Number of found documents: 545612
Published from to

Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem
Krueger, Stephanie
2019 - English
Keywords: meziknihovní výpůjčka; služby dodávání dokumentů; interlibrary loan; document delivery services; poplatky; knihovny; elektronické dodávání dokumentů; webové služby Available in the NTK library.
Beyond the Paywall: Strategic implications of a shifting ecosystem

Krueger, Stephanie
Národní technická knihovna, 2019

Studie proveditelnosti konverze motoru H80 pro zástavby do letadel s rotujícími nosnými plochami
Klesa Jan; Jiří Šimek; Paul Emil
2019 -
Cílem této diplomové práce je koncepční návrh nového reduktoru k turbovrtulovému motoru řady H80 od společnosti GE AC, za účelem přestavby na turbo-hřídelový motor pro zástavby do letadel s rotujícími nosnými plochami. V následujících kapitolách je provedena rešerše jednomotorových a dvoumotorových vrtulníků se zastavenými motory o podobném výkonu a zhodnocena možnost re-motorizace. Práce v prvním přiblížení řeší koncepční návrh nového reduktoru a jeho připojení ke stávajícímu motoru H80 bez provedení změn na turbíně, kompresoru či spalovací komoře. Jsou vyhodnoceny kritické komponenty výsledného návrhu a ty jsou zkontrolovány na statickou pevnost a kritická únavová poškození. Poslední kapitola je věnována návrhu olejového systému.This master thesis provides a feasibility study of the reduction gearbox for the turboprop H80 engine produced by GE AC. Purpose of this new engine is for turboshaft applications, so this thesis aims to the requirements for engine integration into the rotorcraft. A first step in the process is a survey as an introduction into differences between turboprop and turboshaft engines for both one and two engine rotorcraft applications. Only engines with alike shaft horsepower are gathered and on the basis of this research, which provides sufficient insight on the operational costs and engines performances, suitable helicopter for integration is chosen. Core of this work is a first insight into design process of turboshaft reduction gearbox with no influence on the compressor, turbines or combustion chamber and its integration with the engine H80. Most critical parts of whole design are analysed, loads applied and safeties against fatigue verified. Last chapter focuses on the modification of the engine oil system. Keywords: vrtulník; turbo-hřídelový motor; reduktor; koncepční návrh; olejový systém; termodynamický cyklus; helicopter; turboshaft engine; reduction gearbox; conceptual design process; engine oil system; thermodynamic cycle Available in digital repository of ČVUT.
Studie proveditelnosti konverze motoru H80 pro zástavby do letadel s rotujícími nosnými plochami

Cílem této diplomové práce je koncepční návrh nového reduktoru k turbovrtulovému motoru řady H80 od společnosti GE AC, za účelem přestavby na turbo-hřídelový motor pro zástavby do letadel s rotujícími ...

Klesa Jan; Jiří Šimek; Paul Emil
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Definice legislativou daných hraničních parametrů pro měření vozidel za reálného provozu (RDE)
Klír Vojtěch; Jan Cahyna; Beránek Vít
2019 -
Tato bakalářská práce se v první části zabývá platnou legislativou homologačních zkoušek, zejména měřením emisí na za reálného provozu. Druhá část se věnuje sestavení programu na tvorbu jízdního cyklu, který splňuje dynamické podmínky RDE na hranici jejich platnosti dané předpisem.This bachelor thesis is in a first part dealing with a valid legislation of homologation tests, especially with measuring emissions in real traffic. A sechond part is dedicated to creating a program that will generate driving cycle, which fulfils dynamic terms of RDE on the edge of validity given by directive. Keywords: RDE; jízdní cykly; emise; euro norma; homologační měření; RDE; driving cycles; emissions; euro norm; homologation measuring Available in digital repository of ČVUT.
Definice legislativou daných hraničních parametrů pro měření vozidel za reálného provozu (RDE)

Tato bakalářská práce se v první části zabývá platnou legislativou homologačních zkoušek, zejména měřením emisí na za reálného provozu. Druhá část se věnuje sestavení programu na tvorbu jízdního ...

Klír Vojtěch; Jan Cahyna; Beránek Vít
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Posouzení podlahové otopné plochy
Bašta Jiří; Oldřich Budinka; Legner Tomáš
2019 -
Bakalářská práce pojednává o teplovodním podlahovém vytápění. Hlavním cílem práce bylo proniknutí do problematiky a zmapování vývoje podlahového vytápění. V první části jsou popsány systémy podlahového vytápění s různými možnostmi pokládky otopného hadu a různými jinými způsoby pokládky. Druhá část bakalářské práce je posouzení možných způsobů pokládky otopného hadu a jejich porovnání z ekonomického hlediska. Pro ekonomické porovnání různých způsobů pokládky jsem oslovil množství firem a získal věrohodné údaje od čtyř firem, se kterými jsem následně mohl pracovat.This Bachelor thesis deals with underfloor heating. The main goal of this assignment was to understand and map the development the problems of underfloor heating. In the first part of Bachelor thesis, the underfloor heating systems are described with different options for laying a heating piping and various other ways of heating field laying. The second part of thesis is the system considerations used for creating underfloor heating from economic aspects. I contacted a number of companies and received credible data from four of them. The economic comparison could only be based on the data obtained I worked with. Keywords: Teplovodní podlahové vytápění; pokládka otopného hadu; ekonomické porovnání způsobů pokládky; vývoj podlahového vytápění; underfloor heating; different options for laying a heating piping; system considerations; economic aspects Available in digital repository of ČVUT.
Posouzení podlahové otopné plochy

Bakalářská práce pojednává o teplovodním podlahovém vytápění. Hlavním cílem práce bylo proniknutí do problematiky a zmapování vývoje podlahového vytápění. V první části jsou popsány systémy ...

Bašta Jiří; Oldřich Budinka; Legner Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Návrh obrysu vačky pro zážehový motor
Tichánek Radek; Jan Beňa; Čečrle Jiří
2019 -
Práce se zabývá navržením časování a zdvihové křivky ventilů konkrétního zážehového spalovacího motoru. Cílem práce je zvýšit výkon motoru ve vyšších otáčkách, oproti sériovému provedení. Zvýšení výkonu je dosaženo zvýšením plnící účinnosti v oblasti vyšších otáček. Výsledná charakteristika motoru je simulována v programu GT-POWER. Součástí práce je výpočet kinematiky a dynamiky ventilového rozvodu za pomoci programového balíčku GT-SUITE. Práce také pojednává o problematice navrhování ventilových pružin.The thesis deals with the design of timing and lifting curve of valves of an internal combustion engine. The objective of the thesis is increase of SI engine power at higher speed. This goal will be achieved by improving of the filling efficiency. For this purpose, 1-D thermodynamic simulation program is used. The correctness of the proposed solution is verified by using the GT-Suite software package. The thesis also deals with the design of valve springs. Keywords: zdvihová křivka; ventil; časování; zdvih; vačkový hřídel; rozvodový mechanismus; ventilové pružiny; lift curve; valve; timing; lift; camshaft; valvetrain; valve springs Available in digital repository of ČVUT.
Návrh obrysu vačky pro zážehový motor

Práce se zabývá navržením časování a zdvihové křivky ventilů konkrétního zážehového spalovacího motoru. Cílem práce je zvýšit výkon motoru ve vyšších otáčkách, oproti sériovému provedení. Zvýšení ...

Tichánek Radek; Jan Beňa; Čečrle Jiří
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Koncepční návrh zemědělského letounu
Brabec Jiří; František Brož; Theiner Robert
2019 -
Práce se zabývá prvotním návrhem zemědělského práškovacího (hasicího) letounu. Návrh sestává z rešerše používaných a dříve vyráběných stejně zaměřených typů spolu s rozborem užitečného zatížení, volby základních geometrických charakteristik, výpočtu hmotností hlavních částí letounu spolu s hmotovou obálkou, aerodynamických charakteristik (vztlaková čára, polára a momentová čára), letových výkonů a tvorbou obrysu letounu pomocí CAD softwaru Siemens NX 12. Práce je zaměřena na jednoduchost konstrukce s nízkými výrobními náklady letounu, čemuž je uzpůsobena zejména volba pohonné jednotky spolu s jednoduchou geometrií křídla a ocasních ploch. V návaznosti na výpočet letových výkonů byly navrženy 2 modifikace za účelem zlepšení výkonů, pro obě změny byly výkony znovu vypočteny a porovnány s původními výsledky.Thesis is concerned with initial design of agricultural crop dusting (firefighting) aircraft. Design consist of research of aircrafts in use and earlier made similarly focused types along with a analysis of payload, choice of basic geometry characteristics, calculation of main component mass together with weight and balance envelope, aerodynamic characteristics (lift curve, drag polar and pitching moment curve), flight performance and composition of 3D model using CAD software Siemens NX 12. Thesis is focused on a simplicity of the design with low cost aircraft production. With it corresponds especially choice of the engine and simple wing and empenage geometry. In connection to flight performance calculation, 2 modifications were designed in order to to make performance better. New performance calculation with both modification considered was created and compared with the original one. Keywords: zemědělský letoun; práškování; hašení; koncepční nátvr; agricultural airplane; crop dusting; firefighting; conceptual design Available in digital repository of ČVUT.
Koncepční návrh zemědělského letounu

Práce se zabývá prvotním návrhem zemědělského práškovacího (hasicího) letounu. Návrh sestává z rešerše používaných a dříve vyráběných stejně zaměřených typů spolu s rozborem užitečného zatížení, volby ...

Brabec Jiří; František Brož; Theiner Robert
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Pokročilá tepelná čerpadla
Matuška Tomáš; Tomáš Mrzena; Straka Tomáš
2019 -
Bakalářská práce se zabývá pokročilými tepelnými čerpadly. Cílem práce je shrnout základní poznatky o tepelných čerpadlech používaných v současnosti pro vytápění a přípravu teplé vody v budovách a ukázat pokročilá řešení tepelných čerpadel, která se pravděpodobně budou v blízké budoucnosti používat. Jedná se zejména o tepelná čerpadla s novými chladivy, ať už syntetickými nebo přírodními (CO2, čpavek, voda) nebo tepelná čerpadla s konstrukčními prvky, které zvyšují jejich efektivitu nebo využitelnost přečerpaného tepla. V první části bakalářské práce je stručně nastíněna historie tepelných čerpadel. Je popsán princip konvenčního řešení tepelného čerpadla a jeho hlavní prvky. Druhá část bakalářské práce se věnuje problematice pokročilých tepelných čerpadel. Pokročilá tepelná čerpadla jsou rozdělena na tepelná čerpadla s regulací výkonu, tepelná čerpadla s pokročilými oběhy, tepelná čerpadla s novými chladivy a plynová tepelná čerpadla. Výstupem bakalářské práce je zhodnocení budoucího potenciálu nasazení pokročilých tepelných čerpadel v budovách.The bachelor thesis deals with advanced heat pumps. The aim of this work is to summarize the basic knowledge about heat pumps used for heating and hot water preparation in buildings and to show advanced heat pump solutions that are likely to be used in the near future. These include, in particular, heat pumps with new refrigerants with synthetic or natural (CO2, ammonia, water), or heat pumps with structural elements that increase their efficiency or utilize the heat pumped. The first part of the thesis briefly outlines the history of heat pumps. The principle of a conventional heat pump solution and its main elements is described. The second part of the thesis deals with the issue of advanced heat pumps. Advanced heat pumps are divided into heat pumps with power control, heat pumps with advanced circuits, heat pumps with new refrigerants and gas heat pumps. The output of the bachelor thesis is to evaluate the future potential of using advanced heat pumps in buildings. Keywords: pokročilá tepelná čerpadla; vytápění; kompresor; chladivo; koncepty chladivového oběhu; inverter; scroll; advanced heat pumps; heating; compressor; coolant; coolant circulation concepts; inverter; scroll Available in digital repository of ČVUT.
Pokročilá tepelná čerpadla

Bakalářská práce se zabývá pokročilými tepelnými čerpadly. Cílem práce je shrnout základní poznatky o tepelných čerpadlech používaných v současnosti pro vytápění a přípravu teplé vody v budovách a ...

Matuška Tomáš; Tomáš Mrzena; Straka Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Sekundární vypružení pro experimentální železniční podvozek
Kalivoda Jan; Pavel Pražák; Zelený Vojtěch
2019 -
Bakalářská diplomová práce je návrhovou studií rozboru vzájemných pohybů podvozku a skříně vozíku pro simulaci sekundárního vypružení kladkového stendu ČVUT. Cílem práce návrh sekundárního vypružení z výběru několika možností konstrukčního provedení. Pro zvolenou variantu "kolébkové uspořádaní" je přiřazen druh vypružení a zpracováno nadimenzování funkčních komponentů sestavy (návrh ložisek, lineárních vedení a kontrola pružiny, namáhaných prvků).The bachelor thesis is a design study of the analysis of bogie and cage of carriage movements for the simulation of the secondary suspension of the CTU roller rig. The aim of this work is to design the secondary suspension from the selection of several design options. For the selected "cradle arrangement" variant, the type of suspension is assigned and the dimensioning of the functional components of the assembly (bearing design, linear guides and spring control, stressed elements) is processed. Keywords: kladkový stend; kolejové vozidlo; stupně volnosti; sekundární vypružení; kolébková soustava; pulley stend; rail vehicle; degree of freedom; secondary suspension; cradle system Available in digital repository of ČVUT.
Sekundární vypružení pro experimentální železniční podvozek

Bakalářská diplomová práce je návrhovou studií rozboru vzájemných pohybů podvozku a skříně vozíku pro simulaci sekundárního vypružení kladkového stendu ČVUT. Cílem práce návrh sekundárního vypružení z ...

Kalivoda Jan; Pavel Pražák; Zelený Vojtěch
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Sací potrubí pro experimentální zážehový jednoválec
Vávra Jiří; Vojtěch Winter; Bortel Ivan
2019 -
Tato práce popisuje návrh sacího potrubí pro experimentální spalovací motor. Navrhované potrubí musí obsahovat připojení pro všechny prvky regulující množství vzduchu a množství vstřikovaných paliv do motoru. Potrubí je navrhováno s ohledem na bezpečnostní požadavky spojené s provozováním tohoto motoru. Práce pojednává také o možných variantách výroby jednotlivých součástí a výrobě aditivními technologiemi, zejména 3D tisku za použití plastových materiálů.This thesis describes designing of intake manifold for experimental combustion engine. The intake manifold must contain connection for all the elements regulating amount of air and amount of injected fuels to the engine. The manifold is designed to meet safety requirements for operating the engine. The thesis also deals with various variants of production of individual components and technologies, especially 3D printing using plastic materials. Keywords: experimentální jednoválcový motor; sací potrubí; vstřikování paliva; experimental single-cylinder engine; intake manifold; fuel injection Available in digital repository of ČVUT.
Sací potrubí pro experimentální zážehový jednoválec

Tato práce popisuje návrh sacího potrubí pro experimentální spalovací motor. Navrhované potrubí musí obsahovat připojení pro všechny prvky regulující množství vzduchu a množství vstřikovaných paliv do ...

Vávra Jiří; Vojtěch Winter; Bortel Ivan
České vysoké učení technické v Praze, 2019

Otopné soustavy
Bašta Jiří; Adam Slavík; Legner Tomáš
2019 -
Cílem této bakalářské práce je zmapovat jednotlivé druhy a provedení teplovodních konvekčních otopných soustav používaných v dnešní době a porovnat jejich výhody a nevýhody. U konkrétní horizontální jednotrubkové soustavy s osmi deskovými otopnými tělesy řazenými za sebou napojeny přes čtyřcestné armatury spočítat a zpracovat graficky závislost velikosti otopné plochy na součiniteli zatékání.The aim of this bachelor thesis is to map possibilites and design of "Hot water convective heating systems" currently used. One of the goals is also to compare them and find advantages and disadvantages. The thesis includes calculation and graphical display of relationship between a coefficient of leaking and the size of heating surface for a horizontal single - pipe heating system with eight plate radiators serially involved. Keywords: otopná soustava; jednotrubková; horizontální; otopná tělesa; součinitel zatékání; heating system; single - pipe; horizontal; radiators; coefficient of leaking Available in digital repository of ČVUT.
Otopné soustavy

Cílem této bakalářské práce je zmapovat jednotlivé druhy a provedení teplovodních konvekčních otopných soustav používaných v dnešní době a porovnat jejich výhody a nevýhody. U konkrétní horizontální ...

Bašta Jiří; Adam Slavík; Legner Tomáš
České vysoké učení technické v Praze, 2019

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases