Number of found documents: 3387
Published from to

Metodika charakterizace tvaru laserových tyčí pomocí multi vlnové interferometrie
Matoušek, Ondřej; Kredba, Jan; Procháska, František
2020 - Czech
Vytvořená metodika popisuje metodu multi vlnové interferometrie s řízenou změnou fáze a způsob její aplikace pro charakterizaci laserových tyčí, která umožňuje měření tvaru čelních povrchů, klínu, deformace průchozí vlnoplochy a vnitřní nehomogenity v jediném měřícím cyklu. The developed methodology describes the method of the multi-wave interferometry with controlled phase changing and the way of its application for the characterization of laser rod, which allows measurement of the shape of the front surfaces, wedge, deformation of the passing wavefront and internal inhomogeneity in a single measuring cycle Keywords: Multi-wave interferometry Available at various institutes of the ASCR
Metodika charakterizace tvaru laserových tyčí pomocí multi vlnové interferometrie

Vytvořená metodika popisuje metodu multi vlnové interferometrie s řízenou změnou fáze a způsob její aplikace pro charakterizaci laserových tyčí, která umožňuje měření tvaru čelních povrchů, klínu, ...

Matoušek, Ondřej; Kredba, Jan; Procháska, František
Ústav fyziky plazmatu, 2020

Institutions, Financial Development, and Small Business Survival: Evidence from European Emerging Economies
Iwasaki, I.; Kočenda, Evžen; Shida, Y.
2020 - English
In this paper, we traced the survival status of 94,401 small businesses in 17 European emerging markets from 2007–2017 and empirically examined the determinants of their survival, focusing on institutional quality and financial development. We found that institutional quality and level of financial development exhibit statistically significant and economically meaningful impacts on the survival probability of the SMEs being researched. The evidence holds even when we control for a set of firm-level characteristics such as ownership structure, financial performance, firm size, and age. The findings are also uniform across industries and country groups and robust beyond the difference in assumption of hazard distribution. Keywords: small business; survival analysis; European emerging markets Fulltext is available at external website.
Institutions, Financial Development, and Small Business Survival: Evidence from European Emerging Economies

In this paper, we traced the survival status of 94,401 small businesses in 17 European emerging markets from 2007–2017 and empirically examined the determinants of their survival, focusing on ...

Iwasaki, I.; Kočenda, Evžen; Shida, Y.
Ústav teorie informace a automatizace, 2020

Financial Crime and Punishment: A Meta-Analysis
de Batz, L.; Kočenda, Evžen
2020 - English
We examine how the publication of intentional financial crimes committed by listed firms is interpreted by financial markets, using a systematic and quantitative review of existing empirical studies. Specifically, we conduct a meta-regression analysis and investigate the extent and nature of the impact that the publication of financial misconducts exerts on stock returns. We survey 111 studies, published between 1978 and 2020, with a total of 439 estimates from event studies. Our key finding is that the average abnormal returns calculated from this empirical literature are affected by a negative publication selection bias. Still, after controlling for this bias, our meta-analysis indicates that publications of financial crimes are followed by statistically significant negative abnormal returns, which suggests the existence of an informational effect. Finally, the MRA results demonstrate that crimes committed in common law countries, alleged crimes, and accounting crimes carry particularly weighty information for market participants. The results call for more transparency on side of enforcers along enforcement procedures, to foster timely and proportionate market reactions and support efficient markets. Keywords: Meta-Analysis; Event study; Financial Misconduct; Fraud; Financial Markets; Returns; Listed Companies; Information and Market Efficiency Fulltext is available at external website.
Financial Crime and Punishment: A Meta-Analysis

We examine how the publication of intentional financial crimes committed by listed firms is interpreted by financial markets, using a systematic and quantitative review of existing empirical studies. ...

de Batz, L.; Kočenda, Evžen
Ústav teorie informace a automatizace, 2020

Selective Attention in Exchange Rate Forecasting
Kapounek, S.; Kučerová, Z.; Kočenda, Evžen
2020 - English
We analyze the exchange rate forecasting performance under the assumption of selective attention. Although currency markets react to a variety of different information, we hypothesize that market participants process only a limited amount of information. Our analysis includes more than 100,000 news articles relevant to the six most-traded foreign exchange currency pairs for the period of 1979–2016. We employ a dynamic model averaging approach to reduce model selection uncertainty and to identify time-varying probability to include regressors in our models. Our results show that smaller sizes models accounting for the presence of selective attention offer improved fitting and forecasting results. Specifically, we document a growing impact of foreign trade and monetary policy news on the euro/dollar exchange rate following the global financial crisis. Overall, our results point to the existence of selective attention in the case of most currency pairs. Keywords: exchange rate; selective attention; news; forecasting; dynamic model averaging Fulltext is available at external website.
Selective Attention in Exchange Rate Forecasting

We analyze the exchange rate forecasting performance under the assumption of selective attention. Although currency markets react to a variety of different information, we hypothesize that market ...

Kapounek, S.; Kučerová, Z.; Kočenda, Evžen
Ústav teorie informace a automatizace, 2020

Tomografický průzkum bronzové sekery z Únětické kultury nalezené na lokalitě Kukleny, Hradec Králové
Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
2020 - Czech
V minulosti se ukázalo, že výpočetní rentgenová tomografie může přinést významné nové poznatky o rozložení poškození a jiných strukturálních detailech bronzových nálezů. Současně však jsou potřeba poměrně vysoké energie záření a předem není zcela zaručeno, že vybraný objekt bude dostatečně prosvícen. Velkým problémem je též rozptyl fotonů, tzv. scattering, který může znemožnit rozeznání jemných detailů. Proto byla v laboratoři rentgenové tomografie Ústavu teoretické a aplikované mechaniky, AV ČR, v. v. i., podrobena mikro-tomografickému průzkumu vybraná sekera z Únětické kultury. Výsledek by měl prokázat vhodnost metody pro průzkum dalších podobných bronzových nálezů. It has been shown in the past that the computed X-ray tomography can bear significant new findings on the distribution of damaging and other structural details of the bronze findings. However, relatively high beam energies are necessary and it is not a priori ensured that the object under test would be penetrated with the radiation sufficiently. A big problem is also the photon scattering, which can make fine details indistinguishable. Therefore, a chosen Únětice culture axe has been submitted to a tomographical investigation in the laboratory of X-ray tomography of the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences, v.v.i. The result should confirm the suitability of the method for investigations of other similar bronze findings. Keywords: X-ray computed tomography; Early Bronze Age; archaeology Available at various institutes of the ASCR
Tomografický průzkum bronzové sekery z Únětické kultury nalezené na lokalitě Kukleny, Hradec Králové

V minulosti se ukázalo, že výpočetní rentgenová tomografie může přinést významné nové poznatky o rozložení poškození a jiných strukturálních detailech bronzových nálezů. Současně však jsou potřeba ...

Kumpová, Ivana; Vopálenský, Michal
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Zpráva o výsledcích průzkumu zasolení zdiv pod III. nádvořím na Pražském hradě
Slížková, Zuzana; Ševčík, Radek
2020 - Czech
Výsledky průzkumu zasolení opukového historického zdiva a dalších stavebních konstrukcí pod III. nádvořím na Pražském hradě Results of the salinity survey of marlstone „opuka“ historical masonry and other building constructions under III. courtyard at Prague Castle Keywords: salts; IEC analysis; XRPD analysis; masonry salinity; survey; archaeological building heritage Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích průzkumu zasolení zdiv pod III. nádvořím na Pražském hradě

Výsledky průzkumu zasolení opukového historického zdiva a dalších stavebních konstrukcí pod III. nádvořím na Pražském hradě...

Slížková, Zuzana; Ševčík, Radek
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

Pravidelné měření povrchu v souvislosti s ověřovacím provozem dobývací metody chodba - pilíř
Jiránková, Eva
2020 - Czech
V ochranném pilíři lokality Sever Důlního závodu 2 byla v období od května 2014 do října 2017 zkušebně provozována dobývací metoda chodba – pilíř. Ochranný pilíř jam je zkonstruován s použitím pilířového úhlu, který je oproti meznému úhlu vlivu strmější. Proto se v ochranném pilíři jam částečně projevuje vliv okolního dobývání. Povrch v oblasti ochranného pilíře je tedy ovlivněn jak okolním dobýváním, tak dobýváním v ochranném pilíři metodou chodba – pilíř. Účelem geodetického měření je sběr dat potřebných pro vyhodnocení poklesů povrchu, které nastanou v důsledku účinku dobývací metody chodba – pilíř. Proto je nutné nasbírat potřebný objem geodetických dat, aby bylo v budoucnu možné prokázat, jakou částí hodnoty poklesu povrchu se podílí vliv dobývání metodou chodba – pilíř, při současném vlivu dobývání stěnováním na řízený zával porubů v účinné vzdálenosti od ochranného pilíře jam Sever. The mining by room and pillar method was operated in the protective pillar of the Sever Důlního závod 2 site in the period from May 2014 to October 2017. The protective shaft pillar is constructed using a pillar angle that is steeper than the limiting angle of influence. Therefore, the influence of the surrounding mining is partially occurred in the protective pillar. The surface in the area of the protective pillar is thus affected by both the surrounding mining and the mining by room and pillar method in the protective pillar. The purpose of geodetic measurements is to make the data needed to evaluate the surface displacements that occur as a result of the effect of the mining by room and pillar method. Therefore, it is necessary to carry out the sufficient amount of geodetic measuring in order to prove in the future what part of the value of surface subsidence contributes to the effect of mining by room and pillar method during the concurrently influence of the longwall mining in the effective distances from the protective pillar. Keywords: protective pillar; room and pillar method; geodetic measurements Available at various institutes of the ASCR
Pravidelné měření povrchu v souvislosti s ověřovacím provozem dobývací metody chodba - pilíř

V ochranném pilíři lokality Sever Důlního závodu 2 byla v období od května 2014 do října 2017 zkušebně provozována dobývací metoda chodba – pilíř. Ochranný pilíř jam je zkonstruován s použitím ...

Jiránková, Eva
Ústav geoniky, 2020

SMV-2020-50: Vypracování metodiky prvkového mapování řezu ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu
Mika, Filip
2020 - Czech
Byla vypracována metodika chemického mapování a morfologické analýzy řezu ocelí ve vysokorozlišovacím SEM. Development of method for high resolution energy dispersive x-ray analysis of crosssection steal samples with SEM. Keywords: morphology; senergy dispersive x-ray analysis; non-charging electron microscopy; energy-filtered electron microscopy Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-50: Vypracování metodiky prvkového mapování řezu ocelí na rastrovacím elektronovém mikroskopu

Byla vypracována metodika chemického mapování a morfologické analýzy řezu ocelí ve vysokorozlišovacím SEM....

Mika, Filip
Ústav přístrojové techniky, 2020

SMV-2020-21: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb v EREM
Neděla, Vilém
2020 - Czech
Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných\npodmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru Bruker. Miniature painting were analysed in experimentally reached and optimised high\npressure conditions of environmental scanning electron microscope and using EDS X-Ray micro-analyser. Keywords: Art works; ESEM; EDS Available at various institutes of the ASCR
SMV-2020-21: Prvková X-Ray analýza miniaturních maleb v EREM

Miniaturní malby byly analyzovány v experimentálně stanovených a optimalizovaných\npodmínkách environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu a pomocí EDS X-Ray mikro analyzátoru ...

Neděla, Vilém
Ústav přístrojové techniky, 2020

Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků barevných vrstev v interieru objektu: bazilika Sv. Václava, Stará Boleslav
Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie
2020 - Czech
Pomocí optické a elektronové mikroskopie byla popsána souvrství jednotlivých vzorků, tloušťky vrstev a jejich chemické složení. Bylo určeno, že většinou se jedná o vápenné nátěry s přídavkem přírodních hlinek, příp. zinečnatých, olovnatých či železitých pigmentů. The layers of individual samples, layer thicknesses, and their chemical composition were described using optical and electron microscopy. It was determined that most of them are lime coatings with the addition of natural clays, or zinc, lead, or iron pigments. Keywords: pigments; SEM; material characteristics; lime coatings Available at various institutes of the ASCR
Zpráva o výsledcích mikroskopické analýzy vzorků barevných vrstev v interieru objektu: bazilika Sv. Václava, Stará Boleslav

Pomocí optické a elektronové mikroskopie byla popsána souvrství jednotlivých vzorků, tloušťky vrstev a jejich chemické složení. Bylo určeno, že většinou se jedná o vápenné nátěry s přídavkem ...

Frankeová, Dita; Slížková, Zuzana; Jurkovská, Lucie
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, 2020

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases