Number of found documents: 60695
Published from to

Železobetonová monolitická nádrž
Renczes, Gábor; Šiška, Radek; Strnad, Jiří
2019 - Slovak
Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže v areáli čistiarne odpadových vôd. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, statický výpočet, výkresová dokumentácia, postup výstavby a vizualizácia. Výkresová dokumentácia pozostáva z výkresu tvaru a výkresu betonárskej výstuže nosných konštrukcií. The thesis deals with the design and assessment of all supporting parts of a cast-in-place reinforced concrete sewage tank in a wastewater treatment plant. The thesis includes a technical report, static analysis, drawing documentations, construction process and visualization. The drawing documentation consists of shape and reinforcement drawings of supporting parts. Keywords: wastewater treatment plant; walls; foundation slab; reinforced concrete; cracks; thermal actions; shrinkage; shear; internal forces; design of structures; reinforcement Available in a digital repository NRGL
Železobetonová monolitická nádrž

Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže v areáli čistiarne odpadových vôd. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému ...

Renczes, Gábor; Šiška, Radek; Strnad, Jiří
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Centrum paliativní péče
Matějíčková, Petra; Burianová, Lenka; Kacálek, Petr
2019 - Czech
Předmětem diplomové práce je novostavba centra paliativní péče v Žamberku. Jedná se o samostatně stojící budovu na svažitém pozemku, která je částečně podsklepená a má tři nadzemní podlaží. Z hlediska provozního se jedná o zařízení zdravotnicko-sociální zařízení. V zařízení se nachází spektrum služeb paliativní péče – lůžková část, denní hospic, zázemí mobilního hospice a ambulantní provoz. Vzhledem k typu zařízení a osob zařízení využívajících byl kladen důraz na umístění objektu, které se nachází na okraji města v areálu dalších sociálních a zdravotnických zařízení určených k dlouhodobému pobytu v klidném, tichém prostředí s dostatkem okolní zeleně. Hmotu budovy tvoří několik kvádrů, tvarové i materiálové řešení je jednoduché. Konstrukční systém je monolitický železobetonový skelet, vyzdívaný keramickými tvárnicemi. Zastřešen je několika typy plochých střech, 2NP je řešeno jako ustupující podlaží s bezbariérově přístupnou terasou. Práce obsahuje dokumentační a výkresovou část a je zpracována jako DPS. The subject of the diploma thesis is the new building of the alliative care center in Žamberk. It is a detached building, which is partly basement and has three above-ground floors. From the operating point of view, it is a medical-social facility. The facility has a range of palliative care services - a dormitory, a day hospice, a mobile hospice facility and outpatient services. Due to the type of facilities and persons using the facilities, emphasis was placed on the location of an object situated on the outskirts of the city in the area of other social and health facilities designed for long-term residence in a quiet, quiet environment with plenty of surrounding greenery. The mass of the building consists of several blocks, the shape and material solution is simple. The construction system is a monolithic reinforced concrete skeleton, coated with ceramic blocks. Several types of flat roofs are covered, 2NP is designed as a receding floor with a barrier-free terrace. Keywords: paliativní péče; monolitický skelet; plochá střecha; bezbariérová stavba; provětrávaná fasáda; zahrada; částečné podsklepení; hospic; Palliative care; hospice; monolithic skeleton; flat roof; barrier-free object; ventilated facade; garden; partial basement Available in a digital repository NRGL
Centrum paliativní péče

Předmětem diplomové práce je novostavba centra paliativní péče v Žamberku. Jedná se o samostatně stojící budovu na svažitém pozemku, která je částečně podsklepená a má tři nadzemní podlaží. Z hlediska ...

Matějíčková, Petra; Burianová, Lenka; Kacálek, Petr
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Letištní terminál
Pospíšilová, Vendula; Horáček, Martin; Pilgr, Milan
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá variantním návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce letištního terminálu. Objekt je situován ve městě Zlín. Jedná se o halu obdélníkového půdorysu o rozměrech 75,0 m x 54,0 m. Halu tvoří 10 příčných vazeb v osové vzdálenosti 6,0 m. Celková výška objektu je proměnná a pohybuje se v rozmezí od 11,5 m do 19,9 m. Součástí konstrukce je spřažená ocelobetonová plošina o půdorysných rozměrech 75,0 m x 27,0 m. Prostorová tuhost konstrukce je zajištěna pomocí ztužidel. Opláštění střechy a bočních stěn je navrženo ze sendvičových panelů, opláštění čelních stěn je tvořeno skleněnou fasádou. The diploma thesis is focused on a proposal and review of load-carrying steel structure of the airport terminal. The object is located in Zlín. It is a building of a rectangular plan with a ground plan dimensions of 75.0 x 54.0 m. The hall contains 10 main frames spaced by 6.0 m. The total height of the object is variable from 11.5 m to 19.9 m. The part of the construction is composite steel – concrete floor structure with a ground plan dimensions of 75.0 m x 27.0 m. The spatial rigidity of the construction is obtain by bracing. The cladding of the roof and the side walls is designed by sendwich panels, the cladding of the face walls is made by the glass facade system. Keywords: ocelová konstrukce; nosná konstrukce; hala; letištní teminál; zatížení; vnitřní síly; skleněná fasáda; sloup; vazník; spřažená konstrukce; příčná vazba; posouzení; spoje; kotvení; stell structure; load-carrying structure; hall; airport terminal; load; internal forces; glass facade system; column; truss; composite steel – concrete floor structure; main frame; check; connections; anchorage Available in a digital repository NRGL
Letištní terminál

Diplomová práce se zabývá variantním návrhem a posouzením nosné ocelové konstrukce letištního terminálu. Objekt je situován ve městě Zlín. Jedná se o halu obdélníkového půdorysu o rozměrech 75,0 m x ...

Pospíšilová, Vendula; Horáček, Martin; Pilgr, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Příprava a realizace Protonového terapeutického centra v Praze
Halanič, Daniel; Novotný, Michal; Nečasová, Barbora
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem části hrubé stavby objektu SO - 001 Protonové terapeutické centrum. Práce je zaměřena na objektovou část B (tzv. gantry) nemocničního objektu Protonového terapeutického centra v areálu Nemocnice Na Bulovce v Praze. Práce řeší realizaci svislých a vodorovných masivních monolitických ŽB konstrukcí. V rámci práce je zpracována technická zpráva, rozpočet, časový plán, technologický předpis, návrh zařízení staveniště, návrh strojů, návrh komunikací a další textová a výkresová dokumentace dle zadání diplomové práce. The diploma thesis deals with the construction technological project of carcass SO – 001 Proton Therapy Center. The thesis is focused on part B (gantry) of hospital building Proton Therapy Center in Bulovka Hospital area in Prague. The thesis is being processed vertical and horizontal massive monolithic reinforced concrete skeleton realization. The thesis is report, budget, time schedule, technological specification, design of site equipment, design of machinery, design of road construction and next text and drawing documentation processed by assignment of diploma thesis. Keywords: Stavebně technologický projekt; monolitický ŽB skelet; masivní betonové konstrukce; betonáž po etapách; technologický předpis; stavební stroje; pozemní komunikace; bezpečnost práce; technická zpráva; Protonové terapeutické centrum.; Construction technological project; monolithic reinforced concrete construction; massive concrete construction; concreting by stages; technological specification; construction machinery; road structures; occupational health safety; technical report; Proton Therapy Center. Available in a digital repository NRGL
Příprava a realizace Protonového terapeutického centra v Praze

Diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem části hrubé stavby objektu SO - 001 Protonové terapeutické centrum. Práce je zaměřena na objektovou část B (tzv. gantry) nemocničního ...

Halanič, Daniel; Novotný, Michal; Nečasová, Barbora
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Stavebně technologický projekt výrobní a administrativní haly ATX
Šrámek, Jiří; Liška, Pavel; Nečasová, Barbora
2019 - Czech
Předmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu výrobní a administrativní haly ATX. Práce řeší technologické předpisy pro spodní stavbu, studii hlavních etap, návrh strojních sestav, kontrolní a zkušební plány. Dále je pro stavbu zpracován objektový časový plán včetně podrobného časového plánu pro hrubou stavbu hlavního objektu. Náklady vzniklé s projektem jsou odhadnuty v propočtu s využitím technicko-hospodářských ukazatelů, podrobnější ocenění prací je řešeno v položkovém rozpočtu. Pro stavbu je navíc zpracována zpráva zařízení staveniště doplněná o výkresovou část, řešení možných rizik při prováděných pracích a dokument pro provedení obslužné areálové komunikace. Podkladem pro tuto práci byly technické zprávy včetně poskytnuté výkresové dokumentace pro realizaci stavby. The subject of this master’s thesis is a solution of chosen parts of building construction project. The project solves industrial hall that contains productions and administrative space. This thesis includes technological regulations for substructure, study of performing the main technological stages, design of using machines, checking and testing plans. Other phrases parts are time schedules, budget, calculations, design of site equipment including engineering report and report for performing access road. Starting materials, which were used for this thesis, were engineering report also including working drawings. Keywords: výrobní hala; hrubá spodní stavba; zemní práce; základy; stabilizace; zlepšování zemin; půdní fréza; zeminová deska; piloty CFA; kruhová hlavice piloty; kalichová patka; prefabrikovaný železobetonový skelet; štěrkodrť; betonový recyklát; kamenivo zpevněné cementem; cementový beton; cementobetonový kryt; zařízení staveniště; strojní sestava; kontrolní a zkušební plán; industrial hall; substructure; earthwork; building foundations; soil stabilization; enhance of soil properties; soil stabilizer; CFA piles; circular pile cap; footing pocket; precast frame; crushed gravel; concrete pavement; site equipment; design of machines; checking and testing plan Available in a digital repository NRGL
Stavebně technologický projekt výrobní a administrativní haly ATX

Předmětem diplomové práce je řešení vybraných částí stavebně technologického projektu výrobní a administrativní haly ATX. Práce řeší technologické předpisy pro spodní stavbu, studii hlavních etap, ...

Šrámek, Jiří; Liška, Pavel; Nečasová, Barbora
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Hotel
Smatana, Róbert; Šich, Pavel; Fuciman, Ondřej
2019 - Slovak
Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu novostavby hotela. Stavba bude umiestnená v rekreačnej oblasti Sigord pri obci Kokošovce na Slovensku. Objekt je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený s tromi nadzemnými podlažiami. V prvom nadzemným podlaží sa nachádzajú vstupné priestory, administratíva, bar a reštaurácia. Hotelová časť sa nachádza na druhom a treťom nadzemnom podlaží. Základy objektu tvoria pätky a základové pásy z prostého betónu. Konštrukčný systém skeletový, pozostávajúci zo železobetónových stĺpov a prievlakov, výplňové a zvislé konštrukcie z tvárnic Ytong. Vodorovné konštrukcie sú tvorené predpätými panelmi Spiroll, železobetónovými stropmi. Objekt je zakončený plochou jednoplášťovou strechou s klasickým poradím vrstiev. This diploma thesis aims to design a project documentation for a realization of a newbuild hotel. The building is in Sigord recreation ground, near Kokosovce village in Slovakia. The object is a detached building with three storeys and a partial basement. An entrance hall, offices, bar and a restaurant are situated on the ground floor. The hotel is on the first and the second floors. Foundations of the building are made of jamb blocks and a reinforced concrete beam foundation. Construction system is skeletal, consisting of concrete poles and reinforced concrete beams, filling and vertical constructions are made of Ytong aerated concrete blocks. Horizontal constructions are made from Spiroll precast panels, with reinforced concrete ceilings. The building is finished off with a single ply roof with a standard order of layers. Keywords: Hotel; Ytong; Spiroll; flat roof; detached building; partial basement Available in a digital repository NRGL
Hotel

Cieľom diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu novostavby hotela. Stavba bude umiestnená v rekreačnej oblasti Sigord pri obci Kokošovce na Slovensku. Objekt je ...

Smatana, Róbert; Šich, Pavel; Fuciman, Ondřej
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Statická analýza ocelové konstrukce
Čejková, Eva; Martinásek, Josef; Vlk, Zbyněk
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na porovnání lineární a nelineární analýzy ocelové konstrukce a z toho plynoucí rozdíly jak v numerických výsledcích, tak v čase potřebném k získání těchto výsledků. Tyto analýzy jsou provedeny na výškové budově, která má celkem deset podlaží a slouží jako administrativní budova. Statický model konstrukce a výpočty jsou provedeny v programovém systému RFEM od firmy Dlubal, pouze zatížení pro jednotlivé zatěžovací stavy je počítáno ručně. The diploma thesis is focused on the comparison of the linear and nonlinear analysis of the steel structure and the resulting differences in both the numerical results and the time needed to obtain these results These analyzes are performed on a high-rise building, which has 10 floors and is used as an administrative building. Static model construction and calculations are performed in software system from Dlubal RFEM only loads for individual load cases are calculated manually. Keywords: lineární analýza; nelineární analýza; statický model; administrativní budova; zatížení; vnitřní síly; dimenzování; linear analysis; nonlinear analysis; static model; administrative building; load; internal forces; dimensioning Available in a digital repository NRGL
Statická analýza ocelové konstrukce

Diplomová práce je zaměřena na porovnání lineární a nelineární analýzy ocelové konstrukce a z toho plynoucí rozdíly jak v numerických výsledcích, tak v čase potřebném k získání těchto výsledků. Tyto ...

Čejková, Eva; Martinásek, Josef; Vlk, Zbyněk
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Energetická optimalizace administrativní budovy
Černý, Tomáš; Horák, Petr; Adam, Pavel
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá energetickým auditem administrativní budovy. V teoretické části jsem popsal tepelná čerpadla. Ve výpočtové části jsem navrhl úsporná opatření a vytvořil z nich úsporné varianty. Vybral jsem nejvhodnější variantu a posoudil jsem ji z ekonomického a ekologického hlediska. Ve třetí části jsem pomocí výpočetního programu optimalizoval budovu. The diploma thesis deals with the energy audit of administrative building. In the theoretical part I described the heat pumps. In a calculated part I proposed austerity measures and created of them saving variant. I chose the most suitable variant and assess it from an economic and ecological point of view. In the third part, I use the calculation program to optimize the building. Keywords: Energetický audit; úsporná opatření; tepelné čerpadlo; průkaz energetické náročnosti budov; Energy audit; energy saving; heat pump; certificate of energy performance of buildings Available in a digital repository NRGL
Energetická optimalizace administrativní budovy

Diplomová práce se zabývá energetickým auditem administrativní budovy. V teoretické části jsem popsal tepelná čerpadla. Ve výpočtové části jsem navrhl úsporná opatření a vytvořil z nich úsporné ...

Černý, Tomáš; Horák, Petr; Adam, Pavel
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Vytápění bytového domu
Zajíček, Václav; Vendlová, Lucie; Topič, Jan
2019 - Czech
Diplomová práce je složena ze tří částí teoretické, výpočtové a projektové. V teoretické části je řešeno sdílení tepla vedením, prouděním a sáláním. Výpočtová část je zaměřena na celkový výpočet otopné soustavy, aby fungovala plynule a spolehlivě. Jako zdroj tepla jsou navrženy tři plynová kondenzační kotle. Ohřev teplé vody je řešen jako zásobníkový, který má svůj zdroj tepla a to jeden plynový kondenzační kotel. Projektová část obsahuje technickou zprávu a projektovou dokumentaci na stupni prováděcí dokumentace. The thesis is composed of three parts - theoretical, computational and a project part. The theoretical part deals with heat sharing through conduction, flow and radiation. The computational part is focused on the overall calculation of the heating system to operate smoothly and reliably. Three gas condensing boilers are designed as a source of heat. The heating of the water is solved as a reservoir. It's source of heat is one gas condensation boiler. The project part contains a technical report and the project documentation on the stage of the implementation dossier. Keywords: Sdílení tepla; vedení tepla; tepelný tok; Fourieruv zákon; součinitel prostupu tepla; nestacionární vedení tepla; stacionární vedení tepla proudění tepla; součinitel přestupu tepla; záření; emisivita; tepelná izolace; kritická tloušťka.; Heat Sharing; Heat Management; Heat Flow; Fourier Law; Heat Transfer Factor; non-stationary heat conduction; stationary heat conduction of heat flow; coefficient heat transfer; radiation; emissivity; thermal insulation; critical thickness. Available in a digital repository NRGL
Vytápění bytového domu

Diplomová práce je složena ze tří částí teoretické, výpočtové a projektové. V teoretické části je řešeno sdílení tepla vedením, prouděním a sáláním. Výpočtová část je zaměřena na celkový výpočet ...

Zajíček, Václav; Vendlová, Lucie; Topič, Jan
Vysoké učení technické v Brně, 2019

Zimní stadion
Kárník, Miroslav; Barnat, Jan; Pilgr, Milan
2019 - Czech
Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dvoulodní ocelové konstrukce zimního stadionu v České Třebové. Rozpětí nosné konstrukce je 66 metrů v podélném i příčném směru. Maximální výška konstrukce je 15 metrů. Příčné vazby tvoří příhradové vazníky eliptického tvaru. Vazníky jsou na obou stranách kloubově uloženy na plnostěnné sloupy. Vzdálenost příčných vazeb je 6 metrů, plnostěnné vaznice jsou na vazníky uloženy po 3 metrech. V práci jsou navrženy a porovnány 2 varianty konstrukčního systému hokejového stadionu. V první variantě jsou příhradové vazníky hlavní lodě provedeny jako rovinné, v druhé variantě jsou provedeny jako prostorové. The goal of the diploma thesis is to design and assess a steel structure of ice stadium in Česká Třebová. The ground plan dimensions of the load–bearing structure are 66 meters in width and 66 meters in length. The maximal height of the structure is 15 meters. The main frames are made of truss girders of elliptical shape. The girders are pin–supported on solid columns on both sides. The distance between the main frames is 6 meters, the distance between the solid purlins on the girder is 3 meters. There are two variants designed and compared in the thesis. In the first variant there are two-dimensional truss girders in the main hall, whereas in the second variant they are replaced with three dimensional ones. Keywords: Zimní stadion; nosná ocelová konstrukce; příhradový vazník; vaznice; ztužidlo; sloup; zatížení; vnitřní síly; posouzení.; Ice stadium; steel load–bearing structure; truss girder; purlin; bracing; column; load; internal forces; assessment. Available in a digital repository NRGL
Zimní stadion

Diplomová práce se zabývá návrhem a posouzením dvoulodní ocelové konstrukce zimního stadionu v České Třebové. Rozpětí nosné konstrukce je 66 metrů v podélném i příčném směru. Maximální výška ...

Kárník, Miroslav; Barnat, Jan; Pilgr, Milan
Vysoké učení technické v Brně, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases