Number of found documents: 4482
Published from to

MS Office 365 pro školy a instituce
Duchek, Zdeněk; Očenášek, Vladimír; Vasilenko, Alexandr
2017 - Czech
Téma této bakalářské práce je zaměřeno na zavedení a využití systému MS Office 365 na Střední škole zemědělské a potravinářské Klatovy a v Zemědělském družstvu Měčín. V práci jsou popsány všechny výhody, nevýhody a pozitiva, která nový systém MS Office 365 pro školy a instituce nabízí. Dále by tím mělo dojít k prohloubení počítačových znalostí zaměstnanců Zemědělského družstva Měčín, což povede k zvýšení počítačové gramotnosti. Tím pádem by mělo dojít k ulehčení práce a ušetření času. Vedení firmy bylo podrobně seznámeno se systémem MS Office 365 a se vším, co systém obnáší, kdyby byl nainstalován místo současného systému ve firmě. Na střední škole zemědělské a potravinářské Klatovy je systém už nasazen, tudíž je v práci popsáno jak systém funguje, kdy byl zaveden, kdo je jeho správcem a tak dále. Práce seznamuje s tím, jak se v MS Office 365 pro školy a instituce pracuje, jak se přihlásit, jaké výhody a aplikace mohou žáci využívat. Popsána je i též sociální síť Yammer, která byla na škole zavedena v letošním roce. Pro snazší orientaci, jak moc žáci systém využívají, byl sestaven jednoduchý dotazník. V neposlední řadě byla vytvořena tabulka pro cenovou orientaci různých verzí systému MS Office 365. V závěru jsou popsána veškerá zhodnocení a výsledky plynoucí z nasazení a využití MS Office 365 na Střední škole zemědělské Klatovy a v Zemědělském družstvu Měčín The topic of this the thesis is focused on the deployment and use of MS Office 365 at the College of Agricultural and Food in Klatovy and Měčín Agricultural cooperatives. The work describes all the advantages and disadvantages which new MS Office 365 offers. The computer knowledge of agricultural cooperative workers should be enhanced to improve computer skills. The result is the increase in labor productivity and time-saving. The management of company was thoroughly familiar with the MS Office 365 and its advantages compared with current computer system. Currently, the MS Office 365 is already used in the high school of agriculture and food, this the thesis described how the system works and its advantages and the benefits. The advantage is that this system is already used by high school students. The social network Yammer was introduced at the high school this year and usage of this network was investigated by questionnaire. Lastly, the table was created to price orientation of the various versions of MS Office 365. In conclusion, all evaluation and results from the deployment and use of MS Office 365 at the College of Agriculture and Food in Klatovy and Agricultural cooperatives Měčín were described. Keywords: Microsoft Office; nasazení; aplikace dostupnost_czu
MS Office 365 pro školy a instituce

Téma této bakalářské práce je zaměřeno na zavedení a využití systému MS Office 365 na Střední škole zemědělské a potravinářské Klatovy a v Zemědělském družstvu Měčín. V práci jsou popsány všechny ...

Duchek, Zdeněk; Očenášek, Vladimír; Vasilenko, Alexandr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Nezaměstnanost na Mostecku
Rácová, Pavla; Kopecká, Lenka; Svoboda, Roman
2017 - Czech
Bakalářská práce se zabývá vývojem nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a hlavně na Mostecku v letech 2014-2015. Část nazvaná teoretická východiska je zaměřena na trh práce, popisuje bariéry na trhu práce. Určitá část je věnována také státní politice zaměstnanosti a nástrojům, které používá k regulaci nezaměstnanosti. Dalšími zmíněnými tématy jsou míra nezaměstnanosti a podíl nezaměstnaných. Ti bývají v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce. Jeho činnostmi se zabývá kapitola 3.5. V praktické části je nezaměstnanost Mostecka porovnávána s okolními okresy a s údaji celého kraje. Region se výrazně vývojem nezaměstnanosti neliší od celorepublikového ani krajského vývoje. V úvodu jsem si vytýčila, že předmětem zkoumání bude region Mostecko z hlediska absolutního počtu nezaměstnaných, vzdělání, věku a pohlaví. Z těchto hledisek jsem také zhodnotila hrubé mzdy v čase. Na závěr práce je zařazena příloha obsahující zprávu z rozhovorů: s uchazečkou v evidenci Úřadu práce ČR a jeho zaměstnankyní. This thesis deals with the development of unemployment in the Usti region in the Most mainly in 2014-2015. Part called theoretical basis is focused on the labour market, describes the barriers in the labour market. A certain portion is also paid to the state employment policy tools that are used to control unemployment. Other mentioned topics are unemployment rate share of the unemployed. They tend to be registered as job seekers at the labour office. Its activities are examined in Chapter 3.5 In the practical part unemployment of Most region is compared with neighbouring districts and to the information of the entire region. The region is significantly different from the development of unemployment nationwide anal regional development. In the beginning I set itself the object of investigation will be the Most terms of the absolute number of unemployed, education, age, gender. From these perspectives, I also assessed the gross wage in the case. At the conclusion it is classified annex containing a message from the interviews: a contender in the Labour Office of the Czech Republic's and one employee. Keywords: trh práce; politika zaměstnanosti; úřad práce; hrubá mzda; nezaměstnanost dostupnost_czu
Nezaměstnanost na Mostecku

Bakalářská práce se zabývá vývojem nezaměstnanosti v Ústeckém kraji a hlavně na Mostecku v letech 2014-2015. Část nazvaná teoretická východiska je zaměřena na trh práce, popisuje bariéry na trhu ...

Rácová, Pavla; Kopecká, Lenka; Svoboda, Roman
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Vyhodnocení technických indikátorů při obchodování na komoditním trhu
Vyoral, Jan; Hes, Aleš; Petr, Petr
2017 - Czech
Tato práce je zaměřena na teoretický popis, praktické otestování a vyhodnocení technických indikátorů při obchodování na komoditních trzích. Práce je systematicky rozdělena na teoretickou a praktickou část. V úvodu první částí je obecně popsána technická analýza, jejíž součástí jsou technické indikátory a grafické formace tvořené cenovým grafem. Poté je teoretická část zaměřena na popis indikátorů a principy, na kterých jsou technické indikátory založeny. Součástí popisu indikátorů jsou možné obchodní strategie a využití indikátorů pro získání obchodních signálů. Ve druhé části této práce jsou vyhodnocovány jednotlivé indikátory za využití konkrétních obchodních strategií. Vyhodnocení je provedeno formou zpětného testování strategií na historických datech komoditního trhu. Indikátory jsou vyhodnocovány z pohledu ziskovosti jednotlivých strategií, při zohlednění brokerských poplatků. This work is focused on theoretical description, practical testing and evaluation of technical indicators in trading on commodity markets. The work is systematically divided on theoretical and practical parts. In the beginning of the first part is described theoretical analysis in general, which consists of the technical indicators and the chart patterns. Thereafter is theoretical part focused on the description of indicators and principles, on which are technical indicators founded. Part of the indicators descriptions are possible trading strategies and use for capture of trading signals. In the second part of the work are evaluated each indicators using definite trading strategies. The evaluation is performed by backtesting strategies on commodity markets historical data. The indicators are evaluated from the perspective of particular strategies profitability, taking into account the broker fees. Keywords: obchodník; makléř; technické indikátory; parametry; komoditní trh dostupnost_czu
Vyhodnocení technických indikátorů při obchodování na komoditním trhu

Tato práce je zaměřena na teoretický popis, praktické otestování a vyhodnocení technických indikátorů při obchodování na komoditních trzích. Práce je systematicky rozdělena na teoretickou a praktickou ...

Vyoral, Jan; Hes, Aleš; Petr, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Instituce pro trávení volného času mládeže
Černá, Markéta; Polišenský, Miroslav; Lörinczová, Enikö
2017 - Czech
Bakalářská práce pojednává o problematice volného času dětí a mládeže. Je rozdělena na dvě části: teoretickou a analytickou. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které souvisejí s tématem. Zabývá se volným časem a jeho funkcemi, výchovou, nežádoucím působením a pedagogikou volného času. Zmiňuje účastníky, volnočasové aktivity a instituce. Následně způsoby financování, možnosti dotací a legislativní normy. Informace byly získány studiem odborné literatury. Analytická část je zaměřena na konkrétní instituci. Cílem práce je ověřit hypotézu, zda organizace plní své poslání. Analýza je zaměřena na základní uměleckou školu v Řevnicích, která je analyzována z pohledu charakteristiky, personálu, vybavení, řádu a pravidel školy a financování. Je zde uveden výčet aktivit, které instituce nabízí. Informace byly čerpány z výročních zpráv, webových stránek a z rozhovorů s personálem. V závěru práce jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky. This bachelor thesis is about problematics of free time activities of youth and children. It is divided into two parts: theoretical and analytical. Theoretical part explains basic theory which corresponds with the topic. It is dealing with free time activities and its functionality, education, adverse influences and free time education. It mentions participants, free time activities and institutions. Subsequently means of funding, subsidies and legislative standards. Information was obtained by studying academic literature. Analytical part is focused on a specific institution. The aim of this thesis is to prove the hypothesis that the organization fulfills its mission. Analysis is focused on elementary art school in Revnice which is analyzed in terms of characteristics, personnel, equipment, regulations, rules and funding. List of activities is mentioned. Information was gathered by annual reports, websites and interviews with the staff. At the end of the work results are summarized and evaluated. Keywords: volný čas; děti; mládež; výchova; umělecké vzdělávání; instituce; rodina; základní umělecká škola; financování dostupnost_czu
Instituce pro trávení volného času mládeže

Bakalářská práce pojednává o problematice volného času dětí a mládeže. Je rozdělena na dvě části: teoretickou a analytickou. Teoretická část vysvětluje základní pojmy, které souvisejí s tématem. ...

Černá, Markéta; Polišenský, Miroslav; Lörinczová, Enikö
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Instituce pro trávení volného času mládeže
Jarošová, Tereza; Polišenský, Miroslav; Steininger, Michal
2017 - Czech
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda instituce Dům dětí a mládeže Praha 6 plní či neplní své veřejné poslání a zda má dostatek finančních prostředků na provozování činnosti. Hypotéza je ověřována na základě analýzy institucí Bronislawa K. Malinowského. Práce se dělí na dvě části,teoretickou a praktickou. Teoretická část vychází ze studia odborné literatury a vymezuje základní pojmy související s touto prací. Je zaměřena na různé definice volného času od různých autorů, funkce volného času a na instituce nabízející zájmovou činnost. Část praktická obsahuje analýzu instituce DDM Praha 6. V rámci analýzy je pozornost zaměřena na prostory a jejich vybavení, personál v instituci, činnosti, které instituce nabízí, a způsoby financování. The aim of the thesis Institutions for leisure youth is to determine whether the institution of Children and Youth Prague 6 fulfill their public mission and whether it has enough funds to provide activity. The hypothesis is verified by an analysis of institutions created by Bronislaw K. Malinowski. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part drawns from the study of literature and defines the basic concepts associated with this work. The thesis is focused on different definitions of leisure time by different authors, function of leisure time and to institutions offering leisure activities. The practical part contains an analysis of the institution DDM Prague 6. The analysis is focused on facilities and equipment, staff in the institution, activities that the institution offers and funding. Keywords: zájmové vzdělávání; trávení volného času; volný čas; děti a mládež; Dům dětí a mládeže; volnočasové aktivity; psychologie; pedagogika dostupnost_czu
Instituce pro trávení volného času mládeže

Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda instituce Dům dětí a mládeže Praha 6 plní či neplní své veřejné poslání a zda má dostatek finančních prostředků na provozování činnosti. Hypotéza je ...

Jarošová, Tereza; Polišenský, Miroslav; Steininger, Michal
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Výcvik zaměstnanců
Moc, Lukáš; Kolman, Luděk; Štolfová, Andrea
2017 - Czech
Výcvik zaměstnanců Souhrn Investováním do rozvoje a vzdělávání zaměstnanců si organizace účelně zvyšuje výkon podniku, a tím i svůj zisk. Výcvik je důležitý hlavně v oblasti jakosti, jelikož školy neposkytují v tomto směru dostatečné vzdělání. Cílem této práce je popsat problematiku rozvoje lidských zdrojů zaměstnanců v technologických dovednostech. Praktická část se zabývá analýzou výcviku zaměstnanců probíhajícího v podobě interního vzdělávání pomocí strukturovaných skupin při práci na vakuově tvářecích lisech u firmy Uniplast s.r.o. V praktické části bude zanalyzován a vyhodnocen evaluační dotazník na proběhlý výcvik. Budou také formulována doporučení a možná zlepšení a zefektivnění formy výcviku a také zlepšení vzdělávání zaměstnanců v organizaci. Employee training Summary Organizations effectively increases the capacity of the company and their profits by investing in employee training and development. Training is especially important in quality, because schools do not provide in this field sufficient education. The aim of this paper is to describe the development of human resources in technological skills. The practical part analyzes the ongoing training of employees in the form of internal training through structured groups working on vacuum-forming presses at the company Uniplast Ltd. In the practical part the completed training will be analyzed and evaluated by an evaluation questionnaire. Recommendations and possible improvements for more efficient forms of training will be formulated as well as improvement of employee´s education in the organization. Keywords: lidské zdroje; výcvik; vzdělávání zaměstnanců; podnikové vzdělávání; hodnocení vzdělávání; strukturovaná skupina dostupnost_czu
Výcvik zaměstnanců

Výcvik zaměstnanců Souhrn Investováním do rozvoje a vzdělávání zaměstnanců si organizace účelně zvyšuje výkon podniku, a tím i svůj zisk. Výcvik je důležitý hlavně v oblasti jakosti, jelikož školy ...

Moc, Lukáš; Kolman, Luděk; Štolfová, Andrea
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Nezaměstnanost v praxi ČR
Buriánková, Zuzana; Hájková, Ivana; Civínová, Denisa
2017 - Czech
Cílem této bakalářské práce je přiblížení problematiky nezaměstnanosti v České republice. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s trhem práce, ústředními orgány, politikou zaměstnanosti a způsoby zprostředkování zaměstnání. Důležitou součástí této ekonomicko-právní práce jsou dokumenty, předpisy a zákony, které se týkají nezaměstnanosti. Pozornost je taktéž věnována sociálnímu hledisku a dopadům, které na jedince nezaměstnanost má. V praktické části následuje analýza trhu práce České republiky a kraje Hlavní město Praha. Součástí provedeného výzkumu jsou rozhovory s nezaměstnanými, kteří přiblížili problematiku nezaměstnanosti z jejich perspektivy a dále rozhovor se zástupcem Úřadu práce ČR, který ohodnotil situaci na trhu práce z profesionálního hlediska. The goal of the thesis is to approach the problem of unemployment in the Czech Republic. The explanation of the basic concepts related to the labour market, the central authorities, employment policy and ways of arranging employment. An important part of this economic - legal work are documents, regulations and laws related to unemployment. Attention is also given to the social aspect and the impact that unemployment has on individuals. In the practical part is followed by an analysis of the labour market of the Czech Republic and region Hlavni mesto Praha. The research included interviews with unemployed people who have approached the issue from their perspective, but also interview with representative of the Labour Office, which reviewed the situation on the labor market from a professional point of view. Keywords: Nezaměstnanost; Úřad práce ČR; Trh práce; Zákoník práce; Politika zaměstnanosti; Zákon o zaměstnanosti; Sociální práce dostupnost_czu
Nezaměstnanost v praxi ČR

Cílem této bakalářské práce je přiblížení problematiky nezaměstnanosti v České republice. V teoretické části práce jsou vysvětleny základní pojmy spojené s trhem práce, ústředními orgány, politikou ...

Buriánková, Zuzana; Hájková, Ivana; Civínová, Denisa
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Parametry zemních těles lesních cest
Pelesná, Jitka; Tománek, Jaroslav; Bystrický, Roman
2017 - Czech
Tato práce se zabývá zjištěním skutečných rozměrů zemních těles lesních cest, které se nacházejí na LS Kácov a jejich porovnáním s projektovou dokumentací. Práce je rozdělena do 2 částí, a to teoretické a praktické části. Teoretická část se zabývá vysvětlením a seznámením se základními pojmy ohledně lesních cest, výstavby lesních cest a zároveň přibližuje pojmy zemní těleso, výkopový a násypový svah, zemní práce a popisuje stroje určené pro zemní práce. V praktické části jsou prezentovány 2 projektové dokumentace, jejichž hodnoty jsem porovnávala se skutečnými rozměry zemních těles 3 lesních cest. Z naměřených dat bylo zjištěno několik odchylek od projektové dokumentace. Jednalo se o změnu příčného sklonu nebo zřízení nového příkopu. Klíčová slova: zemní těleso, odvozní cesty, výkopový svah, násypových svah. This work deals with finding the actual dimensions of forest roads, earthworks on LS Kácov and comparing them with project documentation. The work is divided into 2 parts, theoretical and practical part. The theoretical part presents and explains the basic term concerning forest roads, the construction of forest roads, and at the same time presents the terms earth structures, earthwork and embankment slope, earth moving and describes the machines designed for earth moving. In the practical part, two project documentations are presented, details of which I compared with the actual dimensions of 3 earthworks. From the measured data I found a number of derogations from the project documentation. It was a change of inclination, or construction of a new drainage channel. Keywords: zemní těleso; odvozní cesta; výkopový svah; násypový svah dostupnost_czu
Parametry zemních těles lesních cest

Tato práce se zabývá zjištěním skutečných rozměrů zemních těles lesních cest, které se nacházejí na LS Kácov a jejich porovnáním s projektovou dokumentací. Práce je rozdělena do 2 částí, a to ...

Pelesná, Jitka; Tománek, Jaroslav; Bystrický, Roman
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Java aplikace - teorie a praxe
Kučera, Lukáš; Halbich, Čestmír; Tereza , Tereza
2017 - Czech
Tématem této diplomové práce je Java aplikace teorie praxe. Práce se zabývá vprvní části teoretickým úvodem do programovacích jazyků, historii Javy, rozdělením dle paradigmat, přístupem. Součástí je bližší seznámení s programovacím jazykem Java a přehled základních funkcí a syntaxí Javy, jako programovacího jazyka, jakožto objektově orientovaného Praktická část diplomové práce se zabývá již samosatným programováním aplikace vjazyce Java. Tato část se také zabývá samotnou přípravnou, analýzou a návrhem grafického rozhraní aplikace, obsahuje části programu které jsou blíže popsány a vysvětleny. Vytvořený program je funkčním celkem pro přehled claimů exportovaných z jiného sytému. The theme of diploma thesis is a Java application theory and practice. The thesis deals in the first part of theoretical introduction to programming languages, history of java, classification by paradigm. The thesis includes a closer acquaintance with the Java programming language and an overview of the basic functions and syntax of Java like a programming language such as object-oriented The practical part of the thesis deals programming of applications in Java. This section also deals the preparatory of development, analysis and design of graphical user interface of application. The thesis contains parts of the program code which are described and explained. The program is functional and it is for overview of claims which are exported from another system. Keywords: Java aplikace; příkazy; vzory; modely; situace; možnosti; hlediska; plánování; návrh; paradigma dostupnost_czu
Java aplikace - teorie a praxe

Tématem této diplomové práce je Java aplikace teorie praxe. Práce se zabývá vprvní části teoretickým úvodem do programovacích jazyků, historii Javy, rozdělením dle paradigmat, přístupem. Součástí je ...

Kučera, Lukáš; Halbich, Čestmír; Tereza , Tereza
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

Zdravotní stav dřevin v Arboretu Bukovina
Hochová, Lenka; Čížková, Dana; Šrůtka, Petr
2017 - Czech
Diplomová práce Zdravotní stav dřevin v Arboretu Bukovina v teoretické části vysvětluje poškození dřevin, chorobu stromu, způsoby onemocnění. Součástí je i stručné shrnutí biotických i abiotických činitelů, kteří poškození způsobují. Okrajově je popsána Manionova teorie stresu, která názorně vypovídá o postupném působení stresorů na dřevinu. Kapitola druhá se zabývá způsoby, jakými se zdravotní stav posuzuje. Uvádím i používané stupnice hodnocení. Metodika práce je zaměřena na vyhledání poškození dřevin, případně jiných anomálií s následným určením způsobu poškození přímo v prostoru arboreta. Poloha arboreta v prostoru Hruboskalského skalního města dává možnost nalezení takových onemocnění, které jsou typické pro husté, vzrostlé porosty. První dřeviny v arboretu byly vysázeny již v roce 1860, předpokládá se, že u takto starých dřevin budou poškození, případně onemocnění patrná. Zaměřila jsem se na introdukované dřeviny, které jsou pro toto arboretu typické, okrajově zmiňuji i viditelná poškození domácích dřevin. Výsledkem práce je zhodnocení stavu vybraných dřevin a součástí práce je tabulka se zjištěnými výsledky. V diskuzi a závěru jsou výsledky konfrontovány a je navrženo doporučení. Diploma thesis Health condition of trees in the arboretum Bukovina explains the damage of trees, tree diseases, impacts of deseases in its theoretical part. It also includes a brief summary of biotic and abiotic factors that cause damage. The Manionova stress theory, which clearly indicates the gradual effect of stressors on the species, is described. The second chapter is focused on the ways how is the health condition of trees assessed. The typical rating scale is also mentioned. The methodics is focused on finding damage of trees or other anomalies with subsequent determination of the method of damage in the area of the arboretum. Location arboretum in the area Hruboskalsko rock town gives the possibility to find such damages that are typical for dense, mature stands. The first trees were planted in arboretum in 1860, so it is expected that on this old trees many diseases are evident. I focused on introduced tree species that are typical for this arboretum, it is also mentioned visible damage of native woods. The result of the work is to evaluate the status of selected species and the end of the thesis show the table with the detected results. At the end of the discussion the results are confronted and some recommendations are proposed. Keywords: patogeny lesních dřevin; hmyzí škůdci lesních dřevin; introdukované dřeviny; Arboretum Bukovina dostupnost_czu
Zdravotní stav dřevin v Arboretu Bukovina

Diplomová práce Zdravotní stav dřevin v Arboretu Bukovina v teoretické části vysvětluje poškození dřevin, chorobu stromu, způsoby onemocnění. Součástí je i stručné shrnutí biotických i abiotických ...

Hochová, Lenka; Čížková, Dana; Šrůtka, Petr
Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases