Number of found documents: 271
Published from to

Jak to v těch datech najít?
Zitová, Barbara; Šorel, Michal
2022 - Czech
Přednáška si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s aktivitami oddělení Zpracování obrazové informace ÚTIA AV ČR v.v.i. v oblasti analýz dat projektu Copernicus. Oddělení se dlouhodobě zabývá vývojem metod digitálního zpracování obrazu a hlubokého učení. Během posledních dvou let vzniklo několik demonstračních studentských prací ve spolupráci s MFF UK a FJFI ČVUT využívajících data z družic Sentinel, jako například rozpoznávání typů plodin z časových řad snímků ze satelitu Sentinel-2, automatická segmentace oblastí podle způsobu využití či typu povrchu pomocí metod strojového učení, přesnější detekce mraků v datech ze Sentinel-2, ve spolupráci s Ústavem pro hydrodynamiku AV ČR postupy pro odhad vlhkosti povrchové vrstvy krajiny z dat družice Sentinel-2 a zvyšování rozlišení tepelných dat Sentinel-3 pomocí metod hlubokého učení. V druhé části budou přiblíženy možnosti aplikace metod vyvinutých pro jiné oblasti (separace zdrojů \ninformace) v DPZ. The lecture aims to introduce the activities of the Image Processing Department of the Institute of Image Information of the CAS in the field of Copernicus data analysis to the professional public. The department has long been involved in the development of digital image processing and deep learning methods. During the last two years, in cooperation with the MFF UK and FJFI CTU, several student demonstration projects using data from Sentinel satellites have been finished, such as crop type recognition from Sentinel-2 time-series images, automatic segmentation of areas by land use or surface type using machine learning methods learning, more accurate cloud detection in Sentinel-2 data, in collaboration with the Institute of Hydrodynamics of the CAS Czech Republic, procedures for estimating landscape surface moisture from Sentinel-2 data and increasing the resolution of Sentinel-3 thermal data using deep learning methods. The second part will present the application of developed methods for other areas in remote sensing. Keywords: remote sensing; satellite imaging; machine learning Fulltext is available at external website.
Jak to v těch datech najít?

Přednáška si klade za cíl seznámit odbornou veřejnost s aktivitami oddělení Zpracování obrazové informace ÚTIA AV ČR v.v.i. v oblasti analýz dat projektu Copernicus. Oddělení se dlouhodobě zabývá ...

Zitová, Barbara; Šorel, Michal
Ústav teorie informace a automatizace, 2022

Kombinace prediktorů v odhadování parametrů
Podlesna, Yana; Kárný, Miroslav
2020 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem metody k řešení prokletí rozměrnosti vznikající v kvantitativním modelování složitých vzájemně propojených systémů. Jedná se o předpovídací modely, které jsou založené na diskrétním markovském rozhodovacím procesu. Předpovídání je založeno na odhadu parametrů modelu pomocí bayesovské statistiky. Tato práce obsahuje návod na zmenšení rozměrnosti dat, potřebných k předpovídání v systémech s velkým počtem stavů a akcí. Místo odhadu prediktoru závislého na všech parametrech metoda předpokládá užití několika prediktorů, které vznikají odhadováním parametrických modelů, předpokládajících závislost na různých regresorech. Vlastnosti chování navržené metody jsou ilustrovány simulačními experimenty. This bachelor thesis deals with the design of the method for solving the curse of dimensionality arising in the quantitative modeling of complex interconnected systems. The employed predictive models are based on a discrete Markov process. Prediction is based on estimating model parameters using Bayesian statistics. This work contains method for reducing the amount of data needed for prediction in systems with a large number of occurring states and actions. Instead of estimating a predictor dependent on all parameters, the method assumes the use of several predictors, which arise from estimating parametric models based on dependences on different regressors. The behavioral properties of the proposed method are illustrated by simulation experiments. Keywords: curse of dimensionality; Bayesian estimation; prediction; Markov decision process; decision making Fulltext is available at external website.
Kombinace prediktorů v odhadování parametrů

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem metody k řešení prokletí rozměrnosti vznikající v kvantitativním modelování složitých vzájemně propojených systémů. Jedná se o předpovídací modely, které jsou ...

Podlesna, Yana; Kárný, Miroslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2020

Algoritmický výběr dosažitelných preferencí
Siváková, Tereza; Kárný, Miroslav
2019 - Czech
Tato bakalářská práce se zabývá teorií optimálního rozhodování pro diskrétní markovský rozhodovací proces z hlediska volby preferencí. Za pomoci plně pravděpodobnostního návrhu, který zavádí tzv. ideální distribuci chování, která přiřazuje vysoké hodnoty pravděpodobnosti preferovanému chování a malé hodnoty pravděpodobnosti nežádoucímu chování, se hledá optimální rozhodovací politika. Tato práce obsahuje návod k nalezení optimální ideální distribuce chování a přináší obecnější řešení než řešení dosud známá. Dále přidává možnost respektování další preference, a to na volbu akcí. Vlastnosti výsledného rozhodování jsou ilustrovány simulačními experimenty. This bachelor’s thesis studies the optimal decision making for a discrete Markov decision process with a focus on preferences. By using a fully probabilistic design that introduces the so-called ideal behavior distribution, which has high probability values of preferred behaviors and small probability values of inappropriate behaviors, an optimal decision policy has been found. The thesis constructs an algorithm for selecting the optimal ideal behavior distribution and provides a more general solution than published ones. The thesis also opens a possibility to specify further preferences on selected actions. Properties of the resulting decision making are illustrated on simulated examples. Keywords: decision-making; probabilistic policies; quantification of aims Fulltext is available at external website.
Algoritmický výběr dosažitelných preferencí

Tato bakalářská práce se zabývá teorií optimálního rozhodování pro diskrétní markovský rozhodovací proces z hlediska volby preferencí. Za pomoci plně pravděpodobnostního návrhu, který zavádí tzv. ...

Siváková, Tereza; Kárný, Miroslav
Ústav teorie informace a automatizace, 2019

ESP32-CAM – POSTAVME SI OČIČKO
Zajíček, Milan
2019 - Czech
Mikrokontroler ESP32 je možné zakoupit jako vývojovou desku ve spojení s 2Mpixel kamerou OV2640. Tento modul je souhrnně označován ESP32-cam. Tutoriál ukazuje možnost použití uvedeného modulu pro snímání obrazu ve formě statických snímků i videa a možnosti komunikace s okolím, či ukládání dat na SD kartu. Pro komunikaci s PC je použit USB-Serial převodník CP2102. Microcontroller ESP32 can be obtained as a development board with 2Mpixel camera OV2640 together. The trademark of such module is ESP32-cam. Tutorial shows the abbility of the module to take the static pictures and video stream, communications skills and saving the data to the SD card. The USB-serial convertor CP2102 is used as an interface for the communication with PC. Keywords: IoT; ESP32; mikrokontroler; video Fulltext is available at external website.
ESP32-CAM – POSTAVME SI OČIČKO

Mikrokontroler ESP32 je možné zakoupit jako vývojovou desku ve spojení s 2Mpixel kamerou OV2640. Tento modul je souhrnně označován ESP32-cam. Tutoriál ukazuje možnost použití uvedeného modulu pro ...

Zajíček, Milan
Ústav teorie informace a automatizace, 2019

Technická zpráva o snı́mánı́, aplikacı́ch a knihovnách pro zpracovánı́ multispektrálnı́ho obrazu
Schier, Jan
2019 - Czech
V práci je prezentována stručná rešerše metod pořı́zenı́ multispektrálnı́ho a hyperspektrálnı́ho obrazu, aplikacı́ hypespektrálnı́ho snı́mkovánı́ a základnı́ch metod jeho zpracovánı́. V závěru práce je podán přehled nalezených knihoven prozpracovánı́ hyperspektrálnı́ho obrazu v jazycı́ch Matlab a Python.\n This report presents brief overview of multispectral and hyperspectral image acquisition methods, of applications of hyperspectral imaging and of basic methods of hyperspectral image processing. In the final part, we present an overview of Matlab and Python software libraries for hyperspectral image processing. Keywords: Hyperspectral imaging; Hyperspectral imaging applications; Software libraries for hyperspectral image processing Fulltext is available at external website.
Technická zpráva o snı́mánı́, aplikacı́ch a knihovnách pro zpracovánı́ multispektrálnı́ho obrazu

V práci je prezentována stručná rešerše metod pořı́zenı́ multispektrálnı́ho a hyperspektrálnı́ho obrazu, aplikacı́ hypespektrálnı́ho snı́mkovánı́ a základnı́ch metod jeho zpracovánı́. V ...

Schier, Jan
Ústav teorie informace a automatizace, 2019

Automatizovaný softwarový systém pro logopedickou terapii
Paroubková, M.; Bílková, Zuzana; Novozámský, Adam; Dominec, A.; Zitová, Barbara
2018 - Czech
Představení automatizovaného softwarového systému pro logopedickou terapii dětí i dospělých (Assistl). Introduction of an automated software system for speech therapy of children and adults (Assistl). Keywords: speech therapy; tongue; motor speech disorders Fulltext is available at external website.
Automatizovaný softwarový systém pro logopedickou terapii

Představení automatizovaného softwarového systému pro logopedickou terapii dětí i dospělých (Assistl)....

Paroubková, M.; Bílková, Zuzana; Novozámský, Adam; Dominec, A.; Zitová, Barbara
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Adaptace programového vybavení pro hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva
Pecha, Petr; Pechová, E.
2018 - Czech
Revize implicitní grupy radionuklidů a rozšíření o typické postulované mimořádné úniky ze skladů vyhořelého paliva. bylo provedeno rozšíření databáze radionuklidů systému HARP o další nejdůležitější dlouhodobé radionuklidy. V zásadě se jednalo o výběr štěpných a aktivačních produktů a dále o transurany ze skupiny aktinidů. Jsou konstatovány velké neurčitosti v odhadech zdrojových členů úniku pro případy vyhořelého paliva. Je provedeno vzájemné srovnání pro obálkové scénáře s výsledky evropského environmentálního kódu COSYMA pro rozšířenou grupu transuranů.. Analysis of implicit group of radionuclides and its extension included nuclides with long half-llive of decay. Selection from spent fuel inventories. Selection from fision products, transurans an actinide group. Estimation of possible uncertainties. Comparison analysis is done betřween HARP and European COSYMA codes. Keywords: Spent fuel; discharges from repository; radiological impact Fulltext is available at external website.
Adaptace programového vybavení pro hodnocení radiologických důsledků mimořádných úniků radionuklidů ze skladů vyhořelého jaderného paliva

Revize implicitní grupy radionuklidů a rozšíření o typické postulované mimořádné úniky ze skladů vyhořelého paliva. bylo provedeno rozšíření databáze radionuklidů systému HARP o další nejdůležitější ...

Pecha, Petr; Pechová, E.
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Detekce slabých signálů v šumu
Tichavský, Petr
2018 - Czech
Stanovili jsme hranice pro detekovatelnost impulzního rušení v jinak stacionárním signálu a spočetli je prakticky pro měření akustické emise v experimentu s namáháním vzorku. In this report, a bound on amplitude of impuls signal detection in stationary background noise is computed.\nIt was evaluated for an experiment with acoustic emission from mechanically strained sample. Available at various institutes of the ASCR
Detekce slabých signálů v šumu

Stanovili jsme hranice pro detekovatelnost impulzního rušení v jinak stacionárním signálu a spočetli je prakticky pro měření akustické emise v experimentu s namáháním vzorku....

Tichavský, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Internet věcí v praxi
Zajíček, Milan
2018 - Czech
Předpokladem práce s mikrokontrolery je pochopení základních principů jejich komunikace s okolím a možné způsoby jejich programování. Mikrokontroler ESP8266 je jedním z nejznámějších obvodů používaných v aplikacích pro internet věcí. Jednou z vývojových platforem, která se o ESP8266 opírá, je modulární systém Wemos D1 mini, který umožňuje přímou komunikaci s PC prostřednictvím USB portu a disponuje dostatkem vstupních a výstupních periférií pro stavbu jednoduchých IoT zařízení. Pro programování je použito vývojové prostředí ArduinoIde. Tento tutorial provede úplného začátečníka od instalace software až k sestavení termostatu pro spínání silové zátěže. Prerequisite of working with microcontrollers is understanding the basic principles of their communication with the environment and possible ways of their programming. The ESP8266 microcontroller is one of the most popular chips used in Internet of things applications. Wemos D1 mini is one of development platforms behind the ESP8266,which allows direct communication with the PC via a USB port and has plenty of input and output peripherals to build simple IoT devices. The ArduinoIde development environment is used for programming. The thermostatic switch is made as a result of this tutorial. Keywords: microcontrollers; Internet of things; ESP8266 Fulltext is available at external website.
Internet věcí v praxi

Předpokladem práce s mikrokontrolery je pochopení základních principů jejich komunikace s okolím a možné způsoby jejich programování. Mikrokontroler ESP8266 je jedním z nejznámějších obvodů ...

Zajíček, Milan
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

Analýza korozního poškození potrubí s proudící párou pomocí akustické emise: výsledky pro potrubí 6. odběru v EBO
Tichavský, Petr
2018 - Czech
V práci je studována akustická emise na potrubí s proudící párou, měřená v elektrárně Jaslovské Bohunice. V signálu vyhledáváme výrony akustické emise která amplitudově vyčnívají nad okolním signálem, a jejich relativní frekvence výskytu je považována za indikátor poškození potrubí. We studied acoustics emission of steem pipes from measurements from EBO. We counted frequency of sudden increases of the acoustics emission, which can be used as indicator of corosion demage of the pipes. Keywords: acoustic emission Available at various institutes of the ASCR
Analýza korozního poškození potrubí s proudící párou pomocí akustické emise: výsledky pro potrubí 6. odběru v EBO

V práci je studována akustická emise na potrubí s proudící párou, měřená v elektrárně Jaslovské Bohunice. V signálu vyhledáváme výrony akustické emise která amplitudově vyčnívají nad okolním signálem, ...

Tichavský, Petr
Ústav teorie informace a automatizace, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases