Number of found documents: 379
Published from to

Nová kolekce genofondu Hemerocallis
Macháčková, Markéta; Caspers, Zuzana; Sekerka, Pavel
2016 - Czech
Popis sbírky Hemerocallis v Průhonické botanické zahradě a důvody k zařazení do Národního programu ochrany genofondu rostlin. Description of Hemerocallis collection in Pruhonice botanic garden and reasons for gaining National Program. Keywords: Hemerocallis; breeding; genepool Available at various institutes of the ASCR
Nová kolekce genofondu Hemerocallis

Popis sbírky Hemerocallis v Průhonické botanické zahradě a důvody k zařazení do Národního programu ochrany genofondu rostlin....

Macháčková, Markéta; Caspers, Zuzana; Sekerka, Pavel
Botanický ústav, 2016

Poznatky z manipulativních experimentů využitelné v managementu horských, vlhkých a suchých luk
Fiala, Karel; Holub, Petr; Tůma, I.; Záhora, J.; Fabšičová, Martina
2015 - Czech
V lučních společenstvech dochází se změnou srážkového, vodního a živinového režimu k poměrně rychlým změnám druhového složení, chemismu a mikrobiální aktivity v půdě, které se nejvýrazněji projevují v ekosystému suchých acidofilních trávníků. Jejich dlouhodobá existence je také ohrožena silnou expanzí dlouhostébelných trav jako je Calamagrostis epigejos a Arrhenatherum elatius. Jako nejvhodnější způsob managementu se jeví rotační pastva ovcí a koz s rychlým přeháněním kombinovaná s kosením a odnosem biomasy, která znásobí efekt exportu živin ze systému. On the basis of two project results rotational mixed sheep and goat grazing without housing them combined with mowing to reduce expansion of tall grasses into dry grasslands or into degraded or newly established grasslands is suggested. Keywords: manipulative experiments; artifitially modified rainfalls; species composition Available at various institutes of the ASCR
Poznatky z manipulativních experimentů využitelné v managementu horských, vlhkých a suchých luk

V lučních společenstvech dochází se změnou srážkového, vodního a živinového režimu k poměrně rychlým změnám druhového složení, chemismu a mikrobiální aktivity v půdě, které se nejvýrazněji projevují v ...

Fiala, Karel; Holub, Petr; Tůma, I.; Záhora, J.; Fabšičová, Martina
Botanický ústav, 2015

Rybniční sediment - nový pohled na recyklaci živin v zemědělské krajině
Potužák, Jan; Duras, J.; Kröpfelová, L.; Šulcová, J.; Chmelová, I.; Benedová, Z.; Svoboda, T.; Novotný, O.
2015 - Czech
Práce diskutuje možnosti využití rybničního sedimentu při zúrodňování zemědělské půdy. Tento přístup má mimo jiné velký potenciál při recyklaci fosforu v zemědělské krajině. Proto navrhujeme soubor konkrétních opatření, která jsme testovali v našem terénním experimentu. Possibilities of the use of the fishpond sediment in the improvement of arable land is discussed. Among others, this approach has a high potential to contribute to the recycling of phosphorus in the agriculture landscapes. For this purpose, we propose set of particular techniques which were tested in the field study. Keywords: fishponds; sediment; phosphorus recycling Available at various institutes of the ASCR
Rybniční sediment - nový pohled na recyklaci živin v zemědělské krajině

Práce diskutuje možnosti využití rybničního sedimentu při zúrodňování zemědělské půdy. Tento přístup má mimo jiné velký potenciál při recyklaci fosforu v zemědělské krajině. Proto navrhujeme soubor ...

Potužák, Jan; Duras, J.; Kröpfelová, L.; Šulcová, J.; Chmelová, I.; Benedová, Z.; Svoboda, T.; Novotný, O.
Botanický ústav, 2015

Obnova travinných ekosystémů v současné ekologii obnovy
Prach, Karel
2015 - Czech
Zdá se, že degradace a někdy i obnova jsou rychlejší na produktivních stanovištích než na oligotrofních, která ale často rychle zarůstají dřevinami a pak je následná obnova obtížná. Jestliže jsou vodní režim a živinové poměry silně změněny, nelze obnovit předchozí stav, jen nějaký alternativní. Obnova je snadněší, když jsou cílové druhy přítomny v blízkém okolí. Co může vyhovovat jedné skupině organismů, nemusí vyhovovat jiné – to je nutné zohlednit při obnově. Nutné je zajistit dlouhodobý management a monitoring. The following conclusions have been drawn. (a) Both degradation and restoration seem to be faster on nutrient-rich than on nutrient-poor sites but the latter may be easier encroached by woody species. (b) Restoration is difficult if water and/or nutrient regimes have changed during degradation. (c) Restoration is easier if target species still occur either at the site itself or in its close surroundings. (d) Some restoration measures can be profitable for one group of organisms and detrimental for some others, thus consultancy among experts is needed prior to the start of the restoration. (e) Long-lasting management and monitoring must be guaranteed. Obstacles to successful restoration are also reviewed. Finally, the need of cooperation between scientists and practitioners is emphasised. Keywords: grasslands; degradation; restoration ecology Available at various institutes of the ASCR
Obnova travinných ekosystémů v současné ekologii obnovy

Zdá se, že degradace a někdy i obnova jsou rychlejší na produktivních stanovištích než na oligotrofních, která ale často rychle zarůstají dřevinami a pak je následná obnova obtížná. Jestliže jsou ...

Prach, Karel
Botanický ústav, 2015

Regionální směsi osiv a jejich problematika
Jongepierová, I.; Prach, Karel; Ševčíková, M.
2015 - Czech
Závěrem lze konstatovat, že by bylo žádoucí na celém území naší republiky používat k obnově travních porostů regionální směsi semen. I když se na zatravňování dají čerpat finance z MŽP i MZe již několik let, chybí subjekt, který by zajistil přípravu regionálních směsí a jejich kontrolu v celorepublikovém měřítku. Zvláště v člověkem silně pozměněných krajinách se nemůžeme spolehnout na spontánní kolonizaci cílovými druhy z okolí, jednoduše proto, že nejsou k dispozici. V krajinách, kde dosud existují v dostatečném počtu a rozloze polopřirozené, druhově bohaté louky, je možné se alespoň částečně spolehnout i na spontánní obnovu. Nutné je, zamozřejmě, nejpozději od druhého roku obnovený porost pravidelně, minimálně jednou ročně kosit a v žádném případě ho nemulčovat. This paper provides an overview (incl. literature) of activities supporting the use of regional seed mixtures realised in the past two decades in the Czech Republic, mainly in the Bílé Karpaty Mts. However, even though the methods of preparing regional seed mixtures are theoretically well known, hardly any initiatives have been taken to produce regional seed mixtures to date. Therefore active support of seed mixture production is urgently needed in all regions, along with a sound certification system. Keywords: regional seed mixtures; grasslands; restoration Available at various institutes of the ASCR
Regionální směsi osiv a jejich problematika

Závěrem lze konstatovat, že by bylo žádoucí na celém území naší republiky používat k obnově travních porostů regionální směsi semen. I když se na zatravňování dají čerpat finance z MŽP i MZe již ...

Jongepierová, I.; Prach, Karel; Ševčíková, M.
Botanický ústav, 2015

Využití stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy pro hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin
Mrnka, Libor
2015 - Czech
Metodika uvádí podmínky, za kterých mohou být živinové potřeby výmladkových plantáží RRD kryty prostřednictvím stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy. Dokládá, že vhodný poměr těchto odpadních produktů poskytuje pro plantáže komplexní hnojivo s pozitivním dopadem na výnos biomasy. Zároveň dochází k recyklaci odpadu a jeho ekologicky šetrnějšímu využití než nabízí některé z alternativních zpracování (spalování kalů, skládkování kalů či popela z biomasy). Cultivation of short-rotation coppice (SRC) plantations is gaining momentum with the increasing demand for renewable energy worldwide. Even the modest nutrient demands of SRC plantations deplete the soil nutrient pool over time and sustainable long- term production requires application of appropriate fertilizers. The waste products sewage sludge and biomass ash are complex fertilizers rich in nutrients. Yet their application in field is restricted due to an appreciable content of hazardous substances. In this manual we propose guidelines on the use of sewage sludge and biomass ash as a main fertilizer of SRC plantations. Our manual complies with all laws that regulate the use of the waste on agricultural land in the Czech Republic. It specifies application mode and time. Dosages are calculated based on the local soil conditions, the leaf nutrient status and the genotype of the used tree clones. Simple calculations use derived table values and allow the grower to assess the fertilization needs of a particular plantation and the way how to meet them very quickly. The manual has been certified by the Ministry of Agriculture of the Czech Republic. Keywords: waste; fertiliazation; SRC plantations Available at various institutes of the ASCR
Využití stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy pro hnojení plantáží rychle rostoucích dřevin

Metodika uvádí podmínky, za kterých mohou být živinové potřeby výmladkových plantáží RRD kryty prostřednictvím stabilizovaných čistírenských kalů a popela z biomasy. Dokládá, že vhodný poměr těchto ...

Mrnka, Libor
Botanický ústav, 2015

Microfltration nanofibrous membrane for wastewater treatment
Lev, J.; Holba, Marek; Došek, M.; Kalhotka, L.; Detvanová, L.; Dostálová, L.; Přichystalová, J.; Vincent, I.; Kimmer, D.
2015 - English
Pilot testing of nanofiber membrane module demonstrated long-term stability of the filtration process in activated sludge and showed the applicability in real-world conditions at the wastewater treatment plant. Microbial contamination of samples of the filtrate reached log removal 2 CFU/mL. Filtration in combination with UV irradiation resulted in a reduction of microbial contamination under required legislative standards. These results supported our assumptions to use nanofibre membranes in membrane bioreactor. Regeneration, optimization and antifouling surface treatment will be another step to increase the competitiveness of nanofiber membranes for water treatment. Keywords: electrospun nanofibers; wastewater filtration; membrane bioreactor Available at various institutes of the ASCR
Microfltration nanofibrous membrane for wastewater treatment

Pilot testing of nanofiber membrane module demonstrated long-term stability of the filtration process in activated sludge and showed the applicability in real-world conditions at the wastewater ...

Lev, J.; Holba, Marek; Došek, M.; Kalhotka, L.; Detvanová, L.; Dostálová, L.; Přichystalová, J.; Vincent, I.; Kimmer, D.
Botanický ústav, 2015

Úvod: Management a obnova travinných ekosystémů
Prach, Karel; Hájek, M.; Jongepierová, I.; Krahulec, František; Lencová, K.; Řehounková, K.
2015 - Czech
Úvod k celému speciálnímu číslu Introduction to the whole special volume Keywords: restoration; grasslands; management Available at various institutes of the ASCR
Úvod: Management a obnova travinných ekosystémů

Úvod k celému speciálnímu číslu


Introduction to the whole special volume

Prach, Karel; Hájek, M.; Jongepierová, I.; Krahulec, František; Lencová, K.; Řehounková, K.
Botanický ústav, 2015

Rybníky a jakost vody
Duras, J.; Potužák, Jan; Marcel, M.
2015 - Czech
Většina našich rybníků spadá do kategorie silně eutrofních až hypertrofních. Tento stav je způsoben vstupy živin z povodí, ale i hnojením v rámci rybničního hospodaření. Dlouhodobý monitoring kvality vody je komplikován velkou prostorovou i časovou variabilitou měřených parametrů prostředí. Most of the fishponds in the Czech Republic is highly eutrophic to hypertrophic. This situation is related to the run-off in the catchments and by the fis-farming management (especially fertilisation). Long-term monitoring of fishpond water quality is complicated by large spatiotemporal variability of the parameters measured. Keywords: fishponds; phosphorus; eutrophication Available at various institutes of the ASCR
Rybníky a jakost vody

Většina našich rybníků spadá do kategorie silně eutrofních až hypertrofních. Tento stav je způsoben vstupy živin z povodí, ale i hnojením v rámci rybničního hospodaření. Dlouhodobý monitoring kvality ...

Duras, J.; Potužák, Jan; Marcel, M.
Botanický ústav, 2015

Use of iron nanoparticles for post-treatment of metal finishing wastewater
Matysíková, J.; Sukopová, M.; Škvoran, O.; Holba, Marek
2015 - English
This study evaluated the efficiency of copper, nickel and zinc removal from industrial metal finishing wastewater using nZVI material in lab and pilot scale conditions. Initial concentrations of Cu, Ni and Zn in raw wastewater were 3.16 mg/L, 0.38 mg/L and 0.56 mg/L, respectively. All metals were presented in residual concentrations and difficult to remove. Copper concentration was lowered by 77.2% in lab scale and 85.2% in pilot scale test for nZVI dose of 400 mg/L after 3 hours of reaction. Removal efficiency of nickel was 51% in the lab scale and 85.2 % at the pilot scale. Decrease of zinc concentration was less significant and reached 35.4% and 40% in lab and pilot scale experiment, respectively. Increase of efficiency in pilot scale testing was caused by the application of nZVI under inert atmosphere which ensured the preservation of high iron reactivity. pH adjustment before the nZVI dosing had also significant influence for efficiency of reaction. No changes and fluctuations of temperature and conductivity were observed. Pilot-scale test with lower dose of nZVI was performed to reveal the surpluses of previous dose of iron. The dose of 300 mg nZVI/L was applied into the reactor under inert atmosphere with pH adjustment before iron dosing. Efficiency of metals removal dropped to the 70% and 70.1% for copper and nickel. Efficiency of zinc removal increased to the 60.5%. nZVI dose of 300 mg/L was sufficient for reaching of limits for wastewater discharge. Keywords: zerovalent iron nanoparticles; metal finishing wastewater; copper and nickel removal Available at various institutes of the ASCR
Use of iron nanoparticles for post-treatment of metal finishing wastewater

This study evaluated the efficiency of copper, nickel and zinc removal from industrial metal finishing wastewater using nZVI material in lab and pilot scale conditions. Initial concentrations of Cu, ...

Matysíková, J.; Sukopová, M.; Škvoran, O.; Holba, Marek
Botanický ústav, 2015

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases