Number of found documents: 379
Published from to

Application of Iron Nanoparticles for Industrial Wastewater Treatment
Sukopová, M.; Matysíková, J.; Škvoran, O.; Holba, Marek
2014 - English
Our study evaluated copper and nickel removal from metal finishing industry by using of nZVI. Lab-scale tests were performed with processing wastewater. Concentration of metals in raw wastewater was 22.4 mg/L for copper and 1.3 mg/L for nickel. 99 % of copper was removed by nZVI dose 3 g/L in 73 hours, likewise the highest removal efficiency of nickel was up to 80 % for the same nZVI dose in 6 hours. The removal efficiency 80 % for nickel was sufficient. The reaction seems to be relatively fast, high removal efficiencies were observed after 30 minutes. Further time of exposure was beneficial only for copper removal, nickel concentration become stable after 2 hours. Reaction conditions were monitored only but no effect of pH, temperature or conductivity was investigated. The results showed possibility to remove heavy metals from industrial wastewater in environmentally friendly way. Further research with real wastewater is necessary to get more reliable results. Keywords: zerovalent iron nanoparticles; copper and nickel removal; industrial wastewater treatment Available at various institutes of the ASCR
Application of Iron Nanoparticles for Industrial Wastewater Treatment

Our study evaluated copper and nickel removal from metal finishing industry by using of nZVI. Lab-scale tests were performed with processing wastewater. Concentration of metals in raw wastewater was ...

Sukopová, M.; Matysíková, J.; Škvoran, O.; Holba, Marek
Botanický ústav, 2014

Estrogeny v povrchových vodách - zdroje, koncentrace, detekce
Maršálek, Blahoslav; Sadílek, Jan; Maršálková, Eliška; Endo, Valentina; Godoy Alonso, Paula
2014 - Czech
Estrogeny v povrchových vodách se staly tématem, které je bez znalosti souvislostí pro neodborníky málo přehledné. V prvé řadě nelze zaměňovat estrogeny v povrchových vodách za endokrinní disruptory (ED), které jsou nadřazený pojem (zahrnují jak estrogeny, tak například androgeny). Látky s estrogenní aktivitou v povrchových vodách nejsou svým původem pouze antikoncepční přípravky, jak je mnohdy zjednodušováno, naopak jde o širokou skupinu látek jako například toxické kovy, pesticidy, farmaka, PCB apod. Kromě výše zmíněných látek mají estrogenní aktivitu také přírodně syntetizované látky (např. fytoestrogeny).Tyto látky se v povrchových vodách zatím vůbec neanalyzují. Výjimku tvoří ojedinělé studie fytoestrogenů, ikdyž lze předpokládat, že fykoestrogeny produkované řasami a sinicemi mohou být produkovány ve vodních ekosystémech v ekotoxikologicky relevantních koncentracích. Estrogeny lze detekovat ve vodách, sedimentech a vodních organismech pomocí instrumentálních analytických metod (LC-MS/MS), dále například pomocí ELISA, nebo pomocí biotestů, které detekuji také tzv. potenciální estrogeny ( lze prokázat vazbu na některý z receptorů, ale efekty zatím nebyly prokázány v živém organismu. Při interpretacích a srovnávání výsledků musíme vždy zohlednit metodu detekce, protože každá má své výhody a nevýhody. Instrumentální metody jsou zaměřeny jen na vybrané estrogeny, takže některé studie udávají nepřítomnost estrogenů. Naopak biotesty ukazují sumu látek s estrogenní aktivitou.přičemž výsledek je ještě ovlivněn přítomnosti antiestrogenních látek. Proto důrazně doporučujeme věnovat při srovnávání a interpretaci dat z různých zdrojů velkou pozornost metodě odběru vzorků a především metodě analýzy estrogenů s uvedením detekčního limitu. Estrogenity in the surface water become to be a topic, where the orientation for not educated people should be difficult. At first, estrogens in the surface water cannot be substituted by the expressionenndocrine disrupting compounds (ED) what is more wide term (including estrogenity and e.g. androgenity). Compounds with estrogenic activity detected in surface waters are not only the contraceptive pills as is somewhere simplified, but it is a wide spectrum of compounds like PCB, heavy metals, pharmacs, pesticides etc. Moreover – estrogenic activity display also naturally synthetized compounds by plants (phytoestrogens), fungi (mycoestrogens), or by algae and cyanobacteria (phycoestrogens). These compounds are not analysed in the surface water yet. Exception is some rare analyses of phytoestrogens, we presume, that phycoestrogens can be produced in aquatic ecosystem in ecotoxicologically relevant concentrations. Estrogens can be detected in the water, sediments or in the aquatic biota by instrumental analyses (LC-MS/MS), or by ELISA, or e.g. by bioassays, which can detect also so called potential estrogens ( are able to bind to some of estrogen receptors, but effects in vivo were not proved yet). In the case of the comparison, or the interpretation of results from different sources we must consider the used detection method. Instrumental analyses are dedicated to selected compounds.. Bioassays represent the sum of compounds with (with proved, or potential) estrogenic activity. That is why we strongly recommend to pay an attention on the methods of sampling and analyse in the case of interpretation and comparison of estrogenity results from different resources. In the case of literature data usingincomparable methods or high detection limit we recommend the high carefulness. Where it is possible we recommend the combination of instrumental analyse with in vitro bioassays for detection of estrogenity in surface waters. Keywords: estrogenity; surface water pollution; detection methods; endocrine didsruptors Available at various institutes of the ASCR
Estrogeny v povrchových vodách - zdroje, koncentrace, detekce

Estrogeny v povrchových vodách se staly tématem, které je bez znalosti souvislostí pro neodborníky málo přehledné. V prvé řadě nelze zaměňovat estrogeny v povrchových vodách za endokrinní disruptory ...

Maršálek, Blahoslav; Sadílek, Jan; Maršálková, Eliška; Endo, Valentina; Godoy Alonso, Paula
Botanický ústav, 2014

Snížení eutrofizace vodních toků díky separaci vod u zdroje a využití nutrientů
Holba, Marek; Černý, M.; Došek, M.
2014 - Czech
Tvorba udržitelné společnosti, zachování stávajících kvalit vodních toků nebo jejich zlepšení a hospodárné zacházení s půdním fondem má jednoho společného jmenovatele. Tím je separace odpadních vod u zdroje, využití biodegradabilního odpadu a nutrientů z těchto vod v zemědělství. Článek popisuje možnosti recyklace nutrientů z odpadních vod. Pokud se podaří recyklovat nutrienty z odpadních vod pocházejících od obyvatel, sníží se částečně spotřeba fosilních zdrojů a také klesne zatížení vodních toků a jejich eutrofizace. Na tento problém lze aplikovat inovátorský přístup k čištění odpadních vod vyjádření akronymem NEW, tedy management Nutrientů, snížení spotřeby Energie a zlepšení odtokových parametrů čištěné vody (Water). Sustainable society development and the improvement of water environment quality together with soli quality is tightly connected with separation at source, biodegradable waste and nutrient recycling from wastewater to agriculture. Once we recycle nutrients from wastewater then we can reduce fossil fuel consumption and decrease nutrient input into water bodies. This attitude can be expressed by acronyme NEW (N - nutrient, E - energy, W - water) that lead to the nutrient recycling, energy consumption decrease and enhancement of water quality. Keywords: source separation; nutrients; wastewater Available at various institutes of the ASCR
Snížení eutrofizace vodních toků díky separaci vod u zdroje a využití nutrientů

Tvorba udržitelné společnosti, zachování stávajících kvalit vodních toků nebo jejich zlepšení a hospodárné zacházení s půdním fondem má jednoho společného jmenovatele. Tím je separace odpadních vod u ...

Holba, Marek; Černý, M.; Došek, M.
Botanický ústav, 2014

Z odpadů surovinami aneb skryté bohatství kapalných odpadů
Došek, M.; Holba, Marek; Škvoran, O.; Černý, M.
2014 - Czech
Článek se zabývá technologiemi, které využívají a recyklují komodity, které jsou v současné době považovány za odpad. Tyto komodity jsou žluté vody, šedé vody, fosfor a biouhel. Článek nabízí shrnutí možností recyklace těchto komodit v rámci právě zahájeného projektu. Article deals with technologies that utilize and recycle commodities that are considered to be waste recently. Those commodities are yellow water, greywater, phosphorus and biochar. Article offers an review of possibilities of commodity recycling from recently started project. Keywords: liquid waste; recycling; wastewater Available at various institutes of the ASCR
Z odpadů surovinami aneb skryté bohatství kapalných odpadů

Článek se zabývá technologiemi, které využívají a recyklují komodity, které jsou v současné době považovány za odpad. Tyto komodity jsou žluté vody, šedé vody, fosfor a biouhel. Článek nabízí shrnutí ...

Došek, M.; Holba, Marek; Škvoran, O.; Černý, M.
Botanický ústav, 2014

Minulost největšího původního jezera Českého masivu: Komořanské jezero (Mostecko) - paleoekologie
Jankovská, Vlasta
2013 - Czech
Paleorekonstrukce vzniku a vývoje Komořanského jezera od pozdního glaciálu po současnost. Paleorekonstrukce vegetace a charakteru krajiny Podkrušnohorské pánve, m Krušných hor a Českého středohoří Hills (Late Glacial and Holocene). Palaeoreconstruction of origin and development of the Komořany Lake from Late Glacial to the present time. Palaeoreconstruction of vegetation and landscape character for the Podkrušnohorská Basin, Krušné hory Mts. and České středohoří Hills. Keywords: Komořany Lake; pollen- and palaeological analyses; palaeoecology Available at various institutes of the ASCR
Minulost největšího původního jezera Českého masivu: Komořanské jezero (Mostecko) - paleoekologie

Paleorekonstrukce vzniku a vývoje Komořanského jezera od pozdního glaciálu po současnost. Paleorekonstrukce vegetace a charakteru krajiny Podkrušnohorské pánve, m Krušných hor a Českého středohoří ...

Jankovská, Vlasta
Botanický ústav, 2013

Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu
Vlasáková, Blanka; Albrechtová, Jana; Bartoš, M.; Frantík, Tomáš; Horna, A.; Koblihová, Helena; Kotyza, P.; Kovářová, Marcela; Látr, A.; Nývltová, Z.; Pilařová, M.; Vazačová, Kristýna; Vosátka, Miroslav
2013 - Czech
Na základě řady pokusů, především polních, byly ověřeny příznivé účinky přírodních stimulantů na zvýšení užitných vlastností a výnosů vybraných plodin. Předmětem certifikované metodiky je popis využití přírodních stimulantů. Based on a number of experiments, mostly field ones, positive effects of the described natural stimulants are used to increase utility value and yield properties of selected crops and offered as a non-risk, environment-friendly agricultural chemicals Keywords: stimulans; regulator; preparpation Available at various institutes of the ASCR
Trvale udržitelné agrotechnické postupy: Zvyšování výnosů polních plodin stimulačními látkami přírodního původu

Na základě řady pokusů, především polních, byly ověřeny příznivé účinky přírodních stimulantů na zvýšení užitných vlastností a výnosů vybraných plodin. Předmětem certifikované metodiky je popis ...

Vlasáková, Blanka; Albrechtová, Jana; Bartoš, M.; Frantík, Tomáš; Horna, A.; Koblihová, Helena; Kotyza, P.; Kovářová, Marcela; Látr, A.; Nývltová, Z.; Pilařová, M.; Vazačová, Kristýna; Vosátka, Miroslav
Botanický ústav, 2013

Experimental Study on Bacteria Removal from Artificial and Real Wastewater by Nanofibrous Filters
Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl; Kimmer, D.
2013 - English
Unique properties of electrospun nanofibrous materials could be utilized in various environmental technologies, e.g. bacteria removal from water. Recent studies show various removal efficiencies of bacteria and particulated matter by nanofibrous filters. Our article presents results from filtration tests through polyurethane nanofibrous material on short-term scale with artificial wastewater and also results from tests with real wastewater. We determined E. coli abundances in artificial and real wastewaters and the amount of the other hygienically important bacteria in real wastewater samples only. The results show possibility of long-term full-scale application of those materials, however some material modifications are needed to be accomplished. Keywords: bacteria; nanofibres; removal Available at various institutes of the ASCR
Experimental Study on Bacteria Removal from Artificial and Real Wastewater by Nanofibrous Filters

Unique properties of electrospun nanofibrous materials could be utilized in various environmental technologies, e.g. bacteria removal from water. Recent studies show various removal efficiencies of ...

Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl; Kimmer, D.
Botanický ústav, 2013

Recyklace fosforu - potřeba nebo nutnost?
Holba, Marek; Došek, M.; Škvoran, O.; Matysíková, J.; Plotěný, K.; Maršálek, Blahoslav
2013 - Czech
Problematika fosfátové politiky je úzce spojena nejen s jeho hlavním efektivním využitím v zemědělství, ale i s jeho odstraňováním z vodného prostředí, kde je jeho zvýšená koncentrace nežádoucí, protože způsobuje tvorbu vodního květu a zhoršení kvality povrchové vody. Hrozba vyčerpání fosfátových rud v blízké budoucnosti vede k potřebě zavádění recyklačních technologií, kdy nejzajímavějším způsobem recyklace z koncentrovaných kapalných zdrojů se jeví krystalizace do formy struvitu, který by mohl být posléze žádanou komoditou mezi zemědělci, protože se jedná o pomalu se rozpouštějící hnojivo. Phosphate policy is tightly connected with effective solutions in agriculture, but also with its removal from water environment where excessive concentration of phosphorus is not welcomed since it causes water bloom and worsening og surface water quality. Phosphate ores will be depleted soon and therefore recacling technologies should be introduced into practice in near future. Struvite - slow-release fertilizer seems to be good commodity for farmers. Struvite is usually responsible for clogged pipes in the wastewater treatment area. Therefore, several technologies of its recycling is recently being developed, esp. from reject water stream. Struvite crystallization, its production control and scale-up of technology from lab-scale through pilot-sclae to full-scale is technological challenge in the near future. Keywords: phosphorus recycling; wastewater treatment; future scenarios Available at various institutes of the ASCR
Recyklace fosforu - potřeba nebo nutnost?

Problematika fosfátové politiky je úzce spojena nejen s jeho hlavním efektivním využitím v zemědělství, ale i s jeho odstraňováním z vodného prostředí, kde je jeho zvýšená koncentrace nežádoucí, ...

Holba, Marek; Došek, M.; Škvoran, O.; Matysíková, J.; Plotěný, K.; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2013

Bacteria deactivation and removal from Wastewater and polluted Air
Kimmer, D.; Vincent, I.; Dudák, J.; Bergerová, E.; Petras, D.; Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl; Kořínková, R.; Kubáč, L.
2013 - English
Procedures permitting to prepare homogeneous functionalized nanofibre structures based on polyurethanes modified by phthalocyanines (PCs) by employing a suitable combination of variables during the electrospinning process are presented. Compared are filtration and bacteria deactivation properties of nanostructures without PCs, modified in bulk and with PCs embedded into polyurethane chain by a covalent bond protecting the release of active organic compound during the filtration process. Finding that the functionalized nanofibre structures have an effect on bacterial growth was confirmed by microbiological, physico-chemical and molecular biological analyses, such as the inoculation in a nutrient agar culture medium, flow cytometry and real-time polymerase chain reaction. Keywords: bacteria; deactivation and removal; wastewater and polluted air Available at various institutes of the ASCR
Bacteria deactivation and removal from Wastewater and polluted Air

Procedures permitting to prepare homogeneous functionalized nanofibre structures based on polyurethanes modified by phthalocyanines (PCs) by employing a suitable combination of variables during the ...

Kimmer, D.; Vincent, I.; Dudák, J.; Bergerová, E.; Petras, D.; Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Mikula, Přemysl; Kořínková, R.; Kubáč, L.
Botanický ústav, 2013

Bezkartáčkaté kosatce, jejich zahradní skupiny a šlechtění v ČR
Sekerka, Pavel; Macháčková, Markéta; Caspers, Zuzana; Blažek, M.
2012 - Czech
Pojednání o členění skupiny kosatců bez kartáčků (Apogon). Uveden přehled taxonomie a druhy vhodné pro pěstování v ČR. Demonstrovány výsledky hybridizace kosatců skupiny Iris spuria a další šlechtitelské práce v rámci ČR. Poukázáno na úpravy klasifikátoru, který byl přizpůsoben pro popis této skupiny kosatců. Article present beardless irises (Apogon) and its organization into groups. It gives worldwide taxonomic overview and it highlights species suitable for growing in the Czech Rep. (Iris sibirica, I. spuria, I. ensata). It also demonstrates hybridization results of Iris spuria done by Mgr. Milan Blažek and other breeding work from the Czech Republic and natural fenotype variability in collected material. Finaly it show changes in EVIGEZ classification chart for genus Iris, to suit all irises - bearded and beardless, too. Keywords: Iris; breeding; EVIGEZ Available at various institutes of the ASCR
Bezkartáčkaté kosatce, jejich zahradní skupiny a šlechtění v ČR

Pojednání o členění skupiny kosatců bez kartáčků (Apogon). Uveden přehled taxonomie a druhy vhodné pro pěstování v ČR. Demonstrovány výsledky hybridizace kosatců skupiny Iris spuria a další ...

Sekerka, Pavel; Macháčková, Markéta; Caspers, Zuzana; Blažek, M.
Botanický ústav, 2012

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases