Number of found documents: 61223
Published from to

Sport centrum
Kasan, Marek; Mizerová,, Lenka Smolková; Smolka, Radim
2020 - Czech
Diplomová práce na téma Sport centrum na úrovni dokumentace pro provádění staveb. Hlavní část objektu je sportovní multifunkční hala, na kterou plynule navazuje dvoupodlažní fitness centrum se zázemím pro návštěvníky. Konstrukční systém haly je prefabrikovaný železobetonový skelet. Stropní konstrukci tvoří prefabrikované železobetonové stropní panely. Fitness centrum je řešeno jako monolitický železobetonový skelet. Stropní konstrukce jsou železobetonové monolitické desky. Střešní konstrukce tvoří jednoplášťové ploché vegetační střechy. Celý objekt je zateplen minerální vlnou a fasáda je řešena jako větraná Diploma thesis premises designed Sport center at the documentary for execution of works. The dominant part is a sport multifunctional hall, whitch is connected to a two above-ground floors fitness center with facilities for visitors. The construction system of the hall is prefabricated reinforced concrete structural frame. The ceiling construction consists of prefabricated reinforced concrete panels. The fitness center is designed as cast-in-place reinforced concrete structural frame. Ceiling structures are cast-in-place reinforced concrete slabs. The roof structures are designed like flat vegetation roof. The building has exterior thermal insulation system with ventilated facade. Keywords: Sport centrum; železobetonový skelet; plochá vegetační střecha; větraná fasáda; Sport center; reinforced concrete structural frame; flat vegetation roof; ventilated facade Available in a digital repository NRGL
Sport centrum

Diplomová práce na téma Sport centrum na úrovni dokumentace pro provádění staveb. Hlavní část objektu je sportovní multifunkční hala, na kterou plynule navazuje dvoupodlažní fitness centrum se zázemím ...

Kasan, Marek; Mizerová,, Lenka Smolková; Smolka, Radim
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Polyfunkčný dom
Kmec, Peter; Krupica, Roman; Jelínek, Petr
2020 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je spracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby Polyfunkčného domu v meste Brno, mestská časť Židenice. Suterénne a prvé nadzemné podlažie objektu sú riešené ako monolitické, oceľobetónové. Zvislé nosné konštrukcie druhého, tretieho a štvrtého nadzemného podlažia sú navrhnuté z keramických tehál hrúbky 300 mm. Stropné dosky v celom objekte sú riešené ako monolitické, oceľobetónové. Skladba plochej strechy je navrhnutá ako jednoplášťová plochá vegetačná strecha. Stavba je riešená tak, že suterénne podlažie je z väčšej časti tvorené podzemnými garážami, orientovanými na západ. V suterénne sa ešte nachádza technické zázemie objektu. Prvé a druhé nadzemné podlažie je určené prevažne pre obchod a služby, kde prevádzky a kancelárie prvých dvoch nadzemných podlaží tvoria približne 75% podlahovej plochy. Tretie a štvrté nadzemné podlažie je určené výhradne pre bývanie. Objekt je orientovaný východno - západným smerom. The purpose of the thesis is the processing of project documentation fot the construction design of the Mixed-use building in the city of Brno, a borough of Židenice. Underground and first floor are made of cast-in-place concrete. The vertical load-bearing structures of the second, third and fourth floor are designed from ceramic bricks of 300 mm thickness. Floor slabs in the whole building are made of cast-in-place concrete. The last floor has warm flat green roof. The building is designed so that the underground floor is largely made up of underground garages, oriented to the west. Basement of the building is used for technical background of the building too. The first and second above-ground floors are intended primarily fot trade and services, where the all kinds of the offices of the first two above-ground floors makes up to 75% of the floor area. The third and fourth floors are used for housing. The building is oriented from east to west. Keywords: Mixed-use building; trade; services; housing; ceramic blocks; waterproof concrete structures; warm flat roof; apartments; piles; balconies; cast-in-place concrete; underground garage; lift Available in a digital repository NRGL
Polyfunkčný dom

Cieľom diplomovej práce je spracovanie projektovej dokumentácie pre prevedenie stavby Polyfunkčného domu v meste Brno, mestská časť Židenice. Suterénne a prvé nadzemné podlažie objektu sú riešené ako ...

Kmec, Peter; Krupica, Roman; Jelínek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Panda a panda
Kocmanová, Michaela; Kalánek, Ing Jiří; Brzoň, Roman
2020 - Czech
Předmětem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt má splňovat podmínky dané pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Navrhovaným objektem se stal pavilon pro pandy velké s restaurací, který je situován do Zoologické zahrady hl. m. Prahy na parcelu s číslem 1491/1. Novostavba je navržena jako částečně podsklepený objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlaží. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou vegetační střechou. Z hlediska provozního se v navrženém pavilonu nachází dva rozdílné provozy. Prvním provozem je chov pand velkých. Druhým provozem je pak restaurace. K objektu přiléhají dva venkovní výběhy, které jsou s vnitřní expozicí propojeny pomocí spojovacích ramp. Výhled do výběhů je návštěvníkům umožněn ze střešní terasy nad 1. nadzemním podlažím. Objekt pavilonu pro pandy velké je částečně monolitická a částečně zděná stavba s kontaktním zateplovacím systémem. Svislé i vodorovné nosné konstrukce jsou v 1. PP a 1. NP monolitické železobetonové. 2. NP je zděné z pórobetonových tvárnic. Stropní konstrukce nad 2.NP je skládaná z předpjatých stropních panelů. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou vegetační střechou. This diploma thesis presents a project documentation for construction of a zoo pavilion with a restaurant. The structure has to be designed in compliance with regulations for buildings with almost zero energy consumption. Its construction site is located within the existing compound of Prague’s zoo on plot no. 1491/1. The pavilion is proposed to house giant pandas. The building has three floors- one underground and two above. It is covered by a flat green roof. In terms of circulation, the structure is composed from two parts. The first one is formed by premises for the pandas, including necessary facilities for their wellbeing and their breeding; and the second part is visitors’ part, including restaurant, gift shop and amenities. The building is enclosed by two exterior expositions for pandas which are connected with the interior exposition premises by two ramps- tunnels. There is a roof terrace adjacent to the restaurant for visitors to enjoy the view of pandas in their exterior grounds. The vertical structure of the pavilion for giant pandas is a combination of load bearing brick walls and cast-in-place concrete walls- the underground floor and the ground floor is formed by the cast-in-place concrete walls and the upper floor is formed by the brick walls made out of autoclaved aerated concrete blocks. The horizontal structures are formed by prestressed concreted floor panels or in the case of the upper floor by cast-in-place reinforced concrete slabs. Keywords: Pavilon pro pandy velké; zoologická zahrada; restaurace; vegetační střecha; provětrávaná fasáda; Pavilion for giant pandas; zoological garden; restaurant; green roof; ventilated facade Available in a digital repository NRGL
Panda a panda

Předmětem diplomové práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby. Objekt má splňovat podmínky dané pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie. Navrhovaným objektem se stal ...

Kocmanová, Michaela; Kalánek, Ing Jiří; Brzoň, Roman
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Objekt občanské vybavenosti
Kožík, Jiří; Spáčil, Miroslav; Brukner, Bohuslav
2020 - Czech
Předmětem řešení diplomové práce je novostavba objektu občanské vybavenosti. Jedná se o podsklepený pětipodlažní objekt. Konstrukční systém je kombinovaný železobetonový monolit se zděnou konstrukcí s monolitickými železobetonovými stropy a jednoplášťovou střechou. V podzemním podlaží se nachází hromadná garáž. Přízemí je určeno pro komerční a komunitní využití. V dalších patrech se nachází vždy 8 bytových jednotek. Stavba je umístěna v rovném terénu v nové lokalitě určené pro výstavbu bytových domů ve Zlíně v Bartošově čtvrti. Subject of the solution master´s thesis is new civil building. It is five floors building with underground floor. The structual system is made by combination of RC frame and loadbearing masonry with monoplane roof. In underground floor is a garage. In First floor is designed for commercial and comunal activities. In next floors there is always 8 flats. Building is located in straight terrain in the development area of new houses in Zlin in area Bartosova. Keywords: Objekt občanské vybavenosti; železobetonový monolit; zděná konstrukce; jednoplášťová střecha; monolitické železobetonové stropy; komerční prostor; bytová jednotka; rovný terén; Civil building; RC frame; loadbearing masonry; monoplane roof; RC ceiling; comercial area; flat; straight terrain Available in a digital repository NRGL
Objekt občanské vybavenosti

Předmětem řešení diplomové práce je novostavba objektu občanské vybavenosti. Jedná se o podsklepený pětipodlažní objekt. Konstrukční systém je kombinovaný železobetonový monolit se zděnou konstrukcí s ...

Kožík, Jiří; Spáčil, Miroslav; Brukner, Bohuslav
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice
Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
2020 - English
Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena se zaměřením na aplikace v oblasti plazmoniky. Důraz je kladen na spektroskopii energiových ztrát elektronů (EELS) a katodoluminiscenci. Dále je diskutována výroba plazmonických vzorků pro transmisní elektronovou mikroskopii, přičemž je kladen důraz na litografii iontovým svazkem a na přípravu vzorků za použití chemicky syntetizovaných částic ve vodném roztoku. Hlavní výzkumné výsledky práce jsou rozděleny do čtyř částí. První část se věnuje komparativní studii plazmonických antén vyrobených elektronovou a iontovou litografií. Přestože obě techniky jsou vhodné pro výrobu plazmonických antén, elektronová litografie by měla být upřednostňována před iontovou litografií díky lepší kvalitě výsledných antén a jejich silnější plazmonické odezvě. Antény vyrobené iontovou litografií mají neostré okraje, vykazují výrazné kolísání tloušťky a jsou také silně kontaminovány nejen organickými kontaminanty, ale také rezidui po iontové litografii včetně implantovaných iontů z iontového svazku a atomů titanové adhezivní vrstvy. Ve druhé části je zkoumán Babinetův princip komplementarity pro plazmonické nanostruktury na sérii zlatých diskových antén a komplementárních apertur ve zlaté vrstvě s různými průměry. Komplementarita je potvrzena pro základní plazmonické vlastnosti jako rezonanční energie, ale rozdíly způsobené omezenou platností Babinetova principu jsou patrné například pro prostorové rozložení blízkého pole plazmonových polaritonů. Třetí část shrnuje studii nanostruktur s funkčními vlastnostmi souvisejícími s lokálním zesílením elektrického a magnetického pole. Obzvlášť silné lokální zesílení pole vykazují plazmonické antény tvaru bowtie a diabolo, a to jak ve formě částic, tak ve formě apertur. Naše studie umožnila identifikovat několik módů lokalizovaných povrchových plazmonů v těchto anténách a charakterizovat jejich vlastnosti včetně energie módu, rozložení elektrické a magnetické složky blízkého pole módu, a kvalitativní rozložení uzlů náboje a proudu souvisejících oscilací elektronového plynu. Dále jsme studovali laditelnost energií módů v blízké infračervené a viditelné spektrální oblasti a zaměřili jsme se na Babinetovskou komplementaritu mezi přímými a invertovanými anténami. Poslední část je zaměřena na stříbrný amalgám, nový a velmi perspektivní plazmonický materiál. Změnou velikosti stříbrných amalgámových nanostruktur může být jejich plazmonová rezonance laděna od oblasti ultrafialového záření přes celou viditelnou až po infračervenou oblast. Jelikož stříbrný amalgám je dobře prozkoumán v oblasti elektrochemie, stříbrné amalgámové nanočástice otevírají možnost kombinovat plazmoniku a elektrochemii dohromady. This thesis deals with electron and ion beam techniques for fabrication and characterization of plasmonic nanostructures. Analytical electron microscopy focusing on applications in the field of plasmonics is discussed. The emphasis is given to electron energy loss spectroscopy (EELS) and cathodoluminescence. Further, fabrication of plasmonic samples for transmission electron microscopy is introduced while the aim is put at focused ion beam lithography and at sample preparation using chemically synthesized particles in water solution. The main research results are divided into four parts. The first part covers a comparative study of plasmonic antennas fabricated by electron beam and focused ion beam lithography. While both techniques are suitable for the fabrication of plasmonic antennas, electron beam lithography shall be prioritized over focused ion beam lithography due to better quality of the resulting antennas and considerably stronger plasmonic response in EELS. Antennas fabricated by focused ion beam lithography have slightly dull edges, exhibit pronounced thickness fluctuation, and they are also strongly contaminated not only by organic contaminants, but also by residues of FIB milling including implanted milling ions and atoms of a titanium adhesion layer. In the second part, Babinet's principle of complementarity for plasmonic nanostructures is investigated on a set of gold disc-shaped antennas and complementary apertures in a gold layer with various diameters. The complementarity is confirmed for fundamental plasmon properties such as resonance energies, but differences rising from the limited validity of Babinet's principle are found, for example, for the spatial distribution of the near-field of plasmon polaritons. The third part summarizes a study of nanostructures with functional properties related to the local enhancement of electric and magnetic field. Bow-tie and diabolo plasmonic antennas, both in the form of particles and in the form of apertures, exhibit particularly strong local field enhancement. Our study identifies several modes of localized surface plasmons in these antennas and characterizes their properties including mode energy, near field electric and magnetic field distribution, and the qualitative distribution of charge nodes and current associated with electron gas oscillations. Next, we have studied mode energy tunability in near infrared and visible spectral regions and focused on Babinet's complementarity between direct and inverted antennas. The last part is focused on silver amalgam, which is a novel and very prospective plasmonic material. By changing the size of silver amalgam nanostructures their plasmon resonance can be tuned from ultraviolet through the whole visible to infrared region. As silver amalgam is well investigated in the field of electrochemistry, silver amalgam nanoparticles opens a possibility to combine plasmonics and electrochemistry together. Keywords: Plasmonic antennas; localized surface plasmons; electron microscopy; EELS; cathodoluminescence; Babinet's principle.; Plazmonické antény; lokalizované povrchové plazmony; elektronová mikroskopie; EELS; katodoluminiscence; Babinetův princip. Available in a digital repository NRGL
Elektronová mikroskopie a spektroskopie v plazmonice

Tato práce se zabývá mikroskopickými technikami využívajícími elektronový a iontový svazek pro přípravu a charakterizaci plazmonických nanostruktur. Analytická elektronová mikroskopie je představena ...

Horák, Michal; Krenn, Joachim; Shegai, Timur; Šikola, Tomáš
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojemů
Tanistrová, Lucie; Komínek, Jiří; Tuhovčák, Ladislav
2020 - Czech
Diplomová práce se zabývá především analýzou a posouzením rizik vodárenských systémů zásobování pitnou vodou. V rámci práce byla provedena rešerše dané problematiky jak ve světě, tak v České republice. V softwaru WaterRisk, vyvíjeném na VUT v Brně a sloužícímu ke zpracování posouzení rizik, byl vyhodnocen skupinový vodovod Třebom, jehož provozovatelem je společnost SmVaK Ostrava a.s. V další části je práce zaměřena na posouzení technického stavu vodojemů. Byla shrnuta problematika v zahraničí i v České republice a na konkrétním příkladu zemního vodojemu, který byl pro účely práce anonymizován, je ilustrováno vyhodnocení technického stavu pomocí aplikace TEAwater. Hodnocen byl stav před rekonstrukcí a po provedené rekonstrukci. The diploma thesis is primarily focused on risk analysis and risk assessment of drinking water supply systems. In the research, the issues of risk analysis and risk assessment considering world and Czech Republic, were summarized. Software WaterRisk, which was developed by BUT Brno, was used for risk assessment of a particular water supply system in Třebom. Next, the thesis is aimed on technical audit of water tanks. There was a research of technical audit in the world and in the Czech Republic. Also assessment of technical audit of a particular water tank, which had to be anonymized, using software TEAwater is described in detail. Two conditions were considered: before and after reconstruction. Keywords: analýza rizik veřejných vodovodů; posouzení rizik; řízení rizik; WaterRisk; technický stav vodojemů; TEAwater; veřejný vodovod; skupinový vodovod; risk analysis of water supply systems; risk assessment; risk management; WaterRisk; technical audit of water tanks; water supply system; TEAwater Available in a digital repository NRGL
Hodnocení technického stavu a posouzení rizik vodojemů

Diplomová práce se zabývá především analýzou a posouzením rizik vodárenských systémů zásobování pitnou vodou. V rámci práce byla provedena rešerše dané problematiky jak ve světě, tak v České ...

Tanistrová, Lucie; Komínek, Jiří; Tuhovčák, Ladislav
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Historický vývoj zanášení horní nádrže VD Nové Mlýny
Komorová, Magdaléna; Marton, Daniel; Zachoval, Zbyněk
2020 - Slovak
Diplomová práca sa zaoberá zanášaním hornej nádrže vodného diela Nové Mlýny od prvého napustenia do súčasnosti. Začiatok práce je venovaný úvodu do oblasti splavenín, zanášaniu nádrží a opatreniam proti zanášaniu. Súčasťou práce je vytvorenie numerického jednorozmerného modelu pre pohyb splavenín na úseku Dyje, Jevišovka a v rámci hornej nádrže. Vyhodnotenie spočíva v analýze objemov sedimentov, zmeny dna v čase a zmeny kriviek zrnitosti v nádrži. Práca vyhodnocuje vývoj úrovne hladiny pri N-ročných prietokoch pri rôznom stupni zanesenia. Master thesis is about historical deposition of sediments in the upper reservoir of Nové Mlýny from first fill up with water until present time. Beginning of the thesis concentrates on introduction of types of sediments and their behavior in rivers and reservoirs, sediment deposition in reservoirs and measures against sedimentation in reservoir. Part of the thesis consist of the creation of numerical one-dimensional model with transport of sediments on sections of rivers Dyje, Jevišovka and in the upper reservoir. Output data evaluation consist of analysis of sediment’s volume, development of bed in time and variation of bed evaluation in reservoir. Master thesis evaluates the development of water surface with different stages of sedimentation. Keywords: upper reservoir of Nové Mlýny dam; historical deposition of sediments; Dyje; Jevišovka; change of water surface level Available in a digital repository NRGL
Historický vývoj zanášení horní nádrže VD Nové Mlýny

Diplomová práca sa zaoberá zanášaním hornej nádrže vodného diela Nové Mlýny od prvého napustenia do súčasnosti. Začiatok práce je venovaný úvodu do oblasti splavenín, zanášaniu nádrží a opatreniam ...

Komorová, Magdaléna; Marton, Daniel; Zachoval, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Numerické modelování přepadu vody přes přeliv
Šilhánková, Lenka; Roth, Tomáš; Jandora, Jan
2020 - Czech
Tato práce se zabývá numerickým modelováním přepadu vody přes čelní přeliv. Cílem diplomové práce je výpočet různých druhů turbulentních modelů a posouzení součinitele přepadu na ostrohranném čelním přelivu. Model byl vytvořen ve volně dostupném softwaru SketchUp, avšak samotné modelování proběhlo v softwaru FLOW-3D. Obsahem práce je popis použitých softwarů, návrh konstrukce a výpočet. This thesis deals with the numerical modeling of water overflow over the front spillway. The aim of the thesis is to calculate various types of turbulent models and to assess the overflow coefficient on a sharp front spillway. The model was created in free software SketchUp, but the modeling itself was carried out in FLOW-3D software. The content of the work is a description of used software, design and calculation. Keywords: Přeliv; model; matematický model; numerický model; FLOW-3D; ostrohranný přeliv; mesh; turbulentní model; součinitel přepadu.; Spillway; model; mathematical model; numerical model; FLOW-3D; angular spillway; mesh; turbulent model; overflow coefficient. Available in a digital repository NRGL
Numerické modelování přepadu vody přes přeliv

Tato práce se zabývá numerickým modelováním přepadu vody přes čelní přeliv. Cílem diplomové práce je výpočet různých druhů turbulentních modelů a posouzení součinitele přepadu na ostrohranném čelním ...

Šilhánková, Lenka; Roth, Tomáš; Jandora, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Návrh pravidel pro řízení hydroenergetické funkce vodní nádrže
Bednář, Martin; Kříž, Tomáš; Menšík, Pavel
2020 - Czech
Cílem diplomové práce je vytvořit algoritmus, pomocí kterého bude možno navrhnout pravidla řízení. Pravidla řízení umožní dosáhnout efektivnějšího využití hydroenergetického potenciálu u nádrží s průtočnou MVE. Vlastní algoritmus bude vytvořen s ohledem na maximalizaci zisku z provozu hydroelektrárny a bude k tomu využit časový průběh ceny elektrické energie na trhu. Algoritmem navržená pravidla budou zjednodušeně otestována ve vybraném období pomocí simulačního modelu. The aim of the diploma thesis is to create an algorithm by which it will be possible to devise management rules. These management rules will be able to advise a more efficient use of the hydroenergetic potential of reservoirs with run-of-river small hydro. The actual algorithm will be created with a view to maximizing the profit from the operation of the hydropower plant and using the time course of electricity prices on the market. The rules designed by algorithm will be tested in a simplified way in selected period using simulation model. Keywords: Nádrž; malá vodní elektrárna; hydroenergetická funkce; hydroenergetika; zisk; návrh řízení; simulace; simulační model; Mostiště; výkon; energie; elektrická energie; Reservoir; small hydro; hydroenergetic function; hydroenergetics; profit; control design; simulation; simulation model; Mostiště; power; energy; electrical energy Available in a digital repository NRGL
Návrh pravidel pro řízení hydroenergetické funkce vodní nádrže

Cílem diplomové práce je vytvořit algoritmus, pomocí kterého bude možno navrhnout pravidla řízení. Pravidla řízení umožní dosáhnout efektivnějšího využití hydroenergetického potenciálu u nádrží s ...

Bednář, Martin; Kříž, Tomáš; Menšík, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2020

Kapková závlaha parkových ploch v polyfunkčním objektu s využitím dešťové vody
Kabátek, Stanislav; Mašíček,, Tomáš; Hyánková, Eva
2020 - Czech
Cílem této práce je navrhnout závlahový systém parkových ploch v polyfunkčním objetu s využitím dešťových vod. K vyřešení bylo využito poznatků získaných v průběhu studia. Řešením je závlahový systém skládající se z kapkové závlahy doplněné závlahou postřikem, který pro svůj provoz využívá dešťovou vodu. V případě jejího přebytku je voda zneškodněna pomocí vsakovacích bloků umístěných na pozemku. Přínosem této práce je ukázat, že návratnost investice je v podobných případech přijatelná, a především, že je tato investice přínosem k odpovědnosti k přírodním zdrojům. The aim of this work is to design an irrigation system of park areas in a multifunctional object using rainwater. The knowledge obtained during the study was used to solve the problem. The solution is an irrigation system consisting of drip irrigation supplemented with a sprinkler irrigation system that uses rainwater for its operation. In the event of excess of rainwater, the water is disposed of by means of infiltration blocks located on the land. The benefit of this work is to show that the return on investment is acceptable in similar cases and, above all, that this investment contributes to responsibility for natural resources. Keywords: Dešťová voda; závlahy; kapková závlaha; vsakování; využití dešťových vod; Rainwater; irrigation; drip irrigation; infiltration; reuse of rainwater Available in a digital repository NRGL
Kapková závlaha parkových ploch v polyfunkčním objektu s využitím dešťové vody

Cílem této práce je navrhnout závlahový systém parkových ploch v polyfunkčním objetu s využitím dešťových vod. K vyřešení bylo využito poznatků získaných v průběhu studia. Řešením je závlahový systém ...

Kabátek, Stanislav; Mašíček,, Tomáš; Hyánková, Eva
Vysoké učení technické v Brně, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases