Number of found documents: 164
Published from to

Certifikovaná metodika pro posouzení odpovědnosti za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel
Matejka, Ján; Fialová, Eva; Příbaň Žolnerčíková, Veronika; Solarczyk Krausová, Alžběta; Kyncl, Libor
2023 - Czech
Certifikovaná metodika obsahuje souhrnná doporučení a návrhu postupů, jak analyzovat současnou českou právní úpravu odpovědnosti subjektů, které se budou podílet na autonomní mobilitě v silniční dopravě. Certifikovaná metodika navrhuje procesní návod určený jak pro orgány aplikující právo, tak i pro odbornou právní a technickou veřejnost, s cílem odpovědět na otázku, jak procesně či hmotněprávně posuzovat odpovědnost subjektů podílejících se na provozu autonomních vozidel. The certified methodology contains comprehensive recommendations and draft procedures for analysing the current Czech legislation on the liability of entities that will participate in autonomous mobility in road transport. The Certified Methodology proposes a procedural guide for both law applying authorities and the legal and technical community, with the aim of answering the question of how to make a procedural or substantive assessment. the liability of entities involved in the operation of autonomous vehicles. Keywords: autonomus vehicles; liability for damage; insurence Available at various institutes of the ASCR
Certifikovaná metodika pro posouzení odpovědnosti za škodu způsobenou provozem autonomních vozidel

Certifikovaná metodika obsahuje souhrnná doporučení a návrhu postupů, jak analyzovat současnou českou právní úpravu odpovědnosti subjektů, které se budou podílet na autonomní mobilitě v silniční ...

Matejka, Ján; Fialová, Eva; Příbaň Žolnerčíková, Veronika; Solarczyk Krausová, Alžběta; Kyncl, Libor
Ústav státu a práva, 2023

Právo ve věku uálů
Eliáš, Karel
2023 - Czech
Ve studii se autor zamýšlí nad právem a právnictvím moderní doby. Termín uál vymyslel filosof a ekonom Tomáš Kulka. Označuje tak intelektuály bez intelektu – typický uál je absolvent univerzitního studia, kteří vědí, co je právě intelektuálně v módě, vědí, co je se ve vědeckém diskursu společensky passé a co aktuálně debatuje, rádi se do diskusí směle zapojují odkazy na módní autority (Derrida, Foucault …) i volbou slov jako paradigma, post- (modernismus aj.) a jinými zaklínadly, jimž zpravidla do hloubky nerozumějí. Výsledkem je tlachání a povrchnost. Právnictví je jednou z oblastí, kde se uálská entita může dobře prezentovat. Weyr takřka před sto lety a Bejček celkem nedávno charakterizovali naše právnické fakulty jako velkovýrobny právnického dorostu, které mají s étosem univerzit málo společného. To se odráží i mezi akademiky na fakultách, kde sílí konformismus podrobující se byrokratickému hodnocení vědy – větší relevanci má, kolik toho kdo napíše a kde publikuje. než myšlenkový obsah (Payne v té souvislosti píše o ‚chatbotech‘). Výsledkem je omezená schopnost praktiků aplikovat právo a hrozba proměny právnictví v pedantismus. Legislativa tomu ráda vyhovuje množícími se zákonnými pravidly, postupně více a více podrobnějšími, a tím se kruh uzavírá. Autor na závěr poukazuje, že se společnost i věda ocitla ve srovnatelných situacích už několikrát, že však vždy nakonec převládl hlas rozumu. In this study, the author reflects on law and lawyering in modern times. The term ual was coined by philosopher and economist Tomas Kulka. It denotes intellectuals without intellect - a typical ual is a university graduate who knows what is currently intellectually fashionable, knows what is socially passé in scientific discourse and what is currently being debated, likes to boldly engage in discussions with references to fashionable authorities (Derrida, Foucault ...) and by choosing words such as paradigm, post- (modernism, etc.) and other incantations that they usually do not understand in depth. The result is chatter and superficiality. Law is one area where the Uali entity can present itself well. Weyr nearly a century ago and Bejcek quite recently characterized our law schools as law school puppy mills that have little in common with the ethos of universities. This is reflected among academics in faculties where conformism is growing, subject to bureaucratic evaluation of scholarship - how much one writes and where one publishes is more relevant. The result is a limited ability of practitioners to apply the law and the threat of turning lawyering into pedantry. The legislature is happy to accommodate this by proliferating statutory rules, progressively more and more detailed, and so the circle is complete. The author concludes by pointing out that society and science have found themselves in comparable situations several times, but that the voice of reason has always prevailed in the end. Keywords: lawyer; intellectual; ual; chatbot; legal education; legal science; legal concepts; abstraction Available at various institutes of the ASCR
Právo ve věku uálů

Ve studii se autor zamýšlí nad právem a právnictvím moderní doby. Termín uál vymyslel filosof a ekonom Tomáš Kulka. Označuje tak intelektuály bez intelektu – typický uál je absolvent univerzitního ...

Eliáš, Karel
Ústav státu a práva, 2023

Zábavní pyrotechnika jako další zbytečný zdroj znečištění nejen v době energetické a klimatické krize
Balounová, Kamila; Novák, Adam
2023 - Czech
Energetická krize vyvolaná válkou na Ukrajině přinutila většinu evropských zemí hledat jiné zdroje energie než ropu a plyn z Ruska, v důsledku čehož byly často znovu uvedeny v provoz zdroje energie, které znečišťují životní prostředí škodlivými látkami. Energetická nezávislost na Rusku si vyžádala nejen zprovoznění těchto zdrojů energie, ale rovněž prohloubila ekonomickou krizi, se kterou se mnohé státy po pandemii COVID-19 potýkaly. Přesto se evropské státy a jejich obyvatelé dosud nevzdali drahých ohňostrojových show, které do ovzduší vypouští množství skleníkových plynů a dalších škodlivých látek. Příspěvek si klade za cíl zhodnotit současnou problematiku používání zábavní pyrotechniky z pohledu environmentálního a ekonomického, dále zhodnotit stávající právní úpravu a nastínit možnosti omezení používání zábavní pyrotechniky v ČR prostřednictvím právních opatření, za současného použití komparace stávající právní úpravy v Německu, Francii, Lucembursku a USA. The energy crisis caused by the war in Ukraine has forced most European countries to look for energy sources other than oil and gas from Russia. As a result of that situation, energy sources that pollute the environment with harmful substances have often been restarted. Energy independence on Russia required not only the commissioning of these energy sources, but also deepened the economic crisis that many countries faced after the COVID-19 pandemic. Nevertheless, European countries and their residents have not yet given up on expensive fireworks shows, which release a lot of greenhouse gases and other harmful substances into the atmosphere. The contribution aims to evaluate the current issue of the use of fireworks from an environmental and economic point of view, to further evaluate the existing legislation and to outline the possibilities of limiting the use of fireworks in the Czech Republic through legal measures, with the simultaneous use of a comparison of the existing legislation in Germany, France, Luxembourg and the USA. Keywords: fireworks; protection of air; climate protection Available at various institutes of the ASCR
Zábavní pyrotechnika jako další zbytečný zdroj znečištění nejen v době energetické a klimatické krize

Energetická krize vyvolaná válkou na Ukrajině přinutila většinu evropských zemí hledat jiné zdroje energie než ropu a plyn z Ruska, v důsledku čehož byly často znovu uvedeny v provoz zdroje energie, ...

Balounová, Kamila; Novák, Adam
Ústav státu a práva, 2023

Možnosti reakce na závažné infekční nemoci v právu EU: kritická analýza a doporučení ve světle pandemie Covid-19
Malíř, Jan; Svobodová, M.; Křepelka, F.; Mádr, P.; Peterka, B.
2022 - Czech
Předložená zpráva, která je hlavním výstupem z projektu TAČR č. TL04000052, kriticky analyzuje možnosti reakce EU na infekční nemoci, jak plynou z platného práva EU a také z návrhů nových právních aktů, zejména těch, které se vztahují k projektu Evropské zdravotní unie. Na základě této analýzy jsou doporučovány i další kroky, které by byly vhodné s ohledem na zkušenosti z pandemie Covid-19, a to zejména v oblasti dělby pravomocí mezi EU a členskými státy, v oblasti včasného varování a reakce, v oblasti budování strategické autonomie, pohybu osob na vnitřních i vnějších hranicích EU a pohybu zboží. The present report, the principal output of the TAČR project No TL04000052, critically analyses the possibilities for an EU response to contagious diseases, as they stem from existing EU law and, also, from the new legislative drafts, in particular those related to the European Health Union project. On the grounds of this analysis, further steps are recommended that would be appropriate in the light of the experience of the Covid-19 pandemic, in particular in the area of the division of competences between the EU and the Member States, in the area of early warning and response, in the area of building strategic autonomy, in the area of movement of people at the EU's internal and external borders and in the area of movement of goods. Keywords: contagious diseases; Covid-19; EU; law; powers; strategic autonomy; early warning and response; free movement of persons; free movement of goods Available at various institutes of the ASCR
Možnosti reakce na závažné infekční nemoci v právu EU: kritická analýza a doporučení ve světle pandemie Covid-19

Předložená zpráva, která je hlavním výstupem z projektu TAČR č. TL04000052, kriticky analyzuje možnosti reakce EU na infekční nemoci, jak plynou z platného práva EU a také z návrhů nových právních ...

Malíř, Jan; Svobodová, M.; Křepelka, F.; Mádr, P.; Peterka, B.
Ústav státu a práva, 2022

SWIFT as a Tool Not Only for European Integration
Matejka, Ján; Schlossberger, Otakar
2022 - English
The paper discusses the importance of The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (hereinafter 'SWIFT') not only for European integration. It partially maps its historical development with emphasis on the importance for mutual communication between financial institutions. At the same time, however, it can be a very suitable means of obtaining a range of information as evidence for criminal proceedings in clarifying financial crime offenses. In their research, the authors deal with various approaches to the processing of data obtained from the SWIFT system, which will be submitted to law enforcement authorities. These documents can then be linked to other information, which in turn will help clarify possible financial crime, especially in cross-border, or foreign overlap. The authors' study is based on the hypothesis that 'SWIFT information can contribute to the clarification / detection of financial crime'. Keywords: European integration; financial investigation; SWIFT Available on request at various institutes of the ASCR
SWIFT as a Tool Not Only for European Integration

The paper discusses the importance of The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (hereinafter 'SWIFT') not only for European integration. It partially maps its historical ...

Matejka, Ján; Schlossberger, Otakar
Ústav státu a práva, 2022

Plní Evropská unie své závazky z Pařížské dohody? Zamyšlení nad cíli pro rok 2030
Balounová, Eva
2021 - Czech
V rámci Zelené dohody pro Evropu Evropská unie avizovala navýšení svého cíle pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a revizi směrnic o obnovitelných zdrojích energie a energetické účinnosti. Cílem tohoto příspěvku je analyzovat klimatickou politiku EU s důrazem na tyto tři oblasti ve světle závazků plynoucích z Pařížské dohody, které je EU smluvní stranou. Ačkoliv závazky plynoucí z této dohody jsou převážně procesního charakteru, dohoda stanoví i určité právně nezávazné materiální požadavky na příspěvky smluvních stran. As a part of the European Green Deal, the EU increases its ambitions in climate change mitigation. This contribution assesses the EU’s 2030 climate and energy framework in light of the obligations under the Paris Agreement with a focus on three main targets: the target for CO2 emissions reduction, the target for renewables, and the target for energy efficiency. The obligations under the Paris Agreement are mainly procedural, however, the Parties should aim to hold the increase in the global average to well below 2 °C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5 °C. Also, the contributions of the Party should be progressive and reflect its highest possible ambition. Keywords: the Paris Agreement; EU Climate Policy; EU 2030 Climate and Energy Framework Fulltext is available at external website.
Plní Evropská unie své závazky z Pařížské dohody? Zamyšlení nad cíli pro rok 2030

V rámci Zelené dohody pro Evropu Evropská unie avizovala navýšení svého cíle pro snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a revizi směrnic o obnovitelných zdrojích energie a energetické ...

Balounová, Eva
Ústav státu a práva, 2021

Nevystavěné srdce státu. Snahy o stavbu nového Národního shromáždění a vládní čtvrti v meziválečné Praze a jejich neúspěch
Kober, Jan
2020 - Czech
Kapitola se zabývá několika různě pojatými československými architektonickými soutěžemi v období 20. let XX. století, jejichž společným jmenovatelem je otázka umístění nové budovy Národního shromáždění a k němu situovaných vládních budov. Ze soutěží, které příspěvek přibližuje, vzešlo několik mimořádně kvalitních a dodnes v přehledech dobové architektury zmiňovaných návrhů. Příspěvek osvětluje poměrně složitý vývoj dnes zapomenutých sporů a ukazuje, jakým způsobem vedly konflikty o umístění a podobu parlamentní budovy k tomu, že výsledkem (v některých svých fázích původně dynamického) procesu bylo nakonec rozhodnutí nestavět. Vlivem uvedených rozporů však rovněž došlo k neobvyklému řetězení soutěží a tedy i k vytvoření zajímavých architektonických návrhů, které by jinak nikdy nevznikly. The paper gives a short overview of the efforts to build the new building of the Parliament in Czechoslovakia between 1919 and 1928. In 1919, the Parliament moved to larger building of the Rudolfinum, the most important Prague concert and art exhibition hall. On the other hand, the pre-war endeavours to build a monumental university quarter at Letná plain were revised into the monumental parliament and government district after 1919. The paper follows two architectural competitions on Letná Plain (1920, 1928) as well as (selected) controversies between various actors (Parliament, State Regulatory Commission, Governmental offices, ambitious architects and professional organisations). Keywords: 1919–1929; Parliament building; architecture competitions; architecture; Czechoslovakia; history; legal history; history of architecture; social history Available at various institutes of the ASCR
Nevystavěné srdce státu. Snahy o stavbu nového Národního shromáždění a vládní čtvrti v meziválečné Praze a jejich neúspěch

Kapitola se zabývá několika různě pojatými československými architektonickými soutěžemi v období 20. let XX. století, jejichž společným jmenovatelem je otázka umístění nové budovy Národního ...

Kober, Jan
Ústav státu a práva, 2020

Odůvodnění trestů jako jediná manifestace diskrece při ukládání trestů: nový přístup k tradičnímu institutu
Drápal, Jakub
2020 - Czech
Českým soudům je často vytýkána nedostatečná úroveň odůvodňování trestů. Byť došlo k novelizaci trestního řádu upřesňující tuto povinnost a v odborné literatuře je její praxe často kritizována, kvalita odůvodnění uloženého trestu je tristní. V tomto příspěvku proto nejen rekapituluji důvody, proč je nutné detailně odůvodňovat tresty a empirické výzkumy zkoumající odůvodňování, ale představuji i teoretická východiska, dle kterých by odůvodnění mělo být strukturováno. Tyto závěry následně přetavuji do praxe, když navrhuji výrazně odlišný způsob, jak by bylo možné odůvodňovat tresty. Navrhovaný způsob odůvodňování je procesně jednodušší, posiluje kontradiktornost trestního řízení a zejména vede soudce a státní zástupce, aby ukládali či navrhovali tresty po důkladném zvážení všech okolností. The inssuficient quality of reasoning for the sentences imposed provided by Czech courts has often been criticized by the academia, the legislator, and even the judiciary itself. In this paper I present a new way tu structure the process of providing reasons for sentences imposed which incites judges to explicitly state all the factors influencing sentences, with special focus on the weight each factors carries and how are all factors considered together when arriving at the final sentence. Procedural simplicity and efficiency is sought in order to ensure its easiest application in practice. Keywords: reason giving; sentencing; sentences Available at various institutes of the ASCR
Odůvodnění trestů jako jediná manifestace diskrece při ukládání trestů: nový přístup k tradičnímu institutu

Českým soudům je často vytýkána nedostatečná úroveň odůvodňování trestů. Byť došlo k novelizaci trestního řádu upřesňující tuto povinnost a v odborné literatuře je její praxe často kritizována, ...

Drápal, Jakub
Ústav státu a práva, 2020

Záměr přepsat Ústavní listinu v politickém programu odbojových hnutí Petičního výboru Věrni zůstaneme a Ústředního vedení odboje domácího se zřetelem k podobě vybraných státních institucí
Kober, Jan
2018 - Czech
Příspěvek zkoumá ústavněprávní představy, vyjádřené v podrobném odbojovém programu Za svobodu do nové Československé republiky, formulované roku 1941 v rámci odbojové organizace Petiční výbor Věrni zůstaneme. Tento program, žádající a odůvodňující ve svém textu řadu změn Ústavní listiny z roku 1920, vysoce pozoruhodným způsobem spojuje snahy o ústavní kontinuitu s ústavní diskontinuitou. Příspěvek analyzuje novelizační požadavky a všímá si, do jaké míry a jakým způsobem případně došly uplatnění v pozdějším československém a českém ústavním vývoji, přičemž se soustřeďuje na oblast hospodářských práv a na oblast právní úpravy postavení parlamentu a prezidenta republiky. The paper examines the conistitutional ideas deliveredby the detailed resistance program For Freedom to the New Czechoslovak Republic, formulated in 1941 within the undeground resistance organization Petition Committee We Will Stay Faithful (Petiční výbor Věrni zůstaneme). This program, requesting and justifying a series of perspective changes of the Czechoslovak Constitutional Charter of 1920, in a very remarkable way combines efforts for constituonal continuity with a path towards constitutional continuity with a path towards constitutional discontinuity. The paper analyses the amendment requirements and observes to what extent and in what way they have been applied to teh Czechoslovak and Czech constitutional development later on, concentrating on economic rights and on the legal regulation of the position of Parliament and the President of the Republic. Keywords: Petition Committee We Will Stay Faithful; Central Command of the Home Resistance; constitutional law Available at various institutes of the ASCR
Záměr přepsat Ústavní listinu v politickém programu odbojových hnutí Petičního výboru Věrni zůstaneme a Ústředního vedení odboje domácího se zřetelem k podobě vybraných státních institucí

Příspěvek zkoumá ústavněprávní představy, vyjádřené v podrobném odbojovém programu Za svobodu do nové Československé republiky, formulované roku 1941 v rámci odbojové organizace Petiční výbor Věrni ...

Kober, Jan
Ústav státu a práva, 2018

Poskytování zdravotních služeb začínajícími lékaři a s tím související občanskoprávní odpovědnost
Smrž, Ivo
2018 - Czech
Cílem článku je provést analýzu, jak český, německý a britský právní řád upravují problematiku vymezení kontroly a dohledu nad začínajícími lékaři, včetně s tím související občanskoprávní odpovědnosti za újmu na zdraví. Nejprve bude analyzován přístup zastávaný ve Velké Británii a v Německu. Se zřetelem k takto získaným poznatkům následuje rozbor problematiky odborného dozoru a dohledu nad začínajícími lékaři v českém právním řádu, včetně tematicky specifických otázek odpovědnosti za újmu na zdraví způsobenou porušením povinnosti poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni nejen ze strany začínajících lékařů, ale i lékařů je kontrolujících a rovněž samotných poskytovatelů. Součástí článku je rovněž exkurz do problematiky kvalifikace začínajících lékařů jako zkoušejících v medicínském výzkumu. Keywords: občanskoprávní odpovědnost; poskytování zdravotních služeb; začínající lékaři; medicínský výzkum Available at various institutes of the ASCR
Poskytování zdravotních služeb začínajícími lékaři a s tím související občanskoprávní odpovědnost

Cílem článku je provést analýzu, jak český, německý a britský právní řád upravují problematiku vymezení kontroly a dohledu nad začínajícími lékaři, včetně s tím související občanskoprávní odpovědnosti ...

Smrž, Ivo
Ústav státu a práva, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases