Number of found documents: 244
Published from to

Úvod
Maršálek, Zdenko; Neminář, Jiří
2020 - Czech
Úvodní kapitola knihy představuje historii výzkumu fenoménu nucené služby obyvatel okupovaných zemí v německé branné moci. Grantový projekt, jehož výstupem je kniha, je pokračováním a prohloubením tohoto výzkumu. Důraz je kladen na mezinárodní spolupráci a na přeshraniční a transnacionální perspektivy. The introductory chapter of the book presents the history of research into the phenomenon of forced service to the inhabitants of the occupied countries in the German armed forces. The grant project, the output of which is the presented book, is a continuation and deepening of this research. Emphasis is placed on international cooperation and on cross-border and transnational perspectives. Keywords: prisoners-of-war; Second World War; armies-in-exile Available at various institutes of the ASCR
Úvod

Úvodní kapitola knihy představuje historii výzkumu fenoménu nucené služby obyvatel okupovaných zemí v německé branné moci. Grantový projekt, jehož výstupem je kniha, je pokračováním a prohloubením ...

Maršálek, Zdenko; Neminář, Jiří
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

Přehled dosavadního výzkumu
Sovilj, Milan
2020 - Czech
Studie přináší přehled dosavadního výzkumu tematiky nucené mobilizace obyvatelstva různých evropských zemí a regionů do Wehrmachtu za druhé světové války. Zároveň prezentuje nejvýznamnější publikované výsledky na toto téma. The study provides an overview of current research of the forcibly mobilised persons of various European countries and regions to the Wehrmacht during the Second World War. It also presents the most important published results on this topic. Keywords: forcibly mobilised persons; Second World War; current research Available at various institutes of the ASCR
Přehled dosavadního výzkumu

Studie přináší přehled dosavadního výzkumu tematiky nucené mobilizace obyvatelstva různých evropských zemí a regionů do Wehrmachtu za druhé světové války. Zároveň prezentuje nejvýznamnější publikované ...

Sovilj, Milan
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

Znovu na „naší” straně. Bývalí příslušníci Wehrmachtu jako vojáci československé exilové armády
Maršálek, Zdenko
2020 - Czech
Mnozí českoslovenští občané, povolaní k službě v německé branné moci, upadli do zajetí či přímo přeběhli ke Spojencům. Následně řada z nich vstoupila do československé exilové armády. Po válce však byly cíleně marginalizovány význam a konkrétní počty těchto vojáků. Jak ale prokázalo statistické zpracování osobních materiálů, v jednotkách na Východě i na Západě představovali bývalí příslušníci Wehrmachtu jeden z nejdůležitějších rekrutačních zdrojů. Many Czechoslovak citizens forcibly serving with the Wehrmacht fell into captivity or fled directly to the Allies. Subsequently, many of them joined the Czechoslovak army-in-exile. After the war, however, the importance and specific numbers of these soldiers were purposefully marginalized. However, as the statistical processing of personal materials has shown, former Wehrmacht soldiers were one of the most important recruitment sources in units in both the East and the West. Keywords: prisoners-of-war; Second World War; armies-in-exile Available at various institutes of the ASCR
Znovu na „naší” straně. Bývalí příslušníci Wehrmachtu jako vojáci československé exilové armády

Mnozí českoslovenští občané, povolaní k službě v německé branné moci, upadli do zajetí či přímo přeběhli ke Spojencům. Následně řada z nich vstoupila do československé exilové armády. Po válce však ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

Zamlčení vojáci. Národní příběh a marginalizace
Maršálek, Zdenko
2020 - Czech
Na základě stručného popisu procesů tvorby kolektivní paměti autor představuje fenomén obrazu odboje za druhé světové války. Skutečnost, že řada občanů okupovaných zemí sloužila v německém Wehrmachtu, byla v tomto obrazu cíleně marginalizována, přestože mnozí z dotyčných po svém zajetí vstoupili do exilových armád. Based on a brief description of the processes of creating collective memory, the author presents the phenomenon of creating the image of resistance during the Second World War. The fact that many citizens of the occupied countries served in the German Wehrmacht was purposefully marginalized in this picture, even though many of them entered the exile armies after their capture. Keywords: prisoners-of-war; Second World War; armies-in-exile Available at various institutes of the ASCR
Zamlčení vojáci. Národní příběh a marginalizace

Na základě stručného popisu procesů tvorby kolektivní paměti autor představuje fenomén obrazu odboje za druhé světové války. Skutečnost, že řada občanů okupovaných zemí sloužila v německém Wehrmachtu, ...

Maršálek, Zdenko
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

Nucená mobilizace v Evropě za druhé světové války. Okolnosti, charakteristiky a význam
Sovilj, Milan
2020 - Czech
Studie se zabývá okolnostmi provádění a charakteristikami nucené mobilizace v jednotlivých evropských zemích a regionech do Wehrmachtu za druhé světové války. Pozornost je také věnovaná náboru zajatců z Wehrmachtu do spojeneckých armád v závěru druhé světové války. The study deals with the circumstances of implementation and characteristics of the forced mobilization in individual European countries and regions to the Wehrmacht during the Second World War. Attention is also paid to the recruitment of the war prisoners from the Wehrmacht to the Allied armies at the end of WWII. Keywords: forced mobilization; Second World War; Wehrmacht Available at various institutes of the ASCR
Nucená mobilizace v Evropě za druhé světové války. Okolnosti, charakteristiky a význam

Studie se zabývá okolnostmi provádění a charakteristikami nucené mobilizace v jednotlivých evropských zemích a regionech do Wehrmachtu za druhé světové války. Pozornost je také věnovaná náboru zajatců ...

Sovilj, Milan
Ústav pro soudobé dějiny, 2020

„Vyjadřovat české národněpolitické stanovisko”. Ustavování České národní rady v roce 1968
Hoppe, Jiří
2019 - Czech
Autor v textu popisuje genezi České národní rady, která se utvářela v souvislosti s přechodem na federativní uspořádání ČSSR. Na její skladbu mělo silný vliv pražské jaro 1968, a díky tomu zde vznikala specifická politická kultura, jež se ale nestačila plně rozvinout. The author describes in the text the genesis of the Czech National Council, which was formed in connection with the transition to the federal structure of the Czechoslovak Socialist Republic. Its composition was strongly influenced by the Prague Spring 1968, and as a result, a specific political culture emerged, but it was not fully developed. Keywords: Czech National Council; parliamentarism Available at various institutes of the ASCR
„Vyjadřovat české národněpolitické stanovisko”. Ustavování České národní rady v roce 1968

Autor v textu popisuje genezi České národní rady, která se utvářela v souvislosti s přechodem na federativní uspořádání ČSSR. Na její skladbu mělo silný vliv pražské jaro 1968, a díky tomu zde ...

Hoppe, Jiří
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

Dvojakost v genetickém kódu. Národní rady v politickém systému socialistického Československa
Gjuričová, Adéla
2019 - Czech
Článek sleduje národní rady v Československu v zatím nepříliš zkoumaném období socialistického parlamentarismu v 70. a 80. letech 20. století. Autorka vysvětluje, jaké funkce plnily republikové rady v politickém systému státu, a ukazuje, že většinu času měly ve složité zastupitelské struktuře pouze reprezentovat český resp. slovenský "lid", avšak jejich "národnost" byla vepsána již ve federáním systému z roku 1968 a ihned v listopadu 1989 se začala ozývat. The article focuses on the National Councils in Czechoslovakia during the under-researched period of Socialist parliaments in the 1970 and 1980s. The author demonstrates their functions in the political system. She argues that they were expected to represent the Czech and Slovak "peoples" in the country's complicated representative structure, but their national(ist) trait was a part of the federalization of 1968 and "woke up" immediately after the Velvet Revolution. Keywords: Czech National Council; parliamentarism; political system Available at various institutes of the ASCR
Dvojakost v genetickém kódu. Národní rady v politickém systému socialistického Československa

Článek sleduje národní rady v Československu v zatím nepříliš zkoumaném období socialistického parlamentarismu v 70. a 80. letech 20. století. Autorka vysvětluje, jaké funkce plnily republikové rady ...

Gjuričová, Adéla
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

Od regionálního sovětu k národnímu parlamentu. Tři fáze proměny České národní rady v letech 1989-1992
Zahradníček, Tomáš
2019 - Czech
Studie sleduje, jak orgány České republiky (a konkrétně Česká národní rada) postupně nabývaly na významu a přejímaly roli hlavních politických institucí v posledních třech letech existence československé federace. The study looks at how the Czech Republic's authorities, and in particular the Czech National Council, gradually gained in importance and took over the role of the main political institutions in the last three years of the existence of the Czechoslovak Federation. Keywords: Czech National Council; parliamentarism; 1989-1992 Available at various institutes of the ASCR
Od regionálního sovětu k národnímu parlamentu. Tři fáze proměny České národní rady v letech 1989-1992

Studie sleduje, jak orgány České republiky (a konkrétně Česká národní rada) postupně nabývaly na významu a přejímaly roli hlavních politických institucí v posledních třech letech existence ...

Zahradníček, Tomáš
Ústav pro soudobé dějiny, 2019

Formování polistopadového parlamentarismu. Stav výzkumu o Federálním shromáždění 1989-1992
Roubal, Petr
2018 - Czech
Přetištěný konferenční příspěvek z roku 2011 podávající přehled o tehdejším stavu výzkumu bádání o Federálním shromáždění v letech 1989-1992. Published konference paper of 2011 providing a state-of-the-art of research on the Federal Assembly 1989-1992. Keywords: Federal Assembly; parliamentarism Available at various institutes of the ASCR
Formování polistopadového parlamentarismu. Stav výzkumu o Federálním shromáždění 1989-1992

Přetištěný konferenční příspěvek z roku 2011 podávající přehled o tehdejším stavu výzkumu bádání o Federálním shromáždění v letech 1989-1992....

Roubal, Petr
Ústav pro soudobé dějiny, 2018

Folklore in the Era of Socialism. Display Window of Official Culture or a Little Island of Freedom? Folklore Movement in Contemporary Historical Research and Oral Historical Studies
Vaněk, Miroslav
2018 - English
The folk movement has often been referred to as an official part of the "culture of socialism", alongside other sourcees of official culture, and as possibly an export item of Communist Czechoslovakia. On the other hand, the perspective of the actors has been neglected. The folklore "movement" in the context of the study of contemporary history and oral-historical studies is gradually looking for pioneers in oral history to investigate this phenomenon. Recently, projects and studies have emerged that turn to the actors themselves. Their views are beginning to disrupt the predominant view of folklore as monolithic organized folk entertainment. On the contrary, for some actors, active participation in the folk ensemble could represent an imaginary little island of freedom. The role of oral history is, in this respect, irreplaceable. Research needs to be undertaken by knowledgeable and ethical professionals. Particular consideration should be given to analyzing the position of insiders conducting research. Keywords: folklore; socialism; oral history Available at various institutes of the ASCR
Folklore in the Era of Socialism. Display Window of Official Culture or a Little Island of Freedom? Folklore Movement in Contemporary Historical Research and Oral Historical Studies

The folk movement has often been referred to as an official part of the "culture of socialism", alongside other sourcees of official culture, and as possibly an export item of Communist ...

Vaněk, Miroslav
Ústav pro soudobé dějiny, 2018

About project

NRGL provides central access to information on grey literature produced in the Czech Republic in the fields of science, research and education. You can find more information about grey literature and NRGL at service web

Send your suggestions and comments to nusl@techlib.cz

Provider

http://www.techlib.cz

Facebook

Other bases