Number of found documents: 379
Published from to

Rozárium botanické zahrady a genofondových sbírek BÚ AV ČR na Chotobuzi
Sekerka, Pavel; Končinská, Markéta; Caspers, Zuzana; Bursíková, Anna; Šmajdová, Zdeňka
2012 - Czech
Historie botanické zahrady a jejích sbírek, zpřístupnění sbírek pro veřejnost. Rozvoj rozária a příprava nových expozic botanických růží. History of botanical garden and its collections, access to the collections for the public. Developing rose garden and preparing new exhibits of botanical roses. Keywords: rose garden; Chotobuz; gene pool collection Available at various institutes of the ASCR
Rozárium botanické zahrady a genofondových sbírek BÚ AV ČR na Chotobuzi

Historie botanické zahrady a jejích sbírek, zpřístupnění sbírek pro veřejnost. Rozvoj rozária a příprava nových expozic botanických růží....

Sekerka, Pavel; Končinská, Markéta; Caspers, Zuzana; Bursíková, Anna; Šmajdová, Zdeňka
Botanický ústav, 2012

Využití průtokové cytometrie pro detekci účinnosti filtrace bakterií v procesech čištění odpadních vod
Mikula, Přemysl; Lev, J.; Kalhotka, L.; Holba, Marek; Kimmer, D.; Maršálek, Blahoslav; Vítězová, M.
2012 - Czech
Cílem studie bylo detekovat účinnost filtrace vzorků vodních suspenzí bakteriálních kultur E. coli resp. odtoků z čistíren odpadních vod pomocí různých druhů filtračních (nano)materiálů. Účinnost filtrace byla posuzována nejen pomocí standardně používaných kultivačních technik, ale také pomocí průtokové cytometrie (FCM). Přestože účinnost filtrace některých vzorků stanovená kultivačně byla velmi vysoká (>99%), bylo zjištěno, že proces filtrace těchto vzorků zároveň nemusí nutně mít stejně výrazný vliv na změnu celkových počtů bakterií detekovaných ve filtrovaném vzorku pomocí průtokové cytometrie. Průtokovou cytometrii lze tedy chápat jako perspektivní plnohodnotnou analytickou metodu pro odhad efektivity procesů čištění odpadních vod, která má v porovnání s kultivací některé nevýhody (obtížná standardizace), ale také četné výhody (rychlost, podmínky měření odpovídající realitě). Aim of the study was to detect filtration efficiency of several (nano)materials used for the filtration/removal of E. coli bacteria or natural bacterial communities from water samples. Filtration efficiency was evaluated by commonly used culticvation techniques as well as by flow cytometry (FCM). Although filtration efficiency of certain nanomaterials detected by cultivation was very high (>99%), it was demonstarted that sample filtration does not have to lead to significant decline of total bacterial counts measured by FCM. From this viewpoint FCM can be considered as a suitable analytical method for the assessment of wastewater treatment processess efficiency, which, compared to cultivation techniques, possess some disadvantages (difficult standardization) but also has several advantages (speed, more realistic measurement conditions). Keywords: cultivation techniques; filtration efficiency; flow cytometry Available at various institutes of the ASCR
Využití průtokové cytometrie pro detekci účinnosti filtrace bakterií v procesech čištění odpadních vod

Cílem studie bylo detekovat účinnost filtrace vzorků vodních suspenzí bakteriálních kultur E. coli resp. odtoků z čistíren odpadních vod pomocí různých druhů filtračních (nano)materiálů. Účinnost ...

Mikula, Přemysl; Lev, J.; Kalhotka, L.; Holba, Marek; Kimmer, D.; Maršálek, Blahoslav; Vítězová, M.
Botanický ústav, 2012

Phosphorus Removal from Wastewater via Environmentally Friendly Technologies
Holba, Marek; Škvoran, O.; Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav
2012 - English
Our research is recently focused on the phosphorus removal from wastewater treatment plant outlets. We chose two municipal wastewater treatment plants (with and without phosphorus removal) and tested zerovalent and hexavalent nanoiron for phosphorus removal. Ferrates showed promising results even for smaller dosages, whilst NZVI showed not satisfactorily results for full-scale application. Next work will include phosphorus fractionation and fate of different phosphorus fractions at the tertiary treatment. Increasing interest on xenobiotics, hormons, endocrine disruptors, heavy metals and PPCPs and their removal from the plant outlets will extend our testing in the future. Keywords: phosphorus; removal; nanotechnology Available at various institutes of the ASCR
Phosphorus Removal from Wastewater via Environmentally Friendly Technologies

Our research is recently focused on the phosphorus removal from wastewater treatment plant outlets. We chose two municipal wastewater treatment plants (with and without phosphorus removal) and tested ...

Holba, Marek; Škvoran, O.; Maršálková, Eliška; Maršálek, Blahoslav
Botanický ústav, 2012

Ekologicky šetrné technologie na bázi železa použitelné pro čištění
Holba, Marek; Škvoran, O.; Plotěný, K.; Zbořil, R.; Slunský, J.
2012 - Czech
Povrchové úpravy kovů vytvářejí odpadní vodu, která obsahuje nebezpečné a toxické sloučeniny jako např. těžké kovy a kyanidy. Současné technologie čištění nabízejí řešení, která jsou buďto neúčinná nebo neekonomická. Naše ekologicky šetrné řešení tyto nevýhody smazává - je založeno na aplikaci různých valenčních stavů železa. The surface processing and refinement of metals leads to the wastewater production that contains toxic and hazardous compounds, i.e. heavy metals and cyanides. The recent wastewater treatment technologies usually offer inadequate solutions that are either not so efficient or economic. Our environmentally friendly solution offers novel attitude based on the application of specific iron compounds. Keywords: nanoiron; industrial wastewater; treatment Available at various institutes of the ASCR
Ekologicky šetrné technologie na bázi železa použitelné pro čištění

Povrchové úpravy kovů vytvářejí odpadní vodu, která obsahuje nebezpečné a toxické sloučeniny jako např. těžké kovy a kyanidy. Současné technologie čištění nabízejí řešení, která jsou buďto neúčinná ...

Holba, Marek; Škvoran, O.; Plotěný, K.; Zbořil, R.; Slunský, J.
Botanický ústav, 2012

Znovuvyužití šedých vod a jejich energie
Bartoník, A.; Holba, Marek; Plotěný, K.; Vrána, J.; Ošlejšková, M.
2012 - Czech
Šedou vodou nazýváme odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů, apod. Šedou vodu je možno po úpravě používat jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro splachování záchodů, pisoárů a zalévání zahrad. Zajímavé se jeví také znovuvyužití tepelné energie obsažené v šedých vodách. Příspěvek diskutuje již existující britskou normu BS 8525-1(2), která řeší problematiku využití šedých vod v budovách a dále pak postupy přípravy české normy a návrhy různých technologických uspořádání spolu s ekonomickým zhodnocením jednotlivých technologií. Greywater is the leftover water from baths, showers, hand basins and washing machines only, what implies that it is free of faeces and urine. Greywater can be recycled on-site (called white water) for flushing toilets, urinals, landscape irrigation and constructed wetlands. The heat energy reuse from greywater has been recently discussed as a hot issue. Paper deals with the new British Standard BS 8525-1(2) that introduce the issue of greywater in buildings, as well as progress in the new Czech standard preparation. A various technologocial designs are introduced including return of investment analyses. Keywords: grey water; white water; heat savings Available at various institutes of the ASCR
Znovuvyužití šedých vod a jejich energie

Šedou vodou nazýváme odpadní vody neobsahující fekálie a moč, které odtékají z umyvadel, van, sprch, dřezů, apod. Šedou vodu je možno po úpravě používat jako vodu provozní (tzv. bílou vodu) pro ...

Bartoník, A.; Holba, Marek; Plotěný, K.; Vrána, J.; Ošlejšková, M.
Botanický ústav, 2012

Městské vody jako faktor ovlivňující rozvoj vodních květů sinic
Maršálek, Blahoslav; Maršálková, Eliška; Holba, Marek
2011 - Czech
Odlehčovací komory jsou důležité pro bilance fosforu v povodí. Dle našich naměřených zkušeností přináší jedna přívalová srážka do recipientu tolik fosforu jako dva měsíce standardního přítoku. Proto je nutné změnit vzorkovací metody a odběrové plány. Emergence spillways are very important for phosphorus catchment balance. Our measurememnts showed that one storm rainfall brings to the recipient so much phosphorus like two months of general inlet. Therefore, it is necessary to change sampling methods and plans. Keywords: phosphorus; catchment; urban water Available at various institutes of the ASCR
Městské vody jako faktor ovlivňující rozvoj vodních květů sinic

Odlehčovací komory jsou důležité pro bilance fosforu v povodí. Dle našich naměřených zkušeností přináší jedna přívalová srážka do recipientu tolik fosforu jako dva měsíce standardního přítoku. Proto ...

Maršálek, Blahoslav; Maršálková, Eliška; Holba, Marek
Botanický ústav, 2011

Evoluční aspekty biologie rostlin
Mandák, Bohumil; Krahulec, František; Hroudová, Zdenka
2011 - Czech
Evoluční aspekty biologie rostlin byly publikovány jako speciální číslo časopisu Zprávy České Botanické Společnosti u příležitosti konference ČBS. Evolutionary aspects of plant biology was published as a special issue of the journal "Zprávy České Botanické Společnosti" at the occasion of the conference of the Czech Botanical Society. Keywords: evolution; molecular markers; DNA sequences Available at various institutes of the ASCR
Evoluční aspekty biologie rostlin

Evoluční aspekty biologie rostlin byly publikovány jako speciální číslo časopisu Zprávy České Botanické Společnosti u příležitosti konference ČBS....

Mandák, Bohumil; Krahulec, František; Hroudová, Zdenka
Botanický ústav, 2011

The state of the Natural Regeneration in Bavarian Forest National Park, 10 Years after the Total Death Parent Stands
Červenka, J.; Wild, Jan; Svoboda, M.; Kopecký, Martin; Macek, Martin; Brůna, Josef; Zenáhlíková, J.
2011 - English
The presented research is focused on the state of natural regeneration (Norway spruce and Rowan), 10 years after total death of parent stands in the core untouched part Bavarian Forest National Park. The 16 permanent plots 40m x 40m are located on the southeast of Bavaria. We determined exact height, size of the last height increment, condition and species of trees. Number of saplings were counted and classified by heights. These number ranged from 53 to 17276 saplings per hectare. The spruce species composition was 96.7%. The height structure of spruce shows that almost 73% found spruce trees reached heights greater than 0.5 m. The average height increment increased with increasing height of saplings. This paper presents state of natural regeneration in mountain spruce forests in Bavarian Forest National Park without the human influence in summer 2010, 10 years after total death of parent stands. Keywords: norway spruce; rowan; natural regeneration Available at various institutes of the ASCR
The state of the Natural Regeneration in Bavarian Forest National Park, 10 Years after the Total Death Parent Stands

The presented research is focused on the state of natural regeneration (Norway spruce and Rowan), 10 years after total death of parent stands in the core untouched part Bavarian Forest National Park. ...

Červenka, J.; Wild, Jan; Svoboda, M.; Kopecký, Martin; Macek, Martin; Brůna, Josef; Zenáhlíková, J.
Botanický ústav, 2011

Application of the Electrospun Nanofibers in Wastewater Treatment
Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Szostková, M.; Kimmer, D.
2011 - English
Electrospun nanofiber filters were used for treated wastewater treatment plant outlets. The efficiency fot the pathogen removal was monitored towards Czech government directions about water reuse. Keywords: nanofibers; wastewater; treatment Available at various institutes of the ASCR
Application of the Electrospun Nanofibers in Wastewater Treatment

Electrospun nanofiber filters were used for treated wastewater treatment plant outlets. The efficiency fot the pathogen removal was monitored towards Czech government directions about water reuse.

Lev, J.; Holba, Marek; Kalhotka, L.; Szostková, M.; Kimmer, D.
Botanický ústav, 2011

Zlepšení energetické bilance ČOV
Bartoník, A.; Holba, Marek; Plotěný, K.; Škvoran, O.; Horák, P.; Počínková, M.
2011 - Czech
Čistírny odpadních vod nejsou v současné době provozovány v optimálním energetickém režimu. Existuje několik metod, jak tento stav zlepšit. Příspěvek bilancuje zlepšení energetického režimu pomocí tepelné energie. Wastewater treatment plants are not operated in the optimum energetic regime recently. There are several methods, how to improve this status. Our manuscript is balancing energy conversion balance enhancement by using heat energy applications. Keywords: energy balance; energy savings; wastewater treatment Available at various institutes of the ASCR
Zlepšení energetické bilance ČOV

Čistírny odpadních vod nejsou v současné době provozovány v optimálním energetickém režimu. Existuje několik metod, jak tento stav zlepšit. Příspěvek bilancuje zlepšení energetického režimu pomocí ...

Bartoník, A.; Holba, Marek; Plotěný, K.; Škvoran, O.; Horák, P.; Počínková, M.
Botanický ústav, 2011

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases