Used filters (2)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 3192
Published from to

Obrazy dětství jako samostatné životní etapy a jako základu života v dospělosti v novelách Theodora Storma Pole Poppenspäler a Der Schimmelreiter
Dostálová, Michaela; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
2024 - German
Keywords: Theodor Storm; poetický realismus; novela; dětství; dětský protagonista; dětská hra; dospívání; láska; dětský protagonista jako dospělý; postižené dítě; Theodor Storm; poetic realism; novella; childhood; child hero; childhood games; coming of age; love; child hero as a grown-up; disabled child Available in a digital repository NRGL
Obrazy dětství jako samostatné životní etapy a jako základu života v dospělosti v novelách Theodora Storma Pole Poppenspäler a Der Schimmelreiter

Dostálová, Michaela; Broukalová, Jindra; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2024

Německé vlivy v oblasti Spíše na rovině lexikální
Bizubová, Eva; Zeman, Dalibor; Broukalová, Jindra
2024 - German
Keywords: sociolingvistika; Spiš; dějiny; převzaté slovo; německá slovní zásoba; sociolinguistics; Zips; History; Loanword; German vocabulary Available in a digital repository NRGL
Německé vlivy v oblasti Spíše na rovině lexikální

Bizubová, Eva; Zeman, Dalibor; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2024

Vliv používání sprostých slov u počítačových her měřený na let's-play videích na řeč mladistvých
Šindelka, Jan; Kafka, Clemens; Broukalová, Jindra
2024 - German
This bachelor's thesis deals with the issue of using swear words while playing computer games. The question of whether playing computer games influences the use of profanity in youth language will be answered. The work will be watching selected "Let's Players" who play and comment on computer games, of which they make a video recording, which they later publish on, for example, YouTube or similar online platforms. On the basis of these videos, research into the speech used will be carried out. In this work, video recordings will be analyzed with an emphasis on the use of few words. Individual dirty words will be analyzed using the Duden dictionary. The possible influence of the English language on the use of profanity in the German language will also be investigated. Key words: Swear words, computer games, let's play, colloquial speech, youth speech Tato bakalářská práce se věnuje problematice používání sprostých slov při hraní počítačových her. Bude zodpovězena otázka, zda hraní počítačových her má vliv na používání sprostých slov v jazyce mládeže. V práci budou sledování vybraní "Let's Playeři", kteří hrají a komentují počítačové hry, z nichž pořizují videozáznam, který později zveřejňují například na YouTube nebo podobné online platformy. Na základě těchto videozáznamů bude prováděn výzkum použité řeči. V této práci budou analyzovány videozáznamy s důrazem na používání sporostech slov. Jednotlivá sprostá slova budou analyzovány pomocí slovníku Duden. Bude také zkoumán případný vliv anglického jazyka na používání sprostých slov v německém jazyce. Klíčová slova: Sprostá slova, počítačové hry, Let's Play, hovorová řeč, řeč mladistvých Keywords: Sprostá slova; Počítačové hry; Let's Play; Hovorová řeč; Řeč mladistvých; Swear words; Computer games; Let's Play; Colloquial speech; Youth speech Available in a digital repository NRGL
Vliv používání sprostých slov u počítačových her měřený na let's-play videích na řeč mladistvých

This bachelor's thesis deals with the issue of using swear words while playing computer games. The question of whether playing computer games influences the use of profanity in youth language will be ...

Šindelka, Jan; Kafka, Clemens; Broukalová, Jindra
Univerzita Karlova, 2024

Regionální varianty německého jazyka na příkladu Christine Nöstlingerové
Leová, Yen Nhi; Zeman, Dalibor; Kafka, Clemens
2024 - German
This bachelor's thesis analyzes a linguistic phenomenon known as "austriacisms" and its use in Austrian German. The thesis is divided into two main parts: the theoretical and the analytical. The theoretical part analyzes different language varieties and their occurrence in the Austrian context. This includes terms such as "variety," "dialect," and "colloquial language," as well as specific characteristics of the German language in Austria, including austriacisms. This part serves as a basis for understanding the linguistic phenomena analyzed in the practical part. The analytical part then examines austriacisms in "Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse" by Christine Nöstlinger. This part identifies and analyses these linguistic phenomena and examines whether they are recognized and used by people in the age groups 10-13 years and 14-17 years. The results confirm the hypothesis that these expressions are generally recognized and commonly used in current communication. Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu jazykového fenoménu známého jako "austriacismy" a jeho používání v rakouské němčině. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí: teoretické a analytické. V teoretické části jsou analyzovány různé jazykové variety a jejich výskyt v kontextu. To zahrnuje pojmy jako "varieta", "dialekt" a "hovorový jazyk", jakož i specifické charakteristiky německého jazyka v Rakousku, včetně austriacismů. Tato část slouží jako základ pro pochopení jazykových jevů, které jsou analyzovány v praktické části. Analytická část se pak zaměřuje na konkrétní zkoumání austriacismů v díle Christine Nöstlingerové "Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse". Tato část identifikuje a analyzuje tyto jazykové jevy a zkoumá, zda jsou rozpoznávány a používány osobami ve věkových skupinách 10-13 let a 14-17 let. Výsledky potvrzují hypotézu, že tyto výrazy jsou obecně uznávané a běžně používané v současné komunikaci. Keywords: austriacismy; rakouská dětská literatura; Christine Nöstlingerová; sociolingvistický výzkum; austriacisms; Austrian children's literature; Christine Nöstlinger; sociolingvistics research Available in a digital repository NRGL
Regionální varianty německého jazyka na příkladu Christine Nöstlingerové

This bachelor's thesis analyzes a linguistic phenomenon known as "austriacisms" and its use in Austrian German. The thesis is divided into two main parts: the theoretical and the analytical. The ...

Leová, Yen Nhi; Zeman, Dalibor; Kafka, Clemens
Univerzita Karlova, 2024

Bolest a její hranice. Interdisciplinární přístup z pohledu fenomenologie, enaktivismu a neurověd
Wagner, Judith; Sepp, Hans Rainer; Schmiedl-Neuburg, Hilmar; Wojtecki, Lars
2024 - German
Bolest a její hranice. Interdisciplinární přístup z pohledu fenomenologie, enaktivismu a neurověd Chronická bolest je celosvětově významným sociálně-medicínským problémem s vysokými následnými náklady. Syndromy bolesti jsou však jako samostatné onemocnění uznávány až od poloviny 20. století. Zatímco nocicepce popisuje smyslové vnímání bolestivého podnětu, bolest popisuje stav prožívání takové události, její interpretaci z hlediska významu pro postiženého a prožívání řady souvisejících emocí. Zde se ukazuje, že bolest je subjektivní, kontextově závislý, a tudíž také modifikovatelný fenomén, který podléhá vědomé i nevědomé interpretaci jedince z hlediska jejího projevu a formy. Z této komplexnosti je zřejmé, že empirické lékařské vědy samy o sobě nemohou vysvětlit všechny aspekty bolesti. Proto se také stala předmětem fenomenologického výzkumu. Filozofický pohled na bolest je přinejmenším stejně mnohotvárný a lze k němu přistupovat z nejrůznějších perspektiv. V následujícím textu se pokusíme charakterizovat bolest z filozofického - fenomenologického a enaktivistického -, ale také neurovědeckého hlediska. Jako vůdčí struktura této úvahy nám poslouží koncept tělesné hranice: jaký je vztah mezi bolestí a vnímáním tělesných hranic? Existuje vzájemný vliv? A lze toto vnímání modifikovat ve prospěch pacienta... Keywords: Schmerz; Zeitlichkeit; Leib; Enaktivismus; Phänomenologie; Merleau-Ponty; pain; temporality; lived body; enactivism; phenomenology; Merleau-Ponty Available in a digital repository NRGL
Bolest a její hranice. Interdisciplinární přístup z pohledu fenomenologie, enaktivismu a neurověd

Bolest a její hranice. Interdisciplinární přístup z pohledu fenomenologie, enaktivismu a neurověd Chronická bolest je celosvětově významným sociálně-medicínským problémem s vysokými následnými ...

Wagner, Judith; Sepp, Hans Rainer; Schmiedl-Neuburg, Hilmar; Wojtecki, Lars
Univerzita Karlova, 2024

Farben in deutschen Redewendungen. Das Vorkommen ausgewählter Farben in deutschen Phraseologismen und ihre Äquivalenz im Tschechischen
HORÁČKOVÁ, Aneta
2024 - German
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na rčení třech vybraných barev, a to konkrétně modré, červené a zelené. V teoretické části se věnuji pojmu frazeologie v užším a širším slova smyslu, jejím charakteristickým znakům, klasifikaci a v závěru korpusovým materiálům. Praktická část popisuje psychologii zmíněných barev a význam vybraných rčení. Dále se zabývám výskyty a kvantitativním srovnáním vybraných rčení, jejich překladem do češtiny a ekvivalencí. This bachelor thesis focuses on the phrases of three selected colors, namely blue, red and green. The theoretical part deals with the concept of phraseology in the narrower and broader sense of the word, its characteristic features, classification and finally with corpus materials. The practical part describes the psychology of the mentioned colors and the meaning of selected phrases. It also deals with the occurrence and quantitative comparison of selected phrases, their translation into Czech and equivalence. Keywords: phraseology; phrase; proverb; corpus; colours Available in the Digital Repository of University of South Bohemia.
Farben in deutschen Redewendungen. Das Vorkommen ausgewählter Farben in deutschen Phraseologismen und ihre Äquivalenz im Tschechischen

Předložená bakalářská práce se zaměřuje na rčení třech vybraných barev, a to konkrétně modré, červené a zelené. V teoretické části se věnuji pojmu frazeologie v užším a širším slova smyslu, jejím ...

HORÁČKOVÁ, Aneta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2024

Komentovaný překlad vybraných částí knihy "Jóga mezi e-maily" od Heleny Nehasilové
Fišerová, Anna; Winter, Astrid; Heinz, Christof
2024 - German
The subject of this bachelor's thesis is an annotated translation of selected chapters from the book Jóga mezi e-maily by Helena Nehasilová. In this book, the author deals with the topic of a healthy lifestyle in the office with the help of yoga practice. The thesis is divided into a practical and a theoretical part: the first part is a translation of the original text from Czech into German and the second part is a commentary on the translation. The commentary consists of a translation analysis of the source text based on Christiane Nord's method, translation methods, translation difficulties and possible solutions. Předmět bakalářské práce je komentovaný překlad vybraných kapitol z knihy Jóga mezi e-maily od Heleny Nehasilové. Autorka se v této knize zabývá zdravím životním stylem v kanceláři s pomocí jógové praxe. Práce je rozdělená na praktickou a teoretickou část: první část tvoří překlad výchozího textu z češtiny do němčiny a druhou část odborný komentář. Komentář se skládá z překladatelské analýzy výchozího textu podle Christiane Nordové, z překladatelské metody, překladatelských problémů a možných řešení. Keywords: komentovaný překlad|překladatelské problémy|jóga|kancelář; annotated translation|translation problems|yoga|office Available in a digital repository NRGL
Komentovaný překlad vybraných částí knihy "Jóga mezi e-maily" od Heleny Nehasilové

The subject of this bachelor's thesis is an annotated translation of selected chapters from the book Jóga mezi e-maily by Helena Nehasilová. In this book, the author deals with the topic of a healthy ...

Fišerová, Anna; Winter, Astrid; Heinz, Christof
Univerzita Karlova, 2024

Prvky Dvorské Románské Tradice v Díle Petra Handkeho: Sen, Mystika a Eros
Pulimanti, Alessandro; Weinberg, Manfred; Cornejo, Renata; Nelva, Daniela
2024 - German
The aim of this doctoral thesis is to reflect on the influence that the Romance tradition has had on the work of Peter Handke. One play and three novels were selected as the corpus of the thesis, all of which were analysed from a textual perspective and all of which displayed the influence of the mystical-medieval tradition in a particularly original way. The research will be divided into three macro-sections: the first macro-section will focus on the influence of the Grail-Parzival universe on Handke's work, while the second will analyse the revival of the Latin hagiographic dimension. Finally, the third macro-topic will address the re-interpretation, through a modern lens, of the Spanish mystical tradition. In view of future studies regarding the influence of the Romance cultural dimension on Handke's work, this dissertation intends to demonstrate how the chivalric-medieval tradition and the mystical tradition itself become, for the Austrian author, a tool used to re-interpret the present and his own biographical past in light of themes and elements apparently distant from the current times, yet still profoundly connected to them. Tato disertační práce si klade za cíl reflektovat vliv tradičních znaků romance na dílo Petera Hankeho. Korpus této práce tvoří jedna divadelní hra a tři romány, které jsou zde analyzovány z textového hlediska. V dílech, kterým je zde věnována pozornost se vliv mysticko- středověké tradice projevil zvlášť originálním způsobem. Výzkum bude rozdělen do tří makro sekcí: první makro sekce bude zkoumat to, jakým způsobem bylo Handkeho dílo ovlivněno konvencemi příběhů o svatém grálu a Parsifalovi, druhá bude analyzovat oživení románského hagiografického rozměru a třetí makro sekce se zaměří na reinterpretaci španělské mystické tradice z dnešního, moderního, úhlu pohledu. S očekáváním toho, že v budoucnu budou vznikat studie týkající se vlivu romance na Handkeho dílo, chce tato disertační práce poukázat na to, jak se tradice rytířského středověkého románu a tradice mysticismu samotná stává pro rakouského autora nástrojem, kterým reinterpretuje současnost a vlastní biografickou minulost za pomoci témat a prvků zdánlivě vzdálených době současné, ale přesto s nimi hluboce provázané. Keywords: Peter Handke|Svatý grál|Parsifal|Španělský mysticismus|Motiv 'sníh'|Textová analýza|Komparativní metoda; Peter Handke|Holy Grail|Parzival|Spanish Mysticism|Topic of 'Snow'|Textual Analysis|Comparative Method Available in a digital repository NRGL
Prvky Dvorské Románské Tradice v Díle Petra Handkeho: Sen, Mystika a Eros

The aim of this doctoral thesis is to reflect on the influence that the Romance tradition has had on the work of Peter Handke. One play and three novels were selected as the corpus of the thesis, all ...

Pulimanti, Alessandro; Weinberg, Manfred; Cornejo, Renata; Nelva, Daniela
Univerzita Karlova, 2024

Greenwashing v jazyku reklamy
Pimperová, Žofie; Lobenstein-Reichmann, Anja; Bučková, Tamara
2024 - German
Today, environmental protection and sustainability issues are also becoming increasingly important as climate change progresses rapidly. With this, the number of companies claiming to be environmentally friendly and doing something for the climate is growing. They present their commitments in sustainability reports, paint their brands green and invest in advertising portraying them as great fighters against climate change. When these statements are false, such advertising can be described as greenwashing. But it can be hard to spot. The aim of this bachelor thesis is to analyze the linguistic devices in advertising related to the topic of sustainability and to find out which ones are repeated. First, the language of advertising and greenwashing will be introduced, then the methods of analysis, and, finally, individual examples of advertisements will be characterized and analyzed. Certain keywords, metaphors, syntax and corpus will be considered in the analysis. The work of Nina Janich, Peter Grice or Armin Burkhardt will also be used as a starting point for the analysis. Finally, the advertising posters, videos or other advertising texts of specific companies (IKEA, RWE, C&A, Shell, DB, REWE and Frosch) will be critically examined and compared with other climate promises of the companies in... V současné době jsou témata ochrany životního prostředí a udržitelnosti stále důležitější také proto, že klimatická změna rychle postupuje. S tím roste počet podniků, které tvrdí, že jsou šetrné k životnímu prostředí a dělají něco pro klima. Prezentují svoje závazky ve zprávách o udržitelnosti, malují své značky nazeleno a investují do reklamy, v níž jsou zobrazeny jako velcí bojovníci proti změnám klimatu. Jestliže tyto výroky neodpovídají pravdě, mohou být tyto reklamy označeny za greenwashing. Ten ale může být těžké poznat. Cílem této bakalářské práce je analyzovat jazykové prostředky v reklamě, jež se týká tématu udržitelnosti, a zjistit, které z nich se opakují. Nejprve budou představeny jazyk reklamy a greenwashing, poté metody analýzy a nakonec budou charakterizovány a rozebrány jednotlivé příklady reklam. Při analýze budou posouzena určitá klíčová slova, metafory, syntax a slovní zásoba. Jako výchozí bod analýzy budou také použity práce Niny Janich, Petera Grice nebo Armina Burkhardta. Na závěr budou reklamní plakáty, videa nebo další reklamní texty konkrétních firem (IKEA, RWE, C&A, Shell, DB, REWE a Frosch) zkoumány kriticky a porovnány s dalšími klimatickými sliby daných podniků, aby bylo možné posoudit, zda tyto reklamy odpovídají definici greenwashingu, nebo zda skutečně ukazují, co... Keywords: jazyk reklamy; greenwashing; udržitelnost; lingvistická analýza; the language of advertising; greenwashing; sustainibility; linguistic analysis Available in a digital repository NRGL
Greenwashing v jazyku reklamy

Today, environmental protection and sustainability issues are also becoming increasingly important as climate change progresses rapidly. With this, the number of companies claiming to be ...

Pimperová, Žofie; Lobenstein-Reichmann, Anja; Bučková, Tamara
Univerzita Karlova, 2024

Sny protagonistek o společenském vzestupu v románu Irmgard Keunové Gilgi, jedna z nás a Elfriede Jelinkové Milovnice
Zittová, Adéla; Broukalová, Jindra; Markvartová, Eva
2024 - German
This thesis concerns the theme of female protagonists' dreams of social advancement in two novels, Gilgi, One of Us by Irmgard Keun and Women as Lovers by Elfriede Jelinek. It is divided into three main parts, with the introductory part focusing on the novel Gilgi, One of Us, the second part on Women as Lovers, and the final part on a comparative analysis of the protagonists' dreams of social ascent. Before the analysis itself, the first two chapters initially offer a theoretical background to the books in the form of a cultural and literary context and an introduction to the author's life. Thus, in the case of Gilgi, One of Us, the focus lies primarily on society during the Weimar Republic, the concept of the new woman is introduced, and as far as the literary context is concerned, the literature of the new objectivity is discussed. The analysis shows that the protagonist Gilgi corresponds to the concept of the new woman. Her inner attitude, built on diligence and discipline, is the basis for her ambitious dreams of getting as far as possible through her own efforts. In the case of The Women as Lovers the status of women in the second half of the 20th century is underlined, the feminist-oriented literature of the 1970s is introduced, and the protagonists Brigitte and Paula are portrayed as women... Tato práce se zabývá tématem snů ženských protagonistek o společenském vzestupu ve dvou románech: Gilgi, jedna z nás od Irmgard Keunové a Milovnice od Elfriede Jelinekové. Práce je rozdělena do tří hlavních částí, přičemž úvodní část se věnuje románu Gilgi, jedna z nás, druhá část románu Milovnice a závěrečná část srovnávací analýze snů protagonistek o společenském vzestupu. První dvě kapitoly nabízí před samotnou analýzou nejprve teoretické pozadí knih v podobě kulturního a literárního kontextu a úvodu do života auterek. Tedy v případě knihy Gilgi, jedna z nás je pozornost zaměřena především na společnost v období Výmarské republiky, je představen koncept nové ženy a co se literárního kontextu týče, je pojednáno o literatuře nové věcnosti. Z analýzy vyplývá, že hlavní hrdinka Gilgi odpovídá konceptu nové ženy. Její vnitřní postoj, postavený na píli a disciplíně, je základem pro její ambiciózní sny dostat se co nejdál vlastním přičiněním. V případě knihy Milovnice je vyzdvihnuto postavení žen v druhé polovině 20. století, je představena feministicky orientovaná literatura 70. let 20. století a jsou přiblíženy hlavní hrdinky Brigitte a Paula. Ty jsou vykresleny jako ženy, které se nedokáží samy ve společnosti posunout a sny o vzestupu jsou závislé na jejich mužích. Ze závěrečného porovnání snů... Keywords: Nová žena; sny o vzestupu; společnost; svatba; nezávislost; láska; New woman; dreams of advancement; society; marriage; independence; love Available in a digital repository NRGL
Sny protagonistek o společenském vzestupu v románu Irmgard Keunové Gilgi, jedna z nás a Elfriede Jelinkové Milovnice

This thesis concerns the theme of female protagonists' dreams of social advancement in two novels, Gilgi, One of Us by Irmgard Keun and Women as Lovers by Elfriede Jelinek. It is divided into three ...

Zittová, Adéla; Broukalová, Jindra; Markvartová, Eva
Univerzita Karlova, 2024

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases