce recidivy trestných činů za pomoci umělé inteligence
Eberle, Matěj; Drápal, Jakub; Bohuslav, Lukáš
2023 - Czech
Artificial intelligence is gradually spreading into all sectors of human activity, and law is no exception. However, law and computer technology are very different disciplines. This paper explores a situation where they intersect. Specifically, it focuses on the use of predictive models in the criminal justice sector in forecasting possible recidivism. The thesis first describes the historical development of predictive mechanisms and seeks to use this background to introduce the basic theories applied in prediction. In this section, the thesis also uses the case study of the UK and Wales to demonstrate the limitations of such a models. Furthermore, the thesis offers a basic understanding of how AI models work, which is essential for understanding the legal side of the matter. This part of the thesis concludes by asking whether predictive models are even effective enough to make their deployment meaningful. Is the use of AI the next evolutionary phase in the field of recidivism prediction, or is it a dead end? To answer this, it uses a review of the major studies that have been published on this topic around the world. In the Czech Republic, this topic has been very little researched, so in the next part the paper first analyses the basic elements of the part of the legal system that are relevant... Umělá inteligence postupně proniká do všech odvětví lidské činnosti a právo nezůstává výjimkou. Nicméně právo a výpočetní technologie jsou velice odlišné disciplíny. Tato práce zkoumá situaci, kdy se vzájemně protnou. Konkrétně se zaměřuje na používání prediktivních modelů v odvětví trestního práva při předvídání možné recidivy. Práce nejprve popisuje historický vývoj prediktivních mechanismů a snaží se na tomto podkladu představit základní teorie uplatňované v predikci. V této části práce rovněž využívá kazuistický příklad z Velké Británie a Walesu, na kterém ukazuje limitace takového modelu. Dále práce nabízí základní poznatky o fungování AI modelů, které jsou nezbytné pro pochopení právní stránky věci. Tuto část práce završuje otázkou, zda jsou prediktivní modely vůbec dostatečně účinné, aby jejich nasazení dávalo smysl. Je používání AI další vývojovou fází na poli predikování recidivy, anebo se jedná o slepou uličku? K zodpovězení využívá přehled stěžejních studií, které na toto téma byly ve světě publikovány. V České republice bylo toto téma velmi málo zkoumáno, proto v další části práce nejprve analyzuje základní náležitosti právního řádu, které jsou pro použití prediktivních modelů relevantní. Práce zjišťuje, že český právní řád zatím není zcela připraven na takovou změnu. Jednak nezakotvuje... Keywords: prediktivní soudnictví; umělá inteligence; prevence recidivy; predictive justice; artificial intelligence; recidivism prevention Available in a digital repository NRGL
Predikce recidivy trestných činů za pomoci umělé inteligence

Artificial intelligence is gradually spreading into all sectors of human activity, and law is no exception. However, law and computer technology are very different disciplines. This paper explores a ...

Eberle, Matěj; Drápal, Jakub; Bohuslav, Lukáš
Univerzita Karlova, 2023

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases