Used filters (1)  Zrušit všechna omezení
Number of found documents: 325208
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka
ODRÁŠKOVÁ, Karolina; KYSELÁ, Monika
2019 - Czech
Diplomová práce s názvem Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka se v teoretické části obecně zabývá muzejně pedagogickým kontextem tématu edukace v přírodovědných expozicích a didakticky analyzuje vybrané příklady edukačních programů tohoto zaměření v českých a zahraničních muzeích. Didaktická část diplomové práce je zaměřena na tvorbu, realizaci a evaluaci vlastních edukačních programů pro Vlastivědné muzeum Jesenicka. Nejprve vymezuje profil instituce, Vlastivědného muzea Jesenicka, pro které se návrh edukačních programů vytváří a kde se následně bude tato koncepce realizovat. Dále analyzuje současné přírodovědecky zaměřené prezentace Vlastivědného muzea Jesenicka z hlediska edukačních možností. Poté představí vlastní návrh doprovodných vzdělávacích programů pro tyto přírodovědné prezentace, konkrétně pro stálou expozici Fauna a Flora Jesenicka a geologicky zaměřenou výstavu Spirála času Země. Doprovodné vzdělávací programy budou zaměřeny pro žáky 2. stupně ZŠ. V závěru práce, na základě realizace vzdělávacích programů v praxi student zhodnotí a evaluuje své návrhy. V práci se taktéž promítnou diskuze s odbornými pracovníky ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Olomouci. The diploma thesis called The Educational Programs for Natural Exhibitions of the Museum of Natural History of Jesenicko in the theoretical part deals with education of the natural sciences expositions and didactic analyzes selected examples of educational programs of this kind in Czech and foreign museums. The didactic part of the thesis is focused on the creation, implementation and evaluation of own educational programs for the Museum of Natural History of Jesenicko. At the first it defines the profile of the institution, the Museum of Natural History of Jesenicko, for which the design of educational programs is created and where will subsequently be implemented this conception. Furthermore, it analyzes contemporary natural science-oriented presentations of the Museum of Natural History of Jesenicko in terms of educational possibilities. Then he will present his own design of accompanying educational programs for these science presentations, specifically for the permanent exhibition Fauna and Flora of Jeseník and the geologically focused exhibition Spirála Času Země. The accompanying educational programs will be aimed at pupils of the 2nd grade of elementary school. In conclusion, based on the implementation of educational programs, the student evaluates her/his proposals. The work will also include discussions with experts in cooperation with the Museum of Natural History in Olomouc. Keywords: Přírodovědné expozice; edukační programy; muzejní edukace.; The Educational Programs; The Natural Exhibitions; The Education of Museum Available in digital repository of UPOL.
Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka

Diplomová práce s názvem Edukační programy pro přírodovědné expozice Vlastivědného muzea Jesenicka se v teoretické části obecně zabývá muzejně pedagogickým kontextem tématu edukace v přírodovědných ...

ODRÁŠKOVÁ, Karolina; KYSELÁ, Monika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Netopýr černý v lokalitě Bílá Třemešná
GOTTLANDOVÁ, Adéla; SKLENÁŘOVÁ, Kateřina
2019 - Czech
Tato bakalářská práce je literární rešerší zaměřující se především na druh netopýra černého (Barbastella barbastellus) v lokalitě Bílá Třemešná, konkrétně v zimovišti přehradní nádrže Les Království, a jeho životní a úkrytovou strategii. Zabývá se ochranou letounů (Chiroptera) v rámci území České republiky, neboť netopýří zimující aktivita je velmi citlivá na působení vnějších faktorů. This bachelor thesis is a literary research focused mainly on the species of the Barbastella barbastellus in the locality Bílá Třemešná in wintering ground of Les Království dam and its life and shelter strategy. It deals with the protection of Chiroptera within the territory of the Czech Republic, as bat wintering activity is very sensitive to the influence of external factors. Keywords: netopýr černý; Barbastella barbastellus; ochrana; zimoviště; hibernace; životní cyklus; přehrada; Les Království; echolokace.; black bat; Barbastella barbastellus; protection; wintering; hibernation; life cycle; dam; Les Království; echolocation. Available in digital repository of UPOL.
Netopýr černý v lokalitě Bílá Třemešná

Tato bakalářská práce je literární rešerší zaměřující se především na druh netopýra černého (Barbastella barbastellus) v lokalitě Bílá Třemešná, konkrétně v zimovišti přehradní nádrže Les Království, ...

GOTTLANDOVÁ, Adéla; SKLENÁŘOVÁ, Kateřina
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Srovnání služebních zákonů a jejich možný vliv na depolitizaci a profesionalizaci státní služby v České republice
ONDRÁČEK, Rostislav; HORÁKOVÁ, Monika
2019 - Czech
Autor se v diplomové práci věnuje tomu, zda Zákon č. 234/2013 Sb., o státní službě naplňuje svůj cíl depolitizace a profesionalizace a průběžně jej srovnává se Zákonem č. 218/2002 Sb., služební zákon. Vedle úvodu a závěru je diplomová práce rozdělena do dalších čtyř kapitol, které se dále člení na podkapitoly. V první kapitole popisuje základní pojmy, kterými jsou veřejná služba, veřejní zaměstnanci, státní služba, státní zaměstnanci, systémy státní služby a jejich dělení na kariérní a meritní systém. V druhé kapitole popisuje vývoj služebního práva na území České republiky. Ve třetí kapitole je popsána právní úprava státní služby v České republice, jak na ústavní, tak na zákonné úrovni. Ve čtvrté kapitole provádí srovnání služebních zákonů a také v jejím rámci hledá odpovědi na položené výzkumné otázky: Má zákaz vykonávání funkcí v politických stranách, tak jak je stanoven v ZSS, dostatečný vliv na depolitizaci? Je způsob přijímání do služebního poměru a obsazování služebních míst dle ZSS dostatečnou zárukou pro depolitizaci? Má právní úprava řízení státní služby dle ZSS dostatečný vliv na depolitizaci? Dále v této kapitole zmiňuje soudní přezkum služebních předpisů. Author deals with a question whether Act no. 234/2014 Coll., the Civil Service Act fulfills its goal of depoliticization and professionalization and continually compares it with with Act no. 218/2002 Coll., the Civil service act. In addition to the introduction and conclusion, the thesis is divided into four other chapters, which are further divided into subchapters. In the first chapter he describes basic terms, which are public service, public employees, civil service, civil servants, civil service systems and their division into career and merit system. In the second chapter he describes the development of service law in the Czech Republic. The third chapter describes the legal regulation of the civil service in the Czech republic, both at the constitutional level, and at the legal level. In the fourth chapter, he performs a comparsion of the service acts and also seeks answers to the research questions asked: Does the prohibition on performing functions in political parties, as set out in the Civil Service Act, have sufficient influence on depoliticization? Is the method of admission to the service and the filling of service posts according to the Cicil Service Act a sufficient guarantee for depoliticization? Does the legal regulation of civil service management according to the Cicil Service Act sufficient influence on depoliticization? Furthermore, in this chapter he mentions the judical review of the service regulations. Keywords: Státní služba; Služební poměr; Státní zaměstnanec; Depolitizace; Náměstek pro státní službu; Státní tajemník; Civil service; Service relationship; Civil servant; Depoliticization; Deputy Minister for Civil Service; Secretary of State Available in digital repository of UPOL.
Srovnání služebních zákonů a jejich možný vliv na depolitizaci a profesionalizaci státní služby v České republice

Autor se v diplomové práci věnuje tomu, zda Zákon č. 234/2013 Sb., o státní službě naplňuje svůj cíl depolitizace a profesionalizace a průběžně jej srovnává se Zákonem č. 218/2002 Sb., služební zákon. ...

ONDRÁČEK, Rostislav; HORÁKOVÁ, Monika
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Dodržování zdravého životního stylu v učitelské pofesi
KAŠPÁRKOVÁ, Magda; ZEMÁNEK, Petr
2019 - Czech
Diplomová práce je zaměřena na zjištění dodržování zdravého životního stylu učitelů bez rozdílu věku a délky praxe. Shrnuje poznatky životního stylu učitelů a poukazuje na možná rizika spojená s nedodržováním zdravého životního stylu. Součástí práce je dotazníkové šetření a výsledky provedené diagnostiky tělesného složení. The diploma thesis is focused on observing the healthy lifestyle of teachers regardless of their age and length of practice. It summarizes teachers' lifestyles and highlights the potential risks associated with a healthy lifestyle. The part of the thesis is a questionnaire survey and results of the body composition diagnostics. Keywords: Učitelé; zdravý životní styl; Teachers; healthy lifestyle Available in digital repository of UPOL.
Dodržování zdravého životního stylu v učitelské pofesi

Diplomová práce je zaměřena na zjištění dodržování zdravého životního stylu učitelů bez rozdílu věku a délky praxe. Shrnuje poznatky životního stylu učitelů a poukazuje na možná rizika spojená s ...

KAŠPÁRKOVÁ, Magda; ZEMÁNEK, Petr
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Možnosti a specifika zaměstnávání cizinců z pohledu pracovníků Úřadu práce České republiky v Olomouckém kraji
MÜCKOVÁ, Veronika; OPLETALOVÁ, Alena
2019 - Czech
Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním cizinců z pohledu pracovníků Úřadu práce České republiky v Olomouckém kraji. Teoretická část se zabývá popisem klíčových pojmů, jako jsou trh práce, úřad práce, zaměstnavatel a cizinec. Tato část také popisuje základní formy zaměstnávání cizinců. Praktická část si klade za cíl zjistit, jaké jsou odlišnosti v zaměstnávání cizinců v jednotlivých okresech Olomouckého kraje. Pro praktickou část byl použit kvalitativní výzkum formou polostrukturovaného rozhovoru. The bachelor thesis focuses on employment of foreigners from perspective of employees of the Labour Office of the Czech Republic in the Olomouc Region. The theoretical part describes key terms such as labour market, Labour Office, employer and foreigner. This part also describes basic forms of employment of foreigners. The aim of the practical part is find out distinctions of employment of foreigners in particular districts of the Olomouc Region. Qualitative research in form of a semistructured interview was used for the carried ouf of the practical part. Keywords: Trh práce; zaměstnavatel; zaměstnávání; cizinec; úřad práce; Olomoucký kraj; Labour market; employer; employment; foreigner; Labour Office; Olomouc Region Available in digital repository of UPOL.
Možnosti a specifika zaměstnávání cizinců z pohledu pracovníků Úřadu práce České republiky v Olomouckém kraji

Bakalářská práce se zabývá zaměstnáváním cizinců z pohledu pracovníků Úřadu práce České republiky v Olomouckém kraji. Teoretická část se zabývá popisem klíčových pojmů, jako jsou trh práce, úřad ...

MÜCKOVÁ, Veronika; OPLETALOVÁ, Alena
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Specifika žáků mimořádně nadaných ovlivňující výuku na 1. stupni ZŠ ve specializovaných třídách
DREŠROVÁ, Blanka; URBANOVSKÁ, Eva
2019 - Czech
Práce se věnuje specifickým projevům nadaného žáka ovlivňující výuku. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako je nadání, talent a některé modely nadání. Práce popisuje nadaného žáka, jeho specifické charakteristiky, mýty ve společnosti a jeho vývoj v primárním vzdělávání. Součástí je kapitola, která přibližuje vzdělávání, identifikaci a diagnostiku nadaných žáků, legislativu, přístupy ke vzdělávání a další rozvoj žáků. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum, výstupem jsou tři případové studie žáků navštěvující specializované třídy pro mimořádně nadané. Cílem práce je zhodnotit, zda specifické projevy u vybraných mimořádně nadaných žáků ovlivňují vyučovací proces ve specializovaných třídách pro mimořádně nadané. The thesis deals with the specifics of exceptionally gifted children influencing teaching. The terms such as gift, talent and some natural ability models are explained in the theoretical part of this thesis. It describes gifted pupil, his specific characteristic, prejudices of gifted people in our society and his development in primary education. In the theoretical part is also a chapter which explains education, identification and diagnostics of gifted pupils, legislation, access to education and other development of pupils. In the practical part we present the qualitative research based on three case studies of gifted pupils in the special classes. The aim of the thesis is to evaluate if specifics of selected exceptionally gifted pupils influence teaching in the special classes. Keywords: nadání; talent; nadaný žák; mimořádně nadaný žák; primární vzdělávání; charakteristiky nadaných žáků; výuka; problémy nadaných žáků; gift; talent; gifted pupil; exceptionally gifted pupil; primary education; characteristics of gifted pupils; education; problems of gifted pupils Available in digital repository of UPOL.
Specifika žáků mimořádně nadaných ovlivňující výuku na 1. stupni ZŠ ve specializovaných třídách

Práce se věnuje specifickým projevům nadaného žáka ovlivňující výuku. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy jako je nadání, talent a některé modely nadání. Práce popisuje nadaného žáka, jeho ...

DREŠROVÁ, Blanka; URBANOVSKÁ, Eva
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Mapování vybraných ohrožených a zvláště chráněných rostlin v PR Zouvalka v lokalitě Moravské Prusy v okrese Vyškov
TOMŠÍKOVÁ, Hana; MÁLKOVÁ, Jitka
2019 - Czech
Bakalářská práce s názvem Mapování vybraných ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v PR Zouvalka v lokalitě Moravské Prusy v okrese Vyškov se věnuje problematice druhové ochrany. V teoretické části je uvedena lokalizace, charakteristika přírodních poměrů a důvod ochrany tohoto území. Další část popisuje metodiku a historické výzkumy. V praktické části práce je uveden současný stav rezervace, výsledky vlastního mapování vzácných cévnatých rostlin a návrh optimálního managementu. The bachelor´s titled Mapping selected andangered and specially protected species of vascular plants in Moravske Prusy nature reserve in Vyskov district deals with issue of species protection. In the theoretical part are presented localization, characteristics of natural conditions and reason for the protection of this territory. The next part contain methodology and historical researches. In the practical part is presented contenporary condition of reserve, results of own mapping of rare vascular plants and optimal management design. Keywords: přírodní rezervace; Červený seznam; ohrožené druhy; zvláště chráněné druhy; management; nature reserve; Red list; endangered species; specially protected species; management Available in digital repository of UPOL.
Mapování vybraných ohrožených a zvláště chráněných rostlin v PR Zouvalka v lokalitě Moravské Prusy v okrese Vyškov

Bakalářská práce s názvem Mapování vybraných ohrožených a zvláště chráněných druhů cévnatých rostlin v PR Zouvalka v lokalitě Moravské Prusy v okrese Vyškov se věnuje problematice druhové ochrany. V ...

TOMŠÍKOVÁ, Hana; MÁLKOVÁ, Jitka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Úlohy na rozvoj geometrické představivosti ze soutěže Matematický klokan na 1. stupni ZŠ
SCHEICHENOST, Vojtěch; DOFKOVÁ, Radka
2019 - Czech
Diplomová práce "Úlohy na rozvoj geometrické představivosti ze soutěže Matematický klokan na 1. stupni ZŠ" se zabývá geometrickou představivostí dětí druhých a třetích tříd ZŠ. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část nastíní problematiku a uvede některé způsoby rozvoje geometrické představivosti. Praktická část je zaměřena na analýzu dat získaných pomocí didaktického testu, a to pomocí hypotéz a výzkumné otázky. The thesis "Tasks for development Geometry imagination of Math Kangaroo at elementary school" deals with geometry imagination of children at the second- and third-class elementary school. The thesis is divided into two parts. The theoretical part points out the issue and shows some of the ways how to develop the geometry imagination. Practical part is focused on analysis of data obtained by didactic test through hypothesis and researched question. Keywords: Geometrie; geometrická představivost; prostorová představivost; základní škola; 1. stupeň ZŠ; Geometry; geometry imagination; spatial imagination; primary school; elementary school Available in digital repository of UPOL.
Úlohy na rozvoj geometrické představivosti ze soutěže Matematický klokan na 1. stupni ZŠ

Diplomová práce "Úlohy na rozvoj geometrické představivosti ze soutěže Matematický klokan na 1. stupni ZŠ" se zabývá geometrickou představivostí dětí druhých a třetích tříd ZŠ. Práce je rozdělena do ...

SCHEICHENOST, Vojtěch; DOFKOVÁ, Radka
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

Vyprávění pohádek jako prostředek prohloubení mezigeneračních vztahů dětí a seniorů
ŠTOKSOVÁ, Valérie; CHRÁSKOVÁ, Marie
2019 - Czech
Bakalářská práce je zaměřena na čtení pohádek v rodině a ve škole. Obsahuje podrobnější popis četby a předčítání pro vývoj dětí. Vysvětluje vliv četby na prohlubování vzájemných mezigeneračních vztahů. Poznatky z teoretické části jsou srovnány se zjištěním z realizovaného výzkumu. Prostřednictvím společnosti Celé Česko čte dětem a jejich projektu byly realizovány rozhovory nejen s dětmi, ale také se seniorkami. Ve výzkumné části bylo formulováno šest výzkumných předpokladů. Celkem byly uskutečněny dva rozhovory. Poznatky zjištěné na základě rozhovorů byly zpracovány kvalitativně. Výzkum prokázal, že projekt prohlubuje čtenářskou gramotnost a napomáhá rozvoji mezigeneračních vztahů. Byly potvrzeny všechny výzkumné předpoklady. Četba a předčítání může upevňovat vztah mezi dětmi a seniory. Díky projektu se podařilo podpořit vztahy mezi seniory a dětmi ze školy. U některých dětí se potvrdil zájem o četbu a knihy. Je velmi důležité podporovat děti v zájmu o knihy a četbu. Čtení knih má vliv na rozvíjení jazykové kultury a vyjadřovací schopnosti. The bachelor thesis is focused on reading fairy tales in both the family and school environments. It contains a more detailed description of the readings and the effects of reading on the children's development. It explores the influence reading has on deepening intergenerational relationships. The findings from the theoretical part are compared with the findings from the realized research. Through the company "Celé Česko čte dětem" and its project, there were interviews with children and seniors. Using two different sets of interview questions, six research assumptions were formulated in the research section. The findings of the interviews were processed qualitatively. The research has shown that the project deepens reading literacy and helps to develop intergenerational relationships. All research assumptions were confirmed. Reading together can strengthen the relationship between children and the elderly. Thanks to the project, we managed to improve relations between seniors and school children. Some children have confirmed an interest in reading and books. It is very important to support children in the interest of books and reading in general. Reading affects the development of both expression and the language culture. Keywords: rodina; mezigenerační vztahy; pohádky; mezigenerační učení; senior; školní družina; family; intergenerational relationships; fairy tales; intergenerational learning; senior; school club Available in digital repository of UPOL.
Vyprávění pohádek jako prostředek prohloubení mezigeneračních vztahů dětí a seniorů

Bakalářská práce je zaměřena na čtení pohádek v rodině a ve škole. Obsahuje podrobnější popis četby a předčítání pro vývoj dětí. Vysvětluje vliv četby na prohlubování vzájemných mezigeneračních ...

ŠTOKSOVÁ, Valérie; CHRÁSKOVÁ, Marie
Univerzita Palackého v Olomouci, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases