Number of found documents: 550952
Published from to

Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential
2020 -
Available in the ZČU Library.
Application of Multibody Dynamics in the Modelling of a Limited-Slip Differential

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System
2020 -
Available in the ZČU Library.
Approaches to Fibre Modelling in the Model of an Experimental Laboratory Mechanical System

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering
2020 -
Available in the ZČU Library.
Increasing the Efficiency of the Production Process Due to Using Methods of Industrial Engineering

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods
2020 -
Available in the ZČU Library.
On the Numerical Treatment of Nonlinear Flexible Multibody Systems with the Use of Quasi-Newton Methods

Západočeská univerzita v Plzni, 2020

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Aside from payment
Babaryka-Amelchanka, Veranika; Muravitskaya, Ryma; Shakura, Natallia
2019 - English
In order to provide users quality information in conjunction with the optimization of financial costs for information resources of the library, they use the opportunity of free acquisition and actively develop cooperation with other libraries and information centers in the field of document changing and resource sharing. In I.S. Lupinovich Belarus Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus there is functional system which includes, along with paid opportunities, mechanisms for free replenishment of its fund and mutual use of documents. Free acquisition of the fund is possible both thanks to acts regulated by the state and the National Academy of Sciences of Belarus, and through the development of partnerships with other libraries, organizations, and individuals through international exchange of documents, function of FAO depository, and receiving literature as a gift. The mutual use of resources is based on national and international interlibrary lending, participation in the World Network of Agricultural Libraries, and cooperation agreements with other libraries. The existing mechanisms contribute to ensuring access of Belarusian users to the world information resources on agriculture, as well as integration of the national sectoral information into the world information space with reduced financial costs. Keywords: AGLINET; Bělorusko; FAO depozitář; mezinárodní výměna dokumentů; akvizice otevřených zdrojů; free sources of acquisition; FAO depository; international document exchange; resource sharing; AGLINET; Belarus Available in the NTK library.
Aside from payment

In order to provide users quality information in conjunction with the optimization of financial costs for information resources of the library, they use the opportunity of free acquisition and ...

Babaryka-Amelchanka, Veranika; Muravitskaya, Ryma; Shakura, Natallia
Národní technická knihovna, 2019

Vyztužování silikátových kompozitů pomocí nekorozivních výztuží
Hájek Petr; Lenka Laiblová; Bílek Vlastimil
2019 -
Textilní beton často označován zkratkou TRC z anglického názvu Textile Reinforced Concrete je kompozitní materiál, který je stále ve fázi výzkumu, přestože je známý již druhou desítku let. Tato disertační práce se zabývá využitím technických textilií jako alternativy výztuže vysokohodnotného betonu zejména pro subtilní fasádní panely se zaměřením na jejich trvanlivost a vliv na životní prostředí z pohledu celého jejich životního cyklu. V práci je prezentovaná řada experimentů ověřující základní mechnické parametry textilních výztuží i betonu, odolnost a trvanlivost jednotlivých druhů výztuží i celkového kompozitu. Experimentální část je doplněna o detailní LCA analýzu, zabývající se porovnáním environmentálních dopadů běžných fasádních panelů a panelů z TRC s různými druhy výztuží (z AR skla, uhlíku a čediče).Textile Reinforced Concrete (TRC) is a composite material that is still in the research phase, although it has been known for the two recent decades. This dissertation deals with the use of technical textiles as an alternative reinforcement of high-performance concrete, especially for application in subtle facade panels. The dissertation is focused to durability and environmental impact from the perspective of their entire life cycle of facade elements from TRC. The thesis presents a series of experiments verifying basic technical parameters of textile reinforcement and concrete, resistance and durability of individual types of reinforcement and verifying of the composite as a whole. The experimental part is supplemented by a detailed LCA, dealing with the comparison of environmental impacts of conventional facade panels and TRC panels with different types of reinforcement (AR glass, carbon and basalt). Keywords: textilní beton; TRC; technické textilie; vysokohodnotný beton; ultra vysokohodnotný beton; trvanlivost; environmentální; LCA; textile reinforced concrete; TRC; technical textiles; high performance concrete; ultra high performance concrete; durability; environmental; LCA Available in digital repository of ČVUT.
Vyztužování silikátových kompozitů pomocí nekorozivních výztuží

Textilní beton často označován zkratkou TRC z anglického názvu Textile Reinforced Concrete je kompozitní materiál, který je stále ve fázi výzkumu, přestože je známý již druhou desítku let. Tato ...

Hájek Petr; Lenka Laiblová; Bílek Vlastimil
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů
Orlický Adam; Rodrigo Vidarte Vargas; Novotný Jan
2019 -
Cílem této bakalářské práce je Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů pomocí rychlé a snadné metody automatického vytváření všech nutných souborů k formulaci animace. Teoretická část je věnována počítačové grafice, jejímu dělení a vysvětlení základních pojmů. Další kapitola se zabývá interaktivními vozidlovými simulátory, jejich druhy, popisem a dále tvořením virtuální reality pro jejich správnou funkčnost. Na tuto kapitolu navazuje popis animací, druhy animací provozu do vozidlových simulátorů a popis chování vozidla během jízdy, který je důležitý pro správnou definici pohybu vozidla během animace. V praktické části je navázáno na stávající plug-in vytvořením nadstavby, která rozšiřuje tvorbu animací o nové možnosti, jako jsou spuštění těchto animací v závislosti na čase a aktivací pohybem řidiče skrz konkrétní místo ve vozidlovém simulátoru. V práci se nachází rozbor původního algoritmu plug-inu a popis nově vytvořeného algoritmu s vysvětlením principu fungování. V závěru práce je proveden experiment testující funkčnost a kooperaci těchto dvou algoritmů.The subject of this bachelor’s thesis is to generate 3D animations into interactive vehicle simulators using fast and easy methods of automatic creation of all necessary files for animation formulation. The theoretical part is devoted to computer graphics, its division and explanation of basic concepts. The next chapter deals with interactive vehicle simulators, their types, description and creation of virtual reality for their correct functionality. This chapter is followed by a description of the animations, types of animations of traffic to the vehicle simulators and a description of the vehicle behavior while driving, which is important for the correct definition of the movement of the vehicle during animation. In the practical part the existing plug-in is extended by creation of a superstructure that enables wider options of creating animations with new options, such as running these animations depending on time and activation by driver moving through a specific place in the vehicle simulator. The thesis contains an analysis of the original algorithm of the plug-in and a description of the newly created algorithm with an explanation of the principle of operation. At the end of the work there is an experiment testing the functionality and cooperation of these two algorithms. Keywords: 3D modelování; vozidlové simulátory; provoz; animace; trigger; Rhinoceros; RhinoScript; 3D modelling; driving simulators; traffic; animation; trigger; Rhinoceros; Rhinoscript Available in digital repository of ČVUT.
Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů

Cílem této bakalářské práce je Generování 3D animací do interaktivních vozidlových simulátorů pomocí rychlé a snadné metody automatického vytváření všech nutných souborů k formulaci animace. ...

Orlický Adam; Rodrigo Vidarte Vargas; Novotný Jan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Provoz a údržba historických kluzáků
Keller Ladislav; Jan Milan Kudrna; Novák Martin
2019 -
Bakalářská práce si klade za cíl přiblížit čtenáři nejznámější československé kluzáky celodřevěné konstrukce vyrobené mezi 2. světovou válkou a 70. lety minulého století. Práce porovnává tyto kluzáky z hlediska jejich údržby a provozu a rovněž popisuje současné využití těchto strojů v závislosti na jejich koncepci. Zvláštní pozornost je věnována kluzáku L-21 Spartak, který má mezi našimi kluzáky jedinečnou a zcela ojedinělou konstrukci. Cílem práce je seznámit letecké nadšence a piloty s možnostmi, které naše starší kluzáky nabízejí, ale i s těžkostmi, které je provázejí.Bachelor's thesis is focused on the most famous czechoslovak gliders with wooden structures built between The Second World War and the 1970s. This thesis compares these gliders in terms of their maintenance and operation. It also describes their present use according to their conception. Special attention is paid to glider L-21 Spartak which has among czechoslovak gliders a very unique structure. Tha aim is to familiarize the aviation enthusiasts and pilots with opportunities and difficulties related to operation of our historic gliders. Keywords: konstrukce; kluzák; potah křídla; provoz; údržba; glider; maintenance; operation; structure; wing covering Available in digital repository of ČVUT.
Provoz a údržba historických kluzáků

Bakalářská práce si klade za cíl přiblížit čtenáři nejznámější československé kluzáky celodřevěné konstrukce vyrobené mezi 2. světovou válkou a 70. lety minulého století. Práce porovnává tyto kluzáky ...

Keller Ladislav; Jan Milan Kudrna; Novák Martin
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Provozní řízení letiště na sdíleném pracovišti - APOC
Špák Miroslav; Albert Bouchal; Lán Sébastien
2019 -
Práce se v první řadě zabývá současnými problémy v provozním řízení letiště a přináší seznámení s problematikou Total Airport Managementu jakožto nového nástroje ke zvýšení efektivity letiště jako celku. Na základě existující dokumentace k tomuto tématu se pokusím o stručnou charakteristiku tohoto konceptu a uvedu jeho možné budoucí přínosy pro leteckou dopravu. Hlavním předmětem práce je ale rozebrat, jaké jsou momentální překážky v provozu a jaké si klademe cíle v jeho zefektivnění. Nakonec popíšu možnou podobu implementace společného provozního centra a definuji a namodeluji jeden problém, kterým se budu zabývat v poslední části práce, kde navrhnu matematické řešení.Firstly, the thesis discusses current problems concerning the operational management of an airport because there is new means of efficiency gain in the airport procedures called Total Airport Management concept, which is briefly introduced based on existing documentation. I will then state some of its possible benefits for air transport as a whole. The main subject of the bachelor thesis is to define obstacles and bottlenecks of the operations and the actual goals of the efficiency gain. Furthermore, one of the possible implemetations of Airport Operations Centre (APOC) will be described and one particular problem will be simulated and dealt with in the final part of the thesis, where the mathematical solution is put forward. Keywords: letiště; management; provozní řízení; řízení letiště; sdílené pracoviště; stanovení priorit; zpoždění; airport; management; operational management; operations centre; prioritisation; delay Available in digital repository of ČVUT.
Provozní řízení letiště na sdíleném pracovišti - APOC

Práce se v první řadě zabývá současnými problémy v provozním řízení letiště a přináší seznámení s problematikou Total Airport Managementu jakožto nového nástroje ke zvýšení efektivity letiště jako ...

Špák Miroslav; Albert Bouchal; Lán Sébastien
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases